Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/04 z XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 9 września 2004 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1230

Radni nieobecni:

 • Kazimierz Fischbach,
 • Janina Nikitińska,
 • Kazimierz Płonka,
 • Mieczysław Sawaryn,
 • Maciej Szabałkin.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 16 radnych. Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do pkt. VIII porządku obrad sesji wprowadzono ppkt. 4/ w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury - DRUK Nr 6-1/XXV.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersje porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Następnie uczczono minutą ciszy pamięć osób pomordowanych w Osetii.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy złożyli podziękowania oraz wręczyli dyplomy i upominki Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryfinie Konradowi Adamiakowi oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Gryfinie za akcję "Bezpieczna droga do szkoły".

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXIV sesji? W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIV sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.
Ponadto powiedział, że ostatnio media wypowiadają się na temat konkursu dotyczącego wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie. Kurator skontrolował przebieg konkursu i nie stwierdził nieprawidłowości. Kandydatka na Dyrektora Szkoły p. Kułdosz przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu studiów, które uprawnia do prowadzenia szkoły. Pierwsze poczynania p. Kułdosz prognozują, że konkurs wygrała właściwa osoba. Według oceny Burmistrza wszyscy Dyrektorzy Szkół, którym przedłużono nominacje zasługują na to.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
554/XXV/04
- interpelowałam na początku roku w sprawie gazociągu i kanalizacji na ulicy Czechosłowackiej, Przemysłowej i końcu ulicy Łużyckiej w Gryfinie. W/w ulice miały być podłączone do projektu gazyfikacji Żórawek i Pniewa. Tymczasem wpłynęła do mnie skarga pana Ryszarda Gronkowskiego, z której wynika, że tak się nie stanie. Proszę o wyjaśnienie co będzie z tymi ulicami.

555/XXV/04 - proszę o wykonanie oświetlenia na ulicy Parkowej w Gryfinie, a konkretnie w okolicy szpitala.

556/XXV/04 - proszę o wygospodarowanie przy podziale nadwyżki budżetowej, lub ujęcie w planie na przyszły rok środków finansowych na zakup łóżka ginekologicznego dla oddziału ginekologii i położnictwa w naszym szpitalu. Stan łóżek, którymi szpital dysponuje w chwili obecnej pozostawia wiele do życzenia. Są one eksploatowane od 40 lat i dla bezpieczeństwa rodzących matek i małych pacjentów powinny zostać wymienione.

Radny Czesław Kapusta
557/XXV/04
- chciałbym zgłosić pilną potrzebę naprawy drogi wewnętrznej w Gardnie. Droga ta znajduje się w środkowej części osiedla. Stan jej jest fatalny. Uniemożliwia to poruszanie się po tej drodze. Ponadto niebezpieczne jest przejście po znajdującym się tam chodniku, który jest zarwany.

558/XXV/04 - wielokrotnie zgłaszałem potrzebę wykonania drogi dojazdowej do posesji mieszkańców Wirówka. Otrzymałem ostatnio pisemną informację, iż w związku z tym, że nie jest to droga gminna nie będą prowadzone tam działania inwestycyjne. Uważam, że należałoby się zainteresować sytuacją mieszkańców Wirówka, którzy skarżą się na brak drogi dojazdowej i oświetlenia.

559/XXV/04 - rozbudzono nadzieję mieszkańców Wełtynia na przywrócenie plaży nad jeziorem wełtyńskim. Chciałbym w związku z tym zapytać, jakie będą dalsze losy tej plaży?

Radny Jan Ragan
560/XXV/04
- interpeluję w sprawie gazyfikacji i kanalizacji sołectwa Pniewo, Żórawie i Żórawki. Na spotkaniach podczas wyborów Rad Sołeckich i sołtysów rozmawialiśmy na ten temat z panem Burmistrzem . Podano wówczas pewne terminy dotyczące rozpoczęcia prac związanych z gazyfikacją i kanalizacją tych miejscowości. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości oczekują spotkania z p. Burmistrzem, w jak najszybszym terminie, gdyż podane wówczas terminy rozpoczęcia prac już minęły.

Radny Ireneusz Sochaj
561/XXV/04
- mieszkańcy z ulicy Wierzbowej oraz końca Łużyckiej w Gryfinie zwrócili się do mnie z pytaniem, kiedy nastąpi budowa tych ulic i czy w chwili obecnej możliwa będzie tymczasowa naprawa nawierzchni tych dróg, ponieważ po ostatnich opadach deszczu ulice te stały się nieprzejezdne.

562/XXV/04 - w nawiązaniu do wystąpienia pana Burmistrza chciałbym się dowiedzieć, czy zostaną dotrzymaniem terminy oddania do eksploatacji oczyszczalni ścieków i budowy wszystkich przyłączy do tej oczyszczalni. Jest to ważne z uwagi na to, że budowa tego zadania jest finansowana ze środków finansowych zewnętrznych, których wypłata nastąpi dopiero po oddaniu inwestycji.

563/XXV/04 - proszę o podjęcie działań w sprawie utworzenia lewoskrętu z ulicy Łużyckiej w Gryfinie w kierunku ulicy Podgórnej. Ostatnio doszło tam do wypadku, na szczęście niegroźnego. Utworzenie lewoskrętu pozwoliuniknąć kolejnych wypadków.

564/XXV/04 - przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie wypadają na jezdnię krawężniki. Sprawa wymaga natychmiastowej interwencji.

Radny Antoni Rak
565/XXV/04
- stan i wygląd magazynów po byłym Zakładzie Handlu przy ulicy Sportowej w Gryfinie, w pobliżu obiektów sportowo - rekreacyjnych jest tragiczny. Czas najwyższy pomyśleć o ich odnowieniu.

Radny Jan Kozłowski
566/XXV/04
- istniała kiedyś Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gardnie, w której zasobach znajdowały się pewne grunty, zwłaszcza po byłym PGR. Na dzień dzisiejszy nie ma już spółdzielni i chociaż postępowanie sądowe jest zakończone, to nie ma syndyka. Pozostały natomiast grunty. Z powodu braku właściciela gruntów istnieje problem w uzyskaniu decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę, gdyż na to potrzebna jest zgoda właściciela gruntów. Należy podjąć działania mające na celu rozwiązanie tej sprawy.

Radny Zdzisław Kmieciak
567/XXV/04
- mieszkańcy Czepina i Żabnicy, oraz przedsiębiorcy działający na tym terenie apelują o pilną naprawę przejazdu kolejowego w Czepinie. Zły stan techniczny przejazdu uniemożliwia dojazd z towarem do trzech sklepów znajdujących się w Żabnicy.

Radny Artur Nycz
568/XXV/04
- chciałbym dowiedzieć się, jak daleko posunięte są prace związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego naszej gminy i kiedy możemy spodziewać się przedstawienia tego planu?

569/XXV/04 - chciałbym dowiedzieć się, na kiedy p. Burmistrz planuje rozpoczęcie prac związanych z przyjęciem programu rewitalizacji ? Przygotowanie takiego planu jest konieczne w celu pozyskani odpowiednich środków finansowych. Chociaż zasoby gminne są w stosunkowo dobrym stanie uważam, że taki plan powinien powstać jak najszybciej, abyśmy mogli skorzystać ze środków finansowych zewnętrznych.

570/XXV/04 - dla pozyskiwania środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego potrzebujemy lokalnego programu rozwoju. O ile dzisiaj możemy jeszcze składać wnioski w oparciu o strategię i WPI, o tyle w przyszłości będziemy musieli opierać się o taki właśnie program, a jego ewentualny brak zablokuje nam możliwość pozyskiwania środków unijnych. Kiedy taki program zostanie przygotowany?

571/XXV/04 - w internecie ukazała się oferta inwestycyjna naszej gminy. Moim zdaniem nie spełnia ona warunków oferty inwestycyjnej. Jest to w zasadzie spis nieruchomości, które gmina może na dzień dzisiejszy zaoferować ewentualnym inwestorom. Uważam, że ofertę powinien stanowić pakiet działań i usług na rzecz potencjalnego inwestora z ewentualnym wskazaniem korzyści jakie inwestor osiągnie z tego, że wybierze naszą ofertę. Kiedy przystąpimy do przygotowania rzeczywistej i profesjonalnej oferty inwestycyjnej gminy?

Radny Jan Bielecki
572/XXV/04
- dlaczego w miejscowości Nowe Czarnowo, w miejscu gdzie znajduje się Elektrownia ,, Dolna Odra’’ , sanatorium, hotel oraz domy w których mieszkają ludzie nie ma żadnego oznakowania, że jest to ta miejscowość ?

573/XXV/04 - należy rozważyć możliwość utworzenia ulicy Sprzymierzonych jako jednokierunkowej. Chodzi mi o odcinek od policji do ul. Parkowej w Gryfinie z pasem parkingowym z jednej strony ? Wówczas można by było zrobić jeszcze jeden pas do parkowania przed urzędem gminy. Sądzę, że w całym mieście należałoby przewidzieć więcej ulic jednokierunkowych. Przybędzie w ten sposób przybyć miejsc parkingowych. Obecnej bardzo trudno jest znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu w centrum miasta.

Radny Janusz Skrzypiński
574/XXV/04
- wnioskuję o podjęcie działań mających na celu naprawę drogi dojazdowej do szwalni, od ulicy Krasińskiego w kierunku Netto. Jest to odcinek o długości ok. 100 metrów ułożony z płyt, które obecnie zapadają się i utrudniają przejazd. Warto się tym zainteresować, aby uniknąć sytuacji, kiedy to ktoś uszkodzi sobie samochód i zwróci się do gminy po odszkodowanie.

575/XXV/04 - odcinek ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie, przy przychodni ułożony jest z płyt betonowych i obecnie wymaga remontu. Warto, aby gmina w jakiś sposób zobligowała właściciela drogi do zajęcia się sprawą lub wraz z właścicielem zajęła się tym problemem.

576/XXV/04 - wiele dróg gminnych wymaga napraw bieżących. Niektóre z nich mają jeszcze wyrwy po ostatniej zimie, a zbliża się już jesień i kolejna zima. Proponuję, aby na sesję wrześniową przygotować zmiany w budżecie gminy polegające na wydzieleniu środki finansowych na naprawę tych dróg.

577/XXV/04 - proszę o zobowiązanie zarządców dróg do oczyszczenia poboczy z drzewek i krzaków, które zasłaniają widoczność na drodze.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
578/XXV/04
- w związku z dużą ilością interpelacji na temat dróg proponuję, aby w miesiącu wrześniu zorganizować spotkanie z zarządcami dróg, na które zaproszeni zostaną radni. Na spotkaniu można będzie wyjaśnić nurtujące nas sprawy jeszcze przed rozpoczęciem prac nad budżetem na przyszły rok.

Ad.V. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 rok. Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 7. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości w/w informację. Jednocześnie wnioskowała, aby Burmistrz Miasta i Gminy zintensyfikował patrole piesze Straży Miejskiej, w celu zapobiegania wykroczeniom polegającym na: piciu alkoholu w miejscach publicznych, używaniu słów wulgarnych, zakłócaniu spokoju ciszy nocnej, śmieceni w miejscach publicznych oraz paleniu papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych. Natomiast Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska przyjęła do wiadomości w/w informację i jednocześnie wnioskowała:

 • aby patrole Straży Miejskiej wspólnie z policjantami patrolowali teren przy Szkole Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy co najmniej dwa razy w tygodniu, w godzinach nocnych, tj. od 2300 do 200,
 • o dokonywanie kontroli pomiaru prędkości na ul. 9 maja w Gryfinie w związku z nieprzestrzeganiem przez kierowców dozwolonej prędkości w miejscach zabudowanych (odbywają się tam wyścigi samochodowe i motocyklowe), szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych,
 • aby zwiększono patrole przy Centrum Wodnym Laguna (parking) i na terenie obiektów sportowych,
 • o zwiększenie patroli na terenie miasta, z soboty na niedzielę, wówczas gdy młodzież wraca z dyskotek,
 • o dokonywanie kontroli pomiaru prędkości samochodów w różnych miejscach na terenie gminy, a nie tylko w stałych miejscach, tak jak ma to miejsce obecnie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - popieram wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie częstszych patroli policyjnych przy Szkole Podstawowej w Żabnicy. Uważam jednak, że częstsze patrole potrzebne są przy wszystkich szkołach.

Ad.VI. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 9.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości w/w informację i jednocześnie wnioskuje o zwiększenie nakładów inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych poprzez modernizację dróg oraz chodników miejskich, budownictwa socjalnego, uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - mam kilka pytań dotyczących w/w informacji.
Jeżeli chodzi o podatek rolny, to dochód wyniósł 443.061 zł,- . Taki zapis jest na stronie nr 6. Natomiast na stronie nr 10 jest zapis, że 2% przeznaczono na Izby Rolnicze. 2% od kwoty 443.061 zł nie daje sumy 6.546 zł, tylko 8.861 zł. Brakuje 2.315 zł. Dlaczego jest taka różnica?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wynika to z tego, że są inne terminy przekazywania. W przedstawionej informacji ujęty jest plan oraz wykonanie planu. Sprawozdanie obejmuje półroczny okres. W informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za cały 2004 rok będzie to widoczne.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w dziale 700, na stronie nr 5 wpływy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ul. Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11 ujęta jest kwota 50.000 zł. Wszyscy pamiętamy sprawę termomodernizacji budynków. Wówczas od Powiatu otrzymaliśmy kwotę 300.000 zł na budowę windy w szpitalu. Dlaczego w tej pozycji brakuje 250.000 zł? Taki stan rzeczy przedstawia tabela na stronie 24. Co z pozostałą kwotą?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - część środków finansowych zgodnie z uchwałą podjętą na poprzedniej sesji została przekazana na docieplenie budynków. Druga część środków została przekazana na docieplenie szkół.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w informacji, którą otrzymaliśmy nie ma takiego zapisu. Brakuje kwoty 25.000 zł.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w uchwale, którą podjęła Rada na poprzedniej sesji nastąpiło przekazanie 250.000 zł,- w dziale 801 § 244. Były to dotacje otrzymane z Funduszu na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Dodając do tej kwoty 50.000 zł, o których mówi radna otrzymujemy sumę 300.000 zł.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli chodzi o dotacje dla stowarzyszeń, to od 2004 r. Rada Miejska powinna uchwalić roczny plan pracy ze stowarzyszeniami. Do tej pory nie uchwaliliśmy takiego planu. Znalazłam tylko zarządzenie burmistrza. Wobec powyższego, na jakiej zasadzie przekazywane są pieniądze? Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie wyraźnie mówi, że Rada Miejska powinna uchwalić taki plan. Inne gminy uchwaliły taki plan. Przykładem tego są: Moryń, Banie.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest w zarysie. Natomiast wytyczne do tego programu pojawiły się w trackie roku. Umowy są zawieranie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. To, ze nie ma uchwalonego planu nie stanowi przeszkody w zawieraniu umów.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - ustawa wyraźnie mówi, że musi być uchwała Rady, a nie zarządzenie burmistrza.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - ustawa mówi o uchwale Rady ale w odniesieniu do programu o współpracy, a nie w odniesieniu do dotacji. Natomiast zarządzenie burmistrza dotyczy ogłoszenia konkursu ofert na dotację. Są to dwie różne sprawy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - najpierw powinna być podjęta uchwała Rady, a następnie zarządzenie burmistrza. Bardzo proszę, aby p. Naczelnik jeszcze raz przeczytał dokładnie ustawę. Następne moje pytanie dotyczy wydatków majątkowych. Podliczyłam kwoty zawarte w rubrykach i brakuje 860.000 zł. Według opisu na stronie 3 jest to kwota 27.718,313 zł. Inny zapis jest w tabeli, a inny w opisie. Proszę to sprawdzić. Jeżeli chodzi o ujemne sumy w sprawozdaniu, a konkretnie o podatek od spadku i darowizn, to zakładany plan był zerowy, a wykonanie wynosi minus 336 zł. Podobnie jest w podatku od czynności cywilno prawnych, itp.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - ujemne sumy biorą się stąd, że Urząd Skarbowy sporządza informacje kwartalne, półroczne i roczne. Wykaz informacji przekazywany jest do gminy. W podatku dochodowym jest szereg ulg i odpisów. W związku z tym od podatku, który wpływa do gminy na przykład za I, II lub III kwartał Urząd Skarbowy odlicza wypłacone dla podatników zwolnienia i ulgi i o tą kwotę pomniejsza dla nas przypisy podatkowe. Tak może być i w tym przypadku, gdy plan jest zerowy.Urząd Skarbowy nie ma jeszcze wszystkich wpływów. Pełna informacja będzie ujęta w sprawozdaniu za cały rok.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dnia 22 czerwca br. w uchwale Nr XXIII/316/04 w § 2310 dotyczącym dotacji celowych przekazanych gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ujęta jest kwota 20.000 zł. Natomiast w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2004 r. widnieje suma 26.400 zł. Dlaczego jest taka różnica pomiędzy uchwałą, a informacją?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - różnica polega na tym, że kwotę 6.000 zł,- zarządzeniem Burmistrza przekazano na zakup podgrzewacza wody dla szpitala.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - z tego co wiem, to zarządzeniami Burmistrza nie można przekazywać pieniędzy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Może to zrobić tylko Rada Miejska podejmując w tej sprawie uchwałę.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - można. Jest upoważnienie w głównej uchwale.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - proszę Radcę Prawnego o wypowiedź w tej sprawie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wszystkie nasze zarządzenia oraz uchwały są przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to organ nadzorujący poprawność wykonywania uchwał Rady oraz poprawność ich sporządzania.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wobec tego, jaka kwota została ujęta w uchwale przesłanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 20.000 zł,-, czy 26.400 zł,- ?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysyłamy uchwały oraz zarządzenia, a więc jest tam cały komplet tych dokumentów.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wnioskuję, aby Komisja Rewizyjna zajęła się wyjaśnieniem, czy zarządzeniami Burmistrza można przekazywać pieniądze z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Uważam, że może zrobić to tylko Rada Miejska podejmując w tej sprawie uchwałę. Ponadto uważam, iż nie może być tak, że inna kwota jest w podjętej uchwale, a inna w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Nie zgadza się również klasyfikacja budżetowa, gdyż w uchwale Nr XXIII/316/04 kwota 20.000 zł ujęta jest w § 2310, a w przedstawionej nam informacji kwota 26.400 zł,- ujęta jest w § 2450. Nie wiem skąd ta różnica. Jeżeli chodzi o fundusze celowe, to nie ma takiego terminu jak koszty. Są tylko przychody i wydatki. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlaczego dochody zrealizowane są tylko w 29%? Mamy rozpoczęte różne inwestycje, czy w związku z tym do końca roku wystarczy pieniędzy na ich realizację?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przychody są zrealizowane w 45,3%, a nie w 29%. Jeżeli chodzi o realizację zaplanowanych zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to nie ma zagrożenia, że nie zostaną wykonane. Obecnie występujemy z wnioskami o środki z funduszy strukturalnych. Wyznaczony jest termin składania wniosków i nasza gmina może z nich skorzystać.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeszcze raz proszę Komisję Rewizyjną o wyjaśnienie sprawy dotyczącej przekazania zarządzeniem Burmistrza kwoty 6.400 zł,- na zakup podgrzewacza wody dla szpitala. Czy jest to zgodne z prawem?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w wyniku naszej działalności w niektórych pozycjach osiągnęliśmy duże nadwyżki związane z bardzo dobrymi operacjami bankowymi, lokatami, ściągalnością należności od dłużników. W wyniku tych działań wygospodarowaliśmy ponad 1.300.000 zł. W dniu dzisiejszym Rada podejmie uchwałę o rozdziale tych środków. W projekcie uchwały proponujemy większość tych środków przydzielić na dwa zadania, tj. na remonty i inwestycje związane z drogami oraz na potrzeby oświatowe. I półrocze tego roku było dla naszej gminy dobrym okresem Ponadto chce poinformować, że nasza gmina składa wnioski o fundusze unijne i robi to dobrze. W Głosie Szczecińskim w dniu wczorajszym ukazała się informacja, iż złożony przez nas wniosek o środki unijne na komputeryzację gminy, który opiewa na kwotę 2.500.000 zł, w tym 20% to środki gminne, uzyskał najwyższą ocenę. Na możliwych 67 punktów otrzymał 58. Będzie przedstawiany w innych gminach jako wniosek wzorowy. Bardzo chciałbym, aby drugie półrocze pod względem finansowym było takie same jak pierwsze.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy podliczono już pozycje w wydatkach majątkowych?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - uważam, że wszystko jest dobrze. Obrady sesji nie są miejscem do podliczania słupów. Od tego są Komisje Rady. Na posiedzeniach Komisji mogła Pani zadawać różne pytania. Mogłyśmy siedzieć do późnego wieczora, by wszystko wyjaśnić.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - chyba nie rozumiemy się. Obecnie trwa sesja i omawiany jest punkt dotyczący informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. Mam więc prawo zadawać pytania dotyczące tego punktu

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przerywam dyskusję. Pani radna Magdalena Chmura - Nycz ma prawo zadawać pytania związane z omawianym punktem, nawet najbardziej szczegółowe.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - proszę o pięć minut przerwy, aby p. Skarbnik jeszcze raz podliczyła wydatki majątkowe i wyjaśniła moje wątpliwości.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zapytał radną Magdalenę Chmurę - Nycz, czy wyjaśniono wątpliwości?

Radna Magdalena Chmura - Nycz - tak zostały wyjaśnione. Nadal jednak podtrzymuję wniosek, aby Komisja Rewizyjna zajęła się wyjaśnieniem sprawy dot. wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proszę również by Radca Prawny zajął się wyjaśnieniem sprawy dotyczącej wydatkowania z GFOSiGW kwoty 6.400 zł bez zgody i uchwały Rady Miejskiej. Kwotę tę wydatkowano na podstawie Zarządzenia Burmistrza. Jestem po rozmowie z RIO i wiem, że zrobiono to bezprawnie. Zawsze w takiej sprawie należy zapytać Radę o zgodę.

Ad.VII. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XII/177/03 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8. Rada przyjęła w/w informację.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8. Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
  Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. jednocześnie wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały zapisu mówiącego o ustaleniu 15% stawki opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i przekwalifikowania nieruchomości.

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na początku tej kadencji Rady obowiązywała 50% opłata adiacencka, niezależnie od tego czy dotyczyła budowy infrastruktury, czy przekształcenia. Ponieważ uważaliśmy, że opłata jest za wysoka obniżyliśmy ją na 30%. Obecnie po wielu przemyśleniach, spotkaniach z mieszkańcami doszliśmy do wniosku, że należy ją jeszcze obniżyć. Proponujemy więc obniżenie jej do 15%. Gmina nie może jednak całkowicie zrezygnować z opłaty adiacenckiej, bo nie przyznano by nam żadnej dotacji. Uznano by, że gmina jest bardzo bogata, skoro zrezygnowała z dochodów z tytułu opłat adiacenckich. Przyjmując opłatę adiacencką w wysokości 15% gmina będzie miała z tego tytułu bardzo małe dochody. Jednak gdy zajdzie potrzeba, to Burmistrz ma prawo zwolnić z opłat za wybudowanie infrastruktury, ale nie możemy być niegospodarni. Proszę o pozostawienie opłaty adiacenckiej na poziomie określonym w projekcie uchwały.

  Radny Artur Nycz - w imieniu radnych klubu SLD-PLD wnioskuje o ustalenie opłat adiacenckich na wysokości 10%.
  Nasz klub zastanawiał się, czy nie obniżyć w/w opłat jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o propozycję Komisji Rewizyjnej to uważam, że wcześniej powinniśmy mieć możliwość zapoznania się ze sprawą, omówienia jej na posiedzeniach Komisji Rady, i dopiero na następnej sesji podejmować decyzję w tej sprawie. Natomiast proszę o przegłosowanie na dzisiejszej sesji wniosku, który zgłosiłem w imieniu klubu radnych SLD-PLD.

  Radny Marek Sanecki - przychylam się do wniosku p. Burmistrza, by opłatę z tytułu budowy infrastruktury pozostawić na poziomie 15%, ponieważ gmina ponosi z tego tytułu koszty i dlatego powinna osiągać jakieś zyski. Jednak gdy chodzi o opłatę adiacencką z tytułu podziału, to przychylam się do wniosku Komisji Rewizyjnej, gdyż koszty związane z podziałem nie są duże. Prawdę mówiąc ja jako radny nie wiem ile to kosztuje. Z informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2004r. wynika, że 20% dochodów gminy wpływa z tytułu podatków. Im więcej gruntów zostanie podzielonych na działki, tym więcej powstanie domów, a co za tym idzie wzrosną dochody z tytułu podatków. Myślę, że o to nam wszystkim chodzi.

  Radny Artur Nycz - uważam, że jeżeli przekwalifikujemy działki z rolnych na budowlane, to przysporzy to zdecydowanych korzyści ewentualnym właścicielom. Warto więc zastanowić się nad opłatami adiacenckimi. Jeżeli mówimy o wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, to nie jest żadną łaską z naszej strony, że budujemy kanalizację lub wodociąg. Urządzenia te budowane są z podatków, które wpływają do gminy. Obecnie możemy również korzystać z funduszy unijnych, strukturalnych lub innych. Dlatego też uważam, że obniżenie tych opłat do 10% jest zasadne.

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej w wysokości 15% poparte jest analizą na bazie już istniejących przykładów. Analiza wykazała, że jest to bardzo niska cena i nie należy jej obniżać. Zapewniam wszystkich, że przy 15% opłacie adiacenckiej od wybudowanej infrastruktury nikt nie będzie jej płacił.

  Radny Jan Ragan - w nr 14 "Wspólnoty" z tego roku podano ranking gmin dotyczący dochodu na jednego mieszkańca. Nasza gmina jest tam na bardzo wysokiej pozycji. Jesteśmy na trzecim miejscu w kraju, a na jednego mieszkańca przypada 2.262 zł. Zostaliśmy uznani za bogatą gminę. Dlatego zgłaszając wniosek o obniżenie opłaty adiacenckiej do 10% kierowaliśmy się tym, że skoro nasza gmina jest bogata, to jej mieszkańcy powinni coś z tego mieć. Szczególnie ci, którzy wybudowali domy, bądź inwestowali w swoje grunty, by podnieść ich standard. Była by to też zachęta do inwestowania dla innych. Jeżeli chodzi o sprawozdanie za I półrocze, to odzwierciedla ono dyscyplinę finansową Urzędu Miasta i Gminy. Wydatki realizowane są prawidłowo. W dniu dzisiejszym będziemy podejmowali uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy. W projekcie uchwały odzwierciedlone są uwagi Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zgłoszone podczas uchwalania budżetu na 2004 rok. Mówiłem wówczas, że niektóre pozycje są niedoszacowane. W dniu dzisiejszym jest na to dowód, że w pozycji "gospodarka komunalna" dział 700 dowartościowujemy dochody z tego względu, że uzyskaliśmy większe niż zakładano. Niedoszacowano wówczas dochodów z tytułu grzywien, usług cmentarnych, itp.

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że zajęliśmy w rankingu czwarte miejsce, a nie trzecie. Wynika to z tego, że nasza gmina uzyskała duże środki unijne na realizacje zadania "oczyszczalnia ścieków". Nie sztuka jest osiąganie dużych dochodów z tytułu wysokich podatków. Sztuką jest osiąganie takich dochodów przy podatkach na średnim poziomie.

  Radca Prawny Krzysztof Judek - w odniesieniu do wniosku Komisji Rewizyjnej chcę zwrócić uwagę na to, że uchwała dotyczy zmiany stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Natomiast opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, czy tzw. renty planistycznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu w planie przestrzennego zagospodarowania regulują dwie inne uchwały Rady. Nie było by zgodne z zasadami legislacji gdyby na sesji zupełnie przypadkowo dokonano w jednej uchwale zmiany, a dotyczyło by to również zmian w dwóch innych uchwałach, które nie były omawiane na posiedzeniach Komisji Rady. Proszę wziąć to pod uwagę podczas głosowania.

  Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku klubu radnych SLD-PLD w sprawie ustalenia opłat adiacenckich w wysokości 10%?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. Następnie przedstawił projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 glosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XXV/341/04 stanowi załącznik nr 11.
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała nr XXV/342/04 stanowi załącznik nr 12.
 3. nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowych wydzielanych pod ulicę Jana Pawła II w Gryfinie, położonych w obrębach geodezyjnych Wełtyń II i 4 miasta Gryfino.
  Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali dodatkowy materiał informacyjny do w/w projektu uchwały - załącznik nr 13.
  Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radny Czesław Kapusta - naszej Komisji chodzi o to, by przy każdorazowym wykupie nieruchomości gruntowych przez gminę przygotowany był projekt uchwały, w którym podana będzie cena gruntu.

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nawiązując do poprzedniej uchwały jest to przykład, że powstały nowe działki budowlane, a gmina musi wykupić tereny pod drogi. W/w projekt uchwały dotyczy wykupu terenów pod drogi. Będziemy musieli wykupić tereny od 38 właścicieli. Zawsze w takiej sytuacji wykonywana jest wycena gruntów przez biegłego wybranego z listy wojewody. Jeżeli radni sobie życzą, to możemy przygotować 38 projektów uchwał. Nie wiem tylko po co mamy przygotowywać pojedyncze uchwały, kiedy cenę ustala biegły. Tak samo jest przy zamianie gruntów. Wyceniane są dwie działki, a następnie wylicza się różnicę w cenie i ten kogo działka jest droższa otrzymuje dopłatę. Nie ma zagrożenia, że któraś z działek zostanie wyceniona za wysoko.

  Radny Jan Bielecki - na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie mieliśmy informacji, którą otrzymaliśmy przed sesją. Nie wiedzieliśmy ile to jest działek i jakiej są wielkości. Z załącznika wynika, że są to małe działeczki i nie ma zagrożenia, że właściciel małej działki otrzyma w zamian 0.5 ha działkę w centrum miasta.

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po to są Komisje Rady, by wyjaśniać na nich wszelkie wątpliwości. Jeżeli były takie pytania, to należało poprosić Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Subocz
  o udzielenie wyjaśnień.
  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowych wydzielanych pod ulicę Jana Pawła II w Gryfinie, położonych w obrębach geodezyjnych Wełtyń II i 4 miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/343/04 stanowi załącznik nr 14.
 4. nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury.

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy pamiętają, że obiekty sportowe były kiedyś własnością miasta. Potem zostały przekazane Zespołowi Elektrowni Dolna Odra i wówczas nastąpił rozwój w/w obiektów. Po pewnym czasie Elektrownia przekazała obiekty sportowe nieodpłatnie na rzecz Fundacji. Od tego czasu nie wykonano tam żadnych większych remontów. Efekt takiego postępowania jest widoczny. Nie możemy bezczynnie patrzeć jak obiekty sportowe ulegają dewastacji. Na poprzedniej sesji wycofaliśmy z porządku obrad w/w projekt uchwały, ponieważ z opinii prawnych wynikało, że w przypadku przegrania procesu sądowego przez Fundację może ciążyć na nas ciążyć skarga pauliańska. Po uzyskaniu dodatkowych ekspertyz okazało się, iż majątek CW Laguna jest bardzo duży i gmina nie poniesie żadnych konsekwencji z tytułu przejęcia obiektów sportowych. Gmina każdego miesiąca przekazuje 80 tys. zł dla Fundacji CW Laguna. Część z tych pieniędzy miało być przeznaczane na utrzymanie obiektów sportowych. Gdyby chociaż połowa kwoty była przeznaczona na ten cel, to obiekty sportowe byłyby w bardzo dobrym stanie. W ostatnich dniach Rada Fundacji podjęła decyzje o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz gminy obiektów sportowych wraz z gruntami w obrębie stadionu "Energetyk" Przejęcie obiektów nie będzie dodatkowym obciążeniem dla budżetu gminy w roku przyszłym. Po przejęciu obiektów sportowych obliczymy jakie są rzeczywiste koszty utrzymania ich. Będziemy wiedzieli jaka kwota potrzebna jest na bieżące naprawy. Jeżeli z wyliczenia wyjdzie, że potrzeba na ten cel 50 tys. zł, to wówczas na utrzymanie stadionu przeznaczymy kwotę 50 tys. zł, a na CW Laguna 30 tys. zł. Podejrzewam, że na roczne utrzymanie obiektów sportowych potrzeba około 500 tys. zł i o taką kwotę obniżymy dotację dla CW Laguna.

  Radny Janusz Skrzypiński - czy przygotowano już koncepcję dotyczącą zarządzania tymi obiektami? Czy rozważana jest możliwość, aby nadzór nad obiektami sportowymi przekazać dla OWiR-u?

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przejęcie obiektów przez gminę nastąpi za dwa lub trzy miesiące. Na następnej sesji przedstawię Radzie dwie propozycje dotyczące zarządzania tymi obiektami. Pierwszą z nich jest połączenie OWiR - u z obiektami sportowymi i przywrócenie nazwy OSiR. Natomiast druga propozycja jest taka, aby zarządzanie obiektami sportowymi przekazać klubowi sportowemu "Energetyk". Przyznam, ze bardziej odpowiada mi pierwsza propozycja, ale to Rada zdecyduje, które rozwiązanie przyjąć.

  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury przyjęto większością głosów. Uchwała nr XXV/344/04 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - istnieje duża szansa, że w tej kadencji Rady rozpoczniemy budownictwo socjalne i komunalne. Do czasu zakończenia kadencji oddamy około 60 mieszkań komunalnych. Chcę powiedzieć, że w pierwszej kolejności mieszkania komunalne otrzymają rodziny, które obecnie zajmują lokale o standardzie socjalnym, a będzie ich stać na opłacanie czynszu w nowych mieszkaniach komunalnych. Już wkrótce ogłosimy przetarg na budowę dziewięciu mieszkań socjalnych w Wełtyniu. W przyszłym roku przystąpimy do budowy budynku komunalnego. Mamy teren i jest już gotowa dokumentacja. Wspólnie z GTBS chcemy wybudować około 20 mieszkań komunalnych. Po wybudowaniu mieszkań komunalnych odzyskamy lokale socjalne.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/345/04 stanowi załącznik nr 16

Ad.X. Zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis, że "warunkiem dofinansowania modernizacji stadionu jest ogłoszenie przetargu na zadanie oraz wykonanie przerobu w wysokości minimum 100.000 zł aby MENiS przekazał wyżej
wskazane 50.000 zł. Stąd zapis w w/w uchwale eliminuje możliwość zaciągnięcia kredytu, a tym samym może spowodować utratę dofinansowania 500.000 zł z MENiS". Czy to oznacza, że mamy obowiązek zaciągnąć kredyt?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z MENiS przyznano nam 500.000 zł na budowę boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie. Z tej kwoty w tym roku otrzymamy 50.000 zł, w 2005 r. 150.000 zł i 300.000 zł w roku 2006. Jest to spora kwota. Aby nie utracić przyznanych nam środków finansowych musimy w tym roku ogłosić przetarg na wykonanie zadania. Ponadto w roku bieżącym musimy dokonać przerobu na kwotę 100.000 zł. Nie można jednak ogłosić przetargu, gdy nie ma zapewnienia finansowego i stąd ta uchwała. Nie oznacza to jednak, że mamy obowiązek zaciągać kredyt.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. przyjęto większością głosów. Uchwała nr XXV/346/04 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/347/04 stanowi załącznik nr 18

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na 2005 r. wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Ponadto Komisja uważa, że projekt uchwały jest nieczytelny, nie wskazuje konkretnych zadań. Oparty jest na hasłach i pobożnych życzeniach. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przedstawienie szczegółowego programu i założeń polityki budżetowej na 2005 r. Komisja uważa, że budowa Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz adaptacja Baszty Bańskiej nie jest priorytetowym zadaniem w 2005 r. Informacja Turystyczna może być realizowana poprzez zlecenie działalności wyspecjalizowanej organizacji lub przez Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Jednocześnie wizytówką miasta jest obiekt Centrum Wodne Laguna, który w dużej części jest niewykorzystany.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wobec powyższego proponuję wycofać z porządku obrad sesji projekt uchwały w w/w sprawie. Zapraszam Przewodniczących Komisji i Przewodniczących Klubów Radnych do wspólnej pracy nad przygotowaniem projektu uchwały w tej sprawie. Zobaczymy, czy uda się to zrobić na następną sesję. Z tego co słyszę, to niektórzy radni nie rozumieją sensu tej uchwały. Przecież w projekcie uchwały jest mowa o priorytetach. Pierwszym z nich jest zaspokojenie potrzeb, a dopiero potem pozostałe sprawy. Natomiast Rada ma zdecydować co jest najpilniejsze. Aby w dniu dzisiejszym nie prowadzić niezbędnej dyskusji proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wobec powyższego wycofujemy z porządku obrad sesji podjęcie uchwały w w/w sprawie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19.

Ad.XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Ponadto Komisja zauważa, że w ostatnim okresie Gmina Gryfino udzieliła Powiatowi Gryfińskiemu pomocy w wysokości 600.000 zł na budowę windy w szpitalu, 19.000 zł na zakup samochodu specjalistycznego dla niepełnosprawnych, 200.000 zł na zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Pożarnej, kilku tysięcy złotych na zakup podgrzewacza wody. W tej sytuacji gmina Gryfino przejmuje koszty utrzymania wielu zadań powiatu. Komisja uważa, że władze powiatowe winny rozważyć możliwość oszczędności budżetowych z tytułu wypłacanych Zarządowi wynagrodzeń, diet radnych, co w konsekwencji pozwoliłoby lepiej realizować zadania własne powiatu.

Radna Krystyna Gazdecka - przepraszam, ale ja czegoś nie rozumiem. Komisja Rewizyjna zmiany w budżecie na rok 2004 zaopiniowała pozytywnie. Uchwałę w tej sprawie przyjęliśmy tylko przy jednym głosie przeciwnym. Przecież w tych zmianach zaplanowano kwotę już 7.000 zł na zakup rektoskopu. Nie wiem dlaczego teraz negatywnie opiniuje w/w projekt uchwały?

Radny Artur Nycz - wprawdzie moja poprzedniczka powiedziała to, co ja chciałem powiedzieć. Po raz kolejny stajemy przed problemem dofinansowania zakupu sprzętu medycznego. Komisja Rewizyjna po raz kolejny używa argumentu, że jest to zadanie powiatu, a nie nasze. Czy to znaczy, że jeżeli Powiat nie zakupi jakiegoś sprzętu, to gmina nie powinna pomóc w jego zakupie. Przecież z tego sprzętu korzystamy my i nasze dzieci. Pomagamy w wielu innych sprawach, to dlaczego nie możemy pomóc w zakupie sprzętu medycznego?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - pomagając w zakupie sprzętu medycznego dla szpitala inwestujemy w swoje zdrowie. Myślę, że dyskusja w tej sprawie jest bezprzedmiotowa i źle o nas świadczy.

Radny Janusz Skrzypiński - nasza Rada deklarowała swoją pomoc dla szpitala. Nie jest to duża kwota i myślę, że jeszcze nie raz udzielimy takiej pomocy, bo przecież chodzi tu o ratowanie życia i zdrowia mieszkańców naszego powiatu..Finansujemy również Straż Pożarną, która jest odrębnym podmiotem, a pieniądze przekazywane dla Straży tylko technicznie przechodzą przez budżet powiatu.

Radny Czesław Kapusta - obecnie niektóre osoby popisują się przed mediami. Chcą pokazać, kto jest za pomocą dla szpitala, a kto przeciw. Ja nie jestem przeciwko pomaganiu. W swoim stanowisku wymieniliśmy tylko te zadania, w realizacji których gmina pomogła powiatowi. Uważamy, że każdy ma swoje zadania, które powinien realizować. Zgłaszane przez nas interpelacje obrazują jak duże potrzeby ma gmina. Dlaczego inne gminy z naszego powiatu nie pomogą w zakupie sprzętu dla szpitala? Przecież ich mieszkańcy również leczą się w naszym szpitalu. Nasza gmina pomagała już wiele razy. Ponadto Powiatowa Biblioteka w Gryfinie jest w 100% utrzymywana przez gminę. Przecież tak nie powinno być.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - rektoskop i kolonoskop wraz z zakontraktowanymi usługami są dostępne w Zakładzie Usług Medycznych w Nowym Czarnowie. Można z tych usług skorzystać w każdej chwili.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - twierdzę, że ten kto umie podzielić się z innymi dużo dostaje. Może właśnie dlatego, że dużo pomagamy udaje się nam pozyskać sporo funduszy zewnętrznych. Przed chwilą rozliczano mnie za to, że kupiłem dla szpitala podgrzewacz wody za około 6.000 zł. Obecnie chcemy przekazać szpitalowi 7.000 zł. Wiem, że gmina ma swoje potrzeby. Ale w naszym szpitalu leczą się w większości mieszkańcy Gryfina i okolic. W niewielkiej ilości również mieszkańcy z Gminy Widuchowa i Gminy Banie. Natomiast mieszkańcy Gmin: Chojna, Mieszkowice, Cedynia, Moryń w większości leczą się w szpitalu w Dębnie Lubuskim. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady i tylko jedna zaopiniowała go negatywnie. Opinie pozostałych Komisji są pozytywne. Ostateczna decyzja należy do Rady.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie przyjęto większością głosów. Uchwała nr XXV/348/04 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.554/XXV/04 - p. Gronkowski został poinformowany, że projektowana jest budowa gazociągu przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie. Gazociąg przy tej ulicy wykonany zostanie w ramach zadania "budowa gazociągu w miejscowościach Żórawki i Pniewo".

Ad.555/XXV/04 - w najbliższym czasie zamontowana będzie lampa przy ulicy Parkowej, w okolicy szpitala w Gryfinie. Wyremontowany zostanie również w tym rejonie chodnik.

Ad.556/XXV/04 - jestem za zakupem łóżka porodowego dla oddziału ginekologii i położnictwa w naszym szpitalu. Decyzja w tej sprawie należy do Rady.

Ad.557/XXV/04 - proszę, by radny wspólnie z pracownikiem urzędu pojechali na miejsce i sprawdzili, o który odcinek drogi chodzi.

Ad.558/XXV/04 - dofinansowujemy wiele zadań związanych z remontem dróg, które nie są nasza własnością. Staramy się spełniać potrzeby mieszkańców naszej gminy. Będziemy starali się wymuszać na właścicielach poszczególnych dróg, by remontowali te drogi i chodniki, które tego wymagają.

Radny Artur Nycz - istnieje również potrzeba naprawy złego stanu nawierzchni parkingu znajdującego się przy wjeździe do centrum miasta od ulicy Flisaczej, przed CPN. Wiem, że jest to droga krajowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli Rada uzna, że trzeba to zrobić, to zrobimy.

Ad.559/XXV/04 - w Wełtyniu powstanie ładna plaża. Obecnie trwają prace przygotowawcze i geodezyjne. Nie ma żadnego zagrożenia, że to zadanie nie będzie realizowane.

Ad.560/XXV/04 - to prawda, że należy spotkać się z mieszkańcami Pniewa i Żórawek. Pragnę nadmienić, że rozpoczęto już realizację zadania. Wykonawca rozpoczął budowę gazociągu od rozdzielni w Parku Miejskim. Obecnie prowadzone są prace na wysokości zakładu betoniarskiego.

Ad.561/XXV/04 - projekt budowy ul. Wierzbowej w Gryfinie jest w trakcie wykonania. W przyszłym roku chcemy przystąpić do realizacji zadania. Gdyby okazało się, że do tego czasu nie będzie wykonana gazyfikacja przy tej ulicy, to wcześniej wykonamy gazyfikację, a dopiero potem przystąpimy do budowy nawierzchni drogi. Zanim przystąpimy do budowy drogi, to wcześniej doraźnie wyremontujemy ją.

Ad.562/XXV/04 - budowa oczyszczalni ścieków jest pod specjalnym nadzorem. Obecnie w oczyszczaniu biologicznym osiągane są wyniki więcej niż zadawalające. Nie ma zagrożenia, że oczyszczalnia nie będzie oddana do użytku zgodnie z terminem, tj. 31 grudnia br. W wyniku przeglądu budowanych ciągów kanalizacyjnych okazało się, że są drobne problemy. Wykonawcy robią wszystko, by je usunąć. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych dodatkowo zatrudniło inspektora nadzoru, który pilnuje realizacji zadania. Jest to bardzo dobry fachowiec. Oprócz tego wydałem polecenie, by dokonano odkrywek na wcześniej zasypanym rurociągu i sprawdzono, czy wszystko wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną. Jedynym problemem będzie jak najszybsze podłączenia się poszczególnych domostw do wybudowanego rurociągu. Zorganizujemy spotkanie w tej sprawie z właścicielami poszczególnych posesji.

Ad.563/XXV/04 - wystąpimy do Dyrekcji Dróg Krajowych o zajęcie się sprawą.

Ad.565/XXV/04 - wystąpimy do właściciela budynku, czyli spółdzielni "Piast" o zajęcie się sprawą.

Ad.566/XXV/04 - wyjaśnimy sprawę i udzielimy odpowiedzi.

Ad.567/XXV/04 - wystąpimy do Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych o zajęcie się sprawą.

Ad.568/XXV/04 - jest szereg zleceń na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania. Na pewno środki finansowane na ten cel zostaną wydatkowane. Dokładne informacje w tej sprawie otrzyma radny u Naczelnika Wydziału Planowania, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Klimek. Wszystkie dokumenty, które posiadamy umożliwiają nam ubieganie się o środki unijne.Radny Artur Nycz - uważam, że taki plan nasza gmina powinna mieć jak najszybciej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.569/XXV/04
- chcemy zlecić tylko wykonanie koncepcji planu rewitalizacji, bo według posiadanych informacji mają zmienić się przepisy w tej sprawie. Może okazać się tak, że gminy, które wykonały już plan mogą wyrzucić go do kosza. Jest to wiadomość z ostatniej chwili, ponieważ w dniu wczorajszym p. Bonikowski uczestniczył w szkoleniu dotyczącym sporządzania planu rewitalizacji.

Radny Artur Nycz - wiem, że ustawa w tej sprawie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zapoznałem się z jej treścią i wiem, że nie wprowadza ona większych zmian. Szczerze mówiąc jest niepotrzebna do opracowania planów. Wprowadza więcej ograniczeń niż narzędzi pomocnych do opracowania planu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.570/XXV/04
- zleciliśmy wykonanie lokalnego plan rozwoju. Plan będzie gotowy do końca października br.

Ad.571/XXV/04 - w najbliższym czasie jako oferta turystyczna ukaże się bardzo ładny film nt. miasta Gryfina. Do 19 września br. film ma być ukończony. Po ukazaniu się kasety z filmem przystąpimy do opracowania materiałów dotyczących inwestycji. W jednym filmie nie można zachęcać do turystyki oraz do inwestowania w przemysł w danej miejscowości. Powstaną dwa oddzielne filmy. W Poznaniu ogłoszono konkurs dotyczący promocji gmin. Chcemy wziąć udział w tym konkursie.

Ad.572/XXV/04 - wystąpimy do Zarządu Dróg Krajowych o zajęcie się sprawą.

Ad.573/XXV/04 - to prawda, że miejsc parkingowych jest mało. Należy zastanowić się, w których miejscach w mieście można wprowadzi ruch jednokierunkowy, aby można było utworzyć więcej miejsc parkingowych.

Ad.574/XXV/04 - w tym roku naprawiony zostanie odcinek drogi, o którym mowa w interpelacji.

Ad.575/XXV/04 - droga, o której mowa w interpelacji była własnością DOKP. Na pierwszym spotkaniu zaproponowano, abym kupił drogę z przyległym terenem. w efekcie drogę wraz z przyległym terenem przejęliśmy na mienie gminne nieodpłatnie. Mam nadzieję, że w budżecie gminy na przyszły rok zabezpieczone będą środki finansowe na remont drogi przy szwalni. Za dwa lata wyremontujemy pozostały odcinek drogi aż do Przychodni Zdrowia.

Ad.576/XXV/04
577/XXV/04
- interpelacje przyjmujemy do realizacji.

Ad.578/XXV/04 - spotkanie z zarządcami dróg jest bardzo potrzebne. Na pewno zorganizujemy takie spotkanie. Nie wiem tylko, czy w miesiącu wrześniu, czy później.

Ad.XV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w związku z szeroką dyskusją na temat pomocy szpitala zgłaszam wniosek do p. Burmistrza, by przy następnych zmianach budżetowych rozważono możliwość zakupu łóżka ginekologicznego, o które interpelowała radna Magdalena Chmura - Nycz. Proszę o poważne potraktowanie tego wniosku.

Ponadto chcę poinformować, że:

 • jutro, tj. 10 września br. o godz.1500 na Cmentarzu Komunalnym odbędzie się uroczystość wyświęcenia Gryfińskiego Lapidarium. Zaproszenie na uroczystość przyjęli m.in. goście z Niemiec. Zapraszamy radnych oraz sołtysów do wzięcia udziału w uroczystości,
 • 17 września br. odbędą się obchody Dnia Sybiraka, upamiętniające rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Obchody rozpoczną się o godz. 14oo przemarszem na Cmentarz Komunalny, gdzie odprawiona zostanie msza św. i złożone zostaną wieńce pod symboliczną mogiłą "Golgota Wschodu",
 • w tym miesiącu przewidziana jest jeszcze jedna sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 września br. o godz. 900,
 • w najbliższym czasie radny Antoni Rak pojedzie w delegację do Sambora w celu nawiązania bliższej współpracy,
 • mieszkańcy gminy maja zastrzeżenia odnośnie dyżurów radnych. Chodzi o to, że nie wszyscy radni uczestniczą w tych dyżurach. Będziemy prowadzili rejestr radnych uczestniczących w dyżurach, a następnie podamy do publicznej wiadomości informację w tej sprawie. Jeżeli okaże się, że spora grupa radnych nie uczestniczy w dyżurach, to wspólnie z Radcą Prawnym zastanowimy się nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie obniżenia diety radnych za nieobecność na dyżurze,
 • pojawiają się uwagi dotyczące posiedzeń Komisji. Na niektóre posiedzenia Komisji zapraszani są goście. Rozpoczęcie posiedzenia często opóźnia się, a goście czekają na korytarzu. Tak nie może być. Apeluję o odpowiedzialność i poważne traktowanie zapraszanych gości,
 • po zakończeniu sesji odbędzie się spotkanie z sołtysami, na które zapraszam wszystkich sołtysów.

Radny Józef Gutkowski - w imieniu własnym chce podziękować dla sołtys z Chwarstnicy p. Grażynie Bąceli, mieszkańcom Chwarstnicy, Sobieradza i Borzymia za duży wkład i pomoc w zorganizowaniu dożynek gminnych.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wspólnie z p. Burmistrzem dołączamy się do podziękowań. Dożynki przygotowano wzorowo.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 rok - załącznik nr 7,
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 8,
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. - załącznik nr 9,
 10. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XII/177/03 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino-załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XXV/341/04 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała Nr XXV/342/04 - załącznik nr 12,
 13. Materiał poglądowy do uchwały Nr XXV/342/04 -załącznik nr 13,
 14. Uchwała Nr XXV/343/04 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała Nr XXV/344/04 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała Nr XXV/345/04 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XXV/346/04 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała Nr XXV/347/04 - załącznik nr 18,
 19. Projekt uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na 2005 r. wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - załącznik nr 19,
 20. Uchwała Nr XXV/348/04 - załącznik nr 20.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 1 [86533 bajtów]