Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/04 z XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 27 maja 2004 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1400.

Obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyli wszyscy radni..
Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 4.
Do porządku obrad wprowadzono jako pkt. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK NR 8/XXI. Jednak jest to już sprawa nieaktualna i porządek obrad pozostaje bez zmian.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXI sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXI sesji przyjęto jednogłośnie. 

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
Informację w w/w sprawie przedstawił Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - cieszę się, że znowu mogę uczestniczyć w sesji. Moja rekonwalescencja przebiega dobrze. W najbliższym czasie będę mógł pracować w ograniczonym zakresie. Gdy człowiek dwa razy otrze się o śmierć i poleży w szpitalu, to ma szereg przemyśleń.
Uważam, że ważnym miesiącem dla naszej gminy będzie czerwiec. Do 10 czerwca br. na bazie zebranych materiałów chciałbym odbyć spotkanie z naszymi radnymi oraz ze Starostwem Powiatowym w sprawie przejęcia przez gminę szpitala. Na sesji pod koniec czerwca bieżącego roku należy podjąć ostateczną decyzję, czy przejmujemy szpital od 1 lipca br., czy nie?
Wszyscy radni znają moje zdanie w tej sprawie. Jestem winny mieszkańcom naszej gminy zapewnienie godnej opieki medycznej i lekarskiej. 
Drugim problemem do rozwiązania jest sprawa dot. CW "Laguna".  W czerwcu br. nasza Rada powinna również zająć jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Radni otrzymają z siedmiodniowym wyprzedzeniem informację o terminie spotkania. Taka debata powinna się odbyć bez udziału publiczności.  Przed chwilą mój Zastępca zapomniał powiedzieć, że od 1 maja br. scedowano na urząd szereg zadań z zakresu opieki społecznej. Uważam, że Gmina Gryfino wzorowo wywiązała się z przejęcia nowych obowiązków. Na tę okoliczność wyremontowano dodatkowe pomieszczenia w OPS. Ponadto jako w jednej z nielicznych gmin rozpoczęliśmy wypłacanie zasiłków nie czekając na to, aż otrzymamy środki na ten cel. Matki samotnie wychowujące dzieci, które dostarczyły niezbędną dokumentację otrzymały już zasiłek.  Pomimo mojej rekonwalescencji odbyłem szereg spotkań z przedstawicielami gazowni ze Szczecina. Rozmowy dotyczyły budowy gazociągu średniego ciśnienia na odcinku  do końca ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Jest to związane z budową gazociągu w Pniewie   i Żórawkach. Prawdopodobnie część zadania sfinansuje Gazownia Szczecin. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie letnim bieżącego roku.  
Odbyłem również spotkanie z Dyrekcją Dróg Krajowych w sprawie remontu ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Pierwszy etap remontu obejmować będzie drogę od centrum miasta do zjazdu w kierunku CW "Laguna". Rozpoczęcie remontu nastąpi w tym roku. Ponadto jestem umówiony na rozmowę z Dyrektorem ENEI p. Wieczorkiem w sprawie przebudowy instalacji elektrycznej i oświetleni a ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Jesteśmy na etapie spisania porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu ulicy Grunwaldzkiej w Gryfinie oraz budowy chodnika w Chlebowie. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w którym poinformowano mnie, że w dniu dzisiejszym zostanie dokonane uroczyste wręczenie brązowej odznaki "Zasłużony Dla Obrony Przeciwpożarowej" Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino p. Henrykowi Piłatowi.  Odznaczenie nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 14 kwietnia 2004 r. Odznaczenie wręczać będzie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie młodszy brygadier mjr Marek Kowalski. Uroczystość odbędzie się o godz. 1130 na terenie Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Antoni Rak
455/XXII/04
- dobiega końca miesiąc maj, a jeszcze nie wszędzie wykoszono trawę. Należy jak najszybciej wykosić trawę na skarpie przy ulicy Sprzymierzonych i Kolejowej w Gryfinie, przy drodze na trasie Gryfino-Mescherin, przy bulwarze w Gryfinie oraz przy ulicach Tadeusza Kościuszki i Kościelnej.

456/XXII/04 - należy pomyśleć o zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Piastów i Bolesława Chrobrego w Gryfinie. Otwarto granicę dla samochodów osobowych na trasie Gryfino - Mescherin. Dlatego też ruch samochodowy na tym skrzyżowaniu jest duży i tworzą się korki.

457/XXII/04 - należy podjąć działania w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Wojska Polskiego - Hugo Kołłątaja - Zygmunta Krasińskiego w Gryfinie.

458/XXII/04 - należy zamontować sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w okolicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Sygnalizacja świetlna powinna działać wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, tj. od 1 września br.

459/XXII/04 - mieszkańcy ulicy Przytulnej w Gryfinie proszą o ustawienie w tym rejonie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Proszę o zajęcie się sprawą.

460/XXII/04 - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wizytowała ośrodki wypoczynkowe znajdujące się na naszym terenie. Jednym z ładniejszych będzie Ośrodek Wypoczynkowy w Wirowie odkupiony od DOKP przez osobę prywatną. Uważam, że gmina powinna pomóc finansowo przy remoncie tego Ośrodka. Ponadto trzeba zorganizować dowóz do ośrodków wypoczynkowych w okresie letnim. Należy zainteresować sprawą prywatnych przedsiębiorców. Proszę również radnego Kazimierza Fischbacha, by wspólnie z przedstawicielem gminy podjęli działania mające na celu uruchomienie w okresie letnim linii kolejowej do Wirowa.

461/XXII/04 - przy cmentarzu wojennym u zbiegu ulic Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego w Gryfinie nawieziono gruzu, który należy rozplantować. Należy również ustawić tablicę z napisem o zakazie wysypywania w tym miejscu różnego rodzaju odpadów.

Radny Jan Kozłowski
462/XXII/04
- już od trzech lat interpeluję o usunięcie zastoisk wodnych na drodze powiatowej na odcinku od Daleszewa do Brynek. Wszyscy wiedzą, że stan drogi jest bardzo zły i może tam dojść do wypadku. Odbyły się trzy spotkania w tej sprawie z udziałem Dyrektora p. Dzioka oraz przedstawicielami PEKUM. Otrzymałem odpowiedź, że w tym roku zadanie będzie wykonane. Jednak do tej pory nic nie zrobiono. Bardzo proszę, by Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre zajęła stanowisko w tej sprawie.

Radna Janina Nikitińska
463/XXII/04
- kiedy zostanie zakończona renowacja boiska sportowego, na którym odbywały się uroczystości związane z 750 - leciem Gryfina? Znana jest mi ofiarna praca pracowników PUK-u, ale ze względu na skalę problemu jest ona niewystarczająca.

464/XXII/04 - z budżetu gminy wydajemy co miesiąc 80 tys. zł na utrzymanie obiektów sportowych. Dlaczego więc ich stan taki zły?

465/XXII/04 - na ulicy Pomorskiej w Gryfinie ustawiono kosze na śmiecie tylko przy cmentarzu. Na pozostałej długości ulicy nie ma ani jednego kosza. Proszę o ustawienie koszy na pozostałej długości ulicy.

466/XXII/04 - przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie nie ma ustawionej ani jednej ławki, na której można by odpocząć. Uważam, że zasadnym było by ustawienie ławek przy sklepie. Zasadnym wydaje się również zamontowanie desek na murku przy cmentarzu. W ten sposób bez większego wydatku finansowego powstały by ławki przy cmentarzu.

Radny Jacek Warda
467/XXII/04
- mieszkańcy ulicy Słowiańskiej w Gryfinie proszą o zamontowanie progów spowalniających, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz  o zagospodarowanie tej ulicy. Kiedy gmina zamierza wykonać te  zadania? Proszę o odpowiedź na piśmie.

Radna Krystyna Gazdecka - jeżeli chodzi o progi spowalniające, to otrzymałam odpowiedź z Powiatowego Rejonu Dróg Publicznych, że progi będą zamontowane.

468/XXII/04 - w okolicy wieżowców w Gryfinie gromadzi się młodzież. Jest tam bardzo niebezpiecznie. Należy wzmóc patrole Policji oraz Straży Miejskiej w tym rejonie.  

Radna Krystyna Gazdecka
469/XXII/04
- u zbiegu ulic Flisaczej i Targowej znajdują się trzy schodki, które prowadzą donikąd. Dalej trzeba zejść po skarpie. Teren jest zaniedbany. Proszę o rozważenie możliwości wykonania tam ciągów pieszych.

Radny Kazimierz Fischbach
470/XXII/04
- najstarszym blokiem mieszkalnym na Górnym Tarasie w Gryfinie jest blok przy ul. Adama Asnyka od nr 2 do nr 8. Kiedy przewiduje się ocieplenie tego budynki?

471/XXII/04 - w okolicy bloku mieszkalnego przy ul. Adama Asnyka w Gryfinie od nr 1 do nr 7 jest wyrwa. Od czterech miesięcy nie mogę doprosić usunięcia jej. Zarząd Dróg Publicznych nie chce zająć się naprawą. Twierdzi, że jest droga powiatowa. Wyrwa znajduje się przy studzience kanalizacyjnej i stanowi duże zagrożenie. Proszę o zajęcie się sprawą, bo może tam dojść do wypadku.

Radny Mieczysław Sawaryn
472/XXII/04
- w bardzo złym stanie są chodniki przy ul. Adama Asnyka w Gryfinie co stwarza duże zagrożenie dla osób przechodzących tamtędy. W ostatnim czasie wykonano dwie nakładki od ul. Adama Asnyka do domków jednorodzinnych. Nakładki miały być z polbruku.  a wykonano je z ażurowych płyt betonowych. Utrudnia to dojście do domów kobietom w obuwiu na obcasach.
Należy podjąć działania mające na celu wykonanie nakładki, po której będą mogły dojść bezpiecznie do domu. Apeluję o zajęcie się sprawą. 

473/XXII/04 - przy łączniku biegnącym od ul. Zygmunta Krasińskiego w Gryfinie w kierunku sklepu Netto zapadły się betonowe płyty. Mieszkańcy tego rejonu proszą o podanie terminu, kiedy zostanie naprawiona droga?

474/XXII/04 - czy władze miasta planują w najbliższym czasie wykonanie nowych chodników przy osiedlu domków jednorodzinnych od ulicy Adama Asnyka w kierunku tzw. "Grajdołka"? Chodniki, które tam są rozlasowały się i przez to powstały dziury. Prawdopodobnie słabej jakości był cement, z którego zostały wykonane.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
475/XXII/04
- w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. We wcześniejszych Informacjach były ujęte tabele z imionami i nazwiskami osób, którym umorzono podatek. Proszę, aby takie tabele były ujmowane w przyszłych sprawozdaniach.

476/XXII/04 - na poprzedniej sesji omawialiśmy działalność OPS w Gryfinie. Dlaczego na dzisiejszą sesję nie przygotowano projektu uchwały w sprawie przekazania brakujących środków finansowych dla OPS. Z dniem 1 maja br. zmieniła się ustawa o świadczeniach rodzinnych. Dotyczy ona wypłacania zasiłków rodzicom samotnie wychowującym dzieci, które studiują na uczelniach wyższych. Proszę o informację, jak duży jest to problem? Wnioskuję, aby z budżetu gminy przekazać na to zadanie większą kwotę, by w przyszłości nie zabrakło pieniędzy na wypłatę tego zasiłku. 

477/XXII/04 - jakie są plany związane z prywatyzacją PUK w Gryfinie? Jeżeli nie będzie prywatyzacji, to oczekuję zaprzeczenia w prasie. Gdyby jednak podjęto decyzję o prywatyzacji, to kiedy to nastąpi, na jakich zasadach i jakie skutki wywoła prywatyzacja w sferze zatrudnienia? 

478/XXII/04 - w Biuletynu Informacji Publicznej w Gryfinie ukazała się informacja, że od 26 kwietnia br. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu. Ze zdziwieniem przeczytałam, że w regulaminie przewidziano etat dla drugiego zastępcy burmistrza. Czy Pan Burmistrz zamierza przywrócić to stanowisko? W swoich oświadczeniach mówił Pan, że niepotrzebny jest drugi zastępca. Planuje się zmniejszyć zatrudnienie  i obniżyć koszty w urzędzie. Kiedy zamierza Pan powołać drugiego burmistrza, a jeżeli nie to po co ujęto to stanowisko w Regulaminie  Organizacyjnym Urzędu?

479/XXII/04 - ostatnio wiele emocji również prasowych wzbudza kwestia zakupu i użytkowania środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. kiedy i gdzie zamówiono, a następnie zakupiono nowy samochód Pana Burmistrza?
 2. czy w roku 2003 dokonano przedpłaty na zakup samochodu?
 3. w jakim trybie dokonano zakupu samochodu w świetle ustawy o zamówieniach publicznych? W BIP nie ma żadnej informacji
  w tej sprawie.
 4. ile wydano pieniędzy na remont poprzedniego samochodu, tj. Opla Omegi? Czy to prawda, że za remont zapłacono około 20 tys. zł. Korzystając z ustawy o finansach publicznych i z zasady o jawności finansów publicznych bardzo proszę o przygotowanie kopii faktur dotyczących modernizacji i remontów poprzedniego samochodu Opla Omegi.
 5. za jaką cenę sprzedano Opla Omegę i w jakim trybie? Czy  dotrzymano wszystkich procedur związanych z zamówieniami
  publicznymi? W BIP nie było ogłoszonego przetargu na sprzedaż samochodu.
 6. ile kilometrów przejechał samochód Opel Omega w 2003 roku?

480/XXII/04 - w związku z aferą medialną jaka została wywołana w sprawie mebli z Urzędu Stanu Cywilnego proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

 • kiedy ostatnio przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy inwentaryzację majątku, w tym środków trwałych?
  Zgadzam się z radnym p. Maciejem Szabałkinem, że niepotrzebnie  wydatkowano ponad 20 tys. zł na zakup nowych mebli, gdyż
  można było odzyskać stare. Przecież na starych meblach są tabliczk z nazwą Urzędu. 
 • w jakim trybie wybrano dostawcę nowych mebli do Urzędu Stanu Cywilnego? Myślę, że zrobiono to zgodnie z przepisami.
  W BIP nie było ogłoszenia w tej sprawie.
  Wnioskuję o zwrócenie starych mebli do Urzędu Miasta i Gminy.
  Radni będą mogli zobaczyć antyczne meble.

481/XXII/04 - mamy już za sobą bogate w imprezy oraz niezwykle kosztowne  obchody Dni Gryfina. Była to największa impreza promująca miasto.
Co roku z funduszy przeznaczonych na gryfińskie imprezy realizowane  były zlecenia kierowane do artystów i plastyków. Tak było i w tym  roku. Ogłoszono konkurs na prace plastyczne, które miały być wykorzystane do kart kalendarza. Wyróżniono jedną z prac plastycznych  ucznia z Gimnazjum Tadeusza Lipki. Pracę tę wykorzystano jako oficjalny plakat na Dni Gryfina. Pracę powielono na ulotkach, plakatach,  modułach reklamowych aby promowała nasze miasto. Jednak autora tej pracy nie uhonorowano w żaden sposób. Podczas obchodów Dni Gryfina było wiele możliwości by przedstawić mieszkańcom młodego plastyka.  Uważam, że nie tak powinna wyglądać promocja i docenianie młodych talentów. Organizatorzy nie doceniają wyróżniających się przedstawicieli młodego pokolenia, które z dużym zaangażowaniem włączają się w życie Gryfina.  Wnioskuję o naprawienie błędu poprzez uhonorowanie autora pracy
plastycznej na przyszłej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 

Radny Janusz Skrzypiński
482/XXII/04
- odwleka się rozpoczęcie inwestycji związanej z budową gazociągu oraz sieci kanalizacyjnej w Pniewie i Żórawkach. Mieszkańcy tych  miejscowości chcą wiedzieć czy inwestycje zostaną rozpoczęta, a jeżeli tak to kiedy? Osoby, które postanowiły wybudować tam swoje domy nie wiedzą,  czy maja budować szamba oraz instalację gazową, czy nie?
Proszę o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w/w miejscowości, na którym należy przedstawić kalendarium budowy gazociągu. Część  kosztów związanych z wykonaniem zadania pokryją sami mieszkańcy. Chcą więc wiedzieć ile będzie wynosił ich udział?
Na to spotkanie należy poprosić przedstawiciela Gazowni. 

483/XXII/04 - w budżecie gminy na ten rok zaplanowano środki finansowe na dokończenie kanalizacji w miejscowości Dołgie. Do sieci nie są   podłączone jeszcze trzy obiekty. Na jakim etapie jest realizacja tego zadania?

484/XXII/04 - mieszkańcy sołectwa Steklinko proszą o podanie docelowego terminu remontu drogi żużlowej poprzez wyrównanie jej i utwardzenie.

485/XXII/04 - na drodze łączącej Sobiemyśl z główna droga powiatową powstały ubytki. Proszę o naprawę drogi, a następnie wykonanie konserwacji na całym odcinku poprzez wylanie masy bitumicznej i wysypanie grysem. Przyczyni się to do przedłużenia trwałości drogi. 

486/XXII/04 - powołane zostało sołectwo Parsówek. W jak najszybszym terminie  należy zorganizować zebranie w Parsówku, na którym zostanie wybrany sołtys oraz Rada Sołecka.

Radny Zdzisław Kmieciak 
487/XXII/04
- proszę o wystąpienie do Komendanta Straży Granicznej z zapytaniem, jak długo polski obywatel będzie dyskryminowany przez naszą Straż  Graniczną? Jesteśmy już w Unii Europejskiej, a gryfiński przedsiębiorca chcący przekroczyć przejście graniczne w Rosówku zostaje cofnięty  na przejście dla samochodów ciężarowych z tego powodu, że w samochodzie osobowym zamontowana jest krata. Natomiast  w Mescherin samochód przejeżdża granicę bez problemu. Uznawanie samochodu osobowego za ciężarowy jest czystą głupotą. Dlaczego na  jednym przejściu granicznym przeznaczonym dla samochodów osobowych takie samochody są przepuszczane, a na innym nie?  

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - nie jest to głupota. Taki zapis widnieje w dokumentach dlatego, że prywatna osoba tak zarejestrowała swój samochód w Wydziale Komunikacji. Przejście w Rosówku i Mescherinie jest dla samochodów osobowych. Samochody ciężarowe mogą przekraczać granicę w Krajniku i Kołbaskowie. 

Radny Zdzisław Kmieciak 
488/XXII/04
- dziesięć dni temu wykonawca kanalizacji firma BUDIMEX oraz podwykonawcy spotkali się u Państwa Lipków w sprawie naprawy  ogrodzenia, które zostało zniszczone podczas wykonywania zadania. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel gminy. Wszyscy stwierdzili, że  ogrodzenie należy naprawić. W dniu dzisiejszym zadzwoniła do mnie Pani Lipkowa i powiedziała, że jakiś kierownik z firmy podwykonawczej poinformował ją, iż ogrodzenie nie będzie naprawione bo gmina nie chce za to zapłacić Nie rozumiem dlaczego za naprawę  ma zapłacić gmina skoro płot uszkodziła firma wykonująca kanalizację? Do końca maja miała być naprawiona szkoda. Proszę o zajęcie się sprawą.

489/XXII/04 - do końca maja miały być usunięte usterki na drodze nr 31. Do tej pory nic się tam nie dzieje. Kiedy zostaną usunięte usterki?

Radny Ireneusz Sochaj
490/XXII/04
- na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Mescherin kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością. proszę, aby Policja zwiększyła kontrolę na tym odcinku drogi.

491/XXII/04 - kto ustawił znak drogowy ograniczający prędkość prze Pniewo do 40 km/godz? Nie ma tam ruchu pieszych, a ponadto obowiązuje  przepis ograniczający prędkość samochodów do 50 km/godz. przez teren zabudowany. Uważam, że ograniczenie prędkości do 40 km/godz. jest absurdem. Proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie tego ograniczenia. 
Interpelacje poparł radny Kazimierz Płonka.

492/XXII/04 - kiedy zostanie uprzątnięta trawa ze ścieżki rowerowej w Gryfinie?

493/XXII/04 - w tym roku miała być roku miała być wykonana modernizacja ulic Podgórnej i Mieszka I w Gryfinie. Do tej pory nic się nie dzieje. Mieszkańcy w/w ulic pytają, czy będzie wykonana modernizacja? Jeżeli tak, to kiedy, a jeżeli nie to należy załatać dziury w jezdni.

494/XXII/04 - wadliwie działa sygnalizacja świetlna w okolicy Szkoły Specjalnej przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Ponadto chcę nadmienić, że na krótkim odcinku drogi są tam dwie  sygnalizacje świetlne i każda działa inaczej. Przy tak działającej sygnalizacji nie trudno o wypadek. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Jan Bielecki
495/XXII/04
- jadąc do Mescherina zauważyłem, że na drodze przed drugim mostem w Parku Krajoznawczym ustawiony jest znak drogowy z napisem "Gryfino". Znak ustawiono nie na naszym gruncie. Nie wiem dlaczego ustawiono znak na gruntach Gminy Widuchowa? Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Kazimierz Płonka
496/XXI/04
- droga dojazdowa do Szczawna i dalej przez Szczawno i Żórawie jest w bardzo złym stanie, a szczególnie przy mostku koło starego młyna. O naprawę tej drogi proszę już od dawna, ale do tej pory nic nie zrobiono. Droga jest w coraz gorszym stanie. Po raz kolejny proszę o naprawę drogi.

Radny Czesław Kapusta
497/XXII/04
- należy przywrócić istnienie polnej drogi pomiędzy Mielenkiem i Wirówkiem. Zawsze była tam droga. Obecnie właściciel przyległych  do niej gruntów zaorał drogę. Proszę o zajęcie się sprawą.

498/XXII/04 - podczas eksploatacji kruszywa samochody ciężarowe jadące do kopalni zniszczyły drogę przy ul.Grunwaldzkiej w Wełtyniu. Proszę o naprawę drogi.

Radny Artur Nycz
499/XXII/04
- mieszkańcy wieżowców w Gryfinie proszą o utworzenie w tym rejonie placu zabaw dla dzieci takiego, jakie są w innych częściach miasta. Prezesi GTBS oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" przychylnie odnoszą się do tego zadania. Jednak terenem tym zawiaduje jeszcze jeden zarządca, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra. Proszę p. Burmistrza o włączenie się w rozmowy pomiędzy tymi podmiotami. Chodzi o to, by Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra chciała partycypować w tym przedsięwzięciu. Sprawa jest pilna, bo zbliża się okres letni i dzieci miały by gdzie się bawić. 

500/XXII/04 - jesteśmy już w Unii Europejskiej. mamy otwarte przejście graniczne. Chciałbym dowiedzieć się jakie są plany promocyjne Gminy Gryfino w zakresie pozyskania inwestorów z Unii Europejskiej? Chciałbym poznać ofertę inwestycyjną z jaką nasza gmina zamierza wyjść do przedsiębiorców. W ostatnim czasie Goleniów pozyskał sporo przedsiębiorców. Otrzymał również sporo ofert inwestycyjnych. Proszę o pisemną odpowiedź.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
501/XXII/04
- proszę p. Burmistrza o zorganizowanie w czerwcu br. spotkania z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie drogi nr 31. O terminie spotkania należy powiadomić radnych. Być może zechcą wziąć udział w spotkaniu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - skończyły się obchody związane z Dniami Gryfina. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że przebiegły  one w miarę bezpiecznie. Podziękowania należą się Komendzie Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto chcę wyjaśnić następująca sprawę. W jednym z artykułów prasowych ukazała się informacja, w której powątpiewano w moją pamięć. 
Nie mam sklerozy. Skończyłem jedną z najlepszych szkół w powiecie, tj. Szkołę Podstawową w Radziszewie. Doskonale pamiętam, że w Radziszewie nigdy nie było świetlicy wiejskiej i dlatego też nigdy nie mogło być w niej dywanu z Urzędu Stanu  Cywilnego. 

Radny Jacek Warda - na poprzedniej sesji radny Kazimierz Płonka zgłosił interpelację w sprawie naprawy chodnika przy sklepie Netto w Gryfinie. Chcę poinformować, że teren ten jest własnością Netto, a nie Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica".

Ad.V. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej  w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad  utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino. 
Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 6.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Radny Mieczysław Sawaryn - członkowie Komisji Rewizyjnej uważają, że osoby odpowiedzialne za poszczególne drogi powinny być przymuszane do dbałości o nie.

Radny Antoni Rak - dobrze się stało, że wydano zarządzenie nt. psów. Niektórzy  właściciele wyprowadzają na spacer bardzo groźne psy bez kagańca i smyczy. Ponadto psy nie posiadają żadnych znaków identyfikacyjnych. Uważam, że należy wyłapywać wszystkie bezpańskie psy, a jest ich bardzo dużo na Górnym Tarasie w Gryfinie  i odwozić do schroniska. 

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.VI. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino.  Informację w w/w sprawie przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska. Informacja stanowi załącznik nr 8.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w jakim trybie zakupiono komputery? 

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowaska - komputery zakupiono w trybie zapytania o cenę. Przetarg wygrała firma z Gryfina.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS Sp. z o.o.  w Gryfinie.
Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 9.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  Publicznego wnioskuje o zapoznanie się z możliwością przejęcia na własność Gminy Gryfino budynku mieszkalnego PKP w pobliżu stacji kolejowej w Daleszewie, z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne. 

Radny Mieczysław Sawaryn - w poprzedniej kadencji Rady pytaliśmy o to samo i wówczas otrzymaliśmy informację, że budynek znajduje się za blisko torów kolejowych i nie można przeznaczyć go na mieszkania. 

Ad.VIII. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXII/300/04 stanowi  załącznik nr 10. 

Ad.IX. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości  gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. 
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6   o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych przyjęto jednogłośnie.
  Uchwała Nr XXII/301/04 stanowi załącznik nr 11
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 89/3 o pow. 75 m2,  położonej w obrębie 3 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. 
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 89/3 o pow. 75 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych przyjęto jednogłośnie.
  Uchwała Nr XXII/302/04 stanowi załącznik nr 12. 
 3. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu  gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5. 
  Radny Artur Nycz - nie neguję propozycji zakupu działki, o której mowa  w projekcie uchwały. Uważam jednak, że 140 tys. zł za działkę jest ceną wygórowaną. Prawdopodobnie działka poprzecinana jest rowami melioracyjnymi i nie ma tam wałów przeciwpowodziowych. Czy to prawda? Chciałbym również wiedzieć, co na tej  działce powstanie i kiedy?
  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - szacunkowa wartość rynkowa działki nr 74/2  wynosi 209.400 zł., a działki nr 74/3 35.500 zł.
  Radny Artur Nycz - na posiedzeniach Komisji informowano nas na jaką kwotę wyceniono działki. Uważam jednak, że działka jest tyle warta, ile ktoś będzie chciał za nią zapłacić. Chciałbym wiedzieć, co planuje się zrobić na tej działce? Czy wiadomo  ile wyniosą koszty przystosowania działki do ewentualnego zagospodarowania?
  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - cały teren łącznie z obiektami sportowymi i CW Laguna przewidziany jest na cele rekreacyjne. Znajduje się tam ładne jeziorko, które jest zaniedbane. Ponadto prowadzone są rozmowy z Duńczykami w sprawie budowy domków bungalowych w tym rejonie. Nie podpisano jeszcze umowy w tej sprawie. Chcemy, aby wszystkie obiekty rekreacyjne były połączone w jedną całość. Dlatego uważamy, że te działki powinny być własnością gminy. 
  Radny Artur Nycz - nikt nie neguje tego, że gmina powinna wykupić działki. Uważam  jednak, że należy wrócić do negocjacji ceny, bo obecna cena jest zbyt wysoka. 
  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - na dzień dzisiejszy wynegocjowano cenę na 140 tys zł., a wartość szacunkowa wynosi 209.400 zł. Płatność nastąpiła by w dwóch ratach., czyli po około 70.000 zł.
  Radny Czesław Kapusta - jeżeli działka wielkości 1,3724 ha wyszacowana jest na kwotę 209.400 zł, to ile wynosiła wartość działek MEBLOSPRZĘT-u, których  wielkość wykosiła 5 ha, a sprzedaliśmy je za około 100.000 zł wraz z mediami.
  Uważam, że cena działki jest zbyt wysoka.
  Radna Magdalena Chmura - Nycz - znam bardzo dobrze ten teren. Wiem, że istnieje obowiązek budowy w tym rejonie wału przeciwpowodziowego. Podczas podwyższonego poziomu wody w Regalicy teren zalewany jest wodą. Do ceny zakupu działki należy doliczyć jeszcze osuszenie terenu i budowę wału przeciwpowodziowego. 
  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - uważam, że ten teren łącznie z przystanią żeglarską powinien należeć do gminy. Powinniśmy wykupić działki, bo wkrótce może  okazać się, że są one droższe. 
  Radny Artur Nycz - nie jesteśmy przeciwko wykupieniu działek. Uważamy tylko, że cena jest wygórowana. Myślę, że nikt z nas nie wie jak to wygląda w terenie. Dlatego wnioskuję o przełożenie podjęcia projektu uchwały w tej sprawie na następną sesję.  Do tej pory każdy z nas będzie mógł pójść na miejsce i zobaczyć jaki jest stan faktyczny działek.
  Chciałbym dowiedzieć się, czy faktycznie nie ma tam wału przeciwpowodziowego  i czy istnieje potrzeba budowy wału?
  Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - jeżeli chodzi o wykup działek, to należy brać  pod uwagę to, co w przyszłości można będzie zrealizować na tym terenie. Dopiero podczas realizacji inwestycji określone zostaną warunki, które trzeba będzie spełnić. Dużą część gruntów w tym rejonie przejęliśmy od Skarbu Państwa. Obecnie chcemy  scalić grunty. Wcześniej należy wykupić działki od Pana Haniaka, który zgodził się je sprzedać, ale za sumę nie mniejszą niż 140 tys. zł.
  Radny Zdzisław Kmieciak - zgadzam się z propozycją wykupu gruntów. Jednak przy  wykupie należy wziąć pod uwagę cenę.
  Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie przełożenia na następną sesję podjęcia uchwały w w/w sprawie? 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów. 
 4. nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów położonych w obrębach Wełtyń, Nowe Czarnowo i Drzenin. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu
  nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów położonych w obrębach Wełtyń, Nowe Czarnowo i Drzenin przyjęto jednogłośnie. 
  Uchwała Nr XXII/303/04 stanowi załącznik nr 13

Ad.X. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej   w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych na rok 2004". 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/304/04 stanowi załącznik nr 14

Ad.XI. Informacja o przebiegu prac związanych z przejęciem przez gminę Szpitala  Powiatowego w Gryfinie. 
Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie - załącznik nr 15.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proszę, aby w tej sprawie wypowiedziała się p. Jadwiga Szulc, która jest członkiem komisji powołanej przez Pana Burmistrza.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - zgodnie z ustawą o finansach publicznych,  pkt. 35 f uważam, że audytor jest ciałem doradczym Pana Burmistrza i nie może wnikać we wszystkie działania operacyjne. Może tylko doradzać. Wypowiedzieć się   w tej sprawie może Pan Burmistrz lub Pani Skarbnik. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - według mnie audytor może udzielić informacji. Chcemy dowiedzieć się jakie skutki finansowe pociągnie za sobą przejęcie  szpitala przez gminę.

Audytor Wewnętrzny p. Jadwiga Szulc - powołany zespół opracował materiał  związany z przygotowaniem dokumentacji i sprawozdaniem. Radni otrzymali w/w materiał. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy jeszcze informację przygotowaną na dzień 30 kwietnia br. Proszę, aby Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie zabrała głos w tej sprawie.
Następnie radni będą mogli zadawać pytania członkom zespołu powołanego przez Pana  Burmistrza.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy wszystka korespondencja dotycząca szpitala, która została zaadresowana do Przewodniczącego Rady i do radnych dotarła na dzisiejszą sesję? Proszę Pana Burmistrza o odpowiedź. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - należy uściślić, o jakie dokumenty chodzi?  Wszystkie materiały, które dotarły do Biura Obsługi Rady zostały powielone  i dostarczone radnym.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - chodzi mi o dokument, o którym mówi Pani Audytor, a dotyczy stanu finansowego szpitala. Dokument miał być również przekazany dla radnych. 

Audytor Wewnętrzny p. Jadwiga Szulc - pismo dotarło wczoraj bezpośrednio do Pana Burmistrza, gdyż tak jest zaadresowane. 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie p. Barbara Turkiewicz - chcę wyjaśnić, że informacje, o których mowa przekazywałam dwa lub trzy dni temu.  Być może nie dotarły one jeszcze do radnych. Materiały przekazałam przez kancelarię, a zaadresowane były do Burmistrza, Przewodniczącego Rady i radnych.  Informacja Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dotyczyła analizy stanu zadłużenia oraz jego przyczyn za okres 2001-2003 i zawierała sześć załączników. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w dniu wczorajszym około godz. 1200  byłem w Biurze Obsługi Rady i nie było tam materiału, o którym mówiła Dyrektor Szpitala.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - godzinę temu mówiłem, że wkrótce odbędzie się debata, podczas której przedstawione będą wszystkie materiały dotyczące  szpitala. Jeżeli materiał, o którym mowa w dniu wczorajszym dotarł do kancelarii,  a następnie trafił do dekretacji, to w dniu następnym powinien dotrzeć do Biura  Obsługi Rady. Wynika z tego, że w dniu dzisiejszym około godz. 1000 lub 1100  dotrze do BOR. Myślę, że Dyrektor Szpitala Powiatowego powinna przedstawić w dniu dzisiejszym informację, którą oprócz radnych wysłuchają również goście zaproszeni na  sesję. 
Wszyscy radni oraz goście, którzy zostaną zaproszeni na zamkniętą debatę w sprawie szpitala otrzymają powiadomienie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie p. Barbara Turkiewicz - w swojej informacji odniosę się do dwóch okresów, tj. na dzień 31.12.2003 r oraz za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. 
Najważniejszą sprawą przy przejęciu szpitala jest stan finansowy jednostki.
Następnie omówiła stan finansowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie.   Informację w tej sprawie radni otrzymali na piśmie w trakcie trwania sesji - załącznik nr 16.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - kiedyś jako gmina pomagaliśmy finansowo w przedsięwzięciach szpitala. Czy istnieje możliwość wykazania jaki wpływ miały środki finansowe przekazane przez gminę na wartość majątku szpitala? Szczególnie chodzi mi o sprzęt medyczny.   

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie p. Barbara Turkiewicz - od czasu, kiedy jestem dyrektorem jednostki pomoc gminy polegała na zwolnieniu szpitala z płacenia podatku od nieruchomości. Innej pomocy nie otrzymywałam. Myślę, że  dotyczy to zakupu USG. Na zakup tego sprzętu część pieniędzy dała gmina, a część powiat.
Chcę jeszcze powiedzieć dlaczego mnie oraz całemu personelowi szpitala zależy na tym by zmienił się organ tworzący.
Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja finansowa gmin oraz powiatów. Obecnie pojawiły się  możliwości pozyskania unijnych środków finansowych. Wpłynęło już zaproszenie do składania projektów na zakup sprzętu diagnostycznego. Podstawowym warunkiem jest to, że beneficjant musi mieć wkład własny. Szpital nie ma środków własnych. 
Powiat nie jest w stanie dać mi dotacji ani poręczyć kredytu. Wynika z tego, że są do wzięcia pieniądze, ale jak się nie ma własnych, to nie można ich otrzymać. Gdyby gmina chciała pomóc, to dotacja w wysokości 200 - 300 tys. zł pozwoliła by nam na otrzymanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 700 - 800 tys. zł na zakup sprzętu diagnostycznego. Proszę, by radni mieli to na uwadze.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy przejęcie szpitala wiąże się również z przejęciem budynku przychodni? Uważam, że jest to ważny obiekt dla szpitala. O czym jest mowa? Czy przejmujemy cały teren, tzn. budynek szpitala, przychodni i gruntów towarzyszących? Czy tylko budynek szpitala pochodzący z XIX wieku?  Czy to prawda, że debata nt. szpitala będzie tajna? Tak powiedział Pan Burmistrz. ważam, że sprawa dotyczy pieniędzy wszystkich mieszkańców Gryfina i debata  musi być jawna. Powinniśmy zaprosić mieszkańców do dyskusji społecznej.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie p. Barbara Turkiewicz - jeżeli chodzi o majątek, to aktem notarialnym otrzymaliśmy budynek szpitala, działkę oraz infrastrukturę przylegającą do szpitala.  Szpital zajmuje połowę przychodni. Zostało podpisane odrębne porozumienie  o bezpłatnym użytkowaniu. Płacimy tylko za media  

Radny Mieczysław Sawaryn - podczas rozmowy o szpitalu nie powinniśmy zapominać o budynku przychodni. Budynek szpitala pochodzi z XIX wieku i jako  obiekt nie daje wielkich możliwości rozwojowych.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie p. Barbara Turkiewicz - mam trochę odmienne zdanie. Budynek szpitala jest częściowo wyremontowany. Szpital jest mały, ale stwarza rodzinna atmosferę. W artykułach prasowych pacjenci dobrze wypowiadają się o szpitalu.  Ogłoszono już przetarg na budowę windy, której brak jest dużym problemem dla szpitala. Istnieje koncepcja rozbudowy części bloku operacyjnego w kierunku działki, na której znajdował się budynek administracyjny. Uważam, że szpital można  rozbudować na bazie istniejącego budynku. Na pewno nie można tego robić na bazie przychodni. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - uważam, że szpital należy przejąć łącznie  z przychodnią. Jeżeli obiekt przychodni zostanie sprzedany, to w przyszłości będziemy musieli płacić za badania, które przeprowadzane są w tym budynku.

Radny Mieczysław Sawaryn - obecnie Minister Zdrowia pracuje nad ustawą dotyczącą  służby zdrowia. Nie powinniśmy spieszyć się z przejęciem szpitala. Utrzymanie szpitala to zadanie powiatu. Uważam, że debata w sprawie szpitala nie powinna być tajna. Proszę, by Przewodniczący Rady odpowiedział, czy debata w tej sprawie będzie tajna, czy jawna?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - obrady w sprawie szpitala na pewno nie będą tajne.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - wiadome jest, że w Starostwie podjęto decyzję o sprzedaży części pomieszczeń w budynku przychodni. Wcześniej szpital miał korzyści np. z poradni okulistycznych, laryngologicznych, gabinetu fizykoterapii i innych. Jeżeli powiat podejmie decyzję o sprzedaży pozostałych pomieszczeń, to gdzie Pani Dyrektor Szpitala umieści pracowników, którzy obecnie pracują w budynku przychodni?Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie p. Barbara Turkiewicz - szpital  dostał w użyczenie wszystkie swoje pomieszczenia. Podpisano porozumienie w tej sprawie. Powiat nie może wyrzucić z tego budynku poradni specjalistycznych  i pracowni diagnostycznych. My te pomieszczenia mamy w użyczeniu. 

Radny Janusz Skrzypiński - czy sprawozdanie wypracowane przez zespół zostało przekazane do Starostwa? Czy jest odpowiedź Zarządu Powiatu odnośnie danych zawartych w sprawozdaniu? W zespole, który wypracował stanowisko nie uczestniczył nikt ze Starostwa. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - powołany przeze mnie zespół miał ocenić wszystkie materiały w sprawie szpitala, a dostarczone przez Starostwo i szpital. Na posiedzenia zespołu była zapraszane: p. Dyrektor Szpitala oraz Główna Księgowa w celu udzielania potrzebnych informacji. Zespół wypracował opinię, którą otrzymali radni. W dniu wczorajszym Dyrektor szpitala dostarczyła dodatkowe materiały, które w dniu dzisiejszym rozdano radnym. Wszystkie materiały będą omawiane podczas debaty. Nie będzie to tajna narada, bo decyzja odnośnie przejęcia szpitala podjęta będzie na sesji. Natomiast debata zaplanowana jest po to, by radni mogli szczegółowo zapoznać się z tym, co mamy przejąć? Co należy zrobić, by szpital nie był zadłużony, itp. Chodzi o to, by podczas podejmowania decyzji o przejęciu szpitala każdy radny posiadał w tej sprawie taką samą wiedzę jak Burmistrz, Starosta i Dyrektor Szpitala. Sprawa miała być rozstrzygnięta wcześniej, ale wszystko przedłużyło się w czasie z powodu mojej choroby.

Radny Janusz Skrzypiński - właśnie chodzi mi o to, by radni mieli świadomość nad czym głosują. Wobec powyższego wnioskuję o wyznaczenie terminu sesji, na którym będzie omawiany materiał dotyczący szpitala. Wcześniej należy powołać zespół składający się z pracowników Starostwa i Gminy. W pracy zespołu powinna również uczestniczyć Dyrektor Szpitala. Materiał przedstawiony radnym będzie wówczas szczegółowo uzgodniony. Unikniemy wówczas takich sytuacji, że każda ze stron będzie przedstawiała swoje dane. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że nie należy już powoływać żadnych komisji. Każdy z radnych otrzyma materiały wypracowane przez komisję, którą wcześniej powołałem oraz materiały dostarczone przez Dyrektor Szpitala.  Tydzień przed debatą radni otrzymają zawiadomienie. Każdy radny będzie mógł zadawać pytania, aby podczas podejmowania decyzji miał świadomość za czym głosuje.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - z materiału przedstawionego przez komisję wynika co innego, niż mówi Dyrektor Szpitala. Z wyjaśnień p. Dyrektor wynika, że zmieniła się sytuacja finansowa szpitala. Radni jednak nie otrzymali wcześniej materiału  przedstawionego przez p. Dyrektor Szpitala. Poprosimy p. Starostę, aby poinformowała nas jak wygląda sprawa

Audytor Wewnętrzny Jadwiga Szulc - wszystkie informacje ujęte w sprawozdaniu są zgodne. Sprawozdanie podpisała Dyrektor Szpitala oraz Główna Księgowa. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - aby sprawa było wyjaśniona do końca  proponuję spotkanie wszystkich radnych.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie p. Barbara Turkiewicz - informowałam już, że tylko jeden wskaźnik i dwie wartości uległy zmianie. Komisja pracowała przed podpisaniem aktu notarialnego i w związku z tym wartość posiadanego majątku jest inna. Przekazany został majątek o wartości w granicach 1.127 tys. zł. oraz środki  trwałe. Obliczony od tego wskaźnik zadłużenia jest inny niż w sprawozdaniu. Wszystkie pozostałe dane są takie same.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - rozumiem, że odpowiadam na  wniosek radnej o udzielenie mi głosu. Chciałam poinformować, że do Starostwa Powiatowego w Gryfinie nie wpłynęło sprawozdanie. 
Nieoficjalną drogą otrzymałam je i zapoznałam się z treścią. Na piśmie ustosunkowałam się do sprawozdania. Nie mogłam jednak tego zrobić oficjalnie.   Niektóre punkty sprawozdania wymagają komentarza. Na przykład interpretacja odnośnie tego, czy zadania obronne są zadaniami obligatoryjnymi, określonymi  w statucie szpitala i czy mają być refundowane przez powiat? Czy refundacja ma nastąpić na konto gminy? Zgodnie z przepisami jest to zadanie szpitala, a nie jednostki samorządowej. Takich wątpliwości jest więcej. Po otrzymaniu sprawozdania oficjalną drogą ustosunkujemy się do nich na piśmie.
W ostatnim etapie spotykaliśmy się wiele razy. Radzie Powiatu przedstawione zostało porozumienie. Pan Burmistrz do ostatniej chwili, a nawet w dniu sesji składał swoje wnioski, które Rada Powiatu uwzględniła. My jesteśmy do dyspozycji i chcielibyśmy pracować. O działalności komisji dowiedziałam się z prasy. Deklaruję swoją chęć oraz moich pracowników do pracy w komisji.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - byłem przekonany, że Pani Starosta jest na bieżąco informowana o sytuacji, bo przecież jest to majątek Starostwa. 

Radny Jacek Warda - jestem zaskoczony wypowiedzią p. Starosty oraz radnej  Magdaleny Chmury - Nycz. Nie wiem, czyje interesy obecnie reprezentuje nasza radna? 
Uczestniczyłem w pracach komisji powołanej przez Pana Burmistrza. Muszę stwierdzić, że o wszystkie potrzebne dokumenty komisja zwracała się do Starostwa. Trudno więc było nie wiedzieć o działaniu komisji. Ponadto w pracach komisji uczestniczyła  Główna Księgowa. Powinna również uczestniczyć Dyrektor Szpitala, ale nigdy jej nie widziałem. Burmistrz powołał komisję po to, by przeanalizowała dokumenty finansowe szpitala dostarczone przez powiat. Nie widzę więc konieczności zawiadamiania wszystkich, że taka komisja istnieje. Komisja miała za zadanie ocenić stan finansowy oraz organizacyjny szpitala. Do tej pory Starostwo czerpało korzyści z dzierżawy pomieszczeń w przychodni. Obecnie przekazując szpital bez budynku przychodni pozbawia się szpital dochodów z dzierżawy pomieszczeń. Podczas trwania sesji powiatowych przeforsowuje się uchwały, które powalają powiatowi na sprzedaż  pomieszczeń, w których mieszczą się gabinety lekarskie dla specjalistów mających kontrakty zawarte ze szpitalem. Tak się dzieje, chociaż porozumienie było inne. Jeżeli teoretycznie zakłada się, że można dobudować nową część szpitala, nową salę operacyjną to rozumiem, że dla szpitala należy przekazać również budynek przychodni  i OIOM-u. Nie powinno wchodzić w grę bezpłatne użytkowanie. Do tej pory za wynajem pomieszczeń w budynku przychodni wpływała kwota około 23 tys. zł rocznie. Obecnie szpital będzie pozbawiony takiej kwoty. Uważam więc, że potrzebna jest debata w tej sprawie.  Z uchwały Rady Powiatu wynika, że istnieje możliwość sprzedaży wszystkiego. I tak się dzieje. Jednak nieprawdą jest, że sprawozdania są rozbieżne. Rozbieżne są informacje powiatu odnośnie porozumienia i to jest sprawa, nad którą powinniśmy się zastanowić. Jeżeli chcemy utrzymać szpital, to wspólnie powinniśmy się zastanowić jak to zrobić. Może należy działalność szpitala w jakiś sposób wspomóc lub dać możliwość zarobkowania. powinniśmy zrobić wszystko, by utrzymać szpital.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - jestem za przejęciem szpitala przez gminę.
Uważam, że jest to naszym obowiązkiem wobec mieszkańców. Powinniśmy jednak mówić o całym terenie. O budynkach OIOM - u i przychodni. Jestem zaskoczony informacją, że w budynku przychodni sprzedano niektóre pomieszczenia. 

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - w uchwale Rady Miejskiej z lipca 2003 roku jest zapis: § 1 pkt.3 "przekazanie przez powiat w użyczenie na czas nieokreślony lokali zajmowanych przez Oddział Intensywnej Terapii Szpitala", pkt.4 "przekazanie przez powiat w użyczenie na czas nieokreślony lokali zajmowanych przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie  w budynku Przychodni Nr 1 położonej w obrębie 3, działka nr 167/3".  Przez rok wszystkie możliwe komisje oraz organy powiatu zajmowały się realizacją tej uchwały. Nie ma w niej mowy o sprzedaży Oddział Intensywnej Terapii. Nie ma również mowy o sprzedaży części budynku Przychodni Nr 1. Natomiast zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiat Gryfiński wydzielił i udostępnił w formie umowy użyczenia szpitalowi wszystkie pomieszczenia, o które proszono. Gdyby okazało się, że szpitalowi potrzebne są dodatkowe pomieszczenia, to nie ma problemu. Jednak do dnia dzisiejszego nie było rozmów w tej sprawie, a życie nie stoi w miejscu. Powiat Gryfiński zamierza spłacić zobowiązania wobec byłych pracowników SPZOZ, wśród  których są lekarze i pielęgniarki. Musimy więc wykazać dużą aktywność  w poszukiwaniu środków finansowych na ten cel. Dlatego nie należy traktować jako zarzutu tego, że powiat dysponuje nieruchomościami, których jest właścicielem. Nigdy nie zamierzaliśmy podejmować decyzji, które uniemożliwiły by funkcjonowanie szpitala i niepublicznych ZOZ - ów znajdujących się w budynku przychodni. Przychodnia jest w kształcie litery "L" i jej krótsze ramię stanowią pomieszczenia niepublicznego ZOZ-u. Spółka lekarska, która go prowadzi wystąpiła o wykup pomieszczeń, które są ich miejscem pracy.   W uchwale Rady nie było żadnych przeciwwskazań w tej sprawie. 

Radny Mieczysław Sawaryn - nawet jeżeli w uchwale był zapis, że starostwo odda w użyczenie dla szpitala obiekt OIOM-u i przychodni, to nie może już oddać całego obiektu przychodni, bo sprzedaje część pomieszczeń. Klub prawicowy uważa, że każdy powinien robić to, co do niego należy. Jesteśmy samorządem gminnym. Ustawodawca nałożył opiekę zdrowotną na samorząd powiatowy. Wywołaliśmy niepotrzebną dyskusję w sprawie przejęcia szpitala. Daliśmy nadzieję mieszkańcom oraz pracownikom służby zdrowia. Teraz dochodzi do kłótni. Każda ze stron podaje inne wiadomości do prasy. Obecnie już prawie godzinę rozmawiamy na temat szpitala. Nie wiemy, czy gmina  przejmie szpital, czy nie? Gmina ma swoje obowiązki nałożone przez ustawodawcę. Powinniśmy się zająć budową lokali socjalnych i innymi poważnymi zadaniami.  Wszyscy mieszkańcy płacą duże podatki na zdrowie i niech powiat tymi pieniędzmi  administruje. Jeżeli szpital jest w trudnej sytuacji, to rozmawiajmy o tym jak mu pomóc. Gmina nie powinna przejmować go od powiatu, bo to nie nasze zadanie. Gmina może przekazać dotację na utrzymanie szpitala. 

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - chciałam powiedzieć, że to nie powiat złożył wniosek o przejecie szpitala przez gminę. Jednak Powiat Gryfiński poważnie traktuje deklaracje władz samorządowych Miasta i Gminy Gryfino. Pierwszą  deklarację, tj. wniosek złożył Pan Burmistrz na sesji Rady Powiatu. Drugą deklaracją  był wniosek Pana Burmistrza złożony na kolegium Wójtów i Burmistrzów gmin wchodzących w skład powiatu. Trzecią deklaracją było podjęcie uchwały intencyjnej  przez Radę Miejską w Gryfinie. Proszę wybaczyć, ale ciężka praca wielu ludzi zarówno z powiatu jak i gminy podjęta była tylko dlatego, że to gmina wyraziła chęć przejęcia szpitala. To prawda, że realizacja zadań przypisana jest określonym jednostkom. Nie oznacza to jednak, że te jednostki na podstawie ustaw ustrojowych nie mogą sobie przekazywać zadań. Taka możliwość istnieje. Są Szpitale Powiatowe przejęte przez gminę i tak jest w Nowogardzie oraz innych miastach. Istnieją powiaty, w których nie ma żadnego szpitala powiatowego. Tak jest  w Gryficach. Nie ma więc przesądzonych rozwiązań w tej sprawie. To my jako samorząd musimy je wypracować. Organ prowadzący jakim jest powiat nie otrzymuje na realizację tego zadania ani złotówki z żadnego źródła. Budżet wszystkich jednostek zajmujących się ochroną zdrowia nie jest skonsolidowany, ani z powiatem, ani  z gminą. Pieniądze, które wpływają na konto szpitala nie przechodzą przez budżet powiatu i nigdy nie będą przepływały przez konto gminy. Tak stanowią przepisy.

Radny Marek Sanecki - uważam, że decyzja o przejęciu szpitala przez gminę jest ważniejszą niż prywatyzacja PEC. Zanim będę wiedział jak głosować w tej sprawie wcześniej chciałbym dowiedzieć się, czym oprócz leczenia zajmuje się szpital? Jakie ma możliwości do zarobkowania pieniędzy? Jaką posiada kadrę? Proszę, aby do czasu debaty dostarczono radnym informacje w tej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pamięć mamy krótką i zawodną. Decyzja o chęci przejęcia szpitala przez gminę powstała wówczas, gdy wójtowie  i burmistrzowie z naszego powiatu odmówili pomocy w utrzymaniu szpitala. Istniało wówczas realne zagrożenie, że szpital zaprzestanie swojej działalności i 150 osób zostanie bez pracy. Wówczas powiedziałem, że należy udzielić pomocy finansowej  na działalność szpitala, a 150 osób nadal będzie miało pracę. Pisała o tym prasa. Ponadto przez rok trwały żmudne prace związane z przejęciem szpitala. Rok temu na całym majątku szpitala komornik zrobił zajęcie za zadłużenie. Na dzień dzisiejszy przeprowadzono inwentaryzację majątku szpitala. Po rocznej pracy starostwa oraz gminy przedstawiliśmy radnym materiały do dyskusji. Przecież to Rada upoważniła mnie do rozpoczęcia rozmów na temat przejęcia szpitala przez gminę. Za dwa lata społeczeństwo rozliczy nas za to, co zrobiliśmy dla mieszkańców. Co zrobiliśmy, by obiekty sportowe wyglądały coraz lepiej? Co zrobiliśmy by poprawić sytuację na CW  "Laguna"? Co zrobiliśmy dla mieszkańców Gryfina w zakresie służby zdrowia? Uważam, że gmina powinna przejąć szpital, bo jako organ posiada środki własne.  Jest więc w stanie sięgnąć po środki pomocowe. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie  rozszerzyć działalność szpitala. Na bazie istniejącego szpitala można rozbudować opiekę profilaktyczną i lekarską nad naszą młodzieżą.  Wiem, że nie przekonam wszystkich radnych do przejęcia szpitala przez gminę. Jednak mam nadzieję, że przekonam większość, co umożliwi nam przejęcie szpitala. Czas pokaże, czy była to decyzja dobra, czy zła? W naszym szpitali jest około 80  lóżek. Pomieszczenia w szpitalu nie odbiegają standardem od pomieszczeń w klinikach. Pozostała do wykonania winda. Uważam, że dyskusję w sprawie szpitala należy odłożyć do czasu debaty. Wcześniej należy dokładnie zapoznać się z materiałami w tej sprawie. Chcę jeszcze poinformować, że 23 lutego 2004 r. wysłałem do Starostwa Powiatowego pismo z informacją, że powołany został zespół, o którym mówiła Pani Starosta. Nie powinniśmy szukać tego, co nas dzieli, tylko to co nas łączy. Spotkamy się podczas debaty i omówimy wszystkie niejasności. Istnieje możliwość przejęcia przez gminę szpitala z dniem 1 lipca br. 

Radny Czesław Kapusta - Pani Starosta powiedziała, że nie otrzymuje środków celowych na utrzymanie szpitala. Gmina również nie otrzymuje zbyt wiele środków celowych na zadania zlecone. Trudna sytuacja finansowa w szpitalu powstała po wprowadzeniu przez sejm ustawy o podwyższeniu płac dla personelu.   W podobnej sytuacji była gmina, a sprawa dotyczyła nauczycieli dyplomowanych. Wówczas gmina musiała wydać ponad 200 tys. zł. na płace dla nauczycieli, a nie dostała na ten cel żadnej dotacji.  Chociaż służba zdrowia nie jest naszym zadaniem, to udzielaliśmy dla niej pomocy w czasie, kiedy dyrektorem był p. Mróz. Muszę jednak podkreślić, że gmina ma swoje zadania, z realizacji których musimy się wywiązać. Do czasu debaty nad przejęciem szpitala powinniśmy zapoznać  się dokładnie z wszystkimi materiałami w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proszę, o przygotowanie dokładnych materiałów w tej sprawie i dostarczenie ich radnym przed debatą.

Ad.XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Eugeniusz   Kuduk.

Ad. 455/XXII/04 - Straż Miejska przygotowuje pisma do tych, którzy jeszcze nie wykosili trawy na swoich terenach. W treści pisma  określony jest termin do kiedy należy wykosić trawę. Osoby, które nie wykonają zadania w terminie zostaną ukarane mandatami.

Ad. 456/XXII/04 
       457/XXII/04 
       458/XXII/04
 - interpelacje prześlemy do właściciela drogi z prośbą o realizację zadania. Radnemu udzielimy pisemnej odpowiedzi.

Ad. 460/XXII/04 - zastanawialiśmy się nad formą pomocy przy remoncie Ośrodka Wypoczynkowego w Wirowie. Ustaliliśmy z właścicielem tego  terenu, że gmina zatrudni tam na okres letni dwóch ratowników, a właściciel obiektu udostępni ratownikom nieodpłatnie domek, w którym będą mogli mieszkać przez ten czas. Osobom prywatnym gmina nie może udzielać pomocy finansowej. Ponadto planujemy zorganizować zieloną linię do Wirowa. Z tego co wiem, to  p. Frączak zainteresowany jest również uruchomieniem linii kolejowej. W rozmowach z PKP uczestniczy radny Kazimierz Fischbach.

Ad. 461/XXII/04 - zainteresujemy się sprawą, o której mowa w interpelacji.

Ad. 462/XXII/04 - w sesji uczestniczyła Starosta Powiatu p. Ewa De La Torre i słyszała treść interpelacji. Mam nadzieję, że zajmie się sprawą. 

Ad. 463/XXII/04 - jeżeli chodzi o renowację boiska, to zrobiliśmy to, co dało się zrobić, bo mało było czasu. W dniu dzisiejszym odbywa się tam duża impreza. Organizacyjnie jest tam bardzo źle. Wczoraj wieczorem ściągnięto mnie z domu na stadion. W dniu dzisiejszym PUK, PEC oraz harcerze zrobili wszystko, co było możliwe. Przyjechali goście z Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Na stadionie nie było nikogo z organizatorów. Pojechałem na miejsce i okazało się, że klub jest zamknięty, a na stadionie jest jeden pijany pracownik. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To prawda, że po deszczu zaczęło z murawy na stadionie wychodzić szkło. Poprosiłem  o pomoc przy zbieraniu szkła jednostkę wojskową. Przedstawiciel UKS zadzwonił do mnie i powiedział abym zorganizował grupę dzieci szkolnych do zbierania szkła na stadionie. Zapytałem, czy 300 dzieci wchodzących w skład UKS - u nie są dziećmi szkolnymi? Potwierdził, że są to dzieci szkolne. Do zbierania szkła skierowałem dodatkowo jednego bezrobotnego. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym wszystko będzie w porządku. 

Ad. 464/XXII/04 - 80 tys. zł na utrzymanie stadionu przez cały rok, to nie jest wcale dużo. Uważam, że należy przykryć sztuczną nawierzchnią piasek na stadionie, a dopiero potem zrobić porządek z nawierzchnią, na której rośnie trawa. Chodzi o to, by zespoły piłki nożnej miały miejsce do treningów. Remontu wymaga również znajdujący się tam budynek. Należy wykonać projekt na remont całego stadionu, a następnie znaleźć pieniądze na jego realizację. Udało się nam zdobyć 500 tys. zł na remont stadionu przy Gimnazjum  w Gryfinie. W/w kwotę przyznało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie jest to dużo, bo na wykonanie kosztorysu potrzeba 2,5 mln zł. Musimy szukać brakujących środków finansowych.

Ad.465/XXII/04 - będą ustawione kosze na śmiecie wzdłuż ul. Pomorskiej w Gryfinie.

Ad.466/XXII/04 - zamontowanie desek na murku przy cmentarzu w Gryfinie jest bardzo dobrym pomysłem. Interpelację przyjmujemy do realizacji.

Ad.467/XXII/04 - udzielimy pisemnej odpowiedzi. 

Ad. 468/XXII/04 - Straż Miejska będzie częściej patrolowała teren w okolicy wieżowców.

Ad. 469/XXII/04 - udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Ad. 470/XXII/04 - udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Ad. 471/XXII/04 - postaramy się naprawić wyrwę, o której mowa w interpelacji. 

Ad. 472/XXII/04 
       473/XXII/04
       474/XXII/04
- udzielimy odpowiedzi na piśmie. 

Ad. 475/XXII/04 - interpelację przyjmujemy do realizacji.

Ad. 476/XXII/04 - udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - na dzisiejszą sesję miał być przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. W uchwale miał być ujęty zapis  o przekazaniu brakujących środków finansowych dla OPS.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - projekt uchwały w tej sprawie przedstawiony będzie na sesji w czerwcu br.

477/XXII/04 
478/XXII/04 
479/XXII/04 
480/XXII/04
- udzielimy odpowiedzi na piśmie. 

Ad. 481/XXII/04 - na następnej sesji uhonorujemy Tadeusza Lipkę za pracę plastyczną, którą wykorzystano podczas obchodów Dni Gryfina.

Ad. 482/XXII/04 - odbędzie się spotkanie w sprawie, o której mowa w interpelacji.

Ad. 483/XXII/04 - udzielimy odpowiedzi na piśmie. 

Ad. 484/XXII/04 - droga, o której mowa w interpelacji należy do Nadleśnictwa. Chcemy przejąć w/w drogę do zasobów gminy. Będziemy się starali na bieżąco łatać dziury na tej drodze.

Ad. 486/XXII/04 - w krótkim terminie zwołamy zebranie w Parsówku, na którym nastąpi wybór sołtysa. 

Ad. 487/XXII/04 - wyjaśnimy sprawę, o której mowa w interpelacji.

Ad. 488/XXII/04 - postaramy się wyjaśnić sprawę.

Ad. 490/XXII/04 - zajmiemy się sprawą. Ad. 491/XXII/04 - znak ograniczający prędkość przez Pniewo do 40 km/godz ustawiono
zgodnie z wnioskiem mieszkańców. Dowodem na to są protokoły z zebrania wiejskiego.

Ad. 492/XXII/04 - trwa porządkowanie ścieżki rowerowej.

Ad. 494/XXII/04 - wystąpimy do właściciela drogi z prośbą o zajęcie się sprawą.

Ad. 495/XXII/04 - zainteresuje się sprawą.

Ad. 496/XXII/04 - mam nadzieję, że Starosta Powiatu pomoże w załatwieniu sprawy, o której mowa w interpelacji.

Ad. 497/XXII/04 - postaramy się na bieżąco załatwić sprawę. Możemy wspólnie z radnym pojechać i zobaczyć jak to wygląda na miejscu. 

Ad. 498/XXII/04 - udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Ad.499/XXII/04 - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" postanowił zrealizować zadanie dotyczące utworzenia placu zabaw dla dzieci w okolicy wieżowców w Gryfinie. Nie będzie już czekał na porozumienie z innymi Spółdzielniami. Chcę nadmienić, że obecnie już w czterech wsiach budowane są place zabaw dla dzieci. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - podczas dyskusji na temat Szpitala Powiatowego mówiłam, że nie otrzymaliśmy materiału w tej sprawie na dzisiejszą sesję.  Materiał ten otrzymaliśmy dopiero teraz. Również na tą sesję nie wpłynęło pismo od Państwa Krystyny i Kazimierza Rudyńskich. Jest to pismo skierowane do Pana Burmistrza i do wszystkich radnych. Sprawa poruszona w piśmie dotyczy zakupu komunalnego lokalu przy ul. 1 Maja 20A  w Gryfinie w trybie bezprzetargowym. Na jednej poprzednich sesji podjęliśmy uchwałę o sprzedaży lokalu w trybie nieograniczonym. Bardzo proszę, by Pan Burmistrz  oraz Radca Prawny przeanalizowali dokument, bo wkradła się tam jakaś nieścisłość. 

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - w tej sprawie prowadzone były dyskusje. Były próby pojednania osób zainteresowanych. Spotkania kończyły się kłótnią. Radca Prawny przejrzał wszystkie dokumenty. Pismo, o którym mówi radna wpłynęło do Urzędu w dniu wczorajszym. Pocztę dekretowałem o godz. 1500. W dniu dzisiejszym wpłynęło do kancelarii, a stamtąd do Biura Obsługi Rady 
Dlatego też radni nie otrzymali jeszcze tego pisma. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - o dokumentach w sprawie szpitala również mówił Pan, że wpłynęły w dniu wczorajszym, a dekretacja jest z dnia 25 maja br. Wynika z tego, że procedura dekretacji w Urzędzie trwa dwa dni.  

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - przecież radna nie wie, kiedy mam czas na dekretowanie poczty. Może się zdarzyć tak, że przez dwa dni poczta leży na biurku  i nie mam czasu zająć się nią, bo jestem sam i mam wiele innych zajęć. Jeżeli chodzi o dokumenty dotyczące szpitala, to trzeba zebrać wszystkie, zapoznać się z ich treścią, a dopiero potem wysnuć wnioski.

Ad.XIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w dniu dzisiejszym radni otrzymali dodatkowe informacje. Między innymi jest informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
Rozdano również sprawozdanie zespołu uzgodnień w sprawie przejęcia Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
Proszę zachować wszystkie materiały. Przydadzą się podczas debaty na temat przejęcia szpitala. Ponadto chcę poinformować, że 8 czerwca br. w godz. od 1200 do 1400  w Starostwie Powiatowym będzie Poseł RP p. Stanisław Kalęba, który jest Zastępcą Przewodniczącego Integracji Europejskiej. Podczas spotkania można będzie dowiedzieć się o sposobie pozyskiwania funduszy unijnych, o obecnych podatkach rolników i o projektach podatkowych, które są w trakcie przygotowania oraz  o proponowanych zmianach w przepisach dotyczących KRUS. Zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniu.18 czerwca br. o godz.1500 w Urzędzie Miasta  i Gminy odbędzie się debata nt. sportu w Gminie Gryfino. W spotkaniu wezmą udział prezesi klubów sportowych oraz przedstawiciele środowisk sportowych. 
Debata dotycząca oświaty odbędzie się w miesiącu sierpniu br., przed rozpoczęciem roku szkolnego.
W odpowiedzi na wystosowany do Telewizji Polskiej protest radnych w sprawie reportażu pt. "750 - lecie" otrzymaliśmy odpowiedź. Treść odpowiedzi radni otrzymali.
Uważam, że nie należy komentować udzielonej odpowiedzi.
22 czerwca br. o godz. 900 odbędzie się następna sesja.
Jeden z mieszkańców chce zabrać głos. Zanim udzielę głosu, to pragnę poinformować, że obowiązują pewne zasady dotyczące chęci zabrania głosu na sesji. Chciałbym, aby odbywało się to w cywilizowany sposób. Nie należy przekrzykiwać Pana Burmistrza lub kogoś, kto w tym czasie przemawia. Udzielam głosu Prezesowi Klubu Sportowego "Energetyk" w Gryfinie. 

Prezes Klubu Sportowego "Energetyk" w Gryfinie Paweł Nikitiński - w dniu dzisiejszym od rana otrzymywałem telefony dotyczące szczegółów funkcjonowania klubu sportowego "Energetyk" i krótkich opinii wypowiadanych dość enigmatycznie. Związane to było z dzisiejszym Wojewódzkim Finałem Turnieju Marka Wielgusa - parlamentarzysty, który zginął przed kilku laty w katastrofie samolotowej. Wielkiego miłośnika piłki nożnej. Przeprowadziłem rozmowę z Wiceprezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Rozmowa dotyczyła przygotowania obiektów sportowych "Tytan". Z Zastępcą Burmistrza p. Eugeniuszem Kudukiem rozmawiałem o przygotowaniu obiektów sportowych na przeprowadzenie wielkiej imprezy, która jest swoistą nobilitacją i dla klubu i dla miasta. Radnych zapraszam po sesji na stadion, gdyż zawody będą trwały do późnych godzin popołudniowych.  Wstępne ustalenia jakie zapadły pomiędzy Zastępcą Burmistrza, moja osobą i Prezesem uczniowskiego klubu sportowego "Energetyk Junior Gryfino" zmierzały do tego, by  płyta zniszczona podczas obchodów "Dni Gryfina" na dzień 27 maja br. była doprowadzona do użyteczności i nie zagrażała bezpieczeństwu dzieci. Przepraszam Przewodniczącego Rady oraz radnych za emocjonalne wystąpienie, ale to co mówił Zastępca Burmistrza mija się z prawdą. Dzieci naszego klubu sportowego same zbierały szkło na płycie stadionu. Jest to udokumentowane fotograficznie. Nie prosiliśmy Pana Kuduka o to, by robiły to dzieci ze szkół. Poprosił nas o to Dyrektor Centrum Wodnego "Laguna" ofiarując w zamian bilety. Nie przyjęliśmy biletów. Zrobiliśmy to sami, przy udziale nastolatków oraz zawodników klubu sportowego "Energetyk". Moje wystąpienie zmierza do konkluzji skierowanej do radnych, by przy tej ilości pieniędzy, które co miesiąc wypływają z kasy miejskiej na utrzymanie  obiektów sportowych nasze dzieci z klubu sportowego, których jest około 100 oraz nasi zawodnicy z klubu sportowego mogli funkcjonować w normalnych warunkach. My szanujemy prawo Pana Burmistrza do decyzji w sprawie organizowania "Dni Gryfina"  na obiektach sportowych "Energetyk". Uważam, że jest to dobry pomysł. Jednak chcielibyśmy, by płyta na stadionie oraz obiekty wróciły do normy. Jeżeli chodzi o organizatorów dzisiejszego turnieju, to chcę poinformować, że nie jest nim klub sportowych "Energetyk", ani uczniowski klub sportowy "Energetyk Junior Gryfino". Organizatorem jest Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, który  zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w organizacji. Do Pana Burmistrza w tej samej sprawie zwrócił się Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Pan Burmistrz jest więc poinformowany, że turniej odbędzie się u nas. My ze swej strony zrobiliśmy wszystko, aby impreza przebiegła w sposób prawidłowy, chociaż nie było to naszym obowiązkiem. W dniu wczorajszym w późnych godzinach popołudniowych dobre imię  klubu sportowego "Energetyk" i uczniowskiego kluby sportowego "Energetyk Junior Gryfino", mówiąc delikatnie zostało postawione w niezbyt dobrym świetle, ubolewam, że przez Zastępcę Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - byłem bezpośrednim uczestnikiem wczorajszych  wydarzeń. Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej zadzwonił najpierw do mnie i poprosił o pomoc. Pomoc miała dotyczyć zasypania dziur, gdyż w niektórych miejscach były głębokie na 30 cm. Na zasypanie dziur nie potrzeba wydawać  pieniędzy z budżetu gminy. Wystarczyło kilka taczek, dwie łopaty oraz kilku panów, którzy stoją nieraz przez pół dnia pod słupkami i nic nie robią. Dobrą organizacją pracy można było rozwiązać problem, bez nakładów finansowych. Wcześniej rozmawialiśmy o mającym odbyć się turnieju i wszystko miało być przygotowane. Miały być załatwione przenośne toalety dla dzieci, namioty, itp. Wczoraj okazało się, że nic nie zostało przygotowane, a na turniej przyjeżdża około  900 dzieci. Jeżeli deklaruje się jakąś pomoc, to należy się z niej wywiązać. W dniu wczorajszym wspólnie z Zastępcą Burmistrza p. Kudukiem do godz. 2100 pomagaliśmy w załatwieniu różnych spraw, aby turniej mógł odbyć się w znośnych warunkach.  Dzięki zaangażowaniu Zastępcy Burmistrza p. Eugeniusza Kuduka turniej może się odbyć. Mam nadzieję, że w niedługim czasie gmina przejmie obiekty sportowe i powołany zostanie zarząd, który będzie dbał w należyty sposób o ten teren. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dyskusja, która odbyła się przed chwilą świadczy o tym, że zdążamy w dobrym kierunku. Po wysłuchaniu dyskusji, chcę powiedzieć, że zrobię wszystko by na najbliższą sesję przygotowany został projekt  uchwały w sprawie przejęcia obiektów sportowych przez gminę z dniem 1 lipca br. Obniżona też zostanie dotacja dla CW "Laguna" o kwotę, która przeznaczona jest na utrzymanie obiektów sportowych.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki: 

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 6,
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 7,
 8. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino - załącznik nr 8,
 9. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 9,
 10. Uchwała nr XXII/300/04 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała nr XXII/301/04 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała nr XXII/302/04 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała nr XXII/303/04 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała nr XXII/304/04 - załącznik nr 14,
 15. Informacja o przebiegu prac związanych z przejęciem przez gminę Szpitala Powiatowego w Gryfinie - załączniki nr 15 i 16. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz