Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania   radnych   zgłoszone   na  XX sesji   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie
w   dniu   25  marca   2004r.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
406/XX/04 - jestem zagorzałym przeciwnikiem palenia papierosów na terenia Urzędu Miasta Miasta i Gminy. Palarnia powinna być na zewnątrz budynku. Przeniesienie jej do piwnicy nie rozwiązuje sprawy. Dym z piwnicy unosi się do górnych części budynku. Kategorycznie domagam się wprowadzenia bezwzględnego zakazu palenia papierosów w całym budynku Urzędu. Zakaz palenia w budynku dotyczy wszystkich pracowników bez wyjątku.
Uprzedzam, że na sesji będę wymieniał wszystkich tych, którzy nie przestrzegają  zakazu palenia.

407/XX/04 - ubolewam nad tym, że w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbyła się 1 marca br. nie wzięli udziału politycy, którzy deklarują swoją sympatię i przywiązanie do ziemi gryfińskiej. Wynika z tego, że włączyli się w jakieś rozgrywki polityczne, których nie rozumiem. Żałuję, że nie chcieli wspólnie z nami tworzyć najnowszej historii pięknego miasta Gryfina. 
Mam nadzieję, że wyborcy przy najbliższych wyborach będą o tym pamiętali..

Chcę podziękować pracownikom Urzędu, Gimnazjum i wszystkim jednostkom, które czynnie uczestniczyły w organizowaniu uroczystej sesji. W w/w sprawie głos zabrał również radny Kazimierz Fischbach. Treść wystąpienia  w załączeniu.  ( strona_1   strona_2 )

Radny Antoni Rak
408/XX/04 - na terenie naszego miasta jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzania. Nie ma natomiast z punktu informacji turystycznej z prawdziwego zdarzenia. Niedługo wchodzimy do Unii Europejskiej, przez co zwiększy się przyjazd do Gryfina obcokrajowców Taki punkt jest bardzo potrzebny. Proponuję, aby w tym roku utworzono taki punkt na Placu Księcia Barnima I. W punkcie tym, na poczcie oraz w innych punktach miasta należy wprowadzić sprzedaż kartek pocztowych o tematyce Gryfina, pamiątek, planów miasta z oznaczeniem zabytków i innych ciekawych miejsc. Interpelacje poparł radny Ireneusz Sochaj. Potwierdził, że w Gryfinie brakuje wszelkich wydawnictw o tematyce miasta.

409/XX/04 - na terenie naszego miasta potocznie używa się nazw takich osiedli jak: 
Stare Miasto, Górny Taras, „Południe”, „Północ” i „Mniszki”. Jednak zgodnie z prawem używamy tylko dwóch nazw, czyli Stare Miasto i Górny Taras. Nie znaleziono uchwały o nadaniu nazw „Osiedle Południe”, „Osiedle Północ” „Mniszki” i „Grajdołek”.
 Proszę o przygotowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw dla poszczególnych osiedli w Gryfinie. Ponadto należy rozważyć możliwość włączenia Nowego Czarnowa do osiedla „Dolna Odra”. Chodzi mi o odcinek od dawnego hotelu „Na Rozstajach” aż do Zespołu Elektrowni Dolna Odra oraz włączenia Pniewa do miasta Gryfina.

410/XX/04 - na budynku stacyjnym PKP należy umieścić napis z nazwą miejscowości, tzn. Gryfina. Obecnie zamiast nazwy miejscowości umieszczono tablicę z napisem „Solarium”.

Radny Maciej Szabałkin
411/XX/04 - pisemna interpelacja w załączeniu.  

412/XX/04 - pisemna interpelacja w załączeniu.  

Radny Jan Kozłowski 
413/XX/04 - w gazecie „Nowe 7 Dni Gryfina” z dnia 24 marca 2004r. ukazał się artykuł, pt. „Pół miasta wiedziało”. W artykule tym była Skarbnik Urzędu Miasta  i Gminy powołując się na p. Franciszka Zawieruchy zarzuca mu, iż wręcz  zabronił byłemu Burmistrzowi interweniować w sprawy PUK. Jest to nieprawda. Na każde posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu Usług i Inicjatyw  Gospodarczych zapraszaliśmy przedstawicieli PUK oraz p. Ochmańską i domagaliśmy się informacji w sprawie PUK. Nigdy nie otrzymaliśmy wyczerpujących informacji. Nie można z człowieka robić ofiary tylko dlatego, że nie ma się jak bronić.  Proszę Przewodniczącego Rady by zajął stanowisko w tej sprawie. Dlaczego nic nie robiła w sprawie osoba delegowana do pracy  w Zarządzie PUK?. To właśnie ta osoba powinna ponieść konsekwencje za zatajenie prawdy. Dziwię się redaktorom gazety, że nie zapytali drugiej strony, co ma do powiedzenia w sprawie. Nie można krzywdzić człowieka, który wiele dobrego zrobił dla Gryfina.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - potwierdzam, że p. Franciszek Zawierucha jest człowiekiem uczciwym. Zrobił wszystko, by w gminie działo się dobrze. Teraz próbuje się zrzucić na byłego radnego tak duży ciężar odpowiedzialności.

Radny Mieczysław Sawaryn 
414/XX/04 - sprawy dotyczące jubileuszy nie mają dla mnie tak dużego znaczenia jak dla innych. Dla mnie ważniejszą sprawą jest uwłaszczenie mieszkańców. Chodzi mi nie tylko o mieszkania, ale również o grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą. Wiem, że do gminy wpłynęły wnioski „Gmin Mojżeszowych” o zwrot terenów po synagodze i cmentarzu. Obecnie wiele gruntów Skarbu Państwa oddane jest w dzierżawę wieczystą. Wynika z tego, że osoby uprawnione będą mogły domagać się zwrotu tych gruntów. Bo wkrótce może okazać się, że w miejsce Skarbu Państwa wejdzie obywatel Niemiec, Stanów Zjednoczonych lub innego państwa. Wówczas okaże się, że grunty użytkowane przez mieszkańców naszej gminy przez wiele lat nie stanowią ich własności. czy podejmowane są działania dotycząe uwłaszczenia gruntów? Czy jest opinia prawna na temat możliwości uwłaszczenia użytków wieczystych, dzierżaw w całej gminie? Jest to bardzo ważna sprawa.

415/XX/04 - zbliżają się Dni Gryfina. W prasie ukazują się ogłoszenia w sprawie wydzierżawiania stoisk z małą gastronomią, ze sprzedażą piwa dla podmiotów nie tylko z Gryfina, ale również z zewnątrz. W naszym mieście jest wiele ciężko pracujących osób, które przez cały rok płacą podatki. Większość posiada jednoosobowe sklepy, pijalnie piwa. Możliwość zarobienia przez nich pieniędzy podczas obchodów Dni Gryfina jest ograniczona. Za dzierżawę stanowisk ustanowiono wysokie opłaty, które są w stanie ponieść tylko duże podmioty gospodarcze. Proszę o rozważenie możliwości ograniczenia przetargów dla podmiotów spoza naszego terenu. Należy rozważyć możliwość zaangażowania wszystkich chętnych z naszego terenu, którzy podczas obchodów Dni Gryfina chcą zarobić. Stanowiska handlowe w tych dniach powinny być czynne w całym mieście.

Radny Czesław Kapusta
416/XX/04 - proszę o prawidłowe zorganizowanie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Żelisławieckiej i Pyrzyckiej w Gardnie. Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie.

417/XX/04 - w Gardnie przy ul Słonecznej jest bardzo zły stan nawierzchni drogowej. Proszę o naprawę w/w drogi.

418/XX/04 - należy wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnej o przekazanie całej infrastruktury, tj. dróg osiedlowych, działek przyzagrodowych w Gardnie na rzecz gminy.

419/XX/04 - proszę o pilne przystąpienie do wstępnych prac związanych z kanalizacją w miejscowości Wełtyń. W budżecie gminy na bieżący rok zaplanowano środki budżetowe na ten cel. Z tym zadaniem wiąże się również budowa chodnika przy ul. Gryfińskiej oraz kanalizacji deszczowej w tej miejscowości.

420/XX/04 - na sesji w dniu dzisiejszym przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnej przedstawiła informację nt. funkcjonowania w/w Agencji. Według mnie  podała nieprawdziwe dane dotyczące sprzedaży na terenie gminy gruntów. Poinformowała, że w gminie Gryfino na rzecz rolników indywidualnych sprzedano 3000 ha gruntów celem powiększenia gospodarstw rodzinnych. Nie znam ani jednego gospodarza, który by kupił chociaż 5 ha ziemi na powiększenia gospodarstw rodzinnego. Dlaczego nie pozwolono radnym na dyskusję podczas składania sprawozdania w tej sprawie? Czym to było podyktowane? Ja oraz kilku radnych chcieliśmy zasugerować, by grunty klasy V i VI znajdujące się po prawej stronie drogi pomiędzy Gryfinem, a lasem jadąc w kierunku Wełtynia przeznaczyć na park technologiczny. Można by było ściągnąć inwestorów, w rezultacie tego powstały by nowe miejsca pracy.

Radny Jan Ragan
421/XX/04 - bardzo proszę o ostateczne wyjaśnienie sprawy dotyczącej naliczania podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, tj. od budynków, lokali, garaży, itp. oraz od gruntów pozostałych. Ostatnio dzierżawcy mienia gminnego otrzymują nakazy płatnicze, w których naliczony jest podatek od nieruchomości. Są różne interpretacje przepisów w tej sprawie. Dlatego proszę o ostateczne wyjaśnienie. Z tego co wiem, to właściciel płaci podatek od nieruchomości, w tym przypadku gmina. Jeżeli coś miało by się zmienić, to podatek od nieruchomości powinien być wkalkulowany w stawkę dzierżawy.

Radna Magdalena Chmura
422/XX/04 - p. Wolter Klein z Bonn przesłał na adres Turist Informcion Gryfino prośbę o przesłanie informacji nt. noclegów, wyżywienia i zabytków w Gryfinie. Taką korespondencję z grzeczności odbiera biuro IKA TRAVEL. Przedstawicielki tego biura uczestniczyły w spotkaniu z p. Burmistrzem. Od roku nic nie zrobiono w sprawie. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie. 

423/XX/04 - mieszkańcy bloku przy ul. Piastów w Gryfinie z niepokojem pytają mnie, czy to prawda, że na placu przed ich blokiem będzie budowany nowy blok mieszkalny?

424/XX/04 - dlaczego na dzień 31 grudnia 2003 roku p. Burmistrz nie zarządził inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie? W biuletynie informacji publicznej nie znalazłam takiego zarządzenia. Ostatnie zarządzenie jest z dnia grudnia 2003r.

425/XX/04 - z prasy dowiedziałam się, że odbyło się spotkanie nt. przejścia granicznego Gryfino – Mescherin. Nie wszyscy dostali zaproszenie na to spotkanie. Proszę o informację, ile zapytań i próśb o interwencję poselską złożył w tej sprawie p. Liberadzki? Proszę o przedstawienie korespondencji od p. Liberadzkiego.

Radny Zdzisław Kmieciak
426/XX/04 - jest już wiosna. Proszę o jak najszybsze usunięcie usterek powstałych po modernizacji drogi nr 31 w Czepinie.

427/XX/04 - proszę, aby firma realizująca inwestycję dot. budowy kanalizacji po ukończeniu zadania na poszczególnych posesjach sprzątała po sobie. Obecnie tego nie robi. Należy zwrócić na to uwagę dla wykonawcy.

Radny Ireneusz Sochaj 
428/XX/04 - otrzymaliśmy informację, że trwają przygotowania organizacyjno – techniczne  „Dni Gryfina 2004”. Ile w przybliżeniu będzie kosztowało gminę zorganizowanie obchodów? Jak wygląda sprawa dot. pozyskiwania sponsorów? Na te dni  miał być przygotowany przez wybitnego grafika plakat okolicznościowy. Czy plakat jest już gotowy? Czy do przygotowania plakatu nie można wykorzystać mieszkańców Gryfina, Agencji, które z dużym sukcesem radzą sobie z wykonaniem materiałów reklamowych?

429/XX/04 - na parkingu przy ul. Kościuszki w Gryfinie samochody parkowane są wzdłuż osi jezdni lub pod kątem. Czy nie można namalować tam pasów nakazujących parkowanie pod kątem?

430/XX/04 - w parku, naprzeciw banku jest mała zatoka, na której nawracają samochody. Cześć zatoczki znajdująca się w parku zapada się. Czy nie można zalać powierzchni zatoczki asfaltem lub betonem?

Radna Krystyna Gazdecka
431/XX/04 - w prasie ukazała się informacja, że pieczęcią okolicznościową, o której mówił p. Burmistrz w swojej informacji stemplowane będą na poczcie kartki tylko do końca marca br. Uważam, że cały rok 2004 jest rokiem jubileuszowym i pieczęć powinna być w użytkowaniu przez ten rok. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie.

Radny Antoni Rak  
– w Urzędzie Pocztowym Nr 1 w Gryfinie dowiedziałem się, że od 1 kwietnia br. wszystkie wychodzące listy będą stemplowane okolicznościowym datownikiem. 

432/XX/04 - w ubiegłym roku podano do informacji, że film o Gryfinie, który oglądaliśmy podczas uroczystej sesji w dniu 1 marca br. będzie w ogólnodostępnej sprzedaży. Czy faktycznie będzie? Jeżeli tak, to gdzie można go kupić?

Radny Janusz Skrzypiński
433/XX/04 - przy ul. Łużyckiej w Gryfinie na odcinku od świateł w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 1 /na wysokości OPS/ zarwany jest chodnik. Podczas deszczu jest tam kałuża. Należy wystąpić do Dyrekcji Dróg Krajowych o naprawę chodnika.

434/XX/04 - należy dokonać przeglądu ul. Jana Pawła II w Gryfinie, a następnie usunąć powstałe tam nierówności. Mieszkańcy tej ulicy mają kłopoty z dojazdem do swoich domów.

435/XX/04 - w dzisiejszym Głosie Szczecińskim ukazała się informacja, że gmina będzie ubiegała się o środki unijne na nadbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Procedura o ubieganie się takich środków będzie trwała jakiś czas. Wobec powyższego chciałbym dowiedzieć się, czy wykonana będzie w tym roku elewacja na budynku Urzędu, na realizację której zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe?