Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr VI/03 z VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 27 marca 2003r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1230.

Na sesji obecni byli wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyli wszyscy radni..

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Z w/w porządku obrad wycofano pkt. XI. Przystąpienie Gminy Gryfino do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych – DRUK NR7/VI.

Sprawa wróci pod obrady na następnej sesji.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Innych propozycji nie zgłoszono.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z V sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z V sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6. Ponadto poinformował, że:

- w tym roku obchody związane z „Dniami Gryfina” będą odbywały się na obiektach sportowych. Nie będzie żadnych imprez w centrum miasta. Po zakończeniu „Dni Gryfina” mieszkańcy wypowiedzą się, gdzie w przyszłości powinny odbywać takie obchody. Czy w centrum miasta, czy na obiektach sportowych.

- najważniejszą sprawą jest rozwiązanie problemów spółek komunalnych w naszym mieście. Wcześniej uważałem, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie PUK i PEC. Jednak nadal szukam rozwiązania, które będzie najbardziej korzystne dla gminy. Prowadzone są rozmowy z Elektrownią Dolna Odra w sprawie częściowej sprzedaży udziałów w spółce PEC za jej zobowiązania wobec Elektrowni. Jeżeli sprawa zostanie doprowadzona do końca, to będzie to najbardziej korzystne rozwiązanie, bo znikną zobowiązania PEC w wysokości 3.000.000 zł. Jeżeli chodzi o PUK, to powoli zadłużenie zmniejsza się. W dniu dzisiejszym otrzymałem informację, że po przeprowadzonych rozmowach z Dyrektorem ZUS p. Drabikiem podjęto decyzję o zmniejszeniu obciążenia przez ZUS dla PUK o kwotę 190.000 zł. Po otrzymaniu kredytu w wysokości 3.500.000 zł spłacimy całe zadłużenie wobec ZUS, w łącznej kwocie 3.650.000 zł. Istnieje szansa, że do końca czerwca br. PUK będzie oddłużony w całości i wówczas można będzie mówić o dalszej prywatyzacji, - w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie ze Starostą p. Ewą De La Torre. W trakcie spotkania szczegółowo omówiono sprawy związane z remontem dróg, z obchodami „Dni Gryfina” oraz z 750 rocznicą Gryfina. Rozmowy prowadzone były w sposób rzeczowy. Podjęto decyzję w sprawie remontu drogi w Bartkowie, za co dziękuję Pani Staroście,

- odbyło się spotkanie z Burmistrzem Schwedt w sprawie otwarcia przejścia granicznego dla samochodów osobowych. Przyznano 2.000.000 euro na remont dwóch mostów oraz 3.000.000 zł na remont zaplecza na przejściu granicznym Gryfino – Mescherin. Po wielu latach starań poprzednich Burmistrzów przejście zostanie otwarte. Podczas spotkania rozmawiano również o otwarcie w jak najkrótszym czasie linii autobusowej Schwedt - Gryfino - Szczecin. Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane kwietnia br. Ponadto w najbliższym czasie powstanie międzynarodowy klub, w którym będą mogli spotykać się przedsiębiorcy z Gryfina, Szczecina,

- Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk spotkał się w właścicielem terenów leżących przy Szkole Podstawowej w Żabnicy. Wstępnie doszło do zgody w sprawie odkupienia części działki, co pozwoli na budowę boiska sportowego,

- prowadzone są rozmowy w sprawie wykupu gruntu od osoby prywatnej przez firmę He-Gru Firma He – Gru w wyniku przeprowadzonej kontroli międzynarodowej uzyskała certyfikat na swoje wyroby, przez co zwiększa się rynek zbytu. Wobec tego aktualna jest sprawa rozbudowy zakładu o dalsze 100 miejsc pracy,

- w wyniku reklamy „Laguny” odbyło się spotkanie z przedstawicielami Danii. Duńczycy zainteresowani są budową 300 domków bungalowych w sąsiedztwie „Laguny”. Duńczykom nie podobał się teren OWiR.. W dniu wczorajszym otrzymano informację, że nasza oferta jest atrakcyjna,

- odbyło się spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W spotkaniu wraz ze mną uczestniczył radny Zenon Trzepacz. Podczas spotkania delegaci wybrali mnie do Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W dniu dzisiejszym o godz. 13oo odbędzie się pierwsze spotkanie nowego Zarządu.

Następnie poinformował, że 23.03. br. Pan Wojciech Długoborski został wybrany Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD.

Życzył mu wielu sukcesów i tego, aby wszystkie jego zamierzenia i działania zawsze trafiały w społeczne oczekiwania oraz przyniosły korzyści wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przygotowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji następującej treści:

„ Komisja wnosi do prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie o spowodowanie przyspieszenia trybu postępowania w sprawach przestępstw i wykroczeń dokonanych przez nieletnich. Proponowany termin rozpatrzenia sprawy do 3 m-cy”.

Radna Janina Nikitińska - nasza Komisja odbyła spotkanie z Dyrektorami Szkół, Policji i przedstawicielem Sądu. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że sprawy dotyczące nieletnich ciągną się bardzo długo i dlatego wypracowaliśmy wniosek.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli Rada podejmie taką uchwałę, to Wojewoda uchyli ją. Rada nie ma prawa zmuszać niezawisłego sądu do czegokolwiek.

Radny Mieczysław Sawaryn - sądy są niezawisłe i niezależne ale środki finansowe mają skromne. Brakuje sędziów i dlatego sprawy trwają bardzo długo. Taki apel jest niecelowy.

Radca Prawny Kinga Przybylska - Charif - jest to apel Komisji, a nie ingerencja w działalność sądu. Taki apel można podjąć, ale zgadzam się z wypowiedzią radnego Mieczysława Sawaryna.

Radny Mieczysław Sawaryn - sąd wie co się dzieje. Nie ma więc potrzeby zgłaszać apelu.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radna Janina

Nikitińska - po konsultacji z członkami Komisji wycofuję w/w wniosek.

Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 7.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje zgłosili:

Radny Mieczysław Sawaryn

83/VI/03 - skończyła się zima i należy przystąpić do sprzątania miasta. Bardzo brzydko wyglądają chodniki i ulice w mieście oraz obrzeża miasta. Zarwane są chodniki na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Taka sytuacja ma miejsce przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie /na przeciw CPN/, wzdłuż drogi od ośrodka zdrowia w kierunku klubu Odys, przy MDK. Grozi to wypadkiem. Zgłosiły się do mnie dwie osoby, które chcą pozwać do sądu Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Starostwo Powiatowe w Gryfinie o odszkodowania z tytułu połamanych rąk i nóg. Jakie działania podjęte będą w tej sprawie?

Radny Zenon Trzepacz

84/VI/03 – do końca kwartału br. miało odbyć się spotkanie z drogowcami nt. stanu dróg na naszym terenie. Za kilka dni koniec kwartału, a spotkania nie było. Szkoda, że nie było tego spotkania, bo moja interpelacja dotyczy stanu drogi. Chodzi mi o ulice Łużycką, która jest droga krajową. Dotarła do mnie informacja, że drogowcy chcą wycofać się z niektórych zadań, które wcześniej zobowiązali się wykonać. Należy przymusić ich do wykonania remontu chodników przy ulicy Łużyckiej i położenia nakładki.

85/VI/03 – na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie oraz przy Szkole Specjalnej należy założyć sygnalizację świetlną.

86/VI/03 –należy zamontować barierki ochronne na przejściach dla pieszych przy ulicach: Bolesława Chrobrego i Piastów w Gryfinie.

87/VI/03 – odpady z oczyszczalni ścieków w Gryfinie wywożone są do Daleszewa. Jadąc w dniu dzisiejszym na sesję widziałem jak ciągnik wiozący odpady gubił je po drodze. Cała droga została zanieczyszczona. Kiedyś wywożono odpady przykrytym samochodem. Obecnie samochody są odkryte. Tak dalej nie może być. Należy zająć się sprawą.

88/VI/03 – niektórych mieszkańców z Daleszewa nie stać na korzystanie z sieci wodociągowej. Dlatego też przy kapliczce jest pompa, z której mogą czerpać wodę. W/w pompa uległa awarii. Proszę o pilne usunięcie awarii.

89/VI/03 – sołtysi z terenu naszej gminy roznosili w swoich miejscowościach deklaracje podatkowe. Obiecano im, że otrzymają za to zapłatę. Chciałbym dowiedzieć się, kiedy zostanie dotrzymana obietnica dotycząca zapłaty?

Radny Antoni Rak

90/VI/03 – jest już wiosna. Straż Miejska powinna zwrócić większą uwagę na czystość i porządek w mieście. Chodzi mi o posesje i miejsca użyteczności publicznej, takie jak dworzec PKP, przystanki autobusowe. Należy sprawdzić, czy nie brakuje koszy na śmiecie?

91/VI/03 – wokół szpitala w Gryfinie panuje duży bałagan. Proszę Starostę Powiatu p. Ewę De La Torre o zajęcie się sprawą.

92/VI/03 – przy wyjeździe z Gryfina ulicą Pomorską w kierunku Szczecina, w miejscu gdzie kiedyś miał powstać szpital ktoś wyrzuca śmiecie. Wygląda to bardzo brzydko. Proszę o zajęcie się sprawą.

93/VI/03 – przy cmentarzu wojennym w Gryfinie wali się ogrodzenie. Niedługo całe ogrodzenie przewróci się na grobowce. Należy jak najszybciej zająć się sprawą.

94/VI/03 – należy nasadzić krzewy i drzewa wzdłuż ulicy Hugo Kołłątaja w Gryfinie.

95/VI/03 – apeluję do urzędników naszej gminy aby nazwy ulic pisali pełną nazwą. Szczególnie chodzi mi o ulice, które w swojej nazwie mają imię i nazwisko.

96/VI/03 – należy przystąpić do zagospodarowania terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Gryfinie. W/w teren jest pofałdowany. Należy nawieźć tam ziemi i wyrównać teren.

Lidia Karzyńska - Karpierz

97/VI/03 – do 30 kwietnia bieżącego roku miała być naprawiona droga przy ścieżce rowerowej w Gryfinie. Dotychczas przywieziono tylko jedną przyczepę gruzu, którego nie rozplantowano należy zająć się sprawą..

98/VI/03 – są duże wyrwy w nawierzchniach dróg na Górnym Tarasie w Gryfinie. Jadące samochody omijając wyrwy stwarzają zagrożenie w ruchu samochodowym oraz pieszym. Należy naprawić nawierzchnie dróg.

99/VI/03 - czy Pan Burmistrz mógłby zainteresować się sprawą dotyczącą Domu Dziecka w Binowie? Chodzi mi o wyjaśnienie sytuacji przebywających tam dzieci. Nasi mieszkańcy zaniepokojeni są tą sprawą. Wiem, że nie jest to zadanie gminy, ale jako radni chcemy wiedzieć co się tam dzieje?

100/VI/03 – proszę o informację, co będzie z Sanatorium w Nowym Czarnowie? Co Starostwo Powiatowe planuje na tym terenie? Uważam, że jest to obiekt, który nadaje się do celów medycznych. Może służyć jako dom spokojnej starości lub jako dom dla osób psychicznie chorych.

Radna Magdalena Chmura

101/VI/03 – proszę, aby po okresie zimowym oczyszczono piaskownice na placach zabaw dla dzieci, a tam gdzie jest taka potrzeba zamontowano drabinki oraz inny sprzęt.

102/VI/03 - ponawiam interpelację dotyczącą przedstawienia przez Pana Burmistrza programu działania.

Radny Artur Nycz

103/VI/03 – otrzymaliśmy informację, że Gmina Gryfina przystąpiła do programu „Moja Gmina w Unii Europejskiej, że powstało Gminne Centrum Informacji Europejskiej. Rozmawiałem z osobami, które prowadzą Gminne Centrum. Są to młodzi mężczyźni mający wiele ciekawych pomysłów, na realizację których nie mają środków finansowych. Czy Pan Burmistrz widzi możliwości wspomożenia Gminnego Centrum Informacji Europejskiej? Chodzi o to, by mieszkańcy gminy mieli pełną informacja przed referendum.

104/VI/03 - czy gmina spłaci do końca bieżącego roku kredyt zaciągnięty na spłatę zadłużenia PUK?

Radna Krystyna Gazdecka

105/VI/03 - dlaczego do tej pory nie ma wody na cmentarzu komunalnym w Gryfinie? Czy taka sytuacja ma miejsce z powodu oszczędności, czy niedopatrzenia?

106/VI/03 - trwa remont w Parku Miejskim w Gryfinie. Należy wykonać alejkę na krótkim odcinku od istniejącej już alejki w kierunku banku. W miejscu tym był trawnik, który zniszczyli przechodnie. Dlatego uważam, że w tym miejscu powinna być alejka.

107/VI/03 - należy wykonać oświetlenie uliczne przy Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie od zachodniej strony. Zamontowano tam już dwie lampy, ale potrzebna jest jeszcze jedna. W tym rejonie jest bardzo ciemno, a w pobliżu mieści się pijalnia.

Radny Marek Sanecki

108/VI/03 - w Parku Miejskim w Gryfinie było kiedyś boisko asfaltowe, które zostało zniszczone. Obecnie trwa remont parku. Uważam, że należy usunąć pozostały asfalt ze zniszczonego boiska, a w tym miejscu nasadzić drzewka.

109/VI/03 - część ławek w parku ustawiono na pochyłym terenie. Należy wypoziomować ustawione ławki.

Radny Zdzisław Kmieciak

110/VI/03 - otrzymałem pismo, że przystanki autobusowe na trasie Gryfino - Szczecin będą sprzątane raz w tygodniu, a nie jak poprzednio raz w miesiącu. Oświadczam, że nie były one nigdy sprzątanie raz w miesiącu i nie są sprzątane raz w tygodniu. Kiedy będą sprzątane w/w przystanki?

111/VI/03 - modernizowana była droga krajowa nr 31 na trasie Czepino - Nowe Brynki. Należy jak najszybciej zorganizować spotkanie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych w sprawie usunięcia usterek na w/w drodze. Prawie wszystkie studzienki na tej drodze zapadły się i należy je naprawić. Ponadto GDDK obiecała usunąć inne usterki, a do tej pory tego nie zrobiła.

Radny Wiesław Celmer

112/VI/03 - grupa przedsiębiorców z ul. Czechosłowackiej w Gryfinie zgłosiła się do mnie z prośbą o spowodowanie naprawy mostka na rzece Tywa, który jest w bardzo złym stanie. W/w przedsiębiorcy przez walący się mostek dowożą rybom karmę. Prawdopodobnie gmina przejęła od Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie część drogi przy ulicy Czechosłowackiej w Gryfinie. W związku z powyższym chciałbym wiedzieć, kto jest właścicielem mostku? Kto powinien go naprawić?

Radny Zenon Trzepacz

113/VI/03 - w Radziszewie przy ul. Ogrodowej jest przystanek autobusowy. Proszę, aby podczas sprzątania przystanków autobusowych na trasie Gryfino Szczecin PUK posprzątało również i ten przystanek. Ponadto na tym przystanku należy umieścić drugi kosz na śmiecie /po przeciwnej stronie drogi/.

114/VI/03 - nasza Rada powołała mnie do Rady Fundatorów Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. Na pierwszy spotkaniu ustaliliśmy, że za miesiąc odbędzie się następne spotkanie. Miesiąc już dawano minął, a spotkania nie było. Wiem, że nie odbyły się również posiedzenia Rady Nadzorczej CW Laguna. Jestem zaniepokojony taką sytuacją. Jeżeli dalej taka sytuacja będzie miała miejsce, to zrezygnuję z członka Rady Fundatorów. Nie będę firmował czegoś, co działa bardzo nieudolnie, a w takiej sytuacji znajduje się CW Laguna.

115/VI/03 - obecnie rozpoczęło się wypalanie traw, przez co Straż Pożarna kilkanaście razy dziennie wyjeżdża do pożaru. Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna nie mogą już sobie poradzić. Psuje się nawet sprzęt. Należy coś z tym zrobić. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz

116/VI/03 - sytuacja w Radzie Nadzorczej Centrum Wodnego Laguna jest taka sama jak w Radzie Fundatorów CW Laguna. O posiedzeniu Rady Nadzorczej jestem informowany dzień wcześniej, co nie pozwala mi na zaplanowanie wolnego czasu. Proszę o spowodowanie, aby posiedzenia Rady Nadzorczej organizowane były w godzinach, w których możliwe będzie zebranie się wszystkich członków. Takie posiedzenia powinny odbywać się w godzinach popołudniowych.

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radna Janina Nikitińska

117/VI/03 - załącznik nr 8.

Radny Marek Sanecki

118/VI/03, 119/VI/03, 120/VI/03, 121/VI/03, 122/VI/03.

Interpelacje zawarte są w załączniku nr 9.

Ad.V. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2002.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Artur Nycz - czy wiadomo już ile wynosi nadwyżka budżetowa?

Ile procent wynosi zadłużenie gminy w stosunku do budżetu?

Radny Jan Kozłowski - na sesji w miesiącu styczniu br. informowano nas, że z budżetu gminy wydatkowano już sporą sumę ze środków zaplanowanych na inwestycje.

Obecnie wiadomo już jaka kwota potrzebna jest na opłacenie faktur z ubiegłego roku, które wpłynęły do gminy. Czy wobec tego naruszone zostaną środki finansowe zaplanowane na inwestycje w roku bieżącym?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na dzień 31 grudnia 2002 roku nie zostały zrealizowane płatności za cztery faktury dotyczące inwestycji, na łączną kwotę 317.429 zł. Nie zrealizowanie płatności wynikało z tego, że gmina uzyskuje udziały, których termin płatności upływa 10-ego każdego miesiąca. W związku z powyższym kwoty te jako przychód zostały uwzględnione w budżecie gminy, ale realnym dochodem stały się dopiero 10 stycznia br. Wobec tego należności wynikające z faktur zostały opłacone w styczniu br., a zarachowano je w roku 2002. Jeżeli chodzi o nadwyżkę budżetową, to na dzień dzisiejszy wynosi ona 1.067.055 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu gminy na rok 2003. Z nadwyżki budżetowej opłacone zostaną faktury na kwotę 317.429 zł,- oraz inne należności, np: Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 541 zł, OPS-u - 3.008 zł, ZEAS-u - 209 zł, Biblioteki - 3.600 zł, GDK-u - 6.102 zł. Ogółem zadłużenia na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosiło około 2 mln zł. Jednak nie wszystkie płatności wymagane są na dzień 31 grudnia 2002 r. Do nich należą opłaty z tytułu ZUS oraz trzynastki, które uwzględniono w 2003 roku.

Przewodniczący Rady odczytał:

1/ opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za rok 2002 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino załącznik nr 12,

2/ uchwałę nr XXXIX/72/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok załącznik nr 13,

3/ uchwałę nr XXXIX/73/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2002 rok załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymującym się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy

Gryfino absolutorium przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VI/86/03 stanowi załącznik nr 15.

Radny Janusz Skrzypiński - przed chwilą udzielono absolutorium dla Pana Burmistrza. Chcę nadmienić, że rok budżetowy 2002 był szczególny. W tym roku w naszej gminie dwóch burmistrzów kierowało Zarządem Miasta i Gminy, a w wyborach bezpośrednich wybrano obecnego burmistrza. Dziękuję kolegom i koleżankom radnym za to, że pozytywnie ocenili pracę byłych burmistrzów Miasta i Gminy Gryfino, Zarządu Miasta i Gminy Gryfino oraz obecnego Burmistrza p. Henryka Piłata. Jest mi bardzo miło, że uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium podjęto jednogłośnie, a co za tym idzie wysoko oceniono pracę poprzednich burmistrzów oraz Zarządu. Myślę, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok oraz budżet gminy na 2003 rok świadczą o dobrej sytuacji i kondycji finansowej naszej gminy. Negatywne informacje, które ukazywały się w prasie na w/w temat nie były prawdziwe. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Pana Burmistrza Długoborskiego, Pana Burmistrza Urbańskiego oraz kolegów radnych, którzy pracowali w Zarządzie Miasta i Gminy do 18 listopada 2002 roku przygotowując projekt budżetu na bieżący rok. Obecnemu Burmistrzowi p. Henrykowi Piłatowi życzę osiągnięcia takiego samego wyniku przy udzielaniu absolutorium za rok 2003.

Ad.VI. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 227/4, położonej w Gryfinie w obrębie 4.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i wyraża zgodę na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym za kwotę wylicytowaną w przetargu /122.000 zł/.

Radny Mieczysław Sawaryn - zasadniczo zgadzam się z wnioskiem komisji, że należy odejść od dotychczasowego systemu sprzedaży działek w formie użytkowania wieczystego. Sprzedaż gruntów w systemie użytkowania wieczystego prowadzi do tego, że kupujący licytują cenę do niebotycznych rozmiarów, a potem nigdy jej nie płacą. Zapłacą 25% wylicytowanej ceny, a następnie występują o sprzedaż działki według szacunku biegłego.

Jednak do tej pory była taka praktyka. Obecnie nie możemy robić różnicy. Przy sprzedaży tej działki musimy postąpić tak, jak było to praktykowane dotychczas.

Jako Rada powinniśmy jednak zmierzać w takim kierunku, aby grunty budowlane w mieście były sprzedawane na własność. Jeżeli nie uda się sprzedać jakiegoś gruntu na własność, to wówczas trzeba będzie rozważyć możliwość oddania go w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste. Uważam, że sprzedaż gruntów w użytkowanie wieczyste na ziemiach zachodnich nie powinno mieć miejsca. Może dojść do tego, że dawni właściciele tych gruntów upomną się o ich zwrot.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - podczas sprzedaży działki, o której mowa w projekcie uchwały zgłosiło się siedmiu chętnych do jej kupna.

Podczas licytacji działki osiągnięto cenę 122.000 zł. Obecnie działkę na własność może kupić tylko ten, kto posiada ją w użytkowaniu wieczystym. Dlatego wnoszę o przyjęcie w/w projektu uchwały. Następnie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, aby w/w działkę sprzedać w trybie bezprzetarowym za kwotę wylicytowaną w przetargu, tj. za kwotę 122.000 zł. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 227/4, położonej w Gryfinie w obrębie 4 przyjęto większością głosów.

Uchwała nr VI/87/03 stanowi załącznik nr 16.

Ad. VII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki Nr 161 oraz części działek Nr 2 miasta Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, z zastrzeżeniem rozważenia koncepcji likwidacji baraków, w zamian za przekazanie terenu do sprzedaży pod budownictwo indywidualne.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna uważa, że barak należy wyburzyć, a działkę przeznaczyć do sprzedaży. Po wyburzeniu baraku Osiedle Północne w Gryfinie będzie ładnie wyglądało. Ponadto osoby mieszkające w baraku nie płacą należnego czynszu. Jest to centrum miasta i należy rozwiązać problem.

Radna Krystyna Gazdecka - ile rodzin mieszka w w/w baraku? Jeżeli dojdzie do rozbiórki baraku, czy osoby mieszkające w nim otrzymają inne mieszkania?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po przebudowie baraku powstanie ładny budynek, który nie będzie szpecił osiedla. Powstaną tam mieszkania komunalne. Osobom mieszkającym w baraku będziemy szukali innych mieszkań, odpowiednich do ich możliwości finansowych.

Radny Mieczysław Sawaryn - były już koncepcje nadbudowy mieszkań w Gryfinie oraz remontów, które nie sprawdziły się. Uważam, że w/w barak należy wyburzyć, a w tym miejscu może powstać nowy, ładny budynek.

Radny Janusz Skrzypiński - Urząd Marszałkowski przymierza się do sprzedaży obiektów po likwidowanym sanatorium w Nowym Czarnowie. Jako Gmina powinniśmy wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o bezpłatne przekazanie nam tych obiektów. W przekazanych obiektach mogły by powstać mieszkania socjalne. Praktycznie można by je zasiedlić już dzisiaj. Jeżeli nie można będzie przejąć budynków za darmo, to może Urząd Marszałkowski sprzeda gminie za przystępną cenę.

Radny Kazimierz Fischbach - na posiedzeniu Komisji informowano nas że po przeprowadzeniu remontu w w/w baraku powstaną mieszkania socjalne. Dzisiaj słyszę, że będą to mieszkania komunalne. Proszę o sprecyzowanie, jakie to będą mieszkania?

Radny Antoni Rak - wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji w/w projekt uchwały. Należy dokładnie zapoznać się ze sprawą i wrócić do niej na sesji w miesiącu kwietniu br.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - jeżeli powstaną tam mieszkania komunalne, to jestem za takim rozwiązaniem.

Radny Mieczysław Sawaryn - gmina nie powinna przeznaczać środków finansowych na remont starych baraków. Barak należy wyburzyć, a działkę sprzedać. Nabywca działki wybuduje budynek za swoje pieniądze.

Radny Jan Kozłowski - jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej i wiem ile ludzi oczekuje na mieszkania. Dlatego jestem za remontem wszystkich możliwych lokali. Nawet bez względu na koszty. Uważam, że w dniu dzisiejszym powinniśmy przyjąć projekt uchwały w tej sprawie.

Radny Marek Sanecki - przychylam się do propozycji radnego Mieczysława Sawaryna. Uważam, że nadbudowa była by prowizorką. Z doświadczenia wiemy, że prowizorki są droższe niż budowa od podstaw. Takim przykładem jest dawny budynek hotelowy „Pod Platanem”. Koszt remontu 1 m 2 tego budynku porównywalny jest z budową 1 m 2 domku jednorodzinnego i wynosi około 1.200 zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie zgadzam się ze stanowiskiem radnego Jana Kozłowskiego, że należy remontować mieszkania bez względu na koszty. My jako Rada powinniśmy pieniądze gminne wydawać efektywnie.

Radny Wiesław Celmer - uważam, że zamiast remontować stary barak, należy wybudować nowy, porządny budynek.

Radna Magdalena Chmura - jest tam trzy baraki, w których mieszkają ludzie. Gmina nie ma mieszkań zastępczych. Gdzie wyprowadzi się osoby mieszkające w tych barakach?

Przewodniczący Rady Jan Ragan - GTBS buduje nowe mieszkania. Koszt budowy 1m2 mieszkania wynosi około 2.400 zł. Natomiast koszt remontu 1m2 w budynku „Pod Platanem” wynosi około 850 zł . Być może podczas przetargu ta kwota jeszcze ulegnie zmniejszeniu.

Radny Zenon Trzepacz - powinniśmy poważnie zająć się sprawą. Musimy opracować plan działania, z którego będzie wynikało co chcemy budować, w którym miejscu. Chodzi o to, by nie było tak jak obecnie, że w środku osiedla domków jednorodzinnych budowany jest budynek Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Taki temat powinien znaleźć się w porządku obrad jednej z najbliższych sesji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - poprzedni Zarząd Miasta i Gminy przygotowując propozycję nadbudowy brał pod uwagę, czy można to zrobić, czy nie. Jeżeli ktoś zapoznał się z architekturą tych budynków po przebudowie, to wiedział by, że na pewno nie oszpecą one osiedla, tylko dodadzą uroku. Istnieją dwie wersje nadbudowy budynku. Jedna wersja mówi o wyprowadzeniu lokatorów z budynku, a druga o nie wyprowadzaniu lokatorów. Po wykonaniu nadbudowy powstaną ładne mieszkania. Będziemy starali się zasiedlić je lokatorami, których będzie stać na płacenie czynszu, a do tej pory mieszkali w lokalach socjalnych. Sytuacja w naszej gminie jest taka, że każde mieszkanie jest bardzo cenne.

Nie powinniśmy pochopnie rezygnować z żadnego mieszkania.

Rozważając sprawę baraków w Nowym Czarnowie uważam, że w sposób oszczędny można je przekształcić w mieszkania socjalne. W sprawie przejęcia tego terenu przez gminę będziemy prowadzili rozmowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Kwota kilku milionów złotych, którą żąda Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego za ten teren jest zbyt wysoka. Będziemy prowadzili rozmowy o bezpłatnym przejęciu terenu przez gminę. Jeżeli przyszło by nam zapłacić kilka milionów złotych, to inwestycja jest nieopłacalna.

Do nadbudowy budynku, o którym mowa w projekcie uchwały nie przystąpimy w tym roku, tylko w następnym. Wobec powyższego proponuję wycofać z porządku obrad sesji w/w projekt uchwały. Do następnej sesji radni będą mogli dokładnie zapoznać się ze sprawą i wówczas wrócimy do niej.

Rada przyjęła propozycję Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Projekt uchwały w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17.

Ad.VIII. Zmiana uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.04.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałami: Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. i Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę zmieniającą uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.04.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałami: Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. i Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr VI/88/03 stanowi załącznik nr 18.

Ad.IX. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Hugo Kołłątaja - DRUK Nr 5/VI.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Hugo Kołłątaja przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VI/89/03 stanowi załącznik nr 19.

Ad.X. Zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 6/VI.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VI/90/03 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre

Ad.83/VI/03 - Zarząd Dróg Powiatowych dokonał przeglądu wszystkich dróg. Wczoraj odbyło się spotkanie w tej sprawie z Panem Burmistrzem. Ustalono, że w tym roku będą remontowane: ulica Mieszka I, ulica Juliusza Słowackiego oraz droga Bartkowo - Szczawno wraz ze znajdującym się tam mostkiem.

Ad. 91/VI/03 - przyjęłam uwagę dotyczącą bałaganu na zapleczu szpitala w Gryfinie. Zwrócę uwagę Pani Dyrektor Szpitala, aby zajęła się sprawą.

Ad.99/VI/03 - Dom Dziecka w Binowie znajduje się na terenie gminy Stare Czarnowo. Są tam dzieci z naszego powiatu, a w tym z Gminy Gryfino. Ostatnio powstała tam niepokojąca sytuacja, którą nagłośniły media. Sprawa ta budzi niepokój u władz powiatu. Wniesiono dwie skargi, które skrupulatnie analizujemy oraz prowadzimy kontrolę w trybie nadzoru. Jednak nadzór Starostwa jest ograniczony, bo dotyczy tylko funkcjonowania tej placówki pod względem finansowym oraz bazy materialnej. Zwróciliśmy się do Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie o poszerzoną kontrolę placówki. Wystąpiliśmy również do Wojewody Zachodniopomorskiego o sprowadzenie do Domu Dziecka w Binowie kontroli, która jest już prowadzona. W Domu Dziecka w Binowie trwają jednocześnie trzy kontrole prowadzone przez organy nadzoru. W niedługim czasie będą wyniki z przeprowadzonych kontroli. Z zaleceń pokontrolnych wyciągniemy wnioski. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że problem w Domu Dziecka nie leży po stronie dzieci, tylko po stronie dorosłych, którzy tam pracują. Brak porozumienia kadry pedagogicznej z dyrektorem trwający od dwóch lat spowodował to, że do konfliktu wciągnięto dzieci, które obecnie są stroną. Tak nie może być. Placówka taka ma stwarzać poczucie bezpieczeństwa dla dzieci, a tak nie jest. Wyniki kontroli zostaną podane do publicznej wiadomości.

Ad.100/VI/03 - jeżeli chodzi o sanatorium w Nowym Czarnowie, a właściwie o Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji, to jest to placówka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o likwidacji tej placówki w związku z zadłużeniem, którego nie jest w stanie spłacić. Zadłużenie wynosi około 3.500.000 zł, a wraz ze zobowiązaniami pracowniczymi wynosi około 5.000.000 zł. W wyniku likwidacji placówki 55 osób straci pracę. My jako samorząd powiatowy wystąpiliśmy do województwa o przekazanie nam niektórych obiektów, które są niezbędne do funkcjonowania Domu Opieki Społecznej w Nowym Czarnowie. Jest to budynek, w którym znajdują się warsztaty terapii zajęciowej oraz budynek, w którym obecnie mieści się szkoła specjalna. Na bazie tej szkoły chcemy stworzyć dzienny ośrodek pobytu dla dzieci o różnych dysfunkcjach psychofizycznych. Będzie to bardzo duża pomoc dla tych rodzin, które mają takie dzieci w domu. Będzie to Powiatowy Dzienny Ośrodek Pobytu. Takich obiektów jest tam bardzo dużo, ale powiat nie jest w stanie zagospodarować wszystkich.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad. 90/VI/03 - skończył się okres zimy. Przystępujemy do generalnego sprzątania miasta. Czekamy na środki finansowe przeznaczone na prace interwencyjne. Najbardziej zanieczyszczone są obrzeża przy wyjeździe z miasta Gryfino. Będziemy musieli zastanowić się, co zrobić aby nie wywożono śmieci do lasu? Jest to poważny problem.

102/VI/03 - jeżeli chodzi o przedstawienie programu działania, to wcześniej musi zakończyć pracę powołana przeze mnie Komisja do spraw Restrukturyzacji Oświaty i Restrukturyzacji działalności Domów Kultury. Program działania jest więc w fazie tworzenia. W najbliższym czasie ukaże się w prasie ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Ponadto Bezpartyjny Blok Samorządowy ma swoje przemyślenia odnośnie wniosków do WPI. Uchwała Rady w tej sprawie mówi jasno o toku postępowania przy dokonywaniu zmian.

Na interpelacje, których realizacja wymaga nakładu środków finansowych udzielę pisemnejodpowiedzi.

Radna Magdalena Chmura - podczas zgłaszania na sesji grudniowej w 2002 roku interpelacji w w/w sprawie otrzymałam odpowiedź, że program działania ukaże się w pierwszym kwartale 2003 roku. Nie wyobrażam sobie pracy Rady bez tego programu. Chciałabym wiedzieć, kiedy będzie gotowy program? Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie trwają jeszcze zebrania wiejskie, na których przyjmowane są wnioski inwestycyjne. Zebrania zakończą się 2 kwietnia br. Myślę, że w maju br. będzie gotowy program działania. Prezes PUK p. Rafał Mucha

Ad. 105/VI/03 - jest to niedopatrzenie. Włączymy wodę na cmentarzu w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat

Ad.110/VI/03 - przystanki autobusowe na trasie Gryfino – Szczecin będą sprzątane raz w tygodniu od 1 kwietnia br.

Chciałbym poinformować, że wystąpiłem z inicjatywą do Spółdzielni Mieszkaniowych: Regalica, Dolna Odra, Taras Północ w sprawie uwłaszczenia. Oczekuję przedstawienia przez w/w Spółdzielnie informacji, na jakich zasadach i czego oczekują od Burmistrza w zakresie nabycia na własność gruntów, które mają w wieczystym użytkowaniu. Odbyło się w tej sprawie pierwsze spotkanie. Spółdzielnie Mieszkaniowe zobowiązały się wypracować warunki, na jakich będą chciały przejąć grunty na własność. W najbliższym tygodniu ponownie spotkam się z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych. Przedstawię swoje propozycje odnośnie wysokości ceny gruntów. Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy stanowisko w tej sprawie. Następnie przedstawimy Radzie projekt uchwały umożliwiający nabycie na własność przez Spółdzielnie Mieszkaniowe gruntów. Ponadto na wniosek BBS w najbliższym czasie przystąpimy do prac nad projektem uchwały w sprawie umożliwienia nabycia na własność na dogodnych warunkach mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców. Radny Zenon Trzepacz - dziękuję za wykonanie częściowego remontu drogi w miejscowości Łubnica. Przez ostatnie dwa lata nie udało się tego zrobić, a teraz zrobiono to w krótkim czasie.

Ad.XII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - gratuluje obecnej i poprzedniej Radzie, poprzednim Burmistrzom i obecnemu Burmistrzowi udzielenia absolutorium w takim stylu. Gratuluje tak wyśmienitej kondycji Gminy, bo w tak trudnych czasach 3% zadłużenia budżetu i milionowa nadwyżka, to ogromny sukces. Gratuluje Państwu i życzę, aby ten sukces trwał.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli chodzi o obchody związane z „Dniami Gryfina” to myślę , że organizowanie koncertów muzyki popularnej na kortach tenisowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Są tam miejsca siedzące, a młodzież lubi się bawić w czasie trwania koncertu. Uważam, że należy rozważyć możliwość zorganizowania koncertów przy Lagunie na scenie, na trawniku i na części parkingu. Proszę, aby osoby organizujące obchody „Dni Gryfina” rozważyły moją propozycję. Propozycja zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie, z którą zapoznaliśmy się przed sesją jest bardzo ładna i stwarza możliwość zwrócenia się do Politechniki Szczecińskiej o opracowanie po tanich kosztach możliwości budownictwa socjalnego w Gryfinie. My nie mamy takich koncepcji ani projektów. Należy zrealizować taki pomysł. Architekt p. Jach wykazał się wyjątkową pomysłowością. Dlatego myślę, że Politechnika Szczecińska pod wodzą swojego profesora jest w stanie opracować taką koncepcję za niewielką opłatę. Radny Wiesław Celmer - na cmentarzu komunalnym w Gryfinie nie ma toalety, Czy nie można ustawić tam kontenerowej ubikacji, do której jest możliwość podłączenia wody? Proszę, aby Prezes PUK wziął to pod uwagę.

Radny Kazimierz Płonka - bardzo podobała mi się koncepcja zagospodarowania bulwaru w Gryfinie. Uważam, że w Gryfinie w celu rozwinięcia żeglarstwa powinna powstać przystań oraz port jachtowy. Ciepły kanał mógłby służyć jako zimowisko dla jachtów. Powinniśmy zająć się tą sprawą. Na sali obrad widzę p. Zbigniewa Krakowiaka. Z tego co wiem, to jest on pracownikiem OPS. Uważam, że wystarczy jak w obradach uczestniczy Dyrektor OPS p. Krystyna Kujawa.

Pan Krakowiak powinien w tym czasie pracować.

Oświadczenia w swoich sprawach złożyli:

 • radny Artur Nycz - załącznik nr 21,
 • radny Zdzisław Kmieciak - załącznik nr 22.

Radny Mieczysław Sawaryn - radny Zdzisław Kmieciak zarzuca mi w swoim wystąpieniu, że nie poinformowałem go o tym, iż ukaranie przez sąd powoduje skutki wygaśnięcia mandatu radnego. Wielu osobom udzielam darmowych porad. Gdyby radny Zdzisław Kmieciak powiedział mi, że taki fakt miał miejsce, to chętnie bym mu udzielił porady w tej sprawie. Jak miałem udzielić porady, skoro nie wiedziałem o jego wybryku? W tonie tych wystąpień nie podoba mi się zarzucanie politykierstwa nie wymienionym z imienia i nazwiska radnym. Słowo politykierstwo ma wyjątkowo negatywny wydźwięk. Dlatego przestrzegam kolegów radnych przed stosowaniem tego słowa. Tutaj nikt nie uprawia politykierstwa. Radny Szabałkin zapytał, czy prawdą jest, że kolega był karany? I należało odpowiedzieć na pytanie. Następną sprawą, która była nagłośniona przez prasę i radnego był fakt, iż kolega radny przyjechał samochodem na sesję pomimo tego, że przez sąd ma zakazane prowadzenie pojazdów mechanicznych. Czy radny wie, że jest to przestępstwo karne za złamanie zakazu sądowego? Dlaczego kolega radny kierował samochodem w czasie, w którym sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych? W tych sprawach mógł się radny poradzić prawnika, który jest w klubie SLD. Należy wszystko wyjaśnić uczciwie, a nie zarzucać radnym niecnych intencji za to, Ze zadają konkretne pytania.

Radny Maciej Szabałkin - wystąpienia radnych: p. Artura Nycza i p. Zdzisława Kmieciaka są co najmniej nie na miejscu. Szczególnie chodzi mi o wystąpienie p. Artura Nycza. Argumenty przywołane przez tych radnych przypominają mi aferę jaka ma miejsce pomiędzy p. Michnikiem, a p. Rywinem. W tej aferze również ten, który ujawnił aferę p. Rywina zostaje uznawany za winnego. A jego winą jest to, że nagrał rozmowę p. Rywina. My powinniśmy stanowić prawo miejscowe. Jak możemy to robić mając wśród nas radnego, który został skazany za przestępstwo umyślne, wyłudził diety i jakby tego było mało przyjeżdża na sesję autem, chociaż ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli chodzi o kolegę Nycza, to jesteśmy w podobnym wieku. Zastanawiam się, kiedy miał Pan czas na to, by stać się człowiekiem cynicznym i kłamliwym, który nadal twierdzi że nie został ukarany przez sąd? Proszę, aby dziennikarze udali się do Sądu Grodzkiego w Gryfinie i zobaczyli akta sprawy p. Nycza. Pan Nycz został ukarany naganą i zapłacił koszta sądowe. To prawda, że prasa pisała o wybryku radnego Nycza, który wracając z imprezy zakrapianej alkoholem demolował publiczne mienie. Ponadto po zatrzymaniu przez Policje śpiewał piosenkę znaną wszystkim chuliganom na stadionach sportowych. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji rozważam podjęcie odpowiednich kroków prawnych w stosunku do radnych: p. Nycza i p. Chmury. Chcę oczyścić się przed sądem ze sfor mułowanych przez tych radnych zarzutów.

Radny Artur Nycz - przepraszam. Faktycznie nie wymieniłem kary nagany w moim oświadczeniu. Jest to błąd i dlatego uzupełniam go w tej chwili. Mam nadzieję, że zakończymy już dyskusję nad tym co było.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że nie raz wystarczy powiedzieć słowo „przepraszam”. Chciałbym zakończyć sesję milszym akcentem. Jutro o godzinie 1130 nastąpi przekazanie mieszkania przy ulicy Bolesława Chrobrego 54/8 dla rodziny z Kazachstanu. Wszystkich radnych zapraszam do wzięcia udziału.

Radny Zenon Trzepacz - chcę poinformować, że firma LOKA rozpoczęła działalność na terenie Radziszewa. Zachęcam wszystkich do kupowania lodów tej firmy. Jeżeli firma będzie sprzedawała więcej lodów, będzie miała większe zyski, to zwiększy również ilość miejsc pracy.

Pan Zbigniew Krakowiak - podczas trwania obrad sesji nie zauważyłem aktywności radnego Kazimierza Płonki. Gdy były omawiane sprawy gminy, to nie zabierał głosu. Siedział tylko i patrzył w moim kierunku. Moja obecność na sesji jest usankcjonowana zwolnieniem się z pracy u Pani Wicedyrektor OPS. Ponadto zastanawiam się, czy nie pozwać radnego p. Płonki do sądu za to, że w poprzedniej kadencji Rady jako szef klubu SLD podpisał dokument, w którym stwierdzono, że radni:

Krakowiak i Szabałkin stosują „Gebelsowską metodę”.

Radna Magdalena Chmura - jeżeli chodzi o fakt, że niektórzy radni nie zajmują się sprawami gminy, to może należy zadać pytanie radnemu Maciejowi Szabałkinowi, ile interpelacji w imieniu naszych mieszkańców zgłosił od początku trwania obecnej kadencji Rady?

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że 5 kwietnie o godz. 9 00 br. odbędzie się szkolenie radnych nt. wypełniania przez radnych oświadczeń majątkowych. Poprosił radnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad

wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Wniosek Komisji - załącznik nr 7,
 8. Interpelacje radnych - załącznik nr 8 i załącznik nr 9 ,
 9. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2002 - załącznik nr 10,
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11,
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 12,
 12. Uchwała nr XXXIX/72/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok - załącznik nr 13,
 13. Uchwała nr XXXIX/73/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2002 rok - załącznik nr 14,
 14. Uchwała nr VI/86/03 - załącznik nr 15,
 15. Uchwała nr VI/87/03 - załącznik nr 16,
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki nr 161 orazczęści działek nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 17,
 17. Uchwała nr VI/88/03 - załącznik nr 18,
 18. Uchwała nr VI/89/03 - załącznik nr 19,
 19. Uchwała nr VI/90/03 - załącznik nr 20,
 20. Oświadczenia radnych - załączniki nr 21 i 22.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Protokółowała Inspektor

Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 8. [182249 bajtów]
załączniku nr 9. [134575 bajtów]