Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr XVI/03  z  XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 grudnia 2003 r.

Sesja  rozpoczęła  się  o  godz. 9oo  i  trwała  do  godz. 1220.

W  sesji  uczestniczyli  wszyscy  radni.

Lista  obecności  radnych  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

 1. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat,
 2. Z-ca  Burmistrza  Eugeniusz  Kuduk,
 3. Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Beata  Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk,
 5. Sołtysi  wg  listy  obecności  załącznik  nr  2.
 6. Zaproszeni  goście  wg  listy  obecności  -  załącznik  nr  3.

Ad. I. Otwarcie  obrad  i  stwierdzenie  quorum.

ppkt.1

Otwarcia  obrad  dokonał  Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan.  Powitał  radnych  oraz  zaproszonych  gości.  Stwierdził  prawomocność  obrad,  gdyż  na  stan  Rady  21,  w  sesji  uczestniczyli  wszyscy  radni.

Poinformował,  że  porządek  obrad  radni  otrzymali  na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem o  sesji  - załącznik  nr  4.

Innych  propozycji  nie  zgłoszono.

Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan  - w  dniu  dzisiejszym  mamy  miłą  uroczystość.

Ksiądz  dziekan  Bronisław  Kozłowski  zostanie  oznaczony  za  działalność  w  Lidze  Obrony Kraju.

Podkreślając  zasługi  księdza  dziekana  Bronisława  Kozłowskiego  w  działaniu  z  Ligą  Obrony  Kraju,  Dyrektor  Biura  Zarządu  Wojewódzkiego  LOK  -  pułkownik  Andrzej  Smukała  i  Prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  LOK  -  Michał  Bardasz  dokonali  dekoracji  dziekana  brązowym  medalem  „Za  Zasługi  dla  Obronności  Kraju”. Ksiądz  dziekan  Bronisław  Kozłowski  podziękował  za  odznaczenie  i  złożył  wszystkim obecnym  na  sesji  życzenia  noworoczne.  

ppkt.2

Przewodniczący  Rady zapytał, kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem  protokołu  z  XV sesji. W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  20  radnych. Za przyjęciem  protokołu głosowało  20  radnych. Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący Rady  stwierdził,  że  protokół  z  XV  sesji  przyjęto  jednogłośnie.

Ad.II.  Informacja Burmistrza  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i  z  wykonania  uchwał  Rady.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  przedstawił  informację  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i  z  wykonania  uchwał  Rady.

Informacja  zawarta  jest  w  załączniku  nr  5.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  -  chcę  poinformować,  że  w  Radzie  Miejskiej  w  Gryfinie ukonstytuował  się  klub  radnych  Platformy  Obywatelskiej  i  Prawa  i  Sprawiedliwości. W  skład  klubu  weszli  radni:  Józef  Gutkowski,  Maciej  Szabałkin  i  Mieczysław  Sawaryn. Na  Przewodniczącego  klubu  wybrano  mnie.  Mamy  nadzieję,  że  klub  będzie  pracował w  interesie  mieszkańców  gminy  Gryfino.

Ad. III. Zgłaszanie  wniosków  Komisji  Rady.

Wniosków  Komisji  nie  zgłoszono.

Ad. IV. Zgłaszanie  interpelacji  i  zapytań  radnych.

Interpelacje  i  zapytania  zgłosili:

Radny  Maciej  Szabałkin  

352/XVI/03  -  w  prasie  podano  informację  o  skierowaniu  aktu  oskarżenia  w  sprawie    defraudacji,  która  miała  miejsce  w  Przedsiębiorstwie  Usług  Komunalnych Sp.  z  o.o.  w  Gryfinie.  Czy  w  postępowaniu  prokuratorskim  pokrzywdzona spółka  brała  czynny  udział  w  sprawie?  Czy  składała  wnioski  dowodowe, wnioski  o  zabezpieczenie  mienia  i  wnioski  o  objęcie  sprawą  większej  liczby osób?  Czy  po  skierowaniu  aktu  oskarżenia  do  sądu  Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych  zgłosiło  się  do  działania  w  sprawie  w  charakterze  oskarżyciela posiłkowego?  Jako  przedstawiciel  klubu  Platformy  Obywatelskiej,  Prawa i  Sprawiedliwości  uważam,  że  wszystkie  osoby  odpowiedzialne  za  defraudację muszą  ponieść  karę  i  przynajmniej  w  części  zrekompensować  powstałe  straty. Ostatnio  dotarła  do  mnie  wiadomość,  że  na  terenie  gminy  Goleniów  była księgowa  PUK  posiadała  okazałą  nieruchomość.  W  czasie  trwania  perturbacji w  PUK  nieruchomość  ta  została  sprzedana  jednej  z  Agencji  Nieruchomości za  50%  wartości.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  

353/XVI/03  - w  miejscowości  Drzenin  są  duże  kłopoty  z  oczyszczalnią  ścieków.  Jakie   podjęto  działania  w  tej  sprawie?

354/XVI/03  -  w  Gryfinie  przy  ulicy  Artyleryjskiej  trwają  obecnie prace drogowe.  Mieszkańcy tego  rejonu  informują,  że  źle  wypoziomowano  jezdnię  w  stosunku  do  posesji.  Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

Radna  Magdalena  Chmura

355/XVI/03  -  na  Placu  Sybiraków  w  Gryfinie  nie  świecą  się  cztery  lampy.  Proszę o  zajęcie  się  sprawą.

Radny  Ireneusz  Sochaj

356/XVI/03 -  na  przyszły  rok  zaplanowano  przebudowe  i  modernizację  ulic:  Podgórnej,   Mieszka  I  i  Władysława  Łokietka.  Czy  w  ramach  tej  inwestycji  można  uporządkować  skarpy  na  wysokości  dwóch  bloków  mieszkalnych  należących do  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Regalica”,  a  znajdujących  się  przy  ulicy Mieszka  I  w  Gryfinie  oraz  uliczkę  przy  tych  blokach,  która  wykonana  jest  z  płyt  betonowych?  Do  realizacji  zadania  powinien  włączyć  się  również powiat.

Radny  Zdzisław  Kmieciak

357/XVI/03  - czy  wyjaśniono  już  z  firmą  BUGBLUD sprawę  dotyczącą  naprawy  usterek   powstałych  w  wyniku  remontu  drogi  w  Czepinie? 

Radny  Janusz  Skrzypiński

358/XVI/03  -  czy  prowadzone  są  rozmowy  z  Zarządem  Dróg  Krajowych  w  sprawie naprawy  chodników  przy  ul.  Łużyckiej  w  Gryfinie,  które  są  w  fatalnym   stanie?  Wcześniej  były  już  prowadzone  rozmowy,  w  wyniku  których  przyjęto plan  naprawy.  W  terminie  późniejszym  doszło  do sprzedaży  PEC  dla  Zespołu Elektrowni  Dolna  Odra. Wiem,  że  planowana  jest  wymiana  ciepłociągu  przy  ul. Łużyckiej. Uważam,  że  takie  rozmowy  powinny  być  prowadzone  również z  Zespołem  Elektrowni  Dolna  Odra  w  Nowym  Czarnowie. Czy  prowadzone    są  również  rozmowy   w  w/w  sprawie  z  Zespołem  Elektrowni  Dolna  Odra? 

Radny  Janusz  Skrzypiński

359/XVI/03  -  ulica  pomiędzy  drogą  krajową  nr  31,  a  zabudowaniami  p. Sawary   w  Żórawkach  nie  jest  ujęta  w  żadnej  dokumentacji.  Sołtys  z  Żórawek    p. Kaźmierska  prosi o wyjaśnienie  stanu  prawnego  w/w drogi. Gdyby  okazało się,   że  droga  należy  do  gminy,  to  trzeba  by  nadać  nazwę  dla  tej  ulicy.   Odpowiedzi  proszę  udzielić  dla  p. Kaźmierskiej.

Radna  Krystyna  Gazdecka

360/XVI/03  -  proszę  o  rozważenie  w  2004  roku  możliwości  uruchomienia  świetlicy wiejskiej  w  Nowym  Czarnowie.

Ad.V. Wprowadzenie  zmian w  Statucie  Gryfińskiego  Domu  Kultury.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan  -  Komisja  Budżetu,  Finansów Rolnictwa  i  Aktywności Gospodarczej  wnioskuje,  aby  w  §  1  pkt.2  projektu  uchwały  wprowadzić  ppkt:

 1. Świetlica  wiejska  w  Wełtyniu,
 2. Świetlica  wiejska  w  Chwarstnicy,
 3. Świetlica  wiejska  w  Daleszewie.

Jednocześnie  Komisja  wnioskuje  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  prowadzenie i  funkcjonowanie  wszystkich  świetlic.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  -  uwagi  Komisji  są  słuszne.  Obecnie  świetlice  wiejskie  podlegają  pod  dwie  instytucje,  tj.  Gryfiński  Dom  Kultury  i  Bibliotekę.  Gdyby  był  jeden gospodarz,  to  mniej  wynosiłoby  utrzymanie  świetlic  wiejskich.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  w  świetlicach  wiejskich  zlokalizowane  są  filie biblioteki.  Wniosek  Komisji  jest  słuszny.  Będziemy  dążyli  do  tego,  aby  świetlice  należały do  jednego  zarządcy.  Proszę  przyjąć  w/w  propozycję  jako  moja  autopoprawkę.

Radny  Zenon  Trzepacz  -  w  Daleszewie  już  od  trzech  lat  biblioteka  funkcjonuje  w  szkole,  a  nie  w  świetlicy.  Uważam,  że  jak  najszybciej  powinien  być  jeden  administrator  świetlic.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  - wprowadzenie  dzisiaj  proponowanej  zmiany wymaga  również  zmiany  statutu  biblioteki.  Dlatego  proponuję  przełożyć  na  następną  sesję podjęcie  uchwały  w  w/w  sprawie.  Na  następnej  sesji  przyjmiemy  statuty:  GDK i  Biblioteki,  w  których  będzie  uwzględniony  wniosek  Komisji.  Przedstawimy  również  zmiany  do  budżetu  gminy  polegające  na  przeniesieniu  środków  finansowych  z  Biblioteki  na  GDK.  Zgodnie  w  propozycją  Burmistrza  wycofano  z  porządku  obrad  sesji  projekt  uchwały w  w/w  sprawie.

Ad.VI. Nadanie  imienia  Parkowi  Miejskiemu  w  Gryfinie.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  nadania  imienia  Parkowi  Miejskiemu  w  Gryfinie  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/227/03  stanowi  załącznik  nr  7.

Ad.VII. Przyjęcie  ramowego  planu  działań  sesyjnych  Rady  Miejskiej  na  2004  rok.

 Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie przyjęcia  ramowego  planu  działań  sesyjnych  Rady  Miejskiej  na  2004  rok  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/228/03  stanowi  załącznik  nr  8.

Ad.VIII. Zatwierdzenie  planów  pracy  Komisji  Rady  na  2004  rok .

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie przyjęcia  planów  pracy  Komisji  Rady  na  2004  rok  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/229/03  stanowi  załącznik  nr  9.

Ad.IX. Zmiana  uchwały  Nr  XLIX/633/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie z  dnia  10 października  2002 r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  planie  ogólnym   zagospodarowania  przestrzennego Miasta  i  Gminy  Gryfino,  części  terenu  działki   Nr  81/2  oraz  części  działki  Nr  84  w  obrębie  Radziszewo  1,  gmina  Gryfino.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLIX/633/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie z  dnia  10 października 2002 r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania przestrzennego Miasta  i  Gminy  Gryfino,  części  terenu  działki  Nr  81/2  oraz  części  działki  Nr  84  w  obrębie  Radziszewo  1,  gmina  Gryfino  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/230/03  stanowi  załącznik  nr  10.

Ad.X. Podjęcie  uchwał  w  sprawie:

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  projektów  uchwał  ujętych  w  tym  punkcie.  Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  z tytułu  przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego  przysługującego  osobom  fizyczny  w  prawo  własności, w  odniesieniu  do  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy,  wykorzystywanych   lub  przeznaczonych  na  cele  mieszkaniowe.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  -  Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  rozważenie  możliwości rozszerzenia  udzielenia  bonifikaty  na  grunty  wykorzystywane  do  działalności  gospodarczej. Komisja  uważa,  iż  nie  można  wprowadzić  tego  w  życie  bez  odniesienia  się  do  lokali  użytkowych. Aby  w  wielo lokalowym  budynku  przekształcić  grunt  z  użytkowania  wieczystego  na  własność muszą  tego  chcieć wszystkich  właścicieli  lokalu  w  danym  budynku.  W  mieście  jest  wiele  takich  budynków,  w  których  mieszczą  się  różne  zakłady. Jeżeli  jedna z osób  nie  będzie  mogła uczestniczyć  w  tym  programie,  to  może  zablokować  rozstrzygnięcie  wszystkich  spraw związanych  z  lokalami  mieszkalnymi.  Dotyczy  to  tylko  tych  osób,  które  złożyły  wnioski do  końca  ubiegłego  roku.

Radny  Artur  Nycz  -  czy  w  tej  sprawie  nie  jest  ważna  funkcja  lokalu  lub  budynku wielo lokalowego?

Radca  prawny  Kinga  Przybylska – Charif  -  jeżeli  lokal  pełni  funkcję  mieszkalną,  to  nie miało  by  to  znaczenia.  Musi  być  jednak  zgoda  wszystkich  właścicieli.  Nie  można  wykluczyć  takiej  sytuacji,  że  w  budynku  mieszkalnym  parterowe  lokale  będą  przekształcone  w  lokale  użytkowe.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  -  ta  uchwała  dotyczy  tylko  wąskiej  liczby  osób.  Moglibyśmy zająć  się  zamianą  użytkowania  wieczystego  na  własność  na  zasadach  preferencyjnych.  Tak  jak  to było  z  mieszkaniami  i  lokalami  użytkowymi  w  mieście.

Naczelnik Wydziału  Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Czesława  Subocz  -  przekształcenie  użytkowania  wieczystego  na  własność  odbywało  się trzema  sposobami. Ustawa  o  gospodarce  nieruchomościami  cały  czas  przewiduje  możliwość wykupu  użytkowania  wieczystego  na  własność. Odbywa  się  to  za  zgodą  Rady.  Niezależnie  od tego  uchwalono  dwie  ustawy.  Jedna  przewidywała  przekształcenie  użytkowania  wieczystego i dawała  możliwość  pewnej  grupie  wieczystych  użytkowników, tj.  tych,  którzy posiadali  działki mieszkaniowe  zabudowane. Natomiast  druga  ustawa  mówiła  o  nieodpłatnym  nabyciu. Ustawa  o  przekształceniu  skończyła  swoją  ważność.  W  trakcie  załatwiania  są  tylko  te  osoby, które  na  czas  złożyły  wnioski  ale  nie  zostały  załatwione  z  uwagi  na  trudności  prawne. Niedawno  ukazało  się  rozporządzenie,  które  określa  zasady  wydawania  decyzji. Należy  zwrócić  uwagę,  że  bonifikaty  przy  tego  typu  sprzedaży  przewidziane  są  tylko i  wyłącznie  dla  terenów  mieszkaniowych.  Ustawodawca  nie  przewidział  innych  celów. Sprawa  dotyczy  tylko  gruntów  związanych  z  zabudową  mieszkaniową.  Natomiast  przy budynkach  wielo  rodzinnych  przekształcenie  użytkowania  wieczystego  na  własność  może mieć  miejsce  tylko  wtedy, gdy 100% wieczystych  użytkowników  złoży  wnioski  w  tej  sprawie. Nikt  więcej  nie  zabierał  głosu.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  z tytułu  przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego  przysługującego  osobom  fizyczny  w  prawo  własności,  w  odniesieniu do  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy,  wykorzystywanych  lub  przeznaczonych  na cele  mieszkaniowe  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/231/03  stanowi  załącznik  nr  11.

2/  nabycia  na  mienie  gminne  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  obrębie  4  miasta Gryfino.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  nabycia  na  mienie  gminne  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  obrębie  4  miasta  Gryfino  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/232/03  stanowi  załącznik  nr  12.

3/  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  gruntowych  nie  zabudowanych,  położonych  w  obrębie  Pniewo. W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  gruntowych  nie  zabudowanych,  położonych  w  obrębie  Pniewo  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/233/03  stanowi  załącznik nr  13.

4/  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  zabudowanej,    położonej  w  Wełtyniu  przy  ul. Leśnej  nr  1  -  działka  nr  455/2  oraz  udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży. 

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  zabudowanej, położonej  w  Wełtyniu  przy  ul. Leśnej  nr  1  -  działka  nr  455/2  oraz  udzielenia  bonifikat  od ceny  sprzedaży  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/234/03  stanowi  załącznik  nr  14.

Ad. XI. Określenie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  jednostek   pomocniczych  Gminy  Gryfino  w  celu  wyrażenia  opinii  o  projekcie  statutu  jednostki.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  jednostek pomocniczych  Gminy  Gryfino  w  celu  wyrażenia  opinii  o  projekcie  statutu  jednostki  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/235/03  stanowi  załącznik  nr  15.

Ad.XII. Wystąpienie  Gminy  Gryfino  z  Zachodniopomorskiej  Regionalnej  Organizacji    Turystycznej  działającej  w  formie  związku  stowarzyszeń.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie wystąpienia  Gminy  Gryfino  z  Zachodniopomorskiej  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  działającej  w  formie  związku  stowarzyszeń  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/236/03  stanowi  załącznik  nr  16.

Ad.XIII. Zmiana  uchwały  w  sprawie  trybu  zlecania  do  realizacji  zadań  z  zakresu  zadań własnych  gminy,  trybu  postępowania  o  udzielenie  na  ten  cel  dotacji, sposobu rozliczania  dotacji  oraz  sposobu  kontroli  wykonywania  zleconych  zadań.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan -  w  dniu  dzisiejszym  przed  rozpoczęciem  sesji  radni otrzymali  treść  autopoprawki  do  projektu  uchwały,  którą  przygotował  p. Burmistrz  - załącznik  nr  17.

Autopoprawka  polega  na  tym,  że „w  § 1 ust.6 słowa: „skreśla  się  § 4  ust.2”  zastępuje  się słowami:  „§ 4 ust. 2  otrzymuje  brzmienie:  Zadania  przeznaczone  do  realizacji  w  drodze zlecenia  powinny  obejmować  głównie  zadania  obejmujące  swoim  zakresem  działalność  na rzecz  dzieci  i  młodzieży.  Po  zabezpieczeniu  potrzeb  w  tym  zakresie  mogą  być  zlecone  do realizacji  także  inne  zadania”. Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie  wraz  z  uwzględnieniem  autopoprawki. W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  trybu  zlecania  do  realizacji  zadań  z  zakresu  zadań własnych  gminy,  trybu  postępowania  o  udzielenie  na  ten  cel  dotacji, sposobu  rozliczania  dotacji  oraz  sposobu  kontroli  wykonywania  zleconych  zadań  przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/237/03  stanowi  załącznik  nr  18.

Ad.XIV. Przyjęcie  strategii  integracji  i  polityki  społecznej  w  części  dotyczącej  „Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2004”.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  przyjęcia  strategii  integracji  i  polityki  społecznej  w  części  dotyczącej  „Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2004” przyjęto  jednogłośnie.

Uchwała  nr  XVI/238/03  stanowi  załącznik  nr  19.

Ad.XV. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

Przewodniczący  Rady  przedstawił opinię  ZNP  -  załącznik  nr  20.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  w  opracowaniu  regulaminu brali  również  udział przedstawiciele  ZNP.  Osiągnięto  porozumienie,  a  następnie  ZNP  w  ostatniej  chwili  zgłasza swoje  zastrzeżenia.  Teraz  nie  jestem  w  stanie  określić,  czy  są  to  uwagi  słuszne.  Wcześniej  należy  szczegółowo je omówić.  Jestem  przeciwnikiem  podejmowania  pochopnych  decyzji. Wobec  powyższego  proponuję  przyjąć  regulamin  bez  zmian,  a  do  następnej  sesji  omówimy szczegółowo zgłoszone  uwagi  i  ewentualnie wprowadzimy zmiany do przyjętego  już  regulaminu. 

Radna  Krystyna  Gazdecka  -  nasza  Komisja  otrzymała  opinię  ZNP  tydzień  temu.  Nie  zajęliśmy  stanowiska  do  projektu  uchwały,  bo  trudno  na  Komisji  zapoznać  się  ze  wszystkimi zmianami.  Z  opinia  ZNP  zapoznałam  się  w  domu.  Naniosłam  do  obowiązującego regulaminu propozycje  ZNP.  Moim  zdaniem  część  proponowanych  zmian  jest  bezzasadna. Oczekiwałam, że  w  dniu  dzisiejszym  otrzymamy  autopoprawkę,  ale  tak  się  nie  stało. Co  by  się  stało  gdybyśmy  przedłużyli  ważność  dotychczas   obowiązującego  regulaminu? Nowy  regulamin  przyjęlibyśmy  dopiero  po  dokładnym  omówieniu.  Regulamin  dotyczy  dużej  grupy,  bo  ponad  300  osób. W  §  16  regulaminu  z  2001  roku  ujęta  jest  tabela  dotycząca  dodatków  funkcyjnych  w  oświacie.  Ponieważ  budżet  nie  był  duży  wszystkie  stawki  rozpoczynały  się  od  5%,  10%  lub  15%.  Natomiast  dodatek  za  wychowawstwo  klasy  wynosił  od  2%  do  7%. W  budżecie  od  2002  roku  wynosi  2%.  Wobec  tego  Dyrektor  nie  może  dać  wychowawcy lepiej  sprawującemu  swoją  funkcję  więcej  niż  2%,  bo  musiał  by  komuś  zabrać,  a  nie  ma z  czego.  W  obecnym  projekcie  uchwały  ponownie  proponuje  się  2%. Wychowawca  klasy dostaje  dodatkowe  pieniądze  za  pełnienie  swojej  funkcji. Do  jego  obowiązków  należy  między  innymi: prowadzenie  dokumentacji  klasy,  dokumentację ucznia (arkusz  ocen,  arkusz  obserwacji,  informację  o  ocenach,  świadectwa  na  koniec  roku), organizuje  uroczystości  klasowe  dla  uczniów  i  rodziców,  organizuje  wycieczki,  wyjazdy  do teatru, kina, na wystawy,  na  koncerty. Prowadzi  działalność  na  rzecz  zapobiegania  i  zwalczania przejawów  patologii  społecznej  wśród  uczniów  /alkoholizmu  i  narkomanii/,  a więc  organizuje spotkania  z  policjantami,  lekarzem,  pielęgniarką,  psychologiem.  Wszystko  to ma  miejsce  poza  lekcjami.  Zapewnia  pomoc  i  opiekę  uczniom  będącym  w  trudnej  sytuacji materialnej  lub  życiowej,  pochodzącym  z  rodzin  ubogich  lub  patologicznych.  Zapewnienie  pomocy  polega  na szukaniu  pieniędzy  dla  dziecka  na  wycieczkę  lub  inny  wyjazd  gdy  rodzic  nie  może  zapłacić. Organizuje  udział  rodziców  w  życiu  klasy  i  szkoły. Za  to  wszystko  otrzymuje  2%  uposażenia zasadniczego,  co  daje  dla  nauczyciela  mianowanego  32,34  zł.  brutto. Dlatego  też  chciałabym,  aby  w  nowym  regulaminie  zagwarantowano  podwyższanie  tego  poziomu  przynajmniej  o  1%  każdego  roku.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  argumenty  są  przekonujące.  Myślę,  że  w  ciągu  roku  znajdą  się  pieniądze  na  podwyższenie  tego  progu.  Za  chwilę  przygotujemy  nowy  projekt uchwały  o  przedłużeniu  dotychczasowego  regulaminu  na  miesiąc  styczeń  2004  roku.

Radny  Marek  Sanecki  -  popieram  propozycję  radnej  Krystyny  Gazdeckiej.  Podwyższenie tego  progu  będzie  jedną  z  najlepszych  propozycji. Przewodniczący Rady przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XX/262/2000 Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  29  czerwca  2000 r.  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania nauczycieli. 

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  18  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  16  radnych,  przy 2  głosach  wstrzymujących  się. Głosów  przeciwnych  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził, że  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XX/262/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 29  czerwca  2000 r.  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  .przyjęto  większością głosów.

Uchwała  nr  XVI/239/03  stanowi  załącznik  nr  21.

Ad.XVI. Uchwalenie  budżetu  gminy  na  rok  2004. 

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6. 

Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan  -  Komisja  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki Komunalnej,  Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  wnioskuje  o  uwzględnienie  w  budżecie  gminy na  rok  2004  modernizacji  dwóch „ślepych”  uliczek  dojazdowych  do  posesji  (nawierzchnia  ich jest  piaskowa),  znajdujących  się  w  I  obszarze  przy  ulicy  Adama  Asnyka,  pomiędzy  ulicami: Zygmunta  Krasińskiego  i  Stefana  Żeromskiego.  Komisja  wnioskuje  o  uwzględnienie  w  budżecie  gminy  na  rok  2004  zadania  pn.: „Zamontowanie  4  lamp  oświetleniowych w  Czepinie  przy  ul. Podgórnej  i  Akacjowej”.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk  -  planowany  budżet  na  2004  rok  jest  zrównoważony. Prognozowane dochody  wynoszą 73.117.900  zł. Prognozowane  wydatki  wynoszą zł. Nadwyżka  budżetowa  w  wysokości  790.300 zł.  zostanie  w  całości  przeznaczona na  spłatę  zaciągniętego  kredytu  w  2000  roku.  Ostateczny  termin  spłaty  kredytu  przypada w  listopadzie  2004 r.  Wskaźnik  rocznej  spłaty  zadłużenia  w  stosunku  do  dochodu na  rok  2004  wynosi  1,12%.  W  2003  roku  gmina  nie  zaciągnęła  żadnego  kredytu  długoterminowego. Ustawa  o  finansach  publicznych  pozwala  na  obciążenie  budżetu  kredytami  do  wysokości 65%  dochodów.  Nasza  gmina  może  więc  korzystać  z  kredytów  w  2004 roku.  Zaciągnięte kredyty  zostaną  przeznaczone  na  sfinansowanie  zadań  inwestycyjnych.  Umożliwi  to  naszej gminie  skorzystanie  ze  środków  unijnych. W  roku  2004  zaplanowano  zadania  inwestycyjne  na  kwotę  21.352.900  zł.  Stanowi  to  29,5% ogółu  wydatków.  Tak  wysoki  wskaźnik  i  wartość  planowanych  inwestycji  podnoszą  wartość majątku  naszej  gminy.  W  odniesieniu  do  dochodów  projekt  budżetu  ujmuje  wielkości  wpływów  z  nowych  źródeł. Wynikają  one  z  ustawy  o  dochodach  samorządu  gminnego.  Określone  wstępnie  kwoty subwencji,  dotacji  oraz  udziału  w  podatkach,  a  także  przydzielenie  nowych  zadań  dla  gmin przez  ustawodawcę  nie  stwarzają  sytuacji  bezpiecznej  dla  budżetu  gminy. Założono  rezerwę  ogólną  w  wysokości  400.300  zł,-  na  wydatki  konieczne  do  poniesienia, a  nie  przewidziane  w  budżecie  oraz  na  uzupełnienie  wydatków  w  przypadku,  gdy ich  kwoty okażą  się  niewystarczające  na  faktyczne  potrzeby. Rezerwa  ogólna  stanowi  0,50%  planowanych  wydatków  na  rok  2004. Biorąc  pod  uwagę  wydarzenia  roku  bieżącego,  a  w  szczególności,  mając  na  uwadze  zawyżone  dochody  oraz  potrzeby  w  zakresie  wykonywania  zadań  opieki  społecznej,  oświaty, edukacyjnej  opieki  wychowawczej  i  nałożone  gminie  przez  ustawodawcę  nowe  zadania  bez przydzielenia  dotacji  celowej. Projekt  budżetu  na  rok  2004  nie  zabezpiecza  wszystkich  potrzeb  ale  jest  skonstruowany zgodnie  z  wszystkimi  wskaźnikami  określonymi  przez  państwo. Wysokość  środków  budżetowych  nie  wystarcza  na  planowane  i  oczekiwane  potrzeby.   Mając  na  uwadze  niedoskonałości  obecnego  projektu  budżetu przedkładam  Wysokiej  Radzie uchwałę  w  sprawie  podjęcia  budżetu  gminy  na  rok  2004  w  niezmienionej  formie. Następnie  odczytała  Uchwałę  Nr  CCIX/416/2003  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Szczecinie  z  dnia  29  grudnia  2003  r.  w  sprawie  wydania  opinii o  przedłożonym  projekcie  uchwały  budżetowej Gminy Gryfino  na  2004  rok - załącznik  nr  22.

Radna  Magdalena  Chmura  - na  pomoc  społeczną  w 2003 roku  zaplanowaliśmy  6.253.461  zł. Na  rok  2004  zaplanowano  3.000.000  zł.  Czy  taka  kwota  wystarczy? Podobnie  jest  z  oświatą,  na  utrzymanie  której  zaplanowano  1.329.000  zł. Ponadto  chciała  bym  się dowiedzieć  jak  jest  z  nazewnictwem  klasyfikacji  budżetowej dotyczącym  §  853.  W  ubiegłym  roku  był  to  §  852.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk  -  numer  § jest  zgodny  z  nową  klasyfikacją. Jeżeli  chodzi  o  opiekę  społeczna,  to  na  posiedzeniach  wszystkich  Komisji  mówiłam,  że  są  to wstępne  wysokości  kwoty  dotacji. W  trakcie  trwania  roku  budżetowego  będą  przekazywane  nowe  środki  finansowe.  Taka  sama  sytuacja  była  w  poprzednim  roku.  Wszystkie  kwoty uzyskane  z  dotacji  były  na  bieżąco  wprowadzane do budżetu  i  przekazywane  na  opiekę społeczną. Jeżeli  chodzi  o  oświatę,  to  o  tym  także  mówiłam  na  posiedzeniach  Komisji  Rady.  Gdyby  radna  do  końca  uczestniczyła  w  posiedzeniu  Komisji,  to  usłyszała  by  wyjaśnienie.  

Radna  Magdalena  Chmura  -  p. Skarbnik  ja  uczęszczam  na  wszystkie  posiedzenia  Komisji. Na  jednym  z  nich  byłam  chora,  poczułam  się  źle  i  wyszłam. Proszę  więc  nie  traktować  mnie w  ten  sposób.  Proszę  sprawdzić  w  Biurze  Obsługi  Rady  moją  frekwencję  na  Komisji.  Chyba  mam  prawo  zadawać  pytania  na  sesji,  jeżeli  czegoś  nie  wiem?

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk  - może  Pani  pytać.  Subwencja  oświatowa  na  rok  2004  wynosi 10.885.000  zł. Wydatki  z  tytułu  samych  wynagrodzeń  wynoszą 13.500.000 zł. Wynika  z  tego,  że  subwencja  oświatowa  nie  zabezpiecza  w  pełni  kosztów  związanych  z  wynagrodzeniami.  Subwencja  powinna  poć  podzielona  w  następujący  sposób:

 • 80%  na  zabezpieczenie  wynagrodzeń,
 • 20%  na  zabezpieczenie  pozostałych  kosztów.

W  naszej  gminie  sytuacja  jest  trochę  inna  niż  w  innych  gminach  i  ograniczenie  pewnych  kwot  jest  wskazane.  Subwencja  oświatowa  każdego  roku  będzie  niższa. Natomiast  obciążenia  gminy  nie  mogą  być  rosnące  z  roku  na  rok.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  - zawsze  będą  bronił  zasady,  że  radny  ma  prawo  zadawać  pytania.  Wystąpienie  p.  Skarbnik  było  bardzo  ciekawe  i  wyczerpujące  Musi  jednak  obowiązywać  zasada,  że  każdy  radny,  obojętnie  z  jakiego  jest  klubu  powinien  otrzymać  odpowiedź  na  swoje  pytanie.

Radna  Janina  Nikityńska  -  mając  na  uwadze  interes  publiczny  wnoszę  o  zwiększenie dotacji  na działalność  Biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie.  Chcę  podkreślić,  że  przewidziana  w  projekcie  budżetu  gminy  na  rok  2004  dotacja  dla  Biblioteki  Publicznej  stanowi  o  2,5% wzroście  w  porównaniu  z  rokiem  bieżącym. Wyklucza  to  rozwój  tej  placówki. Za  niezbędnie  konieczne  uważam  podkreślenie  faktu, że  od  kilku  lat  potrzeby  czytelników spychane  są  na  margines. Niewystarczające środki  finansowe  są  przyczyną  kolejnych  rezygnacji z  zakupów  literatury  niezbędnej  do  prawidłowego  rozwoju  edukacyjnego  dzieci  i  młodzieży. Należy  mieć  świadomość,  iż  przyjęcie  projektu  budżetu  w  kształcie  przedstawionym  radnym pogłębi  to  zjawisko  dotykając  około  9,5  tysiąca  czytelników,  mieszkańców  naszej  gminy. Wnoszę  o  określenie  dotacji  dla  Biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie  w  kwocie  900.000  zł. W  związku  z  tym  należy  ograniczyć  wydatki  finansowe  związane  z  remontem  sali posiedzeń  rady  Miejskiej.  Proszę  Pana  Burmistrza  oraz  radnych  o  określenie  dotacji  dla klubów  sportowych  w  wysokości  500.000  zł. Pragnę  podkreślić,  że  nie  wymaga  to  zwiększenia  ogólnej  sumy  wydatków  w  tym  dziale.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  to,  że  w  dniu  dzisiejszym  mogłem  przedłożyć projekt  budżetu  na  rok  2004  zawdzięczamy  dobrej  pracy  urzędników  oraz  radnych.  Rozumiem,  że  oczekiwania  w  stosunku  do  budżetu  są  większe.  Musimy  zrobić  wszystko,  aby  jak  najwięcej  środków  budżetowych  przeznaczyć  na  inwestycje. Każda  złotówka  zainwestowana  stwarza  możliwości  dalszego  rozwoju  gminy  i  pozyskiwania nowych  środków  finansowych. W  ciągu  trwania  tej  kadencji  musimy  zmienić  mentalność  Dyrektorów,  Naczelników, Kierowników  jednostek.  Każdy  z  nich  powinien  być  menadżerem,  a  nie  urzędnikiem. Nie  potrzebny  mi  taki  Dyrektor,  który  czeka  tylko  na  środki  finansowe  z  budżetu  gminy. Każdy  z  nich  powinien  zabiegać  o  środki  finansowe  z  zewnątrz.  Są  takie  możliwości. W  Bibliotece  Publicznej  wymieniono  okna. Przeznaczono  również  środki  finansowe  na dokumentację. Teraz  Dyrektor  musi  zrobić  wszystko  by  zdobyć  środki  finansowe  na  wykonanie  elewacji,  bo  jest  to  obiekt  zabytkowy. Projekt  budżetu  gminy  po  raz  pierwszy  oparty  jest  na  realnych  dochodach. Obecnie  nie  ma  możliwości  przenoszenia  środków  finansowych  na  inne  zadania. Jeżeli  chodzi  o  remont  sali,  to  jest  on  potrzebny.  Wystarczy  popatrzeć  na  sufit  w  rogu  sali. Gdy  tylko  w  budżecie  będą  dodatkowe  środki  finansowe,  to  zostaną  one  przekazane  na bibliotekę  i  oświatę. Jeżeli  chodzi  o  kluby  sportowe,  to  nasza  gmina  przeznacza  bardzo  dużą  kwotę  na  ich utrzymanie.  Prezesi  poszczególnych  klubów  muszą  zabiegać  o  środki  finansowe  z  zewnątrz. Gmina  musi  zrobić  wszystko,  by  zapewnić  środki  finansowe  na  rozwój  sportu  w  szkołach. Teraz  nic  nie  możemy  zmieniać  w  projekcie  budżetu.  Zmiany  można  będzie  wprowadzić w  ciągu  roku.  Proszę  radnych  o  przyjęcie  budżetu  na  rok  2004  w  zaproponowanej  formie, bez  wprowadzania  zmian.  

Radna  Krystyna  Gazdecka  -  jeżeli  tylko  w  budżecie  gminy  pojawią  się  środki  finansowe to  należy  pamiętać  o  przyznaniu  większej  kwoty  na  pomoc  społeczną.  Nie  do  końca przekonało  mnie  wyjaśnienie  p.  Skarbnik  w  tej  sprawie. Na  dodatki  mieszkaniowe  zaplanowano  mniej  o  340  tys.  zł,  a  jest  to  zadanie  własne  gminy.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk  - z  analizy  wynika,  że  OPS  w  2003  roku wykorzystał  o  200.000  zł  mniej  niż  zakładano.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  -  jeżeli  chodzi  o  ideę,  to  projekt  budżetu  przygotowany  przez p.  Burmistrza  oraz  p. Skarbnik  jest  słuszny.  Musimy  jak  najwięcej  środków  finansowych przeznaczać  na  rozwój  miasta. W  poprzedniej  kadencji  Rady  widzieliśmy  braki  występujące  w  bibliotece.  Środki  finansowe wydawane  są  tam  na  różne  sprawy,  ale  księgozbiór  powiększany  jest  w  znikomym  zakresie. W  tamtym  okresie  powołany  był zespół  do  spraw  restrukturyzacji  sfer  nauki  i  kultury. Zespół  ten  wypracował  bardzo  dobrą  koncepcję  polegającą  na  restrukturyzacji  gminnej  sfery  kultury.  Dotyczyło  to  GDK,  Biblioteki  oraz  Centrum  Wodnego  „Laguna”. Obecnie  ponoszone  są  koszty  podwójnego,  a  nawet  potrójnego  zarządu  i  księgowości.  Po  przeprowadzeniu  restrukturyzacji  pozostaną  środki  finansowe,  które  można  będzie  przeznaczyć  na  inwestycje  w  tych jednostkach. W  naszym  mieście  istnieje  bardzo  poważny  problem  związany  z  budownictwem  socjalnym. Dlatego  też  przyjęliśmy  zasadę,  że  prywatyzujemy  nasze  mienie,  lokale  użytkowe,  mieszkania, a  uzyskane  w  ten  sposób  środki  finansowe  przeznaczamy  na  rozwój  budownictwa socjalnego.  O  takie  rozwiązanie  będzie  zabiegał  klub  Platformy  Obywatelskiej  i  Prawa i  Sprawiedliwości. 

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie. 

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino  na  2004  rok  przyjęto  jednogłośnie. Uchwała  nr  XVI/240/03  stanowi  załącznik  nr  23.

Ad. XVII. Zmiany  budżetu  gminy  na  2003  rok. 

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w załączniku  nr  6.

W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady 21 i obecnych  na  sesji 21 radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  21  radnych.  Głosów przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  na  2003  rok  przyjęto  jednogłośnie.  Uchwała  nr  XVI/241/03  stanowi  załącznik  nr  24.

Ad. XVIII. Ustalenie  wykazu  wydatków  z  budżetu  roku  2003  nie  wygasających  z  upływem  roku  budżetowego.

Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan  -  nie  przygotowano  projektu  uchwały  w  w/w  sprawie. W  związku  z  tym  wycofano  z  porządku  obrad  sesji  w/w  punkt.

Ad.XIX.Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  w  pkt. IV.

Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  udzielił  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  HenrykPiłat.

Ad.352/XVI/03 – zobowiązałem  Dyrektora  PUK  do  powołania  oskarżyciela  posiłkowego  w  sprawie  nadużyć  w  przedsiębiorstwie.  Społeczeństwo  miasta  Gryfina   oczekuje  ode  mnie  i  od  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  pełnego  wyjaśnienia   sprawy.  Należy  wyjaśnić,  kto  odpowiada  za  wyprowadzenie  z  PUK  około mln zł?  Gmina  w  najbliższym  czasie  złoży  w  Prokuraturze  dokumenty potrzebne  do  wyjaśnienia,  czy  w  PUK  nie  nastąpiło  niedopełnienie  obowiązków  nadzoru.  Wierzę,  że  nie  tylko  mnie  ale  i  Radzie  zależy  na  uczciwym  wyjaśnieniu  tego,  co  stało  się  w  PUK  oraz  w  PEC.

Ad.353/XVI/03  -  sytuacja  w  Drzeninie  jest  tragiczna.  Zrobimy  wszystko,  aby  zmienić  to w  jak  najkrótszym  czasie.  Na  ukończeniu  jest  ekspertyza,  która  ma wykazać, czy  taniej  będzie  wybudować  w Drzeninie  oczyszczalnię kontenerową, czy  doprowadzić  rurociąg  do  Gardna? Z  wstępnych  badań wynika,  że  tańsze  będzie  wybudowanie  kanalizacji  łączącej  Drzenin  z  Gardnem.  Mam  nadzieję,  że w trzecim  kwartale 2004 roku  będzie  gotowa dokumentacja  na  wykonanie  tego  zadania. To  zadanie  traktuję  jako  jedno  z  najpilniejszych na  2004  rok. Ad.354/XVI/03  -  dokumentacja  na  remont  ulicy  Artyleryjskiej  w  Gryfinie wymaga  naniesienia szeregu  poprawek,  co  jest  robione  na  bieżąco  w  miarę  możliwości. Z  powodu  przykrych  doświadczeń  w  podobnych  sprawach  powołałem zespół,  który  będzie  odbierał  każdą  dokumentację  techniczną,  która  wpłynie do  Urzędu.  Zespół  będzie  oceniał,  czy  dana  dokumentacja  spełnia  wszelkie   wymagania  i  nie  mija  się  z  rzeczywistością  w  terenie. Ad.355/XVI/03  -  proszę  o  zgłaszanie  na  bieżąco  informacji  o  tym,  że  nie  palą  się  lampy w  mieście.  To  wstyd,  że  robią  to  radni  na  sesji.  Przecież  jeździ  Straż    Miejska,  chodzą  pracownicy  Urzędu i  to  oni  powinni  zwracać  na  to  uwagę. Zajmę  się  sprawą. Ad.356/XVI/03  -  cieszę  się,  że  na  bazie  porozumienia  z  powiatem  uda  się  zmodernizować  ul.  Mieszka  I,  Podgórną  i  Władysława  Łokietka.  Skarpa,  o  której  mowa w  interpelacji  w  częściach  należy  do  gminy,  powiatu  oraz  Spółdzielni Mieszkaniowej  „Regalica”.  Myślę,  że  wspólnymi  siłami  uporządkujemy w/w  teren. Jeżeli  chodzi  o  remont  takich  ulic  jak:  Adama Asnyka, Stefana  Żeromskiego to  są  one  ujęte  w  budżecie  gminy  na  2004  rok.  Są  to  zadania  małe i  dlatego  wpisano  je  pod  jedną  pozycją.

Ad.357/XVI/03  -  przez  trzy  najbliższe  lata należy  spodziewać  się  ciągłych  utrudnień  w  poruszaniu  się  ulicą  Łużycką  w  Gryfinie.  W przyszłym  roku  wzdłuż ulicy  prowadzona  będzie  nitka  gazociągu  średniego  ciśnienia  do  Pniewa, Żórawek,  Krajnika.  W  pakiecie  inwestycyjnym  związanym  ze  sprzedażą 80%  udziałów  w  PEC  w  ciągu  dwóch  najbliższych  lat  jest  przewidziana    wymiana  ciepłociągu.  Jestem  po  rozmowie  z  Dyrektorem  p. Wieczorkiem w  sprawie  przeprowadzenia  pod  ziemią  energii  elektryczne  przy  tej  ulicy. Mam  nadzieję,  że  na  koniec  kadencji  tej  Rady  będzie  to  wzorcowa  ulica w  mieście. 

Ad.XX. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad

Radny  Artur  Nycz  -  koniec  roku  to  dobry  czas  na  zakończenie  wszelkich  spraw  spornych. W  nowy  rok  powinniśmy  wejść  bez  konfliktów. Dlatego  też  w  imieniu  swoim  i  radnej p. Magdaleny  Chmury  przepraszam  radnego  Macieja  Szabałkina  za  nieprawdziwe i  nieuzasadnione  wypowiedzi  pod  jego  adresem,  które  miały  miejsce  na  sesji.  Uważamy,  że nasze  wypowiedzi  wykroczyły  poza  powszechnie  obowiązujące  dobre  obyczaje. Jeszcze  raz  szczerze  przepraszamy.

Burmistrz Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  mija  rok  naszej  wspólnej  pracy.  Chcę  podziękować  swoim  poprzednikom,  którzy  działali  w  ramach  swoich  możliwości  i  wiedzy. Dziękuję  Radzie,  sołtysom  i  wszystkim  tym,  którzy  wspierali  mnie  w  działaniach, Podczas  kampanii  wyborczej  mówiłem,  że  będę  apolityczny,  nie  będę  dobierał  pracowników z  klucza  politycznego.  Myślę,  że  dałem  przykład,  iż  dotrzymuję  słowa.  Nie  wymieniam pracowników  z  powodu  ich  przynależności  do  partii. Dzisiejsza  sesja  jest  ostatnia  w  tym  roku.  W  związku  z  tym składam  wszystkim  wszystkiego  najlepszego  w nowym  roku,  w  którym  to  będziemy  obchodzili  750-lecie  Gryfina.  Dzisiejsze  wystąpienie  radnego  Artura  Nycza  jest  wspaniałym  przykładem  tego,  że  w  najtrudniejszych  sprawach  jesteśmy  gotowi  do  kompromisu. Chciałbym,  abyśmy  następny  rok  przeżyli  pod  przesłaniem  miłości  dla  człowieka,  żebyśmy  byli  w  stanie  dostrzec  słabszego  człowieka,  abyśmy  umieli  się  podzielić  ze  słabym człowiekiem,  aby  na  naszych  twarzach  jak  najczęściej  gościł  uśmiech. Abyśmy  w  jubileuszowym  roku  byli  odważni  przy  podejmowaniu  strategicznych  decyzji, realizacja  których  radykalnie  poprawi  sytuację  naszych  mieszkańców. Każdemu  z  osobna  życzę  dużo  zdrowia,  ciepła  rodzinnego,  cierpliwości  i  zrozumienia dla  Burmistrza  i  spełnienia  wszelkich  marzeń.

Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan  -  kończy  się  pierwszy  rok  IV  kadencji  Rady  Miejskiej odrodzonego  samorządu.  Przez  ten  rok  udowodniliśmy,  że  wspólnie  możemy  wiele  osiągnąć dla  dobra  mieszkańców  gminy.  Uważam,  że  pracowaliśmy  solidnie,  uczciwie  i  sprawnie. Odbyliśmy  najwięcej,  bo  aż  16  sesji  w  ciągu  roku. Mieszkańcy  naszej  gminy  oczekują,  by  wszystkim  żyło  się  lepiej,  dostatniej,  by  nasze  miasto  wyglądało  coraz  lepiej  i  piękniej.  Uchwaliliśmy  budżet  jakiego  jeszcze  w  Gryfinie nie  było. Zatwierdzony  budżet  jest  bardzo  duży,  ale  potrzeby  nasze  są  jeszcze  większe. W  budżecie  29,5%  przeznaczono  na  zadania  inwestycyjne,  co  daje  kwotę  około 21,5  mln.  zł. Dziękuję  radnym  za  pracę  w  2003  roku.  Życzę,  aby  2004  rok  był  dla  wszystkich  szczęśliwym.  Panu  Burmistrzowi  życzę  spełnienia  marzeń,  wykonania  budżetu  gminy  w  100% . Wszystkim  obecnym  życzę  szczęścia  osobistego,  pomyślności  i  wszystkiego  najlepszego. Zapraszam  wszystkich  31  grudnia  br. na  godz. 2345  na Plac  Księcia  Barnima I  w  Gryfinie, na  którym  odbędzie  się  powitanie  2004  roku.  

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu,  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  porządek  obrad wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie. Integralną  część  protokołu  stanowią  załączniki:

 1. Lista  obecności  radnych  -  załącznik  nr  1,
 2. Lista  obecności  sołtysów  -  załącznik  nr  2,
 3. Lista  zaproszonych  gości  -  załącznik  nr  3,
 4. Porządek  obrad  -  załącznik  nr  4,
 5. Informacja  Burmistrza  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym    i  z  wykonania  uchwał  Rady  -  załącznik  nr  5,
 6. Stanowiska  Komisji  Rady  -  załącznik  nr  6,
 7. Uchwała  nr  XVI/227/03  -  załącznik  nr  7,
 8. Uchwała  nr  XVI/228/03  -  załącznik  nr  8,
 9. Uchwała  nr  XVI/229/03  -  załącznik  nr  9,
 10. Uchwała  nr  XVI/230/03  -  załącznik  nr  10,
 11. Uchwała  nr  XVI/231/03  -  załącznik  nr  11,
 12. Uchwała  nr  XVI/232/03  -  załącznik  nr  12,
 13. Uchwała  nr  XVI/233/03  -  załącznik  nr  13,
 14. Uchwała  nr  XVI/234/03  -  załącznik  nr  14,
 15. Uchwała  nr  XVI/235/03  -  załącznik  nr  15,
 16. Uchwała  nr  XVI/236/03  -  załącznik  nr  16,
 17. Treść  autopoprawki  do  projektu uchwały  -  załącznik  nr  17,
 18. Uchwała  nr  XVI/237/03  -  załącznik  nr  18,
 19. Uchwała  nr  XVI/238/03  -  załącznik  nr  19,
 20. Opinia  ZNP  do  projektu  uchwały  -  załącznik  nr  20,
 21. Uchwała  nr  XVI/239/03  -  załącznik  nr  21,
 22. Uchwała  Nr  CCIX/416/2003  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  -  załącznik  nr  22,
 23. Uchwała  nr  XVI/240/03  -  załącznik  nr  23,
 24. Uchwała  nr  XVI/241/03  -  załącznik  nr  24.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Jan Ragan

Protokółowała Inspektor

Czesława  Juszkiewicz