Porządek obrad

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 lutego 2003r. o godz. 900

 
I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
2/ przyjęcie protokołu z IV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXV 111/511/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe - DRUK Nr 1/V.
1/ uwagi i wnioski Komisji Rady, 
2/ dyskusja.

VI. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. terenu działek Nr 261/1 i 261/2. części działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo. gmina Gryfino - DRUK Nr 2/V. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja, 
3/ podjęcie uchwały.

VII. Zmiana uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie - DRUK Nr 3/V. 
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr. 2 Gryfino) - DRUK Nr 4/V.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX. Zmiana uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino-w miejscowości Chwarstnica - DRUK Nr 5/V. 
1/stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Zmiana uchwały Nr XLIX/641/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino — teren w obrębie Żórawie DRUK Nr 14/V. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/V, 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży - DRUK Nr 7-l/V. 
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6 - działka nr 154/1 - DRUK Nr 7-2/V,
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 - DRUK Nr 7-3/V. 
5/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 7-4/V.

odrębnie do każdego projektu uchwały
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminnym instytucjom kultury bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - DRUK Nr 8/V. 
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja, 
3/ podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 9/V. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana uchwały Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 11/V.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XV. Zmiana budżetu gminy na 2003 r, - DRUK Nr 10/V. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVI. Nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie. przy ul Iwaszkiewicza 70 - DRUK Nr 12/V.
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja, 
3/ podjęcie uchwały.

XVII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń, nr 4 miasta Gryfino. Żórawie, Żórawki, Pniewo. gmina Gryfino, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowego 31 - DRUK Nr 13/V.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVIII. Zmiana uchwały Nr 111/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwała Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r„ ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwała Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.- DRUK Nr 6/V. 
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja, 
3/ podjęcie uchwały.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.