Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/04 z XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 29 lipca 2004 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1225.

Radni nieobecni:

 • Jan Bielecki,
 • Magdalena Chmura - Nycz,
 • Janusz Skrzypiński.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 4. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 18 radnych. 
Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany: 

 1. wycofano z pkt.V projekt uchwały oznaczony jako DRUK Nr 1-3/XXIV,
 2. wprowadzono do porządku obrad jako pkt:
  • X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - DRUK  Nr 6/XXIV,
  • XI. Zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 7/XXIV, 
  • XII. Udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie  Gryfino - DRUK Nr 8/XXIV,
  • XIII. Przyjęcie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania  turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino - DRUK Nr 9/XXIV.

Komisje Rady omówiły w/w projekty uchwał.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersje porządku obrad sesji - załącznik nr 5. 

Innych uwag nie zgłoszono.

ppkt.2
Przewodniczący Rady
zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXIII sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ponadto poinformował, że:

- w Parsówku odbyło się zebranie sołeckie, na którym wybrano sołtysa. Został nim  p. Zygmunt Jakubowski. 
Przewodniczący Rady wręczył upominek nowo wybranemu sołtysowi.
- wyróżniono zawodników i trenerów uczniowskiego klubu sportowego "Energetyk Junior" za zdobycie I miejsca na festiwalu piłki nożnej "Gryfino 2004".

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zenonem Trzepaczem wręczyli nagrody i wyróżnienia zawodnikom oraz trenerom.

Następnie udzielił głosu Prezesowi Zakładu Energetycznego Rejonu Oświetlenia Ulic w Szczecinie p. Markowi Lisowi.
Prezes Zakładu Energetycznego Rejonu Oświetlenia Ulic w Szczecinie p. Marek Lis - od wielu lat zajmujemy się eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego w gminie Gryfino.
W ubiegłym roku udało się nam przeprowadzić modernizację oświetlenia ulicznego w Gryfinie.
Efekty są widoczne na ulicach w porze wieczorowej. Gmina Gryfino została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu na najlepiej oświetlona gminę w 2004 r. Chcę poinformować, że Gryfino zdobyła tytuł najlepiej oświetlonej gminy w Polsce w 2004 roku. Oprócz głównej nagrody zdobyło również I miejsce w kategorii kompleksowych inwestycji i modernizacji oświetlenia dróg i ulic oraz I miejsce w kategorii oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Miasto i Gmina Gryfino przejęła wszystkie nagrody, jakie tylko można było wygrać w tym konkursie. Jako pracownicy Zakładu Energetycznego jesteśmy dumni  z tego, że włożyliśmy drobny wkład do tego zwycięstwa. Na ręce Burmistrza Miasta i Gminy składam pamiątkowy emblemat za bardzo dobrą współpracę w zakresie modernizacji oświetlenia w Gminie Gryfino. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 30 września br. w Warszawie. Burmistrz Miasta i Gminy otrzymał zaproszenie na tę uroczystość. 

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. 
Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Jan Kozłowski
514/XXIV/04
- ponawiam interpelację w sprawie drogi powiatowej na odcinku od Daleszewa przez Stare Brynki do Chlebowa. Stan drogi jest zły i pilnie należy ją wyremontować, bo może dojść tam do wypadku. Na sesji obecna jest Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre. Mam nadzieję, że podejmie  odpowiednie działania w tej sprawie. 

515/XXIV/04 - ponawiam interpelację w sprawie usunięcia zastoisk wodnych przy przystanku  autobusowym w Starych Brynkach. Pan Dziok obiecał, że remont zostanie wykonany, ale do tej pory nic nie zrobiono. Starostwo nie udzieliło mi nawet  odpowiedzi w tej sprawie. Jest to droga powiatowa. Proszę p. Starostę  Powiatu Gryfińskiego o zajęcie się sprawą. 

Radna Krystyna Gazdecka
516/XXIV/04
- w związku z otwarciem granicy zwiększył się napływ gości z Niemiec. Większość Niemców przyjeżdża do nas po zakupy na rowerach. Niestety  nie ma w mieście miejsc wyznaczonych do ustawiania rowerów. Takie stanowiska są tylko przed dużymi sklepami. Widziałam jak Niemcy przypinają rowery do barierek przy drodze. Proszę o zajęcie się sprawą.

517/XXIV/04 - należy dokonać przeglądu map rozmieszczonych na terenie naszego miasta i odnowić te, które są w złym stanie. Odnowienia na pewno wymaga mapa umieszczona przy wyjściu z tunelu, idąc w kierunku Górnego Tarasu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
518/XXIV/04
- mieszkańcy Chlebowa dojeżdżają rowerami do autobusu w Radziszewie. Ponieważ nie mają gdzie zostawić rowerów opierają je o płot przy posesji Państwa Kułdoszów. Proszę o wykonanie stojaków do ustawiania rowerów  i usytuowanie ich w miejscu, gdzie zostawiane są rowery.

Radny Czesław Kapusta
519/XXIV/04
- w dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, że nasza gmina jest najlepiej oświetlona w Polsce. Tymczasem w miejscowości Wirówek nie ma ani jednej lampy. Interpelacje w tej sprawie zgłaszam już od dawna, ale bez rezultatu. Dlaczego Mieszkańcy Wirówka są dyskryminowani. Proszę o zajęcie się sprawą.

520/XXIV/04 - należy wyremontować drogę w miejscowości Wirówek, bo jest w bardzo złym stanie. Jest to jedyna droga, którą mieszkańcy mogą dojść do domu. Innej drogi nie ma.

521/XXIV/04 - należy naprawić pobocze drogi przy przystanku autobusowym w Wirowie.  Powstała tam wielka wyrwa, która grozi wypadkiem. Od dawna proszę o naprawę pobocza, ale bez efektu.

522/XXIV/04 - w dniu dzisiejszym słyszeliśmy, że w Wirowie jest ładna plaża. Chciałbym dowiedzieć się, co będzie z plażą w Wełtyniu. Do tej pory korzystali  z niej mieszkańcy całej gminy. Mieszkańcy domagają uruchomienia linii autobusowej do plaży w Wełtyniu. Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radny Zdzisław Kmieciak - popieram zdanie radnego Czesława Kapusty. Nawet kierowcy autobusów potwierdzają, że więcej osób korzysta z plaży w Wełtyniu niż z plaży w Wirowie. Należy przyjrzeć się sprawie.

Radny Czesław Kapusta
523/XXIV/04
- na naszych drogach coraz więcej jest rowerzystów. Należy wytyczyć pas dla rowerzystów na przykład przy trasie Wełtyń - Gardno - Chlebowo -  Radziszewo - Gryfino. Wiem, że nie jest to zadanie, które można zrealizować od razu. Można jednak zrealizować je w przyszłości.

Radny Kazimierz Fischbach
524/XXIV/04
- proszę o rozpatrzenie możliwości utworzenia ulicy Stefana Żeromskiego jako jednokierunkowa. Chodzi mi o odcinek od Adama Asnyka i Henryka  Sienkiewicza. W tym rejonie istnieje problem z dojazdem do budynków mieszkalnych. Droga od ulicy Henryka Sienkiewicza w kierunku  przedszkola jest jednokierunkowa. 

525/XXIV/04 - proszę o ustawienie znaku drogowego ograniczającego prędkość do 40 km/godz. na odcinku od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania ulic:   9 Maja i Kolejowej. Taki znak jest ustawiony od ulicy Kolejowejw kierunku Wojska Polskiego.

526/XXIV/04 - należy uściślić, że przejście graniczne Gryfino - Mescherin jest dostępne dla samochodów osobowych. Zdarza się tak, że samochód posiadający kratkę nie  jest przepuszczany przez przejście graniczne.. Kierowcy, którzy wiedzą o tym demontują kratę i bez problemu przekraczają granicę. Natomiast kierowcy, którzy o tym nie wiedzą, nie zdejmują kratek i nie są  przepuszczani przez granicę. Uważam, że należy uściślić, iż jest to przejście  graniczne dla samochodów do 3,5 tony.

Radny Zdzisław Kmieciak - popieram w/w interpelację. Ja również na jednej z poprzednich sesji zgłosiłem interpelacje w tej sprawie. W innych województwach sprawa ta jest uporządkowana i z takich przejść granicznych mogą korzystać samochody do 3,5 tony.  

Radny Antoni Rak
527/XXIV/04
- OWiR pozbył się Ośrodka w Wełtyniu i nikt nie zajmuje się plażą. Nie  może być tak, że wywieszona tablica z informacją, iż plaża jest niestrzeżona  załatwia sprawę. Przecież wcześniej gmina wydała 20 tys. zł,- na remont  pomostów. 

528/XXIV/04 - plaża w Gryfinie jest zaniedbana i nic się nie robi, by to zmienić. Mieszkańcy Gryfina chętnie przychodzą z dziećmi na plażę. Okazało się, że woda spełnia wymogi jeżeli chodzi o kąpiel. Należy uporządkować plażę.

529/XXIV/04 - w Gryfinie miał powstać punkt informacji turystycznej, ale do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie. Proszę o zajęcie się sprawą.

530/XXIV/04 - do tej pory nie wykoszono poboczy przy drodze w kierunku granicy. Ponadto nie wycięto przy tej drodze uschniętych drzew. Nie wiem kto jest winien zaniedbania tych spraw. 

531/XXIV/04 - do tej pory nie wycięto suchych drzew przy ulicy Sprzymierzonych  w Gryfinie. Proszę o zajęcie się sprawą.

532/XXIV/04 - dlaczego do tej pory nie została wykoszona trawa na nasypie kolejowym od strony ulicy Sprzymierzonych w Gryfinie. Urosły tam tak duże chwasty, które zasłaniają chodnik.

533/XXIV/04 - w jezdni przy ulicy Wojska Polskiego w Gryfinie, naprzeciw Przedszkolu  Nr 1 jest duża dziura. Proszę o załatanie dziury w jezdni, gdyż grozi to wypadkiem.

Radny Marek Sanecki
534/XXIV/04
- chciałbym dowiedzieć się w jakim trybie dokonywane są w gminie zapytania o cenę przy dokonywanych zakupach? Niedawno jeden  z handlowców powiedział mi, że w poprzedniej kadencji Rady gmina zakupiła w Szczecinie telewizor dla rodziny z Kazachstanu, a do niego zwrócono się, by podarował antenę satelitarną. Chciałbym wiedzieć,  czy przy zapytaniach o cenę brani są pod uwagę przedsiębiorcy  z Gryfina? Uważam, że należy w pewien sposób preferować naszych  handlowców, bo to oni płacą podatki do gminy. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - chcę poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna zawsze na zawody międzygminne dokonuje zakupu nagród u naszych handlowców. 

Radny Mieczysław Sawaryn
535/XXIV/04
- uważam, że nie może być tak, iż trzy temu wydano pieniądze na naprawę mola przy plaży w Wełtyniu, a obecnie nie ma tam gospodarza. Ponadto jest tam sklep, są różnego rodzaju urządzenia techniczne. Mieszkańcy Wełtynia, Gardna i północnej części Gryfina chcą korzystać z tej plaży. Należy wypracować koncepcję, by istniejące tam mienie nie  pozostawało bez gospodarza.

536/XXIV/04 - w kampanii wyborczej Pan Burmistrz i my deklarowaliśmy, że będziemy zmierzali do likwidacji Straży Miejska w Gryfinie. Dzisiaj wiem, że do Straży Miejskiej przyjmowani są nowi pracownicy. Nie mamy też koncepcji jak ma funkcjonować Straż Miejska oraz jakie funkcje powinna pełnić? 

Czy ma się zajmować obsługą fotoradarów i wchodzić w kompetencje Policji? Czy też powinna pieszo patrolować miasto i pilnować porządku, zwracać uwagę małoletnim, którzy palą papierosy, piją alkohol? Jeżeli Straż Miejska ma nadal istnieć, to należy wypracować taką  koncepcję, by służyła przestrzeganiu porządku w mieście. Uważam, że nie powinna wchodzić w kompetencje Policji. 

537/XXIV/04 - pod koniec poprzedniej kadencji Rady zagospodarowano Park Miejski w Gryfinie. Wykonano alejki. Obecnie nie widać tam gospodarza. Leżą wywrócone śmietniki, a pod wpływem deszczu rozpływają się alejki. Czy podejmowane są działania, by zapobiec dewastacji? Czy powstałe szkody będą naprawiane na bieżąco, czy dopiero wtedy, gdy potrzebne  na to będą duże nakłady finansowe? 

Radny Ireneusz Sochaj
538/XXIV/04
- do 23 lipca br. dzieci z naszego terenu uczestniczyły w półkoloniach. Jest dopiero połowa wakacji. Czy w drugiej połowie wakacji dzieci również będą mogły skorzystać z półkolonii? Czy gmina dofinansuje półkolonie? 

539/XXIV/04 - prawdopodobnie przy ul. Mieszka I w Gryfinie ma być ustawionych 14 garaży blaszanych. Mieszkańcy bloku mieszkalnego, w którego sąsiedztwie mają być ustawione garaże przygotowują protest. Chciałbym wiedzieć, czy sprawa dotycząca usytuowania tam garaży jest jeszcze  aktualna, czy nie?

Radny Jan Ragan
540/XXIV/04
- mieszkańcy z mojego osiedla chcą wiedzieć, w którym kierunku przewidywana jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie? Każdego dnia widzę jak zapełnia się cmentarz komunalny. Uważam, że miejsca wystarczy na maksymalnie pięć lat. Gdzie w przyszłości powstanie  cmentarz komunalny?  

541/XXIV/04 - załoga Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie pyta, kiedy będzie remontowana droga od znaku STOP, przy rozwidleniu dróg w kierunku  Dolnej Odry i Pniewa, aż do hotelu "Na Rozstajach"? Droga na tym odcinku jest bardzo zniszczona, są duże wyrwy, a pod wpływem słońca asfalt rozpływa się. Proszę o informację w tej sprawie. 

Radny Antoni Rak
542/XXIV/04
- na Górnym Tarasie w Gryfinie brakuje miejsc parkingowych i postojowych. Na wszystkich trawnikach parkowane są samochody. Należy dokonać  przeglądu w terenie i ustalić, gdzie jeszcze mogą powstać miejsca parkingowe. Uważam, że miejsca parkingowe powinny powstać nawet kosztem zwężenia chodników.

543/XXIV/04 - kiedyś na Górnym tarasie miało powstać targowisko. Jednak do tej pory nie  powstało. Działkowcy nie mają gdzie sprzedawać swoich zbiorów, bo w Gryfinie nie ma żadnego skupu. Czas pomyśleć o zlokalizowaniu targowiska w tym rejonie. Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radny Zdzisław Kmieciak
544/XXIV/04
- proszę o ustawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Topolowej w Czepinie na drogę krajową nr 31. Obecnie włączenie się tam do ruchu jest prawie niemożliwe. Pilnie należy rozwiązać tę sprawę.

545/XXIV/04 - kiedy zostaną usunięte usterki po remoncie drogi nr 31? Prawdopodobnie termin gwarancyjny mija w dniu jutrzejszym, a sporo usterek nie zostało jeszcze usuniętych. 

546/XXIV/04 - ulica Długa w Żabnicy była zamknięta dla ruchu z powodu budowy w tym  rejonie kanalizacji. Samochody jeździły ulicą Polną i zdewastowały jej  nawierzchnię. Jest to ulica dojazdowa do posesji. Mieszkańcy ulicy Polnej w Żabnicy proszą o utwardzenie nawierzchni drogi - załącznik nr 7. 

547/XXIV/04 - w tym roku miał powstać w Czepinie plac zabaw dla dzieci. Prosiłem o to w roku ubiegłym. Do tej pory nic nie zrobiono. Bardzo proszę  o wykonanie zadania jeszcze w tym roku. 

548/XXIV/04 - uważam, że na tablicy informacyjnej przy wyjeździe z Gryfina w kierunku Mescherin należy umieścić napis, że jest to przejście graniczne.  Mieszkańcy spoza naszego terenu mogą nie wiedzieć, że jest to  przejście graniczne.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
549/XXIV/04
- należy wykonać przegląd dróg na naszym terenie. Uważam, że nie tylko w Czepinie, ale i na innych skrzyżowaniach istnieje potrzeba ustawienia luster. Do udziału w przeglądzie dróg należy poprosić przedstawiciela Zarządu Dróg Krajowych.

550/XXIV/04 - przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Zygmunta Krasińskiego w Gryfinie należy wymienić uszkodzone lustro.

Radny Mieczysław Sawaryn
551/XXIV/04
- na klatkach schodowych budynków będących w zasobach GTBS  w ubiegłym miesiącu rozwieszono ogłoszenie, że z uwagi na to, iż radni podwyższyli cenę wody i ścieków wyższe będą opłaty. Pismo podpisał pracownik GTBS. Jest ono do wglądu u radnego Macieja Szabałkina. Mieszkańcy Gryfina pytają nas dlaczego podwyższyliśmy cenę wody i ścieków i dlaczego tak dużo. Potrzebna jest korekta, że to nie radni podwyższają cenę wody i ścieków. Była to propozycja PUK. Radni tylko się z nią zapoznali. Dlatego uważam, że powinno ukazać się  sprostowanie w tej sprawie. Obecnie obarcza się nas za to, że  zajmujemy się tylko podwyżkami cen wody i ścieków, a przecież to ewidentna nieprawda.

Radny Zdzisław Kmieciak
552/XXIV/04
- droga za przejazdem kolejowym w kierunku Żabnicy jest w fatalnym stanie. Są tam duże dziury. Jest to droga powiatowa. Proszę o naprawę w/w drogi.

Przewodniczący Rady Zenon Trzpacz
553/XXIV/04
- wnioskuję, aby odbieranie poszczególnych odcinków kanalizacji  w miejscowościach, w których prowadzone są inwestycje odbywało się  w obecności sołtysów. Należy poinformować sołtysa z danej miejscowości,  iż prowadzone prace zostały zakończone. Sołtys wraz z członkiem Rady Sołeckiej powinni złożyć podpisy pod dokumentem stwierdzającym zakończenie prac.

Ad.V. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. 

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/322/04 stanowi załącznik nr 9.
 2. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej  nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej  nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/323/04 stanowi załącznik nr 10.
 3. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3. 
  Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w w/w sprawie, a Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pragnę poinformować, że gmina chce przekazać w formie aportu dla GTBS Spółka z o.o. w Gryfinie prawa własności nieruchomości gruntowych, o których mowa w projekcie uchwały. Na tym gruncie będzie budowany budynek komunalny. Budowa będzie realizowana przez GTBS. Daje to możliwość skorzystania  z kredytu.  W budynku powstanie 36 mieszkań komunalnych. Termin realizacji zadania, to dwa lata. W planie przyjętym przez gminę jest wyznaczona droga przy budynku na ul. Flisaczej 35 A, B, C, D. Zlecimy projektantowi opracowanie innego wjazdu, by nie burzyć istniejącego układu na osiedlu spółdzielczym. 
  Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu radnych z klubu PO i PiS chcę poinformować, że będziemy głosowali za przyjęciem w/w projektu uchwały. Pomimo to uważamy, że do tej pory nie przygotowano sensownego planu rozwoju budownictwa , w szczególności socjalnego. Działki przekazywane dla GTBS są jednymi z ostatnich, najbardziej atrakcyjnych w centrum miasta. Można by je wykorzystać pod budownictwo komercyjne i inne. Rozumiemy potrzebę budowy mieszkań w Gryfinie. Nasza Rada wcześniej ustaliła, że mieszkania w mieście w większości powinny być prywatne. Dotychczasowym lokatorom należy umożliwić wykup lokali na dogodnych warunkach. Proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu uzbrojenie większej powierzchni terenów, na których GTBS będzie mogło budować budynki mieszkalne. Natomiast grunty znajdujące się w centrum miasta należy pozostawić na tworzenie nowych miejsc pracy, itp.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3 przyjęto jednogłośnie.  Uchwała nr XXIV/324/04 stanowi załącznik nr 11.
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/325/04 stanowi załącznik nr 12
 5. nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń przyjęto jednogłośnie.  Uchwała nr XXIV/326/04 stanowi załącznik nr 13,
 6. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/327/04 stanowi  załącznik nr 14.
 7. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/328/04 stanowi załącznik nr 15
 8. nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości  gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 przyjęto jednogłośnie.  Uchwała nr XXIV/329/04 stanowi załącznik nr 16.
 9. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/330/04 stanowi załącznik nr 17
 10. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Pniewo. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej 
  w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie.  Uchwała nr XXIV/331/04 stanowi załącznik nr 18 
 11. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/332/04 stanowi załącznik nr 19
 12. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie przyjęto jednogłośnie. 
  Uchwała nr XXIV/333/04 stanowi załącznik nr 20.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w następnym punkcie porządku obrad sesji Rada będzie omawiała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu dla OPS. Zapoznałem się ze stanowiskami Komisji Rady w tej sprawie i podjąłem decyzję o przedstawieniu nowej wersji schematu organizacyjnego oraz nowej wersji strony nr 5 Statutu. Proszę, by radni podczas przerwy zapoznali się z tymi materiałami. Przewodniczący Rady ogłosił 15 - minutową przerwę. Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady.

Ad.VI. Nadanie Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 21.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.  Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - dwie Komisje Rady, tj. Rewizyjna oraz Planowania  Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska nie zajęły stanowiska do w/w projektu uchwały. Komisja Spraw Społecznych oraz Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o podporządkowanie całego pionu administracyjnego bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka oraz by nie powoływać drugiego z-cy dyrektora. Radni otrzymali na piśmie nową wersję strony 5 w/w Statutu oraz nową wersję schematu organizacyjnego OPS. Pan Burmistrz prosił, by radni w czasie przerwy zapoznali się z proponowanymi zmianami. 

Radny Artur Nycz - nasza Komisja uważa, że pion administracyjny należy podporządkować bezpośrednio dyrektorowi, a pion merytoryczny dla zastępcy dyrektora. W przedstawionych propozycjach jest odwrotnie. Czy taka zmiana odpowiada Dyrektorowi OPS?  

Dyrektor OPS Bożena Górak - od 1 maja br. znacznej zmianie uległa ustawa o pomocy społecznej. Ponadto ukazała się ustawa o realizacji świadczeń rodzinnych. Wiele zadań jest nowych. Dlatego chciałabym, by bezpośrednio pod dyrektora podlegał dział zajmujący się świadczeniami pieniężnymi. Są to zadania nowe i chcę mieć nad nimi kontrolę.  
W późniejszym terminie zastanowię się, kogo można będzie upoważnić do prowadzenia tego zadania. Zadania umieszczone po lewej stronie schematu również wynikają z nowych ustaw. Jako dyrektor OPS odpowiadam za wszystkie środki finansowe jakimi dysponujemy. Dlatego chcę mieć nad wszystkim nadzór. Z upływem czasu będzie możliwość dokonania zmian  w strukturze OPS. Środki finansowe na nasze zadania na dzień dzisiejszy są zabezpieczone. Nie znaczy to, że należy wydawać je bezmyślnie.  

Radny Kazimierz Fischbach - w pierwszej wersji proponowano dwóch zastępców dyrektora. Natomiast w nowej wersji jest jakby utworzone nowe stanowisko zastępcy dyrektora, gdyż w miejsce poprzednich dwóch zastępców dyrektora proponuje się dwóch kierowników. Według mnie do kompetencji dyrektora należą zadania ujęte po prawej stronie schematu, a do zastępcy dyrektora po lewej stronie. W tej sytuacji jest to zasadne. 

Dyrektor OPS Bożena Górak - i tak jest to zrobione. Może jest to mało widoczne, ale bezpośrednio podlega to pod dyrektora. Chcę tylko powiedzieć, że w ramach obecnych pracowników OPS zmuszona będę zrobić przesunięcia.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał w w/w sprawie wraz z proponowanymi zmianami.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie przyjęto większością głosów Uchwała nr XXIV/334/04 stanowi załącznik nr 22

Ad.VII. Zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.  Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/335/04 stanowi załącznik nr 23

Ad.VIII. Zmiany budżetu gminy na 2004 r. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.  Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/336/04 stanowi załącznik nr 24.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie  od Powiatu Gryfińskiego. Projekt uchwały w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie - załącznik nr 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - od ubiegłego roku wspólnie z Panią Starostą rozpoczęliśmy pracę nad przejęciem szpitala przez gminę. Nie będę przypominał jaka była wówczas sytuacja i jakie zagrożenia. Sprawa rozpoczęła się od tego, że załoga szpitala skierowała do mnie list w sprawie przejęcia szpitala. Wójtowie i Burmistrzowie z pozostałych gmin odmówili  szpitalowi pomocy.
W wyniku ciężkiej pracy uporządkowano wiele spraw. W miesiącu kwietniu br. Powiat Gryfiński umową notarialną przekazał cały majątek dla szpitala. Nie grozi już zajęcie przez komornika sprzętu ruchomego w szpitalu. W tym też czasie gmina przekazała 300 tys. zł,- na budowę windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. O wszystkich posunięciach wiedziała Rada Miejska w Gryfinie. Odbyło się wspólne spotkanie obu Rad, tj. Miejskiej i Powiatowej. Rozumiem obawę radnych Rady Miejskiej w sprawie dalszej działalności szpitala..
Jest uchwała Rady upoważniająca mnie do prowadzenia rozmów na temat przejęcia szpitala. Ta uchwała nadal obowiązuje. W dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie klubu radnych BBS oraz PO i PiS w tej sprawie. Nasi radni wizytowali również szpital w Gminie Raciechowice, który przyjęło Stowarzyszenie. Wizyta przekonała radnych, że mały szpital może być prowadzony wzorowo. Nie ma jeszcze ostatecznej ustawy o ochronie zdrowia. Nie znamy również zasad na jakich będą podpisywane kontrakty na przyszły rok.Pragnę poinformować, że gmina nie wycofuje się z dalszych rozmów z Powiatem mających  na celu rozwiązaniem tego problemu. Na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie dotyczące likwidacji szpitala.  Naszym wspólnym celem jest wypracowanie dobrego rozwiązania na bazie nowo uchwalonej ustawy o służbie zdrowia. Już niedługo ukaże się nowa ustawa. Dlatego też w dniu dzisiejszym wycofuję w/w projekt uchwały. Uważam, że rok, w którym prowadzone były rozmowy w tej sprawie nie jest rokiem straconym. Obecnie najważniejszą sprawą jest remont dachu. Potrzeba na ten cel około 20 tys. zł,-. Myślę, że nasi radni wykażą dobrą wolę i podczas podziału nadwyżki budżetowej za  I półrocze br. uwzględnią w/w kwotą. 
Wszyscy wiedzą, że szpital jest potrzebny. Wierzę, że będzie podnosił swój standard i będzie coraz lepiej wyposażony. Mam nadzieję, że wspólnie z Panią Starostą rozwiążemy problem szpitala w Gryfinie. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wobec powyższego projekt uchwały w w/w sprawie zostaje wycofany z porządku obrad sesji.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - jestem zaskoczona, że dopiero w tym punkcie sesji wycofuje się projekt uchwały w w/w sprawie. Jednak uważam za konieczne  wycofanie w/w projektu uchwały bez uchylania poprzedniej, która w swojej treści zawiera deklarację o nie przyjmowaniu szpitala.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z Panem Burmistrzem, że ostatni rok nie był czasem straconym. Nie mogę się również zgodzić z informacjami prasowymi o zapewnieniach, które Pan Burmistrz otrzymał i jest uspokojony, iż nie trzeba już przejmować szpitala, bo nie będzie likwidowany.  Wielokrotnie oświadczałam, że w ubiegłym roku nikt w powiecie nie rozmawiał o likwidacji szpitala. Oświadczała to również p. Dyrektor Szpitala. Mówiliśmy tylko na temat form organizacyjno - prawnych, by szpital mógł istnieć. Dyrektor Szpitala mówiła, że to ona, a nie władze Powiatu widzi niebezpieczeństwo likwidacji szpitala. Chcę przypomnieć, że to nie powiat prosił o uruchomienie tego procesu. Z całą powagą przyjmuję deklaracje władz samorządowych, w tym również p. Burmistrza składane publicznie.  Traktując poważnie deklaracje p. Burmistrza podporządkowaliśmy się temu wnioskowi i zrealizowaliśmy go do końca. Na każdym etapie rozmów pytałam, czy p. Burmistrza  posiada upoważnienie Rady i czy podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie przejęcia szpitala?  Każdorazowo otrzymywałam takie zapewnienie. Zaproszenie, które otrzymałam na dzisiejsza sesję jest z datą 12 lipca br. Wynika z tego, że już wówczas przygotowany był projekt uchwały o tym, iż gmina nie przejmie szpitala. Natomiast 13 lipca br. spotkaliśmy się z p. Burmistrzem w sprawie rezygnacji gminy  z prowadzenia zadania dotyczącego budowy windy w szpitalu. To zadanie również na wniosek  p. Burmistrza miała prowadzić gmina, a my wyraziliśmy na to zgodę. Przekazaliśmy dokumenty i podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie. Podczas spotkania 13 lipca br. porozumienie zostało anulowane. Dziwię się bardzo, dlaczego w tym dniu p. Burmistrz nie poinformował mnie, że wycofuje się z przejęcia szpitala?  Z prasy dowiedziałam się, iż gmina rezygnuje z przejęcia szpitala, ale tylko na trochę. Jeszcze zastanowi się nad tym. Moim zdaniem przy bardzo dobrych intencjach, publicznych deklaracjach, także w kościele o woli przejęcia szpitala musimy pamiętać, że publicznie składane deklaracje powodują rozbudzanie zbiorowych nadziei.  Publiczne rozmowy na temat rzekomego zadłużenia szpitala na kwotę 4,5 mln zł spowodowało, że nadwątlona została wiarygodność szpitala jako tego, kto płaci swoje rachunki. Stało się tak dlatego, że ktoś pomyłkowo zsumował zobowiązania z należnościami.  U uzasadnieniu do projektu w/w uchwały ujęto wykaz sprzętu, który jest potrzebny szpitalowi. Pan Burmistrz w ubiegłym roku złożył deklarację, że dla szpitala zostanie zakupiony sprzęt za około 1 mln zł. Wysłano nawet zapytania o cenę. Jednak do dnia dzisiejszego nie przedstawiono jeszcze Radzie propozycji nt. zakupu sprzętu. Wierząc w dobrą wolę  p. Burmistrza szpital będzie oczekiwał na spełnienie deklaracji. Z życzliwością przyjmie każdą pomoc. Nie znaczy to jednak, że władze Powiatu są bezradnym tworem, który nie wie co zrobić ze szpitalem. 
Władze Powiatu po roku ciężkiej pracy będą musiały wrócić do punktu wyjścia i od nowa rozpocząć proces, który został wstrzymany przez Radę. Będziemy iść ścieżką przekształceń własnościowych nie czekając na ustawy. Wiadomo przecież, że szpitale działają w formie spółek prawa handlowego. Istnieje  tylko kwestia dojścia do tej formy organizacyjnej. Jednak nie może już dalej być tymczasowości polegającej na tym, że może za kilka miesięcy lub za rok gmina znowu będzie chciała przejąć szpital. Nie ukrywam, że związki zawodowe i pracownicy szpitala są ogromnie rozczarowani takim finałem.  Wobec powyższego bardzo proszę o zarządzenie ciszy nad tą sprawą. Proszę, by przedstawiciele gminy nie wypowiadali się, ani na temat kondycji szpitala, ani na temat jego zadłużenia. Bo gmina nie jest organem prowadzącym. Jeżeli gmina zechce udzielić pomocy, to wszyscy z ogromną wdzięcznością przyjmą tę pomoc. Nie może być tak, że pracownicy i dyrekcja szpitala czekają na nowy podmiot prowadzący, lub żegnają się z tym podmiotem. Wprowadza to chaos. Mówię o tym stanowczo, bo w związku z tym, że gmina wycofała się z budowy windy Powiat Gryfiński musiał wszystko naprawić. W ostatniej chwili ubiegał się o zewnętrzne środki finansowe na to zadanie. A przecież można było zrobić to spokojnie i bez pośpiechu, a nie w ciągu 10 dni. Przygotowujemy się do przekształceń własnościowych i nie będziemy już czekali na decyzję gminy, czy chce przejąć szpital, czy nie. Powiat zrealizuje swoje pomysły z ubiegłego roku  i przekształci szpital w jednoosobową spółkę ze 100% udziałem Powiatu. W przyszłości możemy mówić tylko o wykupieniu przez gminę lub otrzymania, gdyby była taka wola Rady Powiatu udziałów w spółce. Inne rozwiązania nie wchodzą w rachubę. Obietnice i tymczasowość muszą się skończyć., bo jest to ze szkodą dla szpitala. Chcę powiedzieć, że już w ubiegłym roku wiedziałam, iż p. Burmistrz nie ma zgody na przejęcie szpitala. Zachęcam Gminę, by uczestniczyła w tym procesie poprzez wykupienie lub objęcie udziałów pakietu większościowego w nowo utworzonej jednoosobowej spółce Powiatu Gryfińskiego pod nazwą "Szpital Powiatowy w Gryfinie". 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie chcę polemizować z p. Starostą. Podam tylko pewne fakty. Wszyscy wiedzą, że występowałem do Ministra Zdrowia z zapytaniem, czy jest możliwe przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego? Otrzymałem negatywna odpowiedź. Poinformowano mnie, że nie ma jeszcze przepisów pozwalających na takie rozwiązanie. Posiadam na to dokumenty. Jeżeli chodzi o windę, to Pani jako pracownik samorządowy wie w jakich przypadkach gmina może realizować zadanie dot. budowy windy. Z chwilą przekazania majątku na własność szpitala gmina nie może bezpośrednio realizować tego zadania, bo nie pozwalają na to przepisy. Dlatego też przekazaliśmy pieniądze na to zadanie poprzez Starostwo Powiatowe, które jest organem założycielskim dla szpitala. Gmina nadal będzie pomagała dla szpitala. Tylko nasza gmina reaguje na jego potrzeby. Przykładem tego jest zakup podgrzewaczy elektrycznych w okresie, kiedy wyłączono ciepłą wodę. Chcę podkreślić, że do rozmów w sprawie przejęcia szpitala zobowiązywała mnie uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie podjęta jednogłośnie. Nie jest prawdą, że już w roku ubiegłym wiedziałem, iż to zadanie nie będzie przyjęte przez Radę. Przyjmuję to co Pani powiedziała w dniu dzisiejszym. Na bazie tego co widziałem w Raciechowicach widzę jedyną szansę dla szpitala, tj. przekształcenie go w spółkę. Jeżeli powstanie spółka prawa handlowego, to poważnie zastanowimy się nad wykupieniem akcji udziałowych w tej spółce. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przyłączam się do apelu p. Starosty, by zapanowała cisza w sprawie szpitala. Powiat będzie mógł spokojnie pracować nad swoja koncepcją,  a pracownicy szpitala będą mieli pewność, że nie utracą miejsc pracy.

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy wiemy, że nie jest to nasze zadanie.
Myślę jednak, że każdemu z nas leży na sercu pomoc osobom niepełnosprawnym. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zwróciło się do nas z prośbą o pomoc finansową w kwocie 19 tys. zł,- na zakup samochodu. Nie możemy przekazać w/w kwoty bezpośrednio dla Stowarzyszenia, bo nie zezwalają na to przepisy. Chcemy to zrobić przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Proszę Radę o poparcie projektu uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/337/04 stanowi załącznik nr 26

Ad.XI. Zmiany budżetu gminy na 2004 r. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/338/04 stanowi załącznik nr 27

Ad.XII. Udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez  Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino.  

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 

Radny Artur Nycz - już po raz trzeci przymierzamy się do podjęcia uchwały w w/w sprawie i za każdym razem posiada ona inną treść. Dlaczego poprzedni projekt uchwały nie przygotowano tak, by zyskał on akceptację banku? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w banku nastąpiła zmiana dyrektora i postanowiono zmienić nam warunki. Obecnie bank proponuje znowu zmianę warunków. Proponowana wersja projektu uchwały jest ostateczna. Jeżeli bank nie zgodzi się na jej przyjęcie, to nie będziemy więcej podejmowali żadnej uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/339/04 stanowi  załącznik nr 28.

Ad.XIII. Przyjęcie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. 

Radna Janina Nikitińska - nasza Komisja wnioskowała o dodatkowe informacje w tej sprawie. Taką informację otrzymaliśmy, za co dziękuję - załącznik nr 29. 

Radny Artur Nycz - czy po przyjęciu proponowanej koncepcji nie zdarzy się tak, że w przyszłości będziemy musieli ją zmieniać? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - życie udowodniło już wiele razy, że w trakcie realizacji jakiegoś zadania wprowadzane są modyfikacje i zmiany. Jednak przyjęcie w dniu dzisiejszym projektu uchwały w w/w sprawie pozwoli nam ubiegać się o dodatkowe środki finansowe. Aby przystąpić do zagospodarowania całego pasa nad rzeką Odrą wcześniej należy zagospodarować nabrzeże. Po zatwierdzeniu koncepcji w ramach programu "Baltic Plus" można rozpocząć starania o środki finansowe, które zostaną przeznaczone na wykonanie projektu technicznego związanego z odbudową nabrzeża. Obecnie w prasie rozpoczęła się dyskusja w tej sprawie. Wnikliwie czytam każdy artykuł. Interesują mnie głosy mieszkańców, które będą brane pod uwagę przy późniejszych modyfikacjach. Zwracając się do redaktorów naszych lokalnych gazet chcę powiedzieć, że przyjmuję każdą uwagę dotyczącą Urzędu lub usterek występujących w mieście. Nie obrażam się na negatywne uwagi ukazujące się w prasie. Pomagają mi one w pracy. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXIV/340/04 stanowi załącznik nr 30.

Ad. XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat:

Ad.514/XXIV/04 
Ad 515/XXIV/04
- w sesji uczestniczyła p. Starosta. Słyszała treść interpelacji i na pewno zajmie się sprawą

Ad.516/XXIV/04 - interpelację przyjmujemy do realizacji w trybie pilnym.

Ad.517/XXIV/04 - będą wykonane cztery nowe plany miasta. Musimy odnawiać ustawione już plany, bo dewastacja w naszym mieście jest bardzo duża.

Ad.519/XXIV/04 - w całej gminie zinwentaryzowano oświetlenie uliczne. Teraz przystąpimy do  zwiększania oświetlenia na terenach wiejskich. Nie znaczy to jednak, że  nawet tam, gdzie gospodarstwo jest oddalone od pozostałych zabudowań np. o 300 metrów będziemy oświetlali całą drogę. Gmina nie posiada takich możliwości finansowych. Oświetlenie uliczne zostanie założone tam, gdzie Rady Sołeckie uznały to za konieczne. 

Ad.521/XXIV/04 - jeżeli chodzi o likwidację wyrwy przy przystanku autobusowym w Wirowie, to wystarczyło powiedzieć o tym pracownikowi Urzędu odpowiedzialnemu za stan dróg. Do tej pory wyrwa była by już usunięta. 

Ad.522/XXIV/04 - 
Ad 527/XXIV/04 
Ad 535/XXIV/04 
aby plaża była czynna nie wystarczy nawieźć na nią piasku. Otwarcie plażywiąże się z zatrudnieniem ratowników, gdyż obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli w budżecie gminy na przyszły rok Rada zabezpieczy środki finansowe na utrzymanie dwóch plaż, to będą  czynne i strzeżone obie. W pierwszej kolejności będę chciał rozpocząć rozmowy w sprawie przekazania plaży w Wełtyniu w użytkowanie osobie zajmującej się wypożyczaniem sprzętu pływającego. Uważam, że na dzień  dzisiejszy naszą gminę stać na utrzymanie jednej plaży. Jeżeli chodzi  o plażę w Wełtyniu, to jest ona bardzo mała . Docelowo powstanie duża plaża w rejonie wsi Wełtyń.

Ad.524/XXIV/04 -
Ad.525/XXIV/04 
  interpelacje przekażemy do rozpatrzenia przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Ad.528/XXIV/04 - 
Ad.530/XXIV/04 
Ad.531/XXIV/04
  radny p. Antoni Rak zgłosił szereg interpelacji i uwag. Gdyby przyjechał ktoś obcy, wszedł na sesję Rady i usłyszał interpelacje zgłoszone przez radnego, to pomyślał by, że Gryfino jest miastem brudnym. Nie koszone są pobocza dróg. W mieście panuje bałagan. Przecież to nie prawda. Chodzę przez miasto i bardzo często słyszę od osób przyjezdnych, że Gryfino jest czystym i ładnym miastem. Widać tu dobrego gospodarza. 

Ad.532/XXIV/04 - jeżeli chodzi o wykoszenie skarpy, to nie jest to nasze zadanie. Jest to  teren należący do DOKP. My i tak wykonujemy sporo zadań, które nie  należą do naszych obowiązków. Nie zrobimy jednak wszystkiego. Zgłoszone sprawy przekażemy do właścicieli terenów, o których mowa  w interpelacjach.

Ad.534/XXIV/04 - zawsze przy zakupie różnego rodzaju nagród bierzemy pod uwagę najpierw  cenę, a potem miejsce zakupu. Osoba, która rozmawiała z radnym nie  przyznała się, że wygrała duży przetarg na nagłośnienie w Gimnazjum. 

Ad.536/XXIV/04 - nie pamiętam już ile razy na tej sali zgłaszano interpelacje w sprawie  przekraczania przez kierowców samochodowych prędkości na ulicach miasta? Ile razy proszono o zamontowanie progów spowalniających? Straż Miejska ma jasno wytyczone zadania. Należy do nich dbanie  o bezpieczeństwo i porządek. Od niedawna Straż Miejska uzyskała uprawnienia dotyczące kontroli prędkości pojazdów. W jednym dniu na ulicy Flisaczej w Gryfinie 160 kierowców przekroczyło prędkość. Mamy program "Bezpieczne Miasto". W wyniku konsekwentnej realizacji tego programu rok szkolny 2003 - 2004 był rokiem, w którym nie zdarzył się ani jeden wypadek w drodze dziecka do szkoły  i w drodze powrotnej do domu. Przyczyniła się do tego Straż Miejska,  która przeprowadziła szereg prelekcji w naszych szkołach oraz pełniła  dyżury przy szkołach. Obecnie dodatkowo zatrudniony został jeden strażnik w Straży Miejskiej. Będzie on pełnił dyżur przez osiem godzin dziennie w okolicy Gimnazjum. Chcę też powiedzieć, że u nas często jest tak, że wcześniej opracowujemy różne programy, których potem nie realizujemy. Obowiązki Straży Miejskiej wynikają ze statutu. 

Ad.537/XXIV/04 - patrząc na Park Miejski często zastanawiam się, czy lepiej jest zrobić coś  tanio i byle jak, czy też zrobić drożej ale porządnie. Jestem za tym, aby dane zadanie wykonać raz, ale porządnie. Przykładem tego mogą być  wyremontowane ulice: Ogrodowa, Lechicka, Kwiatowa, itp. Uważam, że podczas remontu uliczek w Parku Miejskim wybrano złe rozwiązanie. Zawsze  będzie tak, że podczas deszczu nawierzchnia alejek będzie spływała, a jak będzie sucho, to będzie się kurzyło. Doraźnie naprawimy  szkody, ale do sprawy trzeba będzie wrócić i zastanowić się jak rozwiązać problem. Jeżeli chodzi o pełne śmietniki w Parku Miejskim, to nie wiem, o której godzinie radny przechodził przez Park? Może nocną porą, bo codziennie  widzę jak mały samochód z PUK opróżnia wszystkie kosze ze śmieciami. 

Ad.538/XXIV/04 - z tego co wiem, to wszystkie kolonie były zaplanowane ma m-c lipiec. Muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewny.

 Radna Krystyna Gazdecka - od ubiegłego roku poszerzyliśmy półkolonie w naszej gminie. Jesteśmy jedyną gminą w województwie, która organizuje półkolonie. Gmina nie ma takiego obowiązku. W tym roku odbyły się dwa turnusy półkolonii, a więc trwały przez cały miesiąc. Oprócz gminy są jeszcze inne jednostki w mieście i może one również powinny wyjść  z ofertą dotyczącą zorganizowania półkolonii? Nasza gmina i tak dużo robi w tej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.540/XXIV/04
- udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.542/XXIV/04 - ostatnim wolnym miejscem, na którym powstał duży parking na Górnym Tarasie w Gryfinie był plac przy ulicy Zygmunta Krasińskiego.  W najbliższym czasie zostaną namalowane pasy na parkingach wyznaczające miejsca do parkowania. Zadanie to wykona PUK. Z powodu braku pasów na parkingach kierowcy parkują swoje samochody byle jak, a przez to jest mniej miejsca do parkowania. Po namalowaniu pasów Straż Miejska będzie patrolowała teren i za złe parkowanie będzie karała. Obecnie na Górnym Tarasie nie ma wolnych miejsc, na których mogły  by powstać nowe parkingi. 

Ad.544/XXIV/04 
Ad.545/XXIV/04
Ad.546/XXIV/04
Ad.546/XXIV/04
Ad.547/XXIV/04
Ad.548/XXIV/04
- udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.550/XXIV/04 - jeżeli prawdą jest, że takie informacje ukazały się na klatkach schodowych, to faktycznie jest to obraza radnych oraz podjudzanie ludzi przeciwko  radnym. W tej sprawie wypowie się Prezes GTBS p. Bronisław Mela. Prezes GTBS Bronisław Mela - pismo, o którym mówił radny jest następującej treści: "Gryfino, 29.06.2004. Uwaga - w związku z podjęciem przez Radę Miasta i Gminy Gryfino Uchwały Nr XXIII/311/04 z dnia 22.06.2004r. o podwyższeniu z dniem 1.08.2004r. ceny za zimna wodę i odprowadzenie ścieków Gryfińskie TBS spółka z o.o. uprzejmie informuje o przesunięciu terminu odczytu wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych z końca czerwca na koniec lipca 2004 r." Pismo podpisał pracownik spółki. Zgadzam się, że informacja o tym kto podjął uchwałę jest niepotrzebna. Wystarczyło napisać, że "w związku ze zmiana taryf ceny wody, itd.". Na usprawiedliwienie mojego pracownika, który napisał ogłoszenie jest to, że największa spółdzielnia mieszkaniowa w Gryfinie wywiesiła w swoich zasobach mieszkaniowych pismo takiej samej treści. Pisma nasze różnią się tylko czcionką, a treść jest identyczna. Jeżeli radni poczuli się dotknięci, to serdecznie przepraszam. Przy wprowadzaniu zmian ceny za wodę i ścieki muszę powołać się na akt prawny, na podstawie którego nastąpiła zmiana ceny.  Wobec powyższego chciałbym zapytać Radcę Prawnego, czy mogę powołać się na Uchwałę Rady Miejskiej, czy nie? A jeżeli nie, to na jaki akt prawny? 

Radca Prawny Kinga Przybylska - Charif - przecież, to radni poprzez podjęcie uchwały dokonali podwyżki ceny wody i ścieków. Taka jest prawda. Z przepisów wynika, że taryfy ustalające wysokość opłat są zatwierdzane uchwałą Rady. Dlatego należy w tej sprawie powołać się na uchwałę Rady. Rada ma prawo do zatwierdzania taryf.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - my nie musimy zatwierdzać tych stawek, a PUK  i tak wprowadzi je w życie. Taką informację otrzymaliśmy przed sesją.

Radny Zdzisław Kmieciak - jeżeli chodzi u ulicę Polną w Żabnicy, to jest to pilna sprawa. Droga została zniszczona i należy ją jak najszybciej naprawić. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym zgłosił Pan interpelację w tej sprawie. Nie mogę teraz powiedzieć co będzie zrobione, bo wcześniej muszę zapoznać się ze sprawą.

Ad. XV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Radny Jan Ragan - chcę podziękować Komendantowi Straży Miejskiej za interwencję i pomoc w sprawie odwiezienia bardzo groźnego psa do schroniska. Właściciele psa mieszkają w "barakach" przy ul. Orląt Lwowskich od nr 1 do nr 5 w Gryfinie. Przez pół roku mieszkańcy tego rejonu bali się przechodzić ulicą. Osobiście trzy razy zgłaszałem interwencję w tej sprawie do Straży Miejskiej w Gryfinie. Nie skutkowały żadne mandaty, bo właściciel psa odbywa karę w więzieniu, a jego żona nie miała pieniędzy na zapłatę. Po ostatniej interwencji Komendant Straży Miejskiej zawiadomił mnie, że psa odwieziono do schroniska. Dlatego też uważam, że Straż Miejska jest potrzebna. 

Radny Zdzisław Kmieciak - uważam, że Straż Miejska powinna ustawić radar na terenach wiejskich, a nie tylko w mieście. 

Radny Czesław Kapusta - kierowca, który dwa razy objechał kulę ziemską powiedział mi, że pod względem kontroli prędkości pojazdów najbardziej rygorystycznymi miejscowościami są Gryfino i Pyrzyce. 

Przewodniczący Rady poinformował, że: 

 • sołtys Sołectwa Chlebowo p. Zbigniew Malczak złożył zapytanie dotyczące budowy kanalizacji  w miejscowości Chlebowo. Informuję, że projektowany kolektor z miejscowości Stare Brynki do Gryfina został zaprojektowany także z myślą o podłączeniu do niego ścieków z Chlebowa. Po zakończeniu budowy kanalizacji na Północy gminy oraz w miejscowości Pniewo i Żórawki rozpocznie się projektowanie w kolejnych miejscowościach gminy. Po wybudowaniu kolektora ze Starych Brynek pozostanie do wykonania sieć w miejscowości Chlebowo, a ścieki będą  odprowadzone w miejskiej oczyszczalni ścieków,
 • Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 lipca stwierdził nieważność załącznika nr 4 do uchwały Nr XXIII/320/04 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości  Wirówek (I), obręb Wirów, w części dotyczącej przychodów oraz załącznika Nr 4 do uchwały  Nr XXIII/321/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I)  w części dotyczącej przychodów. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne  dnia 23 sierpnia 2004 r.  
 • 3 sierpnia 2004 r. o godz. 12.00 w auli Gimnazjum w Gryfinie zorganizowana zostanie konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu konkursu "Na najlepiej oświetloną gminę 2004 r.". Natomiast 2 października br. będziemy na konferencji w Warszawie, 
 • prawdopodobnie w sierpniu br. odbędzie się spotkanie trzech Rad Miejskich na wspólnym  szkoleniu. O terminie i miejscu szkolenie powiadomimy wszystkich radnych,
 • w okresie od 6 lipca do 19 lipca gościła w Gryfinie grupa kolonistów z Sambora na Ukrainie.  W ramach specjalnego podziękowania za zorganizowanie pobytu dzieci nagrały piosenkę, którą  teraz usłyszymy. 

Po wysłuchaniu piosenki nikt więcej nie zabierał głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że  porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki: 

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Interpelacja radnego - załącznik nr 7,
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 8,
 9. Uchwała nr XXIV/322/04 - załącznik nr 9,
 10. Uchwała nr XXIV/323/04 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała nr XXIV/324/04 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała nr XXIV/325/04 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała nr XXIV/326/04 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała nr XXIV/327/04 - załącznik nr 14
 15. Uchwała nr XXIV/328/04 - załącznik nr 15
 16. Uchwała nr XXIV/329/04 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała nr XXIV/330/04 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała nr XXIV/331/04 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała nr XXIV/332/04 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała nr XXIV/333/04 - załącznik nr 20,
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu ośrodkowi pomocy Społecznej w Gryfinie - załącznik nr 21,
 22. Uchwała nr XXIV/334/04 - załącznik nr 22,
 23. Uchwała nr XXIV/335/04 - załącznik nr 23,
 24. Uchwała nr XXIV/336/04 - załącznik nr 24,
 25. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego - załącznik nr 25,
 26. Uchwała nr XXIV/337/04 - załącznik nr 26,
 27. Uchwała nr XXIV/338/04 - załącznik nr 27,
 28. Uchwała nr XXIV/339/04 - załącznik nr 28
 29. Informacja nt. koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino - załącznik nr 29, 
 30. Uchwała nr XXIV/340/04 - załącznik nr 30.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 1 [72711 bajtów]