Porządek obrad

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  29  lipca  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. - DRUK Nr 1/XXIV,
 2. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica - DRUK Nr 1-1/XXIV,
 3. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3 - DRUK Nr 1-2/XXIV,
 4. nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury - DRUK Nr 1-3/XXIV, 
 5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 1-4/XXIV,
 6. nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 1-5/XXIV, 
 7. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo - DRUK Nr 1-6/XXIV,
 8. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo - DRUK Nr 1-7/XXIV, 
 9.  nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 1-8/XXIV,
 10. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 1-9/XXIV, 
 11. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 1-10/XXIV,
 12. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo - DRUK Nr 1-11/XXIV,
 13. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie - DRUK Nr 1-12/XXIV.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

VI. Nadanie Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 2/XXIV,

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.- DRUK Nr 3/XXIV,

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 4/XXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego - DRUK Nr 5/XXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.