Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 14 stycznia 2010 r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.

III. Analiza projektu budżetu na rok 2010.

IV. Sposób realizacji uchwały Nr XXXVI/382/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.