Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/04 z XXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 22 czerwca 2004 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1220

Radni nieobecni:
- Artur Nycz,
- Maciej Szabałkin.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - chciałem poinformować, że z powodu choroby  w obradach sesji nie uczestniczy Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk. 

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 19 radnych. Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4. 

Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany: 

 • pkt. XIV. otrzymał nowe brzmienie: " Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 10/XXIII,
  2. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie" oraz zakupu sprzętu medycznego - DRUK Nr 10-1/XXIII.
   Projektu uchwały omówiły tylko dwie Komisje, tj. Rewizyjna oraz Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
 • wprowadzono jako pkt. XVI. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów - DRUK  Nr 12/XXIII.
  Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.
  Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali dodatkowy załącznik do w/w projektu uchwały.
 • jako pkt.XVII. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) - DRUK Nr 13/XXIII.
  Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersje porządku obrad sesji - załącznik nr 5. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z porządku obrad sesji wycofałem projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXIII, ponieważ podjęcie tej uchwały jest przedwczesne.
Zgodnie z propozycją radnych wycofałem również projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 2-5/XXIII.
Ponieważ radni uważają, że cena działki jest za wysoka, będziemy negocjowali jej obniżenie.

Innych uwag nie zgłoszono.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXII sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół  z XXII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie mandatu radego Jacka Wardy. Kopię pisma radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 7. 
Zbliża się zakończenie roku szkolnego. Proszę radnych by zadeklarowali, w której szkole będą uczestniczyli w zakończeniu roku.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Antoni Rak
502/XXIII/04
- dziękuję Panu Burmistrzowi oraz służbom inwestycyjnym za wymianę okien w parterowej części budynku "Pod Platanem". Obecnie nowe okna są  w całym budynku. Jednak z przykrością muszę stwierdzić, że na parterze oraz w niższej części budynku nie wymieniono żadnej instalacji. Chodzi mi o instalację wodną, CO oraz pozostałą. Cała instalacja jest  w bardzo złym stanie i należy ją wymienić. Zakończenie remontu budynku miało nastąpić na koniec lipca br. Jednak remont przedłuży się do września lub października br.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
503/XXIII/04
- mieszkańcy budynku przy ul Grunwaldzkiej w Gryfinie skarżą się, że  dużą uciążliwością dla nich jest bardzo głośno pracująca maszyna. Maszyna ustawiona jest na podwórku pomiędzy blokiem mieszkalnym,  a budynkiem "Pod Platanem". Natomiast plac z drugiej strony budynku jest pusty i pracująca tam maszyna nie będzie nikomu przeszkadzała. W imieniu mieszkańców proszę o ustawienie maszyny z drugiej strony budynku, bo z powodu przedłużającego się remontu mieszkańcy przez całe lato nie będą mogli otwierać okien w swoich mieszkaniach.

504/XXIII/04 - otrzymałam odpowiedź, że na drogach powiatowych nie montuje się progów zwalniających. Wobec powyższego proszę o wystąpienie do właściciela drogi w Krajniku z prośbą o wykonanie poboczy. Proszę również, aby Policja częściej patrolowała prędkość pojazdów na tej drodze.  

Radna Magdalena Chmura - Nycz
505/XXIII/04
- pisemna interpelacja stanowi załącznik nr 8. ( strona_1   strona_2)

Radny Mieczysław Sawaryn
506/XXIII/04
- w tym roku miała być remontowana ulica Letnia oraz ulica od Zygmunta Krasińskiego do sklepu NETTO w Gryfinie. Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała swoje zadanie w tym rejonie. W dniu dzisiejszym otrzymałem informację, że prawdopodobnie w/w inwestycje nie będą zrealizowane  w roku bieżącym. Czy to prawda? Jeżeli tak jest naprawdę, to jaki wpływ mają na to wydatki poniesione na nieplanowane wcześniej zadania?

Radny Janusz Skrzypiński
507/XXIII/04
- w okresie wakacyjnym w miejscowości Steklinko należy wykonać nawrotnicę dla autobusu dowożącego dzieci do szkoły. Nawrotnicę można wykonać na wzór takiej jaka jest w miejscowości Włodkowice.  Obecnie kierowca autobusu dokonuje manewru nawracania na prywatnej działce.

508/XXIII/04 - należy załatać dziury na drodze łączącej Sobiemyśl z drogą powiatową.

509/XXIII/04 - należy dokończyć konserwację drogi na trasie Gryfino - Pyrzyce, przez miejscowość Chwarstnica. Wykonano konserwację tylko do Chwarstnicy. Proszę o zajęcie się sprawą.

510/XXIII/04 - gmina powinna zorganizować spotkanie z zarządcami terenów w naszym   mieście, tj. Spółdzielniami Mieszkaniowymi, GTBS oraz Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Podczas spotkanie należy omówić  sprawę związaną ze swobodnym dojazdem do poszczególnych bloków  mieszkalnych. Zakupiono już podnośnik hydrauliczny, który ma zastosowanie przy gaszeniu pożaru. Jednak musi być swobodny dojazd do budynków.  Na spotkaniu należy powołać zespół, który sprawdzi w terenie, do których  budynków nie ma dojazdu i przygotuje propozycje rozwiązania tego problemu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
511/XXIII/04
- w trakcie realizacji inwestycji związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków i budową kanalizacji ściekowej na Północy Gminy stwierdziłem,  że na jednym z odcinków są nieprawidłowości. Nieprawidłowości związane są z niewłaściwą technologią. Prace zostały wstrzymane. Odkopano około 400 metrów rury i zakopano ją zgodnie z technologią. Chciałbym, by inżynier kontraktu, który otrzymuje od gminy dużą zapłatę odpowiedział nam dlaczego tak się stało? Należy zorganizować spotkanie z inżynierem kontraktu. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz 
512/XXIII/04
- proszę o przedstawienie zaangażowania środków finansowych na rozpoczęte zadania w mieście i gminie Gryfino. Proszę również o wykaz umów na poszczególne zadania.

513/XXIII/04 - w ubiegłym tygodniu do wszystkich przewodniczących Komisji Rady oraz Przewodniczących Klubów Radnych wpłynęło pismo od Państwa Krystyny i Kazimierza Rudyńskich. Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji gminy, a konkretnie zakupu komunalnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 20a w Gryfinie w trybie bezprzetargowym. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zajęcie się sprawą. Proszę również, by wypowiedział się  w tej sprawie Pan Burmistrz.

Ad.V. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zadania związane z budową chodnika  w miejscowości Chlebowo, remontem chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie, remontem  ul. Letniej i łącznika do NETTO zostaną wykonane. W dniu wczorajszym pisemnie przekazałem informację dla komitetu społecznego ul. Letniej, że inwestycja zostanie rozpoczęta  w drugiej połowie bieżącego roku. Zadanie zakończone zostanie w pierwszej połowie następnego roku.  Podpisano również porozumienie z powiatem w sprawie ul. Podgórnej i Mieszka I. Obecnie trwa zakończenie prac projektowych. W tym roku lub na początku przyszłego powinno nastąpić rozpoczęcie prac. Przy uzgadnianiu dokumentacji Dyrekcja Dróg Krajowych zażądała przebudowy ok. 700 m kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej. Podczas rozmów z Dyrekcją Dróg Krajowych wynegocjowałem, że koszty realizacji zostaną pokryte przez gminę oraz Dyrekcję Dróg Krajowych. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Dwie Komisje Rady negatywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały, i tak:

 • Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwagi na to, że istnieje pilna  konieczność dokończenia własnych zadań inwestycyjnych, np.: ul. Zygmunta Krasińskiego do NETTO, ul Letnia, dojazdy do ul. Adama Asnyka, itp.
 • Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, gdyż uważa, że w pierwszej kolejności należy wyremontować drogi gminne, które były przewidziane w planie (ul. Mieszka I-go, ul. Letnia). Dopiero potem można zastanowić się nad dofinansowaniem remontu dróg wojewódzkich.

Radny Mieczysław Sawaryn - nasza Komisja uważa, że gmina powinna realizować swoje zadania. Rozumiemy, że istnieje potrzeba remontu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie, gdyż jest w fatalnym stanie i zagraża bezpieczeństwu. Potrzebny jest również chodnik  w Chlebowie, bo droga jest kręta, a przez to ograniczona widoczność. Jednak są drogi gminne, które również wymagają naprawy. Wielokrotnie występowaliśmy do właścicieli dróg gminnych i powiatowych o naprawę chodników oraz jezdni. Ale do tej pory zadania nie są realizowane. 

Radny Kazimierz Fischbach - stanowisko mojej Komisji jest podobne do stanowiska Komisji Rewizyjnej. Wprawdzie wyjaśnienie p. Burmistrza mogło przekonać członków Komisji, ale treść wyjaśnienia powinna być ujęta w uzasadnieniu do projektu uchwały. Dlatego też Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - już dawno temu mówiono o potrzebie budowy chodnika na odcinku od autostrady w kierunku Chlebowa. W rejonie tym trwa budowa dużego zakładu pracy. Prosiłem Zastępcę Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Ewę Kubiak o wpisanie budowy chodnika do zawartego porozumienia, ale nie zrobiono tego. Proszę  o uzupełnienie tego zadania. W tamtym rejonie są działki pracownicze, trwa duży ruch pieszych i chodnik jest bardzo potrzebny. 

Nikt więcej nie zabierał głosu

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich przyjęto większością głosów. Uchwała nr XXIII/305/04 stanowi  załącznik nr 10

Ad.VI. Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.  Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o pow. 1200 m2, położonej w obrębie Wirów na rzecz jej użytkowników wieczystych.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,   w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o pow. 1200 m2, położonej  w obrębie Wirów na rzecz jej użytkowników wieczystych przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/306/04 stanowi załącznik nr 11.
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/307/04 stanowi  załącznik nr 12.
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/308/04 stanowi załącznik nr 13.
 4. nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa -  Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Drzenin.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Drzenin przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/309/04 stanowi załącznik nr 14.
 5. nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie  w obrębie nr 4 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/310/04 stanowi załącznik nr 15.
 6. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5.
  Projekt uchwały w w/w sprawie wycofano z porządku obrad sesji.

Ad.VII. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino. Materiał w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 16.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie:
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/311/04 stanowi załącznik nr 17.

Ad.VIII. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie:
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/312/04 stanowi załącznik nr 18.

Ad.IX. Nadanie Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.
W/w projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji.

Ad.X. Określenie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych w ramach zadań własnych Gminy.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie:
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że  uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych w ramach zadań własnych Gminy przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/313/04 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XI. Zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska ma zastrzeżeniem odnośnie § 7 mówiącego o zaciąganiu kredytu na następujące zadania: 

 1. "Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie" do wysokości 3.700.000 zł;
 2. "Strategia wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Gryfino" do kwoty 1.500.000 zł. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały pod warunkiem, że w/w kredyty zostaną zaciągnięte po pozytywnym zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Komisję Europejską oraz po podpisaniu porozumienia. 
  Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Natomiast Komisja Rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała negatywnie, a Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie zajęła stanowiska. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zgodnie z wnioskiem Komisji w nowej wersji projektu uchwały w § 7 pkt. 2 jest zapis "kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 zostaną zaciągnięte pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską złożonych wniosków pomocowych oraz podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia pomocy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - krążą plotki, że gmina zadłuża się, bo przygotowano projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu. Jest to nieprawda. Mamy ambitne plany.
Po pojawieniu się programu o możliwości skorzystanie ze środków strukturalnych natychmiast złożyliśmy potrzebne dokumenty. Jednym z niezbędnych warunków jest wykazanie, że gmina posiada pieniądze na wkład własny. Dlatego na dzisiejszą sesję przygotowaliśmy projekt uchwały w w/w sprawie. Kredyt będzie zaciągnięty tylko na czas realizacji zadania..
Zwrot poniesionych nakładów następuje po zakończeniu zadania. Wcześniej gmina musi sfinansować zadanie sama, a po jego odbiorze następuje zwrot środków finansowych.
Obecnie nasza gmina na lokatach długoterminowych ma 7 mln zł, a na rachunku bieżącym  2,5 mln zł. Nigdy za poprzednich rządów w gminie nie było takiej sytuacji.

Radny Mieczysław Sawaryn - emocje są niepotrzebne. W uchwale jest mowa o pieniądzach gminnych i radni oraz mieszkańcy gminy muszą wiedzieć, dlaczego podejmuje się uchwałę  w tej sprawie. Komisja Rewizyjna jako pierwsza omawiała w/w projekt uchwały. Nie miała  tych informacji, o których dowiadujemy się dzisiaj i dlatego stanowisko jest negatywne.
Obecnie wiemy, że kredyt uruchamia się po to, by gmina mogła skorzystać z funduszy  strukturalnych. Uważam, że wniosek Komisji Planowania jest słuszny. Wprowadzenie do uchwały zapisu będzie zapewnieniem, że po zrealizowaniu zadania gmina otrzyma zwrot kosztów w wysokości ponad 75%. W przedstawionym projekcie uchwały powinien również znaleźć się zapis, że zapewnia się zwrot określonej kwoty, czyli 75% wartości zadania.
W poprzedniej kadencji podobną inwestycją była budowa ścieżki rowerowej. Wówczas Burmistrz Wojciech Długoborski zapewniał, że zadanie będzie sfinansowane przez podmiot zewnętrzny. W rzeczywistości zadanie sfinansowała gmina, a z zewnątrz otrzymano tylko niewielką dotację. Dlatego w uchwale musi być zapis, ile środków finansowych na wykonanie zadania przeznacza gmina, a ile sponsor zewnętrzny?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w momencie składania wniosku obowiązują określone zasady dotyczące złożenia przez gminę odpowiednich dokumentów do określonego wniosku. Określone jest również na jakich zasadach dany projekt jest finansowany. W tych wnioskach, które zostały już złożone gmina pokrywa 25% wartości zadania, a 75% są to fundusze strukturalne. W skład 25% ma wchodzić 10% z budżetu państwa, a 15 % z budżetu gminy. Jeszcze nie wiadomo jak będzie odbywała się spłata 10% z budżetu państwa. Dlatego na dzień  dzisiejszy mówimy, iż 25% to środki gminne, a 75% to fundusze unijne. W związku  z powyższym zagwarantowanie tego w uchwale nie jest możliwe. Taki zapis może być ujęty w porozumieniu. Każdy projekt pochodzący z Unii Europejskiej jest na określonych zasadach finansowania. Przystępując do zadania, każdy kto ubiega się o środki unijne wie o jakie środki może się starać, a ile musi mieć środków własnych.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w § 8 jest zapis "upoważnia się Burmistrza Miasta  i Gminy do zabezpieczenia kredytów w formie hipoteki zwykłej na majątku gminy". Proszę o wykaz nieruchomości, które zastawia się na to zadanie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie ma wykazu nieruchomości. Na dzień dzisiejszy nie mamy nawet zamiaru zabezpieczać kredytu nieruchomościami gminy. Składając wniosek o fundusze unijne musimy na dany dzień wykazać źródła finansowania danego projektu.
Rozpatrzenie wniosku trwa około 6 - 8 tygodni. Podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim trwa około 4 - 5 tygodni. Mam nadzieję, że po pozytywnym rozpatrzeniu naszych wniosków podpisanie porozumienia będzie miało miejsce prawdopodobnie w listopadzie br. Być może w tym roku nie będziemy korzystali ani z kredytu, ani ze środków unijnych, bo nie wszystkie zadania można wykonywać w okresie zimowym. Na dzień złożenia wniosku musimy wykazać, że w budżecie gminy posiadamy środki finansowe na to zadanie. Kredyty zaciągniemy w momencie, kiedy potrzebne będą środki finansowe. Może to mieć miejsce w przyszłym roku. Podjęcie uchwały w w/w sprawie jest potrzebne do tego, by można było złożyć kompletne wnioski o przyznanie środków unijnych. Finansowanie inwestycji odbywa się z własnych środków finansowych. Jeżeli będziemy zaciągali kredyty, to będzie odbywało się to transzami, a nie w całości. Ponadto w porozumieniach można umieścić zapis,że środki będą uruchomiane pod poszczególną transzę. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w § 5 ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.145.503 zł.
Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym. Nie pamiętam ile wynosiła nadwyżka budżetowa. Proszę o informację, jaki był wynik kasowego wykonania budżetu za 2003 rok? 

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na sesji budżetowej wyjaśniane było jak wylicza się nadwyżkę budżetową. Nadwyżka budżetowa za rok 2003 wynosi 1.145.503 zł.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli chodzi o wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. samochodu osobowego marki Opel Omega otrzymałam odpowiedź, że pieniądze wpłacono w kasie urzędu 25 marca br. Dzisiaj jest 22 czerwca br. Gdzie tak długo krążyły pieniądze? 

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w planie na rok 2004 nie ujęto sprzedaży samochodu. Obecnie pieniądze wpłynęły i wprowadzamy je do budżetu. Według naszych zasad jest to prawidłowe.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - nie otrzymałam odpowiedzi na interpelację w sprawie rozliczenia zadaniowego środków finansowych otrzymanych ze sprzedaży PEC. Czy 7 mln zł, które są na lokatach gminy pochodzą ze sprzedaży PEC?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - pani z Biura Obsługi Rady potwierdziła, że radna otrzymała taką informację. Środki finansowe ze sprzedaży PEC gmina otrzymała w dwóch transzach. Pierwsza transza wpłynęła do gminy i została wprowadzona do budżetu w grudniu  2003 roku. Drugą transzę otrzymaliśmy po 30 dniach, czyli w styczniu 2004 roku. Z pierwszej transzy kwota 5.000.000 zł przeznaczona została na CW "Laguna". Na sesji w styczniu 2004 r. wprowadzaliśmy do budżetu gminy drugą transzę. Z tej transzy kwotę 2.197.000 zł również przeznaczono na CW "Laguna", a kwota ponad 4.000.000 zł pozostała w budżecie gminy.
Obecnie kwota ta jest ulokowana na rachunkach bankowych. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - rozliczenie, które otrzymałam nie jest rozliczeniem  zadaniowym. W rozliczeniu zadaniowym powinno być ujęte konkretne zadanie oraz kwota na  to zadanie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - udzielona odpowiedź dotyczy podejmowanych uchwał, w których jest wykazany wpływ środków do budżetu, a po drugiej stronie wydatek.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - ja właśnie prosiłam o wykaz zadaniowy. Na co wydano poszczególne środki finansowe?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - środki, które pozostały ze sprzedaży PEC miały być przeznaczone na inwestycje. Obecnie są one na lokatach bankowych i czekają na określone zadanie inwestycyjne.

Radny Janusz Skrzypiński - jeżeli chodzi o wnioski w sprawie funduszy unijnych, to sprawę tę pilotuje Urząd Marszałkowski. Czy oprócz naszej gminy inne gminy również ubiegały się o te fundusze? Ile wpłynęło wniosków? Czy istnieje realna szansa, że nasza gmina otrzyma fundusze unijne?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - z nieoficjalnych informacji wiemy, że mamy bardzo duże szanse na otrzymanie środków unijnych jeżeli tylko nasze wnioski pod względem formalnym i prawnym nie będą budziły żadnych zastrzeżeń i zostaną pozytywnie zaopiniowane. Nasza gmina złożyła wnioski w terminie. Inne gminy nie były do tego przygotowane ani finansowo, ani merytorycznie. Dlatego też mamy duże szanse jako jedni z pierwszych otrzymać w/w środki.

Radna Krystyna Gazdecka - czy pod względem prawnym prawidłowe jest to, że mamy pieniądze na lokatach bankowych, a zaciągamy kredyty w banku? Czy jest to korzystne dla gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn - miasto, które chce przyciągnąć inwestorów powinno mieć rozwiniętą sferę dotyczącą możliwości rozwijania sportu, kultury, itp. Chciałbym jednak dowiedzieć się, czy jest już plan dotyczący przygotowania terenów pod inwestycje  przemysłowe i budownictwo socjalne? W naszej gminie brakuje takich terenów. Czy środki finansowe zgromadzone na lokatach bankowych przeznaczone zostaną na ten cel? Czy z tego powodu istnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu? Myślę, że kredyt zostanie zaciągnięty dopiero po pozytywnej akceptacji wniosków o przyznanie środków unijnych, nie wcześniej. Przecież wzięcie kredytu kosztuje, a nie ma pewności, że środki zostaną zwrócone przez sponsora.

Radny Czesław Kapusta - co się dzieje z utworzeniem parku technologicznego dla naszej gminy? Są jeszcze grunty w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Wełtynia, tzw. Wełtyń II. Uważam, że grunty te nadają się na utworzenie parku technologicznego. Utworzenie parku pozwoliło by pozyskać inwestorów. 

Radny Kazimierz Płonka - przeznaczenie na stadion kwoty 3,5 mln zł, to bardzo dużo. Co będzie wykonane za te pieniądze? Jaki jest zakres remontu? 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i Zarząd, którego jestem członkiem pracuje nad programem dotyczącym utworzenia w naszym województwie około 15 obiektów, bo duże projekty mają największą siłę przebicia. Jednym  z obiektów jest boisko przy gimnazjum.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - do Urzędu Marszałkowskiego podaliśmy kredyty jako zabezpieczenie własnego wkładu. Rząd zamierza wprowadzić preferencyjne kredyty na zadania, które będą dofinansowane ze środków unijnych. Lepiej wziąć kredyty na warunkach preferencyjnych niż korzystać ze środków własnych. Przykładem tego jest kredyt zaciągnięty na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Gmina ma wiele obowiązków i zadania należy realizować równolegle.
Jeżeli chodzi o budownictwo socjalne, to na następnej sesji przedstawimy plan. Obecnie zabiegamy o działki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod  budownictwo socjalne w Gardnie. 
Zadanie dotyczące uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną w miejscowościach Pniewo i Żórawki  zostało rozszerzone o uzbrojenie terenów przemysłowych leżących przy drodze w kierunku Chojny, naprzeciw dworca kolejowego w Dolnej Odrze. Odzyskaliśmy też działki położone przy Zespole Elektrowni Dolna Odra. Działki te również zostaną uzbrojone. 
Pobieramy opłaty adiacenckie za rejon ul. Władysława Reymonta w Gryfinie. Scalono tam tereny, a teraz zostanie opracowana dokumentacja na ich uzbrojenie. 
Dobry gospodarz musi mieć zabezpieczone środki finansowe na wykonanie zadań. Uważam, że lepiej jest poinformować radnych o tym, iż posiadamy środki finansowe na lokatach bankowych, niż o tym, że mamy deficyt. 
Jeżeli jest możliwość uzyskania środków unijnych oraz kredytów preferencyjnych, to należy  z tego skorzystać.
Zabiegamy o to, by otrzymać jak najwięcej środków unijnych. Sporządziliśmy już trzy wnioski. Nie wiemy, czy na wszystkie otrzymamy środki pomocowe, ale szanse są duże. 
Jeżeli otrzymamy pomoc na dwa wnioski to będzie bardzo dobrze, a jeżeli na jeden to będzie dobrze. Terminy składania wniosków były krótkie, ale kadrę mamy przygotowaną i wnioski przygotowano w terminie. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie: 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych,  przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok przyjęto większością głosów.  Uchwała nr XXIII/314/04 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na  budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino. 
Materiał w w/w sprawie radni otrzymali na posiedzeniach Komisji Rady - załącznik nr 21.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe Komisje nie zajęły stanowiska.

Radny Mieczysław Sawaryn - jestem członkiem Rady Nadzorczej CW Laguna i wiem jaka jest tam sytuacja. Uważam, że jest to jeden z najpoważniejszych problemów, który gmina musi  rozwiązać. Jeżeli chodzi CW Laguna, to pomimo przedstawiania Radzie projektów, kalkulacji, symulacji budżetowych okazało się, że budowa obiektu nie została ukończona.
Spodziewane plany biznesowe nie powiodły się. Według mnie obiekt jest przewymiarowany o około 40%. Jest tam sporo pomieszczeń niewykorzystanych.  Środki finansowe za usługi świadczone przez CW Laguna wystarczają na bieżącą eksploatację obiektu. Brakuje środków na spłatę kredytów zaciągniętych przez Fundację. 
Jeżeli chce się restrukturyzować jakiś obiekt i korzystnie go sprzedać lub uzdrowić, to najpierw należy rozwiązać problem finansowy i dać możliwość ewentualnym menadżerom  do prowadzenie najbardziej korzystnej polityki pod względem ekonomicznym. Z głębokiej analizy projektu uchwały wynika, że kredyt który gmina mogła by spłacać dopiero w 2013 roku daje możliwość przygotowania w ciągu jednego roku planu restrukturyzacji oraz wypracowania koncepcji, co zrobić z obiektem. Czy należy go sprzedać prywatnemu   przedsiębiorcy, czy też powołać jakieś konsorcjum? Pora więc na zmianę władzy w CW Laguna. Zarządzanie obiektem należy powierzyć osobom, które postarają się rozwiązać sprawę. Na to potrzebne jest poręczenie kredytu. Podczas trwania tej kadencji Rady sprawa powinna być rozwiązana.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - 2013 rok jest okresem odległym. Być może spłata kredytu spadnie na barki innego burmistrza. Podczas trwania tej kadencji wielokrotnie wyrażałam niepokój, że Pan Burmistrz podejmuje decyzje bez zgody Rady. Przykładem tego jest kupno samochodu, remont gimnazjum, itp. 25 lutego 2004 roku Burmistrz oraz Skarbnik podpisali z Zespołem Elektrowni Dolna Odra  i Fundacją CW Laguna porozumienie w sprawie negocjacji. Od tamtego czasu przepłynęło wiele pism pomiędzy Gminą, Fundacją CW Laguna i bankiem. Szkoda, że dopiero dzisiaj dowiadujemy się o sprawie, bo na poprzedniej sesji wycofano w/w projekt uchwały. Szkoda, że radni o bardzo ważnych sprawach dowiaduję się jako ostatni. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - negocjacje z bankiem trwały ponad pół roku.
Decyzje podejmuję rozsądnie. Zanim o czymś powiem, to wcześniej prowadzę negocjacje w tej sprawie. Przedstawiłem Radzie porozumienie wynegocjowane z bankiem NORDEO. W wyniku negocjacji zmniejszono oprocentowanie, wydłużono termin spłaty kredytu. Miesięczna rata pozwala na przygotowanie planu restrukturyzacji CW Laguna. W tym też czasie CW Laguna nie zadłuża się. Jeżeli Rada nie podejmie w dniu dzisiejszym uchwały, to gmina nie poniesie z tego tytułu żadnych skutków finansowych. Po wynegocjowaniu porozumienia z bankiem przedstawiłem Radzie w/w projekt uchwały. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały, to bank przywróci pierwotną umowę, przez co CW Laguna ponownie zadłuży się, a my za rok będziemy zastanawiali się ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na jej oddłużenie. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w porozumieniu jest zapis o sfinalizowaniu działań zmierzających do zakupu od Fundacji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp-ka z o.o. w Gryfinie przepompowni o wartości około 500 tys. zł. Skąd będą pochodziły środki finansowe na zakup przepompowni? Czy PUK posiada takie środki, czy też zapłaci za to gmina? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ta przepompownia przepompowuje całość ścieków z Osiedla Południe. W 70% przepompowni działa na rzecz miasta. Fundacja zgłosiła chęć odkupienia przepompowni. Rozmowy w tej sprawie trwają długo, ponieważ w trakcie budowy przepompowni gmina uczestniczyła finansowo w realizacji tego zadania. Chcę, aby przepompownia była własnością gminy. Po wyliczeniu ostatecznego kosztu przepompowni zakupimy ją z Funduszu Ochrony Środowiska. 

Radna Magdalena Chmura - a więc zapłaci za to gmina. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak, gmina. Jeżeli chodzi o stadion, to mamy już dokumentację na jego wykonanie. Dokumentacja jest do wglądu w dziale inwestycji. Powstanie tam boisko do gry w piłkę ze sztucznej nawierzchni, 100 - metrowa bieżnia tartanowa, dwutorowa bieżnia o długości 400 metrów. Ponadto przebudowane zostaną boiska asfaltowe oraz odwodniony będzie cały stadion.. Po zrealizowaniu zadania w całości można będzie utworzyć klasy sportowe w Gimnazjum. 

Radny Mieczysław Sawaryn - mam nadzieję, że uda się zrealizować to zadanie. Jednak  z ostatnich informacji wynika, że nauczanie w szkołach gryfińskich jest na bardzo niskim poziomie. Ze szkół powiatowych nasze Gimnazjum ma jedne z gorszych wyników. Apeluję  o pilne podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i wzrostu poziomu nauczania w Gryfińskim Gimnazjum.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że w tym zakresie mamy liczne osiągnięcia. W roku bieżącym w wyniku akcji "bezpieczne dojście do szkoły" nie było wypadku   dziecka w drodze do szkoły, ani w drodze powrotnej do domu. Każdego roku takie wypadki   zdarzały się na ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Obecnie codziennie rano przy każdej szkole pełnią dyżury przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej.  Jeżeli chodzi o wyniki nauczania, to Szkoła Podstawowa w Radziszewie jest na pierwszym miejscu w powiecie. W czołówce też są Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w Gryfinie.  Szkoła Podstawowa w Gardnie jest na VI miejscu, a w ubiegłym roku była na ostatnim. Gimnazjum w Gryfinie jest na III miejscu w powiecie gryfińskim.

Radny Janusz Skrzypiński - w ubiegłej kadencji Rady gmina również poręczała kredyt dla CW Laguna. Obecnie można powiedzieć, że przez kilka lat nic nie zrobiono, by poprawić  sytuację. Częsta rotacja na stanowiskach dyrektorskich w CW Laguna nie rokuje dobrej przyszłości dla obiektu. Apeluję o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie sprawy.
CW Laguna powinien zając się podmiot gospodarczy, który doprowadzi do polepszenia istniejącej sytuacji. Chodzi o to, by Rada Miejska oraz mieszkańcy gminy mieli jasność odnośnie sytuacji finansowej CW Laguna.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - CW Laguna nie może zarządzać osoba pracująca na pół etatu. Dlatego też poręczając kredyt zastrzegliśmy, że CW Laguna nie może być tak zarządzana. Rada Miejska ma być na bieżąco informowana o procesie restrukturyzacji i o poprawie sytuacji w CW Laguna. Dlatego też jutro na posiedzeniu Rady Nadzorczej na stanowisko Dyrektora CW Laguna zaproponuję radnego p. Marka Saneckiego. Sprawdziłem i mogę powiedzieć, że nie koliduje to z pełnieniem przez niego funkcji radnego. 

Radny Czesław Kapusta - mój elektorat zaniepokojony jest tym, że gmina corocznie dopłaca do CW Laguna około 1 mln zł. Uważam, że Zespół Elektrowni Dolna Odra udziela za mało pomocy dla CW Laguna. Jej pomoc polega jedynie na umorzeniu kredytu w wysokości 500 tys. złotych. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie:
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych,  przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na  budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino przyjęto większością głosów.  Uchwała nr XXIII/315/04 stanowi załącznik nr 22

Ad.XIII. Zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji na zakup podnośnika  hydraulicznego dla ratownictwa chemiczno - ekologicznego - wysokościowego SH - 30. Natomiast negatywnie zaopiniowała zakup kompaktora DINO DZO - 4 dla PUK sp-ka z o.o. w Gryfinie.  Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest Spółką prawa handlowego, prowadzi działalność gospodarczą, pobiera od mieszkańców wysokie opłaty z tytułu opłat za wodę, ścieki oraz za wywóz nieczystości. Wobec powyższego Komisja stoi na stanowisku, że dotacja gminna byłaby w istocie dodatkowym obciążeniem mieszkańców gminy Gryfino. Jednocześnie Komisja wnioskuje aby projekt uchwały, który dotyczy odrębnych zakupów sporządzany był w formie dwóch odrębnych uchwał. 
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji na zakup podnośnika  hydraulicznego dla ratownictwa chemiczno - ekologicznego - wysokościowego SH - 30. Natomiast  negatywnie zaopiniowała zakup kompaktora DINO DZO - 4 dla PUK sp-ka z o.o. w Gryfinie.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie zajęła stanowiska. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - uwaga, aby projekt uchwały, który dotyczy odrębnych zakupów sporządzany był oddzielnie, czyli w dwóch odrębnych uchwałach jest słuszna.

Radny Mieczysław Sawaryn - łączne głosowanie nad projektem uchwały będzie przyczyną  tego, że członkowie Komisji Rewizyjnej będą głosowali "przeciw". Podejrzewam, że tak samo zachowają się członkowie Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Dlatego też potrzebne jest rozgraniczenie tych dwóch spraw, o których mowa w projekcie uchwały.

Radca Prawny Krzysztof Judek - nie jest to projekt uchwały w sprawie dotacji, tylko  w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, a więc takiego projektu uchwały oraz projektu uchwały  w sprawie budżetu gminy nie rozbija się na dwa odrębne.  Jednak radni mogą zgłosić wniosek o wykreślenie danej pozycji z projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - ponieważ stanowiska Komisji są podzielone proponuję wykreślić z projektu uchwały zapis dotyczący zakupu kompaktora DINO DZO - 4 dla PUK Sp-ka z o.o. w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli Rada uzna, że należy przyjąć tylko jedną pozycję ujętą w projekcie uchwały, to tak będzie. Jednak chcę przypomnieć, że Komisje Rady wizytowały wysypisko śmieci i widziały w jakim stanie jest kompaktor. W wyniku dochodzenie prowadzonego w PUK ujawniono znaczną niedopłatę w podatkach za ubiegłe lata. W tym roku PUK musi wpłacić do kasy gminy zaległości podatkowe przekraczające 1 mln zł. Nie będzie więc stać przedsiębiorstwa na naprawę starego kompaktora. Śmieci nie będą ugniatane prawidłowo, a przez to w szybkim tempie będzie zmniejszało się wysypisko śmieci. Ponieważ jest to jednorazowa potrzeba, po raz ostatni proszę Radę o przyznanie dotacji na zakup kompaktora.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych,  przy 3 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok udzielenia przyjęto większością głosów.  Uchwała nr XXIII/316/04 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XIV. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.  Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. 
Komisja Rewizyjna wnioskowała o odłożenie głosowania w/w projektu uchwały na inny termin i zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata do wynegocjowania z powiatem umowy, która zagwarantuje określony termin wykonania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie", zasadę funkcjonowania szpitala przez okres minimum 5 lat, kary umowne w przypadku zlikwidowania szpitala przed ustalonym terminem 5 lat. Jednocześnie Komisja wnosiła o przygotowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata opinii ze wskazaniem (z przywołaniem przepisów prawnych) - "Czy Szpital Powiatowy w Gryfinie spełnia normy unijne w zakresie funkcjonowania Pracowni Rentgenowskiej, szpitalnej kuchni żywienia oraz podstawowych norm sanitarnych BHP i PPOŻ".
Dwie Komisje Rady, tj. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie zajęła stanowiska.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna uważa, że wydatkowanie pieniędzy gminnych na nie swoje zadania jest przyczyną tego, że gmina nie realizuje swoich zadań.
Gdyby jednak Rada przyjęła projekt uchwał w w/w sprawie, to funkcjonowanie szpitala pod patronatem powiatu powinno być zagwarantowane przynajmniej przez 5 lat. Dlatego też nasza Komisja zażądała wprowadzenia warunku, że Powiat po wykonaniu zadania jakim jest budowa windy gwarantuje, że szpital będzie funkcjonował przynajmniej przez okres 5 lat. W przypadku likwidacji zadania gmina otrzyma zwrot wydatkowanych pieniędzy.
Otrzymaliśmy zapewnienie, że takie korekty zostały wprowadzone. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - na budowę windy przeznaczamy 600 tys. zł, a kosztorys opiewał na 440 tys. zł. Co z pozostałą kwotą? Była uchwała intencyjna w tej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przekazujemy na zadanie 600 tys. zł. W skład tej kwoty wchodzi 300 tys. zł, które otrzymaliśmy od powiatu i 300 tys. zł z budżetu gminy. 
Wszyscy posiadaliśmy informację, że koszt budowy windy wyniesie 600 tys. zł. Z ostatniego szacunku wynika, że na to zadanie potrzeba 1.040 tys. zł. Podczas debaty na temat szpitala powiedziałem, że ostateczny koszt budowy windy poznamy przy wyborze oferenta na to zadanie. Podjęcie uchwały jest sprawą pilną, bo 23 lipca br. upływa termin składania wniosków o środki unijne. Na pewno powiat otrzyma środki unijne na to zadanie. 
Po otrzymaniu przez powiat środków unijnych gmina nie będzie żądała zwrotu swoich pieniędzy. W uchwale jest zapis, że środki te przeznacza się na windę i na sprzęt medyczny.
Przekazanie dla Powiatu 600 tys. zł. pozwala złożyć wniosek o środki unijne. Po podjęciu uchwały przez Radę powiat będzie mógł już na drugi dzień ogłosić przetarg na wykonanie zadania.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna wnioskowała o przygotowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino opinii ze wskazaniem, tj. z przywołaniem przepisów prawnych "czy Szpital Powiatowy w Gryfinie spełnia normy unijne w zakresie funkcjonowania np. Pracowni Rentgenowskiej, szpitalnej kuchni żywienia oraz podstawowych norm sanitarnych BHP i PPOŻ". Nie otrzymaliśmy w tej sprawie wyjaśnienia. Musimy wiedzieć, jakie koszty trzeba będzie ponieść z tytułu dostosowanie budynku szpitala do wymogów unijnych. Jeżeli interes miasta zostanie zabezpieczony, to przynajmniej w części będziemy usatysfakcjonowani. 
Przygotowując się do debaty nt. przejęcia szpitala przez gminę będziemy żądali zabezpieczenia warunków, o których mówiłem wcześniej. Musimy ostrożnie wydawać środki z budżetu gminy na nie swoje zadania. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - uważam, że w tym przypadku w niczym nie ryzykujemy. Przyznając kwotę 300 tys. zł. spełniamy swój obowiązek wobec osób przebywających w tym szpitalu. 
Jednak Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek i teraz poddam go pod głosowanie.
Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o odłożenie głosowania w/w projektu uchwały na inny termin i zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata do wynegocjowania z powiatem umowy, która zagwarantuje określony termin wykonania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie", zasadę  funkcjonowania szpitala przez okres minimum 5 lat, kary umowne w przypadku zlikwidowania szpitala przed ustalonym terminem 5 lat. Jednocześnie Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata opinii ze wskazaniem  (z przywołaniem przepisów prawnych) - "Czy Szpital Powiatowy w Gryfinie spełnia normy unijne w zakresie funkcjonowania Pracowni Rentgenowskiej, szpitalnej kuchni żywienia oraz podstawowych norm sanitarnych BHP i PPOŻ".  
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Radny Mieczysław Sawaryn - w dniu dzisiejszym na posiedzeniu klubu radnych otrzymaliśmy informację, że projektu uchwały w w/w sprawie zostanie zmodyfikowany. Do projekty uchwały miały być wprowadzone zapisy dotyczące warunków, o których mówiliśmy. Proszę więc o odczytanie projektu uchwały, aby radni wiedzieli nad czym głosują. 

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wszystkie uwagi Komisji Rewizyjnej dotyczące zabezpieczenia środków finansowych, przekazanych dla powiatu jako pomoc na budowę windy oraz zakup sprzętu medycznego będą zawarte w przedstawionym porozumieniu. Radca Prawny przygotował porozumienie. Zostało ono zweryfikowane, poprzez naniesienie wszystkich uwag. Porozumienie przedstawimy dla Powiatu. Środki finansowe zostaną przekazane dopiero po podpisaniu porozumienia. 

Radny Mieczysław Sawaryn - w takim razie musi nastąpić uzupełnienie uchwały, o zapis, iż Rada chce mieć zabezpieczone warunki, o których mówiliśmy wcześniej.. 

Radca Prawny Krzysztof Judek - uważam, że wystarcza zmiana w samym porozumieniu, ale skoro radni sobie tego życzą, to możemy wnieść taki zapis do projektu uchwały.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - na sesji jest obecna Dyrektor Szpitala. Proszę Przewodniczącego Rady o udzielenie jej głosu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - udzielam głosu p. Dyrektor Szpitala.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie Barbara Turkiewicz - zależy nam na tym, by decyzja zapadła w dniu dzisiejszym, bo termin składania wniosków upływa 23 lipca br. Nie ma takiego zagrożenia, że szpital w ciągu pięciu lat przestanie działać. Przyznane pieniądze chcemy wykorzystać jako wkład własny do otrzymania środków unijnych na budowę windy i zakup sprzętu. Jednym z warunków otrzymania środków unijnych jest zapewnienie, że przez pięć najbliższych lat, po otrzymaniu dotacji zadanie będzie realizowane w zakresie określonym  w projekcie. Nie ma więc obawy, że szpital przestanie istnieć. Natomiast jest to duża okazja, bo za 600 tys. zł można będzie wybudować windę i doposażyć szpital w sprzęt. Dlatego bardzo proszę Radę o podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie należy składać takich zapewnień, że coś zostanie zrobione na pewno, bo już różne rzeczy obiecali nam politycy, a potem nic z tego nie wyszło. Gmina rządzi pieniędzmi obywateli i należy je zabezpieczyć. Żądając zabezpieczenia chcemy być pewni, że szpital będzie funkcjonował przynajmniej przez 5 lat. Jeżeli stanie się inaczej, to będziemy żądali zwrotu pieniędzy od Powiatu. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - podczas podejmowania uchwały intencyjnej nie było dywagacji w tej sprawie. Przecież gmina ze swojego budżetu przekaże tylko 300 tys. zł, bo pozostałe 300 tys. zł, są to pieniądze Powiatu przekazane wcześniej na modernizację budynku. Dziwię się, że radnemu chodzi o to, by winda działała przynajmniej przez 5 lat. Ja bym chciała by służyła ona przez 50 lat, a nawet dłużej. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w wersji przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 32 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. przyjęto większością głosów.  Uchwała nr XXIII/317/04 stanowi załącznik nr 24.

2/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie" oraz zakupu sprzętu medycznego.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych,  przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie"  oraz zakupu sprzętu medycznego przyjęto większością głosów.  Uchwała nr XXIII/318/04 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o ujęcie remontu muru przy kościele w miejscowości Dołgie (Parafia pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy) w ramach dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w łącznej wysokości 43.400 zł. 
Komisja Rewizyjna wnioskuje o wyodrębnienie dodatkowej kwoty około 4 tys. zł na remont zagrożonego zabytkowego muru wokół kościoła w miejscowości Dołgie. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w wykazie zabytków nie ma ujętego muru wokół kościoła w miejscowości Dołgie. Wynika z tego, że nie jest to mur zabytkowy i dlatego gmina nie może finansować remontu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w przyszłym tygodniu sprawdzimy w jakim stanie jest mur wokół kościoła w Dołgie. Jeżeli okaże się, że stan muru jest zły, to ze środków finansowych przeznaczonych na remonty postaramy się wygospodarować kwotę, za którą przy współudziale mieszkańców przeprowadzimy remont. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie:
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/319/04 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XVI. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie:
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/320/04 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XVII. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I).

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie: 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIII/321/04 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.502/XXIII/04 - dobrze było by wymienić instalację sanitarną na parterze budynku "Pod Platanem". Jednak nie wiemy, kto będzie wynajmował poszczególne  pomieszczenia, gdyż cały parter przeznaczony jest na cele komercyjne. Postanowiliśmy wymienić instalację pionową. Instalację wewnątrz wynajmowanych lokali powinny wykonać osoby dzierżawiące poszczególne pomieszczenia.

Ad.503/XXIII/04 - postaramy się rozwiązać sprawę wspólnie z wykonawcą zadania.

Ad.504/XXIII/04 - postaramy się by Straż Miejska częściej patrolowała teren, o którym mowa  w interpelacji. Natomiast w sprawie poboczy wystąpimy do właściciela  drogi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.505/XXIII/04
- jeżeli nie ma się czego przyczepić, to ciągle wraca się do jednej sprawy. Sprawa samochodu była omawiana na posiedzeniach klubów radnych. Na sesji, która odbyła się już po zakupie samochodu radni nie podnosili sprawy. Po wznowieniu sprawy dotyczącej niedopełnienia obowiązku nadzoru nad spółkami komunalnymi wraca temat samochodu. Nie należy łudzić się, że kupno samochodu może odwrócić uwagę opinii  społecznej od najważniejszych spraw, jakimi są duże zadłużenia  w przedsiębiorstwach komunalnych naszej gminy. Radna udzielając informacji, której treść zawarta jest w interpelacji mówi nieprawdę. Gdyby radna była dociekliwa, to dowiedziała by się, że na samochód  osobowy "Omega" odbyły się dwa przetargi. Jeden przetarg  unieważniono, bo zgłosił się tylko jeden chętny. Do drugiego przetargu zgłosiło się siedmiu chętnych. Samochód nabyła osoba ze Szczecina, która prowadzi komis samochodowy. Nasz kierowca chciał startować w przetargu, ale chcąc uniknąć pomówień nie wyraziłem na to zgody. Kierowca nabył ten samochód w komisie. Na następnej sesji kierowca przedstawi dokumenty potwierdzające zakup samochodu w komisie w Szczecinie. Proszę nie podawać fałszywych informacji w tej sprawie. Proszę poczekać do półrocza. Wówczas przedstawię koszty eksploatacji za I półrocze nowego samochodu oraz koszty eksploatacji  starego  samochodu. Wówczas można będzie ocenić, czy zakup samochodu był słuszny, czy nie? Ja nie kupiłem tego samochodu dla przejażdżek. Do pracy i z pracy  chodzę pieszo. Samochód nie jest Burmistrza, tak jak było kiedyś. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to samochodem jeżdżą moi pracownicy oraz współpracownicy. Samochód nie stoi przed urzędem i nie czeka  aż Burmistrz gdzieś pojedzie. 

Ad.506/XXIII/04 - zadania związane z remontem ul. Letniej i łącznika do NETTO zostaną wykonane. W dniu wczorajszym pisemnie przekazałem dla komitetu społecznego ul. Letniej, że inwestycja zostanie rozpoczęta w drugiej  połowie bieżącego roku. Zadanie zakończone zostanie w pierwszej  połowie następnego roku. 

Ad.507/XXIII/04 - do rozpoczęcia roku szkolnego sprawa zostanie załatwiona pozytywnie. 

Ad.508/XXIII/04 - postaramy się załatać dziury na drodze, o której mowa w interpelacji.

Ad.511/XXIII/04 - jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to po otrzymaniu sygnału od Przewodniczącego Rady Zenona Trzepacza, że firma nie wykonuje podsypki zgodnie z dokumentacją wydałem polecenie odbioru każdego  odcinka rurociągu przed zasypaniem. Jednocześnie poleciłem wykonać dodatkowe odkrywki na odcinku już wykonanego rurociągu. Odkopano już  400 metrowy odcinek, wykonano podsypkę zgodnie z dokumentacją. Oczekuję od Inżyniera Kontraktu pisemnego wyjaśnienia, dlaczego tak się stało.

Ad.513/XXIII/04 - jeżeli chodzi o sprawę p. Rudyńskich, to odpowiedzi udzieli Radca Prawny.  Chcę tylko powiedzieć, że proponowaliśmy wykupienie tego lokalu na zasadzie prywatyzacji. Rozmowy trwały szereg miesięcy i nie odniosły skutku, bo nastąpił konflikt pomiędzy p. Rudyńskimi, a p. Witkowskimi.  Dlatego też wyznaczyłem lokal do przetargu. Do przetargu może przystąpić każdy. Najgorsze jest to, że najemcy lokalu sami nie mogą  dojść do porozumienia. W tym przypadku żadne inne rozwiązanie nie  będzie dobre, bo zawsze któraś ze stron będzie niezadowolona. 

Radca Prawny Krzysztof Judek - jeżeli chodzi o sprawę p. Rudyńskich, to jest to konflikt pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej, która wynajmowała lokal użytkowy od gminy. Wcześniej wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na sprzedaż lokalu p. Rudyńskim. Państwo Rudyńscy długo zwlekali ze sfinalizowaniem transakcji. Minął rok od zaoferowaniu im sprzedaży lokalu. Po ponownym ich wystąpieniu o kupno lokalu gmina zwróciła się do  p. Witkowskiej, która nadal była wspólnikiem spółki, czy podtrzymuje swoją zgodę na zbycie lokalu wyłącznie na rzecz p. Rudyńskich? Wówczas to p. Witkowska odmówiła swojej zgody. W związku z powyższym radziłem p. Burmistrzowi, aby gmina nie rozstrzygała sporu z najemcami lokalu, tylko zażądała od nich wypracowania wspólnego stanowiska. Jednak do tego nie doszło, bo p. Witkowska i p. Rudyńscy osobno chcieli zakupić lokal. Poradziłem więc p. Burmistrzowi, by wypowiedział umowę najmu lokalu i przeznaczył go do sprzedaży  w drodze przetargu. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina może sprzedawać lokale, których jest właścicielem na rzecz najemców, ale nie jest zobowiązana. Państwo Rudyńscy nie mają wobec gminy roszczenia o sprzedaż lokalu. Gmina po wypowiedzeniu umowy może zbyć lokal w drodze przetargu lub w ogóle go nie zbywać, a tylko ogłosić przetarg na wynajem.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - p. Rudyńscy posiadają akt notarialny, oświadczenie przekazane przez p. Witkowską, że wyraża zgodę na wykupienia przez nich lokalu. 

Radca Prawny Krzysztof Judek - tak wyraziła taka zgodę, ale ją cofnęła. Dlatego gmina odstąpiła od sprzedaży lokalu na rzecz p. Rudyńskich do czasu, gdy wspólnicy spółki  i współnajemcy nie dojdą do porozumienia. Do porozumienia nie doszło. Dlatego też wypowiedziano najem.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - uczestniczyłem w pracach Zarządu przy powstawaniu spółek. Byliśmy pełni obaw, gdyż genezą prywatyzacji lokali w tamtym czasie było to, że w danym lokalu zostawał dotychczasowy pracownik. W przypadku wycofania się pracownika lub spółki z dotychczasowej pracy lokal przeznaczany był do przetargu nieograniczonego. Nie pamiętam, czy było to zapisane. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak, jest to zapisane. 

Radca Prawny Krzysztof Judek - w pierwszej umowie było zapisane, że rozwiązanie spółki nie daje możliwości wykupu lokalu przez p. Rudyńskich. W następnej umowie nie było już tego zapisu. Jednak gmina nie była zobowiązana do dokonywania sprzedaży. Mogła więc wypowiedzieć umowę najmu lokalu i przeznaczyć go do sprzedaży w drodze przetargu. 

Pani Krystyna Rudyńska - od początku jest wiele niejasności odnośnie tego lokalu. Wchodząc w spółkę z p. Witkowską i prowadząc działalność przez 12 lat staraliśmy się pracować jak najlepiej. Chcieliśmy kupić ten lokal. Nie było też żadnego konfliktu  z p. Witkowską. Konflikt powstał, gdy doszło do sprzedaży lokalu. Po wyrażeniu przez nas zgody na wykup lokalu p. Witkowska cofnęła swoją zgodę, pomimo tego, że wcześniej zgodziła się na to. Wycofała się też ze spółki.  Radca Prawny Krzysztof Judek - gdyby p. Rudyńscy wykupili lokal w pierwszym terminie, po pierwszej wycenie lokalu, to dzisiaj nie było by problemu. Pani Krystyna Rudyńska - my nie wiedzieliśmy, że musimy wykupić już lokal. 

Radca Prawny Krzysztof Judek - przecież gmina występowała do Was. Wyznaczała terminy. To wszystko jest w dokumentach, a Pani teraz mówi, iż przez rok nie wiedziała, że może wykupić lokal.

Pani Krystyna Rudyńska - wiedziałam i chciałam kupić lokal, ale potrzeba na to było sporo pieniędzy.

Radca Prawny Krzysztof Judek - przecież na początku napisali Państwo "proszę o sprzedaż lokalu". Gmina rozpatrzyła wniosek w 2000 roku. Następnie w lipcu 2001 roku zakwestionowaliście operat szacunkowy. Gmina wzywała Państwa do stawienia się celem sfinalizowania transakcji. Następnie wpłynęła prośba o przesunięcie terminu spisania umowy notarialnej do końca 2002 roku. Po upływie roku od wyrażenia zgody przez p. Witkowską  gmina ponownie wystąpiła z zapytaniem, czy p. Witkowska podtrzymuje swoja zgodę?  Pani Witkowska nie podtrzymała wcześniej wyrażonej zgody. 

Pani Krystyna Rudyńska - czy takie sprawy ulegają przeterminowaniu? Miałam pewność, że nie.

Radca Prawny Krzysztof Judek - tak, ulegają przedawnieniu. Jeżeli ktoś chce kupić lokal, to powinien zrobić to jak najszybciej, a nie samodzielnie przesuwać termin o półtora roku. Wycena nieruchomości jest ważna przez sześć miesięcy i w tym czasie powinno nastąpić sfinalizowanie sprawy.

Pani Krystyna Rudyńska - ja spłaciłam ten lokal poprzez płacenie czynszu przez tyle lat.
Pomimo tego lokal wyceniono na ponad 200 tys. zł.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą czynsz. Jednak płacenie czynszu nie powoduje tego, że najemca staje się właścicielem lokalu. Płacenie czynszu jest obowiązkiem. Natomiast za kupno lokalu należy zapłacić. 

Pani Krystyna Rudyńska - czy decyzja p. Witkowskiej może zaważyć o czyimś losie i doświadczeniu? Ja nie muszę się znać na przepisach prawnych. Od tego są inni i mają to zrobić tak, by było sprawiedliwe. Ja muszę dobrze wykonywać swoją pracę.
Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w demokracji najbardziej sprawiedliwe w tej sprawie jest ogłoszenie przetargu. Lokal kupi ten, kto ma najwięcej pieniędzy.
Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze skargą p. Rudyńskich. Jednak Komisja nie posiada kompetencji do nakazania czegokolwiek  p. Burmistrzowi w przypadku wydawanych przez niego decyzji. Uważam, że ze strony p. Rudyńskich nastąpiło zaniechanie. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej należy pilnować takich spraw. Jeżeli nie zna się przepisów prawnych, to należy skorzystać z porady prawnej. Szkoda, że Państwo Rudyńscy nie kupili lokalu. Niestety tak się stało, że wspólnik wycofał swoją wcześniejszą zgodę. Obecnie gmina nie może zrobić nic innego, jak tylko sprzedać lokal w drodze przetargu.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - może w takich przypadkach pracownicy Urzędu powinni udzielać szerszych informacji zainteresowanym. Przykro jest, gdy osoby prowadzące przez  dwadzieścia dwa lata działalność gospodarczą nie mogą wykupić lokalu, w którym trzy osoby miały pracę. Zobaczymy, czy p. Witkowska przystąpi do przetargu, czy nie? Obecnie decyzja Burmistrza w tej sprawie jest niepodważalna. Mogą Państwo zaskarżyć decyzję gminy. 

Ad.XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar podziękował Radzie za  przyznanie środków finansowych na zakup podnośnika.  Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 29.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że:

 • 29 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy odbędą się warsztaty dla radnych i pracowników Urzędu z zakresu etyki. Poprosił radnych o potwierdzenie w BOR do dnia 24 czerwca br. chęci uczestnictwa w warsztatach,
 • Zespół z Bartkowa uczestniczył w wojewódzkim przeglądzie amatorskiego ruchu artystycznego i został laureatem w kategorii muzycznych zespołów ludowych i gawędziarzy - Lipiany 2004 rok,
 • Dyrektor OPS p. Bożena Górak uzyskała pełne prawa do zarządzania Ośrodkiem Pomocy  Społecznej poprzez nabycie tytułu organizatora pomocy społecznej.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dzisiaj na sesji padło wiele przykrych słów. Dlatego też odsyłam Pana Burmistrza do odpowiedzi na interpelację nr 479/XXII/04. Oczerniono mnie, że kłamię. Informacje na temat samochodu otrzymałam w treści odpowiedz na moja interpelację. Odpowiedź w tej sprawie podpisał Z-ca Burmistrza. Otrzymałam kopię faktur odnośnie samochodu i przeraziłam się tym, co zobaczyłam. Uważam, że zawsze mogę wyrazić swój niepokój.  Natomiast, jeżeli w PUK zostało popełnione przestępstwo, to sprawa powinna być zbadana. 

Radny Mieczysław Sawaryn - zgodnie z wnioskiem radnej Komisja Rewizyjna zbada sprawę dotyczącą samochodu i przedstawi Radzie stosowne wnioski.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad (I wersja) - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad (II wersja) - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania  uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego Bogdana Jacka Wardy - załącznik nr 7,
 8. Interpelacja radnej Magdaleny Chmury - Nycz - załącznik nr 8, ( strona_1   strona_2)
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9,
 10. Uchwała nr XXIII/305/04 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała nr XXIII/306/04 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała nr XXIII/307/04 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała nr XXIII/308/04 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała nr XXIII/309/04 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała nr XXIII/310/04 - załącznik nr 15,
 16. Wniosek PUK Sp-ka z o.o. w Gryfinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - załącznik nr 16,
 17. Uchwała nr XXIII/311/04 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała nr XXIII/312/04 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała nr XXIII/313/04 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała nr XXIII/314/04 - załącznik nr 20,
 21. Materiał informacyjny nt. CW Laguna - załącznik nr 21,
 22. Uchwała nr XXIII/315/04 - załącznik nr 22,
 23. Uchwała nr XXIII/316/04 - załącznik nr 23,
 24. Uchwała nr XXIII/317/04 - załącznik nr 24,
 25. Uchwała nr XXIII/318/04 - załącznik nr 25,
 26. Uchwała nr XXIII/319/04 - załącznik nr 26,
 27. Uchwała nr XXIII/320/04 - załącznik nr 27,
 28. Uchwała nr XXIII/321/04 - załącznik nr 28,
 29. Wystąpienie Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - załącznik nr 29. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona_1 [60796 bajtów]
strona_2 [49118 bajtów]
załącznik nr 1 [190294 bajtów]