Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr III/02 z III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 grudnia 2002r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1340.

Radny nieobecny:

- Kazimierz Płonka.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat,
 2. Skarbnik Miasta i Gminy Lilianna Ochmańska,
 3. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 4. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20, w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do w/w porządku obrad wprowadzono następujące punkty:

- II. Informacja Burmistrza w pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady,

- VII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. - DRUK Nr 3a/III.

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r. poz.204 wraz z późniejszymi zmianami - DRUK Nr 9/III.

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XIV. Ustalenie maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 10/III. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XV. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gryfino - DRUK Nr 11/III,

- XVI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gryfino - DRUK Nr 12/III,

- XVII. Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie - DRUK Nr 13/III.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali w/w projekty uchwał oraz nową wersję porządku obrad sesji .

Porządek obrad sesji w nowej wersji stanowi załącznik nr 5.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z II sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z II sesji przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy p. Halinę i p. Ryszarda Wesołowskich. W/w udzielili pomocy pogorzelcom z Sobieradza w formie użyczenia mieszkania do końca maja 2003 r.

Podziękowania Państwu Wesołowskim złożył Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat oraz Przewodniczący Rady Jan Ragan.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

 • przeprowadzono konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. W wyniku konkursu w/w stanowisko powierzono p. Piotrowi Romaniczowi,
 • przygotowano regulamin oraz ogłoszono konkurs w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino. Wpłynęło 11 ofert na objęcie tego stanowiska,
 • prowadzone są prace nad regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy i Gminy,
 • trwają prace nad regulaminem GDK I Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
 • prowadzone są prace nad statutem sołectw i przygotowaniem wyborów sołtysów,
 • prowadzone są prace w zakresie regulaminów w sprawie zamówień publicznych,
 • przygotowano dystrybucję paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Paczki żywnościowe otrzymało 47 mieszkańców gminy, którzy nie byli objęci opieką społeczną, a według sołtysów powinni taką pomoc otrzymać,
 • podpisałem umowę z PEC w sprawie dostawy ciepłej wody,
 • trwa rozliczenie dokumentów dotyczących wyborów samorządowych,
 • Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2001 roku ogłosił zaproszenie do składania ofert na realizację zadań własnych gminy pod nazwą „wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości”. Termin składania ofert ustalono na 3 stycznia 2003 roku. Zatwierdzono specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu

uzbrojenia podziemnego terenu /II i III etap/ osiedla „Północ” w Gryfinie. Otwarcie ofert odbędzie się 6 stycznia 2003 roku,

 • zatwierdzono ofertę na wykonanie projektu budowy dróg gminnych w miejscowości Czepino. projekt wykona „Pracownia Dróg i Mostów w Szczecinie”. Cena brutto wynosi 19.902 zł,-
 • podpisano umowę na wykonanie projektu uzbrojenia terenu w kanalizację ściekową, deszczową oraz gazociąg miejscowościach Pniewo i Żórawki. Na wykonanie zadania wybrano firmę „Agencja Ochrony Środowiska sp-ka z o.o. Koszalin ul. Korczaka”. Cena wybranej oferty wynosi 118.584 zł,- brutto,
 • przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.04.1990 r. Zmiana obejmować będzie tereny gminy o powierzchni 25.362 ha,
 • zatwierdzono specyfikację i ogłoszenie przetargu ograniczonego na zadanie „opracowanie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach: Radziszewo I, Radziszewo II, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obręb II miasta Gryfino,
 • na 30 grudnia br. wyznaczono termin otwarcia ofert na wykonanie obwodnicy,
 • zatwierdzono koncepcję zagospodarowania terenu objętego zmianą w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica, Daleszewo działki nr 236, 237, 238, 239 oraz obręb nr II miasta Gryfino działki nr 172/1, 172/2, 173/2 i 174,
 • zatwierdzono wybór wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania „przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej 04 kV w rejonie ulicy Artyleryjskiej. Na wykonanie zadania wybrano firmę „Elektrobudowa S.A. Nowe Czarnowo”. Cena wybranej oferty wynosi 271.416,- zł brutto,
 • w zakresie gospodarki komunalnej kontynuowana jest umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp-ka z o.o. na usługi oczyszczania i utrzymania zieleni, kanalizacji deszczowej na kwotę 677.000 zł,-
 • z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie kontynuowana jest umowa na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska w Szczecinie za kwotę 14.000 zł,-
 • rozpoczęto wyposażenie dwóch mieszkań z przeznaczeniem dla rodzin z Kazachstanu zaproszonych przez naszą gminę,
 • przygotowujemy się do rozpatrywania programu restrukturyzacji w PUK sp-ka z o.o. w Gryfinie,
 • w ramach obrony rynku podjęto odmowne decyzje w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odzysków lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla firmy „Retman” w Szczecinie, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Szczecinie oraz dla Zakładu Produkcyjnego, Handlowego w Mierzynie,
 • do gminy wpłynęło dziesięć wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości i jeden wniosek o restrukturyzację. Pozytywnie rozpatrzono pięć wniosków. Trzy wnioski rozpatrzono negatywnie. Dwóch wniosków nie rozpatrzono. Kwota udzielonej pomocy wynosi 22.082 zł,-, w tym 830 zł,- wynikające z zaległości podatkowej. Kwota 21.521 zł,- stanowi należność odroczoną.
 • jeżeli chodzi o łączne zobowiązania pieniężne, to wpłynęło dwadzieścia sześć wniosków, z czego siedem rozpatrzono negatywnie.

Pomocy udzielono na kwotę 4.006 zł,-, w tym dla przedsiębiorców na kwotę 317 zł,-- w podatku od środków transportowych rozłożono spłatę na raty dla tych osób, które zwróciły się z taką prośbą,

- w podatku za użytkowanie wieczyste nie udzielono żadnych umorzeń. Rozłożono spłatę podatku na raty dla osób, które ubiegały się o to,

- podjąłem dwie decyzje o wystąpieniu do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie o zabezpieczenie należności podatkowych Gminy Gryfino na majątku dłużników. Wpis hipoteczny, o który wnioskował organ podatkowy wyniósł 62.657 zł,-. W tym podatek od nieruchomości 11.543, zł, podatek od środków transportowych 46.458 zł, podatek rolny 4.655 zł. Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych zostały przekazane w dniu 11.12.2002 r.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

- Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Kazimierz Fischbach zgłosił wnioski swojej Komisji o:

1/ dokonanie przeglądu stanu wszystkich dróg gminnych.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

2/ rozważenie możliwości zagospodarowania ulicy Kwiatowej /teren wzdłuż działek ogrodowych w kierunku strzelnicy tzw. „górki miłości”/ wykonania deptaku wraz z tarasem widokowym. wnioski zawarte są w załączniku nr 6.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych,w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych.Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radna Janina Nikitińska zgłosiła wniosek swojej Komisji o umieszczenie w wykazie zadań zleconych przez gminę dodatkowej pozycji przez powierzenie Towarzystwu Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej zadania własnego gminy z zakresu edukacji publicznej w formie wydawania Gryfińskiego Kwartalnika Historycznego. Prosimy o wniesieni TMHZG kwoty 10.000 zł. Wydawanie Gryfińskiego Kwartalnika Historycznego doskonale wkomponuje się w obchody jubileuszu 750 – lecia nadania Gryfino praw miejskich. wniosek zawarty jest w załączniku nr 7.

Radny Zenon Trzepacz - w II kadencji Rady przeznaczyliśmy w budżecie gminy środki finansowe na wydanie biografii o Gryfinie. Chciałbym wiedzieć, co dzieje się w tej sprawie? Czy praca ta jest nadal kontynuowana? Może należało by połączyć oba zadania

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przy omawianiu w dniu dzisiejszym budżetu gminy na rok 2003 Skarbnik Miasta i Gminy przedstawi autopoprawki, w których to zadanie jest ujęte.

Mam nadzieję, że po wykonaniu zadania Rada otrzyma rozliczenia na co wydatkowano kwotę w wysokości 10.000 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad w/w wnioskiem.

W wyniku głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przy 7 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Uchwała nr III/37/02 w sprawie wniosków Komisji Rady stanowi załącznik nr 8.

Ad.IV.Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radny Czesław Kapusta 19/III/02, 20/III/02, 21/III/02, 22/III/02 - załącznik nr 9.

Radny Kazimierz Fischbach 23/III/02 - załącznik nr 10.

Radny Artur Nycz 24/III/02 - załącznik nr 11.

Radna Magdalena Chmura 25/III/02 - załącznik nr 12.

Radny Zdzisław Kmieciak 26/III/02, 27/III/02 - załącznik nr 13 i załączniki 14.

Interpelacje w formie ustnej zgłosili:

Radna Magdalena Chmura 28/III/02 - proszę o dostarczenie mi na piśmie informacji Burmistrza przedstawionej na dzisiejszej sesji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Radny Zenon Trzepacz 29/III/02 - ponownie proszę o zorganizowanie przez Gminę spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, Rejonem Oświetlania Ulic oraz Starostwem. Na spotkaniu wyjaśnimy sprawy dotyczące remontów dróg oraz oświetlenia ulicznego.

Ad.V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Eugeniusza Kuduka do Rady z tej samej listy wchodzi p. Lidia Karzyńska – Karpierz, która złożyła oświadczenie, że nie utraciła wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 15.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/38/02 stanowi załącznik nr 16.

Przewodniczący Rady przyjął ślubowanie radnej w ten sposób, że odczytał treść roty, a radna Lidia Karzyńska – Karpierz odpowiedziała „ślubuję”. Po przyjęciu ślubowania Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w radna nabyła prawa radnego.

Od tej pory w sesji uczestniczyło 20 radnych.

2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/39/02 stanowi załącznik nr 17

Ad. VI. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 18.

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr CLVII/395/2002 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2003 rok - załącznik nr 19.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 20.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rady p. Skarbnik przedstawi w moim imieniu auopoprawki do projektu budżetu gminy na 2003 rok uwzględniające zgłoszone wnioski.

Chcę powiedzieć, że jednym z największych problemów naszej gminy jest brak mieszkań. Dlatego też wygospodarowane środki finansowe proponujemy w większości przeznaczyć na remontu budynku, w którym mieścił się hotel „Pod Platanem”.

Po wykonaniu remontu w w/w budynku powstanie około 15 mieszkań.

Skarbnik Miasta i Gminy Lilianna Ochmańska - uwzględniając wnioski poszczególnych Komisji proponujemy wprowadzenie do projektu budżetu następujące zmiany:

- w załączniku nr 8 projektu uchwały w w/w sprawie wydatki ulegają zmniejszeniu:

 • dz. 750 rozdz.75023 urzędy gmin /wynagrodzenia/ o kwotę 100.000 zł,-
 • dz. 750 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe /dotacja dla policji/ o kwotę 25.000 zł,-
 • dz. 754 rozdz. 75495 pozostała działalność /monitoring/ o kwotę 240.000 zł,-

- wydatki budżetowe zwiększają się:

 • dz. 921 rozdz. 92195 pozostała działalność /kwartalnik historyczny/ o kwotę 10.000zł,- Nie będzie to dotacja jak wnioskowała Komisja. Będą to wydatki rzeczowe przeznaczone na wydanie kwartalnika historycznego.
 • dz. 700 rozdz. 795 pozostała działalność /remont byłego hotelu „Pod Platanem” o kwotę 355.000 zł,-

Radna Krystyna Gazdecka - dziękuję Panu Burmistrzowi za uwzględnienie w projekcie budżetu gminy wnioski Komisji Rady, a w szczególności za przeznaczenie kwoty 355.000 zł na remont budynku „Pod Platanem”.

Radny Artur Nycz - w imieniu klubu radnych SLD i Partii Ludowo Demokratycznej dziękuję Panu Burmistrzowi za przedłożenie radnym projektu budżetu przygotowanego przez Zarząd poprzedniego Burmistrza Pana Andrzeja Urbańskiego bez żadnych zmian.

Świadczy to o tym, że jest to budżet dobry, zapewniający realizację wszystkich zadań. gminnych. Cieszymy się, że w/w budżet oraz środki finansowe z zewnątrz pozwolą na realizację programu wyborczego z jakim Sojusz Lewicy Demokratycznej szedł do wyborów. Mam nadzieję, że budżety na następne lata również będą uwzględniały inwestycje w naszej gminie, a Pan Burmistrz wraz z pracownikami będzie pozyskiwał środki finansowe z zewnątrz. Klub radnych SLD i PLD poprze w dniu dzisiejszym projekt budżetu jak również będzie stał na straży jego realizacji.

Członkowie BBS powinni przyjąć do wiadomości, że są w obozie rządzącym i ponoszą odpowiedzialność za sprawowanie władzy w gminie.

Radny Zenon Trzepacz - w imieniu Bezpartyjnego Bloku Samorządowego chcę podziękować koleżankom i kolegom radnym z SLD za poparcie budżetu. Należy jednak pamiętać, że w poprzedniej kadencji pracowaliśmy wspólnie i odpowiedzialność za nasze miasto jest wspólna. Członkowie BBS doskonale wiedzą co to jest władza samorządowa. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie powinien się martwić, na pewno będziemy robili wszystko by naszym mieszkańcom żyło się lepiej.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem autopoprawki Burmistrza Miasta I gminy mówiącej o tym, że:

- w załączniku nr 8 projektu uchwały w w/w sprawie wydatki ulegają zmniejszeniu:

 • dz. 750 rozdz.75023 urzędy gmin /wynagrodzenia/ o kwotę 100.000 zł,-
 • dz. 750 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe /dotacja dla policji/ o kwotę 25.000 zł,-
 • dz. 754 rozdz. 75495 pozostała działalność /monitoring/ o kwotę 240.000 zł,-

- wydatki budżetowe zwiększają się:

 • dz. 921 rozdz. 92195 pozostała działalność /kwartalnik historyczny/ o kwotę 10.000zł,- Nie będzie to dotacja jak wnioskowała Komisja. Będą to wydatki rzeczowe przeznaczone na wydanie kwartalnika historycznego.
 • dz. 700 rozdz. 795 pozostała działalność /remont byłego hotelu „Pod Platanem” o kwotę 355.000 zł.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że autopoprawkę Burmistrza Miasta i Gminy przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z przyjętą zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/40/02 stanowi załącznik nr 21

Ad.VII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 20.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/41/02 stanowi załącznik nr 22

Ad.VIII. Zmiany budżetu gminy na 2002 rok.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - na posiedzeniach Komisji Rady nie omawiano w/w projektu uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/42/02 stanowi załącznik nr 23.

Ad.IX. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 20.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - radni w dniu dzisiejszym otrzymali nową wersję planu pracy Rady, w której uwzględniono wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/43/02 stanowi załącznik nr 24.

Ad.X. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2003 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili plany pracy swoich Komisji na 2003 rok.

Nikt z radnych nie wniósł uwag.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/44/02 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XI. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 20.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/45/02 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 20.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady wypracowały wnioski do w/w projektu uchwały.

Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji:

 • Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, aby w § 5 pkt. 7 w miejsce zapisu „gdy łączna kwota przyznanych dotacji” wpisać „gdy łączna suma wnioskowanych kwot z ofert uznanych za najkorzystniejsze”. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
 • Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, aby w § 9 pkt. 4, ppkt. a wyraz „września” zastąpić wyrazem „miesiąca, a w § 12 w miejsce wyrazów „na dany rok budżetowy” wpisać „z poprzedniego roku budżetowego”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z przyjętymi zmianami.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/46/02 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r. poz.204 wraz z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 20.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r. poz.204 wraz z późniejszymi zmianami przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/47/02 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XIV. Ustalenie maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 20.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący

Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/48/02 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XV. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gryfino przyjęto większością głosów

Uchwała nr III/49/02 stanowi załącznik nr 30.

Przewodniczący Rady Henryk Piłat - dziękuję odchodzącej p. Skarbnik Liliannie Ochmańskiej za duży wkład pracy wniesiony w realizowaniu zadań finansowych gminy.

Wyrazem dobrze wykonywanych obowiązków jest uchwalenie w dniu dzisiejszym budżetu gminy na 2003 rok. Po objęciu przeze mnie stanowiska Burmistrza, podczas pierwszej rozmowy Pani Skarbnik poinformowała mnie, że zamierza zmienić miejsce pracy. Na pewno Pani Ochmańska podejmie pracę również odpowiedzialną jak do tej pory.

Radna Magdalena Chmura - w imieniu klubu radnych SLD i PLD dziękuję Pani Ochmańskiej za osobistą klasę, wiedzę, profesjonalizm i nieugiętą postawę w sytuacjach wymagających kręgosłupa moralnego oraz stałego charakteru.

Naszym zdaniem dbałość o finanse publiczne jest taką dziedziną życia i takim zawodem, który wymaga stalowych nerwów oraz żelaznej dyscypliny. Pani Ochmańska posiada te cechy., za co dziękujemy. Życzymy zdrowia, pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym.

Pani Lilianna Ochmańska - w dniu dzisiejszym dobiega końca moja praca na stanowisku Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino. Składam serdeczne podziękowanie Panu Wojciechowi Długoborskiemu za obdarzenie mnie zaufaniem i przedstawienie mojej Radzie. Swoją pracę starałam się wypełniać rzetelnie i uczciwie, zgodnie z wymogami ustaw o finansach publicznych i rachunkowości. Zarząd Miasta i Gminy poprzedniej kadencji i Burmistrz Wojciech Długoborski powierzyli mi trudne zadanie w Radzie Nadzorczej PUK i w Zarządzie Fundacji. Starałam się wypełniać te zadanie zgodnie z oczekiwaniami moich szefów i Wysokiej Rady. Dziękuję Burmistrzowi Długoborskiemu i Burmistrzowi Urbańskiemu za możliwość pracy z dobrymi szefami, którzy swoją wiedzą i postawą byli dla mnie wzorem do naśladowania. Składam serdeczne podziękowanie koleżankom i kolegom, Naczelnikom wszystkich Wydziałów Urzędu, a w szczególności Pani Bożenie Mejnie i Pani Krystynie Klimek za życzliwość i wspieranie mnie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dziękuję wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za bardzo dobrą współpracę. Panu Władysławowi Hołubowi za wspólną pracę w Zarządzie Fundacji. Wyrażam przekonanie, że swoją pracą, wiedzą, doświadczeniem dobrze służyłam Burmistrzowi i Wysokiej Radzie. Życzę Państwu sukcesów w dalszej pracy dla dobra samorządu gminnego.

Ad .XVI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

Radny Artur Nycz - interesuje mnie kwestia dotycząca spełnienia warunków formalnych powołania na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy. Chciałbym dowiedzieć się gdzie Pani Staruk odbyła 3 – letnią praktykę w zakresie księgowości.

Pani Jolanta Staruk - od 1983 do 1991 roku byłam zatrudniona w Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii w Nowym Czarnowie w wydziale księgowości. Potem podjęłam pracę w wydziale kredytów w banku. Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad projektem uchwały w w/w sprawie.

W wyniku głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/50/02 stanowi załącznik nr 31.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Pani Jolancie Staruk z okazji objęcia funkcji Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino życzę samych sukcesów w pracy zawodowej, spełnienia się w tak zaszczytnej i odpowiedzialnej roli oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Do gratulacji przyłączył się Przewodniczący Rady Jan Ragan.

Ad.XVII. Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Radny Artur Nycz - w imieniu radnych klubu GUS i PLD proszę o ogłoszenie przerwy umożliwiającej spotkanie się członków w/w klubu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę. po wznowieniu obrad głos zabrali:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sprawa jest poważna, bo dotyczy przyszłości „Laguny”. W/w obiekt wybudowano dzięki wyrzeczeniom pracowników Zespołu Elektrowni „Dolna Odra”. Wiemy o tym, że jeszcze nie raz na posiedzeniach sesji będziemy decydowali o środkach finansowych i przyszłości Centrum Wodnego „Laguna. Wobec powyższego zaproponowałem, aby skład Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji reprezentowali przedstawiciele dwóch klubów Rady Miejskiej w Gryfinie, tj. Przewodniczący klubu BBS radny Mieczysław Sawaryn oraz Przewodniczący klubu SLD radny Artur Nycz.

Po spotkaniu radnych klubu SLD otrzymałem negatywną odpowiedź odnośnie kandydatury Artura Nycza.

Obiekt Centrum Wodnego „Laguna” został zrealizowany dzięki dużemu zaangażowaniu Posła p. Wojciecha Długoborskiego. Proszę, aby w/w obiekt był nadal otoczony moją i Pana opieką oraz wszystkich radnych.

Proponuję pozostawienie wakatu w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji oraz w Radzie Nadzorczej Fundacji dla przedstawiciela SLD. Mam nadzieję, że na następnej sesji klub radnych SLD zgłosi swoją kandydaturę.

W dniu dzisiejszym proponuję desygnować do składu osobowego: - Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino:
 1. Henryk Piłat,
 2. Jan Ragan,
 3. Antoni Rak,
 4. Mieczysław Sawaryn,
 5. Zenon Trzepacz.

- Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino:

 1. Henryka Piłata,
 2. Jana Ragana,
 3. Mieczysława Sawaryna.

Radny Artur Nycz - jesteśmy życzliwie nastawieni do wszystkich spraw związanych z „Laguną”. Będziemy wspierali wszystkie działania Burmistrza w tej sprawie.

Jednak proszę o zmianę treści projektu uchwały w ten sposób, że w miejscu radnego Jana Ragana będzie wakat.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zostawiamy wakat dla SLD. Natomiast radny Jan Ragan jest Przewodniczącym Rady Miejskiej i zawsze było tak, że Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta i Gminy wchodzili do składu osobowego Rady Nadzorczej Fundacji.

Radny Artur Nycz - tak było do tej pory, ale nie jest to regułą.

Radny Zenon Trzepacz - ubolewam nad tym, że ostatnia sesja w roku przebiega w takiej atmosferze. Zaczynami się przepychać, a nie chcemy pracować dla dobra naszej gminy. Nie można przyjmować takiej postawy, że gdy byliśmy u władzy, to wszystko było nasze. Wszyscy wiemy, że sytuacja w „Lagunie” jest trudna. Chodzą słuchy, że radni z klubu SLD mówią, iż należy uciekać z tego bagna. Chciałbym wiedzieć, czego się boicie? Czy odpowiedzialności za losy gminy? Przecież podczas kampanii wyborczej obiecaliście, że będziecie pracowali dla dobra miasta i gminy, dla środowiska i dla tej społeczności. Nie rozumiem waszej postawy.

Radny Artur Nycz - Bezpartyjny Blok Samorządowy wygrał wybory i musi się liczyć z tym, że bierze odpowiedzialność za swoje działanie.

Radny Zenon Trzepacz - apeluję do radnych, by sami decydowali, o tym co chcą robić w gminie. Nie powinni ulegać niczyim wpływom i nie dawali się sterować przez osoby spoza naszego środowiska.

Radny Artur Nycz - klub SLD prezentuje określoną partię polityczną i program. Dlatego też niektóre sprawy są konsultowane z organami statutowymi. Natomiast nie jest prawdą, że członkowie klubu SLD nie myślą samodzielnie. Ja osobiście nie czuję się osobą sterowaną.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak jak przy uchwalaniu budżetu gminy na 2003 rok wznieśliśmy się ponad podziały, tak i teraz powinniśmy być jednomyślni. Jest to sprawa poważna i do jej rozwiązania potrzebna będzie dalsza współpraca z Posłem RP p. Wojciechem Długoborskim, radnymi klubu BBS i SLD.

Znając wagę problemu jeszcze raz proszę o współpracę i wyrażenie zgody na to, by w skład Rady Nadzorczej Fundacji wchodzili członkowie obydwu klubów.

Radny Artur Nycz - deklarujemy taką współpracę. Jednak klub SLD został zaskoczony przedstawieniem na dzisiejszej sesji w/w projektu uchwały. Potrzebny jest nam czas do namysłu.

Proszę o ogłoszenie przerwy na spotkanie się radnych klubu SLD i PLD.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Artur Nycz - klub radnych SLD zawsze życzliwie odnosił się do spraw związanych z „Laguną” i nadal tak będzie. Centrum Wodne Laguna powstało dzięki Panu Wojciechowi Długoborskiemu, który wówczas był Burmistrzem Miasta i Gminy.Projekt uchwały w w/w sprawie radni otrzymali dopiero w dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem sesji i dlatego zgłaszałem swoje uwagi.

Chcę tylko powiedzieć, że większość radnych pamięta jakie były wypowiedzi niektórych członków GUS i niektórych radnych niezależnych z poprzedniej kadencji Rady na temat „Laguny”.

Pamiętam wypowiedź radnego Macieja Szabałkina, który mówił „przestańmy spłacać kredyt, pozwólmy przejąć „Lagunę” bankowi, a inwestor się znajdzie”. Zgłaszał również interpelacje w tej sprawie. Czy to było odpowiedzialne zachowanie?

Natomiast dzisiaj zarzuca się nam, że nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności. Takie twierdzenie jest nie w porządku. My prosiliśmy tylko o czas na podjęcie decyzji. Są to sprawy niezwykłej wagi i chcieliśmy mieć czas na zastanowienie się.

Po dzisiejszej naradzie klub radnych SLD przychyla się do propozycji Pana Burmistrza Henryka Piłata ale na warunkach pełnego partnerstwa. i pełnej współpracy.

Jeżeli członkowie klubu radnych SLD nie będą mieli zapewnionych takich warunków w działalności Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych wówczas wystąpimy ze składów osobowych.

Proponujemy desygnować z ramienia klubu SLD i PLD do składu osobowego:

- Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Jana Ragana i p. Artura Nycza,

- Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Jana Ragana i p. Artura Nycza.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący

Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr III/51/02 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.19/III/02 - realizacja w/w interpelacji zostanie rozpatrzona pod kątem posiadanych w budżecie gminy środków finansowych. Wszystkie interpelacje są słuszne. Natomiast kiedy będą zrealizowanie odpowiem na piśmie.

Ad.24/III/02 - sprawa nie jest nowa. W poprzedniej kadencji Rady członkowie rodzin niektórych radnych prowadzili działalność gospodarczą. Wyjaśnię sprawę z radcą prawnym i udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.25/III/02 - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” nie zwalniała nikogo z opłat za centralne ogrzewanie, tylko rozliczała się z członkami spółdzielni z wpłacanych zaliczek na poczet energii cieplnej. w/w Spółdzielni obowiązuje zasada, że każdy rozlicza się indywidualnie i nie ma mowy o ulgach. Jeżeli chodzi o wysokość czynszu, to jego wzrost nie wynosi nawet 5% w stosunku do roku ubiegłego. Nie ma więc znacznego wzrostu czynszu. W stosunku do PEC mają zaległości nie tylko spółdzielnie mieszkaniowe. Takie zaległości mają również inne podmioty gospodarcze pobierające energię cieplną z PEC. Z tego co wiem, to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” zalega z opłata za ostatni miesiąc. Zawsze było tak, ze w okresie zimowym należności są regulowany z miesięcznym opóźnieniem.

Ponadto w/w Spółdzielnia wynegocjowała z Elektrownią „Dolna Odra” takie spłaty zadłużenia jakie posiada PEC w Elektrowni. Chodzi o to, by nie narażać na koszty PEC. Szczegółowe informacje w sprawach, o których mowa w interpelacji będą przedstawiana na zebraniach członków Spółdzielni, które odbędą się w styczniu 2003 r. Ogłoszenie jest wywieszone na klatce schodowej.

Ad.26/III/02 - uważam, że w miejscowościach, w których na remont szkół wydano duże kwoty pieniężnie nie ma sensu tworzyć świetlic wiejskich. Należy zmusić dyrektorów do zapewnienia dla społeczności wiejskiej takie same usługi jakie są świadczone w świetlicach wiejskich. Była już u mnie sołtys z Żabnicy w tej sprawie. Myślę, że od1 stycznia 2003 roku sytuacja w Żabnicy zmieni się i sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia będą udostępnione dla społeczności lokalnej.

Ad.27/III/02 - jeżeli chodzi o wycięcie suchych drzew, to proszę aby radny ZdzisławKmieciak przyszedł w przyszłym tygodniu do Urzędu Miasta i Gminy. Pojadę razem z p. Kmieciakiem na miejsce i zastanowimy się, co należy zrobić.

Ad.28/III/02 - jeżeli chodzi o informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady, to od następnej sesji przyjmiemy taką zasadę, że informacja w formie pisemnej będzie obejmowała okres siedem dni przed sesją.

Radny Antoni Rak - dziękuję Pani Dyrektor OPS Krystynie Kujawie za udzielenie odpowiedzi na moją interpelację.

Ad.XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił bieżące informacje - załącznik nr 33.

W związku ze zbliżającym się 2003 rokiem życzenia świąteczne złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat oraz Przewodniczący Rady Jan Ragan.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniku:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności radnych - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Wnioski Komisji Rady - załącznik nr 6 i nr 7,
 7. Uchwała nr III/37/02 - załącznik nr 8,
 8. Interpelacje radnych - załączniki nr 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 9. Oświadczenie radnego Eugeniusza Kuduka - załącznik nr 15,
 10. Uchwała nr III/38/02 - załącznik nr 16,
 11. Uchwała nr III/39/02 - załącznik nr 17,
 12. Projekt budżetu na 3003 rok - załącznik nr 18,
 13. Uchwała nr CLVII/395/2002 Składu Orzekającego RIO - załącznik nr 19,
 14. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 20,
 15. Uchwała nr III/40/02 - załącznik nr 21,
 16. Uchwała nr III/41/02 - załącznik nr 22,
 17. Uchwała nr III/42/02 - załącznik nr 23,
 18. Uchwała nr III/43/02 - załącznik nr 24,
 19. Uchwała nr III/44/02 - załącznik nr 25,
 20. Uchwała nr III/45/02 - załącznik nr 26,
 21. Uchwała nr III/46/02 - załącznik nr 27,
 22. Uchwała nr III/47/02 - załącznik nr 28,
 23. Uchwała nr III/48/02 - załącznik nr 29,
 24. Uchwała nr III/49/02 - załącznik nr 30,
 25. Uchwała nr III/50/02 - załącznik nr 31,
 26. Uchwała nr III/51/02 - załącznik nr 32,
 27. Bieżące informacje - załącznik nr 33.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Protokółowała Inspektor

Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 10. [53713 bajtów]
załącznik nr 11. [39869 bajtów]
załącznik nr 12. [37733 bajtów]
załącznik nr 13 [88279 bajtów]
załącznik nr 9. [150749 bajtów]
załączniki 14. [76305 bajtów]