Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr XV/03  z  XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 4 grudnia 2003 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1430. 

Nieobecni
- Krystyna Gazdecka,
- Mieczysław Sawaryn.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono:
- do pkt. X ppkt. 2/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 6-1/XV,

- pkt.XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych - DRUK Nr 17/XV,

- pkt.XXII. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu - DRUK Nr 18/XV.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 4a. Innych propozycji nie zgłoszono.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XIV sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XIV sesji przyjęto jednogłośnie.

Następnie poinformował, że wpłynęły podziękowania za propozycję uczestnictwa w Komitecie Honorowym Obchodów Jubileuszu 750 - lecia Gryfina od :
- Wojciecha Długoborskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 5,
- Stanisława Wziątka - Wojewody Zachodniopomorskiego - załącznik nr 6,
- Ewy De La Torre - Starosty Gryfińskiego - załącznik nr 7. 

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 8.
Ponadto poinformował, że patronat nad Komitetem Honorowym Obchodów Jubileuszu 750 - lecia  Gryfina objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
Ponadto w skład w/w Komitetu wchodzą: 
- Stanisław Wziątek - Wojewoda Zachodniopomorski,
- Zygmunt Meyer - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Zygmunt Kamiński - Arcybiskup Metropolita Szcecińsko- Kamieński,
- Zbigniew Zychowicz - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
- Czesława Christow - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
- Elżbieta Piela - Mielczarek - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- Elżbieta Romero - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- Bożena Kozłowska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- Stanisław Kopeć - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Wojciech Długoborski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Czesław Marzec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Jacek Piechota - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Bogusław Liberadzki - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Krzysztof Zaremba - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Wacław Klukowski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Bogdan Kopczyński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Ewa De La Torre - Starosta Gryfiński,
- Andrzej Gorgiel - Komendant Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- Marek Kowalski - Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
- Karol Pawłowski - Prezes Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie.

W/w pisemnie potwierdzili swój udział w Komitecie Honorowym z okazji Obchodów Jubileuszu  750 - lecia Gryfina. 

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisje Rady wypracowały dwa wnioski, i tak:

1/ Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego "popierając wniosek Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej wnioskuje o nadanie Parkowi Miejskiemu imienia trojga wybitnych Gryfinian: Pani Stanisławy Siarkiewicz, ks. Jana Palicy i Pana Stanisława  Rzeszowskiego. Jakość postaw jaką reprezentowali i ogrom pracy jaką wykonali na rzecz  rozwoju społeczności lokalnej miasta Gryfina, w powszechnej opinii nie budzą wątpliwości  i stale oceniane są w sposób wysoki. Byłoby niezwykle cennym upamiętnienie pokolenia, które  dziś niestety już odchodzi, a które budowało polskość naszego miasta i wychowywało nowe  kolejne pokolenia" - załącznik nr 9.

Proponuję, aby rozpatrywaniem wniosku zająć się na następnej sesji, gdyż wtedy będzie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie. 

Komisja wyraziła zgodę na w/w propozycję.

2/ Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje "o rozpatrzenie możliwości bardziej efektywnego zbierania podatku od posiadanego psa np. przez osoby, które sprzątają klatki schodowe" - załącznik nr 10.
Proponuję, aby rozpatrywaniem wniosku zająć się przy omawianiu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru.

Rada wyraziła zgodę na w/w propozycję.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Interpelacje i zapytania zgłosili: 

Radny Maciej Szabałkin 
322/XV/03 - w ostatnim czasie w mediach ujawniono aferę w PKP. Sprawa dotyczy tego, że  podwykonawcy wspólnie z niektórymi członkami Dyrekcji wystawiali faktury na fikcyjne prace. W ten sposób wyłudzili od PKP około 10 mln zł.
Prawdopodobnie taka sytuacje jest również w PEC w Gryfinie. Sprawa,  o której mówię miała miejsce w czasie, kiedy nadzór właścicielski nad spółką sprawowali działacze z ramienia SLD. Podczas inwentaryzacji majątku w spółce ujawniono, że długość rurociągu na odcinku od Zespołu Elektrowni  Dolna Odra w Nowym Czarnowie do Centrali Nasiennej w Gryfinie była zawyżona o około 800 metrów. Podczas ogłoszenia przetargu na inwestycję  pod nazwą "termoizolacja rurociągu" zawyżono wysokość zamówienia. 

W ten sposób faktura wystawiona przez wykonawcę zamówienia naraziła spółkę PEC na straty. Chciałbym wiedzieć, czy Pan Burmistrz jako  reprezentant lokalnej społeczności zamierza wystąpić do prokuratury o zbadanie sprawy?

323/XV/03 - w tym roku rozstrzygnięto przetarg na ogłoszenia publikowane przez Urząd w prasie lokalnej. Pomysł był dobry, bo wybrano najlepszą ofertę, a gmina płaci mniej za swoje ogłoszenia. Chciałbym wiedzieć, dlaczego po rozstrzygnięciu przetargu jeden z lokalnych tytułów, który nie wygrał przetargu nadal drukuje ogłoszenia z Urzędu? Czy gmina drukując te same ogłoszenia  w dwóch różnych tytułach lokalnych nie wydaje niepotrzebnie pieniędzy?

Radni Antoni Rak
324/XV/03 - przed kilkoma dniami ponownie pod wiaduktem zaklinował się TIR. 
Zgłaszałem już interpelację aby jeszcze raz dokonać pomiaru wysokości  przepustu pod tunelem. Może okazać się, że po remoncie drogi wysokość jest mniejsza niż 3,5 metra. Trzeba oznakować przejazd pod tunelem, tak by  oznakowanie było widoczne z daleka. Jednak właściciel drogi nic nie robi w tej sprawie. Należy jak najszybciej zająć się sprawą.

325/XV/03 - przy wjazdach do centrum Gryfina od ulic Pomorskiej, Wojska Polskiego oraz  od Łużyckiej w kierunku Armii Krajowej nie ma żadnych oznakowań informujących kierowców którędy mogą poruszać się TIR-y. Proszę o umieszczenie takich oznakowań. 

326/XV/03 - jezdnia za wiaduktem w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gryfinie jest bardzo pofałdowana. Należy wyrównać nawierzchnię drogi..

327/XV/03 - w Gryfinie przy ul. Łużyckiej zlokalizowanych jest kilka przejść dla pieszych. Podczas pory wieczorowej i nocnej, kiedy jest mgła przejścia te są słabo widoczne. Należy zamontować górne oświetlenia, które będą je oświetlały

Radny Marek Sanecki
328/XV/03 - czy nasza gmina ma korzyści z członkostwa w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej? W przyszłym tygodniu odbędzie się walne zebranie członków w/w Organizacji. Będzie podjęta decyzja o ustaleniu składki członkowskiej na przyszły rok. Nie wiem, czy należy jechać na to spotkanie? Z tego co wiem, to gmina nie ma żadnych korzyści z przynależności do tej Organizacji.

329/XV/03 - czy nasza gmina ma wpływ na wycięcie słupa, który kiedyś służył do podtrzymywania linii energetycznej do Niemiec? W Gryfinie wycięto trzy takie słupy. Pozostał tylko ten przy Odrze. Uważam, że szpeci on miasto i dlatego należy go wyciąć.

Radna Magdalena Chmura
330/XV/03 - prawie od roku działa w gminie komórka audytu. Jakie obszary w gminie  i jednostkach organizacyjnych gminy poddano zbadaniu przez tę komórkę?  Powinien już być skonstruowany plan prac audytorskich na przyszły rok. 
Czy zatwierdzono już taki plan i czy był on konsultowany z Komisją  Rewizyjną?

331/XV/03 - na sesji 26 września br. w imieniu krwiodawców z Gryfina skierowałam do  Pana Burmistrza wniosek. Czy przeprowadzono już negocjacje z PKS w sprawie bezpłatnych przejazdów dla naszych krwiodawców? Na jakim etapie jest załatwienie tej sprawy?

332/XV/03 - światła zamontowane na ul. Łużyckiej w Gryfinie, przy Szkole Specjalnej zagrażają bezpieczeństwu na drodze, gdyż w bardzo krótkich odstępach czasu  zmieniają się. 

333/XV/03 - na jakich warunkach zawarto umowę w sprawie dojazdów dzieci do szkół?

334/XV/03 - w planie pracy Rady na 2003 rok w miesiącu październiku ujęty jest punkt dot. "Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004". Do tej pory nie otrzymaliśmy materiału w tej  sprawie. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

Radny Janusz Skrzypiński
335/XV/03
- Pan Burmistrz w informacji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej powiedział, że zostały wydane pozytywne decyzje odnośnie odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Gryfino dla dwóch firm. Jedna firma jest z Mrzeżyna, a druga ze Szczecina. Czy firmy wchodzące na rynek  Gryfiński będą konkurowały z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych? Jeżeli tak, to jaką korzyść będą z tego mieli mieszkańcy gminy Gryfino?

Czy wchodzące firmy są tańsze od PUK i odbiorem jakich odpadów  komunalnych będą się zajmowały? Czy w/w firmy będą korzystały z naszego  wysypiska komunalnego, jeżeli tak, to jakie opłaty będą ponosiły z tego  tytułu?

Radny Zdzisław Kmieciak
336/XV/03 - kiedy zostaną naprawione szkody powstałe w wyniku modernizacji drogi nr 31? Szkody miały być usunięte do 20 października br., ale do tej pory tego nie zrobiono.

337/XV/03 - kiedy będzie ustawione lustra przy wyjeździe z Nowych Brynek w kierunku  Gryfina. Interpelację w tej sprawie zgłosiłem na jednej z wcześniejszych sesji ale do tej pory nie wykonano zadania. Nie udzielono mi również odpowiedzi w tej sprawie.

Radny Zenon Trzepacz
338/XV/03 - w jakich okolicznościach w Daleszewie i Radziszewie zostały zdjęte znaki drogowe ograniczające prędkość dla samochodów ciężarowych TIR do  40 km/godz? Proszę o przywrócenie w/w oznakowania.

Radny Czesław Kapusta
339/XV/03 - proszę o przekazanie przez PEC na rzecz lokalnej społeczności w Gardnie  pomieszczeń po byłej kotłowni. Uwolnione pomieszczenie zagospodarowali sportowcy z klubu GROT na bazę socjalną. Obecnie trwa prywatyzacja PEC  i dlatego proszę o pozytywne załatwienie prośby.

340/XV/03 - należy wymienić okna w budynku głównym po byłej szkole w Wełtyniu. W budynku tym mieści się sala internetowa, świetlica wiejska, biblioteka. Spotyka się tam kapela "Wełtynianka", zespół dziecięcy "Promyki". Stowarzyszenie Miłośników Agroturystyki Wełtynia partycypuje w kosztach utrzymania budynku. Ze względu na nieszczelne okna koszt utrzymania  budynku w okresie zimowym jest większy. Mieszkańcy Wełtynia wiele prac  wykonali w zakresie własnym.

341/XV/03 - droga z Wełtynia w kierunku Czepina jest w bardzo złym stanie. W naszej  gminie nie ma już gorszej drogi niż ta. Proszę o naprawę w/w drogi.

342/XV/03 - sprzedany został Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji "Rusałka". W związku  z powyższym należy zrobić wszystko, by jak najszybciej powstała plaża nad jeziorem Wełtyń.

343/XV/03 - proszę o ujęcie w budżecie gminy zadania "wykonanie szamba w Wirówku".

344/XV/03 - proszę o wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Długiej w Wirowie.

Radna Zdzisław Kmieciak
345/XV/03
- otrzymałem odpowiedź na interpelację, której nie zgłosiłem. Sprawa dotyczy świetlicy w Żabnicy. W styczniu br. rozmawiałem w tej sprawie z Zastępcą Burmistrza p. Eugeniuszem Kudukiem. W rozmowie uczestniczył również  Pan Burmistrz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Dyrektor Szkoły w Żabnicy oraz sołtys. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły   i p. Naczelnikiem było przyzwolenie Pana Burmistrza na wyremontowanie kotłowni na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żabnicy. Pomieszczenie miało być wyremontowane przy pomocy mieszkańców. Proszę, aby do sprawy ustosunkował się Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk, który uczestniczył w rozmowie.

Radna Magdalena Chmura
346/XV/03 - zbliżają się święta, a wraz z nimi handel obwoźny choinek i karpi. Dotarła do mnie informacja, że nie będzie prowadzona sprzedaż na Placu Księcia Barnima I, ani przy fontannach. Proszę o zdementowanie tego.  Chciała bym wiedzieć, ile będą wynosiły stawki za wynajęcie placu pod  sprzedaż karpi i choinek? Nigdzie nie znalazłam takiej informacji.

Radni Antoni Rak
347/XV/03 - apeluje o uruchomienie Muzeum Regionalnego w Gryfinie. Może ono powstać w budynku po młynie. Budynek jest własnością prywatną, ale wszystko wskazuje na to, że można go odzyskać. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą.

348/XV/03 - rozpoczęto już sprzedaż artykułów pirotechnicznych. Proszę, aby Straż Miejska oraz Policja pełnili nadzór nad sprzedażą. Chodzi o to, by nie sprzedawano w/w artykułów dzieciom

349/XV/03 - na skrzyżowaniu ulic Hugo Kołłątaja i Pomorskiej w Gryfinie ustawiono znak  zakazu skrętu w prawo. Należy jak najszybciej przywrócić możliwość skrętu w prawo, tj. w ulicę Hugo Kołłątaja. Radni już wcześniej zgłaszali interpelację w tej sprawie, ale do tej pory nie została ona załatwiona. 

Interpelacje w formie pisemnej złożyła radna Janina Nikitińska
350/XV/03
- interpelacja stanowi   załącznik nr 11.
351/XV/03 - interpelacja stanowi   załącznik nr 12.

Ad.V. Ustalenie stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.  Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - proszę o wyjaśnienie, skąd się wziął wskaźnik podwyższania dotychczasowych stawek o 2,3% ? Ministerstwo Finansów ustaliło wzrost podatków na 2004 rok  o stopień inflacji, który wynosi 0,6% . Jest to górna granica.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - swoją propozycję oparłem na wytycznych Ministra Finansów w sprawie opracowania projektu budżetu. W tych wytycznych przyjęty jest wskaźnik 2,3%. W czasie przerwy radni otrzymają materiał w tej sprawie.

Radny Marek Sanecki - wszystkie zmiany w projekcie uchwały pociągają za sobą zmiany. 
Chcę jednak przypomnieć, że podczas kampanii wyborczej obiecaliśmy społeczeństwu obniżanie podatków, a teraz je podwyższamy. Wiem, że zaleca się podwyższać podatki, ale my nie musimy stosować się do tych zaleceń. 

Radna Magdalena Chmura - chciałabym teraz wiedzieć, co oznacza wskaźnik 2,3%, a nie dopiero w przerwie obrad.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przy sporządzaniu materiałów planistycznych do budżetu opieraliśmy się na Rozporządzeniu Ministra Finansów z 16 maja br. w sprawie  szczegółowych zasad, trybu, terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu  na rok 2004. Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod ikoną "Budżet Państwa" - "ustawa budżetowa" wykazane są wszystkie wskaźniki na bieżący rok.  
W roku 2003 wskaźnik ten był określony na poziomie 3%. W związku z tym, że inflacja  została zmniejszona o 0,7% wskaźnik na 2004 rok wynosi 2,3%. Wzrost wynagrodzeń przewidywany jest na poziomie 3% , a produktu krajowego brutto na poziomie 5%.
Podczas opracowywania projektu budżetu na rok 2004 w/w wskaźniki obowiązują każdą jednostkę samorządu terytorialnego. 

Radny Marek Sanecki - gdyby wszystkie gminy stosowały takie same wskaźniki, to podatki były by jednakowe. Uważam, że przy stagnacji zarobków podnoszenie podatków nie jest racjonalne.

Radny Janusz Skrzypiński - o wysokości podatków decyduje Rada. Podatki są pochodną budżetu.
Każdy chciałby, by podatki były jak najniższe. Jednak, by gmina mogła normalnie funkcjonować, nie może zejść poniżej limitu. 

Radny Czesław Kapusta - w skład budżetu wchodzą również dotacje. Jeżeli gmina ustali niskie progi podatkowe, to otrzyma niskie dotacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przy uchwalaniu budżetu będziemy sprzeczali się  o to, co należy zrobić w gminie. Teraz chcemy obniżać podatki. Jeżeli do tego dojdzie, to musimy liczyć się z tym, że w przyszłym roku nie wykonamy w gminie żadnej inwestycji.  Należy zastanowić się, czy teraz powinniśmy zaniżać podatki, aby w przyszłym roku podwyższyć o 10%, co spowoduje wielkie niezadowolenie mieszkańców? Czy lepiej co roku minimalnie je podwyższać? 
Wsłuchuję się w głosy społeczeństwa i wiem, że największe zastrzeżenia są do jednakowej wysokości podatku od gruntów w całej gminie. Są również zastrzeżenia iż w podatku od środków transportowych nie uwzględniono tonażu pojazdu i dla wszystkich rodzajów obowiązuje taki sam podatek. Wiele kontrowersji wzbudziło podwyższenie podatku od "gruntów pozostałych" do wysokości 0,25 zł/m2. Obecnie w projekcie uchwały zaproponowałem obniżenie w/w podatku o 50%.
Miasto zostało podzielone na trzy strefy.
- I strefa obejmuje centrum miasta. Podatek powinien być podwyższony od 4% do 6%,
- II strefa obejmuje pozostałą część miasta. Podatek powinien pozostać niezmieniony,
- III strefa obejmuje tereny wiejski. Podatki powinny być obniżone od 4% do 6%.
Przez najbliższe trzy lata będę dążył do tego, by podatki pomiędzy miastem, a wsią wyraźnie  różniły się. Wiem, że nie wszyscy są zadowoleni z wysokości stawek podatkowych, ale trudno jest zadowolić wszystkich. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne  i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XV/207/03  stanowi załącznik nr 14. 

Ad.VI. Ustalenie maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe,  stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Radny Kazimierz Fischbach - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska wypracowała wniosek, który został uwzględniony w nowej wersji projektu  uchwały.

Radny Marek Sanecki - jeżeli chodzi o obniżenie punktacji, to uważam, że za brak instalacji elektrycznej należy obniżyć punktację o 20 pkt, a nie o 10 pkt, jak proponuje się w projekcie uchwały. Natomiast za położenie lokalu w budynku wybudowanym przed 2939 r. punktację  należy obniżyć o 10 pkt, a nie o 20 pkt. jak jest w projekcie uchwały. 

Radna Magdalena Chmura - co brano pod uwagę przy wyznaczaniu stref?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - strefy przedstawione w projekcie uchwały obowiązują od wielu lat. Rada poprzedniej Kadencji oraz Zarząd brali pod uwagę atrakcyjność położenia lokalu. Za lokal wybudowany przed 1939 r. uważa się ten, w którym nie był przeprowadzony remont kapitalny. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe,  stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR  XV/208/03  stanowi załącznik nr 15. 

Ad.VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, stanowiącej drogę wewnętrzną.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, stanowiącej drogę wewnętrzną przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/209/03  stanowi załącznik nr 16. 

2/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie ustanowienia nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa - Agencji  Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/210/03stanowi  załącznik nr 17. 

3/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/211/03 stanowi załącznik nr 18

Ad.VIII. Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR  XV/212/03 stanowi załącznik nr 19. 

Ad.IX. Określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Radny Artur Nycz - powodem przygotowania projektu uchwały w w/w sprawie jest utworzenie nowego sołectwa Parsówek. Projekt uchwały ma charakter ogólny. Uważam, że przy podejmowaniu tego typu uchwały zawsze potrzebne są konsultacje. 
Proponuję, aby w takich przypadkach każdorazowo podejmować odrębną uchwałę. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zgadzam się ze stanowiskiem radnego. Proszę jednak, aby Rada przyjęła w dniu dzisiejszym w/w projekt uchwały, bo społeczeństwo Parsówka czeka na utworzenie sołectwa. Chcemy, aby od nowego roku powstało w Parsówku sołectwo.  Na następną sesję przygotujemy nowy projekt uchwały, a ta zostanie uchylona.

Radny Artur Nycz - nie ma takiej potrzeby. Wystarczy w tym projekcie uchwały wprowadzić zapis, że dotyczy to tylko Parsówka i sprawa będzie załatwiona.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wobec powyższego proszę, aby Sekretarz Miasta  i Gminy wspólnie z Radcą Prawnym przygotowali poprawioną wersję projektu uchwały.

Radca Prawny Krzysztof Judek wspólnie z Sekretarz Miasta i Gminy Beatą Kryszkowską  przygotowali poprawioną wersję projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobiemyśl.

Przewodniczący Rady przedstawił nową wersję projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobiemyśl przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA  NR  XV/213/03  stanowi załącznik nr 20. 

Ad.X. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. 

Radna Magdalena Chmura - co oznacza zapis w projekcie uchwały "na zakup materiałów i wyposażenia do projekt "Gimnazjada"?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - jest to wprowadzanie transzami środków finansowych pozyskanych z funduszu Phare. Jest to ostatnie rozliczenie "Gimnazjady". Szkoła Podstawowa Nr 3 ubiegała się o te fundusze. Przeznaczono je na zawody sportowe, konkursy, itp.

Radny Artur Nycz - klub radnych SLD ma zastrzeżenia odnośnie kwoty 9.900 zł przeznaczonej na pokrycie prywatnej faktury z ROLMET -u. Remont domu w Sobieradzu miał być wykonany na koszt sponsorów. Gmina nie powinna ponosić kosztów za prywatną fakturę. Dlatego też radni z klubu SLD wstrzymają się od głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - trudno o tym mówić, ale wszyscy wiedzą, że w Sobieradzu była tragedia. W tym domu mieszkały trzy rodziny. Po pożarze dwie rodziny otrzymały mieszkania zastępcze. Podjęliśmy decyzję, że trzecia rodzina zamieszka 
w odremontowanym domu. Nidy nie mówiłem, że całość prac zostanie wykonana w czynie społecznym. Gmina wydała na ten cel około 40 tys. zł, a całkowity koszt remontu wyniósł  około 200 tys. zł. Czy za 40 tys. zł pozyskalibyśmy mieszkania dla trzech rodzin? Na pewno nie.  Za kwotę 9.900 zł zakupiono klej atlas, fugę, narożniki, panele, pianka podłogowa, pigment,  siatka, styropian, taśma, umywalka, wieszak, wkręty, itp. Jeszcze raz chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli w odbudowie domu w Sobieradzu. Wstrzymanie się od głosowania nad przyjęciem całego projektu uchwały niech osądzi społeczeństwo.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR XV/214/03  stanowi załącznik nr 21. 

2/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. 

Radna Magdalena Chmura - z dzisiejszego sprawozdania p. Burmistrza dowiedziałam się, że wykonanie projektu ulicy Wierzbowej kosztowało 28 tys zł, a w projekcie uchwały jest 60 tys zł. Skąd taka różnica?
Na dodatkowe oświetlenie uliczne związane z obchodami 750 - lecia Gryfina przeznacza się kwotę 150 tys. zł, a na wykonanie nowego oświetlenia przy ulicach: Kościelnej i Tadeusza Kościuszki przeznacza się 100 tys. zł. 
W dniu dzisiejszym jechałam tymi ulicami i widziałam, że są tam latarnie. Gdzie będą zamontowane nowe latarnie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w trakcie jest ustawianie siedmiu lamp przy ulicach  Tadeusza Kościuszki i Kościelnej w Gryfinie. Na tych lampach zostanie zamontowanych 17 opraw energooszczędnych. Zadanie to powinno być wykonane już dawno temu, a nie dopiero teraz. W naszym mieście największym zabytkiem jest kościół. Uważam, że należy go tak oświetlić, by każdy zwrócił na niego uwagę. W kwocie 150 tys. zł zawarta jest kwota 90 tys. zł na oświetlenie kościoła, które będzie służyło około 20 - 30 lat.  Na wieżowcu, w miejsce napisu "PSS Społem" zostanie umieszczony podświetlany napis "750- lecie Gryfina". Wysokość napisu będzie dwumetrowa. Oświetlenie będzie działało około 2 - 3 lat. Na wjazdach do Gryfina od strony Chojny i Szczecina zostaną umieszczone dwa podświetlane witacze z napisem "750 - lecie Gryfina". Koszt oświetlenia związany ze świętami Bożego Narodzenia wyniesie około 30 tys. zł,-. Ponadto zamontowano lampy: w Daleszewie przy ulicy Sportowej 1 oprawa, w Krajniku 1 oprawa, w Krzypnicy 5 opraw, w Łubnicy 1 oprawa, w Mielenku Gryfińskim 3 oprawy, w Nowym Czarnowie 1 oprawa, w Pniewie 3 oprawy, w Radziszewie przy autostradzie 1 oprawa,  w Sobiemyslu 1 oprawa, w Steklnie 2 oprawy, w Wełtyniu 1 oprawa, w Żabicy 2 oprawy, w Żórawkach 2 oprawy, w Szczawnie 2 oprawy, w Dębcach 2 oprawy, w Wełtyniu 4 oprawy, w Gryfinie przy ulicach: Andersa 1 oprawa, Henryka Sienkiewicza 2 oprawy, Armii Krajowej  1 oprawa.

Radna Magdalena Chmura - z tego wynika, że zadanie zostało już wykonane, a dopiero teraz przedstawia się Radzie projekt uchwały. Zgodnie z ustawą powinno być odwrotnie.
Jeżeli chodzi o wykonanie elewacji na budynku Urzędu, to w pierwszej wersji przeznaczyliśmy na ten cel 170 tys. zł. Potem zmniejszono kwotę do 100 tys. zł,- i wykonano za to remont ubikacji i sali ślubów. Dlaczego obecnie w projekcie uchwały przeznacza się na elewację  budynku 250 tys. zł,- ? Skąd taka różnica?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w związku z podpisaniem umowy na wykonanie elewacji budynku Urzędu mogliśmy podać dokładnie określoną kwotę. W związku ze zbliżającym się 750 - leciem Gryfina wykonujemy drobne remonty w niektórych pomieszczeniach Urzędu, bo chcemy przyjąć godnie gości, którzy do nas przyjadą.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - za kwotę 100 tys zł,- wykonano remont sali ślubów, zakupiono meble do tej sali. Będą wyremontowane dwie łazienki na I piętrze oraz zostanie odnowiona sala obrad.

Radna Magdalena Chmura - za pieniądze przeznaczone na remont zakupiono meble do sali ślubów. Czy jest to zgodne z prawem?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - jest to zgodne z prawem, bo w ramach tego samego działu można przenosić środki finansowe pomiędzy poszczególnymi paragrafami.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/215/03  stanowi załącznik nr 22. 


Ad.XI. Przyjęcie Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w dniu dzisiejszym wpłynęło do mnie stanowisko Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców do projektu uchwały - załącznik nr 23.Radni otrzymali treść tego pisma.

Radny Zdzisław Kmieciak - w ubiegłym roku mówiliśmy o tym, by zapraszać przedstawicieli przedsiębiorców do konsultacji nad tego typu uchwałami. Niestety nie zaproszono ich do konsultacji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców  w Gminie Gryfino. Z projektu uchwały nie wynika jakiej pomocy mogą oczekiwać małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Radny Artur Nycz - to prawda, że projekt uchwały powinien być skonsultowany z przedsiębiorcami. Dlatego proponuję odłożenie podjęcia uchwały w tej sprawie na następną sesję. Przez ten czas można będzie omówić projekt uchwały z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że nie dopilnowałem, by projekt uchwały skonsultowano z przedsiębiorcami. Dlatego w dniu dzisiejszym wycofuję z porządku obrad podjęcie uchwały w tej sprawie. Oczekuję od Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców konstruktywnej współpracy na wniesieniem poprawek do projektu uchwały. Na następnej sesji wrócimy do sprawy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24. 

Ad.XII. Określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy  Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję projektu uchwały, w którym uwzględniono wnioski Komisji.

Radny Zdzisław Kmieciak - Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców uważa, że źle zostały  potraktowane strefy pomiędzy miastem i wsią. Przykładowo różnica w opłacie za lokal  o 50 metrowej powierzchni w skali miesięcznej wynosi 4 zł,- a w rocznej 50 zł,-. Jest to zbyt mało. Sklep w centrum miasta przynosi o wiele większe dochody niż na wsi. Proponuję odłożenie przyjęcia projektu uchwały w tej sprawie do następnej sesji, po wcześniejszej konsultacji z przedsiębiorcami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - różnica w opłacie wynosi 1 zł/m2 powierzchni lokalu w skali miesiąca, a nie roku. Pierwszy raz wprowadzamy zróżnicowanie. Będą takie osoby, które powiedzą, że nie powinno być zróżnicowania. Przyjąłem taką politykę, że zróżnicowanie będzie wzrastało co roku, bo na wsi stawka podatku będzie obniżana, a w mieście podwyższana.  Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane przeze mnie zróżnicowanie.
Na terenach wiejskich jest dużo zakładów przemysłowych, których powierzchnie wynoszą więcej niż 50 metrów. 

Radny Artur Nycz - podział na strefy podatkowe nie jest pomysłem nowym. W ubiegłym roku rozmawialiśmy na ten temat. Nie zdecydowano się wówczas na wprowadzenie stref tylko dlatego, że nie było czasu na wprowadzenie tak drastycznej zmiany. Jeżeli chodzi o przedstawiony projekt uchwały, to uważam, że nie jest on do końca przygotowany.
Wprawdzie w nowej wersji projektu uchwały uwzględniono wszystkie uwagi zgłaszane na posiedzeniach Komisji, ale niezbyt dobry jest podział na strefy. Np. ulica Szczecińska jest w II strefie, a ulica Grunwaldzka w I strefie. Odległość od jednej ulicy do drugiej wynosi tylko około 50 metrów. Dlatego w imieniu radnych klubu SLD wnioskuję, aby podział na strefy odłożyć do przyszłego roku. Przez ten rok można będzie solidnie przygotować projekt uchwały.
Wnioskuję również, aby podatek od nieruchomości pozostawić na poziomie ubiegłego roku. Należy go zwaloryzować tylko o wskaźnik 0,6%. Podatek od gruntów pozostałych należy pozostawić na poziomie średnim, tj. 0,15 zł,-.

Radny Marek Sanecki - uważam, że należy wprowadzić podział na strefy. Jednak mam obawy w związku z 14 pkt. tabeli, w którym proponuje się 2% podwyżkę dla budowli związanych  z działalnością gospodarczą. Ma to obejmować całą gminę. Rozumiem, że jest to 2 % wartości realnej budynku. Według mnie to za dużo.

Radny Artur Nycz - kierunek zaproponowany przez p. Burmistrza jest dobry. Należy jednak dobrze przygotować podział na strefy. Chodzi o to by projekt uchwały w tej sprawie nie budził wątpliwości i zastrzeżeń.

Radny Kazimierz Płonka - w informacji przedstawionej przez p. Burmistrza jest zapis: "wydałem 20 zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej" oraz "wydałem 21 decyzji o wykreślenie podmiotów gospodarczych z ewidencji działalności gospodarczej". Wynika z tego, że o jedną firmę mamy mniej. Jest to sygnał, że nie pomagamy zbyt skutecznie naszym przedsiębiorcom. Obecnie buduję warsztat o powierzchni 700 metrów łącznie z pomieszczeniami socjalnymi. Będę płacił dość duży podatek. O 1 zł mniej za metr w skali roku daje niewiele. Więcej będę musiał wydać za dojazdy pracowników.  Ponadto chciałbym dowiedzieć się jakie kryteria stosuje Burmistrz przy udzielenie ulg podatkowych i umorzeń, o których mowa w sprawozdaniu? Czy jest jakaś komisja, która rozpatruje wnioski o umorzenia? Którym przedsiębiorstwom umorzono podatki?

Radny Janusz Skrzypiński - uchwała, o której mowa w tym punkcie jest porządkującą. Radny Artur Nycz  - proponował, aby podatek podnieść tylko o 0,6%. Chciałbym dowiedzieć się jaki byłby skutek finansowy dla budżetu gminy, gdyby stawkę podatku podwyższono o 0,6%, a nie o 2,3%? Wszyscy powinni mieć świadomość tego, że manipulacja przy stawkach podatkowych będzie rodziła określone skutki dla budżetu gminy.

Radny Czesław Kapusta - należy ostrożnie podchodzić do sprawy związanej z podwyższaniem podatków, bo przy zbyt wysokich podatkach mogą splajtować podmioty gospodarcze.
Uważam, że podział na strefy jest słuszny, bo na terenach wiejskich obecnie jest pustynia gospodarcza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na posiedzeniach Komisji wszyscy radni poparli podział gminy na trzy strefy. W projekcie uchwały uwzględniłem wszystkie propozycje Komisji Rady. W przyszłym roku można będzie zmienić granice poszczególnych stref. Jednak od czegoś trzeba zacząć. W roku 2004 różnica w podatku od nieruchomości będzie wynosiła 1 zł,-. Jest również różnica w podatku od gruntów pomiędzy wsią i miastem. Mówiłem już o tym, że każdego roku ta różnica będzie wzrastała. Wzrost podatku o 2% od budowli jest stawką obligatoryjną.  Proszę radnych, aby w dniu dzisiejszym podjęli projekt uchwały w przedstawionej wersji.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - chcę tylko przypomnieć, że 25 września br. wszyscy radni otrzymali pismo z Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego, które proponuje utworzenie stref  na naszym terenie.

Radny Artur Nycz w imieniu radnych klubu SLD poprosił o ogłoszenie przerwy w obradach. Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radna Magdalena Chmura - na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego prosiłam o przygotowanie symulacji do projektu uchwały. Takiej symulacji nie otrzymaliśmy. Proszę, aby w przyszłości uchwały tego typu były przygotowane w sposób czytelny.

Radny Artur Nycz - klub radnych SLD zobowiązał mnie do wycofania wcześniej zgłoszonego wniosku. Wobec powyższego wycofuję wniosek, który zgłosiłem w imieniu radnych klubu SLD. Natomiast jako radny wnioskuję o pozostawienie podziału na strefy na przyszły rok, po  wcześniejszym dopracowaniu projektu uchwały.
Pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku ubiegłego, z uwzględnieniem waloryzacji o wskaźnik o,6% i jednoczesne zmniejszenie podatku od gruntów pozostałych z 0,25% do 0,15%.

Radny Jan Bielecki - nie rozumiem dlaczego radni na posiedzeniach Komisji pozytywnie opiniują dany projekt uchwały, a na sesji mają inne zdanie. Proponuję, aby w opinii Komisji do poszczególnych projektów uchwał Rady wpisywać stosunek głosów.

Radny Artur Nycz - stanowiska Komisji wyrażane są w sposób demokratyczny, czyli  większością głosów. Ja nie byłem za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o pozostawienie podziału na strefy na przyszły rok, po wcześniejszym dopracowaniu projektu uchwały. Pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku ubiegłego, z uwzględnieniem waloryzacji o wskaźnik o,6% i jednoczesne zmniejszenie podatku od gruntów pozostałych z 0,25% do 0,15%.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek  nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy  Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/216/03  stanowi załącznik nr 25. 

Ad.XIII. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino  przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/217/03  stanowi załącznik nr 26

Ad.XIV. Ustalenie średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XV/218/03  stanowi załącznik nr 27

Ad.XV. Określenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XV/219/03  stanowi załącznik nr 28. 

Ad.XVI. Ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego  poboru.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Radny Kazimierz Fischbach - ze względu na to, że niski jest procent ściągalności podatku od posiadania psów nasza Komisja wypracowała wniosek o rozpatrzenie możliwości bardziej efektywnego zbierania podatku np. przez osoby, które sprzątają klatki schodowe.

Radny Jan Kozłowski - należy zastanowić się na możliwością oznakowania psów poprzez wszczepienie identyfikatora. Wiele gmin wprowadziło takie oznakowanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że nie powinno się płacić podatku od posiadania psów. Takie jest moje prywatne zdanie. Każdy obywatel powinien zadbać o to, by jego pies miał wszczepiony identyfikator. Natomiast powinny być stosowane wysokie kary  wobec właściciela, którego pies nabrudzi na ulicy lub chodzi samowolnie.

Rada odstąpiła od głosowania nad wnioskiem Komisji.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego  poboru przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XV/220/03  stanowi załącznik nr 29

Ad.XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Radna Magdalena Chmura - w pkt.2 projektu uchwały jest zapis "budynki zajęte przez szpitale, domy pomocy społecznej, domy dziecka z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza". Co będzie z przychodnią zdrowia?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w przychodni zdrowia dużą powierzchnię zajmuje szpital na laboratorium, diagnostykę i te powierzchnie są zwolnione z podatku. Zwolnione jest również pogotowie. Natomiast płacą podatek osoby, które w tym budynku prowadzą prywatną działalność gospodarczą.

Radna Magdalena Chmura - co z obiektami sportowymi, takimi jak stadion? Nie ma o tym zapisu w projekcie uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obiekty sportowe również są zwolnione z podatku. Jeżeli nie ma takiego zapisu w projekcie uchwały, to należy go wprowadzić.

Radny Artur Nycz - czy instytucje takie jak: Biblioteka, Gryfiński Dom Kultury są zwolnione z podatku z mocy ustawy, czy zapomniano wpisać je do projektu uchwały?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obiekty te zwolnione są z podatku z mocy ustawy. Wydałem zarządzenie, że sale gimnastyczne, w których prowadzona jest działalność komercyjna mają być udostępniane młodzieży nieodpłatnie. Budowaliśmy je z myślą o naszej młodzieży. Sale gimnastyczne nie będą udostępniane dla klubów działających na zasadzie komercji.

Radny Marek Sanecki - uważam, że w § 2 pkt.3 powinna być określona kwota dochodów, przy której obowiązuje zwolnienie z podatku. Przecież są osoby, które otrzymują bardzo wysoką emeryturę. Proponuję wprowadzić zapis, że z podatku od nieruchomości zwalnia się w 50% osoby, których dochody nie przekraczają minimalnej płacy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ilość emerytów jest tak znikoma, że nie należy określać kwoty. W przyszłym roku zastanowimy się nad tym. Do projektu uchwały wnoszę następującą autopoprawkę: - w § 11 projektu uchwały należy wykreślić pkt.6. 

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w uchwale z dnia 30 października 2003 roku  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości jest zapis, który mówi "zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych. Grunty, budynki, budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków. Grunty zajęte pod cmentarze oraz budynki, budowle  znajdujące się na tych gruntach, z wyjątkiem nieruchomości służącym do prowadzeniu działalności gospodarczej".
Proponujemy wykreślenie w § 11 projektu uchwały pkt. 6, ponieważ nie chcemy na 2004 rok  zwiększać dodatkowo opłaty za wodę i ścieki.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - mam wątpliwości, czy do projektu uchwały powinno się wpisać, że zwalnia się z podatku obiekty sportowe. W nagłówku projektu uchwały jest zapis, że sprawa dotyczy "zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej". Z tego co wiem, to obiekty sportowe w Gryfinie znajdują się w fundacji, która prowadzi działalność gospodarczą i posiada osobowość prawną.  Może to dotyczyć boisk wiejskich i szkolnych, ale nie obiektów sportowych w Gryfinie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nieruchomości związane z prowadzeniem działalności oświatowej i kultury fizycznej zwolnione są z podatku z mocy ustawy.

Radny Zdzisław Kmieciak - w projekcie uchwały jest zapis, że budynki mieszkalne lub ich część wybudowana przed rokiem 1945, które nie są remontowane zwalnia się z podatku w 50%.
Wynika z tego, że osoby, które nie remontowały budynków zostają jeszcze nagrodzeni poprzez ulgę w podatku. Natomiast osoby, które dbały o budynki zostały ukarane. Przykładem tego są mieszkańcy budynku w Czepinie, o którym p. Burmistrz wie. Jest to niesprawiedliwe.

Radny Antoni Rak - nie zgadzam się z propozycją radnego Marka Saneckiego. Uważam, że emeryci i renciści żyją ubogo. Jestem przeciwny wprowadzani zapisu, że z podatku od  nieruchomości zwalnia się w 50% osoby, których dochody nie przekraczają minimalnej płacy.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przygotowując projekt uchwały mieliśmy na uwadze pomoc dla ludzi najbiedniejszych,  a w tym emerytów i rencistów. Remont budynku dla emeryta, czy rencisty, to bardzo duży wysiłek.

Radny Zdzisław Kmieciak - znam takich emerytów, którzy mają pieniądze, ale nie przeznaczają ich na remonty.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - prawo nigdy nie jest doskonałe. Każde zwolnienie z podatku budzi mieszane uczucia. To prawda, że część emerytów ma duże emerytury, ale  wypracowali je ciężką pracą. Uważam, że nie należy wprowadzać zmian w tym zakresie.

Radny Marek Sanecki - wycofuję swój wniosek.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uwzględnieniem autopoprawki p. Burmistrza.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej przyjęto  większością głosów. UCHWAŁA NR XV/221/03  stanowi załącznik nr 30. 

Ad.XVIII. Określenie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,  na których zaprzestano produkcji rolnej.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Radny Jan Kozłowski - dwa lata temu trwała dyskusja nad taką uchwałą. Wprowadziliśmy do niej zapis, że rolnik zgłaszając grunty, które będą leżały odłogiem był zwolniony z tego podatku.
W projekcie uchwały omawianym w dniu dzisiejszym jest zapis " zaoranie tych gruntów dwa  razy w roku lub założenie trwałych użytków zielonych". Przecież rolnika nie będzie stać na wykonanie dwa razy w roku orki na gruntach leżących odłogiem. Jest to za duże obciążenie  finansowe. Proszę o podtrzymanie dotychczasowej uchwały bez zmian.

Radny Czesław Kapusta - popieram stanowisko radnego Jana Kozłowskiego.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wobec powyższego wnoszę autopoprawkę. W § 3 projektu uchwały należy wykreślić pkt.3, który mówi "utrzymanie gruntów, na  których zaprzestano produkcji rolnej w kulturze czarnej, tj, zaoranie tych gruntów dwa razy w roku lub założenie trwałych użytków zielonych bez koszenia". Pozostałe punkty ulegną przesunięciu. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,  na których zaprzestano produkcji rolnej przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XV/222/03  stanowi załącznik nr 31

Ad.XIX. Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XV/223/03 stanowi załącznik nr 32. 

Ad.XX. Podjęcie uchwały w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych  w drodze inkasa.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XV/224/03  stanowi załącznik nr 33. 

Ad.XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - uchwała w w/w sprawie została  podjęta na poprzedniej sesji. Podjęta uchwała nie zawierała zapisu, że wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. Zamiast tego był zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, co jest niezgodne z prawem. Wobec powyższego traci moc poprzednia uchwała, i proponuje się nową wersję projektu uchwały. Nikt z radnych nie wniósł uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich  przebiegu, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/225/03  stanowi załącznik nr 34. 

Ad.XXII. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - ta uchwała również była podjęta na poprzedniej sesji. Podjęta uchwała nie zawierała zapisu, że wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. Zamiast tego był zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, co jest niezgodne z prawem.
Wobec powyższego traci moc poprzednia uchwała, i proponuje się nową wersję projektu uchwały.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do w/w projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan radnych 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XV/226/03 stanowi załącznik nr 35. 

Ad.XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.322/XV/03 - do wykrycia nadużyć w PEC w dużej mierze przyczynił się Prezes Dariusz  Bańka, za co mu serdecznie dziękuję. Zobowiązałem Pana Prezesa do zgłoszenia sprawy w Prokuraturze. Sprawa jest już w Prokuraturze.
Według wstępnych obliczeń Przedsiębiorstwo poniosło straty na około 300 tys zł. W dniu wczorajszym powołaliśmy wspólną Komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele z Urzędu, z PEC i Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Powołana Komisja zajmie się wyjaśnieniem, kto jest za to odpowiedzialny.

Ad.323/XV/03 - przetarg na ogłoszenia publikowane przez Urząd wygrała gazeta "7 Dni Nowe". Jednak w umowie podpisanej z w/w gazetą zawarty jest punkt, który mówi, że w szczególnych przypadkach możemy dawać ogłoszenia w innych gazetach.
Chodzi mi o to, by do publicznej informacji można było podać zarządzenia Burmistrza, uchwały Rady. Przecież jest tak, że jedni czytają "7 Dni Nowe", a inni czytają "Echo Gryfina". Stawka za ogłoszenie w "Echu Gryfina" jest  taka sama jak dla "7 Dni Nowe". Prawdą jest, że w kilku przypadkach moi pracownicy przekroczyli "szczególny przypadek". Rozmawiałem o tym
z Dyrekcją "7 Dni Nowe". Mam nadzieję, że taka sytuacja nie powtórzy się.

Ad.324/XV/03 - będę rozmawiał z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich w sprawie załatwienia sprawy, o której mowa w interpelacji.

Ad.327/XV/03 - mieszkam przy ul. Łużyckiej w Gryfinie i widzę jakie są tam światła. Uważam, że nie ma potrzeby wymieniać je na inne. Nie przewiduję tam również nowych  punktów świetlnych.

Ad.328/XV/03 - po zapoznaniu się ze sprawą udzielę pisemnej odpowiedzi. 

Ad.329/XV/03 - zajmiemy się sprawą, o której mowa w interpelacji.

Ad.330/XV/03 - udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.332/XV/03 - światła zamontowane przy ul Łużyckiej w Gryfinie mają tak działać ja obecnie.
Jest to najnowszy model sprowadzony z zachodu. Podczas zwalniania prędkości pojazdu zapalają się czerwone światła. Jeżeli nie ma nikogo na pasach  zapalają się zielone światła i można spokojnie przejechać.

Ad.333/XV/03 - umowa została zawarta w roku 1987 i nieprzerwanie trwa do dnia dzisiejszego.
Każdego roku aneksami uzgadniane są stawki kosztów przewozu dzieci.  Informację na temat stawek w latach 2000 - 2003 oraz planowana na 2004 r. otrzyma radna na piśmie. Dyrektor ZEAS Władysław Hołub - w tym roku stawka wynosi około 2,20 zł/km. Ile wynosiła w poprzednich latach nie pamiętam.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz
Ad.334/XV/03 - naszym obowiązkiem jest co roku przedstawić Radzie do uchwalenia Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku przedstawiony będzie na następnej sesji. Nie przedstawiliśmy Programu
wcześniej, bo w tym roku zmieniły się przepisy. W/w Program jest częścią strategii polityki społecznej, która obejmuje szeroki zakres zagadnień.  Wystąpiliśmy do biura prawnego Wojewody z zapytaniem, czy możemy uchwalić strategię tylko w części dotyczącej Programu w 2004 roku? Uchwalenie całej strategii jest bardzo dużym zadaniem i potrzeba na to bardzo dużo czasu. Opinię w tej sprawie otrzymaliśmy po terminie i dlatego zajmiemy się sprawą na następnej sesji.

Radna Magdalena Chmura - proszę o dostarczenie odpowiedzi na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.  

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - dobrze, dostarczę.

Ad.335/XV/03 - wszyscy wiedzą, że przez cały rok broniłem PUK, bo pracują tam nasi mieszkańcy. Mamy tez swoje wysypisko śmieci. Natomiast opinie o firmie 
"Retman" są różne. Jednak, gdybym nie wydał decyzji o zezwoleniu na wywóz nieczystości przez w/w firmę, to przegrałbym sprawę w sądzie i naraził bym gminę na koszty związane z tym procesem. Zgodnie z prawem nie mogę zabraniać innym podmiotom gospodarczym działalności na terenie gminy.
Sprawa dotyczy tylko i wyłącznie wywozu nieczystości. Nie znaczy to, że firma "Retman" dostała zgodę na wywóz śmieci na nasze wysypisko. Takiej zgody nie muszę dawać, bo wysypisko jest nasza własnością. Prawdopodobnie firma "Retman" będzie wywoziła śmiecie do Myśliborza. Obecnie wszystko zależy od konkurencji. Wygra ten, kto zaproponuje niższą cenę za usługę.

Ad.336/XV/03 - prawdopodobnie dojdzie do procesu sądowego z firmą, która wykonywała  remont drogi nr 31. Musimy dobrze przygotować się do sprawy.

Ad.337/XV/03 - będziemy interweniowali w sprawie ustawienia lustra, o którym mowa  w interpelacji.

Ad.339/XV/03 - wyjaśnieniem sprawy zajmie się Zastępca Burmistrza.

Ad.340/XV/03 - remont szkoły w Wełtyniu, MDK, Baszty oraz wykonanie plaży w Wełtyniu ujęte są jako jedno zadanie. Wykonanie w/w zadania ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego miasta. Złożyłem wnioski o przyznanie  środków unijnych na wykonanie tych zadań. Mam nadzieję, że pod koniec  2005 roku wykonany będzie gruntowny remont szkoły w Wełtyniu.

Ad.341/XV/03 - sprawdzimy na miejscu jaki jest stan drogi i mam nadzieję, że wystarczy nawieźć żużlu i wyrównać nawierzchnię.

Ad.342/XV/03 - jeżeli tylko pozwoli pogoda, to jeszcze w tym roku wykonane będą wstępne prace na plaży w Wełtyniu. Wykonają ją pracownicy interwencyjni. Mam nadzieję, że docelowo plaża będzie oddana do użytku w 2006 roku. Teren, na którym powstanie plaża jest duży i bardzo ładny. 

Ad.347/XV/03 - to prawda, że jesteśmy jedynym miastem w województwie zachodniopomorskim  tej wielkości, które nie posiada izby pamięci, ani muzeum. Myślę już o tym od  dawna. Po wyremontowaniu budynku po hotelu "Pod Platanem" pomieszczenia  piwniczne będą przeznaczone na izbę pamięci. Prowadzę też rozmowy  z właścicielami młyna Państwem Smolnik na temat odkupienia obiektu  z przeznaczeniem go na muzeum. Uzgodniliśmy, że gmina powoła biegłego do  wyceny obiektu. O dalszych krokach w tej sprawie będę informował Radę na  bieżąco.

Radny Janusz Skrzypiński - w mieście są inne obiekty, które można przeznaczyć na muzeum. Jednym z nich jest tzw. "biały domek" przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie. Myślę, że zamiast kupować obiekt po młynie należy za te pieniądze wyremontować budynek przy ul. Grunwaldzkiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest to również bardzo dobry pomysł. Zobaczymy na ile zostanie wyceniony obiekt po młynie. Jeżeli okaże się, że wartość jego wyniesie około 500 tys. zł, to lepiej będzie wyremontować "biały domek".

Ad.350/XV/03 - obecnie w budynku, o którym mowa w interpelacji trwa adaptacja strychu. Budynek nie jest przeznaczony do sprzedaży. Zapoznam się ze sprawą i udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.351/XV/03 - mamy opracowany plan remontu budynków. Budynek, o którym mowa w interpelacji ujęty jest w tym planie. Myślę, że w przyszłym roku będzie remontowany. 

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
Ad.346/XV/03 - stawki za sprzedaż choinek i karpi naliczane są zgodnie z uchwałą Rady.

Radna Magdalena Chmura - czy 122 złote dzienne, to nie za wysoka stawka. 

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - taką kwotę ustaliła Rada i tylko Rada może ją zmienić. W ubiegłym roku obowiązywała taka sama stawka.  

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - najtańsza choinka kosztuje 40 zł,-. Ładna choinka średniej wielkości kosztuje około 100 zł,- i wystarcza to na opłacenie za jeden dzień handlu. Uważam, że nie jest to dużo. 

Radna Magdalena Chmura - wiem, że sprzedażą ryb zajmują się studenci, którzy w ten sposób zarabiają na studia. Za sprzedanie 1 kg ryb zarabiają 0,80 zł. Może uda się im sprzedać około 1,5 tony ryb, co daje około 1.000 zł utargu. Z tego około 50% idzie na opłatę za 4 dni sprzedaży. Uważam, że jest to bardzo dużo.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
Ad.345/XV/03 - pamiętam, że rozmawialiśmy na temat świetlicy w Żabnicy. Nie byłem jednak w pomieszczeniu po byłej kotłowni w szkole w Żabnicy. Udzielę radnemu odpowiedzi na piśmie. 

Ad.XXIV. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli chodzi o ustalenie stawek podatkowych, to zawsze sprawa ta wzbudza emocje. To dobrze, że trwa dyskusja nad ustaleniem stawek.
Dziękuję za słowa pozytywne i negatywne oraz za podjęcie uchwał podatkowych. Być może przyjęte stawki nie są idealne, ale trzeba było iść na kompromis, bo z tego składa się życie.  Chciałbym jeszcze podzielić się dobrą wiadomością  Przed chwilą otrzymałem telefonicznie informację, że na rozbudowę oczyszczalni ścieków otrzymaliśmy 1.800.000 euro. Ogólnie ze środków unijnych otrzymaliśmy powyżej 4.000.000 euro  na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Uwolnił się nam fundusz ochrony środowiska. 

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że:
- Prezes Trybunału Konstytucyjnego zawiadomił Radę, iż postanowieniem z dnia  21 października 2003 r. umorzone zostało postępowanie wszczęte w związku z uchwałą  Rady Miejskiej w Gryfinie z 2001 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. Pismo jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady, - wpłynęło pismo z Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego, które zwróciło się z wnioskiem o odbudowę czatowni obronnej przy ul. Energetyków. Wszyscy radni otrzymali kopię w/w pisma, - z powodów oszczędnościowych od nowego roku radni nie będą otrzymywali czasopisma "Wspólnota". Proponuję aby radni, którzy chcą otrzymywać pismo wpisali się na listę, - wpłynął protest taksówkarzy z Gryfina przeciwko wydawaniu koncesji dla emerytów  i rencistów. Pismo jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady.  W dniu dzisiejszym wpłynął do mnie wniosek Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego  Banku Żywności, którego przedstawicielem jest p. Zdzisław Foremski o udzielenie mu głosu w pkt. "Wolne wnioski" - załącznik nr 36.  Wobec powyższego udzielił głosu p. Foremskiemu.

Pan Zdzisław Foremski - na targowisku w Gryfinie zarejestrowanych jest około 100 podmiotów gospodarczych, a pracuje około 300 osób. Jestem reprezentantem Zarządu Szczecińskiej Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego. Częściowo zostało upodmiotowione targowisko  w Gryfinie. W Radzie Miejskiej w Gryfinie będziemy ubiegali się o prawa osób tam pracujących.
W związku z powyższym wnioskuję o ograniczenie w okresie świątecznym kiermaszy dla handlu obwoźnego. 
Ponadto kupcy wystąpili do gminy o częściowe zwolnienie z podatku. Odpowiedź, którą otrzymali nie zadawala ich.
Drugi mój wniosek dotyczy rozważenia pozycji radnego, który jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica". Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że radnym nie może być Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, której nieruchomości znajdują się na gruntach gminnych.  Wprawdzie zdania w tej sprawie są podzielone, ale sprawę należy wyjaśnić. Obecnie istnieje propozycja zmiany Statutu Spółdzielni. Zmiany dotyczą działalności Spółdzielni  na własny rachunek. Szczególnie chodzi o nabywanie przez Spółdzielnię, a sprzedawanie przez gminę gruntów na rzecz Spółdzielni. Uważam, że w tej sytuacji mój wniosek jest zasadny. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - p. Foremski poruszył bardzo złożony problem. W Gazecie Prawnej prawnicy w jednoznaczny sposób wypowiadają się, że Prezes Spółdzielni  może być radnym. Do dnia dzisiejszego rzecznik prawny Wojewody Zachodniopomorskiego nie  zajął stanowiska w tej sprawie. Sprawa jest nam znana i na pewno zostanie wyjaśniona. Jeżeli okaże się, że Prezes Spółdzielni nie może być radnym, to Rada podejmie odpowiednią decyzję w tej sprawie. Jeżeli chodzi o sprzedaż gruntów spółdzielczych, to Prezes nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Na każde nabycie gruntów lub ich sprzedaż musi uzyskać zgodę Walnego Zebrania Przedstawicieli.

Radny Jacek Warda - jeżeli Pan Foremski dokładnie przeczytał Gazetę Prawną to wie, że  art. 24 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Spółdzielnia posiada tereny w wieczystym użytkowaniu. Pan Foremski zarzuca mi, że wykorzystuje mienie, czyli wieczyste użytkowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Wykładania przepisów w tej sprawie jest daleko idąca. Można z niej wnioskować, że każdy radny prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną  w domu, za który Spółdzielnia płaci podatek za wieczyste użytkowanie nie może być radnym, bo on ten podatek płaci w czynszu. Ponadto każdy radny ustala prawo lokalne. Na przykład ja mam psa i w związku z tym jestem zainteresowany, aby podatek od posiadania psów był jak najmniejszy.

Radny Czesław Kapusta posiada grunty i również ustala podatek od gruntów. Przykłady można mnożyć. Ustawa w tej sprawie weszła w życie z dniem 1 stycznia br. a Rada była wybierania w roku ubiegłym. 

Radca Prawny Krzysztof Judek - to prawda, że ustawa zabrania radnemu prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego. Powoduje to szereg komplikacji. Sądzę, że posłowie uchwalając ustawę nie myśleli, że ten zapis dotyczyć będzie wieczystego  użytkowania. Miało to dotyczyć najmu, dzierżawy, użyczenia. Zapisy w ustawie miały cel antykorupcyjny. Moim zdaniem zbyt daleko idące jest stwierdzenie, że Prezes lub członek Spółdzielni Mieszkaniowej nie może być radnym dlatego, iż Spółdzielnia posiada wieczyste użytkowanie na majątku gminnym.  Jednak taki jest przepis, a prawnicy muszą go rozwikłać.  W tym przypadku Rządowe Centrum Legislacji ma inne zdanie niż Centrum Ekspertyz Sejmu. Konsultowałem się z dwoma Biurami Nadzoru w Urzędach Wojewódzkich w tej sprawie. W jednym Województwie są zdania, że Prezes Spółdzielni nie może być radnym, a w drugim   województwie uważają, że może być radnym. Proponuję nie ulegać emocjom przy rozstrzyganiu sprawy. Należy poczekać do czasu, aż  w którejś gminie zostanie podjęta uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego, a radny odwoła się
od tego rodzaju uchwały do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął  posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - I wersja - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji - II wersja - załącznik nr 4a,
 6. Podziękowania za propozycję uczestnictwa w Komitecie Honorowym - załączniki nr 5, 6, 7,
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 8,
 8. Wnioski komisji Rady - załączniki nr 9, 10,
 9. Interpelacje radnych - załączniki nr  załącznik nr 11  załącznik nr 12,
 10. Stanowisko Komisji Rady - załącznik nr 13, 
 11. UCHWAŁA NR XV/207/03 - załącznik nr 14, 
 12. UCHWAŁA NR XV/208/03 - załącznik nr 15, 
 13. UCHWAŁA NR XV/209/03 - załącznik nr 16, 
 14. UCHWAŁA NR XV/210/03 - załącznik nr 17, 
 15. UCHWAŁA NR XV/211/03 - załącznik nr 18, 
 16. UCHWAŁA NR XV/212/03 - załącznik nr 19, 
 17. UCHWAŁA NR XV/213/03 - załącznik nr 20, 
 18. UCHWAŁA NR XV/214/03 - załącznik nr 21, 
 19. UCHWAŁA NR XV/215/03 - załącznik nr 22, 
 20. Stanowisko Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców - załącznik nr 23, 
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino-załącznik nr 24,
 22. UCHWAŁA NR XV/216/03 - załącznik nr 25,
 23. UCHWAŁA NR XV/217/03 - załącznik nr 26,
 24. UCHWAŁA NR XV/218/03 - załącznik nr 27,
 25. UCHWAŁA NR XV/219/03 - załącznik nr 28,
 26. UCHWAŁA NR XV/220/03 - załącznik nr 29,
 27. UCHWAŁA NR XV/221/03 - załącznik nr 30,
 28. UCHWAŁA NR XV/222/03 - załącznik nr 31,
 29. UCHWAŁA NR XV/223/03 - załącznik nr 32,
 30. UCHWAŁA NR XV/224/03 - załącznik nr 33,
 31. UCHWAŁA NR XV/225/03 - załącznik nr 34,
 32. UCHWAŁA NR XV/226/03 - załącznik nr 35,
 33. Wniosek o udzielenie głosu - załącznik nr 36.

 


PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan


Protokółowała Inspektor

Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 11. [64969 bajtów]
załącznik nr 12. [76507 bajtów]