Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/03 z VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 29 maja 2003 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1250.

Nieobecny

- Maciej Szabałkin

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20, w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono punkty:

- XV. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarską - DRUK Nr 12/VIII,

projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady,

- XVI. Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 13/VIII,

projektu uchwały nie omówiły dwie Komisje Rady, tj. Rewizyjna oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

- XVII. Przystąpienie gminy do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich - DRUK Nr 14/VIII.

Projektu uchwały nie omówiły dwie Komisje Rady, tj. Rewizyjna oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryk Piłat został wyróżniony medalem za zasługi dla pożarnictwa. Proszę Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych p. Lecha Szymanowicza oraz Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych p. Wojciecha Tessara o dokonanie odznaczenia. Po dokonaniu odznaczenia Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryka Piłata i złożeniu gratulacji Przewodniczący Rady przystąpił do kontynuowania obrad sesji.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VII sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę wyrazić swoje zadowolenie z obecności na sesji Pana Posła Wojciecha Długoborskiego oraz Pani Starosty Ewy De La Torre. Na sesji omawiane będą ważne sprawy dla naszego miasta, które należy rozwiązać. Należy do nich Centrum Wodne „Laguna” i szpital w Gryfinie. Włączenie się Pana Posła w rozwiązanie tych spraw jest wskazane. Może ono przyspieszyć rozwiązanie problemów naszym mieście. Od dnia dzisiejszego chcę wprowadzić taką tradycję, że po zakończeniu obrad każdej sesji spotkam się z wszystkimi sołtysami oraz radnymi reprezentującymi wieś w sali nr 25. Na tym spotkaniu będziemy mogli omówić sprawy dotyczące poszczególnych miejscowości.

Zapraszam wszystkich sołtysów na dzisiejsze spotkanie po zakończeniu obrad sesji.

Następnie przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6. Ponadto poinformował, że:

- w dniu wczorajszym uczestniczył w sesji Rady Powiatu, na której omawiana była sprawa dotycząca szpitala w Gryfinie. Na bazie odgłosów naszych radnych oraz społeczeństwa Gryfina przekazał tam stanowisko, iż należy uczynić wszystko by zachować szpital w Gryfinie. Poinformował, że Rada Miejska w Gryfinie nie będzie obojętna na ten problem. Włączy się czynnie w jego rozwiązanie. Szpital został już zwolniony w całości z podatku od nieruchomości za rok 2002. Podjęta zostanie decyzja o zwolnieniu szpitala z podatku za rok 2003.

Na wspólnym spotkaniu z burmistrzami i wójtami naszego powiatu zostaną podjęte środki zaradcze mające na celu utrzymanie szpitala.

Poprosił o udzielenie głosu Staroście Powiatu Gryfińskiego p. Ewie De La Torre.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Powiatu Gryfińskiego p. Ewie De La Torre.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewia De La Torre - podczas wczorajszej debaty na sesji Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącej służby zdrowia Pan Burmistrz Henryk Piłat złożył deklarację dotyczącą chęci udzielania poparcia i pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie.

Ponadto obiecał zaapelować do wszystkich członków Kolegium Wójtów i Burmistrzów o pomoc w utrzymaniu szpitala w Gryfinie, który jest zadłużony, a do końca tego roku zadłużenie może wzrosnąć nawet do 2.000.000 zł. W dniu wczorajszym zadeklarowałam, że krąg osób zajmujący się sprawą służby zdrowia chętnie poszerzymy o wójtów i burmistrzów wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego. Przyjmuję deklarację Pana Burmistrza, w której mówi, że jest gotów podjąć wszelkie starania mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemu. Mam nadzieję, że nasz szpital reprezentowany przez Dyrektora p. Barbarę Turkiewicz przygotuje informację na temat sytuacji finansowej szpitala.

Zapraszam Pana Burmistrza na posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, a także Zespołu ds. Restrukturyzacji Szpitala. Na to spotkanie zaproszę wszystkich wójtów i burmistrzów.

Chodzi o to, by mogli oni złożyć deklaracje, a potem przekazać je Radzie. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego 10 czerwca br. o godz. 1600. Kolejne posiedzenia Zespołu ds. Restrukturyzacji odbędą się 17 czerwca br. o godzinie 1600. Będę wdzięczna za powiadomienie o tym wszystkich wójtów i burmistrzów zainteresowanych sprawą. Zespół ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia zaproponował kilka rozwiązań, ale żadne z nich nie jest ostateczne. Natomiast dwa zakłady opiekuńczo - lecznice, tj. w Nowym Czarnowie i w Gryfinie skłaniają się ku temu by pójść ścieżką prywatyzacji. Zaproponowano, by szpital w Gryfinie również poszedł ścieżką prywatyzacji. Czekamy na dyskusję w tej sprawie.

Szpital będzie musiał wypracować swój program naprawczy. Zobowiązałam do tego p. Dyrektor Turkiewicz. W/w program przedstawiony będzie 10 czerwca br. Mam nadzieję, że Zespół ds. Restrukturyzacji oraz Rada Społeczna wydadzą w tej sprawie komunikat.

Jeżeli ktoś z Rady Miejskiej w Gryfinie czuje się na siłach i zechce pomóc Zespołowi, to serdecznie zapraszam do pracy. Dziękuję Panu Burmistrzowi za złożoną w dniu wczorajszym deklaracje współpracy i oczekujemy na efekty, jakie może przynieść ta deklaracja.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz

142/VIII/03 - proszę o powołanie zespołu, który zajmie się rozwiązaniem sprawy dotyczącej zagospodarowania osadu z oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Obecnie osad składowany jest w okolicy Daleszewa. Rozbudowa oczyszczalni ścieków nie rozwiąże sprawy, gdyż zwiększy się ilość ścieków, a ilość osadu pozostanie taka sama. Należy opracować kompleksowy plan zagospodarowania osadu.

143/VIII/03 - na naszym terenie odbywa się wyłapywanie bezpańskich psów przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Dobrze że tak się dzieje. Złapane psy są pod dobrą opieką. Do publicznej informacji należy podać wiadomość, gdzie można odzyskać swojego psa. Z informacji tej będą mogły również skorzystać osoby, które zechcą przygarnąć bezdomnego psa.

Radny Mieczysław Sawaryn

144/VIII/03 - mieszkańcy budynku komunalnego w Gryfinie przy ul Fabrycznej 8 od wielu lat nie mogą doprosić się remontu. Warunki w tym budynku są fatalne. Wielokrotnie obiecano im, że remont będzie wykonany, ale do tej pory nic nie zrobiono. Proszę o wykonanie remontu.

145/VIII/03 - w Żabnicy przyfabryce GRYFSKAND zawsze rano ustawiają się kolejki samochodów ciężarowych TIR. Parkujące samochody stwarzają poważny problem przejeżdżającym w tym rejonie samochodom. TIR-y zasłaniają widoczność na drodze. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Zdzisław Kmieciak

146/VIII/03 - w lutym br. podjęto decyzję o oczyszczeniu rowów melioracyjnych na odcinku Czepino - Dębce. Do tej pory nic nie zrobiono. Proszę o przyspieszenie zadania. Radny Antoni Rak

147/VIII/03 - ponawiam interpelację w sprawie wykonania remontu budynku komunalnego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 52. Budynek jest w stanie fatalnym. Interpelację przekazano do GTBS. Jednak na realizację zadania potrzebne są środki finansowe. Proszę o podjęcie konkretnej decyzji w tej sprawie.

148/VIII/03 - zbliża się lato. Na dworze jest ciepło, a stan techniczny fontann w Gryfinie jest zły. Starsze osoby oraz dzieci nie maja gdzie się ochłodzić. Proszę o podjęcie działań mających na celu uruchomienie fontann.

149/VIII/03 - na cmentarzu komunalnym w Gryfinie nie ma toalet. Sprawa była zgłaszana już wcześniej, ale bez efektu. Proszę o zajęcie się sprawą.

150/VIII/03 - ostatnio na cmentarzu komunalnym w Gryfinie starsze kobiety okradane są z torebek. Nagminnie też giną kwiaty z grobów, a z cmentarza wojennego skradziono nasadzone krzewy. Proszę, aby Straż Miejska wzmocniła piesze patrole na cmentarzu.

Radny Antoni Rak

151/VIII/03 - przy garażach na ulicy Adama Asnyka w Gryfinie jest bardzo brudno. Należy posprzątać w tym rejonie i ustawić kontenery na śmiecie.

152/VIII/03 - przy Banku Spółdzielczym na ul. Niepodległości w Gryfinie oraz przy sklepie „1001 drobiazgów” są dziury w chodnikach. Bardzo łatwo można tam złamać nogę. Proszę o naprawę chodników.

Radny Janusz Skrzypiński

153/VIII/03 - proszę o wystąpienie do zarządców dróg w sprawie wykaszania poboczy. Na odcinku drogi pomiędzy Steklnem, a Zaborzem na poboczu drogi oprócz trawy należy wyciąć krzaki, które zasłaniają widoczność i utrudniają przejazd.

154/VIII/03 - należy wystąpić do spółdzielni mieszkaniowych na naszym terenie oraz do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o podjęcie wspólnych działań w tępieniu szczurów. Gryzoni tych jest bardzo dużo. Nawet w ciągu dnia widać jak przemieszczają się.

Radny Janusz Skrzypiński

155/VIII/03 - na zebraniu sołeckim w Sobiemyślu zgłoszono wniosek o utworzenie sołectwa w Parsówku. Chciałbym wiedzieć, czy podjęto już działania mające na celu utworzenie sołectwa. Takie działanie wiąże się z podjęciem uchwały oraz ze zmianą statutu.

Radny Józef Gutkowski

156/VIII/03 - należy wyremontować mostek znajdujący się na drodze powiatowej w Szczawnie. Wszystkie deski na mostku są spróchniałe, co grozi wypadkiem. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Magdalena Chmura

157/VIII/03 - proszę o ustawienie znaku zakazu parkowania dla samochodów ciężarowych przy ulicy Zygmunta Krasińskiego i Adama Asnyka w Gryfinie. Taki znak należy również ustawić na ulicy Czechosłowackiej w Gryfinie. Parkujące samochody stwarzają zagrożenie dla samochodów poruszających się po drodze oraz uniemożliwiają posprzątanie jezdni.

158/VIII/03 - należy zamontować próg spowalniający pomiędzy ulicą Kościelną i Bałtycką w Gryfinie. Dzieci z bloku mieszkalnego przy ulicy Bałtyckiej przebiegają przez jezdnię na plac zabaw przy ulicy Kościelnej. Na jezdni panuje duży ruch samochodowy, co grozi wypadkiem. Proszę o zajęcie się sprawą.

159/VIII/03 - jest już koniec maja. Proszę o odpowiedź na moją interpelację w sprawie programu Pana Burmistrza na bieżącą kadencję, którą zgłosiłam w miesiącu styczniu br.

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radny Czesław Kapusta

160/VIII/03 i 161/VIII/03 - załącznik nr 7.

Radna Janina Nikitińska

162/VIII/03 - załącznik nr 8. ( strona1, strona2 , strona3 , strona4, strona5 , strona6, strona7, strona8 ).

Radny Zdzisław Kmieciak

163/VIII/03, 164/VIII/03, 165/VIII/03 - załącznik nr 9.

Radny Zenon Trzepacz - chcę poinformować, że firma LOKA w Radziszewie zatrudniła już 25 osób z naszego terenu.

Ad.V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Wiesława Celmera do Rady z tej samej listy wchodzi p. Ireneusz Sochaj, który złożył oświadczenie, że nie utracił wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 10.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr VIII/116/03 stanowi załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady przyjął ślubowanie radnego w ten sposób, że odczytał treść roty, a radny Ireneusz Sochaj odpowiedział „ślubuję”. Po przyjęciu ślubowania Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w radny nabył prawa radnego.

Od tej pory w sesji uczestniczyło 20 radnych.

2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VIII/117/03 stanowi załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w imieniu całej Rady dziękuję radnemu Wiesławowi Celmerowi za dotychczasową współpracę i życzę dużo zdrowia.

Pan Wiesław Celmer - jeszcze raz chcę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu

Miasta i Gminy za długotrwałą i owocną współpracę, wszystkim poprzednim Burmistrzom oraz obecnym, wszystkim radnym poprzednich kadencji oraz obecnej.

Ad.VI. Ocena zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 13.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Rada przyjęła w/w informację.

Ad.VII. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 15.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Radny Artur Nycz - w wykonaniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku ważna sprawą jest aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 - 2008.

W tej sprawie powołano zespół techniczny. Skład zespołu przedstawiony został na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Dużą niespodzianka było dla mnie to, że wchodzę w skład zespołu. Cieszę się bardzo, że jestem członkiem tego zespoły. Proszę jednak, aby w przyszłości o takich rzeczach informowano mnie wcześniej.

W dzisiejszym sprawozdaniu Pan Burmistrz poinformował, że w pełnym składzie w/w zespół rozpocznie pracę w niedługim czasie. Wynika z tego, że w niepełnym składzie zespół pracuje już od jakiegoś czasu. W związku z tym chciałbym wiedzieć na jakim etapie są prace nad aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego? Co zrobiono do tej pory?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - do tej pory pracowała komisja w niepełnym składzie. Składała się ona z pracowników Urzędu Miasta i Gminy, a miała za zadanie przygotować materiały do właściwej dyskusji. Rozpoznawano, jakie są największe szanse i możliwości pozyskania środków unijnych. Zastanawiano się jak ułożyć program Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, jak skomasować nasze zadania aby uzyskać środki unijne. Myślę, że w przyszłym tygodniu nastąpi pierwsze spotkanie całego zespołu. Na to spotkanie przygotowane będą już materiały do dyskusji.

Ad.VIII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 16.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie mam uwag do informacji, ale do sposobu działalności Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W związku z tym w krótkim czasie należy spodziewać się zmian mających na celu obniżenie kosztów. Pracownice odpowiedzialne za utrzymanie czystości przejdą na działalność gospodarczą. Zlikwidowana zostanie grupa remontowa, a zadania remontowe w GTBS będą wykonywane na zasadzie zleceń. Pracowników z grupy remontowej GTBS przejmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.. Pan Prezes Mucha musi przygotować taką ofertę, by wygrać przetarg na usługi w GTBS. Takie działania powinny przyczynić się do tego, by nie wzrastał czynsz w mieszkaniach komunalnych. Ponadto chcę poinformować, że obecnie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przedstawiło sprawozdanie, w którym wykazało zysk. Potrzebowano pół roku na wyprowadzenie Przedsiębiorstwa z kłopotów. Dzięki odważnym decyzjom Rady umorzono 7.000.000 zł. Od przyszłego roku PUK Sp. z o.o. zacznie spłacanie długu gminie w formie robót remontowych - kapitalnych, wymiany instalacji. Zadłużenie PUK wobec gminy wynosi 3.000.000 zł.

Chcemy również naprawić sytuację finansową w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie. Ponieważ koszty utrzymania Ośrodka przewyższają wpływy podjąłem decyzję o sprzedaży dwóch świetlic na terenie Ośrodka dla Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodka „Rusałka w Wełtyniu. Pozbywamy się również bazy ze sprzętem pływającym. Ponieważ powstaje nowa plaża w Wełtyniu nie ma potrzeby utrzymywania wypożyczalni ze sprzętem pływackim. W wyniku prac organizacyjnych obniżono koszty związane z zatrudnieniem o 34.000 zł w skali roku. Podjęte działania umożliwią OWiR spłatę pożyczki gminie w kwocie 60.000 zł, którą obecnie zmuszony jestem udzielić.

Ad.IX. Określenie procedury uchwalenia budżetu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Rewizyjna nie omawiała projektu uchwały w w/w sprawie, a Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska nie zajęła stanowiska. Dwie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr VIII/118/03 stanowi załącznik nr 17.

Ad.X. Zmiana budżetu gminy na 2003 rok .

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskowała o przygotowanie na sesję szczegółowego uzasadnienia do projektu uchwały, z jakich powodów zmniejsza się środki finansowe w kwocie 325.000 zł / MDK, ochrona i konserwacja zabytków, budowa strzelnicy/. W/w środki proponuje się przeznaczyć na Międzynarodowe Centrum Kultury, Turystyki i Sportu.

Radny Artur Nycz - nasza Komisja ma uwagi do uzasadnienia załączonego do projektu uchwały. Z przedstawionego uzasadnienia nie można dowiedzieć się dlaczego w poszczególnych pozycjach zwiększa się dochody oraz zmniejsza się konkretne wydatki. Uważamy, że w tego typu uchwałach uzasadnienie musi być wyjątkowo szczegółowe i precyzyjne. W przedstawionym projekcie uchwały zwiększa się wydatki na Międzynarodowe Centrum Kultury, Turystyki i Sportu. Nie powiadomiono nas wcale o powołaniu takiej instytucji. Nasza Komisja poprosiła o taką informację, a p. Klimek dostarczyła ją. Proszę, aby w przyszłości uzasadnienia do projektów uchwał były szczegółowe i precyzyjne.

Radny Czesław Kapusta - w projekcie uchwały proponuje się zdjąć z pozycji „budowa plaży w Wełtyniu” kwotę 50.000 zł i przenieść na „Międzynarodowe Centrum Sportu Rekreacji i Turystyki”. Jest to ważna sprawa. Obecnie prywatyzuje się plaże. Może więc dojść do tego, że jezioro Wełtyń w ogóle nie będzie miało plaży.

Radny Artur Nycz - nasza Komisja wnioskowała o przygotowanie na dzisiejszą sesję szczegółowego uzasadnienia. Takiego uzasadnienia nie otrzymaliśmy, nie zrealizowano naszego wniosku.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przyjmuję do realizacji wniosek dotyczący uzasadnień do projektów uchwał. Zobowiążę pracowników do tego, by przygotowywane przez nich uzasadnienia były bardziej szczegółowe.

Jeżeli chodzi o plażę w miejscowości Wełtyń, to chcę uspokoić radnego p. Czesława Kapustę. Plaża w Wełtyniu będzie zrobiona. Obecnie zdejmujemy z tej pozycji kwotę w wysokości 50.000 zł, bo dopiero we wrześniu lub październiku br. zostaną zakończone zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wełtyń. Gdybyśmy nawet zlecili wykonanie dokumentacji, to w tym roku nie będzie płatności z tego tytułu. Aby uzyskać jak największe środki pomocowe skomasowaliśmy wszystkie zadania pod nazwą „Międzynarodowe Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki”.

Radny Czesław Kaspusta - sprawa dotycząca planu zagospodarowania we wsi Wełtyń jest już na ukończeniu. Rozumiem argumenty przedstawione przez Pana Burmistrza. Uważam jednak, że zapis o plaży w Wełtyniu powinien pozostać.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - taki zapis będzie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VIII/119/03 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie uporządkowania na terenie miasta i gminy przebiegu niektórych ulic zgodnie z ich znaczeniem.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Rewizyjna wnioskuje aby w § 1 dopisać ulice: Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna uważa, że na Górnym tarasie w Gryfinie na osiedlu domków jednorodzinnych, przy ulicach: Władysława Reymonta i Adama Mickiewicza nie należy przypisywać części ulic do dróg powiatowych. Od ul. Adama Asnyka do ul. Adama Mickiewicza biegnie jednokierunkowa ulica Zygmunta Krasińskiego. Przedłużeniem jej jest ul. Adama Mickiewicza również jednokierunkowa. Przy porządkowaniu przynależności ulic w tym rejonie należy zastanowić się nad przejęciem jeszcze tych dwóch ulic, tj. Zygmunta Krasińskiego - od ulicy Adama Asnyka w kierunku ul. Adama Mickiewicza i ul. Mickiewicza w kierunku ul. Armii Krajowej.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - uzasadnieniu do projektu uchwały pisze, że zaproponowany wykaz ulic nie jest ostateczny. Mogą w nim zajść zmiany oraz korekty. Proponowany projekt uchwały jest intencyjny.

Naczelnik Wydziału Krystyna Klimek - jest to pierwsza próba uporządkowania ulic w naszym mieście. Na Górnym Tarasie w Gryfinie mamy jedną ulicę powiatową, a cztery gminne. Nasza dokumentacja opracowana jest na całe zadanie. Aby wykonać zadanie wcześniej należało by przyporządkować gminie ulicę Juliusza Słowackiego. Uzasadnieniem do sporządzenia wstępnego wykazu jest spełnienie parametrów technicznych jakie powinny spełniać ulice powiatowe i gminne. Ulica Adama Mickiewicza znajduje się w ciągu ulicy Zygmunta Krasińskiego. Zarządzenia wykonawcze do ustawy o drogach łączą ze sobą ulicę powiatową z ulicą wojewódzką Są to aspekty przemawiające za tym, że ta ulica powinna być o znaczeniu wyższym niż gminna. Pierwsza próba porządkowania ulic musi być równoważna jeżeli chodzi o kilometry. Starostwa otrzymują dotacje, subwencje na drogi, to znaczy, że to co oddają musi się równać kilometrom przyjmowanych ulic. Wobec powyższego obecnie nie ma podstawy aby ulica Adama Mickiewicza stała się ulicą gminną.

Radny Mieczysław Sawaryn - przyjmuję przedstawione wyjaśnienie. Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że ulica Zygmunta Krasińskiego poprzez przecięcie ulicą Adama Asnyka staje się ulicą jednokierunkową. Ponadto ulica Zygmunta Krasińskiego nie łączy się z ulicą Armii Krajowej. Łączy się ona przez ulicę Adama Asnyka. Myślę, że sprawa jest do rozwiązania i należy ją przemyśleć. Podczas rozważania sprawy należy również uwzględnić ulicę Władysława Reymonta.

Naczelnik Wydziału Krystyna Klimek - w tym kwartale nie ma tylko ulic gminnych. Są tam również ulice powiatowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - cieszę się, że na temat ulic w mieście trwa dyskusja. Znaczy to, że sprawy dróg nie są dla radnych obojętne. Oczekuję uwag od radnych uwag na temat ulic w mieście. Obecnie gmina sprząta drogi powiatowe oraz gminne. Na tych drogach jest czysto. Natomiast drogi wojewódzkie i krajowe nie są sprzątane. Będę dążył do tego, by Dyrekcja Dróg Krajowych przekazała do gminy pieniądze na sprzątanie ulicy Łużyckiej. Po otrzymaniu pieniędzy sami będziemy sprzątali ulicę Łużycką.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uporządkowania na terenie miasta i gminy przebiegu niektórych ulic zgodnie z ich znaczeniem przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr VIII/120/03 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XII. Zmiana uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą:

Nr V/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VIII/121/03 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie 90% bonifikaty dla wykupujących budynki w całości, 80% bonifikaty dla wykupujących lokale za gotówkę, 50% bonifikaty przy wykupie na raty, z maksymalnym rozłożeniem tych rat na 5 lat, przy oprocentowaniu nie przekraczającym kwoty 5% rocznie. jednocześnie Komisja wnioskuje znieść 10% bonifikatę na rzecz kombatantów lub wdów po kombatantach, gdyż te bonifikaty konsumuje dalej idąca ulga zaproponowana przez komisję Rewizyjną.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - biorąc pod uwagę propozycje Komisji przygotowaliśmy na dzisiaj nową wersję projektu uchwały. Nowa wersja uchwały uwzględnia wniosek Komisji.

Radny Mieczysław Sawaryn - nowa wersja projektu uchwały konsumuje nasze propozycje. Chcemy jeszcze zaproponować modyfikację związaną z przedłużeniem okresu możliwości zakupu mieszkań. Wnioskujemy, aby w § 3 w miejsce zapisu „uchwała niniejsza obowiązuje do 31 grudnia 2003 roku” wprowadzić zapis „uchwała niniejsza obowiązuje do 30 kwietnia 2004 roku”. Obawiamy się, że do 31 grudnia 2003 roku gmina technicznie nie będzie mogła zrealizować zadania z uwagi na konieczność dokonywania wycen mieszkań. Jest to uchwała historyczna, która umożliwia mieszkańcom ziem zachodnich wykup swoich mieszkań. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej może być tak, że niektórzy obywatele Niemiec mogą wystąpić z roszczeniami o odzyskanie swoich gruntów. Wobec tego należy doprowadzić do tego, by wszyscy mieszkańcy zasobów komunalnych w Gryfinie mogli wykupić swoje mieszkania.

Radny Antoni Rak - proszę, aby w projekcie uchwały zachować 5% zniżkę od ceny ustalonej, przy zakupie mieszkań przez kombatantów. Apeluję o to do wszystkich radnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wyrażam zgodę na przedłużenie ważności uchwały do 30 kwietnia 2004 roku. Jeżeli chodzi o utrzymanie zniżek dla kombatantów, to chcę wyjaśnić, że wszystkich mieszkańców naszej gminy muszę traktować jednakowo. Gdyby jednak Rada uznała, że kombatantów należy traktować ulgowo i trzeba im dać dodatkowo 5% zniżki, to tak się stanie.

Radny Artur Nycz - dlaczego projekt uchwały nie przewiduje sprzedaży mieszkań komunalnych na raty?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po wyliczeniu kwot okazało się, że są one małe. Na wykup lokalu można zaciągnąć kredyt w banku. Spłata należności gminie zawsze odbywa się z uporem. Natomiast inaczej spłacane jest zadłużenie do banku.

Radny Artur Nycz - gdyby w uzasadnieniu do projektu uchwały podano przykładowe wyliczenia, to nie było by takich pytań.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - myślałem o przedstawieniu takiego wyliczenia, ale nie jest to łatwe. Średnio za wykup mieszkania trzeba będzie zapłacić od 1.000 zł do 4.000 zł. maksymalnie. Nie możemy popełnić takiego błędu jak dotychczas. Wcześniej przy zbywaniu mieszkań nie uwzględniano wcześniej wpłaconej kaucji. Obecnie wpływają wnioski od osób, które wykupiły mieszkania o zwrot kaucji mieszkaniowej, a w budżecie gminy nie zaplanowano na ten cel środków finansowych. Obecnie po uwzględnieniu kaucji mieszkanie można będzie wykupić bardzo tanio.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu znalezienie takiego notariusza, z którym można będzie wynegocjować jak najniższe stawki opłat za zawieranie aktów notarialnych przez naszych mieszkańców.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie na zgłoszonymi wnioskami.

Zapytał, kto z radnych jest za tym, aby w projekcie uchwały:

1/ w § 3 w miejsce zapisu „uchwała niniejsza obowiązuje do 31 grudnia 2003 roku” wprowadzić zapis „uchwała niniejsza obowiązuje do 30 kwietnia 2004 roku”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

2/ w § 1 wprowadzić „pkt.3/ 5% dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów lub wdów po kombatantach, przy czym bonifikata liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem bonifikat, o których mowa w pkt.1 i 2”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z przyjętymi zmianami.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali, mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr VIII/122/03 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2003.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Radny Artur Nycz - czy w uchwale nie należy wskazać źródła, skąd wzięto pieniądze?

Naczelnik Wydziału Bożena Mejna - przy spłaceniu pożyczki w tym roku nie trzeba robić zmian w budżecie gminy. Jeżeli spłata nastąpi w roku następnym, to będą to pieniądze z nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2003 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VIII/123/03 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XV. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarską.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Radny Antoni Rak - zaproponowałem, aby odsłonięcie tablicy okolicznościowej odbyło się 4 lipca br., bo wówczas wypada rocznica tragedii w Gibraltarze. Pan Burmistrz na posiedzeniu klubu BBS zaproponował, aby uroczystości odbyły się 15 sierpnia br. z uwagi na to, że jest to Dzień Wojska Polskiego. W Gryfinie nie ma jednostki wojskowej. Pan Burmistrz obiecał, że na uroczystość przyjedzie Kompania Honorowa Wojska Polskiego z jednostki z Podjuch. Proszę, aby Pan Burmistrz wypowiedział się, czy uroczystość powinna odbyć się 4 lipca, czy 15 sierpnia br.

Radny Janusz Skrzypiński - uważam, że odsłonięcie tablicy powinno nastąpić w rocznicę tragedii, tj. 4 lipca br. Nic też nie stoi na przeszkodzie aby w obchodach udział wzięła Kompania Honorowa Wojska Polskiego. W uroczystości powinni również wziąć udział mieszkańcy Gryfina wraz z radnymi Rady Miejskiej i radnymi Powiatu.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby § 2 projektu uchwały otrzymał brzmienie: „Tablica zostanie umieszczona na Pomniku Golgoty Wschodu na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie”, a § 3 „ Uroczyste odsłonięcie nastąpi dnia 4 lipca 2003 roku w rocznicę jego śmierci”.

Wniosek Komisji został uwzględniony. Radni otrzymali nową wersje projektu uchwały wraz z proponowaną zmianą.

Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w w/w sprawie wraz z proponowaną zmianą?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ufundowania tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarską przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VIII/124/03 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XVI. Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady, tj Rewizyjna oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Na poprzedniej sesji przedstawiono wniosek radnych klubu SLD o wycofanie swoich przedstawicieli ze Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Rezygnację złożył radny Artur Nycz oraz ja - załączniki nr 24 i 25.

W związku z powyższym na dzień dzisiejszy przygotowano projekt uchwały w tej sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - bardzo zmartwiła mnie decyzja kolegów z klubu SLD. Wcześniejszy Burmistrz, a obecnie Poseł p. Wojciech Długoborski wraz z klubem radnych SLD optowali za budową obiektu CW Laguna w Gryfinie. Na budowę zaciągnięto olbrzymie kredyty. Obecnie miasto ma poważne problemy z utrzymaniem obiektu. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy wszyscy współpracować.

Nie rozumiem dlaczego teraz gdy istnieje potrzeba rozwiązania problemu członkowie klubu SLD wycofują się?

Apeluję do kolegów i koleżanek radnych z klubu SLD aby zgłosili do Pana Burmistrza swoją chęć pomocy w rozwiązaniu tego problemu oraz sprawy szpitala w Gryfinie.

Radny Artur Nycz - na poprzedniej sesji przedstawiłem uzasadnienie decyzji dotyczącej rezygnacji. Cieszymy się, że w Gryfinie powstało Centrum Wodne Laguna. Jest to sukces nas wszystkich, a przede wszystkim poprzedniej kadencji Rady. Chcemy współpracować w tej sprawie. Nasza rezygnacja związana jest z tym, co się obecnie dzieje w Radzie Nadzorczej Laguny. Rada Nadzorcza w obecnym składzie nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania CW Laguna. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu. Jest to decyzja sprzeczna z interesem CW Laguna. Nasza rezygnacja jest sprzeciwem przeciwko podejmowaniu takich decyzji. Klub radnych SLD zawsze będzie włączał się do pracy związanej z Fundacją. Nie będziemy jednak popierali takich decyzji.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że Rada Nadzorcza CW Laguna podjęła słuszną decyzję unieważniając przetarg, o którym mówił kolega. Było to w interesie tego obiektu. Zgadzam się z radnym p. Arturem Nyczem, że są pewne nieprawidłowości w Radzie Nadzorczej CW Laguna. Gdyby Pan czynnie uczestniczył w pracach Rady, to pamiętał by, że między innymi ja zgłosiłem wniosek o restrukturyzację Rady w CW Laguna poprzez ograniczenie roli związków zawodowych w tej Radzie i zintensyfikowanie spotkań Rady. Wykorzystując do rezygnacji z pracy w Radzie CW Laguna pretekstu o unieważnieniu przetargu jest nie na miejscu. Uważam, że przetarg unieważniono słusznie. Gdyby tego nie zrobiono, to CW Laguna poniosło by straty w kwocie od 15.000 zł do 25.000 zł. które należało by zwrócić z tytułu nakładów poniesionych przez poprzedniego dzierżawcę.

Radny Artur Nycz – uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Nie byłem obecny tylko na jednym posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej CW Laguna były zwoływane w takich terminach, że nie wszyscy mogli w nich uczestniczyć. Terminy posiedzeń pasowały tylko dla wybranych członków. Ponadto rola związków zawodowych w Radzie Nadzorczej CW Laguna jest zdecydowanie dominująca, a przez to szkodliwa. Jeżeli chodzi o przetarg, to dotyczył on nie tylko lokalu gastronomicznego, ale również zagospodarowania całości obiektu /siłownia, sauna/. Zarząd CW Laguna podał, że straty wynoszą około 10.000 zł miesięcznie. Wynika z tego, że zyskiem dla CW Laguna jest nie tylko czynsz, ale również pozbycie się pozycji kosztowej w wysokości 100.000 zł. Jak by nie liczyć, to CW Laguna traci na tym. Nasza rezygnacja nie jest manifestacją. Zawsze jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie CW Laguna. Nie będziemy jednak tolerowali takiego stanu rzeczy. Rada Nadzorcza CW Laguna miała zastrzeżenia głównie do składu komisji przetargowej. W takim przypadku należało przetarg powtórzyć.

Radny Zenon Trzepacz - jeżeli Rada uzna, że powinienem być członkiem Rady Nadzorczej CW Laguna, obiecuję, że w pierwszej kolejności będę zabiegał o zmianę Statutu CW Laguna.

Radny Mieczysław Sawaryn - jako prawnik, radny p. Artur Nycz powinien wiedzieć, że jeżeli umowa zawarta jest na czas określony i kończy się i lokal nie zostanie odebrany, to automatycznie przedłuża się jego dzierżawę na czas nieokreślony. Sprawę tę należy rozwiązać pod względem prawnym. Niestety Zarząd CW Laguna nie sporządził i nie przygotował tego od strony prawnej. Jednak radny p. Artur Nycz jako członek Rady Nadzorczej miał możliwość inicjatywy uchwałodawczej i powinien był zgłaszać swoje pomysły.

Radny Artur Nycz - nasza rezygnacja wywołała wielką dyskusję. Doprowadziła do tego, że zauważono potrzebę zmian. Byłem jedyną osobą w Radzie Nadzorczej, która zauważała pewne nieścisłości i niedociągnięcia. Wskazują na to wyniki głosowania, gdzie przy każdym głosowaniu tylko mój głos był przeciwny. Nie widzę więc możliwości, abym mógł cokolwiek zdziałać w tej Radzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podczas podejmowania uchwały w sprawie udzielenia ulg przy zakupie mieszkań komunalnych Rada wzniosła się ponad podziały. W rozwiązaniu tej sprawy oraz sprawy szpitala w Gryfinie Rada również powinna wznieść się ponad podziały. Jeżeli radni chcą zrezygnować z członkostwa w Radzie Nadzorczej Laguny, to należy to uszanować. Nie niszczmy tego, co zaczęliśmy, to znaczy dobrej współpracy. W tych strategicznych sprawach potrzebna jest zgoda obu klubów.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała nr VIII/125/03 stanowi załącznik nr 26.

Radny Jan Ragan - SLD nie uchyla od odpowiedzialności w sprawie dotyczącej CW Laguna. Widocznie moja osoba była zbyteczna, gdyż jestem pracownikiem Zespołu Elektrowni Dolna Odra i chyba przeszkadzało to komuś. Dlatego też między innymi złożyłem swoją rezygnację. Dowodem na to, że SLD wyraża wolę pomocy w sprawie CW Laguna jest wczorajsze spotkanie Posła p. Wojciecha Długoborskiego z Zarządem Spółki Akcyjnej Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Rozmowy w sprawie rozwiązania problemu są na dobrej drodze.

Ad.XVII.Przystąpienie gminy do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady, tj Rewizyjna oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Radny Czesław Kapusta - projekt uchwały nie jest przygotowany prawidłowo. Nie wynika z niego jakie skutki finansowe pociągnie za sobą przystąpienie gminy do Stowarzyszenia?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - stawka wynosi 2 grosze od mieszkańca. Do programu Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich wpisane jest nasze nabrzeże. Istnieje realna szansa, że w 2005 roku przystąpimy do remontu nabrzeża na odcinku od ul. Adama Rapackiego do Nadleśnictwa. Myślę, że jeszcze w tym roku wykonany będzie projektu remontu nabrzeża. Podjęte będą starania o pozyskanie środków unijnych na ten cel. Do końca 2005 roku powinien nastąpić odbiór nabrzeża po remoncie.

Radny Mieczysław Sawaryn - przedstawiony Regulamin wymaga dopracowania, gdyż niektóre sformułowania są niejasne. Na przykład § 10 mówi, że członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pkt. 3 mówi, że członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne delegowane przez instytucje. Czy to znaczy, że indywidualne osoby fizyczne nie mogą zapisać się do Stowarzyszenia? Natomiast cudzoziemcy będą mogli zapisywać się bez żadnych delegacji?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – do tej organizacji przystąpiły również gminy niemieckie. Dlatego w regulaminie jest wzmianka o tym, że cudzoziemcy mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VIII/126/03 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Poinformował, że na interpelacji, których realizacja wymaga nakładów finansowych udzieli pisemnej odpowiedzi. Następnie udzielił odpowiedzi na następujące interpelacje i zapytania radnych: Ad. 142/VIII/03 - zagospodarowanie osadu z oczyszczalni ścieków w Gryfinie jest sprawą bardzo ważną. Mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany.

Radny Mieczysław Sawaryn zainteresował dużego inwestora obsianiem pól IV i V klasy wierzbą energetyczną. Prowadzone są rozmowy odnośnie wykorzystania wierzby energetycznej do opalania kotłów rusztowych. Takie kotły zamontowane są w EC Pomorzany i EC Gdańsk w Szczecinie. Jeżeli sprawa powiedzie się, to zostanie rozwiązany problem dot. zagospodarowania osadu z oczyszczalni ścieków w Gryfinie oraz problem zagospodarowania gruntów IV i V klasy. Podczas wzrosty wierzba energetyczna wyciąga z osadu wszystkie metale ciężkie, a osad staje się nawozem. Obecnie Zespół Elektrowni Dolna Odra prowadzi ekspertyzy na temat możliwości spalania wierzby energetycznej w kotłach. Uważam, że należy powołać zespół, o którym mowa w interpelacji

Ad.143/VIII/03 - interpelację przyjmujemy do realizacji.

Ad.144/VIII/03 - odpowiedzi udzielę na piśmie.

Ad.145/VIII/03 - GRYFSKAND przez ostatnie 10 lat nie chce się włączyć w sprawy miejskie. W/w spółkę trudno jest zachęcić do jakiejkolwiek współpracy. Jednak będziemy prowadzili z nimi rozmowy w sprawie, o której mowa w interpelacji, chociaż wiemy, że rozmowy będą trudne.

Ad.146/VIII/03 - interpelację przyjmujemy do realizacji.

Ad.147/VIII/03 - udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.148/VIII/03 - pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji, Gospodarki i Inwestycji otrzymali już wcześniej polecenie zorganizowania przetargu na remont fontann w Gryfinie. Wiemy, że są one w złym stanie i dlatego chcemy jak najszybciej wykonać remont.

Ad.150/VIII/03 - obecnie plagą staje się kradzież torebek kobietom przebywającym na cmentarzu. Taka sama sytuacja jest w Stargardzie Szczecińskim oraz w Szczecinie. Starsze panie nie powinny brać na cmentarz większej ilości pieniędzy. Należy tę sprawę nagłośnić. Straż Miejska nie jest w stanie zapewnić wszystkim bezpieczeństwa, nawet gdyby patrolowała cmentarz prze 24 godziny.

Ad.152/VIII/03 – w miarę posiadanych środków finansowych będziemy remontowali chodniki w mieście. Jeżeli chodzi o chodnik przy ul. Bolesława Chrobrego, to jest to droga krajowa.

Ad.153/VIII/03 – interpelacje przyjmujemy do realizacji i 154/VIII/03

Ad.155/VIII/03 – 10 czerwca br. odbędzie się spotkanie w miejscowości Parsówek. Głównym tematem spotkania będzie utworzenie nowego sołectwa. Chcę poinformować, że mieszkańcy wsi Dębce również wystąpili z wnioskiem o utworzenie sołectwa.

Ad.157/VIII/03 – sprawa zostanie rozwiązana, bo firma GRYF- SPED przenosi się do Pniewa. Szczegółowo zapoznam się ze sprawą i udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.158/VIII/03 - interpelacja jest słuszna. Po wykonaniu remontu ulicy, o której mowa w interpelacji oraz po ułożeniu chodnika trzeba będzie zamontować na jezdni próg zwalniający.

Ad.159/VIII/03 – prezentowany przeze mnie program podczas kampanii wyborczej jest realizowany. Po przerwie letniej przedstawię szczegółowy program na obecną kadencję.

Ad.162/VIII/03 - udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.163/VIII/03 - remont drogi nr 31 okazał się bublem. Wadliwie przeprowadzono odbiór drogi po remoncie. W II połowie czerwca br. zorganizujemy spotkanie z Dyrekcją Dróg Krajowych w celu omówienia tej sprawy.

Ad.164/VIII/03 - muszę rozważyć sprawę, o której mowa w interpelacji. Osobiście uważam, że podczas wykonywania wodociągów w poszczególnych wsiach należy również wykonać przyłącze do istniejących już budynków. Mieszkańców wsi nie stać na pokrycie kosztów z tytułu wykonania przyłączy do budynków. Nie można dalej prowadzić takiej polityki.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli chodzi o obsadzenie nieużytków wierzbą energetyczną, to zainteresowane jest tym stowarzyszenie zajmujące się pozyskiwaniem surowców energetycznych odnawialnych. Obecnie prawo unijne zakłada, że około 7% energii elektrycznej musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. Istnieje możliwości uzyskania ze środków unijnych dopłaty w wysokości około 50.000 zł do każdego hektara obsadzonego wierzbą energetyczną Wierzba energetyczna plonuje po 3 latach od zasadzenia. Okres plonowania wynosi około 25 lat. Jeżeli się uda, to będzie to sukces. Sprawa jest trudna, ale prowadzimy działania w tym zakresie. Jeżeli chodzi o firmę GRYFSKAND, to jest ona potrzebna. Należy jednak pamiętać o tym, że w Żabnicy mieszkają ludzie i dlatego należy rozwiązać sprawę parkowania samochodów. Można ustawić na drodze znak zakazu zatrzymywania się i postoju. Ale nie o to chodzi. Należy przymusić firmę do wykonania parkingu przy zakładzie /na pobliskich łąkach/ i wówczas sprawa będzie rozwiązana.

Radny Antoni Rak - w maju bieżącego roku miał się rozpocząć remont hotelu „Pod Platanem”. Maj już mija, a w budynku nic się nie dzieje. Wczoraj dowiedziałem się, że w tym roku nie rozpocznie się remontu, bo nie ma jeszcze pozwolenia na budowę i dokumentacja jest niekompletna. Prawdopodobnie remont będzie trwał przez cały 2004 rok. Proszę o zajęcie się sprawą. Proszę również o ustawienie koszy na śmiecie w całym mieście. Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu mówił o zakupie nowych koszy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na remont budynku „Pod Platanem” była opracowana dokumentacja, ustalone były terminy. Nikt jednak nie pomyślał z zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. 30 Maja br. uprawomocni się decyzja o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Po tym terminie otrzymamy pozwolenie na budowę. Według oświadczenia Zespołu Elektrowni Dolna Odra dokumentacja jest kompletna. Spisano porozumienie o wspólnej inwestycji pomiędzy Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A., a Urzędem Miasta i Gminy. Powołano wspólna komisję przetargową. Mam nadzieję, że najpóźniej do 15 lipca br. sprawa przetargu będzie zakończona. Zakończenie zadania powinno mieć miejsce pod koniec grudnia br. lub na początku stycznia 2004 r.

Radny Marek Sanecki - proszę, aby w przyszłości kolejne wersje projektów uchwał były numerowane, bo przy tak dużej ilości można się pogubić.

Radny Czesław Kapusta - apeluję o wycinanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, a na to miejsce należy nasadzać nowe. Uważam, że odnawianie drzewostanu jest udaną akcją.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - my nasadzamy młode drzewka, a wandale niszczą je. Ostatnio Dyrekcja Dróg Krajowych nasadziła wzdłuż swoich dróg młode drzewka, a jakiś wandal ściął wszystkie młode drzewka maczetą. Jak zwykle nie ma winnego. Nikt nie widział kto to zrobił? Miało to miejsce przy ulicach: Flisaczej i Hugo Kołłątaja. Koszt zakupu drzewek wyniósł 7.000 zł. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy nasadzali nowych drzewek.

Radny Marek Sanecki - może lepiej nasadzić mniej drzewek, ale każde z nich zabezpieczyć przed złamaniem z trzech stron kołkiem.

Radny Zenon Trzepacz - w imieniu piłkarzy i działaczy LKS Odrzanka - Radziszewo dziękuję Prezesowi PUK za pomoc w doprowadzeniu wody na boisko sportowe w Radziszewie.

Ad.XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że:

- w tym roku po obchodach „Dni Gryfina” nie wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy żadna skarga związana z obchodami, jak było to w poprzednich latach. Wynika z tego, że przeniesienie obchodów na teren stadionu było decyzją trafną.

Podziękował wszystkim tym, którzy włączyli się w zorganizowanie obchodów oraz tym, którzy wzięli w nich udział,

- w przyszłym roku zorganizować zostaną uroczyste obchody związane z 750- leciem miasta Gryfino,

- w Biurze Obsługi Rady jest do wglądu publikacja „Ściągawka dla Radnego”. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali pismo przewodnie w tej sprawie,

- oświadczenia majątkowe radni złożyli w terminie. Po jednym egzemplarzu zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz do Urzędu Skarbowego. Nowy radny p. Ireneusz Sochaj ma obowiązek złożyć oświadczenie w przeciągu miesiąca od daty złożenia ślubowania radnego,

- radni: p Zenon Trzepacz i p. Józef Gutkowski wezmą udział w IV Kongresie Gmin Wiejskich, który odbędzie się 31 maja 2003 r. w Warszawie,

- wspólnie z Burmistrzem w dniach 24 – 26 kwietnia br. wziął udział w Kongresie Zachodniopomorskim na temat „Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej”,

- radni: p. Zenon Trzepacz i p. Czesław Kapusta w dniach 28 – 29 kwietnia br uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne „CIBET” sp. z o.o. na temat „Wykorzystanie Biomasy jako czynnika aktywizacji terenów wiejskich i małych aglomeracji”,

- nie wszyscy radni wywiązują się ze swoich zobowiązań. Chodzi o to, że radni sami podjęli decyzję o uczestniczeniu w dyżurach radnych, w każdy poniedziałek miesiąca. W ostatni poniedziałek żaden z radnych nie uczestniczył w dyżurze, a powinni byli być radni: p. Jan Kozłowski i p. Maciej Szabałkin,

- na ostatnim spotkaniu z sołtysami zgłoszono wniosek o zapewnienie sołtysom siedzących miejsc podczas obrad sesji. Na sali obrad w dniu sesji nie ma warunków na oznaczenie miejsc dla poszczególnych gości zaproszonych, w tym sołtysów - ze względu na brak miejsca na sali. Jednak wystawiana jest dostateczna ilość krzeseł, by pomieścić wszystkich zaproszonych. Należy pamiętać, iż ustawa o samorządzie gminnym gwarantuje prawo wstępu obywateli na sesje Rady. Stąd konieczność zapewnienia miejsc również dla wszystkich chętnych mieszkańców naszej Gminy. Pan Burmistrz w dniu dzisiejszym zadeklarował, że po każdej sesji odbędzie się spotkanie z sołtysami w sali nr 25,

- zbliżają się wybory ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie skierował pismo do Rady Miejskiej z informacją o liczbie ławników, która winna być wybrana przez Radę na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie. Wybory ławników winny odbyć się najpóźniej w październiku tego roku. Rada Miejska powołuje zespół, który przygotuje Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. Zaproponował powołanie w/w zespołu na kolejnej sesji w czerwcu.

- kolejna sesja odbędzie się 26 czerwca br. o godz. 900.

Następnie udzielił głosu sołtysowi z miejscowości Steklno p. Jerzemu Woźniakowi.

Pan Jerzy Woźniak - regulamin gwarantuje mi, że w wolnych wnioskach mogę zabrać głos, a Przewodniczący Rady nie udzielił mi go.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - jeszcze trwają obrady sesji i teraz udzieliłem Panu głosu.

Pan Jerzy Woźniak - swoja sprawę przedstawię na spotkaniu z Panem Burmistrzem po zakończeniu obrad sesji.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad I wersja - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad II wersja - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Interpelacje radnych - załączniki: zal7 , zal8 ( strona1, strona2 , strona3 , strona4, strona5 , strona6, strona 7, strona 8 ), zal9,
 8. Oświadczenie radnego o nie utraceniu wybieralności - załącznik nr 10,
 9. Uchwała nr VIII/116/03 - załącznik nr 11,
 10. Uchwała nr VIII/117/03 - załącznik nr 12,
 11. Ocena zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - załącznik nr 13,
 12. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 14,
 13. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku - załącznik nr 15,
 14. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 16,
 15. Uchwała nr VIII/118/03 - załącznik nr 17,
 16. Uchwała nr VIII/119/03 - załącznik nr 18,
 17. Uchwała nr VIII/120/03 - załącznik nr 19,
 18. Uchwała nr VIII/121/03 - załącznik nr 20,
 19. Uchwała nr VIII/122/03 - załącznik nr 21,
 20. Uchwała nr VIII/123/03 - załącznik nr 22,
 21. Uchwała nr VIII/124/03 - załącznik nr 23,
 22. Rezygnacja radnych - załączniki nr 24 i 25,
 23. Uchwała nr VIII/125/03 - załącznik nr 26,
 24. Uchwała nr VIII/126/03 - załącznik nr 27.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona1 [89285 bajtów]
strona2 [90830 bajtów]
strona3 [127233 bajtów]
strona4, [136563 bajtów]
strona5 [141202 bajtów]
strona6 [116412 bajtów]
strona7 [125246 bajtów]
strona8 [111899 bajtów]
załącznik nr 7. [64754 bajtów]
załącznik nr 9. [123367 bajtów]