Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania  radnych  zgłoszone  na  IV sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie w  dniu  30 stycznia  2003r.

Radny Artur   Nycz

30/IV/03 - proszę o przedstawienie Radzie rzeczowego wykazu planu   zadań remontowo – inwestycyjnych na bieżący   rok   oraz   harmonogramu   ich realizacji.

31/IV/03 – docierają do nas słuchy, że z Urzędu Miasta i Gminy wypływały informacje w wyniku których doszło do unieważnienie procedury przetargowej na   budowę   II   etapu   oczyszczalni   ścieków   w   Gryfinie. Wiadomo,   że   żaden   z   poprzednich   Burmistrzów   nie   miał   wpływu   na   wybór oferenta,   bo   wybrano   go   w   przetargu   międzynarodowym,   przy   udziale europejskich   ekspertów.   Proszę   o   wyjaśnienie   w/w   sprawy   i   przekazanie radnym /szczególnie   SLD – PLD/ kopii   dokumentów   w   sprawie   unieważnienia w/w   przetargu   oraz   notatki,   o   której   mówił   Burmistrz   w   informacji o pracach    podejmowanych   w   okresie   międzysesyjnym.               

32/IV/03 – jakie działania zamierza podjąć Pan Burmistrz w sprawie  włączenie się Gryfina   kampanię przed zbliżającym się referendum?

33/IV/03 – w   jaki   sposób   Pan   Burmistrz   przygotowuje  Urząd   Miasta  i   miny  oraz jednostki   podległe   gminie  do   absorpcji   środków   unijnych?  

34/IV/03 – jak  Pan   Burmistrz   zamierza   przekonać   Ligę   Polskich  Rodzin,  która  udzieliła mu   poparcia  w   wyborach,  do   nii   Europejskiej?   Przecież  LPR   w  swoim programie  jest  przeciwna   wejściu  Polski do  Unii.

35/IV/03 – proszę,   aby   Z-ca   Burmistrza   p. Eugeniusz   Kuduk   przedstawił   nam informację z   przebiegu  konkursu   na   wybór   kandydata   na   Sekretarza   Miasta   i   Gminy z   wyszczególnieniem   osób ubiegających  się   o  to   stanowisko.  Dlaczego żadnemu   z   kandydatów   nie   zaproponowano   stanowiska  Sekretarza?

36/IV/03 – dlaczego   do   tej   pory   nie  otrzymałem  odpowiedzi   na   moją   interpelację „czy  radny  Rady  Miejskiej   w  gryfinie   lub   członkowie   rodziny   radnego   mogą   prowadzić   działalność   gospodarczą  w   oparciu  o  mienie  gminy”.

37/IV/03 – zbliżają   się   obchody   „Dni Gryfina”.   Czy   pozyskano   na   ten   cel   środki finansowe   chociażby   z   programu   „Teraz   Integracja „  z  funduszu   Phare? Termin   składania   wniosków  o  w/w   środki  upływa  31  stycznia   br.

38/IV/03 – proszę   o   rozważenie   możliwości   zorganizowania   spotkania   radnych   Rady Miejskiej   w   Gryfinie  z  członkami   Zarządu   Powiatu.

38a/IV/03 – czy   Pan   Boratyński   zatrudniony   jest   w   Urzędzie   Miasta  i  Gminy,   jeżeli  tak to   na   jakim   stanowisku?

Radny   Zenon   Trzepocz

39/IV/03 –wracając   do   unieważnionego    przetargu   na   rozbudowę   oczyszczalni   ścieków w   Gryfinie   chciałbym   wiedzieć,   czy   gmina   korzystała   z   doradców   przy ubieganiu   się   o   środki   z   funduszu Phare   na   w/w   cel. Jeżeli   tak,   to   ile   wypłacono   im   za   doradztwo?   Oczekuję   pełnej   informacji   w w/w   sprawie.   Z   przedstawionych   przez   Burmistrza   informacji   wynika,   że jesteśmy   nieudolną   gminą. Powinniśmy   już   zamknąć inwestycję,   a   my   jeszcze jej   nie   rozpoczęliśmy. Ponadto   apeluję   do  radnych   o   odstąpienie   od   dyskusji   politycznych. Uważam, że   powinniśmy   zająć   się   sprawami    dotyczącymi   mieszkańców   naszej   gminy.

 Radny   Mieczysław   Sawaryn

40/IV/03 – w   grudniu   2002   roku   uchwalone   zostały   podatki   na   2003   rok. Jak   to   się   stało,   że   podatek   od   nieruchomości   za   grunty   pozostałe podwyższono   aż   o   300%?   Mieszkańcy   naszej   gminy   są   zaniepokojeni   taką   sytuacją.

41/IV/03 – w   ostatnim   czasie   mieszkańcy   naszej   gminy   otrzymali   do   wypełnienia deklarację   podatkową.   Deklaracja   jest   nieczytelna   i   skomplikowana.   Jaka była   przyczyna   obciążenia   nas   taką  deklaracją? Czy   ukarano   osoby odpowiedzialne   za   przygotowanie   tak   wadliwej   deklaracji?

Radny   Czesław   Kapusta

42/IV/03 – na   jakiej   podstawie   nie   otrzymaliśmy   pieniędzy   z   Unii   na   rozbudowęII   etapu   oczyszczalni   ścieków   w   Gryfinie?   Dlaczego   unieważniono   przetarg?

43/IV/03 – samochody   ciężarowe   dojeżdżające   do   kopalni   kruszywa   w   Wełtyniu zniszczyły   nawierzchnię   drogi   przy   ul. Grunwaldzkiej.   Mieszkańcy   w/w   ulicy postulują   o   naprawę   drogi.   Koszt   naprawy   nie   będzie   duży.

 Radna   Magdalena   Chmura

44/IV/03 – hasłem   wyborczym   Pana   Burmistrza   było   tworzenie   szansy   pracy   dla   ludzi młodych   i   wykształconych.   Jak   Pan   Burmistrz   zamierza   spełnić   obietnice wyborcze?   Proszę   o   pisemną   odpowiedź. Chciałam   nadmienić,   że   do   tej   pory   nie   otrzymałam   pisemnej   odpowiedzi na   moje   interpelacje   zgłoszone   na   poprzednich   sesjach.

Radny   Kazimierz   Fischbach

45/IV/03 -   jadąc   z   Gryfina   w   kierunku   Szczecina   przy   skrzyżowaniu   ulic   Pomorska   -  Kołłątaja   ustawiono   znak   zakazu   skrętu   w   prawo   /w   ulicę   Kołłątaja/. Uważam,   że   należy   ustawić   tam   znak   zezwalający   na   skręt   w   prawo. Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

46/IV/03 – mieszkańcy   Osiedla   Południe   w   Gryfinie   proszą   o   wybudowanie   przystanku kolejowego   na   w/w   Osiedlu.   Kontaktowałem   się   w   tej   sprawie   z   Polskimi Liniami   Kolejowymi i   dowiedziałem   się,   że   istnieje   taka   możliwość. Pan   Burmistrz   powinien   wystąpić   w   w/w   sprawie   do   Polskich   Linii Kolejowych.   Proszę   o   podjęcie   działań.

 Radna   Lidia   Karzyńska   -   Karpierz

47/IV/03 – w   bardzo   złym   stanie   jest   dojazd   do   ul. Artyleryjskiej  od   ul. Armii   Krajowej w   Gryfinie.   Chodzi   mi   o   przejazd   za   Lecznicą   Zwierząt   w   Gryfinie,   przy  posesji   p.   Soleckiego.   Proszę   o   naprawę   w/w   odcinka.

 Radny   Jan   Kozłowski

48/IV/03 – z   informacji   Pana   burmistrza   dowiedziałem   się,   że   do   urzędu   wpłynęły wnioski   o   umorzenia   podatkowe.   W   wykazie   ujęto   jako   pierwszy   wniosek z   dnia   16   grudnia   2002   roku. Czy   wcześnie   wpływały   również   wnioski  o  umorzenie?   Jeżeli   tak,   to  proszę o   wykaz  kiedy   wpłynęły   i   jakie    wnioski.

Radny   Zenon   Trzepacz

49/IV/03 – przed   skrzyżowaniem   przy   Straży   Pożarnej   w   Gryfinie,   jadąc   w   kierunku Dolnej   Odry,   po   prawej   strony   drogi   /za   murami   obronnymi/   jest   boczna uliczka,   przy   której   kiedyś   był   przystanek   autobusowy.   Należy   rozważyć możliwość   wykorzystania   w/w   uliczki   do   skrętu   w  prawo   /w   ulicę  Rapackiego/.  

Radny   Janusz   Skrzypiński

50/IV/03 – z   informacji   Pana   Burmistrza   na   temat   spółek   komunalnych   wynika,   że winę   za   złą   sytuację   w   spółkach   ponosi   poprzedni   Zarząd   Miasta   i   Gminy. Na   sali   obecni   są   członkowie   poprzedniego   Zarządu.   Zgromadzenie Wspólników   otrzymywało   dokumenty,   z   których   wynikało,   że   wszystko   jest w   porządku. Proszę   o   przekazanie   radnym   w   formie   pisemnej   informacji   na temat   spółek   komunalnych przedstawionej   w   dniu   dzisiejszym   przez   Pana Burmistrza. Z   tego   co   wiem,   to  obecnie   prowadzone   jest   postępowanie   sądowe w   sprawie   PUK.   Uważam,   że   z   oceną   należy   poczekać   do   czasu   zakończenia   sprawy.

Radny   Mieczysław   Sawaryn - czy   radny   Janusz   Skrzypiński   jako   członek   poprzedniego Zarządu   Miasta   i   Gminy   otrzymał   dokument,   w   którym   ZUS   zawiadomił   Urząd   Miasta i Gminy   o   przymusowym   wpisie   hipotecznym   długu   na   majątku   PUK.

Radny   Janusz   Skrzypiński -   słyszałem   coś   o   tym,   ale   dokumentu   nie   widziałem.

Radny   Janusz   Skrzypiński

51/IV/03 –    proszę   o   przedstawienie   informacji   o   zobowiązaniach   gryfińskich spółdzielni   mieszkaniowych   wobec   PEC   i   PUK.   Jakie   to   są   kwoty i   za   jaki   okres?

Radny   Czesław   Kapusta

52/IV/03 – chciałbym   wiedzieć   jakie   zadania   wykonano   do   tej   pory   na   rzecz   gminy z   funduszu   powiatowego. Z   tego   co   słyszę,   to   powiat   na   nic   nie   ma   pieniędzy. Szczególnie   chodzi  mi   o   to,  kiedy   będzie   wykonany   chodnik   przy   drodze powiatowej   w   Wełtyniu. Dlaczego   do   tej   pory   nie   wykonano   w/w   chodnika?

 Radna   Krystyna   Gazdecka

53/IV/03 – czy   istnieje   możliwość   zamontowania   sygnału dźwiękowego   przy  sygnalizacji świetlnej   na   skrzyżowaniu   ulic   przy   Straży   Pożarnej   w   Gryfinie? Z   taka  prośbą   zwróciła   się   do   mnie   osoba   niewidząca.

Radna   Magdalena   Chmura – proszę,   aby   Pan   Burmistrz   przestrzegał   porządku   obrad sesji.   W   punkcie   „Zgłaszanie   interpelacji   i   zapytań   radnych”   niepotrzebne   są komentarze.

Interpelacje   w   formie   pisemnej   złożyli:

Radna   Janina   Nikitińska

54/IV/03 -    interpelacja   w   załączeniu.

Radny   Zdzisław   Kmieciak

55/IV/03   i   56/IV/03   - interpelacje   w   załączeniu.

Radny   Jan   Ragan

57/IV/03   -   interpelacja   w   załączeniu (strona 1, strona 2)

58/IV/03   -   interpelacja   w   załączeniu.