Porządek obrad

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 16 grudnia 2002 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
2/ przyjęcie protokołu z I sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjecie uchwał w sprawie:
1/ uzupełnienia składu Rady Miejskiej - DRUK Nr 1/II i DRUK Nr 1a/II.
- ślubowanie radnych.
2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady - DRUK Nr 2/II

V. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 -DRUK Nr 3/II.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VI. Ustalenie stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i terminów jego poboru -DRUK Nr 4/II.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VII. Ustalenie średniej ceny s kun u żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej — DRUK Nr 5/II.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VIII. Określenie wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 - DRUK Nr 6/II.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX. Określenie dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru - DRUK Nr 7/II.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Zmiany budżetu gminy na 2002 r. - DRUK Nr 8/II.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Przyjęcie zmian w uchwale Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 9/II.
1/stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchylenia uchwały Nr XLVW590/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od współwłaścicieli części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej /obręb nr3/- DRUK Nr 10/II.
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I- go /obręb nr 51 -DRUK Nr 11/II.
3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych
użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 12/II,
4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych
użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w Gryfinie w obrębie Steklno - DRUK Nr 13/II.
5/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo -DRUK Nr 14/II.
odrębnie do każdego projektu uchwały:
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirówek (D. obręb Wirów DRUK Nr 15/II.
1/stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIV. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki nr 267/1 w obrębie Borzym gmina. Gryfino - DRUK Nr 16/II.
1/stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XV. Zmiana uchwały Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, cześć 118 i 267/1 - DRUK Nr 17/II
1/stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVI. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino -DRUK Nr 18/II.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVII. Podjecie uchwały w sprawie wezwania do unieważnienia uchwały nr 1/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej - DRUK Nr 19/II.
1/stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVIII. Przyjęcie rezygnacji z mandatu radnego.

XIX. Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych zgłoszone w pkt. in.

XX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

w załączeniu następujące materiały informacyjne:
ad. V - druk nr 3/0,
ad. VI - druk nr 4/0,
ad. VII - druk nr 5/0
ad. VIII - druk nr 6/0,
ad. IX - druk nr 7/H,
ad. X - druk nr 8/0,
ad. XI - druk nr 9/0,
ad. XII - druki od nr 10/0 do nr 14/0,
ad. XIII - druk nr 15/0,
ad. XIV - druk nr 16/0,
ad. XV - druk nr 17/0,
ad. XVI - druk nr 18/0,
ad. XVII - druk nr 19/0.
Druki od nr 3/II do nr 7/II dostarczono radnym na I sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada br.