Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 28 września 2009r. godz. 1130

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu nr 35/09 z posiedzenia z dnia 24.08.2009r.

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2009 roku – DRUK Nr 1/XLIV.

III. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji Uchwały nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w roku 2008 – DRUK Nr 2/XLIV.

IV. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK Nr 3/XLIV,

 2. wyrażenia zgody dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie w dzierżawę obiektów sportowych – kortów tenisowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 4/XLIV,

 3. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie – DRUK Nr 5/XLIV,

 4. określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych /obywatelski projekt uchwały/ – DRUK Nr 6/XLIV,

 5. zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok – DRUK Nr 7/XLIV,

 6. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK Nr 8/XLIV,

 7. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 9/XLIV,

 8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 10/XLIV,

 9. uchylenia uchwały Nr XL/430/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – DRUK Nr 11/XLIV.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.