Uchwały Nr LVII/700/06

Uchwały Nr LVII/700/06

UCHWAŁA NR LVII/700/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2006 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji za 2006 rok:

  1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
  3. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - załącznik nr 3,
  4. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach