Porządek obrad

Porządek obrad I sesji  Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 19 listopada 2002r. o godz. 1000    w dniu 3 grudnia 2002r. / druga część /

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

II. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze przez przewodniczącego gminnej komisji wyborczej.

III. Ślubowanie radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

V. Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.

VI. Ślubowanie Burmistrza.

VII. Wybór Przewodniczącego Rady:
l /zgłaszanie kandydatur, 
2/ wybór komisji skrutacyjnej,
3/ głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego Rady, 
4/ odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej, 
5/ odczytanie uchwały.

VIII. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
l /zgłaszanie kandydatur,
2/ wybór komisji skrutacyjnej,
3/ głosowanie tajne w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady,
4/ odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,
5/ odczytanie uchwały.

IX. Wybór przewodniczących komisji:
1/ Rewizyjnej,
2/ Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
3/ Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, 
4/ Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
-zgłaszanie kandydatur,
- podjęcie uchwały.

X. Powołanie składów osobowych Komisji Rady:
1/ Rewizyjnej,
2/ Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
3/ Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, 
4/Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
-zgłaszanie kandydatur,
- podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gryfino.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXII/289/2000 z dnia 21 września w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.