Porządek obrad

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
 2. przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - DRUK Nr 1/XXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Zmiany budżetu gminy na 2004 rok - DRUK Nr 2/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Ustalenie średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 5/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego  poboru - DRUK Nr 6/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Określenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - DRUK  Nr 7/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 8/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Zmiana Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - DRUK Nr 9/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana Uchwały Nr XV/223/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 11/XXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Określenie kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innymi gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi - DRUK Nr 12/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Określenie kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) - DRUK Nr 13/XXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Zmiana uchwały Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienie Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" - DRUK Nr 14/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r. - DRUK Nr 15/XXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Nabycie na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 16/XXVII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 17/XXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym DRUK Nr 18/XXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 19/XXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXV. Wolne wnioski i informacje.