Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr XII/03 z XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 25 września 2003r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1330.

Nieobecny

- Artur Nycz

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,

2/ Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.

3/ Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4

Poprosił organizatorów gminnych dożynek w Sobieradzu o wystąpienie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat podziękował i wręczył upominki. organizatorom gminnych dożynek w Sobieradzu w osobach:

  • p. Stanisław Hutnik,
  • p. Wiesława Bieniewicz,
  • p. Edmund Krysiak,
  • p. Andrzej Jurczyszyn,
  • p. Katarzyna Chmielewska,
  • p. Danuta Świderek,
  • p. Jerzy Swojnóg,
  • p.Wioletta Gwiazda,
  • p.Krzysztof Gornostaj.


Następnie zaprosił wszystkich radnych do wzięcia udziału w dniu 3 października br. o godz,13oo w przekazaniu Państwu Solińskim z Sobieradza domu po kapitalnym remoncie. Koszt remontu wyniósł około 160.000 zł. Z tego ponad 100.000 zł, to pomoc mieszkańców i przedsiębiorców z całej gminy. W remoncie budynku uczestniczyło około 20 firm.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XI sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,

w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XI sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Informacja zawarta jest w załączniku nr 5.


Ponadto powiedział, że na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informował, iż zadłużenie PEC wynosiło około 3.000.000 zł. Jedną z przyczyn takiego zadłużenia była wymiana izolacji rurociągu nadziemnego od Elektrowni Dolna Odra do komory K1.

Miał wówczas rację mówiąc, że pod przetargiem na to zadanie kryje się wiele ciemnych spraw, które postara się wyjaśnić. Wpłynęły wówczas dwie oferty: z firmy Gdańskiej na przeszło 2.000.000 zł i naszej firmy TERMOKOR na kwotę 1.000.000 zł.

Obecnie okazało się, że izolacja, którą wymieniono trzy lata temu jest w fatalnym stanie. Jednak nie ma się do kogo odwołać, bo nie istnieje już firma, która realizowała zadanie. W tej sprawie należy wiele wyjaśnić..

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz

267/XII/03 - bardzo często na drodze nr 31 dochodzi do wypadków drogowych. Ostatnio w odstępie dwóch minut doszło do dwóch poważnych kolizji. Po wypadku na jezdni pozostało rozbite szkło, części plastykowe po zderzakach, itp.

Proszę o rozwiązanie problemu związanego ze sprzątaniem jezdni po wypadkach samochodowych.

268/XII/03 - na przejściu dla pieszych, przy Szkole Podstawowej w Radziszewie zamontowane jest światło włączane ręcznie. Dzieci przebiegają ulicę przed samochodami, gdyż kierowcy nie zważają na czerwone światło. Myślę, że jadący z przodu samochód ciężarowy zasłania czerwone światło. Uważam, że w tym miejscu należy zamontować światła na wysięgniku. Przyczyni się to do większego bezpieczeństwa dla pieszych.

269/XII/03 - w imieniu swoim i rolników z gminy Gryfino zwrócił się do mnie na piśmie p. Edward Szczepanik o obligatoryjne umorzenie III raty podatku rolnego z powodu tegorocznej suszy - załącznik nr 6.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie jest to interpelacja, tylko wniosek i należało go zgłosić w innym punkcie porządku obrad sesji.

Radny Czesław Kapusta

270/XII/03 - w imieniu mieszkańców Gardna chciałbym dowiedzieć się, dlaczego biblioteka mieszcząca się w szkole od września br. czynna jest tylko do godz. 14oo, a nie jak poprzednio do godz. 18oo. Dzieci uczęszczające do szkół w Gryfinie nie mogą korzystać z biblioteki. Nie mogą z niej korzystać również mieszkańcy pracujący poza Gardnem. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

271/XII/03 - na osiedlu mieszkaniowym w Gardnie wieczorami jest bardzo ciemno. W niektórych miejscach nie ma w ogóle lamp. Proszę o zajęcie się sprawą.

272/XII/03 - nie ma oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórnej w Wełtyniu. Po raz kolejny proszę o wykonanie tam oświetlenia ulicznego.


Radny Jan Kozłowski

273/XII/03 - dlaczego podczas trwania akcji ratunkowej przy wypadkach drogowych uczestniczy tylko Powiatowa Straż Pożarna z Gryfina. Dlaczego nie pomaga w ratowaniu Straż Pożarna z Dolnej Odry? Ostatnio w wypadku drogowym koło Dolnej Odry człowiek uwięziony w samochodzie czekał na pomoc pół godziny. Pomiędzy tymi Strażami powinna istnieć współpraca. Proszę o wyjaśnienie sprawy.


Radny Antoni Rak

274/XII/03 - kilka dni temu pod wiaduktem przy ul. Grunwaldzkiej utknął TIR. Kierowca był załamany, bo zerwał całą plandekę. Pod wiaduktem uszkodzone są belki metalowe i wystają z nich ostre krawędzie, które należy usunąć. Ponadto należy jeszcze raz dokonać pomiaru wysokości przepustu pod tunelem. Może okazać się, że po remoncie drogi wysokość jest mniejsza niż 3,5 metra. Trzeba również dobrze oznakować przejazd pod tunelem, tak by było to widoczne z daleka.

Radna Magdalena Chmura

275/XII/03 - Honorowi Dawców Krwi proszą o pomoc finansową na zorganizowanie obchodów 45 lecia powstania Klubu Honorowych Krwiodawców. Proszą również o pomoc w zorganizowaniu jubileuszu. Chcieli by wiedzieć, czy istnieje możliwość zorganizowania obchodów w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wpłynęło do mnie pismo, w którym Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Gryfinie zwraca się do p. Burmistrza z prośbą o objęcie patronatu nad Klubem - załącznik nr 7. ( strona1, strona2, strona3, strona4, strona5)

Władze Miejskie Szczecina zagwarantowały dla Honorowych Dawców Krwi darmowe przejazdy autobusami po Szczecinie. Było by wskazane, aby nasza gmina dla najbardziej zasłużonych dawców krwi również zagwarantowała darmowe przejazdy autobusami.

Przewodniczący Rady Jan Ragan w celu przypomnienia radnym, co to jest interpelacja i co powinna zawierać zacytował § 22 pkt. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie.

Pismo odczytane przez radną Magdalenę Chmurę nie jest interpelacją.

Radny Janusz Skrzypiński

276/XII/03 - należy dokonać przeglądu drzew rosnących na poboczach dróg gminnych i tam gdzie istnieje potrzeba dokonać przecinki. Szczególnie chodzi mi o wycięcie drzew na trasie Dołgie Swochowo. Są tam stare drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze.

277/XII/03 - na terenie miasta i gminy trwa wymiana oświetlenia na energooszczędne. Ustawiono nowe słupy, na których umocowane są lampy uliczne. Wszystko było by dobrze gdyby nie to, że słupy przechylone są w lewo lub prawo.

Ponadto jedna lampa przy ul. 1 Maja ustawiona jest na środku chodnika. Proszę o dopilnowanie, by słupy były ustawione pionowo, a lampa została przesunięta na brzeg chodnika.

278/XII/03 - proszę o przedstawienie informacji, ile faktycznie wynoszą długi PEC i z czego to wynika.

Radny Jan Bielecki

279/XII/03 - na parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy brakuje miejsc dla parkujących samochodów. Dlaczego ulica Niepodległości, na odcinku od ul.1 Maja w kierunku Przychodni Zdrowia jest zamknięta dla ruchu? Można tam wyznaczyć co najmniej 15 miejsc parkingowych. Natomiast przy ulicy Parkowej parkujące samochody często uniemożliwiają dojazd karetce Pogotowia Ratunkowego. Przy samej Przychodni Zdrowia samochody parkowane są nawet na trawniku. Natomiast za Przychodnią Zdrowia jest dużo wolnego miejsca i tam można by zrobić parking. W celu powiększenia miejsc parkingowych można by również zamknąć ulicę 1 Maja, przy dworcu kolejowym w Gryfinie przynajmniej do godz.17oo. Wówczas można by wykonać tam podwójny parking. Do dworca PKP można by dojechać od ulicy Grunwaldzkiej.

280/XII/03 - uważam, że na Górnym Tarasie w Gryfinie należy ustawić dwustronną zamykaną tablicę informacyjną. Na tablicy powinny być umieszczane informacje o tym, co dzieje się w gminie.

281/XII/03 - bardzo często uczęszczana jest droga przez pieszych i rowerzystów na trasie od Elektrowni Dolna Odra w kierunku Nowego Czarnowa. Na tym odcinku zdarzają się wypadki drogowe. Należy zwrócić się do zarządcy drogi o wykonanie chodnika oraz oświetlenia ulicznego lub wykonanie ścieżki rowerowej.


Radna Krystyna Gazdecka

282/XII/03 - czy w programie dotyczącym budowy przystanków autobusowych w naszej gminie jest ujęta budowa przystanku w Żabnicy, przy ul 3 Maja?

Radny Kazimierz Płonka

283/XII/03 - sala obrad w Urzędzie Miasta i Gminy jest w opłakanym stanie. Ze ścian odpada tynk. Zbliżają się obchody 750-lecia Gryfina. Uważam, że należy wyremontować salę.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz

284/XII/03 - na przejściu dla pieszych przy ul. Krasińskiego w Gryfinie od początku września br. nie działają światła Dzieci idąc do szkoły przechodzą w tym miejscu jezdnię. Jest bardzo niebezpieczne. Proszę o zajęcie się sprawą.

285/XII/03 - zaniedbana i nie oczyszczona jest ścieżka rowerowa oraz droga w kierunku przejścia granicznego w Gryfinie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Janina Nikitińska

286/XII/03 - proszę o zamontowanie lampy ulicznej przy ul. Mazurskiej w Gryfinie, naprzeciw gazowni. Wieczorem jest tam bardzo ciemno.

Radny Zdzisław Kmieciak

287/XII/03 - mieszkańcy Nowych Brynek z ul. Szczecińskiej 4 proszą o ustawienie lustra przy wyjeździe z tej miejscowości w kierunku Gryfina. Przy wyjeździe na łuku drogi jest bardzo zła widoczność. Proszę o zajęcie się sprawą.

288/XII/03 - przed przejazdem kolejowym jadąc, od strony Czepina w kierunku Żabnicy jest odkryta studzienka. Proszę o zajęcie się sprawą, bo może dojść do tragedii.


289/XII/03 - mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek wiedzą, że wykonawca drogi nr 31 przekazał do gminy pieniądze na wykonanie napraw gwarancyjnych. Proszę o jak najszybsze usunięcie powstałych usterek.


Radny Marek Sanecki

290/XII/03 - chciałbym dowiedzieć się, czy można zamontować progi zwalniające na ulicach:

Władysława Andersa i Okrężnej w Gryfinie? Przy tych ulicach mieszczą się warsztaty samochodowe, a w ich pobliżu jest przystanek autobusowy. Kierowcy wyjeżdżając z warsztatów jadą z nadmierną prędkością, co stwarza duże zagrożenie na drodze.

Radna Janina Nikitińska

291/XII/03 - interpelacja w sprawie przygotowania do obchodów 750-lecia Gryfina
w załączeniu.

292/XII/03 - ponowienie interpelacji w sprawie remontu drogi wewnętrznej między ulicą Flisaczą, a torami kolejowymi - załącznik nr 8.

Przewodniczący Rady Jan Ragan

293/XII/03 - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie zwróciła się do Rady z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Gryfinie - załącznik nr 9. W/w pismo kieruję do p. Burmistrza z prośbą o rozpatrzenie wniosku przy projektowaniu budżetu na 2004 rok.

Radny Mieczysław Sawaryn - jako radni możemy poprzeć pismo Komendanta Policji w tej sprawie i przesłać je do Starosty, Wojewody i Ministra p. Janika z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych na ocieplenie budynku Komendy Policji w Gryfinie. Pieniądze z budżetu gminy powinny być przeznaczone na realizację zadań gminnych.

Radny Kazimierz Fischbach

294/XII/03 - wnioskuję do Komendanta Policji w Gryfinie i do Pana Burmistrza o podjęcie działań związanych ze wzmożeniem kontroli na Górnym Tarasie w Gryfinie. Szczególnie chodzi mi o soboty i w niedziele. W tych dniach młodzież we wczesnych godzinach rannych wraca z dyskoteki i zachowuje się bardzo głośno. Mieszkańcy skarżą się na brak kontroli policyjnej.

Radny Zdzisław Kmieciak

295/XII/03 - proszę o podjęcie działań mających na celu wykonanie oświetlenie ulicznego przy drodze powiatowej na trasie Daleszewo Dębce.

296/XII/03 - proszę o wystąpienie do Komendy Policji w Gryfinie o wzmożenie patroli w godzinach wieczornych przy Szkole Podstawowej w Żabnicy, gdyż źle się tam dzieje.

297/XII/03 podczas malowania Szkoły Podstawowej w Żabnicy w jednym z pomieszczeń miała powstać świetlica. Proszę o przyspieszenie wykonania zadania. Być może przyczyni się to rozwiązania istniejącego tam problemu z młodzieżą.

Radny Czesław Kapusta

298/XII/03 - około 1,5 roku temu przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wełtyń . Pół roku temu zakończono opracowanie planu. Do tej pory plan nie został podpisany. Prawdopodobnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana przeznaczenia części gruntów. Chciałbym wiedzieć na jakim etapie jest realizacja zadania?

Radny Zenon Trzepacz

299/XII/03 - w Łubnicy powstała firma LOKA. Mieszkańcy Łubnicy chcieli, by ustawiono lustro na drodze, dzięki któremu łatwiej będzie włączyć się do ruchu. Otrzymałem odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, w której Dyrektor Matecki pisze, że nie widzi takiej konieczności. Proponuję, aby Pan Burmistrz zaprosił Dyrektora GDDK, damy mu samochód i poprosimy, by w godzinach szczytu bezpiecznie włączył się do ruchu. Uważam, że Dyrektor Matecki lekceważy wszystkich mieszkańców. Do sprawy podszedł jak typowy urzędnik.

Ad. V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału - załącznik nr 11.

Radna Magdalena Chmura - informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. porównałam ze sprawozdaniem, które otrzymaliśmy na koniec 2002 roku.

Ze sprawozdań wynika, że umorzenie podatku za I półrocze 2003 rok wynosi 604.567 zł, a za cały 2002 rok 364.615 zł. Jeżeli chodzi o umorzenia w podatku rolnym, to popieram działania Pana Burmistrza w tym zakresie.

Natomiast kwota, na którą umorzono podatek od nieruchomości za I półrocze 2003 r. wynosi 931 zł, a za cały 2002 rok umorzenia wynosiły 269.680 zł.

Umorzenia w podatku od środków transportowych za I półrocze 2003 r. wynoszą 97.413 zł, a za cały 2002 rok 78.218 zł.

Niepokoi mnie to, jak będzie zrealizowany budżet za 2003 rok? Czy nie zabraknie pieniędzy na jego realizację?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w kwocie 604.567 zł mieszczą się również odroczenia spłaty rat podatkowych na II półrocze 2003 roku.

Natomiast zwolnienia w podatku od środków transportowych wiążą się z tym, że w naszej gminie źle uchwalono stawki podatku na 2003 rok. Opłata za wszystkie rodzaje samochodów wynosi tyle samo. Nie zróżnicowano wysokości podatku w zależności od tonażu samochodu.

Jeżeli chodzi o podatek od pozostałych gruntów, to w naszej gminie wynosi on 0,25 zł/m2, a w innych gminach 0,09 zł/m2. Aby w drastyczny sposób nie obciążać podatników stosuję umorzenia w podatku. Zdaję sobie sprawę, że z tytułu opłat podatkowych nie osiągniemy zaplanowanych dochodów. Dlatego też staramy się zmniejszyć zaplanowane wydatki.

Radny Jan Kozłowski - nie można mówić, że Rada źle uchwaliła podatek. Rada ma prawo i obowiązek uchwalać podatki. Natomiast Pan Burmistrz ma prawo stosować umorzenia podatkowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy wiemy, że podatek od środków transportowych został uchwalony za wysoki i dlatego stosowane są umorzenia.

Radny Czesław Kapusta - podczas uchwalania podatku od nieruchomości mówiłem, że 0,25 zł/m2 to pomyłka ale nikt nie chciał mnie słuchać.

Radny Jan Kozłowski - wszyscy mówiliśmy, że podatek rolny jest nieprawidłowy.

Innych uwag nie zgłoszono.


Ad.VI. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - radni otrzymali nową wersję Informacji, w której uwzględniono wnioski Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 12.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału - załącznik nr 11.

Radny Marek Sanecki - w punkcie , w którym jest mowa o budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 napisano, że zaplanowane w 2003 roku środki finansowe nie wystarczyły na uruchomienie zadania. Wynika z tego, ze ktoś źle zaplanował.

Ponadto wydaje mi się, że w naszej gminie przecenia się walory turystyczne. Dowodem tego jest zapis opracowanie koncepcji na stworzenie Międzynarodowego Centrum Informacji Turystycznej, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży. Wydaje mi się, że są to wygórowane hasła w stosunku do istniejących obecnie możliwości.

Planuje się również nadbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy. Jest już pozwolenie na budowę. Wcześniej Pan Burmistrz informował, że przygotowywany jest przetarg na wykonanie elewacji budynku Urzędu. Uważam, że są to sprzeczne zadania. Jeżeli będzie wykonywana nadbudowa, to nie ma sensu robić teraz elewacji.

Radna Magdalena Chmura - w nowej wersji w/w Informacji nie uwzględniono wniosków Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Uważam, że do Informacji należy nanieść poprawki i przedstawić nową wersję na następnej sesji.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - chcę przypomnieć, że jest to informacja o stanie realizacji uchwały. O założeniach polityki budżetowej będziemy rozmawiali w następnym punkcie.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Magdalena Chmura - w projekcie uchwały zapisano, że:

- podatki należy utrzymać na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2003, a w szczególności: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prywatnych i fizycznych. Nie jest to kompetencją Rady, ani Pana Burmistrza tylko Ministra Finansów, - dążyć do zachowania przez 2004 rok obecnych opłat za wywóz nieczystości, kanalizację, ciepło i wodę. Natomiast w najważniejszych kierunkach polityki wydatkowej budżetu na 2004 rok" jest zapis, że zapewnienie niezbędnych nakładów na prowadzenie zadań własnych gminy w zakresie: gospodarki komunalnej. Chciała bym wiedzieć jaki jest program oszczędnościowy.

- zwiększyć środki finansowe na realizację inwestycji poprzez pozyskiwanie kredytów na warunkach preferencyjnych, środki unijne, dotacje z funduszy celowych, itp.

Jakie wnioski zostały złożone w 2003 roku na zadania do realizacji w 2004 roku?,

- realizacja zadań inwestycyjnych zgodnych z WPI i programami operacyjnymi strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino, a w szczególności w zakresie: ochrony środowiska,

- rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków. Ile i gdzie? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Gdzie? Rozbudowa i modernizacja ujęć wody. Gdzie?

Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami. Gdzie i jakie?

Jest jeszcze wiele innych nieścisłości. W związku z powyższym wnioskuję o naniesienie poprawek do projektu uchwały i przedstawienie go na następnej sesji Rady.

Radna Krystyna Gazdecka - czy Pan Burmistrz zrezygnował z przejęcia szpitala, bo to zadanie nie jest ujęte w założeniach na 2004 rok? 10 lipca br. podjęliśmy uchwałę o woli przejęcia szpitala. Pan Burmistrz mówił, że nastąpi to w trzecim kwartale tego roku, ale nie udało się. Być może nastąpi to w czwartym kwartale lub w roku 2004. Mieliśmy przekazać z budżetu gminy kwotę 300.000 zł na budowę windy. Mówiło się o tym, że będziemy dotowali zakup sprzętu medycznego. W/w zadań nie jest ujęto w projekcie uchwały. Jeżeli zrezygnowano z tych zadań, to dlaczego?

Radny Marek Sanecki - co to Będzie za Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży i Kultury? Czy gmina posiada wystarczającą ilość środków finansowych na prowadzenia takiego zadania? Czy jest sens adaptować Basztę Bańską na Międzynarodowe Centrum Informacji Turystycznej? Wiem, że do gminy zgłosiły się panie z Biura Turystycznego IKA, które wyraziły chęć prowadzenia biura informacyjnego. Czy nie lepiej zlecić im wykonanie tego zadanie. Koszty były by mniejsze, a efekt taki sam.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli chodzi o przejęcie szpitala, to nie lubię jak przytacza się tylko część uchwały. W podjętej uchwale zawarte są warunki, o których na pewno radna p. Gazdecka pamięta. Przejęcie szpitala nastąpi wówczas, gdy bilans będzie zerowy. W III kwartale nie przejęliśmy szpitala, bo nie osiągnął on zerowego bilansu. Przejęcie szpitala nastąpi tylko wtedy, gdy nie będzie zadłużony. Jeżeli chodzi o przeznaczenie 300.000 zł na budowę windy, to dla gminy nie jest to duża kwota. Jeżeli zajdzie potrzeba, to w każdej chwili możemy wygospodarować taka kwotę.

Projekt uchwały mówi o tym, w jaki sposób będziemy pozyskiwali środki finansowe i w jaki sposób będziemy je dzielili.

W pierwszej kolejności chcemy zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na prowadzenie zadań własnych gminy. Pozostałe środki przeznaczymy na realizację zadań inwestycyjnych. Jest taki zapis w przedstawionym projekcie uchwały. Z zadań zaplanowanych w WPI na 2002 rok będą zrealizowane te, na które wystarczy pieniędzy. Przecież są to tylko założenia kierunkowe.

Jeżeli chodzi o Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży i Kultury, to na tak duże zadanie najłatwiej jest otrzymać duże dotacje ze środków unijnych.

Uważam, że w naszej gminie powinno powstać np. muzeum. Aby wykonanie zadania było możliwe należy rozbudować MDK, ale na to potrzebne są pieniądze.

Radny Mieczysław Sawaryn - szczegółowy budżet będzie uchwalony na bazie przyjętych warunków i założeń. Założenia polityki budżetowej nie mogą być szczegółowe, bo ciągle pojawiają się nowe potrzeby i podejmowane są nowe uchwały.

Jeżeli chodzi o szpital, to Pan Burmistrz ma wynegocjować jak najlepsze warunki, a potem Rada zastanowi się nad jego przejęciem. Wszyscy wiemy, że służba zdrowia jest bardzo zadłużona. Nie możemy już mówić, że przejmiemy szpital, bo może się okazać, iż nie jesteśmy w stanie go utrzymać. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w w/w sprawie, to powinniśmy przyjąć go bez zmian.

Radna Magdalena Chmura - w projekcie uchwały powinno być zapisane konkretnie o jakie zadania priorytetowe chodzi.

Radny Jan Kozłowski - czy w projekcie uchwały musi być ujęty zapis zadań priorytetowych? Może lepiej wykreślić ten zapis?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - priorytetami są zadania własne gminy. W dalszej kolejności będziemy realizowali te zadania z WPI, które uznamy za najważniejsze.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - przegłosuję wniosek radnej Magdaleny Chmury w sprawie odłożenia w/w projektu uchwały na następną sesję z powodu braku określenia zadań priorytetowych.

Radny Janusz Skrzypiński - do 15 listopada br. radni powinni otrzymać projekt budżetu na rok 2004. Odłożenie projektu uchwały w w/w sprawie uniemożliwi dotrzymanie tego terminu. Wobec powyższego w imieniu radnych klubu SLD-PLD proszę o 10 minutową przerwę, podczas której zajmiemy stanowisko w sprawie wniosku naszej koleżanki Magdaleny Chmury.

Przewodniczący Rady ogłosił 10- minutowa przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad glos zabrali:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli Rada przyjmie w dniu dzisiejszym omawiany projekt uchwały, to na jej podstawie w dniu jutrzejszym wydam Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2004.

Radna Magdalena Chmura - wycofuję wcześniej zgłoszony wniosek i proponuję wprowadzenie do projektu uchwały § 2. następującej treści zadania priorytetowe na 2004 rok, o których mowa w § 1 są zgodne z WPI na 2004 rok. Pozostałe paragrafy ulegną przesunięciu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że do projektu uchwały nie należy wprowadzać nowego paragrafu. Wystarczy w załączniku nr 1 pkt. 2 projektu uchwały po wyrazach realizacja zadań inwestycyjnych zgodnych z WPI dopisać na 2004 rok.

Radny Janusz Skrzypiński - uważam, że w § 1. projektu uchwały po wyrazach Ustala się kierunkowe założenia polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych, zgodnie dopisać z WPI.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie możemy w sposób nieprzemyślany zmieniać zapisów w projekcie uchwały. Powinniśmy przyjąć projekt uchwały bez zmian lub odłożyć przyjęcie na następną sesję. Można zwołać w tym celu sesję nadzwyczajną.

Radca Prawny Krzysztof Judek - uchwała ma określać założenia polityki budżetowej, a nie odsyłać do innych dokumentów. Byłoby to sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji. Jeżeli istnieje potrzeba nawiązania do WPI, to taki zapis powinien być w załączniku do uchwały.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - czy radna Magdalena Chmura podtrzymuje swój wniosek?

Radna Magdalena Chmura - tak, podtrzymuję.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzenie do projektu uchwały § 2. następującej treści zadania priorytetowe na 2004 rok, o których mowa w § 1 są zgodne z WPI na 2004 rok. Pozostałe paragrafy ulegną przesunięciu.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu

wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych przyjęto większością głosów.

Uchwała nr XII/176/03 stanowi załącznik nr 13.

Ad. VIII. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Antoni Rak otrzymaliśmy nową wersję projektu uchwały w w/w sprawie.

Proszę, aby Rada poparła propozycję pozyskania nowych miejsc pod budownictwo socjalne.

W szczególności chodzi mi o teren miasta Gryfina. Uważam, że za mało środków finansowych przeznacza się na to zadanie. Proszę o zwiększenie środków finansowych na budownictwo socjalne. Jako Przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej wiem jak duże są potrzeby w tym zakresie. Coraz więcej ludzi oczekuje na mieszkania socjalne.

Radny Czesław Kapusta - nie wiem, czy kwota 5 mln zł na budownictwo socjalne, to dużo, czy mało? Jednak biednych ludzi jest coraz więcej i potrzebne są im mieszkania socjalne. Należy wypracować koncepcję budowy tanich mieszkań socjalnych.

Radny Marek Sanecki - w nowej wersji projektu uchwały nie uwzględniono wszystkich

wniosków Komisji Rady. Uważam, że należy zabezpieczyć środki finansowe na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie oraz budowę hali sportowej.

Szkoła mieści się w centrum miasta. Obecnie w tej szkole jest ponad siedemdziesiąt godzin wychowania fizycznego. Zakładając, że praca w szkole trwa pięć dni w tygodniu, hala sportowa będzie w pełni wykorzystana. W projekcie uchwały jest zapis, że na wszystkie inwestycje w szkołach na okres 4 lat przeznacza się kwotę 3.500.000 zł.. Natomiast z budżetu gminy przeznacza się tylko 600.000 zł. Wynika z tego, że zadanie nie może być zrealizowane. Uważam, że zadania należy planować realnie. Jako sportowiec chciałbym, aby przy Centrum Wodnym Laguna powstała hala sportowa. Chciałbym, aby trwała rozbudowa obiektów sportowych. Jednak z powodu tego, że obecnie są kłopoty z utrzymaniem Centrum Wodnego Laguna należy te działania odłożyć w czasie. Ponadto uważam, że w WPI zbyt ogólnie sformułowano punkty dotyczący budowy i modernizacji obiektów sportowych, oświatowych i kulturalnych oraz rozbudowy i modernizacji szkół.. Dokumenty należy przygotować bardziej precyzyjnie.

Radna Magdalena Chmura - w trakcie opracowania jest projekt na budowę gazociągu we wsi Pniewo i Żórawki. Na posiedzeniach naszej Komisji zgłaszałam potrzebę doprowadzenia gazu do ulic: Łużyckiej, Przemysłowej i Czechosłowackiej w Gryfinie. Mieszkańcy z ulicy Łącznej również proszą o doprowadzenie gazu. W/w ulice nie są uwzględnione w projekcie uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - możemy zapisać wszystko. Papier to przyjmie, tylko jak my będziemy wyglądali, gdy tego nie zrealizujemy? Powinniśmy zwołać debatę budżetową, na której określimy, co należy wykonać w danej miejscowości.

W poprzedniej kadencji Rady przyjęto zasadę, że w tych wsiach gdzie są szkoły nie będą budowane świetlice. Obecnie odchodzi się od tego. W załączniku nr 2 do projektu uchwały ktoś wpisał budowę świetlicy w Żabnicy. W Żabnicy jest piękna szkoła, nie w pełni wykorzystana. Po co więc budować świetlicę? Lepiej wyremontować w tej miejscowości drogę brukową. Wiemy, że we wsiach, gdzie nie ma świetlic wiejskich sprawdzają się bardzo dobrze świetlice prowadzone przez osoby prywatne. Taką świetlicę prowadzi żona jednego z radnych. Osobiście jestem przeciwny angażowaniu się radnych w działalność gospodarczą. Mogą to jednak robić osoby nie związane z Radą. Jeżeli chodzi o Centrum Wodne Laguna, to najpierw należy zastanowić się jak spłacić dług, a dopiero potem myśleć o budowie sali.

Radny Zdzisław Kmieciak - w Żabnicy nie będzie budowana świetlica. Chodzi tu o adaptację pomieszczenia po kotłowni na świetlicę. Obecnie w Żabnicy nie ma gdzie zorganizować zebrania wiejskiego i takie pomieszczenie jest potrzebne.

Radny Janusz Skrzypiński - w ubiegłym roku Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia WPI. Wszyscy wiemy, że co roku możemy wprowadzać do planu nowe zadania. Byłoby bardzo dobrze gdyby do 2008 roku zrealizowano około 30% zadań. Uważam, że projekt uchwały w tej sprawie należy przyjąć w przedstawionej wersji.

Radny Marek Sanecki - plan powinien być zrealizowany w 100%, a nie w 30%. Po co tworzyć plan, skoro nie będzie on zrealizowany?

Radny Jan Kozłowski - musimy tworzyć plan, bo jest to warunek do otrzymania środków unijnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przez ostatnie trzy kadencje Rady nie było realizowane zadanie własne gminy. Takim zadaniem jest budownictwo socjalne. Zrobię wszystko, by za tej kadencji Rady oddano do użytku mieszkania socjalne. Obecnie istnieje potrzeba budowy około 60 70 mieszkań socjalnych. Wszyscy radni zgłaszając różne potrzeby mają rację, ale jest to koncert życzeń. Nie na wszystko wystarczy pieniędzy. Na niektóre zadania potrzebne są środki unijne.

Przed zatwierdzeniem budżetu na rok 2004 potrzebna jest dyskusja. Musimy wiedzieć, co należy wykonać w pierwszej kolejności.

Jeżeli chodzi o gazociąg, to Zakład Gazowniczy podjął już decyzję o doprowadzeniu gazu do końca ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Pozwoli to ująć w budżecie gminy budowę gazociągu którejś z ulic w następnych latach. W WPI wpisana jest gazyfikacja miasta i wsi. Dlatego nie wymieniono konkretnych ulic w mieście. Wymieniono tylko nazwy wsi.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie Aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy

Gryfino przyjęto większością głosów.

Uchwała nr XII/177/03 stanowi załącznik nr 14.


Ad.IX. Zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminyGryfino- Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr XII/178/03 stanowi załącznik nr 15.

Ad.X. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.


Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo.


W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XII/179/03 stanowi załącznik nr 16.

2/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XII/180/03 stanowi załącznik nr 17.

3/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XII/181/03 stanowi załącznik nr 18.

4/ zmiany uchwały nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 39 A.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 39 A przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XII/182/03 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XI. Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.


Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XII/183/03 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XII. Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr XII/184/03 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XIII. Zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. przyjęto jednogłośnie.Uchwała nr XII/185/03 stanowi załącznik nr 22.


Ad.XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt.IV.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.267/XII/03 - jezdnię po wypadku powinna posprzątać Straż Pożarna, która brała udział w ratowaniu poszkodowanych. Postaramy się rozwiązać tę sprawę.

Ad.268/XII/03 - interpelacja słuszna. Postaramy się załatwić sprawę.

Ad.269/XII/03 - Ministerstwo nie uznało wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego i Rząd nie ogłosił klęski żywiołowej z powodu suszy na naszym terenie. Aby umorzyć III ratę podatku rolnego każdy rolnik musi złożyć w Urzędzie odpowiednie dokumenty, z których będzie wynikało, że przysługuje mu taka ulga. Będę o tym mówił na spotkaniu z sołtysami.

Ad.270/XII/03 - w stosunku do p. Dyrektor w Gardnie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Od najbliższego poniedziałku biblioteka będzie nadal czynna do godz.18oo. Biblioteka ma służyć dzieciom, a nie p. Dyrektor.

Ad.271/XII/03 - w Gardnie nie ma dróg gminnych. Nie ma też gminnego oświetlenia. Nie możemy więc wymieniać oświetlenia, które nie jest naszą własnością. Możemy rozmawiać ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Gardnie o przejęciu dróg. Wszystko musi być załatwione formalnie. Spółdzielnia powinna wystąpić do Gminy z takim wnioskiem.

Ad.272/XII/03 - zapoznam się ze sprawą.


Ad.273/XII/03 - szkoda, że nikt nie zadzwonił do Elektrowni Dolna Odra o pomoc.

Radny Zenon Trzepacz - rozmawiałem o tym z p. Komendantem, który obiecał wyjaśnić sprawę.

Ad.274/XII/03 - wystąpimy do Dyrekcji Dróg Wojewódzkich o lepsze oznakowanie przejazdu przez Gryfino samochodów powyżej 3,5 metra wysokości.

Ad.275/XII/03 - będę zaszczycony objęciem patronatu nad Klubem Honorowych Dawców Krwi. W przyszłym tygodniu umówimy się na pierwsze spotkanie.


Ad.276/XII/03 - w październiku i listopadzie br. będą wykonywane przecinki drzew na poboczach dróg gminnych. Ponadto wystąpimy do właścicieli wszystkich dróg o zajęcie się sprawą.

Ad.277/XII/03 - odbiór zadania dot. wymiany słupów oświetleniowych nastąpi dopiero po ustawieniu ich w pozycji pionowej. Przesunięty zostanie również słup ze środka chodnika na pobocze.

Ad.279/XII/03 - nie można zrobić parkingu przy ul. Niepodległości w Gryfinie, gdyż jest to droga dojazdowa do OIOM-u. Zastanowimy się gdzie jeszcze w mieście można zrobić parking.

Ad.280/XII/03 - w przyszłości pomyślimy o ustawieniu na Górnym Tarasie w Gryfinie tablicy informacyjnej.

Ad.282/XII/03 - w tym roku będzie wybudowany przystanek w Żabnicy.

Ad.283/XII/03 - uważam, że powinniśmy przywrócić salę ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy. Z powodu braku sali ślubów nowożeńcy z naszego terenu decydują się na wzięcie ślubu w Szczecinie. Będę starał się, aby do końca tego roku sala nr 25 ponownie była salą ślubów. Natomiast W przyszłym roku wyremontujemy salę obrad.

Ad.284/XII/03 - jest mi przykro, że dopiero na sesji jestem informowany o tym, iż na przejściu dla pieszych przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Gryfinie nie działają światła. Jest to niedopełnienie obowiązków przez Straż Miejską. Pouczę Straż Miejską, co należy do ich obowiązków.


Ad.285/XII/03 - otrzymałem informację, że ścieżka rowerowa biegnąca przez międzyodrze jest już oczyszczona. Osobiście sprawdzę jak jest naprawdę. Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową w kierunku Wełtynia, to wystąpię na piśmie do Dyrektora Zarządu Dróg Krajowych z informacją, że pracę porządkową wykonano niefachowo.


Ad.286/XII/03 - przyjmujemy do wyjaśnienia.


Ad.287/XII/03 - wystąpię do Dyrekcji Dróg Krajowych o zamontowanie lustra.

Ad.288/XII/03 - ostatnio zdarzają się nagminne kradzieże pokryw żeliwnych, które zamykają wejścia do studzienek. Nie tak dawno zdemontowano wszystkie kratki ściekowe wzdłuż autostrady. Jedynym wyjściem jest kontrola skupu złomu. W dniu dzisiejszym PUK założy nową pokrywę na studzience, o której mowa w interpelacji.

Ad.290/XII/03 - u nas stało się już tradycją, że najpierw remontujemy drogę, a potem zakładamy progi zwalniające. Sprawdzimy, czy istnieje potrzeba montażu progów zwalniających na ulicach, o których mowa w interpelacji.

Ad.291/XII/03 - wszyscy wiemy ile w mieście jest do naprawy budynków i chodników. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego jednocześnie. Prace wykonywane są stopniowo. Przy planowaniu budżetu będziemy starali się pamiętać o potrzebie remontu ulic na obrzeżach miasta.

Ad.292/XII/03 - sprawdzimy jaki będzie koszt remontu drogi. Być może uda się naprawić drogę.


Ad.XV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Jan Ragan - 11 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się szkolenie radnych na temat przygotowania i uchwalania budżetu. Przykro mi, że tylko siedmiu radnych uczestniczyło w szkoleniu. Dobrze, że p. Burmistrz zaprosił na szkolenie radnych oraz urzędników z sąsiednich gmin, bo inaczej wykładowca nie miał by do kogo mówić. Apeluję do nowych radnych, aby w przyszłości korzystali z takich szkoleń.

Radny Mieczysław Sawaryn - większość radnych pracuje, a szkolenie odbywało się w dzień roboczy. Takie szkolenie powinno odbywać się po południu.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - na poprzedniej sesji wspólnie ustaliliśmy godzinę rozpoczęcia szkolenia. Do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęły pisma:

- z GTBS dotyczące propozycji wysokości podatku od nieruchomości, gruntów, itp. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali w/w pismo,

- z Koła Powiatowego Ligi Rodzin Polskich. Jest to apel do Rady, by na najbliższej sesji zajęła się sprawą dot. uwłaszczenia wszystkich użytkowników wieczystych. My już to realizujemy, a przykładem tego są dzisiejsze uchwały. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali w/w pismo.


Radna Magdalena Chmura - dziękuję Panu Burmistrzowi za to, że spotka się z krwiodawcami. Pismo, które przedstawiłam podczas zgłaszania interpelacji było skierowane również do Rady Miejskiej. Pytałam, czy obchody związane z 45 leciem powstania Klubu Honorowych Krwiodawców mogą odbyć się w Urzędzie Miasta i Gminy? Pytałam również, czy istnieje możliwość sfinansowanie z budżetu gminy darmowych przejazdów linią autobusową Nr 1 dla najbardziej zasłużonych krwiodawców? Proszę, aby radni wypowiedzieli się w tej sprawie. Ponadto w imieniu radnych klubu SLD-PLD pragnę poinformować, że chcemy oddać nasze darmowe przejazdy linią autobusową Nr 1 dla krwiodawców.


Radny Mieczysław Sawaryn - oddając swoje darmowe przejazdy dla krwiodawców, to tak naprawdę radni niczego nie dają. Kto to jest krwiodawca? Czy to ta osoba, która oddała 250 mililitrów krwi, czy ta która oddała 1 litr? Czy ten kto ma legitymację honorowego krwiodawcy? Jest to sprawa do uzgodnienia. Radni powinni spotkać się w tej sprawie z Panem Burmistrzem. Jeżeli należy robić na sesji propagandy.

Radny Janusz Skrzypiński - cieszy mnie fakt, ze została podtrzymana tradycja nagradzania za dobrą pracę. Przykładem tego było dzisiaj wręczenie nagród dla organizatorów dożynek w Sobieradzu. Nie wiem dlaczego podczas nagradzania pominięto radnego Józefa Gutkowskiego, który włożył wiele pracy i czasu w zorganizowanie dożynek?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie zapomniałem o radnym Józefie Gutkowskim. Pan Gutkowski prosił mnie, by nie wymieniać jego nazwiska, bo pomoc w zorganizowaniu dożynek uważał za swój obowiązek. Chcę poinformować, że radny Józef Gutkowski część zysku ze sprzedaży piwa podczas dożynek przekazał na działalność świetlicy w Sobieradzu.

Radny Janusz Skrzypiński - zgłoszono w dniu dzisiejszym interpelacje w sprawie bezpieczeństwa na drodze. Częstsze patrole Policji oraz Straży Miejskiej potrzebne są na terenie miasta i na terenie gminy. Przeczytałem w prasie, że Pan Burmistrz wydał rozporządzenie w tej sprawie. Uważam, że ze względu na małą liczbę osób zatrudnionych w Policji oraz Straży Miejskiej nie jest możliwe, by patrole były obecne wszędzie.

W przyszłości należy pomyśleć o zwiększeniu obsady Straży Miejskiej.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:


1/ Lista obecności radnych - załącznik nr 1,

2/ Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,

3/ Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,

4/ Porządek obrad - załącznik nr 4,

5/ Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załączniku nr 5

6/ Interpelacje radnych - załącznik nr6,  nr7 ( strona1, strona2, strona3, strona4, strona5),  nr8 (strona1, strona2 ) nr9,

7/ Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półroczne 2003 r. - załącznik nr 10,

8/ Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11,

9/ Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy - załącznik nr 12,

10/ Uchwała nr XII/176/03 - załącznik nr 13,

11/ Uchwała nr XII/177/03 - załącznik nr 14

10/ Uchwała nr XII/178/03 - załącznik nr 15,

11/ Uchwała nr XII/179/03 - załącznik nr 16,

12/ Uchwała nr XII/180/03 - załącznik nr 17,

13/ Uchwała nr XII/181/03 - załącznik nr 18,

14/ Uchwała nr XII/182/03 - załącznik nr 19,

15/ Uchwała nr XII/183/03 - załącznik nr 20,

16/ Uchwała nr XII/184/03 - załącznik nr 21,

17/ Uchwała nr XII/185/03 - załącznik nr 22.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan


Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona1 [67622 bajtów]
strona2 [70464 bajtów]
strona3 [31865 bajtów]
strona4 [88119 bajtów]
strona5 [19340 bajtów]
w załączeniu [112911 bajtów]
załącznik nr 6 [38740 bajtów]
załącznik nr 8. [70675 bajtów]
załącznik nr 9 [71639 bajtów]