Porządek obrad

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  4  grudnia  2003 r. o godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu z XIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z  wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Ustalenie stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 1/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

VI. Ustalenie maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe,  stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 2/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230,położonej w  obrębie nr 3 m. Gryfino, stanowiącej drogę wewnętrzną - DRUK Nr 3/XV,

 2. nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości
  Rolnych, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo -  DRUK Nr 3-1/XV,

 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
  Radziszewo - DRUK Nr 3-2/XV.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,

 • dyskusja,

 • podjęcie uchwały.

VIII. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 4/XV. 

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

IX. Określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino- DRUK Nr 5/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 6/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XI. Przyjęcie Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino -DRUK Nr 7/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XII. Określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy  Gryfino -DRUK Nr 8/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIII. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 9/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIV. Ustalenie średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XV. Określenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru -  DRUK Nr 11/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XVI. Ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego  poboru - DRUK Nr 12/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - DRUK Nr 13/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Określenie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,  na których zaprzestano produkcji rolnej - DRUK Nr 14/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIX. Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 15/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych  w drodze inkasa - DRUK Nr 16/XV.

 1. stanowiska Komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXII. Wolne wnioski i zakończenie obrad