Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/04  z  XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 26 lutego 2004r.

 
Sesja  rozpoczęła  się  o  godz. 9oo  i  trwała  do  godz. 1420.

Obecni  wszyscy  radni.

Lista  obecności  radnych  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

 1. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat,
 2. Z-ca  Burmistrza  Eugeniusz  Kuduk,
 3. Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Beata  Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk,
 5. Sołtysi  wg  listy  obecności  załącznik  nr  2.
 6. Zaproszeni  goście  wg  listy  obecności  -  załącznik  nr  3.

Ad. I. Otwarcie  obrad  i  stwierdzenie  quorum.

ppkt.1

Otwarcia  obrad  dokonał  Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  Powitał  radnych  oraz  zaproszonych  gości. Stwierdził  prawomocność  obrad,  gdyż  na  stan  Rady 21, w  sesji  uczestniczyli  wszyscy  radni.

Poinformował, że porządek  obrad  radni  otrzymali  na  piśmie  wraz  z zawiadomieniem  o  sesji  -  załącznik  nr  4.
W  porządku  obrad  wprowadzono  następujące  zmiany:

1/ w  pkt. VI. wprowadzono  DRUKI  od  Nr  2/XVIII  do  Nr  2-4/XVIII.
    Wszystkie  Komisje  Rady  otrzymały  materiał.

2/ pkt. XVI.  otrzymał  brzmienie: Podjęcie  uchwał  w  sprawie:

 1. stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  -  DRUK  Nr  12/XVIII
  • stanowiska  Komisji  Rady,
  • dyskusja,
  • podjęcie  uchwały.
 2. apelu  do  Wojewody  Zachodniopomorskiego.

3/ wprowadzono  jako  pkt. XVII.  Zmiana Uchwały Nr XVI/240/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  2003 r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino  na  2004  rok  -  DRUK  Nr  13/XVIII.

Projekt  uchwały  omówiły  wszystkie  Komisje  Rady.

4/ wprowadzono jako  pkt. XVIII. Wprowadzenie  zmian  w  statucie Biblioteki  Publicznej    w  Gryfinie -  DRUK  Nr 14/XVIII.

Projekt  uchwały  omówiły  wszystkie  Komisje  Rady.

5/  wprowadzono  jako  pkt. XIX. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian w  składzie  osobowym Komisji  Rady  -   DRUK  Nr  15/XVIII.

6/ wprowadzono  jako  pkt  XX. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  zadań  Powiatu   Gryfińskiego  dotyczących   dróg  -  DRUK  Nr  16/XVIII.

Projekt  uchwały  radni  otrzymali  przed  sesją.

Nową  wersję  porządku  obrad  radni  otrzymali  na  piśmie  przed  rozpoczęciem  sesji  - załącznik  nr  5.

ppkt.2

Przewodniczący  Rady zapytał, kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem  protokołu  z  XVII sesji. 
W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych. Za przyjęciem  protokołu głosowało  21  radnych. Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący Rady  stwierdził,  że  protokół  z  XVII  sesji  przyjęto  jednogłośnie.
Następnie  poinformował,  że  rezygnację  z  członkostwa  w  Klubie  Radnych  SLD – PLD złożyli  radni:  p.  Janusz  Skrzypiński  i  p.  Jan  Kozłowski.  Obecnie  będą  pracowali w  Radzie  Miejskiej  w  Gryfinie  jako  radni  niezależni. 

Ad.II. Informacja  Burmistrza  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i  z  wykonania  uchwał  Rady.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  przedstawił  informację  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i  z  wykonania  uchwał  Rady. Informacja  zawarta  jest  w  załączniku  nr  6.

Ponadto  poinformował,  że :

-  zastanawia  się  na  uruchomieniem  przewozów  osobowych  samochodami  BUS  na  trasie    Pniewo,  a  osiedlem  „Południe”  w  Gryfinie,  cmentarzem,  CW „Laguna”,  sklepem    INTERMARSCHE.  Uważa,  że  taka  komunikacja  jest  potrzebna.  Uruchomienie  jej  zależeć    będzie  od  zapotrzebowania  mieszkańców  na  taką  usługę. Podczas  wstępnych  rozmów  okazało  się,  że  opłata  za  przejazd  obojętnie  do  którego  przystanku  wynosiła  by  2  zł,

-  okres  międzysesyjny  był  bardzo  trudny,  bo  trwały  przygotowania  do  uroczystej  sesji,    która  odbędzie  się  1  marca  br., -  trwają  również  przygotowania  do  obchodów  DNI  GRYFINA  w  okresie  od 1 do 3  maja  br. 
 Pomiędzy  Starostwem  Powiatowym,  a  Gminą  trwa  współpraca  nad  wspólnym   zorganizowaniem  obchodów. W  tych  dniach  nastąpi  otwarcie  granicy  Gryfino – Mescherin    dla  samochodów  osobowych,

- w  dniu  wczorajszym  w  Starostwie Powiatowym  odbyła  się  sesja, na  której  podjęto  uchwały   w  sprawie  szpitala  w  Gryfinie.  Zespół,  który  został  powołany  w  gminie  ma  zakończyć   prace  do  15  marca  br.  Potem  przedstawione  będą  Radzie  warunki  dot.  przejęcia  szpitala  przez  gminę  oraz  informacja  o  dalszym  funkcjonowaniu.  
Być  może  w  marcu  br.  zwołana  będzie  sesja  nadzwyczajna  nt.  szpitala, -  prowadzone  są  rozmowy  z  Dyrekcją Dróg Krajowych  nt. wspólnej inwestycji  i  modernizacji    ulic:  Flisaczej,  Bolesława  Chrobrego,  Łużyckiej  w  Gryfinie. W  najbliższym  czasie    odbędzie  się  narada  w  tej  sprawie.  Zakończenie  robót  powinno  nastąpić  okresie  2 - 3 lat,

- w  miesiącu  wrześniu  br.  wyburzony  zostanie  budynek  gastronomiczny  na  Placu  Księcia  Barnima  I  w  Gryfinie,

-  planowane  jest  wyprowadzenie  dwóch  rodzin  z  budynku  przy  ul  Łużyckiej  w  Gryfinie,  w  którym  obecnie  mieści  się  Rejonowy  Urząd  Pracy.  Po  wyprowadzeniu  rodzin  lokal   przeznaczony  zostanie  do  sprzedaży  lub  do  zamiany  za  inne  mienie  Powiatu,

-  gmina  otrzyma  13  mieszkań  w  budynku  po  byłym  hotelu  „Pod  Platanem” oraz 7  mieszkań  po  modernizacji  budynku  w  Wełtyniu.  W  wyniku  tego  wykwaterowane  zostaną  rodziny  z  budynku  przy  1  Maja  9  w  Gryfinie,  a  opuszczony  budynek  zostanie  wyburzony, 

-  bardzo  zły  jest  stan  chodników  wzdłuż  ulicy  Rapackiego  i  przy  końcu  ul.  Kościelnej    w  Gryfinie.  Wobec  powyższego  prowadzone  są  rozmowy  z  Powiatem.  Gmina  chce  pokryć    50%  wartości  zadania.  Jeżeli  Powiat  nie  będzie  w  stanie  pokryć  pozostałej  części,  to   gmina  gotowa  jest  poczekać  na  zapłatę  do  przyszłego  roku,

-  nadal  aktualna  jest  budowa  domków  bungalowych  przy  CW  „Laguna”. Firma  z  Danii    pobrała  wszystkie  niezbędne  materiały  potrzebne  do  projektowania  domków. Prawdopodobnie  pod  koniec  marca  br.  prowadzone  będą  prace  nad  podpisaniem  umowy  na  wykonanie  zadania,

-  od  1  maja  br.  ma  być  wprowadzony  w  budownictwie  podatek  VAT  w  wysokości  22%. 
 Zanim  zostanie  wprowadzony  w/w  podatek  należy  wykonać  wszystkie  możliwe  zadania,  dobrze  by  było,  gdyby  radni  wyrazili  zgodę  na  dalsze  kontynuowanie  prac  remontowych  w  Gimnazjum  w  Gryfinie.  Prace  prowadzone  w  okresie  zimowym  są  tańsze,  bo  nie  ma   dużego  rynku  pracy.  W  tym  roku  wykonano  by  kompletny  remont  wewnątrz  Gimnazjum.  Na  przyszły  rok  należy  zaplanować  ze  środków  zewnętrznych  modernizację  boiska.

 Ad. III. Zgłaszanie  wniosków  Komisji  Rady.

Wniosków  Komisji  nie  zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie  interpelacji  i  zapytań  radnych.

Interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłosili:

Radny  Mieczysław  Sawaryn 
379/XVIII/04  -  mieszkańcy  ulic  Armii  Krajowej  i  Artyleryjskiej  w  Gryfinie  otrzymali informację,  że  będą  zobowiązani  do  płacenia  opłat  adiacenckich.  Opłaty  będą  wynosiły  od  2  tys.  zł  do  kilku  tysięcy.  Dla  przeciętnej  rodziny są  to   bardzo  wysokie  kwoty.  Na  zgromadzenie  takiej  kwoty  potrzebny  jest  długi  okres  czasu.  Chciałbym  dowiedzieć  się,  czy  mieszkańcy  tych  ulic  z  odpowiednio  wcześniejszym  wyprzedzeniem  otrzymali  informację  w  tej    sprawie?  Jak  będzie  rozwiązany  ww. problem?

Radny  Antoni  Rak
380/XVIII/04  -  wpłynęło  do  mnie  pismo  od  mieszkańców  wsi  Żórawie  i  Szczawno   z  prośbą  pomoc  finansową  na  przeprowadzenie  remontu  dróg  w  tych  miejscowościach.-  załącznik  nr  7. ( strona_1   strona_2 )

381/XVIII/04  -  zbliża  się  termin  uroczystej  sesji,  a  w  niektórych  punktach  naszego  miasta   jest  bardzo  brudno. Przykładem  tego  jest  plac  przed  budynkiem  hotelu  „Pod Platanem”. Leży  tam  pełno  śmieci  i  zgarniętych  liści.  Następnym  takim  miejscem  jest  skarpa  kolejowa.  Należy  jak  najszybciej  uporządkować  wskazane  tereny.

382/XVIII/04  -  do  tej  pory na  skrzyżowaniu  ulic  Hugo  Kołłątaja  i  Pomorskiej  w  Gryfinie   nie  usunięto  znaku  zakazu  skrętu  w  prawo,  tj.  w  ulicę  Hugo  Kołłątaja. W  imieniu  kierowców  domagam  się  usunięcia   znaku  zakazu.

383/XVIII/04  -  park  w  Gryfinie  nazwaliśmy  im. Stanisławy  Siarkiewicz.  Do  dnia  dzisiejszego  nie  zmieniono  tablicy  z  nazwą  parku.  Należy  jak  najszybciej  zmienić  tablicę  z  nazwą  parku.

384/XVIII/04  -  gmina  Gryfino  wspólnie  z  PUK   powinni  zakupić  windę  do  opuszczania  trumien  do  grobu.  W  innych  miastach  już  dawno  zakupiono  takie  urządzenie.  Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

Radny  Kazimierz  Fischbach
385/XVIII/04  -  w  imieniu  mieszkańców  Gryfina  proszę  o  uruchomienie  pociągu  odjeżdżającego  o  godz. 9 00  z  Gryfina  do  Szczecina  -  załącznik  nr  8. ( strona_1   strona_2 strona_3   strona_4 )

Radny  Jan  Ragan
386/XVIII/04  -  wpływają  do  mnie  wnioski  wyborców  w  sprawie  poprawy  komunikacji  w  Gryfinie. Chciałbym  dowiedzieć  się  co  będzie  z  budową  obwodnicy,  na  którą  mieszkańcy  oczekują  już  od  kilkunastu  lat?  W  ostatnim  czasie Pan  Burmistrz  w  gazecie  „7  DNI  Gryfina”  przeprowadził  sondaż,  na  co  należy  przeznaczyć  pieniądze  ze  sprzedaży  PEC.  Wypowiedzi  były  różne. Chcę  poinformować, że  załoga  Zespołu  Elektrowni  Dolna  Odra  oczekuje, że  w  jak  najszybszym  czasie  zostanie  wybudowana  obwodnica.  Jadąc  rano  do  pracy  lub  wracając  z  niej  o  godz.  15 00,  przy  najmniejszej  kolizji   następuje całkowita  blokada  ulicy  Łużyckiej. Obecnie  w  godzinach  szczytu  z  Elektrowni  Dolna  Odra  do  Gryfina  jedzie  się  pół  godziny.  Dlatego  też  załoga  Elektrowni  uważa,  że  przynajmniej  część  pieniędzy  ze  sprzedaży  PEC  należy  przeznaczyć  na  budowę  obwodnicy.  Pozostałe  środki  na  budowę  obwodnicy  powinny  pochodzić  ze  środków  unijnych.  Proszę,  aby  p.  Burmistrz  w  miarę  możliwości  określił  termin  realizacji  tego  zadania.  Czy  wykonano  już   dokumentację?  Chodzi  mi  o  odcinek  od  skrzyżowania w  Pniewie  do  wyjazdu  przy  wodociągach  w  kierunku  Czepina.  Taką  informację  należy  podać  do  publicznej  wiadomości   w  tygodniku „7  DNI  Gryfina”.   

Radny  Czesław  Kapusta  
387/XVIII/04  -   mieszkańcy  Wirowa  i  Wełtynia  pytają,  czy  w  roku  bieżącym  wykonany będzie  projekt  na  budowę  kanalizacji  ścieków  w  tych  miejscowościach. Wykonanie   zadania  odwlekane  jest  już  kilka  lat.  Sprawa  jest  bardzo pilna  i  należy  ją  jak  najszybciej  rozwiązać.

388/XVIII/04  -  na  jakim  etapie  jest  rozwiązanie  sprawy  dotyczącej  odprowadzania  ścieków z  Drzenina?

Radna  Krystyna  Gazdecka
389/XVIII/04  -  17  marca  2003 r.  otrzymałam  odpowiedź  na  moją  interpelację  dot. zamontowania  progów  spowalniających  na  ul.  Słowiańskiej  w  Gryfinie.   odpowiedzi  poinformowano  mnie,  że  sprawę  skierowano  do  zarządcy  drogi,  tj. Powiatowego  Zarządu  Dróg,  który  z  kolei  przekazał  sprawę  do zaopiniowania  Komisji  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  przy  Staroście Gryfińskim.  Po  uzyskaniu  stanowiska  od  zarządcy  dróg  miałam  być poinformowana  o  podjętych  działaniach. Do  tej  pory  nie  otrzymałam  informacji,  że  przy  tej  ulicy  nie  można zamontować  progów  spowalniających,  a  są  one  bardzo  potrzebne. Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

390/XVIII/04  -  wnioskuję  o  wykonanie  w  miarę  możliwości  chodnika  przynajmniej  po   jednej  stronie  ul. Słowiańskiej  w  Gryfinie.  Jest  to  droga  wąska,  na  której   odbywa  się  duży  ruch,  a  z  żadnej  strony  drogi  nie  ma  chodnika.

391/XVIII/04  -  w  ubiegłym  roku  zgłosiłam  interpelację  w  sprawie zagospodarowania  placów   przy  ulicach:  Słowiańska – Targowa  i  Słowiańska  -  Garbarska  w  Gryfinie   z  przeznaczeniem  na  parkingi  samochodowe.  Wiem,  że  zgodnie  z  planem   zagospodarowania  przestrzennego  teren  ten  przewidziany  jest  pod  usługi  komercyjne. Rozumiem,  że  zapleczem  parkingowym  dla  tego  rejonu  jest  teren,  na  którym  obecnie  stoją  garaże  blaszane. Jednak  zanim dojdzie  do  wykorzystania  terenów  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  można  je  wykorzystać  jako  parkingi.  Wystarczy  tylko  wyrównać  teren  i  określić  miejsca,  na  których  mogą  parkować  samochody.  Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

Radny  Marek  Sanecki 
392/XVIII/04  -  w  ubiegłym  roku  zatrudniono  architekta  do  spraw  zieleni  w  naszym   mieście.  Jednak  do  tej  pory  nie  widać  żadnych  efektów  jego  pracy.  Chciałbym  wiedzieć, czy  wypracowano  koncepcję  odnośnie  zieleni  w  naszym mieście?  Czy zatrudniony  architekt  jeszcze  pracuje?  Czy  będą  kontynuowane prace  w  tym  zakresie?  Niedługo  rozpocznie  się  wiosna,  która  jest  najlepszym  okresem  do  prowadzenia  prac  związanych  z  zielenią.

393/XVIII/04  -  w  okresie  zimy  miały  być  wycięte  wszystkie  topole  w  okolicy  stadionu.  Zima  się  kończy,  a  topole  nadal  rosną. Dlaczego  do  tej  pory  nie  wykonano zadania?

394/XVIII/04  -  na  moją  wcześniejszą  interpelację  w  sprawie  sprzątania  ścieżki  rowerowej otrzymałem  odpowiedź,  że  będzie  sprzątana  raz  w  tygodniu.  Obecnie ścieżka  rowerowa w ogóle  nie jest  sprzątana. Kiedy  będzie  sprzątana  ścieżka?

Radna  Magdalena  Chmura
395/XVIII/04  -  światła  zamontowane  przy  przejściu  dla  pieszych  na  ul. Łużyckiej,  przy  Szkole  Specjalnej  w  Gryfinie   nie  zdają  egzaminu.  Za  krótko świeci  się zielone  światło. Kierowcy  przejeżdżają  na   czerwonym  świetle. Proszę o  zamontowanie  tam  świateł  na  przycisk.  

396/XVIII/04  -  ponawiam  interpelację  o  zamontowanie  progów  spowalniających  na  ulicach Energetyków,  Kościelnej,  Bałtyckiej  w  Gryfinie.

Radny  Zdzisław  Kmieciak
397/XVIII/04  -  w  ostatnim  czasie  należało  w  Czepinie  wymienić  zawór  przed  licznikiem  przy  jednej  z  posesji. Okazało  się,  że  zasuwy, które  powinny  znajdować  się  przy  posesjach  znajdują  się  pod  polbrukiem,  którym  wyłożono  chodniki. Podczas  remontu  drogi  mówiłem  o  tym  inspektorowi  nadzoru,  ale  moje uwagi  zostały  zlekceważone.  Taka  sama  sytuacja  jest  przy  mojej  posesji. Podczas  awarii  zaworu  trzeba  było  odciąć  od  wody  całe  Czepino,  by dokonać jego wymiany. Bardzo proszę, by  inspektor  nadzoru  zainteresował  się sprawą,  gdyż  taka  sytuacja  ma  miejsce  przy  kilku  posesjach.

398/XVIII/04  -  w  Czepinie  na  gruntach  ornych  p.  Siwka  stoi  woda.  Grunty  te  znajdują  się po  prawej  stronie  przed  przejazdem  kolejowym.  Stojąca  woda  uniemożliwia rozpoczęcie  orki  na  polu.  Prawdopodobnie  w  tym  rejonie  doszło  do uszkodzenia  rury  odprowadzającej  wodę  z  drogi  głównej. Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

399/XVIII/04  -  należy  oczyścić  ze  śmieci  staw  znajdujący  się  w  Gryfinie  w  okolicy Młodzieżowego  Domu  Kultury. Obecnie  staw  ten  jest  bardzo zanieczyszczony.

400/XVIII/04  -  proszę  o  wykonanie  przecinki  drzew  na  odcinku  od  Czepina  do  końca  Żabnicy.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz

401/XVIII/04 - wpłynęło  do  mnie  pismo  od mieszkańców  z  ul. Czechosłowackiej  w  Gryfinie,w  którym  proszą  p. Burmistrza  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  wybudowanie  w  tym  rejonie  kanalizacji  oraz  pomoc  przy  budowie  sieci gazociągu.  Pod  pismem  podpisało  się  około  50  osób.

Radny  Zdzisław  Kmieciak
402/XVIII/04 -  otrzymałem  informację, że  pomieszczenie  po  byłej  piekarni  w  Czepinie  będzie  przeznaczone  na  mieszkania  socjalne.  Czy  nie  można  przyspieszyć tego  zadania?

Radny  Kazimierz  Płonka
403/XVIII/04 -  p.  Burmistrz  poinformował,  że  droga  w  Szczawnie  będzie  wyremontowana doraźnie.  Bardzo  proszę  o  jak  najszybsze  wyremontowanie  tej  drogi.  Obecnie  jest  ona  w  bardzo  złym  stanie,  a  ruch  na  drodze  coraz  większy. Jest  to  około  1,5  km  odcinek  drogi.

Radny  Antoni  Rak
404/XVIII/04 -  dworzec  PKP  jest  wizytówką  naszego  miasta,  a  stan  jego  jest  opłakany. Brudne  jest  torowisko,  tunel  i  całe  otoczenie  dworca.  Zbliżamy  się  do  obchodów  750 – lecia  Gryfina.  Dlatego  też  proszę,  aby  w  jak  najszybszym   terminie  uporządkowany  został  teren  całego  dworca  PKP  i  przystanku  PKS.

Radny  Zdzisław  Kmieciak
405/XVIII/04 -  bardzo  proszę  o  ponowne  wystąpienie  do  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  w  sprawie  ustawienia  lustra  na  drodze  w  Czepinie.  Minęło  już  dwa   miesiące  od  czasu  zgłoszenia  sprawy,  ale  do  tej  pory  nie  zamontowano   lustra.

Ad.V. Wybór  wiceprzewodniczącego  Rady  -  DRUK  Nr  1/XVIII.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  na  wiceprzewodniczącego  Rady.

Radny  Zdzisław  Kmieciak  -  w  imieniu  radnych  klubu  SLD i  PLD  zgłaszam  kandydaturę radnego  Artura  Nycza.

Radny  Artur  Nycz  wyraził  zgodę  na  kandydowanie.

Innych  kandydatur  nie  zgłoszono.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  do  komisji skrutacyjnej.

Do  komisji  skrutacyjnej  zgłoszono  radnych:

 1. Magdalenę  Chmurę,
 2. Jana  Bieleckiego,
 3. Józefa  Gutkowskiego.

W/w  radni  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  do  komisji  skrutacyjnej. 
Przewodniczący  Rady  przeprowadził  jawne  głosowanie  nad  przyjęciem  komisji skrutacyjnej  w  zaproponowanym  składzie. 

W  wyniku  jawnego  głosowania  na  stan  Rady  21  radnych  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,
w  głosowaniu  wzięło  udział 21  radnych. Za  przyjęciem  Komisji  Skrutacyjnej w przedstawionym  składzie  głosowało  21  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było. Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  skład  komisji  skrutacyjnej  przyjęto jednogłośnie.

Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  wykonywania  swoich  czynności.

W  wyniku  tajnego  głosowania  wiceprzewodniczącym  Rady  Miejskiej  wybrany  został  radny  Artur  Nycz,  który  otrzymał 17 głosów  „za”,  1  głos  „przeciw”  i  1  głos  „wstrzymujący  się”.   

Protokół  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  odczytała  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  radna  Magdalena  Chmura.

Protokół  stanowi  załącznik  nr  9.

Radny  Artur  Nycz  podziękował  za  zaufanie  i  wybranie  na  wiceprzewodniczącego  Rady. Poinformował,  że  w  związku  z  powyższym  składa  rezygnację  z  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady.

Uchwała  nr  XVIII/254/04  stanowi  załącznik  nr  10.

Ad.VI. Nadanie  honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina.          

Wnioski  w  sprawie  nadania honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  radni  otrzymali  na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  sesji  -  załączniki  nr  11, 12, 13, 14, 15.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisjido  w/w  wniosków.

Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  odłożenie  projektów  uchwał  w  sprawie  nadania  honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  do szczegółowego  przedyskutowania  na  posiedzeniach  Klubów  oraz  na  posiedzeniach  Komisji  Rady  Miejskiej  i  przedstawienie  powyższej  sprawy  na  kolejnej  sesji.  Jednocześnie  Komisja wnioskuje  o  przedyskutowanie  obowiązującego  regulaminu  i  naniesienie  stosownych  poprawek  przed przyjęciem  do  porządku  obrad  uchwał  o  nadanie  honorowego  Obywatelstwa.
Swój  wniosek  Komisja  uzasadnia  tym,  że  sprawa  nadawania  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  jest  sprawą  wyjątkowej  wagi,  dotyczy  szczególnych  przypadków  i  zasług  na  rzecz  ziemi gryfińskiej  i  jej  obywateli. 

Pozostałe  Komisje  pozytywnie  zaopiniowały  wszystkie  wnioski.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina Dziekanowi  księdzu  kanonikowi  Bronisławowi  Kozłowskiemu.

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  19  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  19  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady

Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  nadania  honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina przyjęto  jednogłośnie. 

Uchwała  nr  XVIII/255/04  stanowi  załącznik  nr  17.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  wpłynęło  do  mnie  pismo  od  Posła  RP  p. Wojciecha  Długoborskiego  w  sprawie  wycofania  jego  kandydatury  -  załącznik  nr  18.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  -  chcę  sprostować  nieścisłość,  która  znalazła  się  w  tym oświadczeniu. Klub  radnych  PO  PiS  nie  przyjmował  żadnej  dyscypliny  w  kwestii  głosowania  nad  wnioskiem  o  przyznanie  honorowego  Obywatelstwa   Miasta  Gryfina  dla  p. Wojciecha  Długoborskiego. Uważamy  jednak,  że  sprawy  dot.  honorowego  Obywatelstwa powinny  być  przemyślane. Wcześniej  należy  je  przedyskutować  z  wszystkimi  radnymi.  W  takich  sprawach  nie  powinno  dochodzić  starć  politycznych  na  sesji.  Uważamy,  że  p. Wojciech  Długoborski  za  swój 12-letni  okres  pracy  na  rzecz  gminy  Gryfino otrzymywał  stosowne wynagrodzenie. Wydaję  się  nam,  że  honorowe  Obywatelstwo  miasta jest  dla  osób  szczególnie  zasłużonych  w  sprawach  związanych  z  polityka  społeczną  oraz  działaniem  charytatywnym.

Radny  Artur  Nycz  -  wniosek  o  nadanie  honorowego  obywatelstwa  podpisało  14  radnych. Wydaje  mi  się,  że  w  tej  sprawie  nie  powinny  być  zgłaszane  stanowiska  klubów.  Powinna być  wyrażona  wola  radnych.  Uważam,  że  były  Burmistrz  p.  Wojciech  Długoborski  jest jedną  z  osób  szczególnie  zasłużonych  dla  Gryfina.  Jego  działalność  widać  w  każdym miejscu  naszej  gminy.  Zasłużył  więc  na  tytuł  honorowego  Obywatela.

Radny  Antoni  Rak  -  byłem  wnioskodawcą  o  nadanie  honorowego  Obywatelstwa  dla  p. Michała  Bigusa,  p. Romana  Kucharskiego  i  p.  Bartłomieja  Bolechowskiego. Bardzo  proszę  o  wycofanie  z  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji  projektów  uchwał  dot. tych  osób.  Do  sprawy  należy  wrócić  w  innym  terminie.  Może  to  być  w  czasie  związanym z  obchodami  Dni  Wojska  Polskiego,  3  Maja  lub  Świętem  Niepodległości. Zostało  to  uzgodnione  z  osobami  zainteresowanymi. 

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  wobec  powyższego  projekty  uchwał  w  w/w  sprawie  wycofane  są  z  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji.

Ad.VII. Przyjęcie  Programu  Pomocy  dla  Przedsiębiorców  w  Gminie  Gryfino.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.
Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.
W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  19  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 19  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady

Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Pomocy  dla  Przedsiębiorców   w  Gminie  Gryfino  przyjęto  jednogłośnie.   Uchwała  nr  XVIII/256/04  stanowi  załącznik  nr  19. 

Ad.VIII. Odwołanie  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16. 

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie. 
W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  19  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 19  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  odwołania  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego w  Gryfinie przyjęto  jednogłośnie.   Uchwała  nr  XVIII/257/04  stanowi  załącznik  nr  20. 

Ad.IX. Powołanie  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16. 
Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie. 
W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  19  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 19  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  powołania  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie  przyjęto  jednogłośnie.  Uchwała  nr  XVIII/258/04  stanowi  załącznik  nr  21.

Ad.X. Odwołanie  zastępcy  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.
Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16. 
Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie. W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  19  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 19  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było. 

Przewodniczący  Rady  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w sprawi  odwołania  zastępcy  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie  przyjęto  jednogłośnie.  Uchwała  nr  XVIII/259/04  stanowi  załącznik  nr  22.

Ad.XI. Powołanie  zastępcy  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.
Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie. 

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  19  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 19  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  
Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  uchwałę  w sprawi  powołania  zastępcy  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego w  Gryfinie  przyjęto  jednogłośnie. Uchwała  nr  XVIII/260/04  stanowi   załącznik  nr  23.

Ad.XII. Powołanie  Rady  Sportu  oraz  określenie  zasad,  trybu  i  zakresu  jej   funkcjonowania.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.
Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  - Komisja  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki  Komunalnej  ,  Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały w  w/w  sprawie.  Komisja  Rewizyjna  nie  zajęła  stanowiska. Natomiast  dwie  Komisje  Rady,  tj.:  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  oraz Budżetu,  Finansów,  Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  wnioskują  o  wycofanie  w/w projektu  uchwały  z  porządku  obrad  sesji.  Wnioskują   do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  o  zwołanie  w  dzień  wolny  od  pracy  publicznej  debaty  nt. „Wizji  rozwoju  sportu”,  na  której  będzie  możliwość  dyskutowania  z  przedstawicielami  klubów  sportowych. 
Kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem  w/w  wniosku.
W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  18  radnych.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  10  radnych, przy  5  głosach  przeciwnych  i  3  głosach  wstrzymujących  się.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  wniosek  przyjęto  większością  głosów. Projekt  uchwały  w  w/w  sprawie  stanowi  załącznik  nr  24.

Ad.XIII. Zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r.  -  DRUK  Nr  9/XVIII. 

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji do  w/w  projektu  uchwały.
Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  Zenon Trzepacz - tylko Komisja Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa Publicznego  pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt  uchwały. 
Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  podjęcie  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem  Gimnazjum  w  zakresie  poprawy  bezpieczeństwa,  racjonalizacji  nauczania  i  zapobiegania  przestępstw w  szczególności  związanych  z  handlem  i  zażywaniem  narkotyków. Pozostałe  Komisje  nie  zajęły  stanowiska.

Radna  Magdalena  Chmura  -  p.  Burmistrz  w  swoim  sprawozdaniu  powiedział,  że  jeżeli chodzi  o  sprawy  budowlane,  to  od  1 maja  br.  podatek  VAT  będzie  wynosił  22%.  W  projekcie  uchwały  dotyczącym  zmian  budżetu  gminy  na  2004 rok  przenosi  się  środki  finansowe  zaplanowane  wcześniej  na  remonty  komunalnych  zasobów  mieszkaniowych.  Jest  to  kwota  300  tys.  zł. Jestem  członkiem  Komisji  Mieszkaniowej  i  wiem,  że  problem  dotyczący  remontu  mieszkań komunalnych  jest  bardzo  duży. Czy  nie  można  było  przesunąć  pieniędzy  z  innego  działu?    W  dniu  dzisiejszym  widzieliśmy  jak  pięknie  wyremontowano  aulę.  Czy  przed  rozpoczęciem  remontu  wykonano  kosztorys,  z  którego  wynika  ile  będzie  kosztowało  wykonanie  całego  zadania?  Czy  zgodnie  z  prawem  wykonano  remont  auli?  Po  raz  kolejny  Rada  stawiana  jest  przed  faktem  dokonanym.  Najpierw  wykonano  zadanie, a  dopiero  dzisiaj  przedstawia  się  Radzie  projekt  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  pieniędzy na  wykonane  już  zadanie.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  rozumiem  troskę  radnej  p.  Magdaleny Chmury.  Do  dnia  dzisiejszego  na  remont  w  Gimnazjum  nie  wydano  więcej  środków finansowych  niż  zaplanowano  w  budżecie.  Ponadto  chcę  przypomnieć,  że  Rada  upoważniła Burmistrza  do  zaciągnięcia  w  ciągu  roku  zobowiązania  w  wysokości  2  mln  złotych. Nie  chciałem  zaciągać  zobowiązania  w  banku  i  płacić  odsetek.  Ponadto  prace  w  budynku „Pod  Platanem”  są  na  takim  etapie,  że  płatności  z  rozdziału,  o  którym  mówiła  radna nastąpią  w  późniejszym  terminie. Proponuję  więc chwilowo  przenieść  z  tego  rozdziału  środki finansowe  w  kwocie  300  tys.  zł  na  remont  Gimnazjum.  Jestem  pewny,  że  budżet  będzie wykonany  z  nadwyżką.  W  miesiącu  kwietniu  br. PUK  wpłaci  do  kasy  gminy  pierwszą  ratę podatku  od  nieruchomości.  Wówczas  na  powrót  do  działu  na  remonty  komunalnych  zasobów  mieszkaniowych  przywrócona  zostanie  kwota  300  tys.  zł  z  nadwyżki  budżetowej. Mam  nadzieję,  że  w  ciągu  trwania  roku  budżetowego  jeszcze  raz  zasilimy  konto  przeznaczone  na  remonty  budynków  komunalnych.  Jest  to  tylko chwilowa  pożyczka. 

Radna  Magdalena  Chmura  -  po  raz  kolejny  pytam,  czy  my  działamy  zgodnie  z  prawem? Chciała  bym  wiedzieć,  ile  dokładnie  zaplanowano  środków  finansowych  na  remont Gimnazjum,  a  ile  musimy  dołożyć?

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk  -  zaplanowano  kwotę  460.000  zł.  Do  tej  pory wydatkowano  255.900  zł.  W  uchwale  budżetowej  z  dnia  30  grudnia  2003 r.  w  §  15 istnieje  zapis  upoważniający  Burmistrza  do  samodzielnego  zaciągania  w  roku  budżetowym  zobowiązań  oraz  spłat  zaciągniętych  zobowiązań  do  wysokości  2  mln  zł.”.  Wynika  z  tego,  że  prawo  nie  zostało  złamane. Zobowiązania,  które  zaciągnięto  wobec  wykonawców  robót  nie  są  jeszcze  zapłacone.

Radna  Magdalena  Chmura  -  wynika  z  tego,  że  prace  zostały  wykonane,  a  teraz  oczekuje  się,  że  radni  zatwierdzą  środki  finansowe  na  zapłatę.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  jeżeli  Rada  nie  zatwierdzi  środków  finansowych  na  ten  cel,  to  nie  zrobimy  przeniesienia  pomiędzy  działami,  a  na  zapłatę zobowiązania  zaciągniemy  kredyt  w  wysokości  300  tys.  zł. Uważam  jednak,  że  jeżeli  istnieje  możliwość  przesunięć  między  rozdziałami,  to  nie powinniśmy  zaciągać  w  banku  oprocentowanego  kredytu. Według  mnie  wszystko  jest  zgodne  z  prawem.

Radny  Artur  Nycz  poprosił  o  ogłoszenie  10 – minutowej  przerwy  na  spotkanie  się  klubu radnych  SLD-PLD.

Przewodniczący  Rady  ogłosił  10-minutową  przerwę.

Po  wznowieniu  obrad  głos  zabrali:

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  podczas  dyskusji  o  sprawach  budżetowych chcę  poinformować, że  obecnie  nasza  gmina posiada  znaczne  kwoty  na lokatach  bankowych.  Takiej  sytuacji  finansowej  na  początek  roku  budżetowego  w  naszej  gminie  nie  było  od dawna. Pomimo  tego,  że  z  własnych  środków  wypłaciliśmy  dla  całej oświaty  tzw. „trzynastkę”,  to  na  rachunku  bieżącym  gminy  jest  około  4,5 mln  zł. Subwencję  za  wypłaconą  „trzynastkę”  dopiero  otrzymamy.

Radna  Magdalena  Chmura  -  na  remont  Gimnazjum  zaplanowano 460  tys.  zł.  W  dniu dzisiejszym  dodatkowo  przeznacza  się  na  ten  cel  600  tys.  zł.  Czy  sporządzono  kosztorys, z  którego  wynika  ile  będzie  kosztowało  wykonanie  całego  zadania  w  Gimnazjum?

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Jolanta  Staruk  -  zgodnie  ze  sporządzonym  kosztorysem całkowity  koszt  remontu  auli  i  korytarzy  w  Gimnazjum  wyniesie  około  800  tys.  zł. Remont  rozpoczęto  już  w  2003  roku.

Radna  Magdalena  Chmura  -  wobec  tego  nie  rozumiem  po  co  chcemy  przekazać  jeszcze kwotę  600  tys.  zł.  W  sumie  będzie  to  1.060  tys.  zł.

Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej  i  Inwestycji  Krystyna  Klimek  -  w  ubiegłym  roku  przeprowadzono  przetarg  na  wykonanie  w  gimnazjum podłóg  w  korytarzach, na  sanitariaty  oraz  szatnię.  Roboty  przeszły  z  roku  ubiegłego  na  rok bieżący.  Obecnie  w  stosunku  do  wcześniej  zaplanowanych  środków  finansowych  jest  200  tys. zł.  wolnych środków.  A  więc  200  tys.  zł  plus  600  tys.  zł  daje  kwotę  800  tys.  zł.

Radna  Magdalena  Chmura  -  proszę,  aby  Radca  Prawny  wyjaśnił,  czy  można  podejmować  zobowiązania  bez  wcześniejszej  zgody  Rady,  szczególnie  na  zadania  inwestycyjne  o  tak  dużym  zakresie?

Radca  Prawny  Krzysztof  Judek  -  moim  zdaniem,  przy  tak  dużym  budżecie  gminy  nie jest  to  przekroczenie.   

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 15  radnych,  przy  6  głosach  wstrzymujących  się.  Głosów  przeciwnych  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w sprawie  zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r.  przyjęto  jednogłośnie.  Uchwała  nr  XVIII/261/04  stanowi  załącznik  nr 25 

Ad.XIV. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  skierowania  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  związku  z  rozstrzygnięciem   nadzorczym  Wojewody  Zachodniopomorskiego  stwierdzającym  nieważność  uchwały  Nr  XVI/230/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia   2003 r.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.
Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  20  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 20  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  skierowania  skargi  do Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego   w  związk u  z  rozstrzygnięciem   nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego  stwierdzającym   nieważność  uchwały  Nr  XVI/230/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia   2003 r.  przyjęto  jednogłośnie. Uchwała  nr  XVIII/262/04  stanowi  załącznik  nr 26.

Ad.XV. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Gryfino. 

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 21  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Gryfino  przyjęto  jednogłośnie. Uchwała  nr  XVIII/263/04  stanowi  załącznik  nr  27

Ad.XVI. Podjęcie  uchwał  w  sprawie:

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji do  projektów  uchwał  ujętych  w  tym  punkcie.. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie: 1/  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego.

Radny  Mieczysław  Sawaryn - w  tym  przypadku  można  tylko wyrazić ubolewanie,  że  sprawy związane  z  demokratycznymi  wyborami  do  Rady  Miast  i  Gmin  są  rozstrzygane  politycznie. W  niektórych  województwach  Wojewodowie  uznają,  że  gospodarowanie  na  użytkowaniu wieczystym,  czyli  na  ograniczonym  prawie  własności  nie  narusza  tej  ustawy.  Z  drugiej strony  Rząd  wypowiada  się,  że  błyskawicznie  zmieni  ten  przepis,  który  jest  pomyłką legislacyjną.  Natomiast  Wojewoda  Zachodniopomorski  na  zasadzie  targów  politycznych dokonuje  różnego  rodzaju  manipulacji.  Klub  PO  i  PiS  jest  zdecydowanie  przeciwny  takim  działaniom.

Radny  Artur  Nycz  -  nie  zauważyłem  targów  politycznych.  Do  sprawy  nie  należy  mieszać Wojewody  oraz  polityki.  To  prawda, że  w  takich  sprawach  są  diametralnie  różne  rozstrzygnięcia  prawne.  Prawdą  jest,  że  jest  to  bubel  legislacyjny.  Mamy  w  tej  sprawie rozbieżne  opinie  prawne.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  w  czasopiśmie  „Wspólnota”  ukazał  się  artykuł, w  którym  określono  jak  należy  zachować  się  w  takim  przypadku. W  związku  z  powyższym  przygotowaliśmy  do  Wojewody  apel  w  w/w  sprawie. Treść  apelu  radni  otrzymali  na  piśmie  na  posiedzeniach  Komisji  Rady.

Następnie  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  20  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  nie  głosował nikt  z  radnych,  przy  14  głosach  przeciwnych  i  6  głosach  wstrzymujących  się. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwała  w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  nie  została  przyjęta. Projekt  uchwały  w  w/w  sprawie  stanowi   załącznik  nr  28.   apelu  do  Wojewody  Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  20  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało20  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  apelu  do  Wojewody  Zachodniopomorskiego  przyjęto  jednogłośnie.  Uchwała  nr  XVIII/264/04  stanowi  załącznik  nr  29.

Ad.XVII. Zmiana Uchwały Nr XVI/240/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia   2003 r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino  na  2004  rok.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu  uchwały.Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 21  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr XVI/240/03  Rady  Miejskiej 

w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  2003 r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino

na  2004  rok  przyjęto  jednogłośnie. 

Uchwała  nr  XVIII/265/04  stanowi  załącznik  nr  30.

Ad.XVIII. Wprowadzenie  zmian  w  statucie  Biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji do  w/w  projektu uchwały.
Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  dwie  Komisje  Rady,  tj.:  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa Publicznego  oraz  Budżetu, Finansów,  Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej wnioskują  o  umieszczenie  w  §  11  Statutu  Biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie  zapisu,  że  wyłonienie  Dyrektora  następuje  w  drodze  konkursu 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  - zapis  w  projekcie  uchwały  jest  zgodny  z  ustawą.  Uważam,  że  nie  należy  wprowadzać  zapisu,  iż  wyłonienie  Dyrektora  następuje  tylko  i  wyłącznie  w  drodze  konkursu.

Radny  Artur  Nycz  - członkom  Komisji Budżetu, Finansów,  Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  chodziło  o  to,  by  stało  się  zasadą  wyłanianie  w  drodze  konkursu  dyrektorów oraz  naczelników.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  - zapis  w  ustawie  nie  wyklucza  konkursu. 

Radny  Mieczysław  Sawaryn  -  za  politykę  kadrową  odpowiada  Burmistrz  i  decyduje,  kto  będzie  pracował  na  danym  stanowisku.

Radna  Janina  Nikitińska  - Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa Publicznego  wycofuje swój  wniosek  w  w/w  sprawie.

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  20  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 18  radnych,  przy  2  głosach  wstrzymujących  się.  Głosów  przeciwnych  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie wprowadzenie  zmian  w  statucie  Biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie przyjęto  większością  głosów. 

Uchwała  nr  XVIII/266/04  stanowi  załącznik  nr  31.

Ad.XIX. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  składzie  osobowym  Komisji  Rady.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  przedstawili  stanowiska  swoich  Komisji  do  w/w  projektu uchwały. Stanowiska  Komisji  zawarte  są  w   załączniku  nr  16.

Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  w/w  sprawie

W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 18  radnych,  przy  2  głosach  wstrzymujących  się.  Głosów  przeciwnych  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  składzie  osobowym  Komisji  Rady  przyjęto  jednogłośnie. 

Uchwała  nr  XVIII/267/04  stanowi  załącznik  nr  32.

Radny  Artur  Nycz  -  wnioskuję,  aby  Przewodniczącym  Komisji  Budżetu,  Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  został  radny  Jan  Ragan.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  czy  radny  Jan  Ragan  wyraża  zgodę  na  kandydowanie?

Radny  Jan  Ragan  -  tak  wyrażam  zgodę.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem  w/w  wniosku.
W  wyniku  jawnego  głosowania,  na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych, w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało   21  radnych. Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że wniosek  przyjęto  jednogłośnie.  Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie. W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 21  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  wyboru  przewodniczącego  Komisji  Rady  przyjęto  jednogłośnie. 

Uchwała  nr  XVIII/268/04  stanowi  załącznik  nr  33.

Ad.XX. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  zadań  Powiatu  Gryfińskiego  dotyczących  dróg .

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie.
W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało 21  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie przejęcia  zadań  Powiatu  Gryfińskiego  dotyczących   dróg  przyjęto  jednogłośnie. 

Uchwała  nr  XVIII/269/04  stanowi  załącznik  nr  34.

Ad.XXI. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  w  pkt. IV.

Odpowiedzi na  interpelacje  i  zapytania  radnych  udzielił  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk Piłat.

Ad.379/XVIII/04  -  z  mieszkańcami  ul.  Artyleryjskiej  w  Gryfinie  uzgodniliśmy,  że  po wyliczeniu  wszystkich  opłat  adiacenckich  zorganizujemy  w  marcuspotkanie  z  zainteresowanymi  i wyjaśnimy  wszystkie  wątpliwości.

Ad.380/XVIII/04  -  przystępujemy  do  budowy  kanalizacji  w  miejscowościach:  Żórawki  i  Pniewo.  W  ciągu  dwóch  miesięcy  powinniśmy  rozpocząć  budowę  gazociągu  w  Pniewie.  Nie  ma  sensu  robić  nakładki  asfaltowej  przed budową  sieci  kanalizacyjnej.  Po  zakończeniu  tego  zadania  wykonamy dokumentację  na  budowę  dróg  w  miejscowościach,  o  których  mowa w  interpelacji.  Jeżeli  chodzi  o  Szczawno,  to  jest  to  droga  powiatowa.  Po  rozmowie  z  p.  Dziok  dowiedzieliśmy  się,  że  w  tym  roku  doraźnie naprawione  będą  ubytki  na  drodze. Powiat  nie  uwzględnił  w  swoim   planie  remontu  tej  drogi.

Ad.381/XVIII/04  -  pracownicy  interwencyjni  z  PUK  przystąpili  do  porządkowania  skarpy  kolejowej.

Ad.382/XVIII/04  -  cały  czas  trwają  negocjacje  z  Dyrekcją  Dróg  Krajowych   o  przywrócenie  znaku  pozwalającego  na  skręt  w  prawo,  tj.  z  ulicy Pomorskiej  w  ulicę  Hugo  Kołłątaja  w  Gryfinie. Otrzymujemy  odpowiedź negatywną.

Ad.383/XVIII/04  -  jeżeli  chodzi  o  zmianę  tablicy  z  nazwą  parku,  to  faktycznie  jest  to  niedopatrzenie  urzędników.  Już  na  drugi  dzień  po  podjęciu  uchwały przez  Radę  należało  zdjąć  starą  tablicę.  Sprawa  zostanie  załatwiona w  trybie  natychmiastowym.

Ad.384/XVIII/04  -  wykonano  już  przetarg  na  zakup  urządzenia, o  którym  mowa w  interpelacji. W  ciągu  najbliższych  dwóch  tygodni  urządzenie  będziejuż  w  PUK.

Ad.386/XVIII/04  - na  budowę  obwodnicy  nie  ma  wykonanej  dokumentacji.  Nie  wykupiono terenów  pod  budowę  obwodnicy.  Jest  to  zadanie  Dyrekcji  Dróg  Krajowych.  Obecnie  DDK  zainteresowana  jest  budową  drogi  szybkiego ruchu od  autostrady  zjazd  w  kierunku  Gardna. Nie  mogę  obiecać,  że  nastąpi  szybka  realizacja  budowy  obwodnicy,  bo są  to  bardzo  duże  koszty.  Dlatego  kładę  duży  nacisk  na  szybkąmodernizację  ulic:  Bolesława  Chrobrego,  Flisaczą  i  Łużycką.  Jest  to realne  do  wykonania  w  ciągu  najbliższych  trzech  lat.   

Ad.387/XVIII/04  -  po  wykonaniu  kanalizacji  w  Pniewie  i  Żórawkach  następnym  zadaniem  będzie wykonanie  kanalizacji  w  Wełtyniu  i  Wirowie. Przygotowujemy  się do  prac  projektowych.  Wystąpiliśmy  z  wnioskiem  o  fundusze  unijne  na   to  zadanie.  Chcemy  jak  najszybciej  je  wykonać.

Ad.388/XVIII/04  -  w  Drzeninie  sytuacja  jest  tragiczna. Przystępujemy  do  projektowania  kanalizacji  łączącej  Drzenin  z  Gardnem.  W  tym  roku  będziemy  chcieli wykonać  to  zadanie.

Ad.389/XVIII/04  -  po  wykonaniu chodnika przy ul. Słowiańskiej  w  Gryfinie  zastanowimy  się nad  zamontowaniem  progów  spowalniających.

Ad.390/XVIII/04  -  zrobię  wszystko,  by  w  tym  roku  wybudowano  chodnik  przy  ulicy Słowiańskiej  w  Gryfinie.

Ad.391/XVIII/04  -  teren,  o  którym  mowa  w  interpelacji  młodzież  wykorzystuje  do  gryw  piłkę. Nie  wiem, czy  jest  sens  ponosić  koszty  na  wykonanie  parkingu.  Kierowcy  i  tak  parkują  tam  samochody.

Ad.392/XVIII/04  -  w  ubiegłym  roku  zatrudniliśmy  w  ramach  prac  interwencyjnych  panią  architekt.  W  tym  roku  również  będzie  zatrudniona  w  ramach  prac  interwencyjnych. W  roku ubiegłym  opracowała  projekty  zagospodarowania   zielenią  skwerów  miejskich.  Na  wiosnę  przystąpimy  do  realizacji    projektów. 

Ad.393/XVIII/04  -  wydaliśmy  zezwolenia  dla  Fundacji  CW  Laguna  na  wycięcie  topoli   w  okolicy stadionu.  Deklarowaliśmy  swoją  pomoc  przy  wycięciu  topoli,   ale  nie  skorzystano  z  niej.

Ad.394/XVIII/04  -  na  sesji  obecny  jest  pracownik  z  PUK.  Słyszał  treść  interpelacji. Gdy  tylko  zniknie  śnieg  ścieżka  rowerowa  będzie  posprzątana.

Ad.395/XVIII/04  -  zastrzeżenia,  o  których  mówi  radna  były  zgłaszane  do  Dyrekcji  Dróg Krajowych.  Dyrekcja  twierdzi,  że  jest  to  najbardziej  nowoczesna sygnalizacja  świetlna.  Ponownie  wystąpimy  o  wydłużenie  czasu  dla  zielonego  światła.

Ad.396/XVIII/04  -  otrzymaliśmy  negatywną  odpowiedź  w  sprawie  zamontowania  progów spowalniających  przy  ulicach,  o  których  mowa  w  interpelacji. Pismo  jest  do  wglądu.

Ad.397/XVIII/04  -  zabrukowanie  zasuw  pod  chodnikiem  nie  można  nazwać  inaczej  jak   wielka  głupotą.  Teraz  trzeba  będzie  ponieść  dodatkowe  koszty  na  odkrycie  zasuw.

Ad.398/XVIII/04  -  zainteresujemy  się  sprawą,  o  której  mowa  w  interpelacji. 

Ad.401/XVIII/04  -  mam  nadzieję,  że  w  przyszłym  roku  wykonany  zostanie  gazociąg  na    ul.  Czechosłowackiej  w  Gryfinie.  W  najbliższym  czasie  gmina  wykupi   przepompownię  od  Fundacji.  Wówczas  można  będzie  zająć  się  budową  kanalizacji  przy  tej  ulicy.

Przewodniczący  Rady  Zenon Trzepacz -  mieszkańcy  ul.  Czechosłowackiej  wyrazili  kiedyś  chęć  współpracy  przy  wykonywaniu  zadania,  o  którym  mowa  w  interpelacji. Należało  zorganizować  spotkanie  z  mieszkańcami,  na  którym  wypowiedzą  się,  czy  nadal  chcą  uczestniczyć  w  realizacji  zadania.

Radna  Magdalena  Chmura  -  jestem  po  dwóch  rozmowach  z  p.  Burmistrzem  w  tej  sprawie.  W  rozmowie  uczestniczyli  również  przedstawiciele  ul.  Czechosłowackiej.  Nie  ma  potrzeby  ponownie  organizować  spotkania.  Cieszę  się,  że  p.  Burmistrz  obiecał  wykonać  zadanie  w  przyszłym  roku.

Ad.402/XVIII/04 -  nie  można  przyspieszyć  zadania,  o  którym  mowa  w  interpelacji.  Obecnie                                  gmina  przeznaczyła  sporo  środków  finansowych  na  mieszkania.  Wykupujemy  trzynaście  mieszkań  w  budynku ”Pod  Platanem”.  Podjęliśmy  również  decyzję  o  modernizacji  budynku  w  Wełtyniu,  w  którym  kiedyś mieściła  się  sala  kinowa.  Powstanie  tam  siedem  mieszkań.  W  tym  roku  wykonamy  dokumentację  na  modernizację  piekarni   w  Czepinie.  Realizacja  zadania  nastąpi  w  roku  2005.

Ad.403/XVIII/04 -  jest  to  droga  powiatowa.  O  sprawie  będę  rozmawiał  z  p.  Starostą.  Być  może  doraźnie  włączymy  się  w  remont drogi. 

Ad.XXII.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Henryk  Piłat  -  proszę,  aby  sołtysi  po  zakończonej  sesji  zostali  na  spotkanie.  W  spotkaniu  będą  uczestniczyli  przedstawiciele  z  Dyrekcji  Dróg  Powiatowych  i  Wojewódzkich.  Sołtysi  będą  mieli  możliwość  wypowiedzi  na  temat  stanu  dróg  w  naszej  gminie.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  proponuję,  aby  Rada  zajęła  stanowisko w  formie  apelu  odnośnie  sytuacji  mającej  obecnie  miejsce  w  Zespole  Elektrowni  Dolna Odra  w  Nowym  Czarnowie.  Docierają  do  mnie  sygnały,  że  pracownicy  Elektrowni  nie wiedzą  jakie  faktycznie  działania  podjął  Rząd  w  sprawie  prywatyzacji. Jest  to  sprawa  bardzo  ważna  dla  naszego  regionu.  Dlatego  uważam,  że  jako  Rada  powinniśmy  zająć  stanowisko  w  tej  sprawie.  Prowadzone  prace  mające  na  celu  połączenie  tej  firmy  z  innymi  powinny  być  prowadzone  z  rozwagą  i  rozsądkiem.  Proszę,  aby  Radca  
Prawny  p. Krzysztof  Judek  przygotował  treść  apelu,  a  Rada  przyjmie  go  w  formie  uchwały.  
Wobec  powyższego  ogłaszam  15 – minutową  przerwę.

Po  wznowieniu  obrad  Przewodniczący  Rady  zapoznał  radnych  z  treścią  apelu.

Radny  Mieczysław  Sawaryn  - osobiście  popieram  działania  Posła  RP  p. Wojciecha Długoborskiego  w  tej  sprawie.  Jednak  w  treści  apelu  wymieniono  tylko  jednego  Posła,  a  nie  doceniono  działań  podejmowanych  przez  innych.  Tak  nie  powinno  być.  Jutro  do  Gryfina  przyjeżdża  przedstawiciel  Platformy  Obywatelskiej  Poseł  RP p. Krzysztof Zaremba.  Będzie  również  rozmawiał  w  tej  sprawie  w  Elektrowni  Dolna  Odra. 
Uważam,  że  w  treści  apelu  nie  należy  wymieniać  żadnego  nazwiska,  albo  należy  wymienić 
jeszcze  Posłów:  p.Krzysztofa  Zarembę  oraz  p. Jacka  Sauka  z  PiS,  którzy  również  zaangażowali  się  w  tę  sprawę. Pomysł  na  dokapitalizowanie  spółek  węglowych  akcjami  Zespołu  Elektrowni  Dolna  Odra wyszedł  z  Rządu,  między  innymi od  p. Jacka  Piechoty.  Należy  to  mieć  na  uwadze.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  proponuję  uzupełnić  zapis  o  nazwiska  tych parlamentarzystów,  którzy  są  zaangażowani  w  sprawę.  Nie  należy  jednak  przesadzać z  zasługami.

Radna  Magdalena  Chmura  -   nie  wiemy  jaki  jest  stosunek  Pana  Posła  Zaremby  do  sprawy.  Wszyscy  natomiast  wiedzą  jaki jest  stosunek  Pana  Posła  Wojciecha  Długoborskiego.  Pisała  o  tym  prasa.

Radny  Maciej  Szabałkin  -  wiemy  jaki  jest  stosunek p.  Zaremby.  Wystarczy  przeczytać prasę  i  posłuchać  radia.  Zgadzam  się  z  propozycją  radnego  Mieczysława  Sawaryna. Albo  wymieniamy  imiennie  wszystkich,  albo  należy  napisać  ogólnie,  że  są  to  parlamentarzyści  z  województwa   zachodniopomorskiego.  Nikt  wówczas  nie  będzie  czuł  się pokrzywdzony.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  proponuję,  aby  wszystkie  kluby  radnych spotkali  się  w  przerwie  obrad  i  wspólnie  ustalili  stanowisko  w  tej  sprawie. Po  ustaleniu  wspólnego  stanowiska  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie. 
W  wyniku  jawnego  głosowania, na  stan  Rady  21  i  obecnych  na  sesji  21  radnych,  w  głosowaniu  wzięło  udział  21  radnych.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  20  radnych.  Głosów  przeciwnych,  ani  wstrzymujących  się  nie  było.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwałę  w  sprawie  apelu  do  Prezesa  Rady  Ministrów  RP  przyjęto  jednogłośnie. 

Uchwała  nr  XVIII/270/04  stanowi  załącznik  nr  35.

Radny  Artur  Nycz  -  klub  radnych  SLD PLD  uważa,  że  Poseł  RP  p.  Wojciech  Długoborski  w  szczególny  sposób  zasłużył  się  sprawie.  Jako  Rada  powinniśmy  przygotować mu  podziękowanie.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz  -  chcę  poinformować,  że  w  związku  z  wyborem mnie  na  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  złożyłem  rezygnację  z  pełnionych funkcji,  tj.:  prezesa  OSP  Radziszewo, prezesa  Zarządu  Miejsko – Gminnego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,   prezesa  LKS  „Odrzanka”  Radziszewo. Ponadto  przypominam,  że  30  kwietnia  br.  upływa  termin  składania  oświadczeń  majątkowych przez  radnych.  Proszę,  by  dokumenty  były  wypełnione  czytelnie,  a  w  pustych  rubrykach  należy  wpisać „nie  dotyczy”. W  dniu  10  marca  br.  w  godzinach  od  1400  do  1700   w  budynku  Urzędu  Miasta  i  Gminy odbędzie się  szkolenie  na  które  zapraszam  wszystkich  radnych  oraz  sołtysów.  W  szkoleniu mogą  wziąć  również  udział  osoby  zainteresowane  tematyką Szkolenie  prowadzone  będzie  przez  Stowarzyszenie  Rozwoju  Regionalnego  „Pomerania”. Obejmie  swoim  zakresem  zagadnienia  dotyczące  polityki  regionalnej  Unii  Europejskiej, istoty  i  metodyki  funkcjonowania  funduszy  strukturalnych  oraz  inicjatyw  wspólnotowych, a  także  dokumentów  stanowiących  bazę  programową  funkcjonowania  pomocy  strukturalnej w  Polsce.

Radny  Marek  Sanecki   -  uchwała  w  sprawie  pomocy  dla  przedsiębiorców  miała  być  podjęta  w  grudniu  2003 r. Jednak  z  powodu  braku  konsultacji  z  przedstawicielami podmiotów  działających  na  naszym  terenie  podjęcie  uchwały  przełożono  na  później.  Na posiedzeniach  Komisji  nie  mieliśmy  materiału  dot.  konsultacji.  Stanowisko  w  tej  sprawie otrzymaliśmy  w  dniu  dzisiejszym.  Jest  ono  pozytywne,  ale  zawiera  też  zastrzeżenia. Dlatego chciałbym  zgłosić  wniosek  w  tej  sprawie.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz   -  sprawa  została  już  zamknięta.  Do  projektu  uchwały  wprowadzono  taki  zapis,  na  który  pozwalają  przepisy.   

Radny  Marek  Sanecki   -  uważam,  że  przy  planowaniu  podatków  i  opłat  lokalnych  na  przyszły  rok  należy  zmniejszyć  opłaty.  Wówczas  będą  płacili  je  wszyscy,  a  nie  tak  jak  jest obecnie,  że  część  osób  płaci,  a  dla  części  są  umarzane.

Przewodniczący  Rady  Zenon  Trzepacz   -  1  marca  br. odbędzie  się  uroczysta  sesja. Sesja  rozpocznie  się  mszą  świętą  o  godz. 1300.  Zapraszam  wszystkich  na  mszę. Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  porządek  obrad wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie. Integralną  część  protokołu  stanowią  załączniki:

 1. Lista  obecności  radnych  -  załącznik  nr  1,
 2. Lista  obecności  sołtysów  -  załącznik  nr  2,
 3. Lista  zaproszonych  gości  -  załącznik  nr  3,
 4. Porządek  obrad  /I wersja/  -  załącznik  nr  4,   
 5. Porządek  obrad  /II wersja/  -  załącznik  nr  5,
 6. Informacja  Burmistrza  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i  z wykonania  uchwał  Rady  -  załącznik  nr  6,
 7. Interpelacje  radnych  -  załączniki  nr  7  i  8,
 8. Protokół  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  -  załącznik  nr  9,
 9. Uchwała  Nr  XVIII/254/04  -  załącznik  nr  10,
 10. Wnioski  w  sprawie  nadania  honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  -  załączniki  nr   11, 12, 13, 14, 15,
 11. Stanowiska  Komisji  Rady  -  załącznik  nr  16,  
 12. Uchwała  Nr  XVIII/255/04  -  załącznik  nr  17,
 13. Pismo  w  sprawie  wycofania  kandydatury  - załącznik  nr  18, 
 14. Uchwała  Nr  XVIII/256/04  -  załącznik  nr  19,
 15. Uchwała  Nr  XVIII/257/04  -  załącznik  nr  20
 16. Uchwała  Nr  XVIII/258/04  -  załącznik  nr  21,
 17. Uchwała  Nr  XVIII/259/04  -  załącznik  nr  22,
 18. Uchwała  Nr  XVIII/260/04  -  załącznik  nr  23,
 19. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Sportu  oraz  określenia  zasad,  trybu   i  zakresu  jej  funkcjonowania  -  załącznik  nr  24, 
 20. Uchwała  Nr  XVIII/261/04  -  załącznik  nr  25,
 21. Uchwała  Nr  XVIII/262/04  -  załącznik  nr  26,
 22. Uchwała  Nr  XVIII/263/04  -  załącznik  nr  27,
 23. Projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  -  załącznik  nr  28,
 24. Uchwała  Nr  XVIII/264/04  -  załącznik  nr  29,
 25. Uchwała  Nr  XVIII/265/04  -  załącznik  nr  30,
 26. Uchwała  Nr  XVIII/266/04  -  załącznik  nr  31,
 27. Uchwała  Nr  XVIII/267/04  -  załącznik  nr  32,
 28. Uchwała  Nr  XVIII/268/04  -  załącznik  nr  33,
 29. Uchwała  Nr  XVIII/269/04  -  załącznik  nr  34,
 30. Uchwała  Nr  XVIII/270/04  -  załącznik  nr  35.

  

PRZEWODNICZĄCY   RADY

  Zenon  Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława  Juszkiewicz

Lista załączników:
strona_1 [36941 bajtów]
strona_1 [64795 bajtów]
strona_2 [16484 bajtów]
strona_2 [63022 bajtów]
strona_3 [71390 bajtów]
strona_4 [62566 bajtów]