Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/04  z  XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 29 stycznia 2004r.

Sesja  rozpoczęła  się  o  godz. 9oo  i  trwała  do  godz. 1220.

Nieobecny
- Zdzisław Kmieciak

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w naszej gminie ogłoszony był konkurs na najładniejszą dekorację w okresie świąteczno - noworocznym. W dniu dzisiejszym chcemy wspólnie  z Panem Burmistrzem uhonorować zwycięzców.
Podinspektor GDK Marian Anklewicz - w tym roku w konkursie pod nazwą "Świętaw naszym mieście " komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w trzech poszczególnych kategoriach:

- w I kategorii "świąteczna witryna 2003-2004" nie przyznano nagrody z powodu niewielkiego zaangażowanie uczestników konkursu.
Komisja przyznała trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymują je: 

 • kwiaciarnia "Ewa" p. Haliny Celmer,
 • sklep jubilersko - optyczny p. Wiesława Madziara, 
 • Sklep jubilerski "Prezencik" p. Wiesławy Hładki. 

- w II kategorii "dom i ogród na święta 2003-2004" 

 • I miejsce zajął p. Władysław Mleczko. 
 • Komisja przyznała dwa równorzędne II miejsca. Zajęli je p. Anna i p. Andrzej Kułdosz oraz p. Wioletta Karkoszka.
 • III miejsce zajęła p. Agnieszka Myśków.

- w III kategorii "święta w oknie i na balkonie 2003 - 2004"

 •  I miejsce zajął p. Piotr Mleczko.
 • II miejsce zajęła p. Justyna Zawadzka. III miejsce zajął p. Marian Mazuro.

Ze względu na znikomą liczbę zgłoszeń do udziału w konkursie komisja dokonała oceny 
obiektów wybranych losowo na terenie miasta i gminy. W związku z tym, że nie ma możliwości dokonania oglądu i oceny wszystkich potencjalnych obiektów konkursowych komisja wnioskuje, aby w kolejnej edycji konkursu ocenie podlegały tylko obiekty zgłoszone w przewidzianym regulaminem terminie i trybie.

Nagrody dla zwycięzców wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat oraz Przewodniczący Rady Jan Ragan. 

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:
- wycofano pkt. VII. Przyjęcie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Gryfina - DRUK Nr 3/XVII,

- wprowadzono pkt. XIV. Zmiana uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  na 2004 rok - DRUK Nr 10/XVII.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XVI sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVI sesji przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - 21 stycznia br. do Biura Obsługi Rady wpłynął wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie. Wniosek zawierał siedem nieczytelnych podpisów. 26 stycznia br. wniosek podpisało czytelnie siedmiu radnych. 
W uzasadnieniu podano, że powodem zgłoszenia wniosku jest jednostronność, brak współpracy i utrata zaufania - załącznik nr 5.
Wobec powyższego składam rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej.
Wniosek stanowi załącznik nr 6.

Radny Jacek Warda - w imieniu radnych z klubu BBS zgłaszam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji następujących punktów:
- jako punkt II. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
- jako punkt.III. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Artur Nycz - czy istnieje potrzeba przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem rezygnacji?
Radca Prawny Krzysztof Judek - Rada musi przegłosować wniosek o przyjęcie rezygnacji w głosowaniu jawnym. 
Przewodniczący Rady Jan Ragan - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku  o wprowadzenie do porządku obrad sesji następujących punktów:
- jako punkt II. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
- jako punkt.III. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych.Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, żewniosek przyjęto jednogłośnie. II wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 7.

Ad.II. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - kto z radnych jest za przyjęciem mojej rezygnacji  z funkcji przewodniczącego Rady.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVII/242/04 w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady stanowi  załącznik nr 8.

Radny Jan Ragan - dziękuję tym, którzy wspierali mnie w pracy Rady. Nie mam do nikogo żalu o to, iż zgłoszono wniosek o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego Rady. Uważam, że współpraca pomiędzy Burmistrzem, a Radą Miejską układała się pomyślnie. Od początku kadencji odbyło się XVI sesji. Podjęto 241 uchwał. Rozstrzygnięto wiele spraw istotnych dla tego miasta.  Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrany zostałem demokratycznie, a nie jak podano w Kurierze Szczecińskim, że była to kuriozalna sytuacja. Jeden głos w Radzie stanowi 5%. Dziękuję p. Milerowi z "7 Dni Gryfina" za to, że napisał o zakończeniu współpracy. Współpracę widziało również społeczeństwo Gryfina. Natomiast koledzy z klubu SLD mieli do mnie pretensję, że za dużo współpracuję z klubem BBS oraz PO i PIS. Przepraszam tych, którzy uważają, że czymś ich uraziłem.

Chcę jeszcze poinformować, że Nadzór Wojewody Zachodniopomorskiego zwrócił się do mnie jako Przewodniczącego Rady z prośbą o udzielenie informacji, czy radny Rady Miejskiej  w Gryfinie p Bogdan Jacek Warda pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" w Gryfinie? Pismo wpłynęło 8 stycznia br., a odpowiedzi należało udzielić  w ciągu 7 dni. 
O tej sytuacji powiadomiłem przewodniczących klubów.
Z udzieleniem odpowiedzi zwlekałem długo. Przed jej udzieleniem osobiście poinformowałem p. Jacka Wardę, przewodniczących klubów PO i PIS, SLD, że muszę udzielić takiej odpowiedzi. Udzieliłem odpowiedzi 16 stycznia br.
W dniu dzisiejszym otrzymałem następne pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji:
1/ od kiedy radny Pan Jacek Warda pełni funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" w Gryfinie,
2/ czy powyższa spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu  art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) i na podstawie jakich dokumentów (ewidencji, rejestru, etc.) fakt ten można stwierdzić. Na odpowiedź Wojewoda oczekuje 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.
Pisma są do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Odpowiedzi na to pismo udzieli już nowo wybrany Przewodniczący Rady.
Kończąc swoją misję jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za współpracę.
Przekazuję prowadzenie dalszej części obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Maciejowi Szabałkinowi. 

Ad.III. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
Przewodniczenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:
- Józefa Gutkowskiego,
- Krystynę Gazdecką,
- Jana Bieleckiego.
W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie. 

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Jacek Warda - w imieniu klubu BBS zgłaszam kandydaturę radnego Zenona  Trzepacza, który jest już IV kadencję radnym i dał się poznać jako dobry samorządowiec. 
Radny Mieczysław Sawaryn - klub PO PiS również popiera w/w kandydaturę.

Radny Zenon Trzepacz wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radca Prawny Krzysztof Judek - zgodnie ze Statutem, przed przystąpieniem do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rada musi ustalić wzór karty do głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin zaproponował, aby na karcie do głosowania umieścić 3 kratki:
1/ obok pierwszej kratki będzie napis "tak", czyli w kratce wpisują "X" osoby, które popierają zgłoszona kandydaturę,
2/ obok drugiej kratki będzie napis "nie", czyli w kratce wpisują "X" osoby, które nie popierają zgłoszonej kandydatury,
3/ obok trzeciej kratki będzie napis "wstrzymujący", czyli w kratce wpisują "X" osoby wstrzymujące się od głosu.
Innych propozycji nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem karty do głosowania według zaproponowanego wzoru.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania w przedstawionej formie głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że kartę do głosowania w przedstawionej formie  przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 - minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Zenon  Trzepacz, który otrzymał 13 głosów "za", przy 7 głosach wstrzymujących się. 

Protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady odczytała Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej radna Krystyna Gazdecka. Protokół stanowi załącznik nr 9.
Karty z głosowania stanowią załącznik nr 9a.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Uchwała nr XVII/243/04 stanowi załącznik nr 10.

Radny Zenon Trzepacz - wobec powyższego zgłaszam rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem rezygnacji radnego Zenona Trzepacza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem rezygnacji głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że rezygnację przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII/244/04 w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 11.

Następnie przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz przejął prowadzenie obrad. Podziękował radnym za poparcie. Poinformował, że wybór wiceprzewodniczącego Rady nastąpi na następnej sesji.

Ad.IV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Informacja zawarta jest w załączniku nr 12.

Ponadto poinformował, że:
- w noc sylwestrową na Placu Księcia Barnima I rozpoczęto obchody 750 - lecia Miasta Gryfina. Społeczeństwo Gryfina przyjęło z zadowoleniem rozpoczęcie obchodów,
- dzięki odważnym uchwałom podjętym przez Radę w sprawie restrukturyzacji PUK ZUS w Szczecinie umorzył zaległości przedsiębiorstwa podlegające restrukturyzacji wraz  z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 3.389.698,32 zł.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych umorzył składki na ogólną kwotę 2.373.083,32 zł.  W tym mieści się główna należność w kwocie 839.327 zł.

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych umorzył zaległości na kwotę 166.380 zł.,
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych umorzył zadłużenie na kwotę 664.597 zł., 
- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych umorzył zaległości na kwotę 185.636 zł..
Na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp-ka z o.o. w Gryfinie nie posiada żadnych zadłużeń publiczno - prawnych.
Załoga Przedsiębiorstwa musi mieć świadomość, że z chwilą otrzymania tej decyzji skończył się okres ochronny oraz pomoc dla PUK.
Teraz PUK musi wykazać się rzetelna pracą, większym zakresem modernizacji, remontówsieci kanalizacyjnych i wodociągowych na rzecz miasta.
19 listopada 2002 r. już jako Burmistrz przejął dwa przedsiębiorstwa, tj: PUK i PEC zadłużone na około 17 mln zł. W wyniku podjętych działań spółki zostały oddłużone, a do kasy wpłynęło ponad 2 mln zł. Ponadto w wyniku bardzo korzystnej transakcji polegającej na sprzedaży udziałów PEC dano darowiznę dla Fundacji CW "Laguna" w wysokości 7 mln zł. Pozwoliło to spłacić pożyczkę zaciągniętą w Zespole Elektrowni Dolna Odra w wysokości 4 mln zł. Uwolnione zostały również grunty zastawione przez gminę  w ramach poręczenia pożyczki. Obecnie "Laguna" posiada tylko dług zaciągnięty w formie kredytu na budowę obiektu. Kredyt wynosi około 3 mln zł. 
Gmina włączyła się do negocjacji z bankiem o zmniejszenie oprocentowania, bo jest zbyt wysokie. Bank wyraża zgodę na przedłużenie spłaty kredytu o dalsze pięć lat oraz  obniżenie oprocentowania z trzech punktów do jednego punktu. Stawiane są pewne warunki, o których będą prowadzone rozmowy z Zespołem Elektrowni "Dolna Odra".
Rada będzie informowana o podjętych decyzjach.
- podstawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa w mieście oraz  bezpieczeństwa mieszkańców. Dotyczy to bezpieczeństwa p/pożarowego, publicznego. Obecnie Straż Pożarna w Gryfinie wyposażona jest dobrze, ale nie ma podnośnika, który kosztuje około 1.000.000 zł. Gmina wspólnie z powiatem oraz przy wsparciu środków pomocowych jest w stanie zakupić podnośnik. Gmina oraz powiat przeznaczą na ten cel po 300.000 zł, a pozostała kwota będzie pochodziła ze środków pomocowych.
Na następną sesję przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy z uwzględnieniem kwoty na zakup podnośnika dla Straży Pożarnej,

- podczas obchodów święta do Gryfina przyjadą prawdopodobnie takie zespoły jak: 
1 Maja br. RÓŻE EUROPY, Kasia Kowalska, T.LOVE, PERFE,
2 Maja br. program dla dzieci BIM BAM BOM, zespoły; VOX, LESZCZE, ICH TROJE.
3 Maja br. KABARET HALAMA , KABARET Marcina Dańca, recitale: Marcina Rodzynka  i Maryli Rodowicz.

- wielkie kontrowersje wzbudza sprawa wymiany samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy.
Obecny samochód kupiono 8 lat temu za kwotę 108.000 zł. Przez ten okres przejechał 350 tys. kilometrów. W ubiegłym roku na remont samochodu wydano 25 tys. zł.
Aby można było dalej nim jeździć należy wymienić silnik i inne części. Serwis wycenił  tę usługę na kwotę 69.983 zł. Podczas zakupu Samochodu Omega wszyscy denerwowali się, że jest to samochód drogi. Obecnie okazało się, iż ówczesny Burmistrz p. Wojciech Długoborski miał rację kupując taki samochód, bo służył on gminie przez 8 lat.
Teraz należało by samochód Omega wycenić przez biegłego i sprzedać w przetargu, a dla gminy kupić nowy. Zakup samochodu przewidziano w uchwale budżetowej. 
Zastanawiam się, czy kupić samochód tani - byle jaki, czy drogi - dobry. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. 

Następnie podziękował za współpracę ustępującemu Przewodniczącemu Rady, wręczył kwiaty, upominek i życzył dalszej owocnej pracy w Radzie.
Do życzeń dołączyli się wszyscy radni oraz Starosta Powiatu Ewa De La Torre.

Ad.V. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.VI. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Jan Kozłowski
362/XVII/03 - planowana jest budowa kanalizacji ściekowej w Starych Brynkach. 
Przeznaczono na ten cel około 1 mln zł. Chciałbym dowiedzieć się, czy w ramach tego zadania możliwe będzie doprowadzenie kanalizacji do Chlebowa? Nie chodzi mi o podłączeniu kanalizacji do 23 domów  w Chlebowie tylko o doprowadzeniu rurociągu ciśnieniowego do tej miejscowości. W przyszłości można będzie doprowadzić kanalizację do poszczególnych domów. 

Radny Kazimierz Fischbach
363/XVII/04 - w okolicy sklepu p. Krawczyka, przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Gryfinie są dwa parkingi. Jeden z lewej strony, a drugi z prawej. Uważam, że należy ustawić tam znak zakazu postoju. Szczególnie chodzi mi o soboty, kiedy to kierowcy przyjeżdżający na zakupy ustawiają swoje samochody  na wysokości parkingu. W ten sposób blokują mieszkańcom tego rejonu 
wyjazd z parkingu. 

364/XVII/04 - przy wiadukcie PKP w okolicy skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Flisaczej  w Gryfinie należy wyznaczyć przejście dla pieszych. Kilka lat temu zamontowano tam sygnalizację świetlną, ale nie ma oznaczonego przejścia dla pieszych. Jest to duże utrudnienie dla pieszych. Proszę o zajęcie się  sprawą.

365/XVII/04 - na skrzyżowaniu ulic Hugo Kołłątaja i Pomorskiej w Gryfinie ustawiono znak zakazu skrętu w prawo, tj. w ulicę Hugo Kołłątaja. Wielu radnych zgłaszało już interpelację o zdjęcie tego zakazu, ale za każdym razem udzielano nam wymijającej odpowiedzi. Ponownie proszę o usunięcie tego znaku. Jeżeli Powiatowy Zarząd Dróg uważa, że tego znaku nie można 
zdjąć, to proszę o wyjaśnienie, jakie przepisy zabraniają to uczynić.

Radny Czesław Kapusta
 - po raz kolejny proszę o zamontowanie w Wirówku 4 lamp ulicznych. Obecnie nie ma tam ani jednej lampy.

367/XVII/04 - w fatalnym stanie jest droga do "czworaków" w Wirówku. Proszę  o naprawę drogi.

368/XVII/04 - W Wirówku należy wybudować szambo lub odprowadzić ścieki kolektorem.

369/XVII/04 - podczas modernizacji przepompowni ścieków w Drzeninie i budowy rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Gardnie należy uwzględnić budowę kanalizacji do gospodarstw, które znajdują się w Gardnie - jadąc od strony Pyrzyc. Obecnie gospodarstwa te posiadają szamba.

370/XVII/04 - przy osiedlu mieszkaniowym w Gardnie od strony Wysokiej Gryfińskiej  należy zamontować oświetlenie uliczne. 

371/XVII/04 - dziękuję za założenie dwóch lamp przy ul. Podgórnej w Wełtyniu. Potrzebna jest tam jeszcze jedna lampa na wysokości posesji p. Kuśmirka. 
Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
372/XVII/04 - dawno temu przeznaczyliśmy do sprzedaży "biały domek" przy ulicy Grunwaldzkiej w Gryfinie. Chciałbym wiedzieć jakie podejmowano działania w sprawie sprzedaży budynku? Kto kupił budynek?

373/XVII/04 - p. Burmistrz poinformował, że ukaże się kolejny informator turystyczny Miasta i Gminy Gryfino. Informator będzie dostępny w placówkach  handlowych. Mając na uwadze wejście do Unii Europejskiej oraz otwarcie przejścia granicznego powinniśmy pomyśleć o otwarciu punktu informacji turystycznej z prawdziwego zdarzenia. Jakie działania podjęto w tej sprawie?

374/XVII/04 - ponieważ 1 maja br. wchodzimy do Unii Europejskiej w wielu gminach powstają punkty informacyjne, w których wykładane są ulotki  z informacjami o funduszach. Wnioski o fundusze unijne są bardzo skomplikowane i nie każdy potrafi prawidłowo je wypełnić. Uważam, że należy pomóc naszym rolnikom i przedsiębiorcom w wypełnianiu wniosków.
Dlatego też potrzebny jest punkt informacyjny, do którego mogą się zgłaszać zainteresowani. Jakie działania podjęto w tej sprawie?

Radny Mieczysław Sawaryn
375/XVII/04 - p. Burmistrz poinformował o przeznaczeniu środków finansowych na budowę windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Potrzeba na to około 600 tys. zł. Chcę przypomnieć, że w drugiej kadencji Rady gmina przeznaczyła duże  środki finansowe na remont oddziału kardiologicznego szpitala w Nowym  Czarnowie oraz na zakup sprzętu. Szpital został zamknięty.
Rada Miejska w Gryfinie przyjęła zasadę, o której mówił również Burmistrz, że radni będą akceptowali kontrakt wynegocjowany ze Starostwem na  przejęcie szpitala. Martwię się czy 600 tys. zł , które przeznaczamy na budowę windy w Szpitalu Powiatowym nie zostaną zmarnowane? Może przecież okazać się, że nie dojdzie do podpisania kontraktu na przejęcie szpitala, a Starostwo po roku uzna, że szpital należy zlikwidować. Tak  było z oddziałem kardiologii w Nowym Czarnowie. Chciałbym, aby decyzje ekonomiczne w zakresie inwestowania na nie swoim majątku były pod każdym względem przemyślane i obwarowane
wieloma zastrzeżeniami.  Jeżeli Starostwo będzie nadal zarządzało szpitalem, a w przyszłości zechce go zlikwidować, to musimy mieć możliwość odzyskania swoich pieniędzy.

Radny Jan Kozłowski
376/XVII/04
- sołtys z Chwarstnicy poprosiła mnie o pomoc w rozwiązaniu problemu  dotyczącego osób, które wykupiły bilety miesięczne na autobus. Bilety  wykupione w Gryfinie nie są honorowane przez kierowców autobusów  jadących z Pyrzyc i Myśliborza. Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radna Magdalena Chmura
377/XVII/04 - minął ustawowy termin sporządzenia układu wykonawczego do budżetu na 2004 rok. Bardzo proszę o dostarczenie mi na dzisiejszej sesji kopii.

Radny Marek Sanecki
378/XVII/04 - jakiej marki samochód zakupi gmina? Osobiści polecam Forda Mondeo,  który kosztuje około 75.000 zł.

Ad.VII. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok przyjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVII/245/04 stanowi załącznik nr 14.

Ad.VIII. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury przyjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVII/246/04 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji   do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/247/04 stanowi załącznik nr 16

Ad.X. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/248/04 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Uchylenie uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  24 kwietnia 2003 r. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/249/04 stanowi załącznik nr 18.


Ad.XII. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję załącznika graficznego do projektu uchwały. W trakcie analizy możliwości rozwoju budownictwa socjalnego na terenie miasta Gryfina wraz z członkiem komisji mieszkaniowej radnym Czesławem Kapustą stwierdzono zasadność wprowadzenia tej funkcji na obszarze działek gminnych, zlokalizowanych na północno - wschodnich obrzeżach miasta. Stąd  propozycja zmiany załącznika graficznego do projektu uchwały, polegająca na powiększeniu obszaru o ww. tereny, które w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino przeznaczone są pod rozwój funkcji mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z nową wersją załącznika graficznego. 

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/250/04 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XIII. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/251/04 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIV. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o wykreślenie w załączniku nr 1 ww. projektu uchwały w § 11, w ust. 3 pkt.2.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - wykreślenie zapisu, o którym mowa we wniosku nie zmieni stanu faktycznego. Można więc zgodnie z wnioskiem Komisji wykreślić ww. zapis.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z zaproponowaną zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/252/04 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XV. Zmiana uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVII/253/04 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.362/XVII/04 - jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to zakładamy, że powstanie drugi blok do którego podłączone zostaną takie miejscowości jak Chlebowo,  Gardno, Wełtyń i Wirów.  Trwa przygotowanie wniosku o środki unijne na to zadanie. Włączenie  Chlebowa do zadania "oczyszczalnia ścieków" mogło by być przyczyną  niedotrzymania terminu realizacji zadania. Chcemy otrzymać na to zadanie środki pomocowe i dlatego zakładamy, że powstanie drugi blok.

Ad.363/XVII/04 - postaramy się załatwić sprawę, o której mowa w interpelacji.

Ad.364/XVII/04 - wystąpimy do właściciela drogi, tj. do Dyrekcji Dróg Krajowych o wyznaczenie przejścia dla pieszych. 

Ad.365/XVII/04 - wystąpimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie, o której mowa w interpelacji.

Ad.366/XVII/04 - powołam zespół, który dokona przeglądu oświetlenia ulicznego w całej
370/XVII/04 gminie. Po dokonanym przeglądzie będziemy wiedzieli ile jeszcze lamp
371/XVII/04 należy zamontować. W przeglądach na terenach wiejskich będą uczestniczyli sołtysi z danych miejscowości.

Ad.369/XVII/04 - podczas prowadzenia kolektora z Drzenina do Gardna podłączone zostaną do kanalizacji budynki znajdujące się przy trasie rurociągu. 

Ad.372/XVII/04 - "biały domek" przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wyceniony był na kwotę 408 tys. zł. Odbyły się trzy przetargi, na które nikt się nie zgłosił.
W ostatnim czasie wpłynęły dwie oferty. Jena na kwotę 150.000 zł, a druga na kwotę 300.000 zł. Ostatnia wycena budynku była robiona w ubiegłym roku. Budynek niszczeje i nie ma sensu nadal go utrzymywać. 
W wyniku negocjacji obniżyliśmy cenę o 25%.  Budynek kupił p. Frączak, który ma piekarnię w Czepinie. Za budynek
zapłacił gotówką. Zamierza zrobić w nim hotel oraz małą restaurację,  w której będą podawane śniadania i kolacje.

Ad.373/XVII/04 - odpowiedzi udzielę na piśmie.

Ad.374/XVII/04 - w nowym schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy będzie podkreślona ranga informacji odnośnie możliwości pozyskiwania środków  unijnych na realizowanie inwestycji przez przedsiębiorców. 
Mamy dobrze przygotowanych ludzi w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Pan Bonikowski przyjęty został do pracy w styczniu ubiegłego roku. Uczestniczył we wszystkich szkoleniach nt. pozyskiwania środków.
Udziela informacji w tej sprawie osobom zainteresowanym pozyskiwaniem  środków finansowych na prowadzenie inwestycji. 

Ad.375/XVII/04 - winda kosztuje 600 tys. zł. W budżecie gminy zaplanowaliśmy na ten cel  300 tys. zł. Starostwo w swoim budżecie zaplanowało na docieplenie  budynku kwotę 300 tys. zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę tę przekaże gminie. Po otrzymaniu pieniędzy ze Starostwa  w budżecie gminy zmniejszymy kwotę przeznaczoną na docieplenia budynków, a 300 tys. zł przeznaczymy na budowę windy w szpitalu.
W umowie zamieścimy zapis o możliwości odzyskania 300 tys. zł, w razie gdyby Starostwo chciało sprzedać szpital.

Ad.376/XVII/04 - zapoznam się ze sprawą i udzielę odpowiedzi.

Ad.377/XVII/04 - układ wykonawczy do budżetu gminy jest do odebrania u p. Krystyny Klimek.

Ad.378/XVII/04 - jeżeli chodzi o zakup samochodu, to zastanawiam się nad Peugotem i Skodą. Chcę kupić samochód z silnikiem Diesla, wyprodukowanym w 2002 roku. Wówczas będzie udzielony rabat na jego zakup. Jeżeli  chodzi o samochody Ford, to różna jest opinia na ten temat.  Dla mnie potrzebny jest samochód sprawny. Teraz czasy są takie, że Burmistrz nie siedzi za biurkiem, tylko odbywa szereg dość dalekich podróży. 

Chcę jeszcze poinformował, że Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim. Prawdopodobnie podpiszemy umowę o partnerskiej współpracy z miastem francuskim podobnej wielkości jak nasze. Będzie to miasto z rejonu Bordeaux.  Na uroczystą sesję w dniu 1 marca br. będzie zaproszony Mer tego miasta.
W sesji uczestniczyć będzie również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Zygmunt Meyer. 

Ad.XVII. Wolne wnioski i zakończenie obrad Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zgłosił się do mnie mieszkaniec naszej gminy  p. Scheaeffer z prośbą o udzielenie mu głosu. Chce przedstawić swój problem. Wobec powyższego daję mu trzy minuty czasu na krótkie przedstawienie sprawy. Pan Stefan Aleksander Schaeffer - dziękuję za udzielenie mi głosu. Jednak trzy minuty nie wystarczy na zreferowanie sprawy z uwagi na to, że mam przy sobie 90 stron dokumentów. Wobec tego proszę, aby Rada wyznaczyła grupę radnych, której przedstawię dokumenty. Z dokumentów jednoznacznie wynika, że padłem ofiarą oszustwa. Stało się to za poleceniem Urzędu Wojewódzkiego. Ustępujący Starosta p. Szymoniak zorganizował spotkanie, z którego
mam protokół oraz taśmy z nagraniem. W księgach wieczystych znalazły się wyłącznie sfałszowane dokumenty, na podstawie których mój notariusz sporządził akt kupna - sprzedaży. Chcę tę sprawę wyjaśnić. Na zebranych przeze mnie dokumentach są pieczątki Urzędu Miasta i Gminy. Nie chcę się nad tym rozwodzić, bo jest to bardzo przykra sprawa.
Wnioskuję, aby Przewodniczący Rady wyznaczył trzy lub cztery osoby do zapoznania się ze sprawą. Chcę, aby wyznaczone osoby zajęły się sprawą jeszcze przed przekazaniem sprawy do prasy ogólnokrajowej i odpowiednich urzędów. Nie chcę robić z mojej sprawy sensacji. W Gyfinie osiedliłem się dlatego, że w 1950 roku skierowany zostałem do odgruzowania Szczecina. Pracowałem przy trasie na odcinku od dworca do stoczni. Pracowałem przy budowie mostów. Między innymi wspólnie z p. Jerzym Łabudą budowałem most na Odrze oraz fundamenty pod agregaty i turbiny prądotwórcze w Dolnej Odrze.
Dlatego bardzo proszę Radę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu bezkonfliktowo. Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w naszej Radzie działa Komisja Rewizyjna, która rozpatrzy wniosek.
Radny Mieczysław Sawaryn - to miło, że p. Schaeffer zamieszkał w Gryfinie. Jednak Komisja Rewizyjna oraz Rada mają pewne uprawnienia związane z funkcjonowaniem miasta i gminy.
Jeżeli p. Schaeffer ma spór z jakimś oszustem, to właściwym organem do rozwiązania sprawy jest Prokuratura i Sąd. Komisja Rewizyjna zapozna się z tą sprawą. Proszę złożyć kopie dokumentów w kancelarii Urzędu. Chcę wyraźnie podkreślić, że Komisja Rewizyjna, ani Rada nie może ingerować w spory pomiędzy obywatelami, nawet jeżeli są to spory  w kwestiach karnych.

Komisja Rewizyjna zapozna się ze sprawą. Jeżeli będziemy władni pomóc, to przedstawimy sprawę Radzie. 
Jednak, gdy jest Pan pewny, że został oszukany, to należy to zgłosić do Prokuratury.
Po stwierdzeniu przez Prokuraturę, iż nakłoniono Pana do niekorzystnego rozporządzenia mieniem można unieważnić dokonaną transakcję. Jeżeli ktoś padł ofiarą podstępu, to można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
Wydaje mi się, że Pan przecenia Radę Miejską i jej możliwości.  Pan Stefan Aleksander Schaeffer - przyjdę na posiedzenie Komisji wraz z dokumentami  i wyjaśnię o co mi chodzi.
Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - dobrze, zaprosimy Pana na posiedzenie Komisji. 
Radny Mieczysław Sawaryn - proszę powołać osoby chętne do zapoznania się z materiałami.
Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - na następnej sesji rozstrzygniemy sprawę.
Chcę jeszcze zaproponować radnym oraz sołtysom spotkanie 13 lutego br. na pikniku  w Glinnej. Każdy może przyjść z osobą towarzyszącą. Koszt spotkania po 150 zł od pary pokryjemy z własnych pieniędzy. Pieniądze do końca przyszłego tygodnia będzie zbierała  p. Kinga Rataj z Biura Obsługi Rady. Wyjazd do Glinnej autokarem.


Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.


Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. I wersja porządku obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady - załącznik nr 5,
 6. Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady - załącznik nr 6, 
 7. II wersja porządku obrad sesji - załącznik nr 7,
 8. Uchwała nr XVII/242/04 - załącznik nr 8,
 9. Protokół Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 9,
 10. Uchwała nr XVII/243/04 - załącznik nr 10
 11. Uchwała nr XVII/244/04 - załącznik nr 11,
 12. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 12,
 13. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 13,
 14. Uchwała nr XVII/245/04 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała nr XVII/246/04 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała nr XVII/247/04 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała nr XVII/248/04 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała nr XVII/249/04 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała nr XVII/250/04 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała nr XVII/251/04 - załącznik nr 20,
 21. Uchwała nr XVII/252/04 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała nr XVII/253/04 - załącznik nr 22.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz
Protokółowała
Inspektor

Czesława Juszkiewicz