Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr I/02 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 19 listopada i 3 grudnia 2002r.

Sesja rozpoczęła się w dniu 19 listopada o godz. 1000 i trwała do godz. 1230, w dniu 3 grudnia o godz. 900 i trwała do godz. 1100

Skład Rady Miejskiej w Gryfinie - 19 radnych

Obecnych na sesji w dniu 19 listopada - 19 radnych.

w dniu 3 grudnia - 19 radnych

Lista obecności radnych stanowi - załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Urbański,
 2. Z-cy Burmistrza : Józef Ruciński i Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Ewa De La Torre,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Lilianna Ochmańska,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.
 7. Poseł na sejm RP Wojciech Długoborski.

Ad.I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący poprzedniej kadencji Rady p. Marek Kozicki, który oddał prowadzenie sesji radnemu seniorowi p. Antoniemu Rakowi.

Radny senior Antoni Rak na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad sesji. Powitał posła RP p. Wojciecha Długoborskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Urbańskiego, Burmistrza elekta Henryka Piłata , zaproszonych gości oraz nowo wybranych radnych IV kadencji Rady Miejskiej.

Przedstawił nowy porządek obrad, który radni otrzymali w dniu sesji.

Porządek obrad wysłany z zawiadomieniem stanowi - załącznik nr 4.

Porządek obrad w nowej wersji stanowi - załącznik nr 5.

Ad.II. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze przez przewodniczącego gminnej komisji wyborczej.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Elżbieta Smirnow wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, pogratulowała radnym z okazji wyboru.

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Urbański złożył podziękowanie Gminnej Komisji Wyborczej za pracę w komisji podczas wyborów samorządowych.

Ad.III.Ślubowanie radnych.

Radny senior Antoni Rak poinformował, że rezygnację z mandatu złożyłi radni:

Henryk Piłat i Marek Woś w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza i wójta. Następnie radny senior odczytał radnym rotę ślubowania.

Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że najmłodsza wiekiem radna p. Ełżbieta Chmura odczytała kolejno nazwiska radnych. Wywołani kolejno radni składali ślubowanie. Radni złożyli podpis na liście potwierdzając odbiór blankietu „ mandatu radnego”.

Ad.IV. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Radny senior Antoni Rak przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Piłata. Przeprowadził jawne głosowanie nad projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało

19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Radny senior stwierdził że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Piłata przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/1/02 stanowi załącznik nr 6.

Radny senior Antoni Rak przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Wosia. Przeprowadził jawne głosowanie nad projektem uchwały. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.

Radny senior stwierdził, że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Wosia przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/2/02 stanowi załącznik nr 7.

Ad.V.Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Elżbieta Smirnow wręczyła zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Panu Henrykowi Piłatowi.

Ad.VI. Ślubowanie Burmistrza.

Burmistrz elekt Henryk Piłat złożył ślubowanie w ten sposób, że odczytał rotę ślubowania z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny senior Antoni Rak poinformował, że po złożeniu ślubowania przez burmistrza elekta następuje przekazanie władzy przez ustępującego burmistrza Andrzeja Urbańskiego.

Ostatnie wystąpienie ustępującego burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Andrzeja Urbańskiego stanowi - załącznik nr 8.

Poseł na sejm RP Pan Wojciech Długoborski złożył przesłanie dla burmistrza i nowej Rady Miejskiej, które stanowi - załącznik nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat skierował swoje wystąpienie do radnych i obecnych na sali o następującej treści:

Panie Przewodniczący, Panie Pośle, Wysoka Rado, szanowni Państwo, Ks. Proboszczu. Zakończył się czas wyboru, czas niepokoju i zmagań. Zaczyna się ciężka praca przede wszystkim dla radnych, ludzi których społeczeństwo obdarzyło mandatem zaufania. Po raz pierwszy mieszkańcy gminy wybierali swojego burmistrza. Głosowali bezpośrednio na kandydata znanego im z poglądów oraz dotychczasowej pracy.

Poszli do urn mieszkańcy miast i wsi. Wykształceni posiadający szeroki światopogląd i ludzie prości. Myślę, że wszyscy głosowali zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniem. Cieszę się, że wielu z nich postawiło na mnie.

Ta niezależność otwartość i dostępność. Postawiło na odpowiedzialność i kompetencję.

Postawiło na możliwość solidnej pracy, wspólnej pracy postawiło właśnie na mnie.

Obdarowując moją skromną osobę zaufaniem za to im wszystkim serdecznie dziękuję.

Postaram się nie zawieść zaufania. Dziś wracam ponownie do Urzędu. Obejmuję stanowisko burmistrza po swoich znakomitych poprzednikach. Burmistrzu, dziś Pośle Wojciechu Długoborskim i Andrzeju Urbańskim zdającym dzisiaj Urząd.

Burmistrz Wojciech Długoborski swoje ostatnie 12 lat spędził w Gryfinie poświęcając się pracy dla dobra gminy. Po wyborze na posła swój program przekazał następcy Andrzejowi Urbańskiemu, który jak oceniam godnie zastąpił swojego poprzednika.

Za ten ogromny wkład pracy składam Wam podziękowanie w imieniu własnym i mieszkańców. Oceniając wkład pracy obu burmistrzów należy stwierdzić, że postawiono mi wysoką poprzeczkę. Myślę jednak, że za pomocą Was radnych uda mi się sprostać wymaganiom, oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta i wsi. Szanowni Państwo, chciałbym być burmistrzem wszystkich rządzić ponad podziałami. Dlatego też zapraszam wszystkich do współpracy i współdziałania na rzecz naszej małej ojczyzny Gminy Gryfino. W pracy będę oceniał umiejętności posiadaną wiedzę, przydatność na danym stanowisku, a nie przynależność partyjną. Dlatego też apeluję do wszystkich chętnych do pracy, współpracy. Spotkajmy się rozmawiajmy, wypracujmy wspólnie optymalny model gryfińskiego systemu samorządowego. Jestem gotów ze wszystkimi do rozmów. Nie przedstawię dzisiaj Państwu obsady stanowisk w Urzędzie licząc na to, że Was głos doradczy, dialog, propozycje i wskazania na osoby godne zaufania pozwoli mi podjąć słuszną decyzję przy obsadzie tych stanowisk. Przy tym chcę wspomnieć, że będzie jeden Z-ca Burmistrza zgodnie z deklaracją. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy do dnia dzisiejszego przyczynili się do rozwoju naszej gminy i tym, którzy zaufali mi w wyborach.

Ad.VII. Wybór Przewodniczącego Rady.

Radny - senior - proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV kadencji.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu Bezpartyjnego Bloku Samorządowego zgłaszam na Przewodniczącego Rady Miejskiej kandydaturę radnego IV kadencji

Zenona Trzepacza.

Radny - senior - czy radny Zenon Trzepacz wyraża zgodę.

Radny Zenon Trzepacz - tak, wyrażam zgodę.

Radna Krystyna Gazdecka - w imieniu Klubu SLD, PLD zgłaszam na Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Jana Ragana, który był dotychczasowym radnym Rady Miejskiej, członkiem Zarządu przez całą III kadencję. Jest bezpartyjny popierany przez SLD, PLD. Od 1973 roku do 1977r. był pierwszym naczelnikiem Miasta i Gminy Gryfino. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji gospodarczych takich jak: 4 lata dyrektorem Centrali Nasiennej w Gryfinie oraz kierownikiem PGR.

Od 17 lat zatrudniony w Elektrowni Dolna Odra. W ostatnich III kadencjach zwyczajem było, że Przewodniczym Rady był pracownik Elektrowni Dolna Odra. Proszę koleżanek i kolegów radnych o poparcie naszej kandydatury.

Radny - senior - czy radny Jan Ragan wyraża zgodę.

Radny Jan Ragan - tak, wyrażam zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny - senior - proszę o zgłoszenie 5 kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Radny Artur Nycz zgłosił kandydaturę radną Magdalenę Chmurę, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Gutkowski zgłosił kandydaturę radnego Macieja Szabałkina, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Janusz Skrzypiński zgłosił kandydaturę radnego Jana Kozłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Mieczysław Sawaryn zgłosił kandydaturę radną Janinę Nikityńską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Wiesław Celmer zgłosił kandydaturę radnego Józefa Gutkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie radny senior przeprowadził jawne głosowanie nad zgłoszoną Komisją Skrutacyjną w następującym składzie:

 1. Radna Magdalena Chmura,
 2. Radny Maciej Szabałkin,
 3. Radny Jan Kozłowski,
 4. Radna Janina Nikityńska,
 5. Radny Józef Gutkowski.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących. Głosów przeciwnych nie było.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady wybrany został

radny Jan Ragan, który otrzymał 10 głosów, a kandydat radny Zenon Trzepacz otrzymał 9 głosów.

Protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady odczytał Przewodniczący Komisji

Skrutacyjnej radny Józef Gutkowski.

Protokół stanowi załącznik nr 10.

Radny - senior odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

Uchwała nr I/3/02 stanowi załącznik nr 11.

Radny - senior podziękował nowemu Przewodniczącemu Rady Janowi Raganowi za zwycięstwo w wyborze, przekazał prowadzenie dalszej części obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dziękuję radnym za wybór, będę jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie pracował dla Rady sumiennie, obiektywnie,

merytorycznie. Jestem układnym, nie popadam w konflikty. Z dotychczasowej mojej pracy przez 30 lat pracując na stanowiskach kierowniczych z zespołami ludzkimi nigdy nie miałem spraw konfliktowych. Mam nadzieję, że w nowej Radzie, która jest podzielona na ugrupowania lewicowe i prawicowe, będziemy razem wspólnie pracować dla dobra naszej gminy Gryfino. Panie Burmistrzu myślę, że Pan jest podobnego usposobienia jak ja i powinniśmy razem wspólnie pracować dla dobra gminy.

Radny Artur Nycz przewodniczący klubu SLD poinformował, że ukonstytuował się Klub Radnych SLD składając dokumentację o zawiązaniu Klubu.

Radny Mieczysław Sawaryn - ponieważ Klub radnych BBS jeszcze się nie ukonstytuował jest w niepełnym składzie, gdyż brakuje dwóch radnych. Ze względu na to, że będą podejmowane ważne sprawy jak: uczestnictwo w poszczególnych Komisjach i na podstawie § 15 regulaminu Rady Miejskiej zgłaszam wniosek o przerwaniu sesji w dniu dzisiejszym i kontynuowaniu jej w dniu 3.12.2002r. o godz. 900.

Jeżeli Rada przegłosuje wniosek, będziemy sesję kontynuować w obecności dwóch dodatkowych radnych, dogadamy się przez dwa tygodnie z klubem SLD w kwestii obsady Komisji. Dlatego wnoszę o przerwanie sesji do dnia 3 grudnia 2002r. i umożliwienie pozostałym radnym brania udziału w obradach.

Radny Artur Nycz - prawdą jest, że na sesji w dniu dzisiejszym brakuje dwóch radnych, aczkolwiek nie ma żadnych przeciwskazań żeby dwaj radni weszli do Rady na przyszłej sesji. Nie ma przeszkód aby nie zostali wybrani do tej Komisji w której zechcą pracować. W dniu dzisiejszym jest zdecydowana większość radnych, nie ma podstaw do odraczania sesji na inny termin. Zgodnie z porządkiem obrad proponuję abyśmy kontynuowali dzisiejszą sesję do końca obrad.

Radca Prawny Kinga Przybylska - Charif - zgodnie z § 15 regulaminu Rady na który powołuje się radny jest możliwe przerwanie sesji, ale 3 grudnia będzie to ciągle ta sama sesja. Natomiast zaprzysiężenie dwóch nowych radnych może odbyć się dopiero na kolejnej sesji. Odroczenie dzisiejszej sesji spowoduje wydłużenie czasu zakończenia sesji w dniu dzisiejszym.

Radny Mieczysław Sawaryn - podtrzymuję zgłoszony wniosek. W ciągu dwóch tygodni będziemy mogli merytorycznie rozstrzygnąć. Wyjaśnienie p. Radcy uważam za słuszne. Wnoszę o przerwanie sesji i kontynuowania jej w dniu 3 grudnia 2002r.

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem, zapytał kto z radnych jest za tym aby odroczyć obrady sesji w dniu dzisiejszym na dzień 3 grudnia 2002r. godz. 900.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za wnioskiem o odroczenie dalszej części sesji głosowało 10 radnych przy 9 głosach przeciwnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek w sprawie przerwania i odroczenia części obrad sesji przyjęto.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali oświadczenia o stanie majątkowym, które należy złożyć do dnia 19.12.2002r.

Na tym odroczono obrady sesji.

Druga część sesji w dniu 3 grudnia 2002r.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan radnych 19 , w sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 12.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Ewa De La Torre,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Lilianna Ochmańska,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 13.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 14.

Następnie po otwarciu obrad przemówienie uroczyste wygłosił

Ks. Dziekan Bronisław Kozłowski, który pogratulował nowym radnym, jak sam zauważył niektórym jego wychowankom.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, rozszerzony o dodatkowe trzy projekty uchwał jako pkt:

XI. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gryfino,

XII. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza M i G Gryfino,

XIII. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXII/289/2000 z dnia 21 września 2000r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej.

Przewodniczący Rady - został utworzony klub radnych Bezpartyjny Blok

Samorządowy. Przewodniczącym Klubu jest radny Mieczysław Sawaryn, wiceprzewodniczącym radny Zenon Trzepacz. Skład klubu zostanie uzupełniony o dwóch radnych. Kluby radnych mają inicjatywę uchwałodawczą, wypracowują wnioski które zgłaszają na sesji.

Ad.VIII.Wybór wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący Rady - proszę o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu Bezpartyjnego Bloku Samorządowego zgłaszam kandydaturę radnego Zenona Trzepacza i Macieja Szabałkina.

Radni: Zenon Trzepacz, Maciej Szabałkin wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady - proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

Radny Janusz Skrzypiński - zgłaszam kandydaturę radnego Jana Kozłowskiego.

Radny Jan Kozłowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Krystyna Gazdecka - zgłaszam kandydaturę radnego Zdzisława Kmieciaka.

Radny Zdzisław Kmieciak wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Antoni Rak - zgłaszam kandydaturę radnego Józefa Gutkowskiego.

Radny Józef Gutkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Artur Nycz - zgłaszam kandydaturę radną Magdalenę Chmurę,

Radna Magdalena Chmura wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Gutkowski - zgłaszam kandydaturę radnego Wiesława Celmera.

Radny Wiesław Celmer wyraził zgodę na kandydowanie.

Rada w głosowaniu jawnym wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 • radna Magdalena Chmura,
 • radny Jan Kozłowski,
 • radny Zdzisław Kmieciak,
 • radny Józef Gutkowski,
 • radny Wiesław Celmer.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.

W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady wybrani zostali:

 • radny Maciej Szabałkin,
 • radny Zenon Trzepacz.

Protokół w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady odczytała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Magdalena Chmura.

Protokół stanowi załącznik nr 15.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady

Uchwała nr I/4/02 stanowi załącznik nr 16.

Ad.IX. Wybór przewodniczących komisji.

Przewodniczący Rady - proszę zgłaszanie kandydatur na Przewodniczących Komisji Rady.

Radny Zenon Trzepacz - na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłaszam kandydaturę radnego Mieczysława Sawaryna.

Radny Mieczysław Sawaryn wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Magdalena Chmura - w imieniu Klubu SLD zgłaszam kandydaturę radną Janinę Nikityńską na Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Radna Janina Nikityńska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Gutkowski - w imieniu Klubu BBS zgłaszam kandydaturę radnego Kazimierza Fischbacha na Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Radny Kazimierz Fischbach wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Zdzisław Kmieciak - w imieniu Klubu SLD zgłaszam kandydaturę radnego Artura Nycza na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Radny Artur Nycz wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Jan Kozłowski - proponuję przegłosować oddzielnie kandydatury na Przewodniczących Komisji Rady.

Rada przyjęła propozycję radnego Jana Kozłowskiego.

Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami na Przewodniczących Komisji.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za kandydaturą radnego Mieczysława Sawaryna głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że większością głosów Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Mieczysław Sawaryn.

Uchwała nr I/5/02 stanowi załącznik nr 17.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych,

w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za kandydaturą radnej Janiny Nikityńskiej głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie została wybrana radna Janina Nikityńska.

Uchwała nr I/6/02 stanowi załącznik nr 18.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za kandydaturą radnego Kazimierza Fischbacha głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.

Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska większością głosów wybrano radnego Kazimierza Fischbacha.

Uchwała nr I/7/02 stanowi załącznik nr 19.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych,

w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za kandydaturą radnego Artura Nycza głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów

Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej jednogłośnie wybrano radnego Artura Nycza.

Uchwała nr I/8/02 stanowi załącznik nr 20.

Ad.X.Powołanie składów osobowych Komisji Rady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn podziękował radnym za wybór. Zaproponował następujące kandydatury do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 1. radnego Józefa Gutkowskiego, 2/ radnego Czesława Kapustę,
 2. radnego Jana Bielckiego, 4/ radnego Janusza Skrzypińskiego.

Przewodniczący Rady - czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad w/w składem osobowym Komisji.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych,

Za składem osobowym Komisji Rewizyjnej głosowało 19 radnych.

Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/9/02 stanowi załącznik nr 21.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radna Janina Nikityńska zaproponowała następujące kandydatury swojej Komisji.

 1. Eugeniusz Kuduk,
 2. Antoni Rak,
 3. Magdalena Chmura,
 4. Jan Kozłowski.

Przewodniczący Rady - czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji.

Następnie przeprowadził jawne głosowanie nad w/w składem Komisji.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za składem w/w Komisji głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/10/02 stanowi załącznik nr 22.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Kazimierz Fischbach podziękował radnym za wybór na Przewodniczącego Komisji, zaproponował następujące kandydatury swojej Komisji.

 1. Wiesław Celmer,
 2. Mieczysław Sawaryn,
 3. Jan Bielecki,
 4. Zdzisław Kmieciak,
 5. Kazimierz Płonka.

Przewodniczący Rady - czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w Komisji.

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad w/w składem Komisji.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za składem w/w Komisji głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/11/02 stanowi załącznik nr 23.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Artur Nycz zaproponował następujące kandydatury swojej Komisji.

 1. Józef Gutkowski,
 2. Czesław Kapusta,
 3. Zenon Trzepacz,
 4. Maciej Szabałkin,
 5. Janusz Skrzypiński,
 6. Krystyna Gazdecka.

Przewodniczący Rady - czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w Komisji.

Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad w/w składem Komisji.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za składem Komisji głosowało 19 radnych.

Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/12/02 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek p. Ewy De La Torre o odwołanie ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino.

Wniosek o odwołanie stanowi załącznik nr 25.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/13/02 stanowi załącznik nr 26.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat podziękował Pani Ewie De La Torze za pracę w Urzędzie na rzecz rozwoju gminy. Poprosił aby wspólnie z powiatem i gminą Gryfino wypracować wzorowy model współpracy ku dobra mieszkańców Gminy Gryfino i Powiatu.

Starosta Powiatu Ewa De La Torre podziękowała radnym poprzedniej kadencji w tym obecnej za umożliwienie przez cztery lata od dnia 19 stycznia 1999r. pracy w Urzędzie na stanowisku sekretarza gminy na rzecz rozwoju gminy dla dobra mieszkańców.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje Pani Ewie De La Torze za wybór na Starostę powiatu Gryfińskiego.

Ad.XII.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - zgodnie z programem Burmistrza Henryka Piłata oraz Bezpartyjnego Bloku Samorządowego w gminie Gryfino będzie zatrudniony jeden zastępca burmistrza. Zmniejszą się wydatki na utrzymanie stanowiska drugiego zastępcy

burmistrza, oszczędności wyniosą około 120.000,- zł rocznie. Z uwagi na likwidację jednego etatu obowiązki burmistrzów wrosną. Skoro proponowane wynagrodzenie jest na poziomie poprzedniego burmistrza, który miał łatwiejsze zarządzanie wspólnie z Zarządem, uważam, że proponowane wynagrodzenie jest sprawiedliwe do powierzonych obowiązków.

Następnie Przewodniczący przeprowadził jawne głosowanie w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/14/02 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XIII.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXII/289/2000 z dnia 21 września 2000r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan radnych 19 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w uchwale nr nr XXII/289/2000 z dnia 21.09.2000r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr I/15/02 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XIV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Burmistrz MiG Henryk Piłat - Panie Przewodniczący, szanowni radni.

Posiedzenie Rady w dniu dzisiejszym udowodniło, że jesteśmy w stanie razem współpracować dla dobra naszego miasta. Jestem bardzo zadowolony z powołania Komisji, gdyż na Komisjach jest największa rola, praca poszczególnych radnych.

Na Komisji wypracowuje się stanowiska dyskutuje to co dobre dla miasta.

Rada w dniu dzisiejszym udowodniła również, że potrafimy ze sobą wszyscy nawzajem rozmawiać. Myślę, że obecna Rada potrafi pracować dla dobra mieszkańców przez całą

kadencję. W związku z tym, że prowadzę politykę jawną. Chciałbym aby pierwsze informacje otrzymywali radni oraz osoby, które się interesują przebiegiem pracy Rady.

Informuję, że z dniem jutrzejszym mam zamiar powołać na swojego z-cę Pana Eugeniusza Kuduka. Zgodnie z programem wyborczym zarządzanie gminą będzie dwuosobowe z jednym zastępcą. Dziękuję radnym za zaufanie. Myślę, że kolejne obrady sesji będą prawidłowe jak w dniu dzisiejszym.

Radny Mieczysław Sawaryn - zbliża się zima apeluję do burmistrza do z-cy burmistrza, który zacznie pracować aby dokonać przeglądu dróg gminnych, powiatowych.

Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej sesji w dniu 19 grudnia br. na której będą podejmowane uchwały o podatkach lokalnych. Poprosił aby na Komisjach radni przeanalizowały materiały, które radni wcześniej otrzymali, aby Rada na sesji podjęła uchwały. Poinformował również o sesji nt. uchwalenia budżetu, którą zaplanowano na dzień 30 grudnia br. Poprosił aby Komisje przygotowały propozycje tematów do planu pracy Rady na 2003 rok, a także o planach pracy Komisji na przyszły rok.

Radni zdecydowali, że dyżury radnych będą prowadzone w każdy poniedziałek.

Przewodniczący Rady podziękował zaproszonym gościom oraz innym osobom biorących udział w obradach sesji.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych z dnia 19.11.2002r. stanowi - załącznik nr 1.
 2. Lista obecności sołtysów z dnia 19.11.2002r. stanowi - załącznik nr 2.
 3. Lista zaproszonych gości z dnia 19.11.2002r. stanowi - załącznik nr 3.
 4. Porządek obrad I wersji stanowi - załącznik nr 4.
 5. Porządek obrad II wersji stanowi - załącznik nr 5.
 6. Uchwała nr I/1/02 stanowi - załącznik nr 6.
 7. Uchwała nr I/2/02 stanowi - załącznik nr 7.
 8. Wystąpienie pisemne Burmistrza UMiG - załącznik nr 8.
 9. Przesłanie pisemne do radnych posła Wojciecha Długoborskiego - załącznik nr 9.
 10. Protokół Komisji Skrutacyjnej o wyborze przew. Rady stanowi - załącznik nr 10.
 11. Uchwała nr I/3/02 stanowi - załącznik nr 11.
 12. Lista obecności radnych z dnia 3.12.2002r. stanowi - załącznik nr 12.
 13. Lista obecności sołtysów z dnia 3.12.2002r. stanowi - załącznik nr 13.
 14. Lista zaproszonych gości z dnia 3.12.2002r. stanowi - załącznik nr 14.
 15. Protokół Komisji Skrutacyjnej o wyborze wiceprzew. Rady stanowi - załącznik nr 15
 16. Uchwała nr I/4/02 stanowi - załącznik nr 16.
 17. Uchwała nr I/5/02 stanowi - załącznik nr 17.
 18. Uchwała nr I/6/02 stanowi - załącznik nr 18.
 19. Uchwała nr I/7/02 stanowi - załącznik nr 19.
 20. Uchwała nr I/8/02 stanowi - załącznik nr 20.
 21. Uchwała nr I/9/02 stanowi - załącznik nr 21.
 22. Uchwała nr I/10/02 stanowi - załącznik nr 22.
 23. Uchwała nr I/11/02 stanowi - załącznik nr 23.
 24. Uchwała nr I/12/02 stanowi - załącznik nr 24.
 25. Wniosek Sekretarza UMiG stanowi - załącznik nr 25.
 26. Uchwała nr I/13/02 stanowi - załącznik nr 26.
 27. Uchwała nr I/14/02 stanowi - załącznik nr 27.
 28. Uchwała nr I/15/02 stanowi - załącznik nr 28.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Protokołowała
Inspektor Janina Kuś