Porządek obrad

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  29  stycznia  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z XVI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok - DRUK Nr 1/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VI. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 2/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VII. Przyjęcie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Gryfina - DRUK Nr 3/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości - DRUK Nr 4/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - DRUK Nr 5/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Uchylenie uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. -  DRUK Nr 6/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 7/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XII. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIII. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 9/XVII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XV. Wolne wnioski i zakończenie obrad