Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2007 rok

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/165/08
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2008r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
OD POCZĄTKU KADENCJI DO KOŃCA ROKU 2007

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

1. Kmieciak Wanda - Przewodnicząca Komisji
2. Guga Rafał - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Chmura-Nycz Magdalena - członek komisji
4. Figas Tadeusz - członek komisji
5. Karzyńska-Karpierz Lidia - członek komisji
6. Nikitińska Janina - członek komisji
7. Robak Eugeniusz - członek komisji
8. Sanecki Marek - członek komisji
9. Skrzypiński Janusz - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2007r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 14 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • przeprowadziła analizę projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok,
 • przygotowała plan pracy Komisji na 2007 rok,
 • zapoznała się ze skalą zjawiska, zapobieganiem i pomocą w przeciwdziałaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gryfino,
 • przeprowadziła analizę i ocenę działalności klubów i stowarzyszeń sportowych dotowanych w 2006 roku i założeń na rok 2007,
 • zapoznała się warunkami, funkcjonowaniem i zapotrzebowaniem na miejsca w gryfińskich przedszkolach,
 • zapoznała się z organizacją wypoczynku letniego w czasie wakacji 2007,
 • zapoznała się z tematem „Bezpieczne miasto i gmina Gryfino”. Komisja spotkała się ze służbami bezpieczeństwa publicznego – współpraca Straży Miejskiej i Policji,
 • zapoznała się z informacją na temat pozyskiwania funduszy europejskich przez Gminę Gryfino od daty akcesji z Unią Europejską,
 • zapoznała się z informacją na temat działalności i potrzeb organizacji pozarządowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie,
 • przygotowała plan pracy Komisji na 2008 rok.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia energii elektrycznej od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. do obiektów sportowych przy ulicy Sportowej w Gryfinie.
 2. Komisja wnioskowała o podjęcie działań zmierzających do przesunięcia odjazdu autobusu z Gryfina do Gardna z godziny 20.10 na godzinę 20.20.
 3. Komisja wnioskowała o podjęcie działań w celu wypracowania koncepcji stworzenia i funkcjonowania monitoringu w Mieście i Gminie Gryfino.
 4. Komisja wnioskowała o przedstawienie harmonogramu remontu zasobów komunalnych Gminy.

 

Przewodnicząca Komisji

Wanda Kmieciak