Porządek obrad

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 26 czerwca 2003 r. o godz. 900

 
I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
2/ przyjęcie protokołu z VIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r, w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/IX.
- uwagi i wnioski.

VI. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino- DRUK Nr 2/IX.
- uwagi i wnioski.

VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PEC SD. z o.o. w Gryfinie-DRUK Nr 3/IX.
- uwagi i zapytania.

VIII. Ustalenie stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. - DRUK Nr 4/IX.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX. Ustalenie stawki czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 5/IX.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X, Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003 - DRUK Nr 6/IX.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 7/IX,
2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino - DRUK Nr 7-1/IX.
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-2/IX,
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica - DRUK Nr 7-3/IX.
5/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica -DRUK Nr 7-4/IX,
6/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-5/IX
7/ zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2 - DRUK Nr 7-6/IX
8/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną -DRUK Nr 7-7/IX

odrębnie do każdego projektu uchwały
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 8/lX.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIII. Powołanie zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - DRUK Nr 9/IX.
1/ uwagi i wnioski, 
2/ podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 10/IX.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XV. Zmiana uchwały Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy - DRUK Nr 11/IX.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa- DRUK Nr 12/IX,
2/ uchylenia uchwały Nr V/72/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Marii Konopnickiej (obr. 4 m. Gryfino) - DRUK Nr 12-1/IX.
3/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki - DRUK Nr 12-2/IX,
4/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno - DRUK Nr 12-4/IX,
5/ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino -rejon ulicy Armii Krajowej - DRUK Nr 12-6/IX.
odrębnie do każdego projektu uchwały
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. „CENTRUM" - DRUK Nr 15/IX.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.