Porządek obrad

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  25  marca  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Informacja nt. funkcjonowania Straży Granicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem granicy zachodniej RP.

IV. Informacja nt. Funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych.

V. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

VI. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

VII. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2003 - DRUK Nr 1/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 2/XX,
 2. sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 2-1/XX,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Borzym i udzielenia bonifikaty - DRUK Nr 2-2/XX,
 4. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 2-3/XX,
 5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino -DRUK Nr 2-4/XX,
 6. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 2-5/XX.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • pdjęcie uchwały.

IX. Zmiana uchwały nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie udzielenia  bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną -  DRUK Nr 4/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - DRUK Nr 5/XX. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek - DRUK Nr 6/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Zmiana uchwały Nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa - DRUK Nr 7/XX. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XX. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zmiana budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 9/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Zmiana uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok -
DRUK Nr 10/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - DRUK Nr 11/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad