Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Na pierwszej sesji nie zgłoszono interpelacji i wniosków