Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2008r. godz. 1330

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.   i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXV.

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2007 - DRUK Nr 2/XXV

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 3/XXV,
  2. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 4/XXV,
  3. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 5/XXV,
  4. utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Chwarstnicy – DRUK Nr 6/XXV,
  5. utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gardnie – DRUK Nr 7/XXV.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.