Porządek obrad

    

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 grudnia 2002 r. o godz. 900

 
I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
2/ przyjęcie protokołu z II sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach p odejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uzupełnienia składu Rady Miejskiej - DRUK Nr l/III, 
- ślubowanie radnego.
2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady - DRUK Nr 2/III. 

VI. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 - DRUK Nr 3/III. 
1/ stanowiska Komisji Rady 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VII, Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. - DRUK Nr 3a/III 
1/ stanowiska Komisji Rady 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały,

VIII. Zmiany budżetu gminy na 2002 rok - DRUK Nr 4/III. 
1/ stanowiska Komisji Rady 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok - DRUK Nr 5/III. 
1/ stanowiska Komisji Rady 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2003 rok - DRUK Nr 6/III. 
- uwagi i wnioski,
- podjęcie uchwały.

XI. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok - DRUK Nr 7/III. 
1/ stanowiska Komisji Rady 
2/ dyskusja,
3/podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji. sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań - DRUK Nr 8/III. 
1/ stanowiska Komisji Rady 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino. zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990r. poz.204 wraz z późniejszymi zmianami – DRUK Nr 9/III
1/stanowiska Komisji Rady 
2/dyskusja,
3/podjęcie uchwały.

XIV. Ustalenie maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 10/III.
1/stanowiska Komisji Rady 

2/dyskusja, 
3/podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gryfino - DRUK Nr 11/III.
-uwagi i zapytania,
- podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gryfino - DRUK Nr 12/III.
- uwagi i zapytania, 
- podjęcie uchwały.

XVII Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie - DRUK Nr 13/III.
-uwagi i zapytania,
-podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.