Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr IX/03 z IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 26 czerwca 2003r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1220.

Nieobecny - Jan Bielecki

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych. Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Z porządku obrad sesji wycofano projekty uchwał w sprawie:

 • uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo - DRUK Nr 12-3/IX,
 • uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń - DRUK Nr 12-5/IX,
 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 13/IX,
 • zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/IX.

Do porządku obrad sesji wprowadzono jako pkt. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. „CENTRUM” - DRUK Nr 15/IX.

Projekt uchwały w w/w sprawie omówiły wszystkie Komisje Rady. Innych propozycji nie zgłoszono. II wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 5. ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VIII sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VIII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6. Ponadto poinformował, że: - trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie na temat rozwiązania problemu szpitala w Gryfinie. Sprawa będzie omawiana na sesji w dniu 10 lipca br. Wówczas znane będą już wynegocjowane szczegóły. Proponuje się by na odpowiednich zasadach miasto przejęło szpital. i w oparciu o kodeks handlowy prowadziło go jako jednoosobowa spółka miasta. Wspólnie ze starostwem jesteśmy na dobrej drodze do wypracowania takiej koncepcji, że szpital mógłby działać nadal. Nie było by zwolnień z pracy w szpitalu. Czynione są starania, by do końca przyszłego roku została uruchomiona winda w szpitalu. Po wybudowaniu windy szpital będzie spełniał kryteria pozwalające na podpisanie kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze szpitalem w Gryfinie. Przed sesją 10 lipca br. spotkam się z klubami radnych w celu omówienia sprawy, - 14 sierpnia br. odbędą się obchody Dnia Wojska Polskiego połączone z wmurowaniem tablicy okolicznościowej upamiętniającej rocznicę gibraltarską. W tym dniu od godziny 14oo do godziny 15oo odbędzie się występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego ze Stargardu Szczecińskiego. O godzinie 16oo odbędzie się msza w kościele na Starym Mieście, a następnie przemarsz z orkiestrą na cmentarz w Gryfinie. Tam odbędzie się wmurowanie tablicy pamiątkowej, - odbyły się dalsze rozmowy z przedstawicielami Zespołu Dolnej Odry S.A. na temat sprzedaży PEC w Gryfinie, - być może już wkrótce pojawi się w Gryfinie podmiot, który wybuduje domki bungalowe w okolicy Centrum Wodnego Laguna. Powstały by tam około 300 miejsc noclegowych. Czekamy na list intencyjny w tej sprawie.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wypracowała wniosek o ufundowanie sztandaru dla Miasta i Gminy Gryfino z okazji obchodu 750 – lecia nadania praw miejskich - załącznik nr 7. Faktycznie Gryfino nie ma sztandaru. Ostatnio uczestniczyliśmy w obchodach 725 – lecia nadania praw miejskich dla Barlinka, który posiada. sztandar. Ciekawostką jest to, że miasto Bersenbruck w Niemczech posiada sztandar Greifenhagen, a my nie mamy swojego sztandaru. Następnie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr IX/127/03 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rady stanowi załącznik nr 8.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

Radny Artur Nycz - nasza Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wypracowała dwa wnioski, których nie przekazano jeszcze Panu Burmistrzowi. W dniu dzisiejszym chcę tylko zasygnalizować w jakiej sprawie są wnioski. Komisja dokonała przeglądu wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie i wnioskuje aby do końca sierpnia br. Pan Burmistrz przedstawił propozycje rozwiązania następujących problemów:

1/ budowy nowej kwatery na wysypisku odpadów komunalnych. Istnieje potrzeba przygotowania w trybie pilnym kolejnej kwatery, bo obecna jest zapełniona,

2/ zakupu linii do segregacji śmieci,

3/ budowa budynku socjalnego dla pracowników wysypiska,

4/ wskazanie źródeł sfinansowania w/w inwestycji. Są to wnioski intencyjne.

Ponadto Komisja wnioskuje o:

1/ szybką rekultywacje odpadów zalegających na gruntach w okolicy Daleszewa,

2/ przygotowanie do końca sierpnia br. propozycji przerobu w/w odpadów wraz z podaniem źródła finansowania. Oprócz tego chcę jeszcze zgłosić wniosek radnych klubu SLD -PLD: - klub radnych wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie obniżenia opłaty adiacenckiej z 50% do 30%. Uważamy, że w aktualnej sytuacji gospodarczej taka obniżka będzie zasadna. Opłata adiacencka w wysokości 50% jest zbyt wysoka. Sprawa powinna być rozpatrzona na sesji 10 lipca br. Jeżeli tak się nie stanie, to klub radnych SLD – PLD złoży własny projekt uchwały w tej sprawie.

Ad IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Krystyna Gazdecka

166/IX/03 – czy istnieje możliwość wykonania parkingów dla samochodów osobowych w Gryfinie w następujących miejscach: - między ulicą Słowiańską, a Targową - teren w kształcie trójkąta ponad 800 m2. Obecnie jest to tzw. postój bagażowy TAXI, - miedzy ulicą Słowiańską, a Garbarską - teren w kształcie trójkąta, mniejszy niż poprzedni. Po wybudowaniu budynku GTBS przy ulicy Garbarskiej w Gryfinie, w okolicy wieżowców nastąpiło znaczne ograniczenie miejsc parkingowych. Przy ulicy Słowiańskiej nie ma chodnika i stojące na jej poboczach oraz na podwórkach pomiędzy budynkami samochody stwarzają duże zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza dla dzieci. Wskazane tereny są własnością gminy i mogły by być wykorzystane jako parkingi, ale trzeba je do tego przygotować. Jeżeli w tym roku nie będzie takiej możliwości, to proszę o potraktowanie tej sprawy jako mój wniosek do opracowania budżetu na 2004 rok.

167/IX/03 - czy przewiduje się wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino? Czy PUK jako firma świadcząca tego typu usługi ma jakieś propozycje by zwiększyć częstotliwość wywozu pojemników ze śmieciami, które zbyt często są przepełnione, przez co wiatr rozwiewa śmiecie po mieście. Należy częściej opróżniać pojemniki również te z butelkami PET. Dotyczy to przede wszystkim terenów należących do tzw. zarządców zbiorowych, np. Spółdzielni Mieszkaniowych. Ilość pojemników i częstotliwość ich wywozu ostatnio bardzo zmalała i nie służy to ogólnemu porządkowi. Jest lato, butelek jest dużo i dlatego należy częściej opróżniać pojemniki.

Radny Czesław Kapusta

168/IX/03 – ponawiam interpelację o zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Podgórnej w Wełtyniu Jest to ulica zabudowana, a nie ma tam ani jednej lampy oświetleniowej.

169/IX/03 - proszę o zamontowanie lampy ulicznej w miejscowości Wirówek. Nie ma tam w ogóle oświetlenia ulicznego. 170/IX/03 - proszę o zmodernizowanie drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Wirówku gdyż jest w bardzo złym stanie.

171/IX/03 - proszę o wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wełtyń.

172/IX/03 - proszę o naprawę drogi polnej na odcinku Wełtyń - Wirów.

Radny Janusz Skrzypiński

173/IX/03 - w złym stanie jest nawierzchnia drogi przy ulicy Wojska Polskiego w Gryfinie na odcinku pomiędzy Policją, a Przedszkolem Nr 1. Na tym odcinku są garby, które stwarzają niebezpieczeństwo na drodze. należy wystąpić do Zarządu Wojewódzkiego Dróg o sfrezowanie garbów na drodze lub o wylanie nowej nakładki.

174/IX/03 - należy zamontować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Zygmunta Krasińskiego, Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego w Gryfinie. Zamontowanie sygnalizacji świetlnej poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi. Ponadto należy wyciąć jedno drzewo znajdujące się po prawej stronie drogi jadąc od ulicy Zygmunta Krasińskiego w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Rosnące tam drzewo zasłania widoczność na drodze.

Radny Jan Kozłowski

175/IX/03 - czy wnioski zgłoszone przez sołtysów na zebraniach wiejskich będą ujęte do budżetu gminy na 2004 rok?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz

176/IX/03 - przy realizacji wniosku Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Społecznego dotyczącego ufundowania sztandaru dla Miasta i Gminy Gryfino należy również pomyśleć o ufundowaniu insygniów władzy dla Przewodniczącego Rady i Pana Burmistrza. Należy to zrobić w porozumieniu ze związkiem heraldycznym.

Radny Ireneusz Sochaj

177/IX/03 - chciałbym wiedzieć jak się nazywa firma wydawnicza z Bydgoszczy, z którą zawarto umowę na wykonanie planu miasta? Widziałem już plan miasta wykonany przez pewną firmę z Bydgoszczy. Wartość wizualna tego planu nie była najlepsza. Dlatego należy zastanowić się, czy nie wybrać innej firmy do wykonania planu miasta.

178/IX/03 - z informacji Pana Burmistrza wynika, że dla Domu Książki w Gryfinie odroczono spłatę podatku za lokal w kwocie 50.000 zł do 15 grudnia br. Co będzie, gdy w/w kwota nie wpłynie do gminy w wyznaczonym terminie? Czy do tej pory Dom Książki wszystkie spłaty regulował w terminie?

Radny Zenon Trzepacz

179/IX/03 - czy prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg na temat naprawy poszczególnych odcinków dróg? Na spotkaniu z zarządcami wszystkich dróg zgłaszaliśmy wnioski w tej sprawie, które do tej pory nie są realizowane.

Radny Zdzisław Kmieciak

180/IX/03 - mieszkańcy Żabnicy skarżą się, że samochody ciężarowe jadące do GRYFSKAND-u na odcinku od przejazdu kolejowego do Żabnicy rozwijają nadmierna prędkość. Należy postawić znak drogowy ograniczający prędkość na tym odcinku drogi.

Radny Kazimierz Płonka

181/IX/03 - w kwietniu br. zgłosiłem interpelację w sprawie naprawy ławek przy boisku do gry w kosza na ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie. Otrzymałem odpowiedź, że PUK robi przegląd ławek na wszystkich placach. Po skończonym przeglądzie przystąpi do naprawy. Jednak do tej pory nie naprawiono ławek przy ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Ireneusz Sochaj

182/IX/03 - przy skrzyżowaniu ulic Bolesława Chrobrego i 1 Maja w Gryfinie są uschnięte drzewa. Należy je usunąć.

Radny Maciej Szabałkin

183/IX/03 - proszę o kilka słów informacji na temat ostatniego spotkania wspólników spółki PUK w Gryfinie.

Radny Mieczysław Sawaryn

184/IX/03 - na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę o udzieleniu wysokich bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych w Gryfinie. Mieszkańcy gminy zainteresowani kupnem dowiadują się w Urzędzie Miasta i Gminy, że bonifikaty nie są tak wysokie jak informowano. Wcześniej mówiono, że na wykup mieszkania potrzeba będzie od 2.000 zł do 5.000 zł. Teraz zainteresowanych informuje się, że koszt zakupu mieszkania waha się w granicach od 10.000 zł do 20.000 zł. Proszę o dokładne zbadanie sprawy i przedstawienie informacji na następnej sesji. Mieszkańcy zainteresowani kupnem boja się, że złożą wniosek o wykup mieszkania, biegły wyceni lokal, trzeba będzie zapłacić za przepis notarialny i wówczas okaże się, że koszty przekraczają ich możliwości finansowe. Wnioskuję o powierzenia wykonania wyceny nieruchomości osobie, która wykona to zadanie za niewielką kwotę. W przetargu można było by uzyskać cenę około 300 złotych za mieszkanie. Należy również przeprowadzić negocjacje z notariuszem w sprawie uzyskania jak najniższych opłat stosowanych przy przepisie mieszkań.

185/IX/03 - rozpoczynają się wakacje. Około 60% młodzieży nie wyjedzie nigdzie na wypoczynek. Proszę Pana Burmistrza o rozważenie możliwości zorganizowania na stadionie przy Centrum Wodnym Laguna w piątki, soboty i niedziele festynów dla mieszkańców miasta i gminy. Należy zorganizować sprzedaż artykułów spożywczych, napojów. Powinna tam również przygrywać kapela. Nie musi tego organizować gmina. Mogą się tym zająć podmioty gospodarcze. Trzeba z nimi omówić sprawę.

Radny Czesław Kapusta

186/IX/03 - podczas przerwy w obradach sesji dowiedziałem się, że w miejscowości Wełtyń w dniu dzisiejszym zostały wymienione wszystkie znaki drogowe. Mieszkańcy Wełtynia nie są zadowoleni z ustawionych znaków drogowych. Uważają, że oznakowanie powinno być w wersji pierwotnej. Należy również w dwóch miejscach na skrzyżowaniach drogi zamontować lustra. Proszę o zajęcie się sprawą. Chciałbym się również dowiedzieć dlaczego wbrew woli mieszkańców zamontowane nowe znaki?

Radny Zenon Trzepacz

187/IX/03 - jak wygląda sprawa związana z dożywianiem dzieci w okresie wakacji?

Radny Mieczysław Sawaryn

188/IX/03 - w bardzo złym stanie jest droga na Górnym Tarasie w Gryfinie, przy Przychodni Zdrowia. Do Przychodni przyjeżdżają ludzie chorzy, często na wózkach inwalidzkich i mają kłopoty z dojazdem. Droga w części jest własnością powiatu, a w części Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radna Magdalena Chmura 189/IX/03, 190/IX/03, 191/IX/03, 192/IX/03, 193/IX/03 - interpelacje zawarte są w załącznikach: zal9 , zal10 , zal11 , zal12 , zal13.

Radny Zdzisław Kmieciak 194/IX/03, 195/IX/03 - interpelacje zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - kadra medyczna ze Szpitala Powiatowego w Gryfinie wystosowała apel do Rady Miejskiej w Gryfinie, w którym prosi o przejęcie szpitala pod patronat Gminy. Do apelu załączone są listy z podpisami pracowników. Sprawą będziemy zajmowali się w terminie późniejszym.

Ad.V. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 15. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Rewizyjna uważa, że Sprawozdanie powinno przybrać tytuł „INFORMACJA”. Pozostałe Komisje przyjęły informacje bez uwag.

Ad.VI. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 17. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - trzy Komisje wypracowały wnioski, tj:

1/ Komisja Rewizyjna wnioskuje o: - podjęcie działań na rzecz polepszenia porządku w mieście, nawiązania szerokiej współpracy za Starostwem Powiatowym w Gryfinie w celu dokonywania przecinki drzew tak jak było to prowadzone w latach wcześniejszych oraz z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za drogi, przyległe chodniki, - zintensyfikowanie działań w celu sprawdzania napełnienia pojemników na śmiecie o opróżnianie ich każdorazowo w przypadku konieczności i potrzeby, a nie dopiero na zlecenie gospodarzy, - o dokonanie lustracji dróg i chodników na terenie miasta i wsi w celu wyegzekwowania od właścicieli obowiązku przywrócenia ich do prawidłowego funkcjonowania. Jednocześnie Komisja zauważa, że na tereniach wiejskich wystąpił spadek wywozu ścieków płynnych, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych co może sugerować zbyt wysokie opłaty pobierane przez przedsiębiorstwo.

2/ Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o: - Zwiększenie ilości i rodzaju pojemników (również na baterie) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, - przygotowanie gminnej akcji informacyjnej i promocyjnej w zakresie selektywnego zbioru odpadów komunalnych.

3/ Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje: - aby pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych były opróżniane systematycznie, a nie tylko na wezwanie zarządcy budynków, - o uzupełnienie wzdłuż ulicy Łużyckiej koszy na śmiecie.

Nikt więcej nie zabierał głosu.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - uważam, że informację przyjmujemy wraz ze zgłoszonymi przez Komisje wnioskami. Ad.VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PEC Sp. z o.o. w Gryfinie. Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 18.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje wypracowały wnioski, tj:

1/ Komisja Rewizyjna uważa, że informacja wskazująca zatrudnienie pracowników biurowych i fizycznych jest rozbieżna, ponieważ do pracowników biurowych nie zaliczono kadry kierowniczej, a więc w Przedsiębiorstwie doszło do zachwiania struktury zatrudnienia na korzyść pracowników umysłowych. Taka sytuacja zdaniem Komisji jest wadliwa. Ponadto z informacji nie wynika, czy w ostatnich latach dokonano restrukturyzacji w zatrudnieniu oraz w jakich grupach zawodowych?

2/ Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska prosi o wyjaśnienie informacji zawartej na stronie 5 - dlaczego kadra kierownicza została odłączona od pracowników umysłowych na wykresie kołowym rysunek 4?

Prezes Zarządu PEC sp. z o.o. w Gryfinie Dariusz Bańka - już od 2000 roku w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej redukowana jest liczba pracowników. Łącznie odeszło 33 osoby. W tym: - w 2000 roku zwolniono 8 pracowników fizycznych i 1 pracownika umysłowego, - w 2001 roku zwolniono 4 pracowników fizycznych i 2 pracowników umysłowych, - w 2002 roku zwolniono 14 pracowników fizycznych i 1 pracownika umysłowego, - w 2003 roku zwolniono 3 pracowników umysłowych. Ponadto w roku ubiegłym w PEC wydzielono sprzątanie i pilnowanie obiektu. Zajmowały się tym firmy z zewnątrz. Po objęciu przeze mnie stanowiska Prezesa PEC firma ponownie pilnowana jest przez naszych pracowników. Przedstawiając wykresy nie chcieliśmy niczego ukrywać. Na rysunku nr.4 wykazano pracowników umysłowych. Z tego wykresu wyłączono kadrę kierowniczą w ilości 4 osób. Jeżeli chodzi o strukturę, to jest to spółka dystrybucyjna sprzedająca ciepło. Przewidujemy jeszcze odejście z firmy 3 pracowników umysłowych w przeciągu 2 lat.

Radny Czesław Kapusta - wobec tego, w którym miejscu przedstawionej informacji wykazana jest kadra kierownicza?

Prezes Zarządu PEC sp-ka z o.o. w Gryfinie Dariusz Bańka - wykazani są w tabeli nr 5 razem z pracownikami umysłowymi.

Radny Artur Nycz - z informacji wynika, że dynamika sprzedaży energii cieplnej w stosunku do sezonu 1998 – 1999 spadała o 28,2%. Z jakich powodów nastąpił spadek sprzedaży energii cieplnej?

Prezes Zarządu PEC sp-ka z o.o. w Gryfinie Dariusz Bańka - jednym z powodów jest to, że spółdzielnie mieszkaniowe ociepliły budynki mieszkaniowe. Drugim powodem jest oszczędzanie. Sprzyja temu prawo energetyczne, które dopuszcza swobodę w zamawianiu energii elektrycznej.

Radny Zenon Trzepacz - jakiej firmie zlecono usługi zewnętrzne? Czy jest to firma z Gryfina?

Prezes Zarządu PEC sp-ka z o.o. w Gryfinie Dariusz Bańka - nie pamiętam nazwy firmy, ale zatrudnia ona nasze byłe pracownice, które pracowały jako sprzątaczki. Jest to firma ze Szczecina. Nikt więcej nie zabierał głosu.

Ad.VIII. Ustalenie stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. przyjęto większością głosów. Uchwała nr IX/128/03 stanowi załącznik nr 19.

Ad.IX. Ustalenie stawki czynszu za dzierżawę gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele nierolne na okres dłuższy niż 3 lata. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/129/03 stanowi załącznik nr 20.

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje aby w projekcie uchwały w § 1 wykreślić pkt.4. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku? W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów. Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z przyjętą zmianą. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych przy 3 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003 przyjęto większością głosów. Uchwała nr IX/130/03 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XI. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/131/03 stanowi załącznik nr 22.

2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/132/03 stanowi załącznik nr 23.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/133/03 stanowi załącznik nr 24.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/134/03 stanowi załącznik nr 25.

5/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/135/03 stanowi załącznik nr 26.

6/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 Gryfino. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/136/03 stanowi załącznik nr 27.

7/ zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2.

Radny Artur Nycz - czy tylko w tym przypadku sprzedaż gminnej nieruchomości jest uwarunkowana zastrzeżeniem? Czy będzie to miało miejsce w innych przypadkach?

p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej , Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - w tym przypadku wszyscy mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o wykup lokalu. Budynek zamieszkuje trzy rodziny. Jednak po podjęciu uchwały w tej sprawie dwóch mieszkańców wycofało się. Aby nie utrudniać wykupu mieszkania trzeciemu dzierżawcy lokalu przedstawiliśmy projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 24 kwietnia br. Generalnie jest tak, że uchwała w sprawie sprzedaży mieszkań podejmowana jest wtedy, kiedy wszyscy lokatorzy danego budynku zainteresowani są wykupem mieszkań.

Radny Artur Nycz - na jednej z poprzednich sesji podjęliśmy uchwałę o stosowaniu dużych bonifikat przy wykupie lokali komunalnych. Może zdarzyć się tak, że jeden z lokatorów nie będzie zainteresowany wykupem mieszkania, a więc pozostali lokatorzy nie będą mogli skorzystać z możliwości wykupu swoich mieszkań. Czy nie powinniśmy zastanowić się nad możliwością sprzedaży nawet jednego mieszkania w danym budynku?

p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej , Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - decyzja w tej sprawie należy do Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w uchwale jest zapis, że jedna osoba przy zakupie mieszkania otrzymuje bonifikatę w wysokości 80%. Jeżeli wszyscy lokatorzy z danego budynku chcą wykupić mieszkanie, to przysługuje im bonifikata w wysokości 90%.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr VII/93/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/137/03 stanowi załącznik nr 28.

8/ zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 7-7/IX.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/138/03 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o przygotowanie programu wytyczenia pod budownictwo komunalne terenów w celu uniknięcia ewidentnych błędów w lokalizacji budownictwa wielorodzinnego pośród osiedli domków jednorodzinnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przed sesją spotkałem się z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej radnym Mieczysławem Sawarynem. Omówiliśmy w/w sprawę. Wyjaśniłem, że w tym miejscu nie ma budownictwa jednorodzinnego. Jest tam budownictwo wielorodzinne. Na w/w teren opracowano szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od dwóch lat planowano, że w tym miejscu powstanie budynek GTBS. Moje wyjaśnienia przekonały radnego Mieczysława Sawaryna o słuszności uchwały. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały w w/w sprawie, to nie można będzie ubiegać się o kredyt na następny budynek GTBS. Proszę Radę o przyjęcie uchwały w tej sprawie. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 przyjęto większością głosów. Uchwała nr IX/139/03 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XIII. Powołanie zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - jesienią bieżącego roku odbędą się wybory ławników. Zobowiązani jesteśmy do powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Z Sądu do zespołu proponowany jest p. Alfred Bajon - Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie. Z Policji do zespołu proponowany jest p. Zenon Ścisłowski - Naczelnik Sekcji Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Z grona radnych należy zgłosić do zespołu co najmniej 3 osoby. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Z grona radnych zgłoszono następujące osoby: - p. Mieczysława Sawaryna, - p. Janinę Nikitińską, - p. Krystynę Gazdecką, - p. Józefa Gutkowskiego, - p. Kazimierza Fischbacha. W/w radni wyrazili zgodę do pracy w zespole.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/140/03 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XIV. Zmiana budżetu gminy na 2003 rok. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Radny Artur Nycz - w kwietniu br. Rada przegłosowała wniosek aby przy podziale nadwyżki budżetowej zwiększyć budżet OPS z przeznaczeniem na zasiłki, pomoc w naturze i ZUS. W przedstawionym projekcie uchwały nie uwzględniono tego wniosku. Dlaczego?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w projekcie uchwały uwzględnione są prace interwencyjne. Na dzień dzisiejszy w Urzędzie Miasta i Gminy zatrudnionych jest 13 osób w ramach prac interwencyjnych. Z tego 7 osób zatrudniono w miesiącu czerwcu br. Są to pracownicy fizyczni wykonujący prace porządkowe na terenie miasta. Zatrudnianie osób przy pracach interwencyjnych odciąża OPS przy wypłacaniu świadczeń socjalnych. Ponadto fakt, że osoba bezrobotna posiada pracę jest dla niej bardziej korzystne niż otrzymywanie pieniędzy z OPS. W ramach tego programu zatrudnionych będzie jeszcze 10 osób. W Urzędzie Pracy złożyliśmy wniosek w tej sprawie. Środki finansowe na ten cel będą pochodziły z programu aktywizacji obszarów wiejskich. Oprócz tego do końca br. planujemy zatrudnić na tych samych zasadach jeszcze 8 osób. Wszystkie osoby będą otrzymywały świadczenia pieniężne za faktycznie wykonaną pracę.

Radny Artur Nycz - wniosek, o którym mówiłem został przyjęty przez Radę i powinien być uwzględniony w projekcie uchwały. Uważam, że nie rozwiąże się bezrobocia przez zatrudnianie dodatkowych osób na pracach interwencyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy. Prace interwencyjne miały dać możliwość przedsiębiorcom przygotowanie pracownika do odpowiedniej pracy. Przecież osoby zatrudnione w Urzędzie w ramach prac interwencyjnych nie znajdą stałego zatrudnienia w Urzędzie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przeznaczano już środki finansowe na przeszkolenie osób bezrobotnych. Z przeszkolonych osób może 3% znalazło zatrudnienie. Wynika z tego, że pieniądze wydano, a przeszkolone osoby nic nie zyskały. Naszym zamiarem jest pomóc osobom najbardziej potrzebującym.

Radny Janusz Skrzypiński - wszyscy pamiętają, że Rada przyjęła wniosek o którym mówi radny Artur Nycz. Mówiono wówczas o tym, że ludzi biednych jest coraz więcej. Dobrze, że zatrudniane są osoby w ramach prac interwencyjnych. Jednak przy podziale nadwyżki budżetowej miały być zwiększone środki finansowe na pomoc społeczną, bo przecież nie wszyscy bezrobotni otrzymają propozycję pracy interwencyjnej. Osoby te liczą, że OPS wesprze ich w różnej postaci. Dlatego uważam, że z nadwyżki budżetowej należy przeznaczyć środki finansowe dla OPS z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nikt nie mówi, że wycofujemy się z realizacji wniosku przyjętego przez Radę. Na dzień dzisiejszy OPS posiada środki finansowe na zabezpieczenie wszystkich niezbędnych potrzeb. Jeżeli będzie brakowało pieniędzy w OPS, to zgodnie z wnioskiem Rady takie pieniądze będą tam przekazane. Przy proponowaniu prac interwencyjnych współpracujemy z OPS. Na 10 osób wytypowanych przez OPS do prac interwencyjnych tylko 3 osoby przyjęły pracę. 7 osób nie podjęło proponowanej pracy. Nadal w pierwszej kolejności będziemy proponowali pracę osobom pobierającym zasiłek w OPS. Osoby, które nie przyjmą proponowanej pracy stracą prawo do pobierania zasiłku. Po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wrócimy do wniosku przyjętego przez Radę. Proszę nie obawiać się. Pieniądze potrzebne na niezbędną działalność OPS będą zagwarantowane.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że społeczeństwo nasze powinno pracować, a nie pobierać zasiłki. Zatrudnianie ludzi w ramach prac interwencyjnych jest dobrym rozwiązaniem. Umożliwienie pracy dla naszych mieszkańców jest najważniejsza.

Radny Janusz Skrzypiński - wszyscy wiemy, że ogólnie nie ma pracy i dla tych osób, którzy jej nie mają należy udzielić pomocy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na dzień dzisiejszy nie brakuje pieniędzy na pomoc społeczną. Jeżeli okaże się, że pieniędzy brakuje, to podejmiemy odpowiednią uchwałę w tej sprawie.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam, że wniosek podjęty przez Radę powinien być zrealizowany przy podziale nadwyżki budżetowej. Jestem zawiedziona, że w projekcie uchwały nie proponuje się środków finansowych dla OPS Przecież Pan Burmistrz obiecał, że w czerwcu br. OPS otrzyma pieniądze. Jeżeli jednak Pan Burmistrz zapewnia, że w OPS nie brakuje obecnie pieniędzy, a w razie potrzeby zostaną przekazane, to nie pozostaje nam nic innego jak wierzyć w zapewnienie.

Radny Zenon Trzepacz - przecież Pan Burmistrz powiedział, że pieniądze na pomoc społeczną są zabezpieczone. Nie należy więc dawać pieniędzy, jeżeli OPS ich nie potrzebuje.

Radny Mieczysław Sawaryn - powinniśmy się zastanowić jak stworzyć nowe miejsca pracy w gminie.

Radny Artur Nycz - czy podwyżki i nagrody w wysokości 180 tys zł są obligatoryjne? Może lepiej wykorzystać te pieniądze na stworzenie dwóch lub trzech miejsc pracy?

Radny Zenon Trzepacz - uważam, ze należy zakończyć dyskusję w tej sprawie. Pan Burmistrz wie najlepiej, czy potrzebne są pieniądze dla OPS, czy nie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - każdy wniosek Rady traktuję bardzo poważnie. Oświadczam, że jeżeli potrzebne będą pieniądze dla OPS, to zgodnie z przyjętym przez Radę wnioskiem OPS otrzyma je. Jeżeli chodzi o podwyżki w Urzędzie, to chcę powiedzieć, że w płacach występują wysokie dysproporcje. Młodzi pracownicy posiadający najlepsze wykształcenie, ukończone studia podyplomowe mają najniższe płace. Nie chcę oceniać polityki kadrowej poprzednich władz. Pieniądze, o których mowa w projekcie uchwały w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na podwyższenie płac osobom, które ukończyły studia i dały się poznać jako pracownicy wartościowi. Podam taki przykład, Pan Krzysztof Czosnowski ukończył studia, sprawdził się jako pracownik. Otrzymał awans na Kierownika Wydziału Planowania otrzymuje pobory w wysokości 1500 zł,- brutto. Natomiast Komendant Straży Miejskiej bez wyższego wykształcenia zarabia ponad 4.000 zł. Takie są realia.

Radny Artur Nycz - może w takim razie niektórym pracownikom należy obniżyć wynagrodzenia, a innym podwyższyć?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę poinformować, iż zostało podpisane porozumienie płacowe, z którego wynika, że na nagrody musi być wydzielony fundusz w wysokości 3%. To wcale nie znaczy, że pieniądze te muszą być wykorzystane. Muszą jednak być zaplanowane. Nikt więcej nie zabierał głosu. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok przyjęto większością głosów. Uchwała nr IX/141/03 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XV. Zmiana uchwały Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia12 września 2002 r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/142/03 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XVI. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/143/03 stanowi załącznik nr 34.

2/ uchylenia uchwały Nr V/72/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Marii Konopnickiej (obr 4 m. Gryfino).

Radny Mieczysław Sawaryn - chcę przypomnieć radnym z poprzedniej kadencji, że kiedyś przy ul Łużyckiej w Gryfinie wybudowaliśmy na osiedlu domków jednorodzinnych wielomieszkaniowy budynek, który szpeci osiedle. W tym przypadku jest podobna sytuacja. Działalność gospodarcza właściciela terenu w Gryfinie zmierzająca do wybudowania stacji paliw, do stworzenia miejsc pracy, do płacenia podatków z tego tytułu na rzecz miasta jest odrzucona. Dzieje się tak dlatego, że mieszkańcy być może słusznie protestują przeciwko usytuowaniu w tym miejscu stacji paliw. Uważam, że w takich sytuacjach powinniśmy mieć na uwadze aspekt ekonomiczny, gospodarczy oraz sytuację związaną z możliwością oddziaływania na środowisko. Osoba chcąca wybudować stację paliw powinna była przygotować operat związany z oddziaływaniem na środowisko. Jeśli oddziaływanie na środowisko było by negatywne, to wówczas nie wydano by zgody na budowę stacji paliw.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr V/72/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obejmującej teren w rejonie ulicy Marii Konopnickiej (obr. 4 m. Gryfino) przyjęto większością głosów. Uchwała nr IX/144/03 stanowi załącznik nr 35.

3/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/145/03 stanowi załącznik nr 36.

4/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/146/03 stanowi załącznik nr 37.

4/ zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr IX/147/03 stanowi załącznik nr 38.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. „CENTRUM”.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16. Radny

Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna dokładnie zapoznała się ze skargą i uznała, że działanie Urzędu nie było celowe. Uważamy jednak, że wniosek złożony do gminy przez obywatela powinien być rozpatrzony w trybie administracyjnym. Jeżeli tak nie jest, to należy poinformować osobę, która złożyła wniosek, w jakim trybie będzie rozpatrywana sprawa. Chciałbym dowiedzieć się, czy w takiej sytuacji jest celowe podejmowanie uchwały?

Radca Prawny Krzysztof Judek - w tym przypadku podjęcie uchwały jest obowiązkiem. Rada powinna rozpatrzyć skargę. Formą rozpatrzenia skargi jest podjęcie uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna uznała, że opieszałość organu polegała na przytrzymywaniu dokumentów i nie kierowaniu ich do adresata. O tak takiej też treści przygotowaliśmy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie skargi p. Czesławy Łakomej i p. Zbigniewa Sawickiego Właścicieli P.H.U. „CENTRUM” przyjęto większością głosów. Uchwała nr IX/148/03 stanowi załącznik nr 39.

Ad.XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henry Piłat.

Ad.166/IX/03 - sprawa budowy parkingu jest do przemyślenia w roku przyszłym. W budżecie gminy na 2004 rok należy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.

Ad.174/IX/03 - cieszę się, że zgłaszane są interpelacje, których realizacja ma na celu polepszenie bytu naszym mieszkańcom. Taką interpelacją jest zamontowanie świateł na skrzyżowaniach ulic

Ad.175/IX/03 - na temat wniosków dotyczących wsi poinformuję na spotkaniu z sołtysami, które odbędzie się 15 minut po zakończeniu sesji. Na w/w spotkanie zapraszam również radnych. Na wszystkie interpelacje udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad. XX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że następna sesja odbędzie się 10 lipca br. o godz. 900. Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie. Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. II wersja porządku obrad sesji - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 7,
 8. Uchwała nr IX/127/03 - załącznik nr 8,
 9. Interpelacje radnych - załączniki: zal9 , zal10 , zal11 , zal12 , zal13 , zal14 ,
 10. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino - załącznik nr 15,
 11. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16,
 12. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 17,
 13. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PEC Sp. z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 18,
 14. Uchwała nr IX/128/03 - załącznik nr 19,
 15. Uchwała nr IX/129/03 - załącznik nr 20,
 16. Uchwała nr IX/130/03 - załącznik nr 21,
 17. Uchwała nr IX/131/03 - załącznik nr 22,
 18. Uchwała nr IX/132/03 - załącznik nr 23,
 19. Uchwała nr IX/133/03 - załącznik nr 24,
 20. Uchwała nr IX/134/03 - załącznik nr 25,
 21. Uchwała nr IX/135/03 - załącznik nr 26,
 22. Uchwała nr IX/136/03 - załącznik nr 27,
 23. Uchwała nr IX/137/03 - załącznik nr 28,
 24. Uchwała nr IX/138/03 - załącznik nr 29,
 25. Uchwała nr IX/139/03 - załącznik nr 30,
 26. Uchwała nr IX/140/03 - załącznik nr 31,
 27. Uchwała nr IX/141/03 - załącznik nr 32,
 28. Uchwała nr IX/142/03 - załącznik nr 33,
 29. Uchwała nr IX/143/03 - załącznik nr 34,
 30. Uchwała nr IX/144/03 - załącznik nr 35,
 31. Uchwała nr IX/145/03 - załącznik nr 36,
 32. Uchwała nr IX/146/03 - załącznik nr 37,
 33. Uchwała nr IX/147/03 - załącznik nr 38,
 34. Uchwała nr IX/148/03 - załącznik nr 39. ; &nbs p; &nb sp;

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Ragan

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
zal10 [24838 bajtów]
zal11 [23048 bajtów]
zal12 [35221 bajtów]
zal13 [37727 bajtów]
zal9 [39882 bajtów]
załączniku nr 14 [79690 bajtów]