Porządek obrad

Porządek obrad  XVI  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  30  grudnia  2003 r.  o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z XV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 1/XVI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VI. Nadanie imienia Parkowi Miejskiemu w Gryfinie - DRUK Nr 2/XVI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2004 rok -DRUK Nr 3/XVI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VIII. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2004 rok - DRUK Nr 4/XVI.
- uwagi i wnioski,
- podjęcie uchwały.

IX. Zmiana uchwały Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, części terenu działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino -  DRUK Nr 5/XVI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczny w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe - DRUK Nr 6/XVI,

2/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 6-1/XVI,

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 6-2/XVI,

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 - działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży - DRUK Nr 6-3/XVI.

odrębnie do każdego projektu uchwały
- stanowiska Komisji Rady,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

XI. Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki - DRUK Nr 7/XVI. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XII. Wystąpienie Gminy Gryfino z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji  Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń - DRUK Nr 8/XVI. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIII. Zmiana uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań -  DRUK Nr 9/XVI. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIV. Przyjęcie strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" - DRUK Nr 10/XVI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli -  DRUK Nr 11/XVI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVI. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2004 - DRUK NR 12/XVI. 
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVII. Zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK NR 13/XVI. 
1/ stanowiska Komisji Rady,

2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustalenie wykazu wydatków z budżetu roku 2003 nie wygasających z upływem  roku budżetowego DRUK Nr 14/XVI.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XX. Wolne wnioski i zakończenie obrad