Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 27.06.2005 r. godz. 815

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

II. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 1/XXXVII.

 • uwagi i wnioski.

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - DRUK Nr 2/XXXVII.  

 • uwagi i wnioski.

IV. Informacja Komendanta Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2004 - DRUK  Nr 3/XXXVII. 

 • uwagi i wnioski.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr XXVII/391/04 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3-1/XXXVII.
 2. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XXXVII.
 3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych - DRUK Nr 5/XXXVII.
 4. zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa - DRUK Nr 6/XXXVII.
 5. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 7/XXXVII,
 6. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 7-1/XXXVII,
 7. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Steklno - DRUK Nr 7-2/XXXVII,
 8. przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-3/XXXVII.
 9. ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 8/XXXVII.
 10. uchylenia Uchwały Nr XXVI/364/04 w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania - DRUK Nr 9/XXXVII.
 11. wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 10/XXXVII.
 12. zmiany Uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów - DRUK Nr 11/XXXVII.
 13. utworzenia obwodów głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno - opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - DRUK Nr 12/XXXVII.
 14. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe - DRUK Nr 13/XXXVII.
 15. zmiany Uchwały Nr XXIX/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - DRUK Nr 14/XXXVII.
 16. zmiany w budżecie gminy - DRUK Nr 15/XXXVII.
 17. zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2005 r. - DRUK Nr 16/XXXVII

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.