Porządek obrad

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 marca 2003 r. o godz. 900

 
I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
2/ przyjęcie protokołu z V sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2002 - DRUK Nr 1/VI.
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja,
3/ podjecie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium za rok 2002.

VI. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 227/4, położonej w Gryfinie w obrębie 4 - DRUK Nr 2/VI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki Nr 161 oraz części działek Nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 3/VI
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VIII. Zmiana uchwały Nr III 1/47/O2 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwała Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.04.1990 r. póz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałami: Nr IV65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. i Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. -DRUK Nr 4/VI. 
1/ stanowiska Komisji Rady, 
2/ dyskusja, 
3/ podjęcie uchwały.

IX. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Kołłątaja - DRUK Nr 5/VI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 6/VI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.