Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr  II/02  z  II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 16 grudnia 2002 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1250.

Radny nieobecny:

- Mieczysław Sawaryn

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat,
 2. Skarbnik Miasta i Gminy Lilianna Ochmańska,
 3. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 4. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 19, w sesji uczestniczyło 18 radnych.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do w/w porządku obrad wprowadzono jako pkt. XVIII. Przyjęcie rezygnacji z funkcji radnego.

Porządek obrad w nowej wersji stanowi załącznik nr 5.

Następnie na wniosek radnego Antoniego Raka uczczono minutą ciszy rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.

Radny Artur Nycz - w przedstawionym porządku obrad sesji nie ma punktu dot. informacji Burmistrza o działalności między sesjami i z wykonania uchwał Rady.

Wobec powyższego wnioskuję o dostarczenie takiego sprawozdania w formie pisemnej dla wszystkich radnych.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - na prośbę p. Burmistrza w/w punkt wyłączono z porządku obrad sesji do czasu powołania nowego Sekretarza Gminy. Po powołaniu Sekretarza Gminy wszyscy radni będą otrzymywali pisemne sprawozdanie.

Obecnie Pan Burmistrz obiecał, że w/w sprawozdanie radni otrzymają na piśmie na sesji w dniu 30 grudnia br.

Radny Artur Nycz - wobec powyższego wycofuję swój wniosek.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z I sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 19 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z I sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Pan Burmistrz Henryk Piłat proponuje aby radni zgłaszali swoje interpelacje na piśmie. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje będą udzielane na kolejnej sesji lub w formie pisemnej.

Proszę, aby radni na sesjach odczytali treść zgłaszanych interpelacji, a następnie przekazali je do mnie.

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radny Antoni Rak

1/II/02 - załącznik nr 6,

Radny Józef Gutkowski

2/II/02 i 3/II/02 - załącznik nr 7,

Radna Magdalena Chmura

4/II/02 i 5/II/02 - załączniki nr 8 (strona 1, strona 2) i załącznik nr 9,

Radny Artur Nycz

6/II/02 - załącznik nr 10.

Interpelacje zgłosili:

Radny Czesław Kapusta

7/II/02 - w miejscowości Gardno nie ma świetlicy. Mieszkańcy Gardna proszą o wyremontowanie wolnego pomieszczenia po kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

8/II/02 - proszę o wykonanie placu zabaw dla dzieci na wzór Gryfina lub Wirowa.

9/II/02 - proszę o wyremontowanie dróg osiedlowych przy blokach mieszkalnych w Gardnie.

10/II/02 - w miejscowości Wełtyń należy zamontować cztery lampy uliczne przy ulicach: Polnej, Gryfińskiej, Niepodległości, Podgórnej.

11/II/02 - autobus, którym dowożone są dzieci z Wełtynia do szkoły w Gardnie jest bardzo przepełniony. Proszę o rozwiązanie sprawy.

12/II/02 - w miejscowości Wełtyń należy jak najszybciej wybudować przepompownię gdyż jest to teren agroturystyczny. W planie inwestycyjnym zadanie to zaplanowano dopiero na 2005 rok.

Radny Zenon Trzepacz

13/II/02 - ponieważ sprawy oświetlenia ulic i remonty dróg są często poruszane w interpelacjach proponuję, aby Pan Burmistrz zorganizował spotkanie z Rejonem Oświetlania Ulic, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych oraz Starostwem. Na spotkaniu wyjaśnimy sprawy, na które od dawna oczekujemy odpowiedzi od w/w instytucji.

14/II/02 - za dwa lata Gryfino będzie obchodziło 750 – lecie nadania praw miejskich. Na Górnym Tarasie w Gryfinie budowany jest nowy kościół. Rozmawiałem z Proboszczem ks. Wojciechem Musiałkiem, który powiedział, że do nowego kościoła potrzebny jest dzwon. Wobec powyższego proponuję rozważyć możliwość ufundowania w/w dzwonu.

Radny Zdzisław Kmieciak

15/II/02 - przy ul. Polnej w Żabnicy biegnącej w kierunku ul. Fabrycznej należy zamontować trzy lub cztery lampy oświetleniowe. Na w/w ulicy nie ma w ogóle oświetlenia ulicznego.

16/II/02 - samochody ciężarowe skracając drogę do GRYFSKAND-u jadą ulicą Polną w Żabnicy, przez co niszczą drogę dojazdową do znajdujących się tam posesji. Proszę o zajęcie się sprawą.

17/II/02 - proszę o ustawienie wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Fabrycznej w Żabnicy.

18/II/02 - w bardzo złym stanie jest droga we wsi Bartkowo. Do końca grudnia br. miał być wykonany remont w/w drogi. Do tej pory nic nie zrobiono. Kiedy będzie wykonany remont drogi?

Ad.IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że:

- w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Henryka Piłata do Rady z tej samej listy wchodzi p. Bogdan Jacek Warda, który złożył oświadczenie, że nie utracił wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 11.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/16/02 stanowi załącznik nr 12.

- w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Marka Wosia do Rady z tej samej listy wchodzi p. Marek Sanecki, który złożył oświadczenie, że nie utracił wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 13.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 19 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/17/02 stanowi załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady przyjął ślubowanie radnych w ten sposób, że odczytał treść roty, a radni: Bogdan Jacek Warda oraz Marek Sanecki kolejno odpowiedzieli „ślubuję”. Po przyjęciu ślubowania Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w radni nabyli prawa radnego.

Od tej pory w sesji uczestniczyło 20 radnych.

2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/18/02 stanowi załącznik nr 15.

Ad.V. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie I wersję projektu uchwały, a dwie II wersję.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - różnica pomiędzy I, a II wersją projektu uchwały polega na tym, że różnica dochodu do budżetu gminy z proponowanych stawek wynosi 1600 zł.

Proponuję przyjęcie projektu uchwały w wersji I.

Przewodniczący Rady - kto z radnych jest za przyjęciem stawek podatku w wysokości zaproponowanej w I wersji projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem stawek podatku w wysokości zaproponowanej w I wersji projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 3 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że większość radnych wypowiedziała się za przyjęciem stawek podatku w wysokości zaproponowanej w I wersji projektu uchwały. Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych na rok 2003 przyjęto większością głosów.

Uchwała nr II/19/02 stanowi załącznik nr 17.

Ad.VI. Ustalenie stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i termin jego poboru.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Radca Prawny Krzysztof Judek - chcę nadmienić, że zgodnie z treścią nowej ustawy zwolnienia od podatku mogą być przedmiotowe. Przedmiotami są np: owczarki, jamniki, itp.

Emeryci i renciści są podmiotami. Należy się liczyć z tym, że Wojewoda może uchylić w uchwale punkt dotyczący zwolnień od podatku emerytów i rencistów.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały II wersję projektu uchwały w w/w sprawie.

Kto z radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało

20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i termin jego poboru przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/20/02 stanowi załącznik nr 18.

Ad. VII. Ustalenie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan- trzy Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały II wersję projektu uchwały w w/w sprawie. Natomiast Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała obie wersje projektu uchwały i wnioskuje o pozostawienie ceny skupu żyta bez zmian, tj. 26 zł/q.

Radny Czesław Kapusta - czy to prawda, że od 1 stycznia 2003 roku za 1 ha gruntu trzeba będzie płacić podatek w wysokości wartości 5 q żyta.

Skarbnik Miasta i Gminy Lilianna Ochmańska - to prawda, że nastąpiły ważne zmiany dot. podatku rolnego. Od 1 stycznia 2003 roku za 1 ha gruntu trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości wartości 5 q żyta.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - moim zdaniem najbardziej rozsądnym wyjściem jest przyjęcie II wersji projektu uchwały, w którym proponowana jest średnia cena żyta w wysokości 27 zł/q.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - większość Komisji Rady wypowiedziała się za przyjęciem II wersji projektu uchwały, w którym proponowana jest średnia cena żyta w wysokości 27 zł/q.

Kto z radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej przyjęto większością głosów.

Uchwała nr II/21/02 stanowi załącznik nr 19.

Ad. VIII. Określenie wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - tylko Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała II wersję projektu uchwały w w/w sprawie. Dwie Komisje Rady, tj. Rewizyjna oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie wypracowały stanowiska do projektu uchwały w w/w sprawie. Natomiast Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby w projekcie uchwały w wersji II, poz.2 zmniejszyć stawkę z 16 zł na 15 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proponuję, aby w II wersji projektu uchwały w załączniku nr 1 wprowadzić następujące zmiany:

 1. w pkt.1 w miejsce 0,49 zł wpisać stawkę 0,47 zł,
 2. w pkt. 2 w miejsce 16,00 zł wpisać stawkę 15,50 zł,
 3. w pkt. 5 w miejsce 5,60 zł wpisać stawkę 5,30 zł.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza Miasta i Gminy.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 przyjęto większością głosów.

Uchwała nr II/22/02 stanowi załącznik nr 20.

Ad.IX. Określenie dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały II wersje projektu uchwały.

Radca Prawny Krzysztof Judek - zgodnie z przepisami przy opłacie targowej niedopuszczalna jest opłata abonamentowa. Należy liczyć się, że w tej części Wojewoda może uchylić uchwałę.

Radny Antoni Rak - wnioskuję, aby w projekcie uchwały w § 1 dopisać ppkt. d „20 zł od osoby sprzedającej galanterię pirotechniczną”.

Radny Marek Sanecki - uważam, że opłata abonamentowa w wysokości 160 zł i 200 zł jest za wysoka. Proponuję, w projekcie uchwały w § 1 pkt. 5, ppkt a w miejsce „160 zł” wpisać „120 zł” oraz w ppkt.b w miejsce „200 zł” wpisać „150 zł”.

Skarbnik Miasta i Gminy Lilianna Ochmańska - wysokość stawek zaproponował poprzedni Zarząd. jeżeli Rada uzna, że należy je zmienić, to nie widzę przeszkód.

Radny Janusz Skrzypiński - wniosek radnego Antoniego Raka jest niezasadny.

W § 1 projektu uchwały w ppkt.e jest zapis mówiący o tym, że ustala się wysokość dziennej stawki targowej na poziomie „10 zł od osoby sprzedającej produkty przemysłowe”. Artykuły pirotechniczne są artykułami przemysłowymi.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku dot. wprowadzenia do projekty uchwały w § 1 „ppkt. d. 20 zł od osoby sprzedającej galanterię pirotechniczną”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący rady stwierdził, że wniosek nie został rozstrzygnięty, bo nie otrzymał większości głosów. Głosowanie należy powtórzyć.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wprowadzenie opłaty w kwocie 20 zł,- niczego nie zmieni. Ważne jest, aby Straż Miejska i Policja egzekwowały prawo w tym zakresie, do czego zostaną zobowiązani.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - powtarzam glosowanie. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku dot. wprowadzenia do projekty uchwały w § 1 „ppkt. d. 20 zł od osoby sprzedającej galanterię pirotechniczną”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku

głosowało 8 radnych, przy 11 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały następującej zmiany: w § 1 pkt. 5, ppkt a w miejsce „160 zł” wpisać „120 zł” oraz w ppkt.b w miejsce „200 zł” wpisać „150 zł”?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy 17 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił II wersję projektu uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru przyjęto większością głosów.

Uchwała nr II/23/02 stanowi załącznik nr 21.

Ad. X. Zmiany budżetu gminy na 2002 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16. Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/24/02 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XI. Przyjęcie zmian w uchwale Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki dla Zespołu ElektrowniDolna Odra S.A. na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało

17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002 r. przyjęto większością głosów.

Uchwała nr II/25/02 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie..

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ uchylenia uchwały Nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od współwłaścicieli części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej /obręb nr 3/.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/590/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/26/02 stanowi załącznik nr 24.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I- go /obręb nr 5/.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało

19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I- go /obręb nr 5/ przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/27/02 stanowi załącznik nr 25.

3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości

gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 45/3, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/28/02 stanowi załącznik nr 26.

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w Gryfinie w obrębie Steklno.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w Gryfinie

w obrębie Steklno przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/29/02 stanowi załącznik nr 27.

5/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/30/02 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XIII.Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/31/02 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XIV.Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki nr 267/1 w obrębie Borzym gmina, Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 53/1 i 52/1 oraz części działki nr 267/1 w obrębie Borzym gmina,

Gryfino. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/32/02 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XV. Zmiana uchwały Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/33/02 stanowi załącznik nr 31.

Ad.XVI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 18/II.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/34/02 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do unieważnienia uchwały nr I/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 33.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały i dwie Komisje nie zajęły stanowiska.

Radny Artur Nycz - wartość prawna protestu jest znikoma. Nie jest on niczym uzasadniony. Myślę, że ta Rada nie będzie tolerowała takiego postępowania i przyjmie w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przy 9 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wezwania do unieważnienia uchwały nr I/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej przyjęto większością głosów.

Uchwała nr II/35/02 stanowi załącznik nr 34.

Ad. XVIII. Przyjęcie rezygnacji z mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że w związku z przyjęciem propozycji na stanowisko z-cy burmistrza miasta i gminy Gryfino radny Eugeniusz Kuduk złożył pisemną rezygnacją z mandatu radnego Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 35.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr II/36/02 stanowi załącznik nr 36.

Ad.XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad. 1/II/02 - według informacji OPS każdy bezdomny z naszego terenu ma zapewnione miejsce w Domu Opieki Społecznej. Problem zakwaterowania bezdomnych nie polega na braku miejsc. Problemem jest to, że niektórzy bezdomni nie chcą iść do Domu Opieki Społecznej.

Ad. 2/II/02 - na drugi dzień po pożarze w Sobieradzu zabezpieczyliśmy mieszkanie dla pogorzelców. Do końca maja 2003 roku będą oni mieszkali w użyczonym trzypokojowym mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem.

Myślę, że do tego czasu uda się wyremontować dwie izby w spalonym domu. Kilku rzemieślników z terenu Gryfina zaoferowało swoją pomoc przy remoncie spalonego domu. OPS zakupił dla tej rodziny niezbędną odzież i pościel. Dwójka poparzonych dzieci przebywa w szpitalu im. Świętego Wojciecha w Szczecinie. Młodsze dziecko ma poparzone ciało w 60%, a starsze w 40%. Stan dzieci był krytyczny. Obecnie nastąpiła niewielka poprawa i stan dzieci jest stabilny. Codziennie kontaktuję się w tej sprawie z ordynatorem szpitala. Podjąłem decyzję o przeznaczeniu 5,400 zł na zakup biologicznej skóry dla poparzonych dzieci. Koszt leczenia będzie bardzo duży. Będziemy musieli otworzyć specjalne konto na rzecz leczenia tych dzieci.

Ad. 3/II/02 - po zatwierdzeniu przez Radę budżetu gminy na 2003 rok udzielę odpowiedzi na interpelacje, których realizacja wymaga nakładów finansowych. Po zatwierdzeniu budżetu będę wiedział jakie są możliwości na realizację poszczególnych zadań.

Ad. 4/II/02 - jako radna powinna Pani Chmura wiedzieć, że kierunki działania Burmistrza określa zatwierdzony przez Radę budżet oraz uchwalona przez Radę Strategia Rozwoju Miasta i Gminy. Myślę, że po okresie trzech miesięcy urzędowania będę mógł przedstawić propozycje zmian do w/w Strategii.

Ad.5/II/02 - nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek mówił, że poprzedni Zarząd Miasta i Gminy nie dbał o placówki oświatowe i nie dokładał starań w remontowaniu tych placówek. Nie podpisywałem się nigdy pod takim artykułem prasowym. Chcę powiedzieć, że nadal będziemy dbali o placówki kulturalno – oświatowe, gdyż naszym największym skarbem przed wejściem do Unii będzie dobrze wyszkolona młodzież. Nie może być mowy o ograniczaniu środków finansowych na oświatę i kulturę. Prawdą jest, że GDK oraz Biblioteka w Gryfinie na pewno nie spełniają naszych wymagań na miarę wejścia do Unii.

Ad.6/II/02 - w kampanii wyborczej mówiłem, że miasto Gryfino należy zwrócić W stronę rzeki. Ustaliłem, że odcinek nabrzeża od ul. Rapackiego do Nadleśnictwa w Gryfinie jest własnością naszej gminy. W ubiegłym tygodniu spotkałem się w tej sprawie z honorowym konsulem generalnym Niemiec w Szczecinie p. Bartłomiejem Sochańskim. Obecnie opracowywany jest program „Odra” dotyczący zagospodarowania terenu na odcinku od Schwedt do Szczecina. Poinformowałem, że jako gmina jesteśmy tym zainteresowani, bo chcemy zagospodarować nasze nabrzeże. Dziękuję poprzedniemu Zarządowi Miasta i Gminy za to, że zgromadził z Unii duże środki finansowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Pozyskiwanie takich środków jest czasochłonne. Teraz należy ubiegać się o środki finansowe na lata 2003 - 2004. Podejmę takie działania. Przygotowuję nową strukturę urzędu. W naszej gminie powstanie wydział, który będzie zajmował się pozyskiwaniem środków z Unii, utrzymywaniem stosunków międzynarodowych oraz w realny sposób informował mieszkańców naszej gminy o Unii Europejskiej. Chodzi o to, by w czasie trwania referendum w w/w sprawie mieszkańcy gminy mogli odpowiedzialnie oddać swój głos.

Ad. 7/II/02 - rozważam możliwość utworzenia w Gardnie świetlicy wiejskiej w pomieszczeniu, w którym mieściła się kotłownia.

Ad.18/II/02 - sprawa dotycząca remontu drogi w Bartkowie ciągnie się już od przeszło czterech lat. Myślę, że sprawa ta zostanie rozwiązana w czasie trwania obecnej kadencji Rady. Dopilnuję, aby na razie doraźnie utwardzono drogę w Bartokowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na te interpelacje, których Realizacja wymaga środków finansowych będę udzielał odpowiedzi na następnej sesji lub na piśmie jeżeli radny będzie sobie tego życzył. Nie chcę dopuścić do tego, że obiecam wykonanie danego zadania, a potem okaże się, że w budżecie gminy nie ma na to środków finansowych. Ponadto chcę poinformować, że nasze miasto nie zostało jeszcze udekorowane świątecznie, bo bardzo duża część oświetlenia była nieodpowiednio przechowywana i uległa zniszczeniu. Nabycie nowego oświetlenia związane jest z wydatkiem środków finansowych w wysokości około 20.000 zł.

W związku z tym, że przyznałem środki finansowe na leczenie dzieci pogorzelców, a nie wiemy co jeszcze do końca roku może wydarzyć się, w tym roku oświetlenie świąteczne będzie zawieszone tylko na Placu Księcia Barnima I.

Ad.XX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił bieżące informacje - załącznik nr 37.

W związku ze zbliżającym się Świętami Bożego Narodzenia życzenia świąteczne złożyli:

- Przewodniczący Rady Jan Ragan,

- Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,

- radna Magdalena Chmura w imieniu klubu radnych SLD,

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniku:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Listy obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5.
 6. Interpelacje radnych - załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10,
 7. Oświadczenie radnego - załącznik nr 11,
 8. Uchwała nr II/16/02 - załącznik nr 12,
 9. Oświadczenie radnego - załącznik nr 13,
 10. Uchwała nr II/17/02 - załącznik nr 14,
 11. Uchwała nr II/18/02 - załącznik nr 15,
 12. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 16
 13. Uchwała nr II/19/02 - załącznik nr 17,
 14. Uchwała nr II/20/02 - załącznik nr 18,
 15. Uchwała nr II/21/02 - załącznik nr 19,
 16. Uchwała nr II/22/02 - załącznik nr 20,
 17. Uchwała nr II/23/02 - załącznik nr 21,
 18. Uchwała nr II/24/02 - załącznik nr 22,
 19. Uchwała nr II/25/02 - załącznik nr 23,
 20. Uchwała nr II/26/02 - załącznik nr 24,
 21. Uchwała nr II/27/02 - załącznik nr 25,
 22. Uchwała nr II/28/02 - załącznik nr 26,
 23. Uchwała nr II/29/02 - załącznik nr 27,
 24. Uchwała nr II/30/02 - załącznik nr 28,
 25. Uchwała nr II/31/02 - załącznik nr 29,
 26. Uchwała nr II/32/02 - załącznik nr 30,
 27. Uchwała nr II/33/02 - załącznik nr 31,
 28. Uchwała nr II/34/02 - załącznik nr 32,
 29. Materiał informacyjny do projektu uchwały - załącznik nr 33,
 30. Uchwała nr II/35/02 - załącznik nr 34,
 31. Pismo w sprawie rezygnacji z mandatu radnego - załącznik nr 35,
 32. Uchwała nr II/36/02 - załącznik nr 36,
 33. Bieżące informacje - załącznik nr 37.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Protokółowała Inspektor

Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona 1 [189670 bajtów]
strona 2 [89831 bajtów]
załącznik nr 9 [108390 bajtów]
załącznik nr 10. [166152 bajtów]
załącznik nr 6, [144414 bajtów]
załącznik nr 7 [160967 bajtów]