Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr IV/03 z IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 stycznia 2003r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. .

Radny nieobecny:

- Wiesław Celmer

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do w/w porządku obrad wprowadzono następujące punkty:

- XIX. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Nr XLIX/647/02 - DRUK Nr 17/IV. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XX. Zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 18/IV.Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XXI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Gryfino - DRUK Nr 19/IV.Projekt uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem sesji.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Innych propozycji nie zgłoszono.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z III sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z III sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6. Ponadto poinformował o obecnym stanie spółek komunalnych w naszej gminie.

Informacja w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6a.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje zgłosili:

Radny Artur Nycz

30/IV/03 - proszę o przedstawienie Radzie rzeczowego wykazu planu zadań remontowo – inwestycyjnych na bieżący rok oraz harmonogramu ich realizacji.

31/IV/03 – docierają do nas słuchy, że z Urzędu Miasta i Gminy wypływały informacje w wyniku których doszło do unieważnienie procedury przetargowej na budowę II etapu oczyszczalni ścieków w Gryfinie.

Wiadomo, że żaden z poprzednich Burmistrzów nie miał wpływu na wybór oferenta, bo wybrano go w przetargu międzynarodowym, przy udziale europejskich ekspertów. Proszę o wyjaśnienie w/w sprawy i przekazanie radnym /szczególnie SLD – PLD/ kopii dokumentów w sprawie unieważnienia w/w przetargu oraz notatki, o której mówił Burmistrz w informacji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

32/IV/03 – jakie działania zamierza podjąć Pan Burmistrz w sprawie włączenie się Gryfina w kampanię przed zbliżającym się referendum?

33/IV/03 – w jaki sposób Pan Burmistrz przygotowuje Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki podległe gminie do absorpcji środków unijnych?

34/IV/03 – jak Pan Burmistrz zamierza przekonać Ligę Polskich Rodzin, która udzieliła mu poparcia w wyborach, do Unii Europejskiej? Przecież LPR w swoim programie jest przeciwna wejściu Polski do Unii.

35/IV/03 – proszę, aby Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk przedstawił nam informację z przebiegu konkursu na wybór kandydata na Sekretarza Miasta i Gminy z wyszczególnieniem osób ubiegających się o to stanowisko. Dlaczego żadnemu z kandydatów nie zaproponowano stanowiska Sekretarza?

36/IV/03 – dlaczego do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na moją interpelację „czy radny Rady Miejskiej w gryfinie lub członkowie rodziny radnego mogą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o mienie gminy”.

37/IV/03 – zbliżają się obchody „Dni Gryfina”. Czy pozyskano na ten cel środki finansowe chociażby z programu „Teraz Integracja „ z funduszu Phare? Termin składania wniosków o w/w środki upływa 31 stycznia br.

38/IV/03 – proszę o rozważenie możliwości zorganizowania spotkania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie z członkami Zarządu Powiatu.

38/IV/03 – czy Pan Boratyński zatrudniony jest w Urzędzie Miasta i Gminy, jeżeli tak to na jakim stanowisku?

Radny Zenon Trzepocz

39/IV/03 –wracając do unieważnionego przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gryfinie chciałbym wiedzieć, czy gmina korzystała z doradców przy ubieganiu się o środki z funduszu Phare na w/w cel. Jeżeli tak, to ile wypłacono im za doradztwo? Oczekuję pełnej informacji w w/w sprawie. Z przedstawionych przez Burmistrza informacji wynika, że jesteśmy nieudolną gminą. Powinniśmy już zamknąć inwestycję, a my jeszcze jej nie rozpoczęliśmy. Ponadto apeluję do radnych o odstąpienie od dyskusji politycznych. Uważam, że powinniśmy zająć się sprawami dotyczącymi mieszkańców naszej gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn

40/IV/03 – w grudniu 2002 roku uchwalone zostały podatki na 2003 rok. Jak to się stało, że podatek od nieruchomości za grunty pozostałe podwyższono aż o 300%? Mieszkańcy naszej gminy są zaniepokojeni taką sytuacją.

41/IV/03 – w ostatnim czasie mieszkańcy naszej gminy otrzymali do wypełnienia deklarację podatkową. Deklaracja jest nieczytelna i skomplikowana. Jaka była przyczyna obciążenia nas taką deklaracją? Czy ukarano osoby odpowiedzialne za przygotowanie tak wadliwej deklaracji?

Radny Czesław Kapusta

42/IV/03 – na jakiej podstawie nie otrzymaliśmy pieniędzy z Unii na rozbudowę II etapu oczyszczalni ścieków w Gryfinie? Dlaczego unieważniono przetarg?

43/IV/03 – samochody ciężarowe dojeżdżające do kopalni kruszywa w Wełtyniu zniszczyły nawierzchnię drogi przy ul. Grunwaldzkiej. Mieszkańcy w/w ulicy postulują o naprawę drogi. Koszt naprawy nie będzie duży.

Radna Magdalena Chmura

44/IV/03 – hasłem wyborczym Pana Burmistrza było tworzenie szansy pracy dla ludzi młodych i wykształconych. Jak Pan Burmistrz zamierza spełnić obietnice wyborcze? Proszę o pisemną odpowiedź. Chciałam nadmienić, że do tej pory nie otrzymałam pisemnej odpowiedzi na moje interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Radny Kazimierz Fischbach

45/IV/03 - jadąc z Gryfina w kierunku Szczecina przy skrzyżowaniu ulic Pomorska - Kołłątaja ustawiono znak zakazu skrętu w prawo /w ulicę Kołłątaja/. Uważam, że należy ustawić tam znak zezwalający na skręt w prawo. Proszę o zajęcie się sprawą.

46/IV/03 – mieszkańcy Osiedla Południe w Gryfinie proszą o wybudowanie przystanku kolejowego na w/w Osiedlu. Kontaktowałem się w tej sprawie z Polskimi Liniami Kolejowymi i dowiedziałem się, że istnieje taka możliwość. Pan Burmistrz powinien wystąpić w w/w sprawie do Polskich Linii Kolejowych. Proszę o podjęcie działań.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz

47/IV/03 – w bardzo złym stanie jest dojazd do ul. Artyleryjskiej od ul. Armii Krajowej w Gryfinie. Chodzi mi o przejazd za Lecznicą Zwierząt w Gryfinie, przy posesji p. Soleckiego. Proszę o naprawę w/w odcinka.

Radny Jan Kozłowski

48/IV/03 – z informacji Pana burmistrza dowiedziałem się, że do urzędu wpłynęły wnioski o umorzenia podatkowe. W wykazie ujęto jako pierwszy wniosek z dnia 16 grudnia 2002 roku. Czy wcześnie wpływały również wnioski o umorzenie? Jeżeli tak, to proszę o wykaz kiedy wpłynęły i jakie wnioski.

Radny Zenon Trzepacz

49/IV/03 – przed skrzyżowaniem przy Straży Pożarnej w Gryfinie, jadąc w kierunku Dolnej Odry, po prawej strony drogi /za murami obronnymi/ jest boczna uliczka, przy której kiedyś był przystanek autobusowy. Należy rozważyć możliwość wykorzystania w/w uliczki do skrętu w prawo /w ulicę Rapackiego/.

Radny Janusz Skrzypiński

50/IV/03 – z informacji Pana Burmistrza na temat spółek komunalnych wynika, że winę za złą sytuację w spółkach ponosi poprzedni Zarząd Miasta i Gminy. Na sali obecni są członkowie poprzedniego Zarządu. Zgromadzenie Wspólników otrzymywało dokumenty, z których wynikało, że wszystko jest w porządku. Proszę o przekazanie radnym w formie pisemnej informacji na temat spółek komunalnych przedstawionej w dniu dzisiejszym przez Pana Burmistrza. Z tego co wiem, to obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie PUK. Uważam, że z oceną należy poczekać do czasu zakończenia sprawy.

Radny Mieczysław Sawaryn

- czy radny Janusz Skrzypiński jako członek poprzedniego Zarządu Miasta i Gminy otrzymał dokument, w którym ZUS zawiadomił Urząd Miasta i Gminy o przymusowym wpisie hipotecznym długu na majątku PUK.

Radny Janusz Skrzypiński - słyszałem coś o tym, ale dokumentu nie widziałem.

Radny Janusz Skrzypiński

51/IV/03 – proszę o przedstawienie informacji o zobowiązaniach gryfińskich spółdzielni mieszkaniowych wobec PEC i PUK. Jakie to są kwoty i za jaki okres?

Radny Czesław Kapusta

52/IV/03 – chciałbym wiedzieć jakie zadania wykonano do tej pory na rzecz gminy z funduszu powiatowego. Z tego co słyszę, to powiat na nic nie ma pieniędzy. Szczególnie chodzi mi o to, kiedy będzie wykonany chodnik przy drodze powiatowej w Wełtyniu. Dlaczego do tej pory nie wykonano w/w chodnika?

Radna Krystyna Gazdecka

53/IV/03 – czy istnieje możliwość zamontowania sygnału dźwiękowego przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic przy Straży Pożarnej w Gryfinie? Z taka prośbą zwróciła się do mnie osoba niewidząca.

Radna Magdalena Chmura proszę, aby Pan Burmistrz przestrzegał porządku obrad sesji. W punkcie „Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych” niepotrzebne są komentarze.

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radna Janina Nikitińska

54/IV/03 - załącznik nr 7.

Radny Zdzisław Kmieciak

55/IV/03 i 56/IV/03 - załącznik nr 8.

Radny Jan Ragan

57/IV/03 - załącznik nr 9. ( strona1 , strona2 )

58/IV/03 - załącznik nr 10.

Radna Magdalena Chmura proszę, aby Pan Burmistrz przestrzegał porządku obrad sesji. W punkcie „Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych” niepotrzebne są komentarze.

Radny Mieczysław Sawaryn - z wypowiedzi radnej wynika, że nie zna Statutu Gminy. Dobrze by było, gdyby Pani zapoznała się z jego treścią.

Radny Zenon Trzepacz - chciałbym poinformować, że pracownica naszego urzędu, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich druhna Marzena Czachur na XI Krajowym Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych została wybrana Sekretarzem Głównego Sądu Honorowego przy Zarządzie Głównym.

Ad. V. Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego LAGUNA”.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 11.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radny Zenon Trzepacz - proszę o pisemną wykładnię prawną na temat możliwości funkcjonowania osób zaangażowanych w działalność spółki komandytowej, którzy jednocześnie są członkami Rady Nadzorczej w Centrum Wodnym „Laguna”. Czy jest to zgodne z prawem?

Radna Magdalena Chmura - jakie dochody uzyskała Fundacja w 2002 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Spółki Komandytowej Związków Zawodowych ZEDO S.A. i p. Kamińskiego? Jak Fundacja zamierza spłacić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 616.698 zł ZEDO S.A., której termin spłaty upływa 30 czerwca 2003 roku? Oczekuję przedstawienie konkretnych propozycji w sprawie spłaty pożyczki. Rada Miejska w Gryfinie udzieliła poręczenia na zaciągnięcie pożyczki. Mam nadzieję, że wypracowano już konkretne rozwiązania w tej sprawie.

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki - sprawę, o której mówił radny Zenon Trzepacz wyjaśnię z prawnikami. W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć.

Odnośnie pytania radnej p. Magdaleny Chmury chcę wyjaśnić, że spółka komandytowa płaci czynsz dzierżawny w wysokości 16,35 zł /m2 użytkowanej powierzchni oraz pokrywa opłaty za wszystkie media i wywóz śmieci.

W/w spółka wynajmuje 600 m2 powierzchni. Dolna Odra płaci obecnie czynsz dzierżawny w wysokości 42 zł/m2. Wynajmuje około 350 m2 powierzchni. W wysokość czynszu wliczone są wszystkie media. Spółka komandytowa zalega tylko z opłata za miesiąc grudzień. Prowadzimy rozmowy z w/w spółką na temat wysokości stawek czynszu.

Jeżeli chodzi o zwrot zaciągniętej pożyczki, to do końca br. musimy zrestrukturyzować zaciągnięte pożyczki na łączna kwotę 6.500 zł wraz z odsetkami. W związku z powyższym myślimy nad sprzedażą majątku, który wcześniej zostanie wydzielony z Fundacji. Chodzi tu o majątek bez którego Fundacja może się obejść, tj. przepompownia ścieków i przepompownie przeciwpowodziowe. Za sprzedaż w/w majątku otrzymamy około 1.000.000 zł.

Drugą sprawą jest zawarcie umów na dzierżawę i reklamę. Mamy za dużo obiektów i budowli. Dlatego też chcemy przynajmniej dwa obiekty wydzierżawić w przetargu publicznym. Ponadto wykonaliśmy już tablice reklamowe. Wspólnie z władzami miasta chcemy namówić podmioty gospodarcze z terenu gminy i powiatu do zgody na zainstalowanie reklam. Z tego tytułu planujemy uzyskać dochody w wysokości 100.000 zł,- miesięcznie. Pod w/w dochody zamierzamy zaciągnąć kredyt w wysokości 2,5 - 3 mln zł,-. W sumie mielibyśmy około 4 mln zł. Moglibyśmy zwrócić je Elektrowni Dolna Odra zawierając jednocześnie umowę, że Elektrownia umarza nam resztę długu lub przekaże w formie darowizny. 7 lutego br. odbędzie się pierwsze spotkanie z bankami, aby przedyskutować czy możliwe będzie zaciągnięcie pożyczki pod taki zastaw.

Radna Magdalena Chmura - jakie są realne możliwości wygrania procesu sądowego z firmą PROSYNCHEM w wysokości 4.586.552,49 zł?. Jeżeli proces zostanie przegrany przez Lagunę w całości lub sąd uzna zobowiązanie w części, to z jakich źródeł Fundacja zamierza pokryć zobowiązania?

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki - proces toczy się już trzeci rok. W tym roku w dniach 5 i 6 lutego na Lagunie będą przebywali rzeczoznawcy sądowi wyznaczeni przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Jeden z biegłych będzie z Poznania, ponieważ strona przeciwna twierdziła, że dotychczasowi biegli ze Szczecina są przekupieni i niekompetentni. jestem dobrej myśli. Uważam, że nie powinniśmy przegrać procesu. Nasze roszczenia znacznie przewyższają kwotę 4.6000.000 zł, o którą toczy się proces. W/w roszczenia oparte są na ekspertyzach i kosztorysach wykonanych przez biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Radna Magdalena Chmura - ile środków finansowych wpływało miesięcznie w 2002 roku do Fundacji od spółki komandytowej? Czy w/w spółka nie zalega z opłatami za inne miesiące oprócz grudnia.

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki - opłaty od w/w spółki wpływały z opóźnieniami 2 lub 3 miesięcznymi. Łączne opłaty miesięczne wynoszą około 12.000 zł. Nie mam ze sobą takiego zestawienia. Mogę dokładna informację w tej sprawie przesłać na Pani adres.

Radna Magdalena Chmura - bardzo Panu dziękuję.

Radny Czesław Kapusta - proszę, aby przedstawił Pan więcej informacji na temat ostatniej pożyczki udzielonej przez Zespół Elektrowni Dolna Odra dla Laguny.

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki - wartość Laguny według ksiąg księgowych wynosi 57.000.000 mln zł. Według szacunku biegłych rzeczoznawców na terenie, gdzie znajduje się Laguna zainwestowano ponad 80.000.000 zł,-. Ogółem zadłużenia Fundacji w LG PETRO BANK plus bieżące zadłużenie w opłacie faktur wynoszą 23.000.000 zł. Wynika z tego, że bieżąco na plusie jest majątek wynoszący 33.500.000 zł. W pierwszych miesiącach 2001 roku okazało się, że oprocentowanie kredytu zaciągniętego w złotówkach wynosi ponad 20% . W związku z tak wysokim oprocentowaniem nikt nie był w stanie spłacić odsetek kredytu, a zadłużenie narastało lawinowo. Przystąpiliśmy więc do rozmów z bankami, w wyniku których dokonaliśmy restrukturyzacji kredytu. Zaciągnęliśmy kredyt w kwocie około 4.000.000 euro. Warunkiem udzielenia nam tego kredytu było spłacenie jednorazowo 1/3 kredytu, czyli 6.900.000 zł. Fundacja zaciągnęła więc pożyczkę w Zespole Elektrowni Dolna Odra z poręczeniem gminy i wpłaciła ją do LG PETRO BANK-u, przez co automatycznie zmniejszyła się główna należność o tę kwotę. Odsetki i obsługa kredytu wynosi miesięcznie 250.000 zł. Miesięczne przychody Fundacji. wynoszą około 430.000 - 440.000 zł, a koszty około 300.000 zł. Miesięcznie zostaje około 130.000 - 150.000 zł,- które przeznaczamy na obsługę głównego kredytu. Kwota jaką potrzebujemy na obsługę kredytu wynosi 500.000 zł. Obecnie zadłużenie wobec Elektrowni wynosi 4.900.000 zł, a więc zmniejszyło się o 2.000.000 zł. Jest to wynikiem darowizny, którą Fundacja otrzymała od Elektrowni i przeznaczyła na spłatę pożyczki. Przed rozpoczęciem budowy zakładano, że Centrum Wodne Laguna stanie się spółką z o.o. trzech podmiotów gospodarczych tj: Elektrowni Dolna Odra, Miasta i Gminy Gryfino i Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. Wówczas wszystkie pożyczki i cały majątek miały wejść do powstałej spółki. jednak rachunek ekonomiczny przeprowadzony w późniejszym okresie wykazał, że taka spółka nie będzie miała racji bytu. Dlatego też musimy uporać się z w/w zadłużeniem. 14 stycznia br. wybrano nowy Zarząd Fundacji, który ma zrobić wszystko, aby z dniem 31 grudnia tego roku było możliwe przekazanie na rzecz Miasta i Gminy Gryfino majątku Fundacji obciążonego tylko kredytami o jasnej strukturze ich spłaty i przynoszącego większe dochody miesięczne niż dotychczas.

Radny Zenon Trzepacz - wszystkie informacje w tej sprawie były przedstawiane na posiedzeniach Komisji Rady. Nie ma więc sensu wracanie dzisiaj do sprawy. Na ostatnim spotkaniu Fundatorów dyskutowaliśmy nad zmianami statutu. Proszę o dostarczenie w/w statutu do Biura Obsługi Rady, aby wszyscy radni mogli się z nim zapoznać.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że w skład Zarządu w/w Fundacji wchodzą:

 • Dyrektor Fundacji - p. Tadeusz Zawadzki,
 • Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - członek Zarządu,
 • Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - członek Zarządu.

Ad. VI. Rozpatrzenie oferty przystąpienia do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp-ka z o.o.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 13. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - wszystkie Komisje Rady omówiły materiał w w/w sprawie. Nie przedstawiono jeszcze projektu uchwały w tej sprawie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - uchwałę w w/w sprawie chcemy przedstawić Radzie w lutym br., a w marcu przystąpimy do Funduszu. Z chwilą podjęcia uchwały będziemy zobowiązani do podpisania umowy z w/w Funduszem oraz do wpłacenia 100.000 zł wpisowego.

Ponadto musimy przeszkolić w gminie co najmniej dwie osoby, które będą

informowały zainteresowanych o możliwości korzystania z Funduszu. Jesteśmy w fazie

przygotowania stanowisk.

Radna Magdalena Chmura - z jakich źródeł będzie sfinansowany wkład kapitałowy?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na następnej sesji udzielę odpowiedzi w w/w sprawie.

Ad.VII. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/52/03 stanowi załącznik nr 14.

Ad.VIII. Wybór przedstawicieli członków rzeczywistych do „Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich”.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radny Artur Nycz - otrzymaliśmy w/w projekt uchwały z wpisanymi nazwiskami. Klub BBS samodzielnie podjął decyzję w tej sprawie. Jak to się ma do deklaracji klubu BBS o współpracy z klubem SLD? Dlaczego przed podjęciem decyzji nie kontaktowano się z nami? W problemowych sprawach BBS zmusza nas do współpracy, a tam gdzie nie ma problemu podejmuje decyzję sam.

Radny Jacek Warda - deklaracja o współpracy jest aktualna. Patrząc jednak na wczorajszą sesję powiatową, na której podejmowano takie same uchwały, to klub radnych SLD-PSL również bez konsultacji z pozostałymi radnymi sam zdecydował o wpisaniu nazwisk do projektu uchwały.

Radny Artur Nycz - to nie nasza sprawa, jak w powiecie układa się współpraca pomiędzy radnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w przyszłości postaram się prosić o spotkanie prezydium obydwu klubów. O takie spotkanie będę prosił raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. Na spotkaniach wyjaśnimy wszystkie nurtujące nas sprawy. Myślę, że kluby przychylą się do mojej propozycji.

Radny Jan Bielecki - proponuję, aby na spotkania klubów zapraszano radnych niezależnych.

Radny Mieczysław Sawaryn - spotkania klubów mogą odbywać się bez ograniczeń.

Radny Artur Nycz - nie ma żadnej współpracy pomiędzy klubami, bo do tej pory nie odbyło się żadne spotkanie. Klub BBS nie przedyskutował jeszcze żadnej sprawy z klubem SLD – PLD.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli członków rzeczywistych do „Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich” przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr IV/53/03 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Wybór przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Radny Antoni Rak - otrzymałem propozycję do prezentowania naszej gminy w Zachodniopomorskiej Regionalnej organizacji Turystycznej. Z uwagi na to, że pełnię powierzone mi funkcje, dziękuję ale nie mogę przyjąć tej propozycji.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Kazimierz Fischbach poinformował, że w/w Komisja wycofała swój wniosek w w/w sprawie i pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radny Artur Nycz - proszę radnego p. Antoniego Raka o przyjęcie w/w propozycji i ponownie zgłaszam jego kandydaturę.

Radny Antoni Rak - bardzo dziękuję, ale nie wyrażam na to zgody.

Radny Mieczysław Sawaryn - wobec powyższego zgłaszam kandydaturę radnego Marka Saneckiego.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - czy radny Marek Sanecki wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Marek Sanecki - tak, wyrażam zgodę.

Radny Artur Nycz poprosił o 5 – minutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad radny Artur Nycz powiedział, że klub radnych SLD – PLD popiera kandydaturę radnego Marka Saneckiego.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/54/03 stanowi załącznik nr 16.

Ad.X. Wybór delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Kazimierz Fischbach poinformował, że jego Komisja wycofała swój wniosek w w/w sprawie i pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radny Artur Nycz - jak reprezentanci naszej gminy zamierzają wykorzystać swoje uczestnictwo w w/w Stowarzyszeniu.

Radny Zenon Trzepacz - na pewno będę bardziej zabiegał o środki finansowe zewnętrzne niż moi poprzednicy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało

19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przyjęto większością głosów. Uchwała nr IV/55/03 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady - dwie Komisje Rady, tj. Rewizyjna oraz Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska proszą o wyjaśnienie, czy środki finansowe, które były przekazywane do ZEAS na utrzymanie samochodu Opel wraz z etatem kierowcy zostaną zwrócone do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - środki finansowe wrócą do budżetu gminy przy najbliższej korekcie.

Radna Krystyna Gazdecka - obecnie ZEAS obsługuje Bibliotekę i GDK. W związku z tym w ZEAS-ie zwiększono zatrudnienie o jedną osobę. Skąd Pani Skarbnik wzięła pieniądze na zatrudnienie nowej osoby w ZEAS-ie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - o potrzebie zatrudnienia jednej osoby w ZEAS-ie wiedziała już Pani Ochmańska i w budżecie gminy zaplanowała środki finansowe na ten cel.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr IV/56/03 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Steklinko.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Steklinko przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr IV/57/03 stanowi załącznik nr 19.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo,

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/58/03 stanowi załącznik nr 20.

3/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 1/7 i 1/32, położonych w obrębie Parsówek, gm. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 1/7 i 1/32, położonych w obrębie Parsówek, gm. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/59/03 stanowi załącznik nr 21.

4/ zamiany nieruchomości.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr IV/60/03 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XIII. Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ulic Rybacka, Wodna, Łączna.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady Jan Ragan odczytał treść protestu p. Zuzanny Marii Potomskiej w w/w sprawie - załącznik nr 23.

Prezes Zarządu Biura Architektonicznego „ADMASTER” p. Waldemar Marzęcki

poinformował jak przebiegał proces związany ze zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Informację w formie pisemnej przekazał Przewodniczącemu Rady - załącznik nr 24.

Pani Zuzanna Maria Potomska - nie zgadzam się z zatwierdzeniem w/w planu w proponowanym kształcie. Od 1985 roku ubiegam się o budowę i nie mam na nią zgody.

Radny Mieczysław Sawaryn - cała Rada chciała by Pani pomóc, ale nie możemy obecnie tego zrobić. Po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego może Pani wystąpić do gminy o załatwienie sprawy. Pan Prezes Zarządu Biura informował, że sprawę tą można załatwić indywidualnie.

Prezes Zarządu Biura Architektonicznego „ADMASTER” p. Waldemar Marzęcki -

nie jesteśmy w stanie załatwić sprawy Pani Potomskiej w dniu dzisiejszym, bo było by to złamanie prawa. Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego można przystąpić do procedury zmiany w planie. Rada może podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmian w w/w planie, która uwzględnić wniosek Pani Potomskiej.

Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ulic Rybacka, Wodna, Łączna przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr IV/61/03 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XIV. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/62/03 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XV. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr IV/63/03 stanowi załącznik nr 27.

XVI. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/64/03 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XVII. Zmiana uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990 r. poz. 204 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02

Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990 r. poz. 204 z późniejszymi zmianami przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/65/03 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XVIII. Udzielenie poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenie poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/66/03 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Nr XLIX/647/02.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie unieważnienia uchwały Nr XLIX/647/02 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/67/03 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XX. Zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/68/03 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na Sekretarza Miasta i Gminy proponuję Panią Beatę Kryszkowską. Jest to rodowita mieszkanka Gryfinie. Ma 36 lat. Ukończyła studia w Państwowej Akademii Finansów w Moskwie. Dyplom uwierzytelniła w szkole macierzystej, tj. w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie, o kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. W latach 1992 - 1993 pracowała w Zespole Szkół Zawodowych w Gryfinie jako nauczyciel. Od 1993 roku do chwili obecnej pracuje w Banku PeKaO S.A. I Odział w Gryfinie. Przeszła wiele kursów i szkoleń, np. fundusze powierniczych i obligacje, doradca bankowy dla firm zakończony pracą dyplomową pt. analiza finansowa firmy, analiza finansowa przedsiębiorstwa, itp.

Uważam, że przedstawiona przeze mnie kandydatura odpowiada temu, co głosiłem w kampanii wyborczej. Stawiam na merytoryczność, przygotowanie, wykształcenie. Są to kryteria, którymi kierowałem się przy powołaniu Skarbnika Miasta i Gminy, a obecnie proponuję powołanie Sekretarza Miasta i Gminy. Jest to również odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez radną Magdalenę Chmurę.

Radny Artur Nycz - cieszę się, że mogę poznać kandydatkę na Sekretarza Miasta i Gminy. Szkoda tylko, że dowiadujemy się o tym dopiero w dniu sesji. Nie mieliśmy możliwości rozmowy z kandydatką. Trudno na podstawie samego życiorysu podjąć tak ważną decyzję. Proszę, aby w przyszłości nie stawiano radnych w takiej sytuacji. W dniu dzisiejszym wprowadzono w/w punkt do porządku obrad sesji. Chciałbym dowiedzieć się, czy projekt uchwały w w/w sprawie dostarczono Przewodniczącemu Rady siedem dni przed sesją? Czy zostały zachowane odpowiednie procedury?

Przewodniczący Rady Jan Ragan - tak, siedem dni przed sesją otrzymałem propozycję powołania Sekretarza Miasta i Gminy, w następstwie tego przygotowano projekt uchwały w w/w sprawie. W przyszłości będziemy unikali wprowadzania na sesji nowych punktów.

Na prośbę radnego Artura Nycza Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Artur Nycz - ogłoszony był konkurs na Sekretarza Miasta i Gminy.

Z tego co wiem, to Pani Beata Kryszkowska jest trzynastą kandydatką na Sekretarza Miasta i Gminy. Klub radnych SLD – PLD chciałby wiedzieć kim byli pozostali kandydaci i dlaczego nie znaleźli uznania? Proszę o szerszą informację w tej sprawie.

Jednocześnie chcę poinformować, że będziemy głosowali za przyjęciem kandydatury Pani Beaty Kryszkowskiej. Uważamy, że opinia jaką cieszy się Pani Beata Kryszkowska predysponuje ją do zajmowania takiego stanowiska. Klub nasz liczy na bliską współpracę z Panią Kryszkowską.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę, aby Radca Prawny wypowiedział się, czy można ujawnić pozostałe osoby ubiegające się o stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy mając na uwadze obowiązującą tajemnicę o danych osobowych? Być może, że któryś z kandydatów nie życzy sobie, aby ujawniać jego kandydaturę.

Radca Prawny Krzysztof Judek - można udzielić takich informacji bez podawania adresu zamieszkania kandydatów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie znam wszystkich osób, które zgłosiły się do konkursu. Informacji w tej sprawie może udzielić mój Zastępca p. Eugeniusz Kuduk. Proszę się do niego zgłosić. Konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem. Ponieważ żadna ze zgłoszonych kandydatur nie uzyskała 200 punktów nadal szukałem kandydata. Wynikiem tego jest przedstawienie w dniu dzisiejszym kandydatury p. Kryszkowskiej.

Rady Artur Nycz - przed przystąpieniem do głosowania chciałbym usłyszeć informacje, o które prosiłem wcześniej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem opracowanym przez poprzedni Zarząd.

Radny Mieczysław Sawaryn - nic z tego nie rozumiem. Najpierw radny Nycz mówił, że jego klub udzieli poparcia dla przedstawionej kandydatury, a teraz chce wiedzieć, kto zgłosił swoją kandydaturę i dlaczego nie uzyskał poparcia?

Rady Artur Nycz - oczywiście, że nasz klub popiera kandydaturę p. Kryszkowskiej. Nam tylko chodzi o pełną informacje w tej sprawie. Teraz możemy przegłosować projekt uchwały w w/w sprawie. Natomiast Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk może nam przedstawić informacje w punkcie dot. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IV/69/03 stanowi załącznik nr 33.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuję radnym za poparcie w/w kandydatury, a pani Kryszkowskiej życzę samych sukcesów w nowej pracy, szczęścia w życiu osobistym i dużo zdrowia.

Pani Beata Kryszkowska - dziękuję Radzie za zaufanie. Swoją przyszłą pracą postaram się potwierdzić, że okazany mi kredyt zaufania zostanie godnie zrealizowany.

Ad. XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.30/IV/03 – po zapoznaniu się z zobowiązaniami gminy wynikającymi z zawartych umów, niezapłaconych faktur za 2002 rok uznałem, że do przygotowania wykazu rzeczowego zadań inwestycyjnych brakuje jeszcze kilku informacji z wydziału księgowości. Chodzi mi o końcowe rozliczenie 2002 roku. W/w wykaz przedstawię radnym na następnej sesji.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy to prawda, że środki finansowe przewidziane na bieżący rok wydano w 50% w roku ubiegłym?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie mogę powiedzieć, że środki finansowe przewidziane na bieżący rok w 50% wydano już w roku ubiegłym. Różnie to wygląda w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

Ad.31/IV/03 – jeżeli chodzi o unieważnienie przetargu na rozbudowę II etapu oczyszczalni ścieków w Gryfinie, to pierwsze pismo w tej sprawie wpłynęło do mnie 3.12.2002 r. Korespondencja pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, a władzą wdrażającą trwała do dnia dzisiejszego. Według mnie winę za unieważnienie przetargu na rozbudowę II etapu oczyszczalni ścieków w Gryfinie ponosi KOMPLET INWEST, który zbyt zaniżył cenę kontraktu do przetargu. Jest to jedyny powód unieważnienia przetargu.

Ad.32/IV/03 – moim obowiązkiem jest zapewnienie mieszkańcom gminy jak najszerszej informacji o Unii Europejskiej. Chodzi o to, by podczas referendum każdy mieszkaniec mógł podjąć świadomą decyzję w w/w sprawie. Dopilnuję, aby każdy otrzymał potrzebną informację nt. Unii Europejskiej.

Ad. 36/IV/03 – z tego co wiem, to wysłano do radnego odpowiedź na w/w interpelację.

Radny Artur Nycz - podczas przerwy w obradach otrzymałem kopię udzielonej odpowiedzi. Nie wiem jak to się stało, że nie dotarła do mnie odpowiedź wysłana pocztą?

Ad. 37/IV/03- udzielę pisemnej odpowiedzi na interpelacje, których realizacja wymaga nakładów finansowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad.38a/IV/03 – Pan Jerzy Boratyński nie jest zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk

Ad.40/IV/03 – projekt uchwały o wysokości stawek podatkowych został zatwierdzony 18.11.2002 roku przez poprzedni Zarząd Miasta i Gminy. Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowane stawki, a Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwałę Rady zmieniającą stawki podatku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Zmiana stawek podatku w ciągu roku nie jest uchybieniem, ale nie powinno się tego robić. Rada może nie podnosić w/w stawki podatkowej na rok przyszły. Proponuję nie zmieniać już zatwierdzonej stawki.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gmina jest wyczulona na los człowieka. Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą występować o umorzenie podatku.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk

Ad.41/IV/03 – deklaracje podatkowe zamieszczone są na stronie internetowej. Osoby, które nie będą wiedziały jak wypełnić deklarację podatkową powinny zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy, do wydziału związanego z podatkami i tam uzyskają potrzebną informację.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad.44/IV/03 - w Urzędzie Miasta i Gminy przewidujemy zatrudnienie jednego emeryta na pół etatu w kancelarii tajnej. Ponadto złożyłem już zapotrzebowanie do Powiatowego Urzędu Pracy na 5 stażystów i 4 młode osoby na na prace interwencyjne. Przypominam, że Burmistrz zasięga opinii Rady przy powołaniu Skarbnika i Sekretarza Gminy. Zatrudnienie pozostałych pracowników należy do Burmistrza. Proszę więc pozwolić mi na dobranie kadry pracowniczej. W przyszłości nie będę udzielał odpowiedzi na takie pytania.

Ad.48/IV/03 – do 31 grudnia 2002 r. również do gminy wpływały wnioski, na podstawie których umarzano podatki.

Ad.50/IV/03 – wykonamy 4 egzemplarze materiału, o którym mowa w interpelacji i przekażemy je przewodniczącym klubów oraz radnym, którzy nie są zrzeszeni.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” radny Jacek Warda

Ad.51/IV/03 – wiele firm płaci do Spółdzielni Mieszkaniowej rachunki. Niedopuszczalne jest pytanie o kondycję finansową spółki. Takich informacji mogę udzielić członkom Spółdzielni.

Radny Janusz Skrzypiński - prosząc o informacje nie robiłem tego w złej wierze. Pan Burmistrz przedstawiał sytuację finansową spółek i dlatego poprosiłem o w/w informację. Nie ma się o co obrażać. Dziękuję za odpowiedź.

Ad. XXIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Radny Janusz Skrzypiński - czy względy formalno prawne pozwalają Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino p. Henrykowi Piłatowi pełnić społecznie funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”?

Radny Jacek Warda - jako były Przewodniczący Rady Nadzorczej w/w Spółdzielni chcę wyjaśnić, że Pan Piłat nie mógł i nie pełnił takiej funkcji społecznie. Po wygraniu przez Pana Piłata wyborów na Burmistrza ogłoszono konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni. Zgłosiło się 11 kandydatów. Ze składu Rady Nadzorczej Spółdzielni wyłoniono komisję, która przesłuchiwała kandydatów. Ja oraz p. Zbigniew Krakowiak nie braliśmy udziału w pracy komisji, bo sami byliśmy kandydatami na to stanowisko. W głosowaniu tajnym wygrałem wynikiem 5:1.

Radny Jan Kozłowski - wracając do sprawy deklaracji podatkowej proponuję, aby w prasie lokalnej umieścić ogłoszenie, jak należy wypełniać w/w deklarację oraz jak dzielić grunty.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - mówiłam już, że jeżeli ktoś ma wątpliwości i nie może sobie poradzić przy wypełnianiu deklaracji, to powinien zgłosić się do Naczelnika Wydziału Podatku i Opłat Lokalnych p. Krystiana Kosińskiego lub innego pracownika w tym wydziale.

Naczelnika Wydziału Podatku i Opłat Lokalnych p. Krystiana Kosiński -

w Urzędzie Miasta i Gminy jest program ewidencji gruntów, z którego można dowiedzieć się jaki jest dany grunt. Jeżeli jest taka potrzeba, to przekażemy informację do prasy lokalnej informację o sposobie wypełniania oświadczenia podatkowego.

Radny Jan Bielecki - czy nie prościej jest wpisać każdemu ile i jakie posiada grunty?

Naczelnika Wydziału Podatku i Opłat Lokalnych p. Krystiana Kosiński -

po to wysłaliśmy podatnikom do wypełnienia oświadczenie podatkowe, by można było zweryfikować dane posiadane w gminie.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że:

- w styczniu br. odbyły się szkolenia, tj. 6 stycznia, w którym uczestniczyło 13 radnych i 11 stycznia, w którym uczestniczyło 12 radnych,

- 21 stycznia br. Komisja Rewizyjna uczestniczyła w szkoleniu w Szczecinie,

- po otrzymaniu nowych wzorów druków oświadczeń majątkowych będzie zorganizowane szkolenie w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy,

- przed sesją w dniu dzisiejszym rani otrzymali kopię pisma mieszkańca naszej gminy nt. oceny pracy radnych - załącznik nr 34,

- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich p. Marzena Czachur poprosiła o powiadomienie radnych, iż w związku z koniecznością wystąpienia z wnioskiem w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, by zgłosili się do inspektora p. Ryszarda Zająca - pokój nr 016.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad – I wersja - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad - II wersja - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6,
 7. Informacja o stanie spółek komunalnych - załącznik nr 6a,
 8. Interpelacje radnych - załączniki: zal7, zal8 , zal9 ( strona1 , strona2), zal10,
 9. Informacja o bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Centrum Wodnego „LAGUNA” - załącznik nr 11,
 10. Stanowiska komisji Rady – załącznik nr 12,
 11. Informacja nt. Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp-ka z o.o. - załącznik nr 13,
 12. Uchwała nr IV/52/03 - załącznik nr 14,
 13. Uchwała nr IV/53/03 - załącznik nr 15,
 14. Uchwała nr IV/54/03 - załącznik nr 16,
 15. Uchwała nr IV/55/03 - załącznik nr 17,
 16. Uchwała nr IV/56/03 - załącznik nr 18,
 17. Uchwała nr IV/57/03 - załącznik nr 19,
 18. Uchwała nr IV/58/03 - załącznik nr 20,
 19. Uchwała nr IV/59/03 - załącznik nr 21,
 20. Uchwała nr IV/60/03 - załącznik nr 22,
 21. Protest p. Zuzanny Marii Potomskiej - załącznik nr 23,
 22. Informacja na temat przebiegu procesu związanego ze zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 24,
 23. Uchwała nr IV/61/03 - załącznik nr 25,
 24. Uchwała nr IV/62/03 - załącznik nr 26,
 25. Uchwała nr IV/63/03 - załącznik nr 27,
 26. Uchwała nr IV/64/03 - załącznik nr 28,
 27. Uchwała nr IV/65/03 - załącznik nr 29,
 28. Uchwała nr IV/66/03 - załącznik nr 30,
 29. Uchwała nr IV/67/03 - załącznik nr 31,
 30. Uchwała nr IV/68/03 - załącznik nr 32,
 31. Uchwała nr IV/69/03 - załącznik nr 33,
 32. Pismo mieszkańca Gminy Gryfino nt. oceny pracy radnych - załącznik nr 34.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Protokółowała Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona1 [55380 bajtów]
strona2 [85061 bajtów]
załącznik nr 10. [126946 bajtów]
załącznik nr 7. [79331 bajtów]
załącznik nr 8. [81331 bajtów]