Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu   9  września 2004r.


Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
554/XXV/04
- interpelowałam na początku roku w sprawie gazociągu i kanalizacji na ulicy Czechosłowackiej, Przemysłowej i końcu ulicy Łużyckiej  w Gryfinie. W/w ulice miały być podłączone do projektu gazyfikacji Żórawek i Pniewa. Tymczasem wpłynęła do mnie skarga pana Ryszarda  Gronkowskiego, z której wynika, że tak się nie stanie. Proszę o wyjaśnienie co będzie z tymi ulicami.

555/XXV/04 - proszę o wykonanie oświetlenia na ulicy Parkowej w Gryfinie,  a konkretnie w okolicy szpitala.  

556/XXV/04 - proszę o wygospodarowanie przy podziale nadwyżki budżetowej, lub ujęcie w planie na przyszły rok środków finansowych na zakup łóżka ginekologicznego dla oddziału ginekologii i położnictwa w naszym szpitalu. Stan łóżek, którymi szpital dysponuje w chwili obecnej pozostawia wiele do życzenia. Są one eksploatowane od 40 lat i dla bezpieczeństwa rodzących matek i małych pacjentów powinny zostać wymienione. 

Radny Czesław Kapusta
557/XXV/04
- chciałbym zgłosić pilną potrzebę naprawy drogi wewnętrznej w Gardnie.  Droga ta znajduje się w środkowej części osiedla. Stan jej jest fatalny. Uniemożliwia to poruszanie się po tej drodze. Ponadto niebezpieczne jest przejście po znajdującym się tam chodniku, który jest zarwany.  

558/XXV/04 - wielokrotnie zgłaszałem potrzebę wykonania drogi dojazdowej do posesji mieszkańców Wirówka. Otrzymałem ostatnio pisemną  informację, iż w związku z tym, że nie jest to droga gminna nie  będą prowadzone tam działania inwestycyjne. Uważam, że należałoby się zainteresować sytuacją mieszkańców Wirówka, którzy skarżą się na  brak drogi dojazdowej i oświetlenia. 

559/XXV/04 - rozbudzono nadzieję mieszkańców Wełtynia na przywrócenie plaży nad  jeziorem wełtyńskim. Chciałbym w związku z tym zapytać, jakie będą  dalsze losy tej plaży?

Radny Jan Ragan 
560/XXV/04
- interpeluję w sprawie gazyfikacji i kanalizacji sołectwa Pniewo, Żórawie i Żórawki. Na spotkaniach podczas wyborów Rad Sołeckich i sołtysów rozmawialiśmy na ten temat z panem Burmistrzem . Podano wówczas  pewne terminy dotyczące rozpoczęcia prac związanych z gazyfikacją  i kanalizacją tych miejscowości. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości oczekują spotkania z p. Burmistrzem, w jak najszybszym terminie,  gdyż podane wówczas terminy rozpoczęcia prac już minęły. 

Radny Ireneusz Sochaj
561/XXV/04
- mieszkańcy z ulicy Wierzbowej oraz końca Łużyckiej w Gryfinie zwrócili się do mnie z pytaniem, kiedy nastąpi budowa tych ulic i czy  w chwili obecnej możliwa będzie tymczasowa naprawa nawierzchni tych dróg, ponieważ po ostatnich opadach deszczu ulice te stały się nieprzejezdne. 

562/XXV/04 - w nawiązaniu do wystąpienia pana Burmistrza chciałbym się dowiedzieć, czy zostaną dotrzymaniem terminy oddania do eksploatacji oczyszczalni ścieków i budowy wszystkich przyłączy do tej  oczyszczalni. Jest to ważne z uwagi na to, że budowa tego zadania jest  finansowana ze środków finansowych zewnętrznych, których wypłata nastąpi dopiero po oddaniu inwestycji. 

563/XXV/04 - proszę o podjęcie działań w sprawie utworzenia lewoskrętu z ulicy Łużyckiej w Gryfinie w kierunku ulicy Podgórnej. Ostatnio doszło tam do wypadku, na szczęście niegroźnego. Utworzenie lewoskrętu pozwoli uniknąć kolejnych wypadków. 

564/XXV/04 - przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie wypadają na jezdnię krawężniki.
Sprawa wymaga natychmiastowej interwencji.  

Radny Antoni Rak
565/XXV/04
- stan i wygląd magazynów po byłym Zakładzie Handlu przy ulicy Sportowej w Gryfinie, w pobliżu obiektów sportowo- rekreacyjnych jest tragiczny. Czas najwyższy pomyśleć o ich  odnowieniu.

Radny Jan Kozłowski
566/XXV/04
- istniała kiedyś  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gardnie, w której zasobach  znajdowały się pewne grunty, zwłaszcza po byłym PGR. Na dzień  dzisiejszy nie ma już spółdzielni i chociaż postępowanie sądowe jest  zakończone, to nie ma syndyka. Pozostały natomiast grunty. Z powodu braku właściciela gruntów istnieje problem w uzyskaniu decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę, gdyż na to potrzebna jest zgoda właściciela gruntów. Należy podjąć działania mające na celu rozwiązanie tej sprawy.  

Radny Zdzisław Kmieciak
567/XXV/04
- mieszkańcy Czepina i Żabnicy, oraz przedsiębiorcy działający na tym  terenie apelują o pilną naprawę przejazdu kolejowego w Czepinie.  Zły stan techniczny przejazdu uniemożliwia dojazd z towarem do  trzech sklepów znajdujących się w Żabnicy. 

Radny Artur Nycz
568/XXV/04
- chciałbym dowiedzieć się, jak daleko posunięte są prace związane  z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego naszej  gminy i kiedy możemy spodziewać się przedstawienia tego planu?

569/XXV/04 - chciałbym dowiedzieć się, na kiedy p. Burmistrz planuje rozpoczęcie prac związanych z przyjęciem programu rewitalizacji ? Przygotowanie takiego planu jest konieczne w celu pozyskani odpowiednich środków finansowych. Chociaż zasoby gminne są w stosunkowo dobrym stanie uważam, że taki plan powinien powstać jak najszybciej, abyśmy mogli skorzystać ze środków finansowych zewnętrznych.

570/XXV/04 - dla pozyskiwania środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego potrzebujemy lokalnego programu rozwoju. O ile dzisiaj możemy jeszcze składać wnioski w oparciu o strategię i WPI, o  tyle w przyszłości będziemy musieli opierać się o taki właśnie program, a jego ewentualny brak zablokuje nam możliwość pozyskiwania środków unijnych. Kiedy taki program zostanie przygotowany?  

571/XXV/04 - w internecie ukazała się oferta inwestycyjna naszej gminy. Moim zdaniem nie spełnia ona warunków oferty inwestycyjnej. Jest to   w zasadzie spis nieruchomości, które gmina może na dzień dzisiejszy  zaoferować ewentualnym inwestorom. Uważam, że ofertę powinien stanowić pakiet działań i usług na rzecz potencjalnego inwestora  z ewentualnym wskazaniem korzyści jakie inwestor osiągnie z tego, że  wybierze naszą ofertę.  Kiedy przystąpimy do przygotowania rzeczywistej i profesjonalnej oferty inwestycyjnej gminy? 

Radny Jan Bielecki
572/XXV/04
- dlaczego w miejscowości Nowe Czarnowo, w miejscu gdzie znajduje się  Elektrownia ,, Dolna Odra’’ , sanatorium, hotel oraz domy w których mieszkają ludzie nie ma żadnego oznakowania, że jest to ta  miejscowość ? 

573/XXV/04 - należy rozważyć możliwość utworzenia ulicy Sprzymierzonych jako jednokierunkowej. Chodzi mi o odcinek od policji do ul. Parkowej w Gryfinie z pasem parkingowym z jednej strony ? Wówczas można by było zrobić jeszcze jeden pas do parkowania przed urzędem gminy. Sądzę, że w całym mieście należałoby przewidzieć więcej ulic jednokierunkowych. Przybędzie w ten sposób miejsc parkingowych. Obecnej bardzo trudno jest znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu w centrum miasta. 

Radny Janusz Skrzypiński
574/XXV/04
- wnioskuję o podjęcie działań mających na celu naprawę drogi dojazdowej do szwalni, od ulicy Krasińskiego w kierunku Netto. Jest to odcinek o długości ok. 100 metrów ułożony z płyt, które obecnie zapadają się i utrudniają przejazd. Warto się tym zainteresować, aby uniknąć sytuacji, kiedy to ktoś uszkodzi sobie samochód i zwróci się do gminy po odszkodowanie.

575/XXV/04 - odcinek ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie, przy przychodni ułożony jest z płyt betonowych i obecnie wymaga remontu. Warto, aby gmina w jakiś sposób zobligowała właściciela drogi do zajęcia się sprawą lub wraz z właścicielem zajęła się tym problemem.

576/XXV/04 - wiele dróg gminnych wymaga napraw bieżących. Niektóre z nich mają  jeszcze wyrwy po ostatniej zimie, a zbliża się już jesień i kolejna zima. Proponuję, aby na sesję wrześniową przygotować zmiany w budżecie gminy polegające na wydzieleniu środki finansowych na naprawę tych dróg. 

577/XXV/04 - proszę o zobowiązanie zarządców dróg do oczyszczenia poboczy z drzewek i krzaków, które zasłaniają widoczność na drodze.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
578/XXV/04
- w związku z dużą ilością interpelacji na temat dróg proponuję, aby w miesiącu wrześniu zorganizować spotkanie z zarządcami dróg, na  które zaproszeni zostaną radni. Na spotkaniu można będzie wyjaśnić nurtujące nas sprawy jeszcze przed rozpoczęciem prac nad budżetem na przyszły rok.