Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

    

Interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  na  VI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  2   marca 2003r.

Radny   Mieczysław   Sawaryn

83/VI/03   - skończyła   się   zima   i   należy   przystąpić   do   sprzątania   miasta. Bardzo   brzydko wyglądają   chodniki   i   ulice   w   mieście   oraz   obrzeża   miasta.   Zarwane   są   chodniki na   drogach   gminnych,   powiatowych   i   wojewódzkich.   Taka   sytuacja   ma   miejsce przy   ul. Bolesława   Chrobrego   w   Gryfinie /na   przeciw   CPN/,   wzdłuż   drogi   od ośrodka   zdrowia   w   kierunku   klubu   Odys,   przy   MDK.   Grozi   to   wypadkiem. Zgłosiły   się   do   mnie   dwie   osoby,   które   chcą   pozwać   do   sądu   Zarząd   Dróg Wojewódzkich   oraz   Starostwo   Powiatowe   w   Gryfinie   o   odszkodowania z   tytułu   połamanych   rąk   i   nóg.   Jakie   działania   podjęte   będą   w    tej   sprawie?                                                                               

Radny   Zenon   Trzepacz  

84/VI/03 – do   końca   kwartału   br. miało   odbyć   się   spotkanie   z   drogowcami   nt. stanu   dróg na   naszym   terenie.   Za   kilka   dni   koniec   kwartału,   a   spotkania   nie   było. Szkoda,   że   nie   było   tego   spotkania,   bo   moja   interpelacja   dotyczy   stanu   drogi. Chodzi   mi   o   ulice   Łużycką,   która   jest   droga   krajową.   Dotarła   do   mnie informacja,   że   drogowcy   chcą   wycofać   się   z   niektórych   zadań,   które   wcześniej zobowiązali   się   wykonać.   Należy   przymusić   ich   do   wykonania   remontu chodników   przy   ulicy   Łużyckiej   i   położenia   nakładki.

85/VI/03 –   na   przejściach   dla   pieszych   przy   Szkole   Podstawowej    Nr   1   w   Gryfinie   oraz przy   Szkole   Specjalnej   należy   założyć   sygnalizację   świetlną.    

86/VI/03 – należy   zamontować   barierki   ochronne   na   przejściach   dla   pieszych   przy ulicach:   Bolesława   Chrobrego   i   Piastów   w   Gryfinie.

87/VI/03 –   odpady   z   oczyszczalni   ścieków   w   Gryfinie   wywożone   są   do   Daleszewa. Jadąc   w   dniu   dzisiejszym   na   sesję   widziałem   jak   ciągnik   wiozący   odpady gubił   je   po   drodze.   Cała   droga   została   zanieczyszczona.   Kiedyś   wywożono odpady   przykrytym   samochodem.   Obecnie   samochody   są   odkryte. Tak   dalej   nie może   być.   Należy   zająć   się   sprawą.

88/VI/03 –   niektórych   mieszkańców   z   Daleszewa   nie   stać   na   korzystanie   z   sieci wodociągowej.   Dlatego   też   przy   kapliczce   jest   pompa,   z   której   mogą   czerpać wodę.    W/w   pompa   uległa   awarii.   Proszę   o   pilne   usunięcie   awarii.

89/VI/03 –   sołtysi   z   terenu   naszej   gminy   roznosili   w   swoich   miejscowościach    deklaracje podatkowe. Obiecano   im,   że   otrzymają   za   to   zapłatę.   Chciałbym dowiedzieć   się,   kiedy   zostanie   dotrzymana   obietnica   dotycząca   zapłaty?  

Radny   Antoni   Rak

90/VI/03 –   jest   już   wiosna.   Straż   Miejska   powinna   zwrócić   większą   uwagę   na   czystość i   porządek   w   mieście.   Chodzi   mi   o   posesje   i   miejsca   użyteczności   publicznej, takie   jak   dworzec   PKP,   przystanki   autobusowe.   Należy   sprawdzić,   czy   nie brakuje   koszy   na   śmiecie?

91/VI/03 – wokół   szpitala   w   Gryfinie   panuje   duży   bałagan.   Proszę   Starostę   Powiatu p. Ewę   De   La   Torre   o   zajęcie   się   sprawą.

92/VI/03 – przy   wyjeździe   z   Gryfina   ulicą   Pomorską   w   kierunku   Szczecina,   w   miejscu gdzie   kiedyś   miał   powstać   szpital   ktoś   wyrzuca   śmiecie.   Wygląda   to   bardzo brzydko.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

93/VI/03 – przy   cmentarzu   wojennym   w   Gryfinie   wali   się   ogrodzenie.   Niedługo   całe ogrodzenie   przewróci   się   na   grobowce.   Należy   jak   najszybciej   zająć   się   sprawą.

94/VI/03 –   należy   nasadzić   krzewy   i   drzewa   wzdłuż   ulicy   Hugo   Kołłątaja   w   Gryfinie.

95/VI/03 –   apeluję   do   urzędników   naszej   gminy   aby   nazwy   ulic   pisali   pełną   nazwą.   Szczególnie   chodzi   mi   o   ulice,   które   w   swojej   nazwie   mają   imię   i   nazwisko.

96/VI/03 – należy   przystąpić   do   zagospodarowania   terenu   pod   powiększenie   cmentarza komunalnego   w   Gryfinie.   W/w   teren   jest   pofałdowany. Należy   nawieźć   tam   ziemi i   wyrównać   teren.

Lidia   Karzyńska   -   Karpierz

97/VI/03 –   do   30   kwietnia   bieżącego   roku   miała   być   naprawiona   droga   przy   ścieżce   rowerowej   w   Gryfinie.   Dotychczas   przywieziono   tylko   jedną   przyczepę   gruzu, którego   nie   rozplantowano.   należy   zająć   się   sprawa..

98/VI/03 –   są   duże   wyrwy   w   nawierzchniach   dróg   na   Górnym   Tarasie   w   Gryfinie. Jadące   samochody   omijając   wyrwy   stwarzają   zagrożenie   w   ruchu   samochodowym oraz   pieszym. Należy   naprawić   nawierzchnie   dróg.

99/VI/03 -   czy   Pan   Burmistrz   mógłby   zainteresować   się   sprawą   dotyczącą   Domu   Dziecka    w   Binowie?   Chodzi   mi   o   wyjaśnienie   sytuacji   przebywających   tam   dzieci. Nasi   mieszkańcy   zaniepokojeni   są   tą   sprawą.   Wiem,   że   nie   jest   to   zadanie gminy,   ale   jako   radni   chcemy   wiedzieć   co   się   tam   dzieje?

100/VI/03 – proszę   o   informację,   co   będzie   z   Sanatorium   w   Nowym   Czarnowie? Co   Starostwo   Powiatowe   planuje   na   tym   terenie?   Uważam,   że   jest   to   obiekt, który   nadaje   się   do   celów   medycznych.   Może   służyć   jako   dom   spokojnej   starości   lub   jako   dom   dla   osób   psychicznie   chorych.

 Radna   Magdalena   Chmura                 

101/VI/03 –   proszę,   aby   po   okresie   zimowym   oczyszczono   piaskownice   na   placach   zabaw dla   dzieci,   a   tam   gdzie   jest   taka   potrzeba   zamontowano   drabinki   oraz   inny sprzęt.

102/VI/03   -   ponawiam   interpelację   dotyczącą   przedstawienia   przez   Pana   Burmistrza    programu   działania.

 Radny   Artur   Nycz

103/VI/03 –   otrzymaliśmy   informację,   że   Gmina   Gryfina   przystąpiła   do programu   „Moja Gmina   w   Unii   Europejskiej,   że   powstało   Gminne   Centrum   Informacji   Europejskiej.   Rozmawiałem   z   osobami,   które   prowadzą   Gminne   Centrum. Są   to   młodzi   mężczyźni   mający   wiele   ciekawych   pomysłów,   na   realizację których   nie   mają   środków   finansowych. Czy   Pan   Burmistrz   widzi   możliwości wspomożenia   Gminnego   Centrum   Informacji   Europejskiej?   Chodzi   o   to,   by mieszkańcy   gminy   mieli   pełną   informacja   przed   referendum.

104/VI/03 -   czy   gmina   spłaci   do   końca   bieżącego   roku   kredyt   zaciągnięty   na   spłatę zadłużenia   PUK?

  Radna   Krystyna   Gazdecka

105/VI/03 -   dlaczego   do   tej   pory   nie   ma   wody   na   cmentarzu   komunalnym   w   Gryfinie? Czy   taka   sytuacja   ma   miejsce   z   powodu   oszczędności,   czy   niedopatrzenia?   

106/VI/03 -    trwa   remont   w   Parku   Miejskim   w   Gryfinie.   Należy   wykonać   alejkę   na   krótkim odcinku   od   istniejącej   już alejki   w   kierunku   banku.   W   miejscu   tym   był   trawnik, który   zniszczyli   przechodnie.   Dlatego   uważam,   że   w   tym   miejscu   powinna   być alejka.

107/VI/03 -   należy   wykonać   oświetlenie   uliczne   przy   Przedszkolu   Nr   2   w   Gryfinie   od zachodniej   strony.   Zamontowano   tam   już   dwie   lampy,   ale   potrzebna   jest   jeszcze   jedna. W   tym   rejonie   jest   bardzo   ciemno,   a   w   pobliżu   mieści   się   pijalnia.

Radny   Marek   Sanecki

108/VI/03   -   w   Parku   Miejskim   w   Gryfinie   było   kiedyś   boisko   asfaltowe,   które   zostało zniszczone.   Obecnie   trwa   remont   parku.   Uważam,   że   należy   usunąć   pozostały   asfalt   ze   zniszczonego   boiska,   a   w   tym   miejscu   nasadzić   drzewka.

109/VI/03   -   część   ławek   w   parku   ustawiono   na   pochyłym   terenie.   Należy   wypoziomować ustawione   ławki.

Radny   Zdzisław   Kmieciak

110/VI/03   -   otrzymałem   pismo,   że   przystanki   autobusowe   na   trasie   Gryfino - Szczecin   będą sprzątane   raz   w   tygodniu,   a   nie   jak   poprzednio   raz   w   miesiącu. Oświadczam, że nie   były   one   nigdy   sprzątanie   raz   w   miesiącu   i   nie   są   sprzątane   raz    w   tygodniu.   Kiedy   będą   sprzątane   w/w   przystanki?

111/VI/03   -   modernizowana   była   droga   krajowa   nr   31   na   trasie   Czepino   -   Nowe   Brynki. Należy   jak   najszybciej   zorganizować   spotkanie   z   Generalną   Dyrekcja   Dróg Krajowych   w   sprawie   usunięcia   usterek   na   w/w   drodze.   Prawie   wszystkie studzienki   na   tej   drodze   zapadły   się   i   należy   je   naprawić.   Ponadto   GDDK   obiecała   usunąć   inne   usterki,   a   do   tej   pory   tego   nie   zrobiła.

Radny   Wiesław   Celmer

112/VI/03   -   grupa   przedsiębiorców   z   ul.   Czechosłowackiej   w   Gryfinie   zgłosiła   się   do   mnie z   prośbą   o   spowodowanie   naprawy   mostka   na   rzece Tywa,   który   jest   w   bardzo złym   stanie. W/w   przedsiębiorcy   przez   walący   się   mostek   dowożą   rybom   karmę. Prawdopodobnie   gmina   przejęła   od   Zespołu   Elektrowni   Dolna   Odra   w   Nowym   Czarnowie   część   drogi   przy   ulicy   Czechosłowackiej   w   Gryfinie.   W   związku   z   powyższym   chciałbym   wiedzieć,   kto   jest   właścicielem   mostku?   Kto   powinien go   naprawić?

Radny   Zenon   Trzepacz

113/VI/03   -    w   Radziszewie   przy   ul.   Ogrodowej   jest   przystanek   autobusowy.   Proszę,   aby podczas   sprzątania   przystanków   autobusowych   na   trasie   Gryfino   Szczecin PUK   posprzątało   również   i   ten   przystanek. Ponadto   na   tym   przystanku    należy umieścić   drugi   kosz   na   śmiecie   /po przeciwnej   stronie   drogi/.

114/VI/03   -   nasza   Rada   powołała   mnie   do   Rady   Fundatorów   Centrum   Wodnego   Laguna    w   Gryfinie.   Na   pierwszy   spotkaniu   ustaliliśmy,   że   za   miesiąc   odbędzie   się następne   spotkanie.   Miesiąc   już   dawano   minął,   a   spotkania   nie   było. Wiem,   że   nie   odbyły   się   również   posiedzenia   Rady   Nadzorczej   CW   Laguna. Jestem   zaniepokojony   taką   sytuacją.   Jeżeli   dalej   taka   sytuacja   będzie   miała miejsce,   to   zrezygnuję   z   członka   Rady   Fundatorów.   Nie   będę   firmował   czegoś, co   działa   bardzo   nieudolnie,   a   w   takiej   sytuacji   znajduje   się   CW   Laguna.

115/VI/03   -   obecnie   rozpoczęło   się   wypalanie   traw,   przez   co   Straż   Pożarna   kilkanaście   razy dziennie   wyjeżdża   do   pożaru.   Ochotnicza   Straż   Pożarna   i   Państwowa   Straż   Pożarna   nie   mogą   już   sobie   poradzić.   Psuje   się   nawet   sprzęt.   Należy   coś z   tym   zrobić.   Proszę   o zajęcie   się   sprawą.

Radny   Artur   Nycz

116/VI/03   -   sytuacja   w   Radzie   Nadzorczej   Centrum   Wodnego   Laguna   jest   taka   sama   jak w   Radzie   Fundatorów   CW   Laguna.   O   posiedzeniu   Rady   Nadzorczej   jestem informowany   dzień   wcześniej,   co   nie   pozwala   mi   na   zaplanowanie   wolnego czasu.   Proszę   o   spowodowanie,   aby   posiedzenia   Rady   Nadzorczej   organizowane były   w   godzinach,   w   których możliwe   będzie   zebranie   się   wszystkich   członków.   Takie   posiedzenia   powinny   odbywać   się   w   godzinach   popołudniowych.

Interpelacje   w   formie   pisemnej   złożyli:

Radna   Janina   Nikitińska  

117/VI/03   -   interpelacja   w   załączeniu.

Radny   Marek   Sanecki

118/VI/03,    119/VI/03,   120/VI/03,   121/VI/03,   122/VI/03   -   interpelacje   w   załączeniu.