Protokół z obrad

    

 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/03  z  XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 października 2003 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1330

Nieobecny
- Zdzisław Kmieciak.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 1. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.
Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem 
o sesji - załącznik nr 4.

Przewodniczący Rady podziękował za pomoc okazaną przy odbudowie domu p. Solińskich  w Sobieradzu. 
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk wręczył dyplomy z podziękowaniem osobom:
- Labibowi Zairowi,
- Józefowi Gutkowskiemu,
- Adamowi Wiertelakowi,
- Mirosławowi Strugarkowi,
- Janowi Semczyszynowi.
Ponadto pogratulował zwycięstwa Patrycji Ziembie w ogólnopolskim programie telewizyjnym  "Od przedszkola do Opola" i wręczył nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w wysokości 400 złotych.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:

1/ z XII sesji.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XII sesji przyjęto jednogłośnie.

2/ z XIII sesji.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjny i z wykonania uchwał Rady.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk przedstawił informację o pracach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Informacja zawarta jest w załączniku nr 5.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Starosta Gryfiński p. Ewa De La Torre poprosiła mnie o udzielenie jej głosu w sprawie przejęcia zadania prowadzenia szpitala przez gminę - w związku  z szeregiem dezinformacji, jakie ukazały się ostatnio w lokalnych mediach - załącznik nr 6.  Wobec powyższego proszę p. Ewę De La Torre o zabranie głosu.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre poinformowała o przebiegu prac związanych z realizacją uchwał dotyczących przejęcia przez gminę szpitala w Gryfinie. Materiały w tej sprawie zawarte są w załączniku nr 7..
Powiedziała również, że wszystko to co jest zależne od Starostwa realizowane jest zgodnie  z prawem, planem oraz uchwałami. 
Ostatnio w prasie ukazały się informacje, że szpital był zagrożony likwidacją. Ratunkiem dla szpitala miała być propozycja przejęcia go przez gminę. Ponieważ nie ma projektu porozumienia, to gmina może nie przejąć szpitala.  Po rozmowie z  p. Dyrektor szpitala dowiedziałam się, że nikt z personelu lekarskiego, pielęgniarskiego nie przekazywał takich informacji prasie. Informacje prasowe nie są prawdziwe.
Po tym zdarzeniu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej z udziałem przedstawicieli gminy. Następnego dnia po posiedzeniu ukazał się kolejny artykuł w prasie, że gmina Gryfino chce  przejąć szpital, ale nie może tego zrobić, bo nie ma porozumienia ze Starostwem.
Podczas rozmów, które miały miejsce dwa miesiące temu Pan Burmistrz powiedział, że  przekazanie szpitala powinno nastąpić w roku przyszłym. To Starostwo przekonywało, że należy to zrobić w roku bieżącym. Kategorycznie stwierdziła, że nigdy w powiecie nie było dyskusji o likwidacji szpitala  w Gryfinie. Nie było też ze strony powiatu wniosku o przejęcie szpitala przez gminę. Taki wniosek złożył do powiatu Pan Burmistrz. Nie ma więc żadnych przeszkód prawnych, by gmina w swoim budżecie na przyszły rok planowała obiecywane przez Pana Burmistrza środki finansowe na zakup sprzętu do szpitala oraz na budowę windy. Nie ma również żadnych przeszkód w przygotowaniu materiałów dotyczących przekazania szpitala gminie. Oczekuję się tylko na zatwierdzenie przepisów w tej sprawie. 
Wszystkie decyzje w sprawie przejęcia szpitala robione są jawnie. Na wszystkie spotkania w tej sprawie zapraszani są przedstawiciele gminy wraz z Panem Burmistrzem. W prasie podano, że w gminie odbywają się spotkania, na które Pan Burmistrz zaprasza przedstawicieli szpitala. Na te spotkania nie zaproszono przedstawicieli z powiatu. Sprawa powinna być wyjaśniona na kolejnym spotkaniu Rady Społecznej oraz na posiedzeniu  Zarządu, na które zaproszeni są przedstawiciele gminy.

Następnie na ręce Z-cy Burmistrza p. Eugeniusza Kuduka przekazała zaproszenie dla Pana Burmistrza na negocjacje z Zarządem Powiatu w dniu 19 listopada br.  

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - jeżeli chodzi o spotkanie w gminie, to chcę wyjaśnić, że  Pan Burmistrz zaprosił do Urzędu pracowników służby zdrowia w związku z ich świętem. Wręczono im kwiaty oraz poczęstowano kawą i ciastkami. 
Jeżeli chodzi o przejęcie szpitala, to Pan Burmistrz również podejmuje działania w tej sprawie, a przykładem tego jest pismo, z dnia 3 października. br., które Pan Burmistrz otrzymał  z Ministerstwa Zdrowia Departamentu Organizacji i Ochrony Zdrowia z Warszawy.
W piśmie tym wyjaśniono, że trwają prace Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań Prawnych  i Systemowych umożliwiających restrukturyzację zadłużenia Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia programu pilotażowego, sprawdzającego możliwość  realizacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wybranych elementów, proponowanych rozwiązań oraz wybór podmiotów w nim uczestniczących należeć będzie do  Zespołu. Pan Burmistrz jest zainteresowany rozwiązaniem sprawy dot. przejęcia szpitala.
Gmina nadal deklaruje chęć przejęcia szpitala, ale z bilansem zerowym, o którym mówi uchwała  Rady. 

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego radna Janina Nikitińska przedstawiła wniosek Komisji następującej treści: 

"Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2004 rok środków finansowych na przystosowanie Przedszkola Nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego i Szkoły Podstawowej Nr 1, tak by spełniały warunki szkoły integracyjnej,  w których uczyć by się mogły dzieci także niepełnosprawne " - załącznik nr 8.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad w/w wnioskiem.
W wyniku jawnego głosowania, na stan 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XIV/186/03 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rady stanowi załącznik nr 9.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Antoni Rak 
300/XIV/03 - proszę o pisemną informację w następujących sprawach:

 1. czy gmina przygotowana jest do pomocy osobom bezdomnych w okresie zimowym? Są to osoby bez pracy oraz bez środków do życia.
 2. czy osoby o niskich dochodach oraz nie posiadający pracy zaopatrzeni zostali w opał na okres zimowy? 
 3. Czy Straż Miejska wspólnie z Policją przeprowadzili kontrolę na ogródkach działkowych, w piwnicach oraz w innych miejscach pod kątem przebywania tam osób bezdomnych?

Chciałbym wiedzieć, gdzie osoby bezdomne w czasie trwania zimy znajdą schronienie?

301/XIV/03 - cieszę się, że zgodnie z moją interpelacją wycięto drzewo przy zbiegu ulic Zygmunta Krasińskiego i Wojska Polskiego w Gryfinie.  Należy również wyciąć dwa drzewo i złagodzić zakręt po przeciwnej stronie drogi, u zbiegu ulic Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego w Gryfinie. Jest tam  bardzo zła widoczność. W przyszłości, w tym miejscu trzeba będzie  zamontować światła. Może uda się to wykonać w przyszłym roku.  Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
302/XIV/03 - 8 lipca br. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wizytowała wysypisko śmieci w Gryfinie. Chciałbym wiedzieć, czy podjęto działania związane z powstaniem drugiej kwatery? Kiedy nastąpi rozpoczęcie w/w inwestycji? Czy nie grozi nam zamknięcie istniejącego wysypiska  w przypadku, gdy nie zostanie utworzona druga kwatera?

303/XIV/03 - trwa usuwanie garaży blaszanych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Należy  dopilnować, by właściciele zostawiali porządek po usunięciu swoich garaży. Obecnie na placu tym leżą różne części samochodowe oraz śmiecie.  Proszę o zajęcie się sprawą. 

304/XIV/03 - ponawiam interpelację dotyczącą sfrezowania garbów na ulicy Grunwaldzkiej  i Wojska Polskiego w Gryfinie. Z uwagi na istniejące garby jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi.

Radny Czesław Kapusta
305/XIV/03 - przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie powinny powstać dwa przystanki autobusowe PKS "na żądanie". Wcześniej należy wyciąć tam dwa drzewa,  o których mówił radny Antoni Rak, zrobić chodnik i zatokę autobusową.   Jest to bardzo pilna sprawa.

306/XIV/03 - w Wełtyniu przy ul. Podgórnej należy zamontować dwie lampy uliczne.  Proszą o to mieszkańcy z w/w ulicy.
Interpelację w tej sprawie zgłaszałem już kilka razy, ale bez efektu.

307/XIV/03 - przy posesjach p. Kupińskiego i p. Jaworskiego w Wirowie należy wyciąć usychające drzewa. Istnieje obawa, że przy silnym wietrze drzewa  przewrócą się na budynki mieszkalne. Zagraża to życiu mieszkańców tych posesji. Uważam, że życie ludzkie ważniejsze jest od rosnącego drzewa. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Zenon Trzepacz
308/XIV/03 - na wiadukcie, przy ul. Pomorskiej w Gryfinie jest obraźliwy napis. Proszę o usunięcie w/w napisu.

Radna Krystyna Gazdecka
309/XIV/03 - uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym przygotowań organizacyjnych w związku z obchodami 750-lecia Gryfina. Na spotkaniu Pan Burmistrz  powiedział, że w 2004 roku nastąpi otwarcie przejścia granicznego Gryfino - Mescherin. Wszyscy czekamy na realizację tego zadania. Wobec powyższego chciałabym wiedzieć, jakie konkretnie działania podjęła gmina w 2003 roku  w sprawie przyspieszenia otwarcia przejścia granicznego? Przejrzałam wszystkie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino od stycznia br. 
i nie znalazłam żadnej wzmianki w tej sprawie. Proszę o pisemną odpowiedź.

Radny Jan Kozłowski
310/XIV/03 - na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą zintegrowania działań Straży Pożarnych. z Gryfina oraz Straży Pożarnej z Dolnej Odry. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Chciałbym wiedzieć, w jakiej formie połączą siły wszystkie Straże Pożarne, tj:
Ochotnicza Straż Pożarna, Powiatowa Straż Pożarna oraz Straż Pożarna z Dolnej Odry? Nie może być tak, że człowiek uwięziony w samochodzie nie otrzymuje pomocy przez pół godziny. Tak było podczas wypadków  drogowych, które miały miejsce w tym samym czasie w Daleszewie i Nowym Czarnowie. Proszę o informację w tej sprawie. Taką informację powinni otrzymać wszyscy radni.

Radny Antoni Rak
311/XIV/03
- na drodze powiatowej w kierunku Chwarstnicy, przed rozwidleniem dróg w kierunku Wirowa i Wirówka ustawiono dużą tablicę informacyjną w języku niemieckim. Dlaczego nie ma tam również napisu w języku polskim? Proszę o umieszczenie na w/w tablicy napisu także w języku polskim.

Radna Magdalena Chmura
312/XIV/03
- w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych proszę Policję i Straż Miejską o wzmożenie patroli na ulicach naszego miasta, a szczególnie  w okolicy cmentarza.

313/XIV/03 - należy wymienić flagi na terenie naszego miasta, bo te które obecnie zdobią  miasto są brudne. Takie flagi wiszą przy baszcie i przy fontannie.  Flaga przy baszcie ma również złamany maszt.

Radny Ireneusz Sochaj
314/XIV/03
- chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość zamontowania sygnalizacji  dźwiękowej na przejściu dla pieszych w okolicy Szkole Podstawowej  Nr 1 w Gryfinie oraz na przejściu dla pieszych przy Szkole Specjalnej, gdzie obecnie montowane są światła?
W tej okolicy mieszka niewidoma osoba, która codziennie pokonuje  w/w odcinek drogi. Dzieci robiąc sobie żarty informują w/w osobę, że droga  jest wolna, a w tym właśnie czasie przejeżdża samochód.

315/XIV/03 - droga betonowa biegnąca od ul. Sportowej w Gryfinie w kierunku "Laguny"  jest zamknięta. Natomiast od strony "Laguny" w kierunku obiektów sportowych na drodze nie ustawiono żadnego znaku. Wykorzystują to  młodzi ludzie i urządzają tam tor wyścigowy. Przeszkadza to spacerowiczom.  Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radny Kazimierz Płonka
316/XIV/03 - w bardzo złym stanie jest droga na odcinku od ul. Marii Konopnickiej w Gryfinie, wzdłuż bloku kolejowego, aż do Przychodni Zdrowia.  Niepełnosprawni z Górnego Tarasu mają bardzo utrudnione dojście do Przychodni Zdrowia. Proszę o naprawę w/w drogi.

Radny Zenon Trzepacz
317/XIV/03 - proszę, aby od następnej sesji na korytarzu przy sali obrad nie stały  popielniczki. Papierosy można palić tylko w wyznaczonym miejscu i należy tego kategorycznie przestrzegać. 

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radna Janina Nikitińska
318/XIV/03
- interpelacja stanowi  załącznik nr 10. 

319/XIV/03 - interpelacja stanowi załącznik nr 11.  załącznik nr 11.

Radna Krystyna Gazdecka
320/XIV/03
- interpelacja stanowi załącznik nr 12. ( strona_1  strona_2 )

Radna Magdalena Chmura
321/XIV/03
- interpelacja stanowi załącznik nr 13. ( strona_1   strona_2 )

Radny Janusz Skrzypiński - dziękuję za naprawę studzienek przy ul. Flisaczej w Gryfinie.

Radny Zenon Trzepacz - w ubiegłą sobotę w Radziszewie przewróciła się cysterna z paliwem. Obserwowałem jaką niefrasobliwością oraz brakiem znajomości przepisów drogowych wykazują się kierowcy. Samochody strażackie, aby dojechać do wypadku musiały slalomem omijać inne samochody. Kierowcy nie zwracali uwagi na samochody strażackie jadące na sygnale. Apeluję do wszystkich znajomych, aby w takich sytuacjach pamiętali o obowiązujących przepisach. 

Ad. V. Wybory ławników na kadencję 2004 - 2007.

Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie radny Mieczysław Sawaryn przedstawił opinię w w/w sprawie - załącznik nr 14.  Poinformował, że propozycja Zespołu odnośnie wyboru kandydatur powodowana jest tym, że bardzo dużo osób zgłosiło się na ławników, a liczba miejsc jest ograniczona. Nie znaczy to jednak, że osoby których nie ujęto na liście są złymi kandydaturami. Zespół wybrał osoby  w większości rekomendowane przez sąd oraz te, które znane są członkom Zespołu.

Następnie Rada w głosowaniu jawnym wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 • - radny Józef Gutkowski,
 • - radny Marek Sanecki,
 • - radny Jan Bielecki.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - kandydatów na ławników jest bardzo dużo, liczenie głosów będzie trwało długo. Chciałbym zapytać, czy radni wyrażają zgodę na to, by po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna zajęła się liczeniem głosów, a obrady sesji 
trwały nadal? Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 18 radnych. za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Józef  Gutkowski odczytał protokół w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie - załącznik nr 15
Poinformował, że sześciu kandydatów otrzymało równa liczbę głosów i dlatego konieczne jest dodatkowe głosowanie. Spośród sześciu kandydatów o równej liczbie głosów należy wybrać  trzy osoby.
Po przeprowadzeniu dodatkowego tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Józef Gutkowski odczytał protokół w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie -  załącznik nr 16. 
Poinformował, że dwóch kandydatów otrzymało równa liczbę głosów i dlatego konieczne jest dodatkowe głosowanie. Spośród dwóch kandydatów o równej liczbie głosów należy wybrać  jedną osobę.

Po przeprowadzeniu dodatkowego tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Józef Gutkowski odczytał protokół w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie - załącznik nr 17.

Uchwała nr XIV/187/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie stanowi załącznik nr 18

Ad. VI. Zmiana uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207,
208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 244 w obrębie Czepino oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie  Stare Brynki, gmina Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 244 w obrębie Czepino oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/188/03 stanowi załącznik nr 20.

Ad.VII. Zmiana uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261 i 261/2, części działki  nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261 i 261/2, części działki nr 261/3 oraz działki   nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XIV/189/03 stanowi załącznik nr 21.

Ad.VIII. Zmiana uchwały Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino.  Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji 
do w/w projektu uchwały.  Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany uchwały Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino przyjęto jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/190/03 stanowi załącznik nr 22.

Ad.IX. Zmiana uchwały Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino
na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji   do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze  położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7 przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XIV/191/03 stanowi załącznik nr 23.

Ad, X. Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości  Nowe Brynki, obręb Czepino .

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu
wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w planie ogólnym   zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/192/03 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XI. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie  Radziszewo, gm. Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino  terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino   przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/193/03 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XII. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,
obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,
obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XIV/194/03 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XIII. Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino- rejon wsi Wełtyń. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,
rejon wsi Wełtyń przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/195/03 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg  gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg gminnych na terenie miasta  Gryfino i ustalenia ich przebiegu przyjęto jednogłośnie.  Uchwała nr XIV/196/03 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XV. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych - ulic - na terenie  miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji   do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych - ulic - na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/197/03 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XVI. Upoważnienie Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

Radny Artur Nycz - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje, aby w § 3 po wyrazach "Miasta i Gminy w Gryfinie" dopisać "i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r."
Komisja uważa, że osobami upoważnionymi w OPS do wydawania decyzji administracyjnych powinien być Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Z-ca Dyrektora Ośrodka. W posiedzeniu  Komisji uczestniczył Z-ca Dyrektora p Zbigniew Krakowiak. Przedyskutowaliśmy z nim propozycję dodatkowego zapisu w projekcie uchwały. Powiedział nam, że na dzień dzisiejszy zakres jego obowiązków nie pozwala mu na dodatkowe zajęcie jakim jest wydawanie decyzji administracyjnych. Może się tym zająć pod koniec bieżącego roku. Dlatego też Komisja wnioskuje, o wprowadzenie takiego zapisu do projektu uchwały. Od nowego roku upoważnionym do podpisywania decyzji administracyjnych będzie Z-ca Dyrektora. 

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - nie ma znaczenia do kiedy będzie obowiązywała uchwała. W każdej chwili można cofnąć upoważnienie dla p. Bary.

Najnowsza zmiana do ustawy mówi, że upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 może być także udzielona innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym przypadku  Dyrektor OPS wytypowała Panią Barę na czas nieokreślony. Zmianę zapisu można wprowadzić  w każdej chwili.

Radny Artur Nycz - nasza Komisja uważa, że decyzje w takich sprawach powinny podpisywać osoby na stanowiskach kierowniczych. W tym przypadku oprócz Dyrektora decyzje administracyjne powinien podpisywać Z-ca Dyrektora. 

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - o tym, kiedy Z-ca Dyrektora OPS będzie gotowy do podpisywania decyzji administracyjnych zdecyduje Dyrektor OPS.

Dyrektor OPS Bożena Górak - odpowiadam za całokształt pracy w OPS. Odpowiadam też za decyzje podjęte przez Z-cę Dyrektora. Od niedawna jestem Dyrektorem OPS, a Pan Krakowiak od niedawna pracuje w OPS. Do podpisywania decyzji administracyjnych muszę wyznaczyć osobę, której ufam. Pani Bara pracuje w OPS od 20 lat. Bardzo dobrze zna przepisy i dlatego zaproponowałam jej kandydaturę.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za tym aby w § 3 po wyrazach "Miasta  i Gminy w Gryfinie" dopisać "i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r."

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/198/03 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XVII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.  

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej  w obrębie 5 m. Gryfino. 

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/199/03 stanowi załącznik nr 31

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/200/03 stanowi załącznik nr 32.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie.  Uchwała nr XIV/201/03 stanowi załącznik nr 33.

4/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie  w obrębie nr 4.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie   w obrębie nr 4 przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XIV/202/03 stanowi załącznik nr 34.

Ad.XVIII. Nadanie nazw urzędowych ulicom w miejscowości Żórawki, położonej na terenie gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji   do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Żórawki, położonej na terenie  gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XIV/203/03 stanowi załącznik nr 35.

Ad.XIX. Zmiany budżetu gminy na 2003 r. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.

Radny Artur Nycz - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie. Ponadto Komisja wnioskuje, aby w dziale 921 rozdz.92120   § 2550 zwiększyć kwotę o 20.000 zł z przeznaczeniem na ochronę i konserwację zabytków  sakralnych. 

Radny Zenon Trzepacz - wniosek Komisji spowodowany jest tym, że proboszczowie   z kościołów zabytkowych złożyli wnioski o środki finansowe na ratowanie obiektów. Proszę  radnych o przychylne potraktowanie naszego wniosku.

Radny Artur Nycz - Komisja nie wskazuje z jakiego rozdziału zdjąć 20.000 zł i przeznaczyć ją dodatkowo na ochronę i konserwację zabytków sakralnych.  Dlatego też w imieniu wszystkich członków Komisji proponuję nie przeprowadzać głosowania  nad wnioskiem. Należy go przyjąć do rozpatrzenia w miarę możliwości.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - jest to rozsądna decyzja. Do następnej sesji sprawdzimy co można zrobić w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/204/03 stanowi załącznik nr 36.

Ad.XX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji   do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19. 

Przewodniczący Rady Jan Ragan - jedna Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,  jedna negatywnie, a dwie Komisje nie zajęły stanowiska.

Radny Artur Nycz - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie  zajęła stanowiska, bo na posiedzeniu nie otrzymała odpowiedzi na takie pytania jak: 
- dlaczego uchwała ma wejść w życie z mocą obowiązującą od 1stycznia 2003 r.?
- jakiej sumy dotyczy? 
- czy uchwała dotyczy tylko PUK?
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - gmina może wprowadzić zwolnienia w podatku od  nieruchomości od 1 stycznia br. Zezwala na to ustawa. Uchwała dotyczy tylko Przedsiębiorstwa  Usług Komunalnych. Projekt uchwały uzgodniono z Regionalna Izbą Obrachunkową. 
Jeżeli chodzi o wysokość kwoty, to wynosi ona około 450.000 zł. Obecnie w PUK trwa szczegółowa inwentaryzacja. Po jej zakończeniu można będzie określić kwotę.

Radca Prawny Kinga Przybylska Charif - pod względem formalnym istnieje możliwość podjęcia uchwały działającej z mocą wsteczną. Mówi o tym art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  w sprawie ogłaszania aktów normatywnych.  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - restrukturyzacja PEC dobiega końca. Od nowego roku  przystąpimy do restrukturyzacji PUK. 
Natomiast w projekcie uchwały wymienione są zadania, które prowadzi tylko PUK.

Radna Magdalena Chmura - czy zwolnienia będą obowiązywały w nieskończoność?
Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - jest to tymczasowa pomoc dla firmy.
Gmina już w miesiącu marcu br. udzieliła firmie pomocy finansowej w kwocie 3.650.000 zł.  PUK w/w kwotę przeznaczył na spłatę zadłużenia wobec ZUS. PUK poniósł dodatkowe koszty   z tytułu nie opłaconych składek PEFRON. 

Radna Magdalena Chmura - w § 3 projektu uchwały należy wprowadzić zapis, że uchwała  obowiązuje tylko w 2003 roku.


Radca Prawny Kinga Przybylska Charif - nie ma takiej potrzeby, bo każda uchwała podatkowa obowiązuje tylko w danym roku.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/205/03 stanowi załącznik nr 37.

Ad.XXI. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

Informację nt. analizy oświadczeń majątkowych w formie pisemnej przedstawili:

 1. Naczelnik Urzędu Skarbowego - załącznik nr 38,
 2. Wojewoda Zachodniopomorski - załącznik nr 39, 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy - załącznik nr 40,
 4. Przewodniczącego Rady Miejskiej - załącznik nr 41. 

Radni otrzymali w/w materiał wraz z zawiadomieniem o sesji.

Rada przyjęła informacje bez uwag.

Ad.XXII. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 19.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/206/03 stanowi załącznik nr 42.

Ad.XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.  

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk.

Ad.300/XIV/03 - każdego dnia Straż Miejska zdaje relację z tego co dzieje się z osobami bezdomnymi. Sześć osób bezdomnych, które nie chcą pomocy. Wobec tego  codziennie podpisują takie oświadczenie. OPS prowadzi ewidencję osób  bezdomnych. Na dzień dzisiejszy jest ich 21. Z tego zameldowanych na terenie  naszej gminy jest dziesięć osób. Znamy miejsca pobytu bezdomnych.
W altance w Nowym Czarnowie przebywają trzy osoby, w budynku gospodarczym  za He Gru trzy osoby, w dwóch garażach przy ul. Słowiańskiej w Gryfinie  po dwie osoby, w altance na działkach przy ul. Wojska Polskiego dwie osoby, w szopie przy ul. Pomorskiej jedna osoba i w komórce przy ul. Słowiańskiej  trzy osoby. 

Osoby bezdomne zostały poinformowane, że z wszystkimi problemami powinni   zwracać się do OPS.

Radny Antoni Rak - bardzo dziękuję Dyrektor OPS p. Bożenie Górak za udzielenie mi podczas  przerwy w obradach pisemnej odpowiedzi w tej sprawie.

Ad. 301/XIV/03 - mam nadzieję, ze w przyszłym roku zamontowana będzie sygnalizacja świetlna  u zbiegu ulic Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego w Gryfinie.   Jeżeli chodzi o wycięcie drzewa w tym miejscu, to zobaczymy co się da zrobić i udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Ad.306/XIV/03 - po zakończeniu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne być może  uda się wykonać dodatkowe oświetlenie w Wełtyniu przy ul. Podgórnej.

Ad.307/XIV/03 - wystąpimy do zarządcy drogi o wycięcie drzew, o których mowa w interpelacji.

Ad.309/XIV/03 - podejmowane są działania, by w przyszłym roku nastąpiło otwarcie przejścia  granicznego Gryfino - Mescherin dla samochodów osobowych.  Obecnie zmieniły się władze w Gartz i z nimi będziemy prowadzili rozmowy   w tej sprawie.
Chcę powiedzieć, że we wrześniu br. odbyła się w Chojnie konferencja  na temat przejścia granicznego. W konferencji uczestniczyły władze
wojewódzkie i władze niemieckie. Nie zaproszono na to spotkanie Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata. W ogóle nie zaproszono żadnego  Burmistrz i Wójta z ugrupowania prawicowego.

Ad.311/XIV/03 - dotarła już do Burmistrza informacja w sprawie, o której mowa w interpelacji. Taki stan rzeczy potępiły również władze Bersenbrück. Takie postępowanie  nie sprzyja dobrym stosunkom z Niemcami. 

Ad.313/XIV/03 - w dniu dzisiejszym wymieniono flagi oraz złamany maszt.

Ad.315/XIV/03 - wydam polecenie, aby od jutra bramy były zamknięte. Otwarte będą tylko furtki. Zamknięcie bram uniemożliwi wjazd samochodom.

Ad.316/XIV/03 - dwa dni temu odbyło się spotkanie ze wspólnotą kolejową, którą  poinformowaliśmy, że p. Dyrektor nie chce oddać gminie tego terenu łącznie   z drogą. Chce nam to sprzedać. My nie możemy kupić, bo jak kupimy, to nie  będziemy mieli pieniędzy na remont drogi.

Ad.318/XIV/03
- o tym, kto wejdzie w skład Komitetu Organizacyjnego decyduje Pan Burmistrz. Pan Burmistrz wie najlepiej, kto będzie mu potrzebny do pomocy.

Ad. 319/XIV/03 - na początku listopada br. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji  w tej sprawie. Są różne pomysły na rozwiązanie sprawy. Nie wiem, który  z pomysłów będzie realizowany. Nad rozwiązaniem problemu pracuje Pan  Burmistrz oraz Dyrektor Roman Kałek.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Jacek Rudzyński udzielił odpowiedzi na interpelację nr 273/XII/03 i nr 310/XIV/03.  Pisemna odpowiedź stanowi załącznik nr 43.

Ad.XXIV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - otrzymałem informację, że na zebraniu Klubu BBS w dniu 20.10.2003 r. wybrano Prezydium Klubu w składzie:
1. Bogdan Jacek Warda - Przewodniczący Klubu,
2. Zenon Trzepacz - Z-ca Przewodniczącego Klubu,
3. Kazimierz Fischbach - Z-ca Przewodniczącego Klubu.
Informacja stanowi załącznik nr 44.
Chcę poinformować, że przesunięto termin przedłożenia Radzie projektu budżetu na dzień  15 grudnia. W związku z powyższym Komisje Rady będą omawiały projekt budżetu w terminie późniejszym niż dotychczas.  Wszystko wskazuje na to, że uchwalenie budżetu odbędzie się po nowym roku.  Na ostatniej sesji w grudniu br. zatwierdzane będą plany pracy Rady oraz Komisji na 2004 rok.
Proszę radnych o zgłaszanie propozycji do planu pracy Rady.  Najbliższa sesja odbędzie się 27 listopada br. o godz. 900.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad  wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Prośba o udzielenie głosu na sesji - załącznik nr 6,
 7. Materiały informacyjne o przebiegu prac związanych z przejęciem przez gminę szpitala - załącznik nr 7,
 8. Wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 8,
 9. Uchwała nr XIV/186/03 - załącznik nr 9,
 10. Interpelacje radnych - załącznik nr 10 , załącznik nr 11 , załącznik nr 12. ( strona_1  strona_2 ),  załącznik nr 13. ( strona_1   strona_2 )
 11. Opinia w sprawie kandydatów na ławników - załącznik nr 14,
 12. Protokoły w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie - załączniki nr 15,16, 17,
 13. Uchwała nr XIV/187/03 - załącznik nr 18,
 14. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 19, 
 15. Uchwała nr XIV/188/03 - załącznik nr 20,
 16. Uchwała nr XIV/189/03 - załącznik nr 21,
 17. Uchwała nr XIV/190/03 - załącznik nr 22,
 18. Uchwała nr XIV/191/03 - załącznik nr 23,
 19. Uchwała nr XIV/192/03 - załącznik nr 24,
 20. Uchwała nr XIV/193/03 - załącznik nr 25,
 21. Uchwała nr XIV/194/03 - załącznik nr 26,
 22. Uchwała nr XIV/195/03 - załącznik nr 27,
 23. Uchwała nr XIV/196/03 - załącznik nr 28,
 24. Uchwała nr XIV/197/03 - załącznik nr 29,
 25. Uchwała nr XIV/198/03 - załącznik nr 30,
 26. Uchwała nr XIV/199/03 - załącznik nr 31,
 27. Uchwała nr XIV/200/03 - załącznik nr 32,
 28. Uchwała nr XIV/201/03 - załącznik nr 33,
 29. Uchwała nr XIV/202/03 - załącznik nr 34,
 30. Uchwała nr XIV/203/03 - załącznik nr 35,
 31. Uchwała nr XIV/204/03 - załącznik nr 36,
 32. Uchwała nr XIV/205/03 - załącznik nr 37,
 33. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych - załączniki nr 38, 39, 40, 41, 
 34. Uchwała nr XIV/206/03 - załącznik nr 42,
 35. Odpowiedź na interpelację - załącznik nr 43,
 36. Informacja nt. wyboru Prezydium Klubu BBS - załącznik nr 44.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan RaganProtokółowała
Inspektor 
Czesława Juszkiewicz