Porządek obrad

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 stycznia 2003 r. o godz. 900

 
I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
2/ przyjęcie protokołu z III sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego „LAGUNA” - DRUK Nr 1/IV.
- uwagi i zapytania.

VI. Rozpatrzenie oferty przystąpienia do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp-ka z o.o. - DRUK Nr 2/IV.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,

VII. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej - DRUK Nr 3/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VIII. Wybór przedstawicieli członków rzeczywistych do „Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich"- DRUK Nr 4/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX. Wybór przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - DRUK Nr 5/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Wybór delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - DRUK Nr 6/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie -DRUK Nr 7/IV.
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja, 
3/ podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Steklinko -  DRUK Nr 8/IV,
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 9/IV, 
3/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 1/7 i 1/32, położonych w obrębie Parsówek, gm. Gryfino - DRUK Nr 10/IV,
4/ zamiany nieruchomości - druk Nr 10-1/IV

odrębnie do każdego projektu uchwały
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.


XIII. Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - region ulic Rybacka, Wodna. Łączna - DRUK Nr 11/IV.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIV. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo - DRUK Nr 12/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XV. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej - DRUK Nr 13/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVI. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo - DRUK Nr 14/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVII. Zmiana uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiei w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino. zatwierdzonego Uchwała Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r„ ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990 r. poz. 204 z późniejszymi zmianami - DRUK Nr 15/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVIII. Udzielenie poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie — DRUK Nr 16/IV.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Nr XLIX/647/02 - DRUK Nr 17/IV. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XX. Zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 18/IV.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Gryfino - DRUK Nr 19/IV. 
- uwagi i zapytania,
- podjęcie uchwały.

XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.