Porządek obrad

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 9 września 2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
 2. przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 rok. - DRUK Nr 1/XXV. - uwagi i wnioski

VI. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. -  DRUK Nr 2/XXV.- uwagi i wnioski 

VII. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XII/177/03 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXV.- uwagi i wnioski

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej - DRUK Nr 4/XXV.
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 5/XXV.
 3. nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowych wydzielanych pod ulicę Jana Pawła II w Gryfinie, położonych w obrębach geodezyjnych Wełtyń II i  4 miasta Gryfino - DRUK Nr 6/XXV.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 - DRUK Nr 7/XXV.  

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiany budżetu gminy na 2004 r - DRUK Nr 8/XXV. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r - DRUK Nr 9/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gyrfino na 2005 r. wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych -  DRUK Nr 10/XXV.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie -  DRUK Nr 11/XXV.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.