Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr XX/04 z XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 25 marca 2004 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1420.

Obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyli wszyscy radni..

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji -

załącznik nr 4.

W porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:

 • wycofano projekty uchwał oznaczone jako DRUK Nr 2-2/XX, DRUK Nr 2-5/XX, DRUK Nr 11/XX,
 • wprowadzono jako pkt. XVII.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia

dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004 – 2006- DRUK NR 12/XX.

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.
Radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji na posiedzeniach Komisji - załącznik nr 5..

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XVIII sesji.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XVIII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.

Ponadto poinformował, że:
- zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców od 3 maja br. z Gryfina do Szczecina będzie kursował dodatkowy pociąg o godz. 9,00,

- z porządku obrad dzisiejszej sesji wycofano projekt uchwały dotyczący przekazania budynku po byłej szkole w Borzymiu na warsztaty terapii zajęciowej. Stało się tak dlatego, że jeszcze nie wszystko jest jasne. Ponadto wpłynęła informacja od Przewodniczącego Rady Nadzorczej PEC, że istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej ceny przy zakupie tej działki, na której mieści się budynek z warsztatami terapii zajęciowej. Należy zastanowić się, czy Stowarzyszenie będzie w stanie zmodernizować budynek po szkole w Borzymiu, a potem utrzymywać go. Czy obiekt spełnia oczekiwania? Jeżeli spełnia, to gmina będzie prowadziła rozmowy w sprawie wykupu terenu wraz z budynkiem.
W następstwie tego budynek został by przekazany w trwałe użytkowanie dla Stowarzyszenia,

- zespół powołany do spraw związanych z przejęciem szpitala przez gminę sprawdza materiały przekazane nam przez szpital oraz Starostwo. W najbliższym czasie podjęta będzie decyzja dotycząca przejęcia szpitala. przez gminę,

- trwa przygotowanie koncepcji dotyczącej tego, jak w ciągu najbliższych lat ma wyglądać oświata na szczeblu podstawowym. W ciągu miesiąca wypracowany będzie ostateczny projekt,

- znacznie rozszerzył się zakres działania OPS. Dochodzą nowe zadania. Zachodzi potrzeba zwiększenia miejsc biurowych. Wobec powyższego przejęte zostanie na ten cel jedno pomieszczenia klubu Anonimowych Alkoholików. Chodzi o to, by wszystkie biura OPS mieściły się w jednym budynku. Wspólnie z Powiatem będziemy musieli znaleźć nowe pomieszczenie dla klubu Anonimowych Alkoholików „Feniks”.

Ad.III. Informacja nt. funkcjonowania Straży Granicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem granicy zachodniej RP.

Informację w w/w sprawie przedstawił Rzecznik Prasowy Komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie mjr mgr Jacek Ogrodowicz - załącznik nr 7.

Ponadto powiedział, że w krótkim czasie Polacy staną się obywatelami Unii Europejskiej.

Granica zewnętrzna Unii Europejskiej przesunie się na wschód. Dotychczasowa granica Polski z Niemcami będzie wewnętrzną granicą Unii. Nie będzie jednak taką granicą wewnętrzną jak to jest w Europie. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie jest jednoznaczne z przystąpieniem Polski do układu z Schengen. Dopiero układ z Schengen mówi o zniesieniu kontroli granicznej.
Podstawowe zadania Straży Granicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie zmieniają się. Do zadań Straży Granicznej należy ochrona granicy państwowej oraz kontrola ruchu granicznego. Początkowo ilość Straży Granicznej nie zmieni się. Nie będzie jednak przyjęć do pracy. Stopniowo ilość pracowników będzie ulegała zmniejszeniu w sposób naturalny, tj. poprzez przejście na emeryturę, ze względów zdrowotnych.
Po przystąpieniu do Traktatu z Schengen, które nastąpi za kilka lat nadal będzie Straż Graniczna, tylko w mniejszej ilości. Praca Straży będzie odbywała się w terenie.
Po przystąpieniu Polski do Traktatu z Schengen zmieni się dokument uprawniający wszystkich Polaków do przekroczenia granicy państwowej, tj. dowód osobisty. Paszport nadal pozostanie taki sam.

Radny Antoni Rak - czy 1 maja br. nastąpi otwarcie przejścia granicznego Gryfino – Mescherin dla samochodów osobowych?

Pan mjr mgr Jacek Ogrodowicz - Straż Graniczna reprezentuje władzę wykonawczą.
Pracujemy „na rozkaz”. Nie jesteśmy władzą ustawodawczą. Nie od Straży Granicznej zależy, kiedy otwarte zostanie przejście graniczne.

Ad.IV. Informacja nt. Funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych.

Informację w w/w sprawie przedstawiła przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnych p. Bożena Noga - załącznik nr 8.

Ad.V. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.VI. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Wnioski i zapytania radnych zgłosili:

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
406/XX/04 - jestem zagorzałym przeciwnikiem palenia papierosów na terenia Urzędu Miasta Miasta i Gminy. Palarnia powinna być na zewnątrz budynku. Przeniesienie jej do piwnicy nie rozwiązuje sprawy. Dym z piwnicy unosi się do górnych części budynku. Kategorycznie domagam się wprowadzenia bezwzględnego zakazu palenia papierosów w całym budynku Urzędu. Zakaz palenia w budynku dotyczy wszystkich pracowników bez wyjątku. Uprzedzam, że na sesji będę wymieniał wszystkich tych, którzy nie przestrzegają zakazu palenia.

407/XX/04 - ubolewam nad tym, że w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbyła się 1 marca br. nie wzięli udziału politycy, którzy deklarują swoją sympatię i przywiązanie do ziemi gryfińskiej. Wynika z tego, że włączyli się w jakieś rozgrywki polityczne, których nie rozumiem. Żałuję, że nie chcieli wspólnie z nami tworzyć najnowszej historii pięknego miasta Gryfina. Mam nadzieję, że wyborcy przy najbliższych wyborach będą o tym pamiętali..

Chcę podziękować pracownikom Urzędu, Gimnazjum i wszystkim jednostkom, które czynnie uczestniczyły w organizowaniu uroczystej sesji. W w/w sprawie głos zabrał również radny Kazimierz Fischbach. Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 9.
( strona_1 strona_2 )

Radny Antoni Rak
408/XX/04 - na terenie naszego miasta jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzania. Nie ma natomiast z punktu informacji turystycznej z prawdziwego zdarzenia. Niedługo wchodzimy do Unii Europejskiej, przez co zwiększy się przyjazd do Gryfina obcokrajowców Taki punkt jest bardzo potrzebny. Proponuję, aby w tym roku utworzono taki punkt na Placu Księcia Barnima I. W punkcie tym, na poczcie oraz w innych punktach miasta należy wprowadzić sprzedaż kartek pocztowych o tematyce Gryfina, pamiątek, planów miasta z oznaczeniem zabytków i innych ciekawych miejsc.
Interpelacje poparł radny Ireneusz Sochaj. Potwierdził, że w Gryfinie brakuje wszelkich wydawnictw o tematyce miasta.

409/XX/04 - na terenie naszego miasta potocznie używa się nazw takich osiedli jak: Stare Miasto, Górny Taras, „Południe”, „Północ” i „Mniszki”. Jednak zgodnie z prawem używamy tylko dwóch nazw, czyli Stare Miasto i Górny Taras. Nie znaleziono uchwały o nadaniu nazw „Osiedle Południe”, „Osiedle Północ” „Mniszki” i „Grajdołek”. Proszę o przygotowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw dla poszczególnych osiedli w Gryfinie.
Ponadto należy rozważyć możliwość włączenia Nowego Czarnowa do osiedla „Dolna Odra”. Chodzi mi o odcinek od dawnego hotelu „Na Rozstajach” aż do Zespołu Elektrowni Dolna Odra oraz włączenia Pniewa do miasta Gryfina.

410/XX/04 - na budynku stacyjnym PKP należy umieścić napis z nazwą miejscowości, tzn. Gryfina. Obecnie zamiast nazwy miejscowości umieszczono tablicę z napisem „Solarium”.

Radny Maciej Szabałkin
411/XX/04 - pisemna interpelacja stanowi załącznik nr 10.

412/XX/04 - pisemna interpelacja stanowi załącznik nr 11.

Radny Jan Kozłowski
413/XX/04 - w gazecie „Nowe 7 Dni Gryfina” z dnia 24 marca 2004r. ukazał się artykuł, pt. „Pół miasta wiedziało”. W artykule tym była Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy powołując się na p. Franciszka Zawieruchy zarzuca mu, iż wręcz zabronił byłemu Burmistrzowi interweniować w sprawy PUK. Jest to nieprawda. Na każde posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu Usług i Inicjatyw Gospodarczych zapraszaliśmy przedstawicieli PUK oraz p. Ochmańską i domagaliśmy się informacji w sprawie PUK. Nigdy nie otrzymaliśmy wyczerpujących informacji. Nie można z człowieka robić ofiary tylko dlatego, że nie ma się jak bronić. Proszę Przewodniczącego Rady by zajął stanowisko w tej sprawie. Dlaczego nic nie robiła w sprawie osoba delegowana do pracy w Zarządzie PUK?. To właśnie ta osoba powinna ponieść konsekwencje za zatajenie prawdy. Dziwię się redaktorom gazety, że nie zapytali drugiej strony, co ma do powiedzenia w sprawie. Nie można krzywdzić człowieka, który wiele dobrego zrobił dla Gryfina.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - potwierdzam, że p. Franciszek Zawierucha jest człowiekiem uczciwym. Zrobił wszystko, by w gminie działo się dobrze. Teraz próbuje się zrzucić na byłego radnego tak duży ciężar odpowiedzialności.

Radny Mieczysław Sawaryn
414/XX/04 - sprawy dotyczące jubileuszy nie mają dla mnie tak dużego znaczenia jak dla innych. Dla mnie ważniejszą sprawą jest uwłaszczenie mieszkańców. Chodzi mi nie tylko o mieszkania, ale również o grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą. Wiem, że do gminy wpłynęły wnioski „Gmin Mojżeszowych” o zwrot terenów po synagodze i cmentarzu. Obecnie wiele gruntów Skarbu Państwa oddane jest w dzierżawę wieczystą. Wynika z tego, że osoby uprawnione będą mogły domagać się zwrotu tych gruntów. Bo wkrótce może okazać się, że w miejsce Skarbu Państwa wejdzie obywatel Niemiec, Stanów Zjednoczonych lub innego państwa. Wówczas okaże się, że grunty użytkowane przez mieszkańców naszej gminy przez wiele lat nie stanowią ich własności. czy podejmowane są działania dotyczace uwłaszczenia gruntów? Czy jest opinia prawna na temat możliwości uwłaszczenia użytków wieczystych, dzierżaw w całej gminie? Jest to bardzo ważna sprawa.

415/XX/04 - zbliżają się Dni Gryfina. W prasie ukazują się ogłoszenia w sprawie wydzierżawiania stoisk z małą gastronomią, ze sprzedażą piwa dla podmiotów nie tylko z Gryfina, ale również z zewnątrz. W naszym mieście jest wiele ciężko pracujących osób, które przez cały rok płacą podatki. Większość posiada jednoosobowe sklepy, pijalnie piwa. Możliwość zarobienia przez nich pieniędzy podczas obchodów Dni Gryfina jest ograniczona. Za dzierżawę stanowisk ustanowiono wysokie opłaty, które są w stanie ponieść tylko duże podmioty gospodarcze. Proszę o rozważenie możliwości ograniczenia przetargów dla podmiotów spoza naszego terenu. Należy rozważyć możliwość zaangażowania wszystkich chętnych z naszego terenu, którzy podczas obchodów Dni Gryfina chcą zarobić. Stanowiska handlowe w tych dniach powinny być czynne w całym mieście.

Radny Czesław Kapusta
416/XX/04 - proszę o prawidłowe zorganizowanie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic:
Żelisławieckiej i Pyrzyckiej w Gardnie. Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie.

417/XX/04 - w Gardnie przy ul Słonecznej jest bardzo zły stan nawierzchni drogowej.Proszę o naprawę w/w drogi.

418/XX/04 - należy wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnej o przekazanie całej infrastruktury, tj. dróg osiedlowych, działek przyzagrodowych w Gardnie na rzecz gminy.

419/XX/04 - proszę o pilne przystąpienie do wstępnych prac związanych z kanalizacją w miejscowości Wełtyń. W budżecie gminy na bieżący rok zaplanowano środki budżetowe na ten cel. Z tym zadaniem wiąże się również budowa chodnika przy ul. Gryfińskiej oraz kanalizacji deszczowej w tej miejscowości.

420/XX/04 - na sesji w dniu dzisiejszym przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnej przedstawiła informację nt. funkcjonowania w/w Agencji. Według mnie podała nieprawdziwe dane dotyczące sprzedaży na terenie gminy gruntów. Poinformowała, że w gminie Gryfino na rzecz rolników indywidualnych sprzedano 3000 ha gruntów celem powiększenia gospodarstw rodzinnych. Nie znam ani jednego gospodarza, który by kupił chociaż 5 ha ziemi na powiększenia gospodarstw rodzinnego. Dlaczego nie pozwolono radnym na dyskusję podczas składania sprawozdania w tej sprawie? Czym to było podyktowane? Ja oraz kilku radnych chcieliśmy zasugerować, by grunty klasy V i VI znajdujące się po prawej stronie drogi pomiędzy Gryfinem, a lasem jadąc w kierunku Wełtynia przeznaczyć na park technologiczny. Można by było ściągnąć inwestorów, w rezultacie tego powstały by nowe miejsca pracy.

Radny Jan Ragan
421/XX/04 - bardzo proszę o ostateczne wyjaśnienie sprawy dotyczącej naliczania podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, tj. od budynków, lokali, garaży, itp. oraz od gruntów pozostałych. Ostatnio dzierżawcy mienia gminnego otrzymują nakazy płatnicze, w których naliczony jest podatek od nieruchomości. Są różne interpretacje przepisów w tej sprawie. Dlatego proszę o ostateczne wyjaśnienie. Z tego co wiem, to właściciel płaci podatek od nieruchomości, w tym przypadku gmina. Jeżeli coś miało by się zmienić, to podatek od nieruchomości powinien być wkalkulowany w stawkę dzierżawy.

Radna Magdalena Chmura
422/XX/04 - p. Wolter Klein z Bonn przesłał na adres Turist Informcion Gryfino prośbę o przesłanie informacji nt. noclegów, wyżywienia i zabytków w Gryfinie. Taką korespondencję z grzeczności odbiera biuro IKA TRAVEL. Przedstawicielki tego biura uczestniczyły w spotkaniu z p. Burmistrzem. Od roku nic nie zrobiono w sprawie. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie.

423/XX/04 - mieszkańcy bloku przy ul. Piastów w Gryfinie z niepokojem pytają mnie, czy to prawda, że na placu przed ich blokiem będzie budowany nowy blok mieszkalny?

424/XX/04 - dlaczego na dzień 31 grudnia 2003 roku p. Burmistrz nie zarządził inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie? W biuletynie informacji publicznej nie znalazłam takiego zarządzenia. Ostatnie zarządzenie jest z dnia grudnia 2003 r.

425/XX/04 - z prasy dowiedziałam się, że odbyło się spotkanie nt. przejścia granicznego Gryfino – Mescherin. Nie wszyscy dostali zaproszenie na to spotkanie. Proszę o informację, ile zapytań i próśb o interwencję poselską złożył w tej sprawie p. Liberadzki? Proszę o przedstawienie korespondencji od p. Liberadzkiego.

Radny Zdzisław Kmieciak
426/XX/04 - jest już wiosna. Proszę o jak najszybsze usunięcie usterek powstałych po modernizacji drogi nr 31 w Czepinie.

427/XX/04 - proszę, aby firma realizująca inwestycję dot. budowy kanalizacji po ukończeniu zadania na poszczególnych posesjach sprzątała po sobie. Obecnie tego nie robi.Należy zwrócić na to uwagę dla wykonawcy.

Radny Ireneusz Sochaj
428/XX/04 - otrzymaliśmy informację, że trwają przygotowania organizacyjno – techniczne „Dni Gryfina 2004”. Ile w przybliżeniu będzie kosztowało gminę zorganizowanie obchodów? Jak wygląda sprawa dot. pozyskiwania sponsorów? Na te dni miał być przygotowany przez wybitnego grafika plakat okolicznościowy. Czy plakat jest już gotowy? Czy do przygotowania plakatu nie można wykorzystać mieszkańców Gryfina, Agencji, które z dużym sukcesem radzą sobie z wykonaniem materiałów reklamowych?

429/XX/04 - na parkingu przy ul. Kościuszki w Gryfinie samochody parkowane są wzdłuż osi jezdni lub pod kątem. Czy nie można namalować tam pasów nakazujących parkowanie pod kątem?

430/XX/04 - w parku, naprzeciw banku jest mała zatoka, na której nawracają samochody. Cześć zatoczki znajdująca się w parku zapada się. Czy nie można zalać powierzchni zatoczki asfaltem lub betonem?

Radna Krystyna Gazdecka
431/XX/04 - w prasie ukazała się informacja, że pieczęcią okolicznościową, o której mówił p. Burmistrz w swojej informacji stemplowane będą na poczcie kartki tylko do końca marca br. Uważam, że cały rok 2004 jest rokiem jubileuszowym i pieczęć powinna być w użytkowaniu przez ten rok. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie.

Radny Antoni Rak
– w Urzędzie Pocztowym Nr 1 w Gryfinie dowiedziałem się, że od 1 kwietnia br. wszystkie wychodzące listy będą stemplowane okolicznościowym datownikiem.

432/XX/04 - w ubiegłym roku podano do informacji, że film o Gryfinie, który oglądaliśmy podczas uroczystej sesji w dniu 1 marca br. będzie w ogólnodostępnej sprzedaży. Czy faktycznie będzie? Jeżeli tak, to gdzie można go kupić?

Radny Janusz Skrzypiński

433/XX/04 - przy ul. Łużyckiej w Gryfinie na odcinku od świateł w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 1 /na wysokości OPS/ zarwany jest chodnik. Podczas deszczu jest tam kałuża. Należy wystąpić do Dyrekcji Dróg Krajowych o naprawę chodnika.

434/XX/04 - należy dokonać przeglądu ul. Jana Pawła II w Gryfinie, a następnie usunąć powstałe tam nierówności. Mieszkańcy tej ulicy mają kłopoty z dojazdem do swoich domów.

435/XX/04 - w dzisiejszym Głosie Szczecińskim ukazała się informacja, że gmina będzie ubiegała się o środki unijne na nadbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Procedura o ubieganie się takich środków będzie trwała jakiś czas. Wobec powyższego chciałbym dowiedzieć się, czy wykonana będzie w tym roku elewacja na budynku Urzędu, na realizację której zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe?

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej p. Tomasz Szczepański wspólnie z Prezesem Okręgowym Związku Kombatantów i byłych więźniów Politycznych p. Krzępkiem udekorowali Burmistrza Miasta i Gminy p. Henryka Piłata Medalem Za Zasługi dla Związku Kombatantów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat podziękował za odznaczenie.

Ad.VII. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2003.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 12.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn przedstawił opinię swojej Komisji w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za rok 2003 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino załącznik nr 13

Przewodniczący pozostałych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady odczytał:

1/ uchwałę nr LXI/125/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok załącznik nr 15,

2/ uchwałę nr LXI/126/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2003 rok załącznik nr 16.

Radna Magdalena Chmura - przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r. po raz pierwszy w odrodzonym samorządzie doszło do bezprecedensowego zdarzenia jakim jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie plan budżetowy na 2003 rok wynosił 9.778.174 zł, a wykonanie wyniosło 10.686.820 zł wydatki zostały przekroczone o kwotę 1.002.642 zł, co dało 109,3 %. Ze zdziwieniem przyjęłam fakt, iż Komisja Rewizyjna naszej Rady pominęła fakt przekroczenia kwot planowanych wydatków w tym dziale.
Pozwoliłam sobie zapytać na piśmie Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady, czy naruszenie dyscypliny finansów publicznych uwidocznione w sprawozdaniu istotnie wystąpiło?
Po złożeniu tego zapytania otrzymałam pisemną odpowiedź z RIO, w której jest zapis „wydatki i rozchody stanowią nieprzekraczalny limit i określają górną granicę upoważnienia do ich dokonywania z uwzględnieniem planowanych przeniesień. Dokonanie zatem wydatku ponad wielkości ujęte w planie finansowym jest czynem skutkującym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i podlega określonej przepisami procedurze”.
Moje wątpliwości potwierdziła również uchwała nr LXI/126/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która wydała opinię pozytywną z uwagą o przekroczeniu kwot planowanych wydatków w dziale 900. W w/w uchwale jest zapis „zwraca się uwagę na przekroczenie kwot planowanych wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 0 kwotę 1.002.642 zł”.
„Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu”.
W ustawie o finansach publicznych możemy przeczytać „czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być popełniony poprzez działanie lub zaniechanie. Są też i takie czyny, które można popełnić zarówno przez działanie i zaniechanie - art. 138 ust.1, pkt.1 oraz ust. 2”.
Mogę dzisiaj tylko ubolewać, że przez zaniedbanie doszło do przekroczenia wydatków w 2003 r. we wskazanym dziale. Nie można zrzucać winy na władzę wdrażającą, ponieważ to w interesie naszej gminy jest, aby największa w Gryfinie inwestycja w ostatnich latach przebiegała bez żadnych problemów. Dlatego to właśnie Pan Burmistrz powinien dochować szczególnej staranności przy realizacji tej inwestycji. Jest to bardzo ważne, bo inwestycja jest realizowana przy pomocy środków unijnych, którym ustawa o finansach publicznych nadaje szczególny reżim. W przypadku wykorzystania środków unijnych niezgodnie lub z przekroczeniem, albo bez zachowania odpowiednich procedur mogą one podlegać zwrotowi. Chciała bym wiedzieć, czy Pan Burmistrz powiadomił rzecznika finansów publicznych o przekroczeniu wydatków?

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - kilka dni temu do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo radnej Magdaleny Chmury w tej sprawie.
W dniu dzisiejszym radna Magdalena Chmura podkreśliła, że wystąpiło przekroczenie wydatków.
Chcę wyjaśnić, że w dziale 900 wystąpiły większe wydatki niż zostały wprowadzone do budżetu. Stało się tak ponieważ w dniu 2 września 2003 r. zawarto porozumienie pomiędzy władzą wdrażającą - Program Współpracy Przygranicznej Phare w Warszawie, a Miastem i Gminą Gryfino. Projekt współfinansowany przez władzę wdrażającą jest z subwencji Wspólnot Europejskich. Nosi on nazwę „odprowadzanie ścieków w Gminie Gryfino”. Przyznano nam środki finansowe w wysokości 2.300.000 euro. W dniu 7 listopada nasza gmina dodatkowo uzyskała 1.800.000 euro. W związku z powyższym spisano aneks do porozumienia, w którym określono, że wysokość nie może przekroczyć udziałów władzy wdrażającej w finansowaniu tego projektu 4.133.149 euro. Wszystkie zasady zostały określone w tym porozumieniu. W § 3 porozumienia z dnia 2 września 2003 r. określono, że środki z funduszu Phare przeznaczone na dofinansowanie projektu stanowią dotację celową z budżetu państwa. Obowiązki benificjenta dotacji celowej określone są w ustawie o finansach publicznych. W porozumieniu wyraźnie określono sposób wydatkowania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Art. 3 ust.1, pkt.2 ustawy o finansach publicznych mówi „środkami publicznymi są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi”. W porozumieniu powołuje się na art.. 30 ustawy, który mówi, że „środki, o których mowa w art. 3 ust.1, pkt. 2 są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub w deklaracji dawcy, wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi w tej umowie lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu” Ponieważ jest to dotacja celowa, to w tym porozumieniu powołuje się na art. 30 d, w którym określono, że środki o których mowa w art.3 ust.1, pkt. 2 są zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach. Obsługę bankową rachunków prowadzi Narodowy Bank Polski. W przypadku wykorzystania środków, o których mowa w art.3 ust.1, pkt. 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt.2 lub pobrania ich w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi przez benificjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek, na którym są gromadzone. W porozumieniu powołuje się również art. 93, w którym określa się, że dotacja udzielona z budżetu państwa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W przypadku działu 900 gmina nie jest dysponentem tych środków.
Powołanie się na art. 138 ust.1, pkt.2 w tym przypadku jest nietrafny, gdyż do dotacji celowych obowiązuje art. 138 ust.1, pkt. 4 i pkt. 18, który wyraźnie określa co jest przekroczeniem dyscypliny finansów publicznych przy otrzymywanych dotacjach. Tej konkretnej sprawy dotyczy pkt.4, który mówi, że przekroczenie dyscypliny finansów publicznych jest wówczas, kiedy nastąpiło niezgodne z przepisami wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy budżetowej, dotacji z budżetu, funduszy celowych oraz środków, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt. 2. Natomiast pkt. 18 mówi, że przekroczenie jest wówczas, gdy środki, o których mowa w art. 3 ust. 1, pkt. 2 zostały przeznaczone lub przekazane bez zachowania procedur. Wszelkie procedury odnośnie środków unijnych, które otrzymaliśmy z funduszu Phare są przestrzegane. Pieniądze są na rachunku władzy wdrażającej. Gmina otrzymuje tylko i wyłącznie powiadomienia o ich uruchomieniu.
Władza wdrażająca żadnego rachunku, ani faktury, świadectw płatności, które są wymagane przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu środków nie podejmie, gdy wszystkie dokumenty nie są zgodne. Przekroczenie dyscypliny finansów publicznych w tym przypadku nie wystąpiło.

Radna Magdalena Chmura - Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie, ale z uwagą, w której mówi o przekroczeniu planowanych wydatków. Nie dotyka to naszych kont, ale w budżecie gminy muszą być zagwarantowane środki finansowe. Uważam, że jest to wyraźne zaniedbanie.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - faktycznie Regionalna Izba Obrachunkowa wpisała uwagę w wydanej opinii. Nie określiła jednak, że jest to przekroczenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedź, którą radna otrzymała z RIO jest cytatem z ustawy o finansach publicznych. Aby Regionalna Izba Obrachunkowa mogła dać odpowiedź w tej sprawie wcześniej powinna zapoznać się z całą dokumentacją. W dokumentacji wyraźnie jest określone, czy jest to dotacja celowa. Przy dotacjach celowych przekroczenie dyscypliny finansów publicznych określane jest wg innych punktów.

Radna Magdalena Chmura - w piśmie, które złożyłam do RIO z dnia 17 marca br. jest zawarte konkretne pytanie i wskazany dział. W tym samym czasie Regionalna Izba Obrachunkowa badała sprawozdanie z działalności finansowej gminy Gryfino. Czekam na opinię rzecznika dyscypliny finansów publicznych, który rozstrzygnie sprawę. Uważam, że powinniśmy bardziej dbać o finanse i z dużą ostrożnością wydatkować je.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2003 zostało przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową 28 lutego br. Gdyby zaistniał fakt przekroczenia dyscypliny finansów publicznych to pracownik, który jest opiekunem naszej gminy bezpośrednio kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Następnie rzecznik dyscypliny finansów publicznych prosi daną gminę o wyjaśnienie konkretnej sprawy i przedłożenie odpowiedniej dokumentacji, która zostaje przekazana na komisję orzekającą o przekroczeniu dyscypliny finansów publicznych. Zapewniam radną, że do tej pory nie było do mnie żadnego telefonu. W RIO nie ma również żadnego pisma wzywającego naszą gminę o złożenie informacji do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Radny Maciej Szabałkin - uważam, że wszyscy radni, w tym radna p. Chmura powinni zostać poinformowani o tym, że w stosunku do jednej z osób ze Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej prowadzone jest postępowanie w związku z faktem wyprowadzenia z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych kilkuset tysięcy złotych.
Mówię o tym dlatego, że dokumenty, dotyczące sprawozdania z działalności finansowej gminy podpisał Skład Orzekający, którego członkiem jest ta osoba.

Radny Jan Ragan - Komisja Budżetu, Finansów I Aktywności Gospodarczej przeanalizowała sprawozdanie z działalności finansowej gminy Gryfino za 2003 rok i większością głosów postanowiła go przyjąć. Radni klubu SLD – PLD mają jednak szereg uwag odnośnie gospodarowania budżetem gminy w 2003 roku. naszym zdaniem są to bardzo istotne uwagi. Dotyczą pieniędzy zebranych od podatników, otrzymanych w formie dotacji celowych lub subwencji ogólnych z budżetu państwa. Przed ich rozdysponowaniem pracowników Urzędu powinna cechować oszczędność i rozwaga. Zwrócę tylko uwagę na dochody własne gminy, które są zależne od Rady Miejskiej i od działań Burmistrza.

 1. W sprawozdaniu z wykonania budżetu, gdy chodzi o dochody własne rysuje się niepokojąca tendencja zwiększania zaległości podatkowych. Wykazana kwota zaległości 4.089.687 zł jest zastraszająco wielka. Naszym zdaniem należałoby podjąć bardziej zdecydowaną windykację zaległości, bo wśród podatników może krążyć opinia, że nie trzeba płacić podatków. Podane wyjaśnienia w sprawozdaniu, że we wszystkich sprawach dotyczących zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urząd Skarbowy, w tym przypadku jest mało przekonujące. Rozumiemy, że trudna sytuacja gospodarcza kraju ma wpływ na budżet poszczególnych obywateli, brak pracy, bankructwo firm, upadłość zakładów. Wszystko to potęguje ogólna biedę. Jednak działania w zakresie likwidacji zaległości muszą być bardziej zdecydowane. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i od środków transportu. W tych pozycjach jest najmniejsza ściągalność za rok 2003.
 2. Niepokój nasz wywołują umorzenia i zwolnienia udzielane podatnikom. Jest to kompetencja p. Burmistrza. Chcę jednak przytoczyć taki przykład: w roku 2002 zastosowano ulgi na kwotę 364.615 zł, a w 2003 roku na kwotę 643.018 zł. Jest to wzrost o 76%.
 3. Analizując wykonanie budżetu za 2003 rok i porównując je z niedawno uchwalonym budżetem na 2004 rok stwierdzamy w wielu działach i rozdziałach niedoszacowanie dochodów. Przykładowo uzyskane dochody za 2003 rok w dziale gospodarka mieszkaniowa są o 436.000 zł wyższe od zaplanowanych na 2004 rok. Dotyczy to przede wszystkim planowanych niższych wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów lub planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Jeżeli chodzi np. o dział 710 – działalność usługowa - planuje się tu niższe wpływy na 2004 rok o 25.000 zł. niż uzyskano w roku 2003, a nawet w 2002 r. W skład tego wchodzą usługi cmentarne. Przecież Rada nie obniżała składek za te usługi. Są one na tym samym poziomie. W rezultacie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Jak będą wpływy, to zostanie przekroczony plan, a to już jest sukces. Jednak plan mało ambitny nie motywuje do działania.
 4. Jako członkowie klubu oczekujemy wyjaśnienia, co się stało w 2003 roku z Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji. Pomimo dotacji z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł zakład ten miał straty. W 2003 r. przychody Ośrodka były niższe o 17.280 zł niż w roku 2002. Na koniec 2003 roku w kasie był deficyt na kwotę 2.094 zł. O tym, że przychody w OWiR były mniejsze świadczy również kwota opłaty targowej jaką wpłacono do budżetu gminy. W roku 2002 wpływy z tego tytułu wynosiły 38.872 zł. Natomiast w roku 2003 tylko 20.817 zł, a więc mniej 18.055 zł. Nie chcę kończyć ponuro mojego wystąpienie i dlatego przedstawię podatnika na terenie gminy Gryfino, którego wpłaty za 2003 rok stanowią ponad 1/3 dochodów budżetu tej gminy. Podatek od nieruchomości wynosi 11.890.412 zł, co stanowi 70% całego wymiaru podatku od osób prawnych. Opłaty za wieczyste użytkowanie wynoszą 948.891,70 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą ponad 2.500.000 zł. Wpłata pierwszej raty udziałów PEC wynosi 662.500 zł. Opłata za korzystanie z naturalnego środowiska wynosi 2.500.000 zł. Życzę p. Burmistrzowi by takich podmiotów gospodarczych w 2004 roku było coraz więcej. Nie będzie wówczas problemu z finansami gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn - podzielam troskę zaprezentowaną przez radnego Jana Ragana. Faktycznie takie zjawiska wystąpiły. Należy poszukać co jest tego przyczyną. Nie będę mówił o złej sytuacji na rynku, że coraz więcej ludzi nie ma pracy, coraz więcej firm bankrutuje. Z tego faktu wyciągam wnioski, że zwolnienia podatkowe udzielonych przez p. Burmistrza wynikają ze złej sytuacji finansowej mieszkańców. Jest to efekt wysokich podatków. My jako Rada musimy zmienić taktykę. Klub radnych PiS i PO uważa, że w tym kierunku powinni zmierzać wszyscy radni. Dotychczasowe funkcjonowanie gminy wykazało, że działalność gospodarcza gminy prowadzona za pośrednictwem spółek komunalnych takich jak: PUK, PEC jest nieporozumieniem. Przecież w poprzednich kadencjach Rady z podatków zwalniane było głównie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, w którym doszło do kradzieży około 1 mln dolarów. Natomiast obywatele pracujący ciężko na swoich stanowiskach pracy, emeryci wpłacali wszystkie podatki do budżetu gminy i z tego wszyscy utrzymywaliśmy się. Przecież trzeba było utrzymywać nierentowne, rozkradane przedsiębiorstwa. Musimy robić wszystko, by działalność gospodarczą w gminie prowadzili obywatele, a nie urzędnicy. Należy zmniejszać podatki, by podmioty gospodarcze chciały inwestować w naszej gminie.
Obecnie rolnicy z uwagi na nieopłacalność produkcji rolniczej masowo nie płacą podatków, bo nie mają pieniędzy. Mają produkty, ale nie mogą ich sprzedać. Ponadto w ubiegłym roku była susza, dwa lata temu mokro, a trzy lata temu gradobicie. Należało więc obniżyć rolnikom podatki.
Jeżeli chodzi o wystąpienie radnej Magdaleny Chmury, to wiem że kieruje się ona dobrymi intencjami. Należy dbać o sprawy finansowe gminy, patrzeć władzy wykonawczej na ręce. Jednak radna wypowiada kategoryczne sądy, używając stwierdzenia, że „nastąpiło przekroczenie”.
My jako Komisja Rewizyjna otrzymaliśmy opinię Radcy Prawnego, eksperta od spraw samorządowych i podatkowych. Ta opinia jest korzystna dla władzy wykonawczej. Mamy też dzisiejsze stanowisko p. Skarbnik, która kwalifikuje zaistniałą sytuację z innego przepisu prawnego niż robi to radna.
Nie należy wypowiadać kategorycznych sądów. Rzecznik dyscypliny finansowej ma konkretną informację i na pewno wypowie się w tej sprawie. Prawdą jest, że na rozbudowę oczyszczalni ścieków wpłynęło więcej pieniędzy niż zaplanowano. Nie wykorzystano ich na inny cel.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - boli mnie to, o czym mówił radny Jan Ragan. Przecież wspólnie pracowaliśmy nad budżetem gminy na 2003 rok, a teraz radny tak krytycznie go ocenia. Jeżeli chodzi o zaległości podatkowe, to faktycznie na koniec 2003 r. wynoszą zł. Jednak radny zapomniał podać, że podczas rządów poprzedniej p. Skarbnik zaległości wynosiły 4.896.221 zł. W ciągu roku budżetowego 2003 zaległości zmniejszyły się o ponad 600.000 zł. Ponadto zapomniano, że zwolnień podatkowych udzielano rolnikom z powodu suszy, że miał być ogłoszony stan klęski żywiołowej, że wszelkie ulgi z tytułu podatku rolnego pokryła gmina. Chcę powiedzieć, że nadal będę udzielał ulg podatkowych jeżeli dany przedsiębiorca przedstawi mi dokumenty, z których będzie wynikało, iż udzielenie mu ulgi spowoduje utrzymanie zakładu i pozwoli na zachowanie miejsc pracy. Jeżeli tylko będę widział możliwość uratowania podmiotu gospodarczego poprzez udzielenie ulgi podatkowej, to takiej ulgi udzielę. Jeżeli chodzi o przychody budżetowe, to w roku 2002 nie zostały wykonane z powodu zawyżenia ich przy planowaniu. Dlatego też przychody zaplanowane na ten rok w niektórych działach są niższe. Ponadto zmniejszony został podatek od gruntów pozostałych, sprzedano mniej lokali użytkowych, przeprowadzono 798 uwłaszczeń. Uważam, że lepiej zaplanować mniej, niż na wyrost. Proszę więc o podawanie prawdziwych faktów.

Radca Prawny Kinga Przybylska – Charif - tak jak powiedziała p. Skarbnik oraz jak napisał w opinii Radca Prawny Krzysztof Judek nie można się dopatrzyć w tym przypadku przekroczenia dyscypliny budżetowej. Informacja o wpłynięciu większych środków dotarła do gminy w dniu 27 stycznia br., czyli już po zamknięciu roku budżetowego. Nie było więc możliwości dokonania korekty planu.
Władza wdrażająca dopiero w tym czasie przekazała informacje o dotacjach, o rozliczeniu środków z BUDIMEX-em. Natomiast po stronie gminy dochodzi do technicznego rejestrowania środków wydatkowanych i zwiększenia pomocy otrzymanej przez gminę. Gdyby rozpatrywać to z punktu widzenia przekroczenia dyscypliny budżetowej, to musiała by być udowodniona przez decydentów wina umyślna lub nieumyślna. O winie umyślnej w tym zakresie nie ma mowy. Nie można się dopatrzyć również winy nieumyślnej. Żeby mówić o winie nieumyślnej musiało by nastąpić rażące niedbalstwo, albo rażące lekceważenie przepisów. Regionalna Izba Obrachunkowa musiała zwrócić na to uwagę, bo według stanu faktycznego nastąpiło zwiększenie wydatków. Jednak czym innym jest rejestracja faktów, a czym innym przypisanie określonej winy osobom odpowiedzialnym za dyscyplinę budżetową. Opinia mojego kolegi przedstawiana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była taka, że w tej sytuacji biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności nie można dopatrzyć się naruszenia dyscypliny budżetowej.

Radna Magdalena Chmura - ale jest przekroczenie wydatków. Czy na koniec roku nie było wiadome, że te pieniądze zostały wydatkowane? Czy nie powinny one przejść na następny rok?
Czy przy przekroczeniu wydatków istnieje obowiązek powiadomienia o tym rzecznika finansów publicznych?

Radca Prawny Kinga Przybylska – Charif - gmina nie ma obowiązku potwierdzania sald w przypadku dotacji. Nie ma też obowiązku powiadomienia rzecznika finansów publicznych o przekroczeniu wydatków w przypadku gdy wyjaśnione zostały okoliczności.

Radny Artur Nycz - w tej sprawie otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej kategorycznaą odpowiedź. Być może następuje różnica w interpretacji przepisów.
Jeżeli chodzi o klub radnych SLD – PLD, to swoje zastrzeżenia zgłosiliśmy na dzisiejszej sesji. Uważam, ze nie należy się na nas obrażać z tego powodu. nasze zastrzeżenia należy wziąć pod uwagę i ewentualnie wprowadzić w życie. W tym przypadku nastąpiło zaniedbanie.
Nie jesteśmy też osamotnieni w opinii dotyczącej dbałości o finanse naszej gminy.
Być może przyjdzie taki czas, że nie tylko my będziemy o tym mówić głośno.
Jeżeli chodzi o ulgi w podatkach, to uważam, że na przyszłość powinniśmy tak kształtować politykę podatkową, by umorzeń było jak najmniej. Może należy obniżyć podatki tak, aby nie trzeba było stosować ulg. Ponieważ mamy zastrzeżenia nasz klub postanowił wstrzymać się od głosu nad przyjęciem sprawozdania finansowego. Oczekujemy na rozstrzygnięcie sprawy przez rzecznika dyscypliny.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 6 głosach wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Gryfino absolutorium przyjęto większością głosów. Uchwała nr XX/271/04 stanowi załącznik nr 17.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - bardzo dziękuję Radzie za udzielenie mi absolutorium za 2003 rok. Myślę, że tak samo będzie za 2004 rok.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino,

Radny Artur Nycz - na posiedzeniu Komisji były zastrzeżenia w sprawie przejścia pomiędzy budynkiem, o którym mowa w projekcie uchwały, a sklepem „1001 drobiazgów”. Jest tam ciąg komunikacyjny, który nie może być zabudowany. Jesteśmy za tym, aby wyrazić zgodę na wykup nieruchomości na działce nr 236/1. Jednak należy zastanowić się nad sprzedażą tej nieruchomości po obrysie budynku. Ciąg komunikacyjny pomiędzy tymi budynkami powinien pozostać w kwestii gminy. Wiem, że ma tam być służebność, ale właściciel może żądać zniesienia jej, gdyż jest to bardzo atrakcyjny teren.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli teren jest już w użytkowaniu wieczystym, czyli w ograniczonym prawie własności, to nie mamy możliwości odstąpienia od sprzedaży tego terenu. Jeżeli kiedyś Gmina oraz Spółdzielnia mieszkaniowa wspólnie oddały teren w użytkowanie wieczyste, to obecnie właściciel tego gruntu ma prawo go wykupić. Jeżeli jest służebność na tej działce, to z osobą, która chce wykupić teren należy negocjować warunki o swobodnym przejściu pomiędzy posesjami.

Z-ca naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - działka ta została obciążona służebnością przejścia i dostępu do budynku. Jest to zapisane w księdze wieczystej.

Radny Artur Nycz - ja również uważam, że należy sprzedać w/w nieruchomość. Jednak to, że przy pierwszej sprzedaży nie pomyślano o tym nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć o tym teraz. Chodzi o to by w następnej kadencji Rady nie powiedziano, że jest to balast po poprzedniej kadencji.

Radny Jacek Warda - to nie prawda, że jest tam służebność przejścia. Oprócz służebności przejścia jest tam jeszcze swobodny dostęp do działki nr 26/2. Można też swobodnie dojść do bloku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 30-38.
Służby Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” dzwoniły do Urzędu Miasta i Gminy, aby taki zapis jaki jest w akcie notarialnym był zawarty w projekcie uchwały.
Należy dopilnować, by nadal był dostęp do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 30-38.
Taki zapis powinien być zawarty w akcie notarialnym i w księdze wieczystej.
Mówię o tym, bo były już utrudnienia przy docieplaniu w/w budynku. Należy zrobić wszystko, by było tam przejście i swobodny dostęp do budynku.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za tym aby w projekcie uchwały ujęty był zapis taki jak w akcie notarialnym.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z przyjętym wnioskiem.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/272/04 stanowi załącznik nr 18.

 1. sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/273/04 stanowi załącznik nr 19.

 1. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

Radny Artur Nycz - kiedy można spodziewać się rozpoczęcia remontu drogi?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w tym roku wykonana będzie dokumentacja. Do remontu drogi przystąpimy w przyszłym roku.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/274/04 stanowi załącznik nr 20.

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu

wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/275/04 stanowi załącznik nr 21.

Ad.IX.  Zmiana uchwały nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/122/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/276/04 stanowi załącznik nr 22.

Ad.X. Zmiana uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/277/04 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XI. Zmiana uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej przyjęto większością głosów. Uchwała nr XX/278/04 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Prosimy tylko o sprawdzenie, czy w dalszym ciągu funkcjonuje miejscowość o nazwie Skrzynica?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - pracownicy Urzędu sprawdzą, czy istnieje taka miejscowość.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/279/04 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XIII. Zmiana uchwały Nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę zmieniającą uchwałę o podziale miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/280/04 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XIV. Zmiana Statutu Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/281/04 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XV. Zmiana budżetu gminy na 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/282/04 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XVI. Zmiana uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/283/04 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004 – 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby wynegocjowane przez Burmistrza Miasta i Gminy porozumienie z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania dróg powiatowych było przedłożone do akceptacji Rady Miejskiej.

Kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uwzględnieniem przyjętego wniosku.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2004 – 2006 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XX/284/04 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XVIII.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.406/XX/04 - p. Sekretarz słyszała treść interpelacji i zajmie się jej realizacją.

Ad.408/XX/04 - postaram się, aby w ciągu dwóch tygodni powstał w Gryfinie punkt informacji turystycznej. Zamówiliśmy wykonanie wielu pamiątek związanych z Gryfinem, które będą w sprzedaży już od 1 maja br.

Ad.409/XX/04 - możemy rozszerzyć granice administracyjne miasta o miejscowość Pniewo, czy Nowe Czarnowo. Jednak inicjatywa w tej sprawie winna wyjść od mieszkańców z danej miejscowości. Myślę, że mieszkańcy wsi nie będą chcieli rozszerzenia granic miasta, bo wiąże się to z wyższymi podatkami. Jeżeli mieszkańcy tych miejscowości zgłoszą taką inicjatywę, to zastanowimy się nad sprawą.

Ad.411/XX/04 - odpowiedzi na interpelację w formie pisemnej udzieli Prezes PUK p. Mucha.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
Ad.412/XX/04 - sprawdzamy w księgach, gdzie został przekazany majątek, o którym mowa w interpelacji. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiedziała, gdzie należy szukać sprzętu. Wysłaliśmy pisma do osób, które otrzymały część wyposażenia. Czekamy na odpowiedź.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy meble z Urzędu Stanu Cywilnego zginęły, czy są protokoły z ich przekazania, czy są protokoły z ich inwentaryzacji? Dlaczego trzeba było zakupić nowe meble do sali ślubów? Ile kosztowały nowe meble?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie posiadamy protokołów z przekazania mebli.
Możemy tylko domniemywać, że część majątku jest w firmach. Jeżeli nie znajdziemy pozostałych mebli, to złożymy doniesienie do prokuratury. Obecne wyposażenie sali ślubów kosztowało około 20 tys. złotych, w tym 13.677 zł krzesła,1490 zł stół, 599 zł dywan, firany oraz zasłony 3.234 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w PUK widziałem kilka krzeseł z poprzedniej sali ślubów. Nie wiem gdzie są pozostałe meble, firany, dywan.

Radny Maciej Szabałkin - z tego wynika, że pozostałe wyposażenie zostało skradzione.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli nie ma dokumentów potwierdzających przekazanie sprzętu do jednostek organizacyjnych gminy to znaczy, że osoby fizyczne zabrały je bezprawnie.

Radny Maciej Szabałkin - jakie w związku z tym podjęto działania?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wystąpimy do jednostek, w których jest część sprzętu o przeprowadzenie inwentaryzacji. Natomiast o braku pozostałego sprzętu złożymy doniesienie do Prokuratury.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.413/XX/04 - jeżeli chodzi o sprawy PUK, to nie ja jestem do wskazywania winnych. Od tego jest sąd. Uważam, że ci którzy zaczynają rządzić popełniają zasadniczy błąd polegający na tym, że 80% swojego czasu poświęcają na rozliczanie swoich poprzedników, a 20% na tworzenie przyszłości. Chcę być Burmistrzem, który 99% czasu poświęca tworzeniu przyszłości.
Natomiast odpowiednie instytucje niech zajmą się wyjaśnianiem zaszłości.

Ad.414/XX/04 - ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych zabudową mieszkaniową. Do tej pory załatwiono pozytywnie 792 wnioski. Do załatwienia pozostało wniosków. Ustawa obejmuje tych użytkowników, którzy w 1990 roku byli użytkownikami wieczystymi. Przypominam, że nasza Rada w dniu 30 grudnia 2003 r. podjęła uchwałę o udzieleniu 80 % bonifikaty przy opłatach z tytułu przekształcenia. Zrobiliśmy wszystko, aby pomóc naszym mieszkańcom w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustawa nie pozwala udzielać ulg przedsiębiorcom.

Ad.415/XX/04 - na obchody związane z „Dniami Gryfina” potrzeba około 440 tys. zł. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy od sponsorów około 300 tys. zł. Niektórzy sponsorzy chcą być anonimowi. Po zakończeniu obchodów podamy do publicznej wiadomości wysokość ostatecznej kwoty jaką otrzymaliśmy od sponsorów. Dążymy do tego, by gmina ze swojego budżetu opłaciła tylko takie sprawy jak energia elektryczna, toalety, itp.. Pozostałe koszty pokryją sponsorzy.
Podczas obchodów wystąpi zespół „Ich Troje”. Koszt występu tego zespołu, to 100 tys. zł . Służby organizacyjne włożyły wiele pracy, by otrzymać od sponsorów aż 300 tys. zł.

Ad.417/XX/04 - przyjrzymy się stanom dróg, o których mówili radni i tam gdzie to jest możliwe będziemy na bieżąco usuwali usterki.

Ad.418/XX/04 - uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami Gardna. Czynimy starania o przejęcie dróg i ulic w Gardnie na własność gminy. Mieszkańcom Gardna obiecałem, że w przyszłym roku przystąpimy do remontu wewnętrznych dróg osiedlowych.

Ad.421/XX04 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.425/XX/04 - 5 stycznia br.wystąpiliśmy jako gmina z pismem do Posła RP p. Liberadzkiego z zapytaniem, gdzie możemy się spotkać w sprawie terminu otwarcia przejścia granicznego Gryfino – Mescherin dla samochodów osobowych?.
Do tej pory podawano już wiele dat, ale żadna nie była prawdziwa. Na spotkanie poprosiliśmy Posłów RP z naszego województwa, łącznie z p. Liberadzkim. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz z Gartz, przedstawiciel Straży Granicznej i inni. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że cała infrastruktura na przejściu granicznym jest wykonana w 100%. Nie ma żadnych przeszkód, by otworzyć granicę. Konsul Honorowy Niemiec p. Sochański wraz z Posłem RP p. Zarembą zobowiązali się, że wystąpią z zapytaniem o podanie konkretnego terminu otwarcia granicy. W dniu wczorajszym podczas spotkania z p. Ewą De La Torre dowiedziałem się, że otwarcie granicy nastąpi tydzień po zakończeniu obchodów „Dni Gryfina”. Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego pisma w tej sprawie.

Ad.428/XX/04 - po zapoznaniu się z projektem plakatu związanego z obchodami „Dni Gryfina” wspólnie z moim zastępcą postanowiłem, że będziemy promować nasze dzieci. W Gimnazjum odbył się konkurs prac plastycznych związany z obchodami „Dni Gryfina”. Na plakatach związanych z obchodami będzie umieszczona praca, która zajęła I miejsce. Obsługą gastronomiczną obchodów zajmie się Zespół Szkół Zawodowych. Prawdopodobnie 27 kwietnia br. będę miał poważna operację. Z tego też powodu nie będę uczestniczył w obchodach. Proszę wszystkich radnych o uczestnictwo w tym święcie. W tym dniach będziemy chcieli w pierwszej kolejności zapewnić dowóz do Gryfina dla mieszkańców wsi. Do tej pory było tak, że dbano o dowóz ludzi ze Szczecina, a zapominano o mieszkańcach naszych wsi. W tym roku będzie zorganizowany dowóz z każdej wsi, a po zakończeniu imprez mieszkańcy zostaną odwiezieni do domu.

Radna Magdalena Chmura - chciałam się dowiedzieć, co z dotychczasowym logo „Dni Gryfina”, którym było słoneczko namalowane przez 5 – letnią Olę?

Burmiastrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to logo nadal jest aktualne.

Ad.433/XX/04 - przygotowujemy się do remontu ulic: Łużyckiej, Bolesława Chrobrego, Flisaczej. Jednak będę domagał się od Dyrekcji Dróg Krajowych, aby na bieżąco wykonywali drobne naprawy.

Ad.XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w dniu dzisiejszym radni otrzymali do wiadomości treść skargi mieszkańców ul. Grunwaldzkiej w Wełtyniu w sprawie złego stanu drogi.

Na zebraniu wiejskim w Drzeninie zgłoszono wniosek o zorganizowanie dyżurów radnych raz na dwa miesiące w poszczególnych sołectwach.

Chcę poinformować, że obowiązkiem radnego jest organizacja spotkań z wyborcami.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty”.

Zagadnienie szczegółowo reguluje Statut Gminy Gryfino, który stanowi: „Radni powinni organizować spotkania ze swymi wyborcami. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować osoby, które chciałyby złożyć skargi, wnioski lub postulaty”.

Taką też odpowiedź przesłałem do p. Bożeny Śmietany - sołtys z Drzenina. Z podobnym wnioskiem występował sołtys z Pniewa. Osobiście zgłosiłem chęć uczestnictwa w takich dyżurach. Do tej pory nie zaproponowano mi wzięcia udziału w dyżurze.

Jeżeli, któryś z sołtysów zechce, aby takie spotkanie odbyło się w jego sołectwie, to należy to zgłosić w Biurze Obsługi Rady i powiedzieć, którego z radnych chcą zaprosić.

Radna Krystyna Gazdecka - proszę, aby stało się zwyczajem informowanie radnych o terminach zebrań wiejskich. Wówczas ci radni, którzy będą chcieli wezmą udział w zebraniu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - dobrze, radni będą o tym informowani. Chcę jeszcze powiedzieć, że:

- 30 kwietnia br. mija termin składania oświadczeń majątkowych. Należy je złożyć w dwóch egzemplarzach, dołączyć dwie kserokopie PIT. W rubrykach, które nas nie dotyczą należy dopisać „nie dotyczy”. Nie można używać innych sformułowań,

- następna sesja odbędzie się 29 kwietnia br. o godz. 900,

- w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania środków pomocowych. Jednak w szkoleniu uczestniczyło tylko dwóch radnych i czterech sołtysów. Każdy z radnych otrzymał na to szkolenie pisemne zaproszenie. Spotkanie odbyło się o godz. 14 00 i każdy z radnych mógł wziąć w nim udział. Przykro, że radni nie chcieli uczestniczyć w szkoleniu. Zaapelował, aby w przyszłości radni uczestniczyli w szkoleniach.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja? załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Informacja nt. funkcjonowania Straży Granicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem granicy zachodniej RP - załącznik nr 7,
 8. Informacja nt. Funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych - załącznik nr 8,
 9. Treść interpelacji - załączniki nr 9 ( strona_1 strona_2 ), załącznik nr 10, załącznik nr 11,
 10. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2003 - załącznik nr 12,
 11. Stanowiska Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 13,
 12. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 14,
 13. Uchwała nr LXI/125/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok załącznik nr 15,
 14. Uchwała nr LXI/126/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2003 rok załącznik nr 16,
 15. Uchwała nr XX/271/04 załącznik nr 17,
 16. Uchwała nr XX/272/04 załącznik nr 18,
 17. Uchwała nr XX/273/04 załącznik nr 19,
 18. Uchwała nr XX/274/04 załącznik nr 20
 19. Uchwała nr XX/275/04 załącznik nr 21,
 20. Uchwała nr XX/276/04 załącznik nr 22,
 21. Uchwała nr XX/277/04 załącznik nr 23,
 22. Uchwała nr XX/278/04 załącznik nr 24,
 23. Uchwała nr XX/279/04 załącznik nr 25,
 24. Uchwała nr XX/280/04 załącznik nr 26,
 25. Uchwała nr XX/281/04 załącznik nr 27,
 26. Uchwała nr XX/282/04 załącznik nr 28,
 27. Uchwała nr XX/283/04 załącznik nr 29,
 28. Uchwała nr XX/284/04 załącznik nr 30.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona_1 [65986 bajtów]
strona_2 [28498 bajtów]
załącznik nr 10. [59420 bajtów]
załącznik nr 11. [26368 bajtów]