Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr V/03 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 27 lutego 2003r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1230.
Na sesji byli obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyli wszyscy radni..

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do w/w porządku obrad wprowadzono następujące punkty:

- X. Zmiana uchwały Nr XLIX/641/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – teren w obrębie Żórawie,

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XIV. Zmiana uchwały Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie,

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XVI. Nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie, przy ul. Iwaszkiewicza 70,

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XVII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, gmina Gryfino, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31.

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady, ale Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryk Piłat złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad w/w projektu uchwały. Jeszcze nie wszystko zostało omówione. Sprawa wróci pod obrady na następnej sesji.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Innych propozycji nie zgłoszono.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z IV sesji. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z IV sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6. Ponadto poinformował, że:

- obecnie w naszej gminie jest bardzo duże bezrobocie, które wynosi około 28%. Moje starania idą w kierunku zwiększenia miejsc pracy. W tym celu spotkałem się z właścicielem firmy He Gru z Niemiec. Istnieje szansa, że po uzyskaniu certyfikatu w miesiącu kwietniu będzie możliwość rozbudowy tej fabryki. Po rozbudowie fabryki można będzie zatrudnić dodatkowo około 150 osób,

- uratowano firmę krawiecką Lotos w Nowym Czarnowie. Obecnie nie ma zagrożenia, że zakład zostanie zlikwidowany. Dzięki nowemu kierownictwu Lotosu oraz przychylnemu stanowisku Urzędu, rozłożono na bardzo dogodne raty spłatę zadłużenia tej firmy.

Obecnie firma ta ma zbyt na całą swoją produkcję, a jej wynik finansowy jest dodatni. Wszystko wskazuje na to, że zakład nie będzie zwalniał ludzi tylko zatrudni jeszcze około 30 szwaczek,

- inwestor ze Szczecina, złożył podanie o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ chce wybudować piekarnię na terenie Radziszewa. W piekarni zatrudni około 100 osób. Swoją produkcję chce przenieść do Radziszewa, gdyż podatki na terenie Szczecina są dość wysokie.

- miasto Szczecin złożyło ofertę do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, w której wyraziło chęć nabycia 21 ha gruntu. Na tym terenie chce zorganizować duży park rozrywki, jako zaplecze dla miasta Szczecina. Wskazaliśmy taki teren w obrębie Radziszewa. Otrzymaliśmy telefoniczną informację, że Szczecin jest zainteresowany terenem. Gdyby sprawa doszła do skutku, to spora część mieszkańców z naszej gminy znajdzie tam pracę,

- włączono się w pomoc w załatwieniu kredytu dla firmy powstającej w Radziszewie w kwocie 150.000 zł na dokończenie inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu miesiąca inwestycja będzie zakończona i znajdzie tam pracę 45 osób,

- w poszukiwaniu inwestorów cyklicznie spotyka się z Dyrektorami, Prezesami na terenie Miasta i Gminy Gryfino. Wkrótce takie spotkanie odbędzie się z GRYFSKAND –em oraz z pralnią z Nowego Czarnowa. Tematem spotkania będzie zwiększenia ilości miejsc pracy oraz tego, czego oczekują w/w firmy od gminy przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Myśli, że bardziej przychylnym i racjonalnym postępowaniem przy rozwiązywaniu problemów jest rzeczowa rozmowa ze związkami zawodowymi niż nagłaśnianie problemów w prasie, tak jak to dzieje się w pralni w Nowym Czarnowie,

- w tym tygodniu trzy gminy, tj. Choszczno, Goleniów i Gryfino podpisały list intencyjny związany z funduszem poręczeń kredytowych. Jeżeli doprowadzimy sprawę do końca, to przy wkładzie własnym 100.000 zł będziemy mogli poręczyć kredyty w wysokości 800.000 zł dla tych przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć lub rozwinąć firmę,

- w ubiegłym tygodniu wziął udział w spotkaniu z załogami PEC i PUK. Tematem spotkania było połączenie w/w spółek. Oczekuje w tej sprawie merytorycznych pytań od pracowników w/w spółek. W najbliższy poniedziałek ponownie odbędzie się spotkanie, na którym udzieli odpowiedzi na zadane pytania. Na dzień dzisiejszy jest to najbardziej racjonalne rozwiązanie problemów gospodarki komunalnej. Jeżeli pojawi się rozwiązanie bardziej racjonalne, to trzeba będzie wziąć je pod uwagę. Jednak w ciągu 2003 roku sprawa musi być rozwiązana, bo spółki były źle zarządzane. Konsekwencje za złe zarządzanie spółką ponoszą pracownicy i mieszkańcy gminy.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje zgłosili:

Radny Maciej Szabałkin

59/V/03 - kilka dni temu otrzymałem list od jednego z mieszkańców naszego miasta. Włos mi się zjeżył na głowie. Chodzi o fakty, które moim zdaniem kompromitują wszystkich radnych i cały gryfiński samorząd. Zbyt wiele mamy do stracenia, aby tolerować nieuczciwość i cwaniactwo niektórych naszych kolegów. Nie wyobrażam sobie żeby ramię w ramię musieli siedzieć porządni i uczciwi radni, jak np. p. Gutkowski, czy p. Gazdecka z radnymi niegodnymi pełnienia tej funkcji. Bulwersująca sprawa, o której zostałem poinformowany dotyczy dwóch radnych z klubu SLD, w tym między innymijego przewodniczącego p. Artura Nycza. Pan Nycz zataił przed Rada Miejską fakt prawomocnego orzeczenia sądowego za zakłócanie porządku publicznego w stanie upojenia alkoholowego. Przypomnę, że radny Nycz dopuścił się demolowania mienia publicznego oraz znieważenia funkcjonariuszy policji. Mimo tego kompromitującego faktu radny Nycz nie zrezygnował z członkostwa w komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i z czystym sumieniem pobierał za to diety. Kolejnym radnym z klubu SLD, na którym ciąży prawomocny wyrok sądu jest radny Zdzisław Kmieciak. Pan Kmieciak za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w dniu 17 lipca 2002 roku za przestępstwo umyślne. Wyrok uprawomocnił się 30.07.2002 r. Zgodnie z prawem mandat radnego Kmieciaka wygasł w dniu 30 lipca ubiegłego roku. Mimo wyroku p. Kmieciak o niczym nie poinformował przewodniczącego rady i do końca kadencji pełnił funkcję radnego. Jakby tego było mało kolega Kmieciak mimo dwuletniego zakazu prowadzenia samochodu nadal jeździ autem. Mam dwa pytania:

1/ czy radni p. Nycz i p. Kmieciak mimo prawomocnych wyroków sądowych, które na nich ciążą mają prawo do sprawowania mandatu radnego?

2/ Jak na taką postawę swoich radnych zaopatruje się klub SLD i jakie, jeśli w ogóle ma zamiar wyciągnąć konsekwencje co do swoich radnych? A może akceptuje bez zastrzeżenia ich zachowania przyjmując to jako akceptowalną formę pełnienia przez nich mandatu radnego z ramienia SLD.

Radny Mieczysław Sawaryn

60/V/03 – jeżeli potwierdzi się to, o czym mówił radny Szabałkin, to sytuacja jest poważna. Jeśli to prawda, że jeden z radnych ukarany został prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne /a jazda po pijanemu samochodem jest przestępstwem umyślnym/ i zataił ten fakt, to chciałbym wiedzieć, czy doszło do wyłudzenia przez okres trzech miesięcy diety radnego? Zgodnie z prawem wraz z uprawomocnieniem się wyroku wygasa mandat radnego. Czy w związku z powyższym nie należy unieważnić wszystkich uchwał Rady, przy podejmowaniu których głosował w tamtym okresie radny skazany prawomocnym wyrokiem? Taka sytuacja spowodowała by poważne skutki finansowe dla gminy.

Radny Antoni Rak

61/V/03 – proszę Pana Burmistrza oraz Radę o podjęcie działań mających na celu umożliwienie przyjazdu do Polski Pani Eugenii Radomskiej z synem Wiktorem w ramach łączenia rodzin. Pani E. Radomska jest córką p. Radomskiego, który mieszka już w Gryfinie. Proszę o pozytywne załatwienie sprawy.

62/V/03 – dworzec PKP w Gryfinie jest bardzo zaniedbany i brudny W wewnątrz budynku i na zewnątrz na ścianach widnieją wulgarne napisy. W tunelu nie ma oświetlenia. Na peronie spaliła się budka dyżurnego ruchu i do tej pory nie uprzątnięto spalonego szkieletu. Tak dalej nie może być. Proszę o zajęcie się sprawą.

63/V/03 – kto powinien sprzątać brudne przystanki autobusowe na terenie Gryfina? Przy w/w przystankach nie ma koszy na śmiecie. Straż Miejska powinna karać osoby, które śmiecą na przystankach.

64/V/03 – na terenie Górnego Tarasu w Gryfinie dużym problemem jest plaga psów Watahy psów biegające luzem nie dają spokojne przejść ulicą. Ponadto psie odchody zanieczyszczają trawniki i chodniki w całym mieście. Proszę o zajęcie się sprawą.

65/V/03 – na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie jest uszkodzona plansza. Należy ja naprawić.

66/V/03 – od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gryfinie przekręcona jest tabliczka z nazwą ulic. Wprowadza to w błąd przyjezdnych. Straż Miejska patrolująca ulice miasta powinna zwracać na to uwagę. Proszę o prawidłowe oznakowanie ulic. Takie usterki powinny być usuwane na bieżąco.

67/V/03 – u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Iwaszkiewicza w Gryfinie w bardzo złym stanie jest nawierzchnia drogi. Należy usunąć dziury w w/w drodze.

68/V/03 – należy uprzątnąć pobocza ulic Pomorskiej i Flisaczej w Gryfinie, gdyż są bardzo zaśmiecone. Wszystkie prace należy wykonać jak najszybciej, bo zbliżają się obchody 750- lecia nadania praw miejskich dla Gryfina.

69/V/03 – coraz więcej jest osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym należy obniżyć krawężniki na wszystkich przejściach w naszym mieście.

70/V/03 – dlaczego podczas tegorocznych ferii zimowych nie zadbano w naszym mieście o to, by powstało w mieście lodowisko i ślizgawki? Pogoda była sprzyjająca, a dzieci nie miały takich atrakcji.

Radna Krystyna Gazdecka

71/V/03 – proszę Pana Burmistrza o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. miejsca parkingowego przy ul. Energetyków w Gryfinie. Chodzi mi o wykonanie dogodnego wjazdu na parking oraz wyrównanie nawierzchni parkingu.

72/V/03 – proszę o zamontowanie progów spowalniających przy ulicy Słowiańskiej w Gryfinie. W rejonie tym są trzy wieżowce oraz budynek TBS. Mieszka tam dużo osób, a w tym dzieci. Nie ma tam chodników i przejeżdżające samochody stwarzają duże zagrożenie dla pieszych.

Radny Zenon Trzepacz

73/V/03 – po zapoznaniu się materiałami, które są do wglądu w Biurze Obsługi Rady chciałbym dowiedzieć się jak doszło do ustanowienia hipoteki na majątku gminy za długi PUK? Kto miał dostęp do tej informacji, kto ją otrzymał, kto kwitował? Jaki był obieg tego dokumentu w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino oraz w PUK ?

Radny Mieczysław Sawaryn

74/V/03 – zakończył się podział działek przy ulicach: Reymonta, Jana Pawła II, Mickiewicza w Gryfinie. Zostały naliczone bardzo duże opłaty adiacenckie. Niektóre przekraczają kwotę 100.000 zł. Właścicielami działek są najczęściej emeryci oraz osoby o niskich dochodach. Wobec powyższego chciałbym zapytać, czy Pan Burmistrz przygotuje propozycje umożliwiające rozłożenia płatności na raty, bądź zamiany tych płatności na działki przekazane na rzecz gminy?

Radny Kazimierz Fischbach

75/V/03 – przy Miejskiej Przychodni Zdrowia na Górnym Tarasie w Gryfinie wieczorami jest bardzo ciemno i niebezpiecznie. Proszę o zamontowanie w tym rejonie oświetlenia ulicznego.

Radny Artur Nycz - odczytam list naszego klubu: „tylko ten zasługuje na sprawowanie władzy kto co dzień dowodzi słuszności, że ją posiada. Szanowny Panie Burmistrzu mija właśnie 100 dni od zaprzysiężenia Pana na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W imieniu klubu radnych SLD – PLD składam Panu serdeczne gratulacje pierwszych 100 dni. Z uwagą obserwujemy Pana poczynania. Na ocenę Pana działań po pierwszych 100 dniach jest jeszcze za wcześnie. Kontynuuje Pan dzieło rozpoczęte przez rządzących w poprzedniej kadencji SLD realizując budżet na 2003 rok, Strategie Rozwoju Gminy, a także Wieloletni Program Inwestycyjny. Z okazji 100 dni życzymy Panu sukcesów, słusznych decyzji, a także osiągnięcia zamierzonych celów - Klub radnych SLD – PLD IV kadencji

Rady Miejskiej w Gryfinie. Do naszych życzeń dołączamy jedną różę, która jest symbolem europejskiej Socjaldemokracji”.

Radny Mieczysław Sawaryn - to miło ze strony SLD, ale jest to punkt dotyczący zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. Nie była to interpelacja, ani zapytanie. Proszę, aby przed takim wystąpieniem radny Nycz wystąpił do Przewodniczącego Rady o zezwolenie na wprowadzenie do porządku obrad prezentowanego wystąpienia.

Radny Artur Nycz - takie wystąpienia nie muszą być ujęte w porządku obrad sesji. Teraz chcę zgłosić interpelacje.

Radny Artur Nycz

76/V/03 - Panie Burmistrzu wspomniał Pan o połączeniu PUK z PEC. Na poprzedniej sesji przekazał Pan informację, że połączona spółka rozpocznie funkcjonowanie od 1 stycznia 2004 r. Jako klub chcemy podzielić się naszymi wątpliwościami. Na nasze wątpliwości oczekuję ustnej odpowiedzi na dzisiejszej sesji, a później w formie pisemnej. Realizacja koncepcji z kampanii wyborczej Burmistrza Piłata, połączenia PUK z PEC, w dzisiejszym stanie prawno – ekonomicznym obu spółek jest nieco przedwczesna. Jako klub radnych SLD odnosimy wrażenie, że ten pomysł Burmistrza może i dobry, ale nie poparty żadnymi analizami ekonomiczno – prawnymi świadczy o braku wiedzy Burmistrza Henryka Piłata o zakresie obowiązków właścicielskich wobec spółek, dla których Burmistrz jest jednoosobowym właścicielem - Zgromadzeniem Wspólników. Szkoda, ze Pan Burmistrz Henryk Piłat nie zapoznał się z Kodeksem Spółek Handlowych, a szczególnie z przepisami dotyczącymi łączenia się spółek, bo gdyby to uczynił to wiedziałby, że w połączeniu obu spółek od dnia 1 stycznia 2004 r., w kontekście prowadzonej restrukturyzacji należności publicznoprawnych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, na przeszkodzie stoi przepis at. 494 § 2 kodeksu. Postępowanie restrukturyzacyjne zakończy się dopiero w połowie 2004 roku wydaniem ostatecznych decyzji restrukturyzacyjnych. Pozostaje nam więc mieć nadzieję, że błąd Pana Burmistrza wynikał z niewiedzy, a nie z chęci zerwania postępowań restrukturyzacyjnych. Ciekawie też wyglądał będzie układ zbiorowy - regulujący wynagrodzenia w połączonych spółkach. Dotychczas pracownicy PEC wynagradzani są na podstawie przepisów dotyczących energetyki, a pracownicy PUK wynagradzani są na podstawie przepisów dotyczących gospodarki komunalnej. Zakładając, że w nowej spółce większość zadań będzie z zakresu gospodarki komunalnej (dotychczasowy PUK), to zastanawiające jest jakich argumentów użyje Pan Burmistrz obniżając wynagrodzenia dla dotychczasowych pracowników PEC. Chyba, że pracownicy wykonujący te same zadania będą różnie wynagradzani, co postawi pracowników PUK w dużo gorszej sytuacji. Przypominamy tylko, że na podwyższenie ich wynagrodzeń raczej nie ma co liczyć, bo już dziś muszą „zaciskać pasa” aby nie redukować zatrudnienia. Ponadto Burmistrz jest jednoosobowym właścicielem - Zgromadzeniem Wspólników i dopiero w kwietniu lub maju będzie zatwierdzał sprawozdania finansowe w obu spółkach. Występując więc już dziś z taką poważną koncepcją, a nie mając wiedzy ekonomicznej o sytuacji finansowej obu spółek za 2002 rok, Burmistrz nie zdaje sobie sprawy co chce łączyć i w jakiej kondycji obie spółki się znajdują oraz czym dysponują. proponujemy więc aby Pan Burmistrz najpierw sięgnął do porad i ocen fachowców, a dopiero potem wygłaszał publiczne deklaracje, gdyż mogą się one okazać mało realne. Jeżeli chodzi o fachowców, to nie radzimy zatrudniać firmy, która za Pana kadencji jako Zastępcy Burmistrza ds. gospodarki komunalnej przeprowadziła analizę ekonomiczno - finansową PUK przed jej przekształceniem w spółkę, bo może to doprowadzić do następnej katastrofy w połączonej spółce, a pożarów już dość. Osoba, która była współautorem tamtego opracowania jest Panu Burmistrzowi doskonale znana gdyż pracuje w jednej ze spółek i odnosimy wrażenie, że to ten finansista jest „sprawcą” koncepcji połączenia spółek. A tak przy okazji, w PEC –u przydałaby się ostra kontrola finansowo – księgowa na wzór kontroli przeprowadzonej w PUK i kontroli planowanej w PEC przez poprzedniego Burmistrza. Pozostawiamy te propozycję Panu Burmistrzowi pod rozwagę i mamy nadzieję, że z niej skorzysta dla dobra spółki. Jednym z argumentów Pana Burmistrza za połączeniem obu spółek jest jeden numer telefonu pod który mieszkańcy będą mogli dzwonić w razie awarii. To dość osobliwa filozofia Burmistrza „zmiany punktu widzenia w zależności od punktu siedzenia”. Jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Piłat podpisał umowę z PEC, a nie z PUK na usuwanie awarii kanalizacji, choć mieszkańcy byli od lat przyzwyczajeni, że w razie awarii dzwonili do PUK. Dopiero teraz gdy został Burmistrzem zrozumiał swój błąd i chcąc go naprawić dąży do połączenia spółek aby przywrócić normalność. Ale czy naprawianie własnych błędów jest argumentem za łączeniem obu spółek? Argumentem za połączeniem obu spółek jest również ograniczenie liczby członków Zarządu spółek i Rad Nadzorczych co ma dać realne korzyści ekonomiczne. Pan Burmistrz H. Piłat zapomniał, że w poprzedniej kadencji rady zmieniona została umowa Spółki PEC i zarząd jest jednoosobowy, gdyż przy tej wielkości przedsiębiorstwa nie było uzasadnienia dla wieloosobowego Zarządu. W odniesieniu do Rady Nadzorczej PEC, skład Rady w dużej mierze jest uzależniony od przepisów o udziale reprezentantów pracowników w Radzie. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej w większości składają się z reprezentantów największego wierzyciela PEC, których obecność w Radzie jest gwarancją spłaty zobowiązań PEC wobec tego wierzyciela. Skład Zarządu PUK jest wieloosobowy z uwagi na fakt, że wielkość przedsiębiorstwa wymaga aby jeden z członków Zarządu był odpowiedzialny za sprawy techniczne. Skład Rady Nadzorczej również uzależniony jest od przepisów o udziale reprezentantów pracowników w Radzie Nadzorczej. W którą stronę by Pan Burmistrz nie liczył, to przy założeniu, że Zarząd spółki będzie jednoosobowy, to skład Rady Nadzorczej będzie musiał liczyć minimum 5 osób, w tym przedstawiciele pracowników, reprezentant właściciela i reprezentant wierzyciela. Przy tak niewielkim efekcie ekonomicznej redukcji Zarządów i Rad Nadzorczych odnieść można wrażenie, że to nie chodzi o pieniądze ale o zwolnienie dotychczasowych Prezesów i członków Rad Nadzorczych. Prezesi zostali wyłonieni w drodze konkursu i nie da się ich tak po prostu zwolnić. Natomiast członkowie Rad Nadzorczych nie zawsze odpowiadają linii „politycznej” Pana Burmistrza, a też i oczekiwania „doradców Burmistrza” są konkretne. Konkludując wyrażamy pogląd, że najpierw należałoby przeprowadzić analizę kilku wariantów rozwiązań problemu spółek komunalnych, a dopiero potem po przeprowadzonej dyskusji i ocenie wszystkich argumentów ekonomiczno - prawnych podjąć decyzję o ewentualnym połączeniu spółek.

77/V/03 – proszę o sporządzenie imiennego wykazu wszystkich umów zawartych przez Pana Burmistrza, a dotyczących zlecenia robót, zakupu materiałów /w tym materiałów biurowych/. Informacja ta niezbędna jest do monitorowania, czy któraś z firm nie jest nadmiernie uprzywilejowana przez Burmistrza w udzielaniu zamówienia publicznego.

Radny Czesław Kapusta

78/V/03 – proszę o namalowanie linii ciągłej w Gryfinie na ulicy Sprzymierzonych, przy wjeździe w ulicę Grunwaldzką.

Radny Jan Kozłowski

79/V/03 - podczas wykonywania remontów w szkołach, które będą miały miejsce w roku bieżącym należy wykonać również podjazdy i dojścia dla osób niepełnosprawnych.

Interpelacje w formie pisemnej złożyła radna Magdalena Chmura:

80/V/03 - załącznik nr 7,

81/V/03 - załącznik nr 8, (strona1 , strona2)

82/V/03 - załącznik nr 9.

Radny Artur Nycz - proszę Przewodniczącego Rady o udzielenie mi głosu. Chciałbym ustosunkować się do interpelacji zgłoszonej przez radnego Macieja Szabałkina.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - odpowiedzi na interpelacje będą udzielane w odpowiednim punkcie.

Radny Mieczysław Sawaryn - jako Przewodniczący klubu BBS uważam, że radny Artur Nycz powinien mieć możliwość ustosunkowania się do interpelacji złożonej przez radnego Macieja Szabałkina, bo sprawa jest bardzo ważna.

Przewodniczący Rady udzieli głosu radnemu Arturowi Nyczowi.

Radny Artur Nycz - gratuluję radnemu Szabałkinowi tego, że wreszcie wrócił do osób,które zabierają głos na sesji. Przyzwyczaiłem się do tego, że wystąpienia radnego zawsze oparte są na pomówieniach i oszczerstwach. Z zakresu merytorycznej pracy Rady nigdy nie miał nic do powiedzenia. Jeżeli radny Szabałkin chce wystąpić na sesji, to wcześniej powinien się dobrze przygotować. Z wypowiedzi radnego widać, ze nie zna ustawy o samorządzie gminnym. Nie jest to długa ustawa. Można ją przeczytać. Radny miał na to czas już w poprzedniej kadencji Rady. Ale wyraźnie widać, że jest to dla niego zbyt skomplikowane.Chcę powiedzieć, że nigdy w życiu nie popełniłem żadnego przestępstwa, nigdy nie byłem karany za przestępstwo, nigdy nie zapłaciłem żadnej kary ani grzywny. Kiedyś zapłaciłem mandat drogowy za nieprawidłowe parkowanie. Nigdy nie zakłócałem porządku publicznego, nigdy nie rzucałem koszami, bo wystarczy spojrzeć na moja posturę. Gdybym ćwiczył w klubie sportowym Tytan, to może byłbym w stanie to zrobić. A może obawiał bym się, że wspólnie z członkami klubu Tytan, którego prawdopodobnie prezesem nadal jest radny Szabałkin uczestniczył bym w rozróbie sylwestrowej w Manhatanie, kiedy to zdemolowano ten lokal. Gratuluję Panu Burmistrzowi oraz klubowi BBS, że na nasze zarzuty odpowiada się oszczerstwami i pomówieniami. Gratuluję tego, że klub radnych BBS toleruje takie zagrywki radnego Szabałkina, który jest wiceprzewodniczącym Rady.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę, aby w tej Radzie nie kierować zarzutów do konkretnych osób przypisując im niewiedzę. Tak jak dzisiaj klub radnych SLD najpierw wręczył Burmistrzowi czerwoną różę, potem zarzucił mu brak wiedzy i kompetencji. Bardzo mi się to nie podoba. Ponadto radny Maciej Szabałkin nie jest radnym klubu BBS. Jest radnym, który może zgodnie z porządkiem obrad sesji składać interpelacje, pytać o sprawy ważne dla lokalnego społeczeństwa. Sprawy podniesione przez radnego w dniu dzisiejszym są wyjątkowo ważne. Natomiast radny Artur Nycz zamiast mówić, że nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa powinien powiedzieć, czy popełnił wykroczenie? Czy jego sprawa była rozpoznawana przez Sąd Powszechny, a jeżeli była, to jakim efektem skończyła się.? Ponadto wiąże Pan radnego Szabałkina w sposób niezgodny z przepisami, z występkami grupy rozwydrzonej młodzieży na sylwestrowej dyskotece. Nie ma do tego żadnych podstaw.

Radny Artur Nycz - proszę, aby w wypowiedziach radnych było mniej demagogii, a więcej merytoryczności. Radni z klubu BBS powinni wykazać więcej odpowiedzialności. Przez poprzednie cztery lata nie tolerowaliście takich zachowań radnego Szabałkina. W poprzedniej kadencji radny Szabałkin zgłaszał podobne zarzuty wobec innych radnych. Wówczas radni z klubu BBS byli tym oburzeni, a teraz popierają takie wystąpienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli oświeci mnie jakaś jasność nadprzyrodzona i będę wiedział co każdy radny chce powiedzieć , to wówczas będę mógł przeciwdziałać. Jednak żadna jasność mnie nie oświeciła i w związku z tym trudno mi jest przewidzieć jakie wystąpienie będzie miał któryś z radnych. Dlatego jest mi przykro, że mnie Burmistrza próbuje się przydzielić do konkretnej opcji, do konkretnej postawy. Obejmując urząd Burmistrza stwierdziłem jasno, że chcę być Burmistrzem wszystkich mieszkańców. Określiłem jasno, że nie dzielę ludzi na tych z lewa, czy z prawa. Jedynym podziałem, który pragnę stosować zarządzając tym urzędem, to podział na ludzi mądrych, chcących pracować dla mieszkańców, dla gminy i na ludzi głupich, którzy nie chcą współpracować. Chcą natomiast robić indywidualne kariery, chcą zagarnąć majątek gminy. I to jest jedyny podział. Chciałbym też ustosunkować się do interpelacji radnego odnośnie połączenia PUK i PEC. Nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzję bez rozmysłu. Tym bardziej, że jest to decyzja bardzo poważna. Na podjęcie takiej decyzji złożyły się moje przemyślenia w trakcie trzydziestoletniej pracy związanej z prowadzeniem gospodarki komunalnej. Przeszedłem stanowiska od mistrza do z-cy dyrektora przedsiębiorstwa, które zatrudniało 1800 osób. Było to w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Potem już jako Z-ca Burmistrza byłem odpowiedzialny za gospodarkę komunalną. A więc sprawa dotycząca połączenia PUK z PEC była przemyślana wiele razy. Nie wiem, kto przygotował radnemu Arturowi Nyczowi dzisiejsze stanowisko. Natomiast śmiem twierdzić, że nie bardzo się napracował i nie bardzo chciał zająć merytoryczne stanowisko odnośnie aktów prawnych. W świetle przywołanych przez Pana artykułów nic nie stoi na przeszkodzie w połączeniu spółek PUK i PEC. W związku z tym, że na dzisiejszej sesji jest dużo młodzieży nie będę odnosił się do obowiązujących aktów prawnych według których wydanie decyzji o restrukturyzacji będzie miało miejsce 31.12.2003 roku.A więc restrukturyzacja zadłużenia nie będzie wychodziła poza rok 2003.

Nawet gdyby sprawdziło się to co Pan powiedział, to spółka przejmuje wszelkie zobowiązania i ulgi wydane przed połączeniem. Odnośnie łączenia spółek polecam zapoznać się z artykułami:

- p. Kubali artykuł Prawo Spółek 2001/11/32 - t. 6 „Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki handlowe,

- p. Szumańskiego artykuł Prawo spółek 2001/3/13 t. 4 „Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych” oraz innymi.

Prześlę Panu na piśmie wykaz lektury w celu uzupełnienia wiedzy tej osoby, która przygotowała Panu opinię. Wiem, że to nie Pan ją przygotował. W swoim wystąpieniu podejmujecie najbardziej marginalne sprawy dotyczące korzyści, które wynikną z połączenia spółek. Pomijacie meritum sprawy. W tej chwili koszty stałe spółek PEC i PUK są bardzo wysokie. Jest to związane z niekorzystnym stosunkiem zatrudnionych pracowników administracyjnych, a więc na stanowiskach nierobotniczych do stanowisk robotniczych.Każdy obywatel miasta widzi, że majątek zarówno pod względem terenów, obiektów, wiat jest bardzo duży. Opłaty związane z podatkiem gruntowym i podatkiem od nieruchomości są bardzo wysokie. Jednocześnie majątek trwały, który posiadają spółki w żaden sposóbnie przynosi korzyści produkcyjnych. Majątek jest za duży. Wpływa to na podniesienie kosztów stałych, które przyczyniają się do tego, że stawka oferowanej roboczogodziny jest wysoka. W związku z powyższym zmniejszają się zamówienia na wykonywanie usług przez te spółki. Jeżeli dojdzie do tego, że wygrają przetarg na wykonanie jakiegoś zadania, to odbywa się to kosztem zaniżenia stawki pracownika, który fizycznie wykonuje tę pracę. Ponadto do pracowników spółki PEC nie mają zastosowania przepisy o wynagrodzeniach pracowników w energetyce. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań odnośnie połączenia spółek. Tym bardziej, że przed podjęciem takich działań zasięgałem opinii prawnej w Urzędzie Regulacji Energetyki, czy jest możliwe połączenie takich spółek?. Otrzymałem jednoznaczną odpowiedź, że jest to możliwe.

Chcę podziękować komisji konkursowej, którą powołano w celu wyłonienia Prezesów PUK i PEC.

Był jeszcze jeden konkurs, ale o nim nie wspomnę.

Prezesem PUK został p. Mucha, a Prezesem PEC p. Bańka. Są to właściwi ludzie na właściwych stanowiskach. Dałem im tego wyraz w rozmowie osobistej. Pomawianie mnie o przywrócenie byłych Dyrektorów na te stanowiska jest nie na miejscu.

Tym bardziej, że Dyrektorzy, którzy odeszli są członkami SLD i na bieżąco spotykają się z Państwem. Dlatego proszę nie używać takich argumentów mówiąc, że jednym pracownikom obniży się, a innym podwyższy, bo będą różne stawki. Mamy jeszcze rok czasu na wypracowanie najlepszego modelu, który przyniesie obniżenie kosztów usług komunalnych, pozwoli rozwinąć działalność tych spółek, zatrudnić więcej pracowników fizycznych. Przy wypracowaniu modelu będziemy posiłkowali się różnymi opracowaniami i analizami.

Chciałbym poruszyć jeszcze inna sprawę. W związku z ustawą o uwłaszczeniu w najbliższym czasie zaproszę na spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie miasta i gminy Gryfino. Na w/w spotkaniu omówimy sprawę dotyczącą oczekiwań spółdzielni mieszkaniowych w sprawie bonifikat przy zamianie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. Po omówienie sprawy z radnymi być może uda się w krótkim czasie przygotować projekt uchwały w sprawie bonifikat. Społeczeństwo nasze, z którym kontaktuję się na co dzień jest zainteresowane zamianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Następną sprawą, którą chcę poruszyć to opłaty adiacenckie. Prawdą jest, to co powiedział radny Mieczysław Sawaryn, że opłaty adiacenckie są bardzo wysokie. Niektóre wynoszą nawet ponad 180.000 zł. Po konsultacji sprawy z Radą przedstawimy stosowny projekt uchwały w tej sprawie. Chodzi o to, by w przypadku, gdy okaże się, że dana osoba jest bezrobotna i została „uszczęśliwiona” podziałem gruntu rolnego na działki istniała możliwość wniesienia równowartości opłaty adiacenckiej w działkach. To znaczy, że zamiast wpłacić do gminnej kasy pewną kwotę, przekaże na własność gminy kilka działek - równowartość pieniężną. Myślę, że pomoże to uregulować mieszkańcom gminy zobowiązania z tytułu opłat adiacenckich. Ponadto zaproponujemy spłatę należności z tytułu opłat adiacenckich w dogodnych, długoletnich ratach. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować dla klubu SLD za tak miły gest. Myślę, że ten gest będzie zapowiedzią dalszej dobrej współpracy, i że jako Rada nie pozwolimy sobie przenieść do nas obyczajów panujących w Sejmiku Samorządowym i naszym Sejmie. Więcej Panowie radni pracy na rzecz mieszkańców niż wycieczek osobistych.

Radca Prawny Krzysztof Judek - chcę uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza. Zarzut, że Burmistrz nie zna się na prawie można odczytać tak, że Burmistrz ma głupiego prawnika, który mu źle doradza. Potwierdzam, że w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych nie ma żadnych przeciwwskazań odnośnie połączenia spółek PUK i PEC w związku z tym, że wobec PUK –u prowadzona jest restrukturyzacja. A w szczególności gdyby PUK był spółką przejmującą spółkę PEC dlatego, że jest to ta sama spółka, która jedynie wchłania inną spółkę.

Radny Artur Nycz - czy w świetle przepisów dotyczących restrukturyzacji nie ma takiego przepisu, że spółka musi jeszcze rok funkcjonować?

Radca Prawny Krzysztof Judek - ta spółka będzie funkcjonować pomimo tego, że będzie połączona. Będzie to ten sam podmiot, który wchłonie spółkę PEC. Natomiast umarza się postępowanie restrukturyzacyjne wtedy, gdy następuje likwidacja spółki lub jej upadłość. W tym przypadku nie mamy z tym doczynienia. Jest pełne następstwo prawne i nie ma żadnych przeciwwskazań z uwagi na ustawę restrukturyzacyjną. Przed podjęciem jakichkolwiek koncepcji związanych z połączeniem spółek ta sprawa była analizowana.

Radny Artur Nycz - z połączeniem spółek wiążę się z pewną procedurą. Czy uważa Pan, że jesteśmy w stanie przeprowadzić to do końca br.

Radca Prawny Krzysztof Judek - w ubiegłym roku łączyłem dwie spółki i trwało to około pół roku. Teoretycznie jest to możliwe.

Radny Czesław Kapusta - jeżeli chodzi o zarzuty personalne, to zweryfikuje je czas. Przed wyborami podawane były różne oszczerstwa dotyczące mojej osoby, które odniosły potem efekt.

Radny Artur Nycz - Panie Burmistrzu nie są to pomówienia tylko wątpliwości. Mam pełne prawo do tego, aby wątpić w możliwość połączenia spółek do końca br. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić i zdrobi Pan to dobrze. Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi mój klub odniesie się do sprawy. Jeżeli chodzi o Radcę Prawnego, to wcale nie myślimy, że jest głupi i nie zna przepisów, wręcz przeciwnie.

Radna Krystyna Gazdecka - dziękuję za zamontowanie sygnału dla niewidomych na przejściu dla pieszych przy straży pożarnej w Gryfinie.

Ad.V. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXVIII/511/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - radni nie wnieśli uwag do w/w informacji.

Ad.VI. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr V/70/03 stanowi załącznik nr 12.

Ad. VII. Zmiana uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie

przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/71/03 stanowi załącznik nr 13.

Ad.VIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr. 2 Gryfino).

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Konopnickiej (obr. 2 Gryfino) przyjęto większością głosów.

Uchwała nr V/72/03 stanowi załącznik nr 14.

Ad.IX. Zmiana uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – w miejscowości Chwarstnica.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/640/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – w miejscowości Chwarstnica przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr V/73/03 stanowi załącznik nr 15.

Ad.X.Zmiana uchwały Nr XLIX/641/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – teren w obrębie Żórawie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/641/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – teren w obrębie Żórawie przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr V/74/03 stanowi załącznik nr 16.

Ad.XI. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/75/03 stanowi załącznik nr 17.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/76/03 stanowi załącznik nr 18.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6 - działka nr 154/1.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Sportowej 6 - działka nr 154/1 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/77/03 stanowi załącznik nr 19.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/78/03 stanowi załącznik nr 20.

5/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/79/03 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminnym instytucjom kultury bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia gminnym instytucjom kultury bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/80/03 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/81/03 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XIV. Zmiana uchwały Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr V/82/03 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XV. Zmiana budżetu gminy na 2003 r.- DRUK Nr 10/V.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady wypracowały wnioski, tj.

1/ Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w części - przeznaczenie 100.000 zł na Fundusz Poręczeń Kredytowych. Natomiast nie zajęła stanowiska do działu 926, rozdział 92604 § 2650 Kultura Fizyczna i Sport - z powodu braku informacji o przeznaczeniu tych środków.

2/ Komisja Rozwoju, Budżetu, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie zajęła stanowiska. Prosi o wyjaśnienie, czy zachodzi potrzeba podjęcia uchwały o przystąpieniu do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp-ka z o.o.. Jeżeli nie ma potrzeby podjęcia w/w uchwały, to Komisja wnioskuje przyjąć projekt uchwały z wnioskiem, by nie zmniejszać wydatków w § 4270 w kwocie 20.000 zł - zakup usług remontowych, a brakującą kwotę uzupełnić z rezerwy budżetowej.

Radny Artur Nycz - Komisja nasza pozytywnie oceniła przystąpienie do Funduszu Poręczeń. Ponieważ nie przedstawiono nam projektu uchwały o przystąpieniu do w/w Funduszu mamy wątpliwości, czy potrzebna jest taka uchwała. jeżeli tak, to kiedy będzie przedstawiona Radzie?

Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat - po spełnieniu przez Fundusz Poręczeń Kredytowych warunków, po zapoznaniu się z treścią umowy i po otrzymaniu opinii z RIO odnośnie tego, czy możemy na ten cel przeznaczyć kwotę 100.000 zł przedstawimy Radzie na następnej sesji projekt uchwały w w/w sprawie.

Radny Artur Nycz - nasza Komisja wnioskuje o przyjęcie w/w projektu uchwały, i wnioskuje aby kwotę 20.000 zł na zakup domków w OWiR wziąć z rezerwy budżetowej, a nie z pozycji zakupu usług remontowych.

Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat - dlatego proponujemy przeznaczyć kwotę 20.000 zł z funduszu remontowego, bo chodzi w tym przypadku o remont, a nie o inwestycję W krótkim czasie będziemy wiedzieli jaka jest wielkość funduszu rezerwowego. Oczekiwania różnych jednostek odnośnie dofinansowania zadań, które mają do wykonania są duże. Dlatego do póki nie przedstawimy Radzie rzeczowego programu zadań inwestycyjnych i remontowych nie chcemy korzystać z rezerwy budżetowej.

Radny Artur Nycz - wniosek naszej Komisji wynika z obawy, czy zmniejszenie wydatków w § 4270 w kwocie 20.000 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych nie spowoduje zmian w tym zakresie? Czy nie lepiej pełną kwotę przeznaczyć na remont mieszkań komunalnych?

Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat - z kosztorysu znamy cenę remontu 1 m2 budynku „Pod Platanem”. Z praktyki wiemy, że w przetargu cena zostaje jeszcze zmniejszona i dlatego proponujemy wziąć w/w kwotę z funduszu remontowego.

Przewodniczący Rady - Komisja Rozwoju, Budżetu, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje by nie zmniejszać wydatków w § 4270 w kwocie 20.000 zł - zakup usług remontowych, a brakującą kwotę uzupełnić z rezerwy budżetowej. Kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr V/83/03 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XVI. Nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie, przy ul. Iwaszkiewicza 70.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie, przy ul. Iwaszkiewicza 70 przyjęto większością głosów. Uchwała nr V/84/03 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XVII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, gmina Gryfino, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 13/V.

W/w projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji.

Ad. XVIII. Zmiana uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałą Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.-

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę zmieniającą uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 z dnia 2.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałą Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr V/85/03 stanowi załącznik nr 27.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.61/V/03 - moi poprzednicy sprowadzili już do Gryfina trzy rodziny z Kazachstanu. Rodzina, o której mówi radny była by czwarta. Nie jesteśmy temu przeciwni, ale musimy to robić w sposób rozważny i ostrożny. Chodzi o to, by mieszkańcy naszej gminy nie mieli pretensji, że dajemy mieszkania /których brakuje w naszej gminie/ dla repatriantów z Kazachstanu. Obecnie remontujemy mieszkanie przy ul. Bolesława Chrobrego dla rodziny z Kazachstanu. Najpierw zasiedlimy to mieszkania, a za jakiś czas pomyślimy o mieszkaniu dla rodziny, o której mówił radny.

Ad.62/V/03 - wystąpiliśmy już do Dyrekcji PKP o usunięcie z peronu szkieletu spalonej budki dyżurnego ruchu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że do czasu trwania postępowania prokuratorskiego nie można tego usunąć. Jeżeli chodzi o remont dworca PKP, to przeszłości Gmina nasza wyłożyła około 100.000 zł na ten cel. Dworzec w Gryfinie dewastowany jest przez naszą młodzież i dzieci. Nikt obcy tego nie robi. Niektóre rodziny powinny zastanowić się, czy poprawnie wychowują swoje dzieci?

Ad.63/V/03 - z Panem Prezesem Muchą postaramy się rozwiązać sprawę dotyczącą sprzątania przystanków autobusowych na terenie naszej gminy, bo taki problem zgłaszają również mieszkańcy z terenów wiejskich.

Ad.64/V/03 - Prezes PUK p. Mucha otrzymał polecenie, aby przeszkolić osobę, która zajmie się wyłapywaniem psów. Chodzi o to, by nie sprowadzać do tego celu osobę z Polic, bo są to duże koszty. W PUK w Gryfinie przygotowana będzie tymczasowa przechowalnia psów.

Ad.66/V/03 - ulice w Gryfinie, tj. Wojska Polskiego, Pomorska, Flisacza nie są własnością gminy. Należą one do Dyrekcji Dróg Krajowych. Interpelacje prześlemy do właściciela ulic.

Ad.69/V/03 - w miejscach, gdzie były remontowane chodniki obniżono krawężniki na przejściach dla pieszych. Zapewniam, że przy każdym remoncie chodnika będą obniżane krawężniki.

Ad.70/V/03 - to prawda, że podczas tegorocznych ferii zimowych nie zadbano o powstanie lodowiska dla dzieci i młodzieży. Obiecuję, że w przyszłym rok taka sytuacja nie powtórzy się.

Ad.71/V/03 - przy dogodnych warunkach pogodowych postaramy się wyrównać teren na parkingu, o którym mowa w interpelacji.

Ad.73/V/03 - pismo w tej sprawie wpłynęło do gminy. Jest to poświadczone w kancelarii Urzędu. Pismo odnalazłem w Wydziale Pani Subocz. Nie wiem, kto był poinformowany o sprawie, bo nie pracowałem w Urzędzie. Nic więcej nie mogę powiedzieć.

Ad.74/V/03 - odpowiedzi w tej sprawie udzieliłem już w punkcie „Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych”.

Ad.75/V/03 - udzielę radnemu pisemnej odpowiedzi.

Ad.76/V/03 - odpowiedzi w tej sprawie udzieliłem już w punkcie „Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych”.

Ad.77/V/03 - zawsze podczas składania przeze mnie informacji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady informuję kto i jaki przetarg wygrał. Pracujemy jawnie i wszystkie materiały są do wglądu w każdej komórce Urzędu. Nie ma jednak możliwości kopiowania materiałów dotyczących przetargu, bo są one tajne.

Ad.78/V/03 - wystąpię do właściciela drogi w sprawie, o której mowa w interpelacji.

Ad.80/V/03 - nie jest prawdą, że okrojone zostaną remonty w placówkach oświatowych. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym jasno określiłem, że w pierwszej kolejności prowadzone będą inwestycje w placówkach oświatowych, tj. we wszystkich szkołach podstawowych. Według mojej oceny w/w szkoły ponoszą zbyt duże koszty na energię cieplną. Wobec powyższego będziemy dążyli do wymiany wszystkich okien, łącznie z salami gimnastycznymi. Ponadto na wszystkich grzejnikach w w/w szkołach zostaną założone zawory termostatyczne. Ze szczegółowym zakresem prac można się będzie zapoznać. Powołałem zespół do spraw statyki oświaty do 2015 roku. W/w zespół ma jasno sprecyzować, w której szkole i jakie inwestycje będą przeprowadzone w pierwszej kolejności. Szczególnie chodzi mi o to, by nie było zbędnego przebiegu dzieci mieszkających na Górnym Tarasie do szkoły na Starym Mieście i odwrotnie. Należy zrobić wszystko by dzieci uczęszczały do szkół w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

Radna Magdalena Chmura - kto będzie wchodził w skład w/w zespołu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w skład zespołu wchodzą wszyscy dyrektorzy szkół z terenu miasta, była Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie p. Sochaj, były Dyrektor ZEAS p. Stanisław Pawłowski, obecny Dyrektor Zeus p. Hołub, Naczelnik Wydziału p. Romanicz oraz dwa Związki Zawodowe działające na terenie szkół. Zespołowi przewodzić będzie mój Zastępca p. Eugeniusz Kaduk. Jeżeli ktoś z radnych będzie chciał uczestniczyć w pracach Komisji, to nie widzę żadnych przeszkód.

Ad.81/V/03 - lokatorzy z budynku, o którym mowa w interpelacji doskonale wiedzą, że działa tam wspólnota mieszkaniowa. W marcu odbędzie się spotkanie wspólnoty mieszkaniowej, podczas której Dyrektor GTBS p. Bronisław Mela przedstawi program remontowy na najbliższy rok. Wspólnota mieszkaniowa charakteryzuje się tym, że część mieszkań jest własnościowych, a część mieszkań gminnych. Wspólnota mieszkaniowa może podjąć decyzję o ociepleniu budynku, o wymianie okien ale musi zdawać sobie sprawę z tego, że dofinansowani z gminy będzie proporcjonalne do ilości mieszkań gminnych. Właściciele mieszkań własnościowych takiego dofinansowania nie otrzymają. Na spotkaniu w sprawie Funduszu Poręczeń Kredytowych poruszyliśmy sprawę dotyczącą możliwości utworzenia Funduszu Poręczeń Kredytowych dla wspólnot mieszkaniowych. Po powstaniu takiego Funduszu wspólnoty mieszkaniowe mogły by zaciągać kredyty np. na ocieplenie budynku. Jeżeli chodzi o chodniki przy ul. Bolesława Chrobrego, to właścicielem jego jest Dyrekcja Dróg Krajowych. Wobec powyższego wystąpię w tej sprawie do właściciela drogi. Największym problemem w tym rejonie jest zły wjazd. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” oraz Gmina. Podejmiemy rozmowy z w/w Spółdzielnią w sprawie wykonania w bieżącym roku remontu odcinka drogi dojazdowej.

Ad.82/V/03 - w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, która zajmuje się konserwacją zegara. Jeżeli nie uda się go naprawić, to chcemy uzgodnić z w/w firmą aby powiesiła nowy dobry zegar, a my będziemy płacili za jego dzierżawę. Nie będziemy kupowali nowego zegara, bo jego cena wynosi około 20.000 zł. Bardzo dobrze, że nie spieszyłem się z planem rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów. Z tego co widać, to ma być rozszerzony zakres zadań na placówki oświatowe. Ponadto będąc osobiście na każdym zebraniu wiejskim wiem, że pojawiają się zadania bardzo pilne, a nie zaplanowano na nie środków finansowych.

Ad.XX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Radny Maciej Szabałkin - chcę odnieść się do zarzutów radnego Artura Nycza, które były związane z moim zapytaniem. Jestem zaskoczony tym, że radny Nycz na tak poważne zarzuty odpowiada oburzeniem w stosunku do osoby, która zdecydowała upublicznić list jednego z mieszkańców Gryfina. Nie powiedział nic na temat tego, że jego kolega bezprawnie sprawował mandat radnego, a co za tym idzie pobierał nie należną mu dietę, że został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Odniósł się tylko do sprawy, która dotyczy jego osoby mówiąc jednocześnie nieprawdę. Jeżeli Pan nie pamięta, to podam sygnaturę akt Pana sprawy w Sądzie Grodzkim. Jeżeli któryś z dziennikarzy miałby ochotę sprawdzić, to jest to 6W 471/02. Jeżeli chodzi o zarzuty dotyczące nieznajomości przeze mnie ustawy o samorządzie gminy, to chcę przypomnieć zgłoszoną przez Pana interpelację, chyba w grudniu 2002 r. Pan Jako prawnik zgłaszając interpelację jednocześnie sugeruje niewłaściwe powiązania radnych ze spółkami prowadzonymi przez ich rodziny. Tak się składa, że dotyczy to mojej osoby. Chcę zacytować art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym, którą Pan tak dobrze zna. W artykule tym jest wyraźnie napisane i potwierdził to prawnik w swojej opinii, że rodziny radnych mogą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o mienie gminne. Takiej działalności nie mogą prowadzić tylko radni. Mam prośbę, aby opinia Radcy Prawnego została przekazana do prasy, bo stało się to przyczyną powstania artykułu w jednej z gryfińskich gazet o niewłaściwych powiązaniach. W artykule tym podano nazwiska, kogo to dotyczy. Ponadto obrzydliwe dla mnie jest stawianie w takiej konstrukcji pytań przez Pana. Przecież to nikt inny jak Pan i Pana rodzina znajduje zatrudnienie na partyjnych stołkach. Dzisiaj ocenił Pan jeszcze moją pracę w poprzedniej kadencji Rady. Nie wiem co to ma wspólnego z dzisiejszym moim zapytaniem, ale ma Pan prawo do takiej oceny. Ja nie mogę ocenić Pana pracy w poprzedniej kadencji Rady, bo Pan w ogóle nic nie mówił. Ja rozumiem, że aby występować w jakiejkolwiek sprawie trzeba mieć umocowanie szefa SLD. Szef pociąga za sznurki, a pacynka rusza rączkami i nóżkami. Ja jestem radnym niezależnym. Wspieram działania kolegów z BBS i będę to robił tak długo jak długo będę uważał, że te działania są słuszne. Moje wystąpienie zostało przygotowane samodzielnie, na podstawie listu, który otrzymałem i jest wyrazem mojego zaniepokojenia. Jak będziemy oceniani jako radni, jeżeli takie zdarzenia będą miały miejsce? Natomiast łączenie mojej osoby z rozróbą w Manchatanie jest obrzydliwe. W kontekście tego, co Pan wcześniej mówił i mojej oceny ktoś taki jak Pan nie jest w stanie mnie obrazić.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - proszę aby w tej sprawie wypowiedział się Radca Prawny.

Radca Prawny Krzysztof Judek - moja opinia jest wydawana na podstawie opisu radnego Pana Szabałkina, który również opiera się na liście mieszkańca. Moja wypowiedź nie będzie opierała się na dokumentach. Wszystko zależy od tego, czy takie wydarzenia miały miejsce? Z opisu wynika, że w jednej sytuacji związane jest to z przestępstwem umyślnym radnego.

Sprawę reguluje art. 190 ust. 1 pkt. 4 Ordynacji Wyborczej do organów samorządu terytorialnego. Zgodnie z tym przepisem wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku Sądu Karnego. Początkowo nie było wiadomo kiedy radny przestaje pełnić funkcję w związku z takim wyrokiem. Wcześniej interpretowano takie zdarzenie, że w chwili podjęcia uchwały przez Radę radny może pełnić nadal swoją funkcję. W 2000 roku Naczelny Sąd Administracyjny w związku z pewną sprawą sporną wydał uchwałę zgodnie z którą wygaśnięcie mandatu następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku Sądu Karnego. Natomiast uchwała Rady ma jedynie efekt tzw. deklaratoryjny, stwierdzający zaistnienie pewnego faktu. Jeżeli w tym przypadku nastąpiło by uprawomocnienie się wyroku Sądu Karnego w dniu 30 lipca ubiegłego roku, to w tym dniu wygasł by mandat radnego. Od tej pory radny nie mógł by pełnić swej funkcji. Gdyby radny po tym czasie pobierał dietę, to było by to świadczenie nienależne z obowiązkiem zwrotnego rozliczenia. Jeżeli chodzi o wyniki głosowania przy podejmowaniu w tym czasie uchwał Rady, miało by to znaczenie tylko w sytuacjach, gdy jeden głos rozstrzygał by sprawę, tj. w tych przypadkach, w których uchwała podjęta została większością jednego głosu.Panie z Biura Obsługi Rady sprawdziły protokoły z dwóch sesji, które odbyły się po dniu 30 lipca w ubiegłej kadencji i ponoć taka sytuacja nie miała miejsca. Nie ma więc problemu. Rozważając teoretycznie, to uchwały takie obowiązują do chwili stwierdzenia ich nieważności. W tym przypadku gdyby nawet była sytuacja, że uchwała przeszła większością jednego głosu, a Wojewoda jej nie uchylił, to można było by tylko występować do sądu o stwierdzenie nieważności. Ale jest to tylko teoria. Odnośnie drugiego przypadku opisywanego przez radnego p. Szabałkina domyślam się, że chodziło o wykroczenie. Tak wynika z opisu oraz sygnatury akt Sądu Grodzkiego. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to ustawa nie wypowiada się w tej sprawie. W związku z powyższym prawomocne orzeczenie popełnienia wykroczenia nie powoduje żadnych skutków w odniesieniu do pełnienia mandatu radnego.

Radny Artur Nycz - w tej sytuacji chcę powiedzieć Panie radny Szabałkin, że nie będę dalej dyskutował z Panem podczas obrad sesji. Podczas dzisiejszych obrad sprowadził Pan dyskusję do żenująco niskiego poziomu. Podtrzymuję wszystko co powiedziałem wcześniej, a ze swojej działalności tłumaczę się przed jednym gremium, tj. co cztery lata przed wyborcami. Jesteśmy już radnymi drugą kadencję. Przypomnę tylko, że w obu wyborach do Rady Pan radny Szabałkin przegrał ze mną. Wynika z tego, że moją działalność oceniono wyżej.

Radna Magdalena Chmura - dzisiejsza sesja jest żenująca. Główny cenzor dzisiejszego spotkania ma wiele do powiedzenia o innych. Natomiast bardzo mało mówi o sobie. Jeżeli doszło już do szczerej rozmowy na forum publicznym, to czy prawdą jest kolego radny, że wykorzystuje Pan swoją pozycję radnego i nagabuje jednostki gminne w celu promocji firmy ubezpieczeniowej, której jest Pan przedstawicielem? Nie wiemy jak zostało załatwione, że oddłużono firmę GASTROMEX, a stawki czynszu obniżono? Jaką uczelnię wyższą skończył Pan? Czy to prawda, że są osoby, które zdawały za Pana egzaminy i pisały pracę? Nie jest to przesada. Jeżeli ktoś może wypowiadać się publicznie o innej osobie, a sam podczas wyborów upajał w lokalach nieletnich, czego byłam świadkiem. Czy to prawda, że zeszłej kadencji pod Pana apelami podpisywały się osoby nieletnie oraz fikcyjne?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest mi bardzo przykro, że daliśmy lekcję demokracji dla dzieci ze szkoły podstawowej, które uczestniczą w dzisiejszych obradach. Nie wyniosą one najlepszego wrażenia z obrad naszej sesji. Jako Burmistrz w imieniu wszystkich przepraszam ich za takie zachowanie. Być może, gdy dorosną ich obrady będą wyglądały inaczej. Szanowana Rado, Panie Przewodniczący nie sprowadzajmy obrad naszych sesji do obrad Sejmiku Samorządowego ani do długich jałowych dyskusji w Sejmie, które niczego nie wnoszą obywatelowi. Skupmy się na rozwiązywaniu problemów gminy. Uważam, że każdy radny powinien przestrzegać prawa. Bo jeżeli radny nie przestrzega prawa, to kto ma go przestrzegać? Dziękuję uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4 za przybycie i odebranie lekcji demokracji. Dziękuję również zaproszonym gościom za uczestnictwo w dzisiejszej sesji. Być może dobrze się stało, że osoby dorosłe poczekały do końca obrad sesji. W ten sposób mogą mieć swoje zdanie o obradach sesji. Życzę wszystkim miłego dnia.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - chcę poinformować, że: - w dniach 3 i 4 marca br. członkowie Komisji Rewizyjnej wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jest to szkolenie wyjazdowe. W związku z powyższym prosimy członków Komisji Rewizyjnej o udział w szkoleniu,

- trwa kampania sprawozdawczo – wyborcza na terenie naszej gminy, podczas której odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Zapraszam radnych do uczestnictwa w tych zebraniach,

- przed rozpoczęciem obrad sesji Koło Powiatowe Ligi Polskich Rodzin rozdając ulotki zwróciło się do wszystkich radnych z apelem o sprzedaż na własność gruntów pod lokalami mieszkalnymi. Pan Burmistrz Obiecał odbyć w tej sprawie spotkanie z Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych na naszym terenie. Proszę jeszcze Radcę Prawnego aby wypowiedział się na temat ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi mi o składanie oświadczeń o działalności gospodarczej przez radnego i jego rodzinę. Istnieje wymóg, że do 31 marca br. każdy radny ma obowiązek złożyć takie oświadczenie.

Radny Mieczysław Sawaryn - w nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień, w których padały ataki personalne w kierunku radnego Szabałkina chcę powiedzieć, że nie należy tak postępować. Nie należy zarzucać komuś personalnie, że popełnił jakieś przestępstwo, że wykorzystuje swój mandat do załatwiania spraw gospodarczych. Plotka ma to do siebie, że roznosi się, a wielokrotnie powtórzona staje się faktem. Pan radny Szabałkin zapytał dzisiaj o bardzo ważne sprawy. Zapytał o to, czy któryś z kolegów zataił fakt prawomocnego skazania i wygaśnięcia mandatu? Na to pytanie nie padła odpowiedź i o tym należy mówić. Ponadto radny Szabałkin za zadanie pytań został oczerniony. Uważam, że wszystkie kalumnie, które padły pod jego adresem są oszczerstwami.

Radny Artur Nycz - to co mówi radny Sawaryn jest nieprawdą. Przecież w mojej sprawie prasa pisała obszerne artykuły i wszyscy o tym czytali. Nie ma więc żadnego zatajenia sprawy. Wystąpienie radnego Szabałkina w dniu dzisiejszym było wystąpieniem politycznym, a nie zapytaniem. Taka sytuacja miała miejsce przed wyborami i wszyscy o niej wiedzieli. Wiedzę na ten temat miał również każdy wyborca, który oddawał na mnie głos. Jeżeli radny Szbałkin czuje się poszkodowany, to jak się czują radni poszkodowani przez Pana Szabałkina w ubiegłej kadencji? A w tym celował radny Szabałkin.

Radny Maciej Szabałkin - nie zgadzam się z radnym Sawarynem, że nie otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym odpowiedzi ze strony SLD na moje pytania. Taką odpowiedź otrzymaliśmy. Odpowiedzią na pytanie, czy radny sprawował mandat zgodnie z prawem była reakcja radnej Magdaleny Chmury, która postanowiła zadać mi pytania. Ani jedna sprawa, o której mówiła radna nie jest prawdą.

Radna Magdalena Chmura - dziękuję bardzo za odpowiedź.

Radca Prawny Krzysztof Judek - oświadczenia, których druki otrzymali radni dotyczą działalności członków ich rodzin oraz małżonków. Chodzi o to członkowie rodzin radnego wykonują jakąkolwiek działalność gospodarczą? Czy wykonują ją we własnym imieniu, a więc czy w formie zgłoszonej do ewidencji działalności, czy w formie spółki cywilnej? Taką informację należy zamieścić w oświadczeniu. Należy również zamieścić informację o umowach cywilno prawnych zawartych przez małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo jeżeli umowy te zostały zawarte albo z organami gminy, albo z jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi. Chodzi tu u umowę z urzędem, szkołą, GDK, Biblioteką, spółkami komunalnymi. Mogą to być umowy zlecenia lub umowy dzierżawy. Przepis ustawy mówi również o umowach o pracę zawartych przez rodzinę, w czasie trwania kadencji. Taką informację należy wpisać w punkcie o umowach cywilno – prawnych.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, ze porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /stara wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /nowa wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Interpelacje radnych - załączniki: zal7 , zal8 ( strona1 , strona2) zal9,
 8. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXVIII/511/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - załącznik nr 10,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11,
 10. Uchwała nr V/70/03 - załącznik nr 12,
 11. Uchwała nr V/71/03 - załącznik nr 13,
 12. Uchwała nr V/72/03 - załącznik nr 14,
 13. Uchwała nr V/73/03 - załącznik nr 15,
 14. Uchwała nr V/74/03 - załącznik nr 16,
 15. Uchwała nr V/75/03 - załącznik nr 17,
 16. Uchwała nr V/76/03 - załącznik nr 18,
 17. Uchwała nr V/77/03 - załącznik nr 19,
 18. Uchwała nr V/78/03 - załącznik nr 20,
 19. Uchwała nr V/79/03 - załącznik nr 21,
 20. Uchwała nr V/80/03 - załącznik nr 22,
 21. Uchwała nr V/81/03 - załącznik nr 23,
 22. Uchwała nr V/82/03 - załącznik nr 24,
 23. Uchwała nr V/83/03 - załącznik nr 25,
 24. Uchwała nr V/84/03 - załącznik nr 26,
 25. Uchwała nr V/85/03 - załącznik nr 27.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona1 [102169 bajtów]
strona2 [237675 bajtów]
załącznik nr 7, [105977 bajtów]
załącznik nr 9. [69539 bajtów]