Protokół z obrad

 P R O T O K Ó Ł  Nr  XIII/03 z XIII uroczystej nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  odbytej  w  dniu  25  września  2003r.

 Sesja rozpoczęła się o godz. 1030 i trwała do godz. 1130.

 

Nieobecni 
 • Czesław Kapusta,
 • Jan Kozłowski,
 • Kazimierz Płonka,
 • Mieczysław Sawaryn,
 • Ireneusz Sochaj,
 • Maciej Szabałkin.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Poinformował, że w związku z rocznicą 25 – lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II

o zwołanie uroczystej nadzwyczajnej sesji w dniu 19 października 2003 r. wnioskował Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - załącznik nr 4.

Wnioskowała o to również grupa 8 radnych - załącznik nr 5.

Następnie przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 6.


Ad. II. Powitanie zaproszonych gości.

 Przewodniczący Rady Jan Ragan powitał radnych oraz:

 • przedstawicieli powiatu w osobach; Komendanta Powiatowego Policji Konrada Adamiaka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Wojciecha Tessara,
 • ks. dziekana Bronisława Kozłowskiego,
 • p. Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata oraz Z-cę Burmistrza Eugeniusza Kuduka,
 • pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
 • dyrektorów jednostek gminnych i spółek,
 • przedstawicieli prasy lokalnej oraz publiczność, która licznie przybyła na sesję,
 • sołtysów,
 • wszystkich gości przybyłych na sesję.


Ad. III. Okolicznościowe wystąpienia:

Przewodniczącego Rady Jan Ragan przedstawił okolicznościowy referat w związku z 25 – leciem pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II - załącznik nr 7.   


Ksiądz dziekan Bronisław Kozłowski powitał wszystkich obecnych na sesji i podziękował za zaproszenie na wyjątkowe spotkanie. Podziękował Przewodniczącemu Rady za przedstawienie życiorysu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Powiedział, że Kardynał Karol Wojtyła zostając papieżem, jako Polak wniósł nową wizję jedności europejskiej oraz nową wizję roli kościoła. Jan Paweł II posiada gruntowną znajomość całego bloku wschodniego. Jego poprzednik Paweł VI nie miał żadnego pojęcia o wschodzie, a jego przesłaniem było ocalić tyle, ile się da. Nie było to łatwe. Kontakty polityczne z krajami podległymi Związkowi Radzieckiemu były w tamtych czasach całkowicie zamrożone. Kościół nie miał dużego pola manewru. 

Żaden z kardynałów i biskupów nie miał prawa wyjazdu do Rzymu. Żaden proboszcz nie był mianowany przez ordynariusza. Żaden ordynariusz nie mógł objąć diecezji bez zgody sekretarza partii.

Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczął dynamiczną przebudowę relacji społecznych.

Dotyczyło to również kościoła w Polsce. Koncepcja Jana Pawła II oparta jest na przywróceniu narodowi świadomości historycznej. Papież zawsze odwołuje się do dziedzictwa. Jest to ważne, zwłaszcza teraz, kiedy Polska ma wejść do Unii. Kościół i naród bez historii nie istnieją. Każda pielgrzymka Ojca Świętego do Polski była odpowiedzią na aktualne problemy w kraju. Podczas swoich pielgrzymek budził, pocieszał, wymagał. Powinniśmy podziękować za to, że mamy tak wielkiego Polaka, przed którym cały świat chyli czoło.

Na koniec wystąpienia życzył wszystkim zebranym wszystkiego dobrego.


Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Pilat powiedział, że dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym, bo przypada w 25 – rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Jest też dniem wyniesienia na ołtarze Matki Teresy z Kalkuty.

Dzień dzisiejszy jest przesłaniem Ojca Świętego miłości człowieka do człowieka.

Niech ten dzień będzie dla nas drogowskazem. Chodzi o to, byśmy dostrzegali człowieka słabego i zagubionego oraz o to, byśmy potrafili się nad nim pochylić.

Ad. VI. Przyjęcie deklaracji w sprawie przekazania życzeń dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 25 – lecia pontyfikatu.


Pan Mariusz Tarka odczytał treść życzeń, które zostaną przesłane do Ojca Świętego  Jana Pawła II z okazji 25 – lecia pontyfikatu - załącznik nr 8.   (strona1   strona2)


Ad. VII. Zakończenie sesji.


Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady przypomniał, że  o godz. 1200 w kościele p.w. NNMP w Gryfinie odbędzie się uroczysta dziękczynna msza św. z okazji 25 – lecie pontyfikatu Jana Pawła II, podczas której nastąpi poświęcenie krzyża oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Następnie podziękował wszystkim obecnym za udział w sesji. Stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie. 

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Wnioski o zwołanie sesji - załączniki nr 4 i 5,
 5. Porządek obrad sesji - załącznik nr 6,
 6. Okolicznościowy referat Przewodniczącego Rady - załącznik nr 7,
 7. Treść życzeń, które zostaną przesłane papieżowi Janowi Pawłowi II - załącznik nr 8.  (strona1   strona2)

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan RaganProtokółowała

Inspektor

Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona1 [58616 bajtów]
strona2 [64247 bajtów]