Porządek obrad

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 24 kwietnia 2003 r. o godz. 900

 
I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z VI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2002 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2003 - DRUK Nr 1/VII.
- uwagi i wnioski.

VI. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2002 - DRUK Nr 2/VII.
- uwagi i wnioski.

VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PUK sp-ka z o.o. – DRUK Nr 3/VII.
- uwagi i wnioski.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 4/VII,
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2 – DRUK Nr 4-1/VII,
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 4-2/VII,
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino – DRUK Nr 4-3/VII,
5/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 4-4/VII, - nowa wersja,
6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 4-5/VII,

odrębnie do każdego projektu uchwały
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr V/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. - DRUK Nr 5/VII, 
2/ zmiany uchwały Nr XXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą Nr II/33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. - DRUK Nr 5-1/VII, 
3/ zmiany uchwały Nr XLIV/564/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębie Pniewo - DRUK Nr 5-2/VII,
4/ zmiany uchwały Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obr. Nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 5-3/VII,
5/ uchylenia uchwały Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. - DRUK Nr 5-4/VII, 
6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Wirów - DRUK Nr 5-5/VII, 
7/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica - DRUK Nr 5-6/VII, 
8/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego - DRUK Nr 5-7/VII, 
9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457, i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz.204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami - DRUK Nr 5-8/VII, 
10/ przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz.204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami - DRUK Nr 5-9/VII, 
11/ przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ulicy Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 oraz zmiany uchwały nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami - DRUK Nr 5-10/VII. 

odrębnie do każdego projektu uchwały
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat przy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym - DRUK Nr 6/VII. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej Spółki Gminy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 7/VII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XII. Zmiana uchwały nr III/41/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. - DRUK Nr 8/VII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIII. Zmiana uchwały Nr V/83/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 9/VII, 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu - DRUK Nr 10/VII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003 r. - DRUK Nr 11/VII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVI. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów - DRUK Nr 12/VII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.