Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXVII/04 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 28 października 2004 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1430.

Radna nieobecna

 • Janina Nikitińska

Lista obecności radnych stanowi  załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 3. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 4. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych. Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 4.

Z porządku obrad sesji wycofano pkt. XIV. Zmiana Uchwały Nr XV/223/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/XXVII.

Nową wersję porządku obrad sesji radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad - załącznik nr 5.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXVI sesji?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVI sesji przyjęto jednogłośnie.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy przyjął ślubowanie nowego pracownika Straży Miejskie w Gryfinie p. Alicji Wiśniewskiej.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat.  Informacja zawarta jest w załączniku nr 6. 
Ponadto poinformował, że:

 • w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Dyrektorem Dyrekcji Dróg Krajowych p. Mateckim w sprawie remontu drogi do CW Laguna w Gryfinie. Podczas spotkania otrzymano zapewnienie, że w budżecie Dyrekcji Dróg Krajowych zaplanowane będą środki  finansowe na wykonanie zadania.
  Jeżeli tak się stanie, to w przeciągu dwóch najbliższych lat cała ulica Łużycka zmieni wygląd. Zadanie wykonane będzie w II etapach. I etap, to remont ulicy Wodnika do CW Laguna. II etap, to remont drogi do końca ul. Łużyckiej z możliwością wykonania ścieżki  rowerowej po lewej stronie drogi, 
 • w związku z modernizacją ulic: Władysława Łokietka, Mieszka I oraz Podgórnej zachodzi konieczność budowy 900 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej w Gryfinie. Wykonanie zadania przyczyni się do poprawy przejazdu w/w ulicą w czasie opadów deszczu,
 • od 10 grudnia br. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Z informacji wynika, że na linii Gryfino - Kostrzyn ogranicza się przejazd pociągów. Dyrekcja PKP za utrzymanie pociągów na tej linii żąda od gminy dofinansowania w kwocie 312.000 zł w skali roku, a za wszystkie połączenia autobusowe na trasie Gryfino - Szczecin gmina płaciła około 150.000 zł. Żądanie PKP jest nierealne do zrealizowania. W związku z powyższym odbyło się spotkanie z Dyrekcją PKS w celu poprawy funkcjonowania połączeń autobusowych. Chodzi o usprawnienie naszym mieszkańcom dojazdu do pracy,  a młodzieży do szkół. W wyniku rozmów ustalono, że zostają wprowadzone autobusy z Gryfina do Szczecina o godz. 443 i 500, które będą kończyły bieg przy stoczni w Szczecinie.  Dla młodzieży szkolnej oraz studentów wprowadza się autobus o godzinie 700. Odwołany będzie pociąg wyjeżdżający ze Szczecina o godz. 2230. W związku  z powyższym w to miejsce wprowadzone będą autobusy wyjeżdżające ze Szczecina o godz. 2025 oraz o godz. 2325.  Nadal prowadzone są rozmowy z Dyrekcją PKP. Jeżeli PKP zgodzi się na uruchomienie  pociągów z Gryfina do Szczecina o godz. 650 i 1545 , to gmina może dofinansować w/w kursy na poziomie bieżącego roku, czyli kwotą około 70.000 zł. Potrzebna jest na to  zgoda Rady,
 • na poprzedniej sesji radna Magdalena Chmura - Nycz kwestionowała zarządzenie  Burmistrza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla szpitala w Gryfinie na zakup  podgrzewacza wody. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na ten cel kwotę około 6.000 zł. Wyjaśnienia Radcy Prawnego p. Judka oraz Skarbnika Miasta i Gminy p. Staruk nie satysfakcjonowały radnej.  Z tego co wiem, to radna Magdalena Chmura - Nycz wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu p. Ochmańską osobiście złożyły zażalenie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, iż  Burmistrz wydał zarządzenie niezgodne z prawem.  W dniu 27 października br. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy odpowiedź z RIO. W odpowiedzi zawarty jest zapis " Zarządzeniem Nr 0151-102/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.
  Burmistrz Gryfina zmniejszył wydatki w dziale 900 rozdz. 90011 przeznaczone na usługi remontowe i zwiększył wydatki w dziale 900 rozdz. 90011 na realizację zadań bieżących - zmiana systemu podgrzewania wody z węglowego na elektryczne w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Kolegium oraz wyjaśnienia  Burmistrza Gryfina zawarte w piśmie z dnia 30.06.2004 r. dotyczące konieczności niezwłocznego wykonania zmiany systemu podgrzewania wody w Szpitalu Powiatowym, Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 07.07.2004 r. postanowiło uznać Zarządzenie  Nr0151-102/04 Burmistrza Gryfina z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany  w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. jako wydane bez naruszenia prawa". Pismo podpisał Prezes RIO mgr Józef Chodarcewicz. Pismo stanowi załącznik nr 7,
 • w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Podczas spotkania podpisano porozumienie w sprawie opracowania i realizacji programu  "Bezpieczna Gmina". Porozumienie zawarto pomiędzy gminą reprezentowaną przez  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie reprezentowaną przez Komendanta p. Konrada Adamiaka, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie reprezentowaną przez Komendanta p. Bronisława Tessara, Strażnicę Straży Granicznej w Gryfinie reprezentowaną przez Komendanta  p. Tomasza Klinga oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo w Gryfinie reprezentowanym przez Nadleśniczego p. Jana Szymczyszyna. Porozumienie podpisano w celu zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa życia i mienia obywateli, mienia państwowego i komunalnego oraz występowaniu negatywnych zjawisk społecznych burzących ład i porządek publicznych na terenie Gminy Gryfino.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zanim przystąpimy do zgłaszania interpelacji chcę powiedzieć, że część osób zaproszonych na sesję sporo czasu spędza w toalecie, gdzie pali papierosy. Uważam, że przyjeżdżanie na sesję po to, by wypalić w toalecie kilka papierosów jest postawą co najmniej niewłaściwą. Apeluje o zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś chce zapalić papierosa, to powinien wyjść na zewnątrz budynku, bo w budynku urzędu jest zakaz palenia. 
Następnie przystąpiono do zgłaszania interpelacji i zapytań radnych:

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz 
603/XXVII/04
- moja interpelacja wiąże się z Telekomunikacja Polską S.A. Wiem, że problem, który chcę poruszyć dotyczy nie tylko Radziszewa i Dleszewa ale i innych miejscowości. Mówię jednak o tym na przykładzie mojego rejonu. Zgłosił się kolejny inwestor, który chce rozbudować firmę zajmującą się dystrybucją lodów. W/w inwestor nie może porozumieć się  z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie montażu telefonów.  Proszę p. Burmistrza o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej S.A.z zapytaniem, czy firma ta posiada program dotyczący rozbudowy  w najbliższym czasie sieci telefonicznej na terenie naszej gminy?

Radny Antoni Rak
604/XXVII/04
- 19 października br. minęło 20 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W celu uczczenia pamięci proponuje nazwać jego imieniem  ulicę znajdującą się u zbiegu ulic: Łużyckiej i Adama Rapackiego. Obecnie w tym rejonie Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  buduje budynek mieszkalny dla 60 rodzin. W tym rejonie przewidziana jest również budowa następnego budynku dla 36 rodzin. Proszę o przygotowanie  na następną sesję projektu uchwały w tej sprawie. 

Radny Maciej Szabałkin
605/XXVII/04
- zgłaszam interpelację w imieniu klubu radnych PO i PIS. Treść interpelacji zawarta jest w załączniku nr 8.

Radny Czesław Kapusta 
606/XXVII/04
- proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Niepodległości  w Gardnie .Chodzi mi o odcinek w okolicy pijalni piwa. Jest to przy  drodze biegnącej w kierunku Wysokiej Gryfińskiej. 

607/XXVIII/04 - należy zamontować oświetlenie uliczne w Gardnie przy drodze biegnącej od szkoły w kierunku skrzyżowania.

608/XXVII/04 - należy zamontować lampę oświetleniową przy kościele w Gardnie.  Wcześniej była tam lampa, ale została zdemontowana.

609/XXVII/04 - proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórnej w Wełtyniu, naprzeciw posesji p. Kuśmirka.

610/XXVII/04 - w związku z rozszerzaniem się budownictwa mieszkalnego w Wełtyniu należy zamontować oświetlenie uliczne za posesją p. Kryszkowskiej.

611/XXVII/04 - po raz kolejny proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego  w miejscowości Wirówek, gdyż nie ma tam ani jednej lampy.

Radna Magdalena Chmura
612/XXVII/04
- p. Burmistrz w swoim sprawozdaniu odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chcę nadmienić, że to ja wystąpiłam z pytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nie p. Burmistrz. Nie wiem, czy p. Burmistrz pilnuje co robię poza pracą w Radzie? Muszę powiedzieć, że do RIO nie zwracała się p. Ochmańska, a zrobił to mój mąż. Dowodem na to jest fax, który posiadam. Ponadto p. Burmistrz nie odczytał opinii RIO w całości. Dlatego też odczytam treść opinii. "W ocenie Kolegium ograniczeniem wynikającym z wymienionego upoważnienia jest możliwość tworzenia nowych zadań inwestycyjnych lub zaniechania realizacji zadań ustawowych w budżecie przez Radę Gminy". Zarządzeniem wprowadził Pan nowe zadanie. W uchwale z dnia 22 czerwca br. ujęty jest zapis o zamianie pieca węglowego na  elektryczny. Jest to wprowadzenie nowego zadania. W ocenie Kolegium RIO możliwość tworzenia nowych zadań inwestycyjnych lub zaniechanie realizacji zadań ustawowych jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.  Obecnie oczekuję opinii w tej sprawie z Ministerstwa Finansów. Składam formalny wniosek o powtórne zbadanie w/w sprawy przez Komisję Rewizyjną przez Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej.

613/XXVII/04 - zgodnie z ustawą o odpadach gmina wydaje zezwolenie na odbiór odpadów stałych. Na dzień dzisiejszy są to trzy firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, JUMAR, RETMAN ze Szczecina. Czy firmy JUMAR i RETMAN posiadają zgodę p. Burmistrza na korzystanie  z naszego wysypiska? Czy posiadają zezwolenie na transport w swoim  powiecie, tj. w Szczecinie? W 2003 roku nasze składowisko było już wypełnione w 95%. Jaka będzie przyszłość wysypiska komunalnego w Gryfinie? Jest to inwestycja porównywalna do takiej inwestycji jak oczyszczalnia ścieków, na którą  poprzednie władze gminy zdobyły pieniądze. Czy p. Burmistrz również czyni starania mające na celu zdobycie funduszy strukturalnych na  inwestycję związaną z wysypiskiem śmieci? Od 2009 roku wchodzi  obowiązek segregowania śmieci. Jak w naszej gminie będzie wyglądała segregacja śmieci? Przyszłość wysypiska śmieci wiąże się z działalnością PUK, a więc  i z pracownikami. 

614/XXVII/04 - nasze miasto wygląda efektownie. Jest ładnie oświetlone. Chciała bym wiedzieć, ile wynosi opłata za energię elektryczną z tytułu oświetlenie murów, baszty i kościoła? Moje pytanie wynika z tego, że mieszkańcy  obrzeżnych ulic miasta, na których nie ma oświetlenia, np. ul. Słowiańskiej  pytają, czy p. Burmistrz planuje oświetlić urząd, bo na budynku widoczne są łącza elektryczne. Zgadzam się z mieszkańcami, że na dzień dzisiejszy  Urząd Miasta i Gminy jest oświetlony. Dobrze oświetlona jest również ulica 1 Maja w Gryfinie. Dlatego uważam, że należy pomyśleć o wykonaniu oświetlenia tam, gdzie go brakuje.

615/XXVII/04 - na przełomie czerwca br. pomalowano budynek urzędu. W pierwszej wersji  był to kolor żółty, a następnie pomarańczowy. Kto poniósł koszty za dwukrotne malowanie budynku? Dlaczego doszło do dwukrotnego  malowania?

616/XXVII/04 - na stronach reklamy i marketingu Gazety Wyborczej umieszczone jest sprawozdanie z prac Burmistrza. Są to strony płatne. Rubryka, w której napisano " Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat uhonorował specjalnymi nagrodami wybitnych gryfińskich sportowców: Renatę Chilewską- lekkoatletkę,  potrójnych medalistkę igrzysk para olimpijskich "Ateny 2004", Marka Hipsza, zdobywcę pucharu. Z okazji Edukacji Narodowej nagrodami Burmistrza zostało uhonorowanych łącznie 31 nauczycieli". W dalszej części  wymienia się, co robią nasi radni. Czy ma to służyć promocji naszego miasta? Osobiście nie życzę sobie, aby p. Burmistrz płacił za moją promocję. Jeżeli chce się Pan promować sam, to proszę to robić za swoje  pieniądze. Opublikowanie takiej rubryki kosztuje 1.500 zł plus podatek VAT. Czy zamierza Pan wydawać te pieniądze? 

Radny Mieczysław Sawaryn
617/XXVII/04
- moja interpelacja dotyczy łącznika pomiędzy ulicą Zygmunta Krasińskiego, a sklepem NETTO w Gryfinie. Wcześniej publicznie deklarowano, że  w tym roku ulica zostanie wyremontowana. Stan w/w ulicy jest bardzo zły. Ponadto nie ma tam chodnika, co stwarza duże zagrożenie dla pieszych oraz kierowców. Obecnie dowiedziałem się, że ulica nie będzie wyremontowana. Ubolewam z tego powodu, ponieważ jako radni  obiecywaliśmy mieszkańcom tego rejonu, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie.

Radny Marek Sanecki
618/XXVII/04
- nawiązując do sprawy dotyczącej kłopotów z komunikacją miejską proponuję rozważyć możliwość zwolnienia z podatku od środków transportowych osoby, które chciałyby zająć się transportem osobowym na  trasie Gryfino - Szczecin. Taka forma transportu sprawdziła się w innych gminach. Ponadto w ten sposób powstaną nowe miejsca pracy. Nie sprawdziła się komunikacja związana z PKP. Gmina dopłaca do dodatkowych kursów pociągów, a PKP wycofuje inne pociągi. 

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
619/XXVII/04
- ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Gryfinie od strony cmentarza radzieckiego przechyliło się w stronę grobów. Tylko rosnące tam drzewa chronią pomniki przed uszkodzeniem. Ponadto teren za tym ogrodzeniem jest zaśmiecony. Mam nadzieję, że przed Świętem Zmarłych teren zostanie uporządkowany. 

Radny Janusz Skrzypiński
620/XXVII/04
- na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę dotyczącą obiektów sportowych. W Tygodniku Gryfińskim ukazała się informacja, że Fundacja podnajmuje tereny znajdujące się na obiektach sportowych. Chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie są prace związane z przejęciem obiektów sportowych oraz ze sposobem zarządzania.

621/XXVII/04 - obecnie w sołectwie Dołgie prowadzone są prace kanalizacyjne. Przed  ułożeniem rurociągu pomiędzy jezdnią, a krawężnikiem wycięto pas asfaltu.  Rurociąg został ułożony. Proszę o uzupełnienie asfaltem powstałego w jezdni ubytku.

622/XXVII/04 - dziękuję za załatanie dziur na odcinku drogi pomiędzy Sobiemyślem, a drogą  powiatową. Mam jednak prośbę, aby ktoś z Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji pojechał na miejsce  i sprawdził jak wykonano zadanie. Na drodze załatano tylko duże dziury,  a mniejszych nie naprawiono. Uważam, że należało załatać jednocześnie wszystkie dziury w drodze.

Radny Zdzisław Kmieciak
623/XXVII/04
- przez przejście graniczne Gryfino - Mescherin nadal nie są przepuszczane samochody osobowe, w których zamontowana jest krata. Takie samochody uznawane są za ciężarowe. Otrzymałem w tej sprawie odpowiedź od Komendanta Straży Granicznej. Uważam, że pismo w w/w sprawie  należało wysłać do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, konkretnie do p. Rupnika, a nie do Komendanta Straży Granicznej.  Proszę o wystąpienie w tej sprawie do p. Rupnika. 

Ad.V. Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w treści w/w Strategii jest zapis "systematyczne promowanie i konsekwentne wprowadzanie zakazu palenia w miejscach publicznych,  w szczególności w instytucjach gminnych". Uważam, że dotyczy to wszystkich. Jednak z przykrością muszę stwierdzić, że w naszym urzędzie jest inaczej. Apeluję do osób odpowiedzialnych, aby od wszystkich urzędników jednakowo egzekwowano przepisy w tej sprawie. 

Radny Mieczysław Sawaryn - od lat obserwuję, że wiele zapisuje się na papierze,  a potem nie jest to realizowane. Podobnie jest z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi 18 członków, w tym wielu emerytów oraz wiele osób z rozdzielnika politycznego. Należy skończyć z takim postępowaniem. Komisja ma pracować w sposób skuteczny, bo samo przyjęcie Strategii nie wpływa na zmniejszenie spożycia alkoholu. Uważam, że Straż Miejska nie powinna zatrzymywać kierowców przy zastosowaniu radaru. Powinna natomiast prowadzić piesze patrole, sprawdzać czy w sklepach nie sprzedaje się alkoholu osobom niepełnoletnim, czy przy sklepach spożywany jest alkohol, czy zakłócana jest cisza? Czas podjąć radykalne działania w tej sprawie.  Moim zdaniem tak duży skład Komisji jest niecelowy. Im więcej osób wchodzi w jej skład, tym trudniej osiągnąć porozumienie. Postuluję o podjęcie w Gminie Gryfino radykalnych działań związanych z przestrzeganiem  porządku na terenie miasta. Uważam, że należy nakładać mandaty za zaśmiecanie miasta, za używanie niecenzuralnych słów w miejscach publicznych.  Obecnie służby związane z utrzymaniem porządku w mieście poruszają się głównie samochodami służbowymi. Nie ma pieszych patroli. Tak nie powinno być. Nie po to utrzymujemy Straż Miejską., by nasi mieszkańcu czuli się zagrożeni.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - jako członek w/w Komisji chcę wyjaśnić kilka spraw. W tym roku cała Komisja nie zebrała się ani razu. Praca odbywa się w podkomisjach. Działają trzy podkomisje, tj: do Spraw Planowania i Szkoleń, ds. Lecznictwa oraz ds. Profilaktyki i Nadzoru. Komisje zbierają się raz lub dwa razy w miesiącu. Komisja ds. Lecznictwa spotyka się z osobami kierowanymi na leczenie w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia. Na terenie naszej gminy takich osób jest bardzo  dużo. Często wzywamy te osoby po kilka razy, aby zechciały zgłosić się do Komisji. Komisja ds. Nadzoru kontroluje punkty zajmujące się sprzedażą alkoholu. Sprawdza, czy przestrzegany jest przepis o nie sprzedawaniu alkoholu dla młodzieży poniżej osiemnastego roku życia. Nie jest to sprawa prosta. Trzecia Komisja zajmuje się szkoleniem, profilaktyką oraz typowaniem programów, które uczą jak można radzić sobie z przemocą, alkoholizmem i narkomanią. My mamy uchwalić nie tylko Regulamin działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ale również Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Spotkania, które odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu nie zawsze wystarczają do rozwiązania problemów, z jakimi boryka się Komisja. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - zakres działalności naszego OPS jest bardzo duży. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiali o podatkach. W 2003 r. udział w podatku dochodowym budżetu Państwa od osób fizycznych wynosił 6 mln zł. Obecnie wynosi około 9 mln zł. Apeluję, aby w budżecie gminy na przyszły rok zaplanowano więcej środków finansowych na potrzeby OPS. Zakres działalności OPS zwiększył się i nie może zabraknąć na to pieniędzy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - goście obecni na sesji słuchając wypowiedzi radnej p. Magdaleny Chmury - Nycz mogą pomyśleć, że w tym roku brakuje pieniędzy na potrzeby OPS, a przecież to nieprawda. W naszej gminie nie brakuje pieniędzy na działalność OPS.  Zgadzam się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, że za dużo osób wchodzi w skład w/w Komisji. Dlatego też w Strategii proponuje się zmniejszenie składu Komisji. Wymienia się również, kto powinien wchodzić w jej skład. Po przyjęciu Strategii nie można będzie powiedzieć, że w skład Komisji wchodzą koledzy i osoby z rozdzielnika politycznego.

Radny Mieczysław Sawaryn - na dzisiejszej sesji będziemy rozmawiali o podatkach. Jest to sprawa bardzo ważna, gdyż wymiar podatków ma wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców. Jeżeli podatki będą niskie, to będzie rozwijała się różnego rodzaju działalność gospodarcza. Powstaną nowe zakłady, a przez to nowe miejsca pracy i mniej pieniędzy będzie potrzebował na swoją działalność OPS. Podwyższanie podatków przyczynia się do zwiększania bezrobocia, zwiększa się liczba osób sfrustrowanych, a przez to narkomanów, alkoholików. Jeżeli młodzież nie będzie miała pracy, to będzie pogłębiał się problem społeczny i nie pomogą żadne Strategie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - nie rozumiem wypowiedzi p. Burmistrza na temat mojego apelu. Przecież chodzi mi tylko o to, aby na działalność OPS nie zabrakło pieniędzy, a w szczególności na schroniska i noclegownie dla bezdomnych. Przy zatwierdzaniu budżetu na rok bieżący mówiłam, że za mało pieniędzy planuje się na potrzeby OPS. Była to kwota około 4 mln zł. Do połowy czerwca br. wydano wszystkie pieniądze. Obecnie OPS wnioskuje o przyznanie brakującej kwoty.  

Dyrektor OPS p. Bożena Górak - w 2003 roku zabrakło pieniędzy na dodatki mieszkaniowe, ale brakująca kwota została uzupełniona. Część pieniędzy nawet zwróciliśmy, ponieważ mogły one być przeznaczone tylko i wyłącznie na dodatki mieszkaniowe. W 2004 roku otrzymaliśmy dostateczną ilość środków finansowych na realizację świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych oraz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Istnieje problem ze świadczeniami rodzinnymi, ale środki finansowe na to zadanie w całości pokrywa budżet Państwa. Mam nadzieję, że wkrótce wpłynie dotacja na ten cel. 

Radny Janusz Skrzypiński - czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbywała wyjazdowe posiedzenia na tereny wiejskie, podczas których mogła przedstawić program swojego działania.

Radny Jan Kozłowski - w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis mówiący o tym, że ustawa o pomocy społecznej nakłada na Radę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Radny Mieczysław Sawaryn - to prawda, że ustawodawca zobowiązał nas do uchwalenia takiej Strategii, która według mnie przynosi mierne skutki. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że należy tworzyć nowe miejsca pracy dla młodzieży oraz warunki do spędzania wolnego czasu i to właśnie robimy. Budujemy świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach. Planujemy budowę nowych boisk sportowych. Uruchamiamy dodatkowe połączenia autobusowe na trasie Gryfino - Szczeci. Wszystko to robione jest z myślą o młodzieży.  Jeżeli chodzi o bezdomnych, to na naszym terenie takich osób jest około 20.  Zabezpieczyliśmy dla nich 20 miejsc w noclegowni w Stargardzie Szczecińskim. Opłata za jedną osobę wynosi 10 zł. Jednak nie wszystkie osoby chcą korzystać z noclegowni i nie można ich do tego zmusić. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy  6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XXVII/368/04 stanowi załącznik nr 10.

Ad.VI. Zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Straż Graniczna czynnie uczestniczyła w wielu  festynach na terenach wiejskich. Ponadto nieodpłatnie i bez limitu udostępniały dla dzieci kłady. 

Radny Mieczysław Sawaryn - doceniam rolę Straży Granicznej i chcę by funkcjonowała w godny sposób. Jeżeli prawdą jest to co powiedział Przewodniczący Rady, to było to  ewidentne łamanie prawa. Straż Graniczna nie jest do tego, aby kładami woziła dzieci. Powinna wykonywać zadania określone ustawą. Jeżeli gmina chce fundować dzieciom przejażdżki kładami, to powinna za to zapłacić. W Warszawie politycy jeżdżą limuzynami,  a Straż Graniczna nie ma środków finansowych na paliwo i zwraca się do gminy o pomoc. Jeżeli gmina będzie dawała pieniądze, to nigdy Państwo nie zapewni prawidłowego funkcjonowania swoim jednostkom. Należy skończyć z rozdawnictwem gminnych pieniędzy.  Nie może tak być, że Minister, Prezydent, Wojewoda i Burmistrz jeżdżą limuzynami. Należy to zmienić.

Radny Jan Kozłowski - Straż Graniczna patroluje tereny wiejskie na motocyklach. Widzimy ich co najmniej dwa lub trzy razy w miesiącu. Myślę, że patrolują również inne wsie na terenie gminy. Chociaż nie jest to zadanie gminy powinniśmy przeznaczyć 2000 zł na potrzeby Straży Granicznej. Nie jest to duża kwota. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa publicznego uczestniczył Z-ca Komendanta, który przedstawił zakres działalności Straży Granicznej. Między innymi sprawdzają, czy obcokrajowcy nie prowadzą nielegalnie działalności gospodarczej na naszym terenie. Dbają więc o budżet gminy. Może powinniśmy zastanowić się nad innymi wydatkami, np. nad zakupem samochodu - limuzyny. 

Radny Mieczysław Sawaryn - osobiście sprzyjam Straży Granicznej. Uważam jednak, że jako radni zostaliśmy powołani do przestrzegania interesu naszych mieszkańców. Pieniądze gminne powinny być wydawane na potrzeby mieszkańców. W imieniu klubu PO i PiS ogłaszam, że wpłacamy po 300 zł na potrzeby Straży Granicznej  i apelujemy do pozostałych radnych o wpłacenie na ten cel swoich pieniędzy, a nie  z budżetu gminy. 

Radny Marek Sanecki - Komisja, której jestem członkiem wypracowała wniosek  o pomoc finansową dla Straży Granicznej. Przysłuchując się dzisiejszej debacie odnoszę wrażenie, że wszyscy maja rację. W związku z powyższym wstrzymam się od głosu. Mogę
dać na ten cel 100 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przepraszam funkcjonariuszy Straży Granicznej za tak żenujące widowisko. Wszyscy oczekują, aby w naszej gminie był przestrzegany ład i porządek. W swoim  sprawozdaniu przedstawiłem w jaki sposób chcemy zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Chcemy włączyć do tego zadania wszystkie służby działające na terenie naszej gminy.  W tym celu będą prowadzone wspólne patrole Straży Granicznej. Policji i Straży Miejskiej.  Aby patrole nie odbywały się tylko samochodami chcemy zakupić dla Straży Miejskiej dwa rowery. Straż Graniczna otrzymuje środki finansowe wystarczające tylko na ochronę granicy. Chce się jednak włączyć w poprawę bezpieczeństwa w mieście. Wobec tego zwiększy się zapotrzebowanie na paliwo i dlatego proponujemy przyznać na ten cel 2.000 zł. 

Radny Mieczysław Sawaryn - protestuję, aby dyskusję radnych nazywano żenującą. Nigdy nie zgodzę się na to. Takie stwierdzenia obraża mnie.

Radny Jan Ragan - wszyscy wiemy, że w tej sprawie oraz w innych chodzi tu o pieniądze. Już niedługo będziemy uchwalali budżet na rok przyszły. To prawda, że gmina ma do zrealizowania zadania własne. Należy jednak zastanowić się, kto w takim przypadku ma pomóc Straży Granicznej jak nie gmina? Przecież to my mieszkamy przy granicy i chodzi tu o nasze bezpieczeństwo. Uważam, że 2.000 zł nie jest duża kwotą i należy przyznać ją dla Straży Granicznej. 

Radna Czesław Kapusta - w/w sprawa omawiana była na posiedzeniach Komisji Rady i wszyscy radni wiedzą już jak mają głosować. Niepotrzebne są apele w tej sprawie. Pieniądze gminne należy dzielić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Popieram propozycję radnego Mieczysława Sawaryna, aby radni prywatnie zadeklarowali składkę na ten cel.  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  13 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok przyjęto większością głosów.
Uchwała Nr XXVII/369/04 stanowi załącznik nr 11.

Ad.VII. Określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Informację nt. stawek podatkowych w latach 2002 - 2005 w gminie Gryfino radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 12.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym przedstawiłem radnym informację nt. podatków lokalnych - załącznik nr 12a. W informacji podano wysokość stawek podatkowych proponowanych przez gminę oraz wysokość maksymalnych stawek przewidzianych w ustawie, których nie można przekroczyć. Zgodnie z ustawą dochody wszystkich gmin w naszym kraju obliczane są na podstawie wysokości maksymalnych stawek podatkowych, a nie na podstawie wysokości stawek uchwalonych przez Radę. Po wyliczeniu podatków wg. maksymalnych stawek otrzymana kwota dzielona jest przez liczbę mieszkańców danej gminy. W wyniku takiego wyliczenia nasza gmina musi w 2005 roku wpłacić w ratach do budżetu Państwa kwotę w wysokości 600.000 zł, które następnie zostaną przekazane biedniejszym gminom. 

Radny Artur Nycz - z przykrością muszę stwierdzić, że tak jak w roku poprzednim nie odbyła się publiczna debata na temat ustaleń wysokości podatku. W ubiegłym roku nasz klub składał wnioski dotyczące zmian w uchwałach podatkowych. Niestety Rada nie przyjęła  proponowanych zmian. Prosiliśmy również, aby debata podatkowa w tym roku rozpoczęła się  wcześniej. Gdybyśmy dyskusje w tej sprawie rozpoczęli dwa lub trzy miesiące wcześniej, to do dnia dzisiejszego wypracowalibyśmy prosty i przejrzysty system podatkowy. Niestety tak się nie stało. Otrzymaliśmy propozycje p. Burmistrza, do których w dniu dzisiejszym musimy się odnieść. W przypadku podatku od nieruchomości podział gminy na strefy nie jest pomysłem nowym. Rozmawialiśmy o tym już podczas poprzedniej kadencji Rady, a w roku ubiegłym strefy zostały wprowadzone w życie. Ustalono trzy strefy podatkowe. Strefa I i II to strefy miejskie, a III to strefa wiejska. W ubiegłym roku zgłaszaliśmy zastrzeżenia dotyczące wyznaczenia stref, ale nie znalazły one uznania wśród pozostałych radnych i p. Burmistrza. Problem powstaje przy podziale miasta na strefy. Podział musi być oparty na jasnych  i wyraźnych kryteriach. Podatnicy muszą wiedzieć, dlaczego znajdują się w strefie, w której obowiązują wyższe podatki. Obecnie tak nie jest. Nie rozumiem dlaczego w strefie I, do której należy ulica Grunwaldzka płaci się wyższe podatki niż za prowadzona działalność gospodarczej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie? Uważam, że powinno być odwrotnie, ponieważ warunki prowadzenia handlu przy ulicy Szczecińskiej są zdecydowanie lepsze niż przy ul. Grunwaldzkiej  Chciałbym usłyszeć chociaż jeden rzeczowy argument, dlaczego utrzymano taki podział stref ? Taka sama sytuacja występuje po drugiej stronie miasta.  Będzie lepiej jeżeli jak najszybciej naprawimy błąd dotyczący podziału miasta na strefy. W dniu dzisiejszym nie ma na to czasu, ale uważam, że w krótkim czasie należy to zmienić. Niedobrze, że w jednej strefie znajdują się podatnicy z centrum miasta, a także największe firmy działające na terenie Gminy Gryfino. Warunki prowadzenia drobnego handlu i firm zatrudniających około 50 osób są diametralnie różne. W stosunku do tych podatników powinna być zastosowana różna polityka podatkowa. Jeżeli chodzi o stawki podatkowe, to ciągle słyszymy, że są one obniżane. Może tak jest, ale jednocześnie osiągamy wyższe dochody budżetowe. Czyli tak naprawdę, to podwyższamy podatki. Przykładem tego jest podatek od budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą. Są tam trzy strefy podatkowe. W dwóch strefach podatek obniżamy, a w trzeciej, tj. dla największych firm w centrum Gryfina podwyższamy. Różnica pomiędzy II, a III strefą będzie wynosiła 1,50 zł. Myślę, że trochę za dużo. Obniżenie części podatków finansowane następuje poprzez podwyżkę innych podatków. Nie zgadzam się z takim postępowanie, a ponadto jest to zły przykład dla ewentualnych inwestorów chcących prowadzić u nas działalność gospodarczą. Nie widzę powodu do podwyższania podatku od nieruchomości w I strefie podatkowej przede wszystkim dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wobec powyższego w imieniu klubu radnych SLD - PLD wnioskuję o utrzymanie na poziomie roku 2004 stawek podatku:
- od budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą,
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą. 
Ponadto proszę o przygotowanie w roku przyszłym debaty podatkowej co najmniej trzy lub cztery miesiące przed podjęciem decyzji w tej sprawie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po wystąpieniu radnego Artura Nycza może wydawać się, że propozycja dotycząca stawek oraz stref podatkowych została zgłoszona w dniu wczorajszym. To nie prawda. Radni otrzymali projekty uchwał w tej sprawie dużo wcześniej. Prosiłem radnych z klubu SLD - PLD na spotkanie, na którym chciałem przedyskutować propozycje dotyczące stawek podatkowych. Niestety klub radnych SLD - PLD odmówił wzięcia udziału w spotkaniu. Takie spotkania odbyłem z klubem PO PiS oraz klubem BBS. Chcę powiedzieć, że słucham wszystkich opinii, także krytycznych i wyciągam z tego wnioski.Wszystkie konstruktywne uwagi powinniśmy przedyskutować. Jednak przy ustalaniu wysokości stawek podatkowych zawsze jest tak, że nad rozsądkiem góruje chęć podobania się przyszłym wyborcom.  Uznaję za zasadne przyłączenie do I strefy ulicy Szczecińskiej w Gryfinie, aż do wiaduktu oraz ulicę Flisaczą od wiaduktu do ulicy Grunwaldzkiej. Dlatego proponuję o wniesienie do projektu uchwały takiej zmiany. Jeżeli chodzi o to, dlaczego ul. Łużycka nie znajduje się w I strefie, to wystarczy zapytać handlowców posiadających obiekty handlowe w I oraz II strefie. Świadczy o tym również to, jak często zmieniają się właściciele punktów handlowych w II strefie. Niektórzy radni wybiórczo traktują ustawę o podatkach lokalnych. Nikt nie wspomniał  o tym, że ustawa o podatkach lokalnych zakłada zmniejszenie o 10% podatku od środków transportowych. Ponadto projekt uchwały po raz pierwszy normuje działalność handlową poprzez zmniejszenie o 50% podatku dla osób prowadzących działalność handlową  w piwnicach poniżej terenu. Ponadto w znaczny sposób zmniejszą się wpływy do budżetu gminy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w I i II strefie.  O tym jak atrakcyjna jest I strefa świadczą środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży lokali w drodze przetargu.  Rzemieślnicy nie prowadzą swojej działalności w I strefie. W większości zakłady rzemieślnicze znajdują się w II i III strefie. To prawda, że można obniżyć podatki w I strefie dla największych podmiotów gospodarczych, ale wówczas należy liczyć się z utratą wpływu do budżetu gminy środków  finansowych w kwocie powyżej 200.000 zł. Znaczne obniżanie podatku od nieruchomości oraz gruntów przyczynia się do tego, że podmioty gospodarcze nie są zmuszane do zbywania niezbędnych im terenów. Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie stawek podatkowych w zaproponowanych kwotach. 

Radny Mieczysław Sawaryn - to nie prawda, że w I strefie nie ma rzemiosła. Przecież fryzjer, szewc, krawiec są rzemieślnikami.  W gazecie "7 Dni Gryfina" jest tabela przedstawiająca stawki podatkowe w gminach: Chojna, Goleniów, Gryfice, Police i Stargard Szczeciński. Taką gminą pod względem rozwoju gospodarczego i pod względem dbania o interes potencjalnych inwestorów jest Goleniów. W/w gmina poza podatkiem rolnym, jest bardziej atrakcyjna od Gryfina. Stawki podatkowe w tej gminie kształtują się następująco: 

 • podatek od nieruchomości za 1 m2 budynku wynosi 0,40 zł - u nas proponuje się 0,50 zł,
 • podatek pod działalność gospodarczą wynosi 13,12 zł - u nas proponuje się 16,50 zł.

Uważam, że nie należy co roku zmieniać stawek podatkowych. Jeżeli podatki są stałe, to przedsiębiorca może skalkulować jakie koszy będzie ponosił przez najbliższe pięć lub dziesięć lat. Nie zgadzam się też z tezą, że zakłady takie jak np. Dolna Odra stoją bardzo dobrze pod względem finansowym. Przecież wszyscy wiedzą, że połowa bloków energetycznych wyłączona jest z pracy, ponieważ nie ma zbytu na energię elektryczną. W w/w gazecie jest informacja, że Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zapytała p. Skarbnik jakie będą skutki dla budżetu, gdy stawka podatku związana z działalnością gospodarczą w I strefie pozostanie bez zmian, tzn. 16 zł? Pani Skarbnik powiedziała, że wpływy do budżetu z tego tytułu będą mniejsze o 100.000 zł. Czy warto zmieniać wysokość podatku dla 100.000 zł? Moim zdaniem nie warto. Powinniśmy zwiększać dochód gminy poprzez zmniejszanie podatków i osiąganie dochodów  z zysków funkcjonujących tu podmiotów gospodarczych, a nie poprzez podwyższanie stawek podatkowych.  Wobec powyższego klub radnych POPiS postuluje, aby pozostawić stawkę 16 zł w I strefie, a w strefie II i III zmniejszyć stawkę podatku według propozycji zgłoszonych przez p. Burmistrza. Nie zburzy to dotychczasowego ładu i na pewno będzie korzystne dla budżetu gminy.

Radny Artur Nycz - klub SLD - PLD spotkał się z p. Burmistrzem. 
Na spotkaniu p. Burmistrz przekazał swoje propozycje podatkowe. Wówczas powiedzieliśmy, że mamy zastrzeżenia do stref podatkowych z powodu braku jasnych kryteriów dotyczących takiego podziału. Pan Burmistrz powiedział, że wniosek w sprawie zmiany podziału stref należy zgłosić na sesji. Stosowanie takiej taktyki "wy złóżcie, a my mamy większość" jest nie na miejscu. Nie na tym polega dyskusja. Następnym razem nie mogliśmy się spotkać, bo nie odpowiadał nam termin wyznaczony przez p. Burmistrza.  Nie można więc mówić, ze nie chcieliśmy się spotkać z p. Burmistrzem, bo my również możemy powiedzieć, że p. Burmistrz nie chciał się spotkać z nami i dlatego wyznaczył taki termin. O podatkach dyskutuje się nie w ciągu tygodnia, ale dwa lub trzy miesiące wcześniej. Jeżeli zamierza się podwyższać podatki, to należy przygotować na to przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy. Nie jestem za tym, by w dniu dzisiejszym zmieniać granice stref. Wcześniej należy to szczegółowo omówić.

Radny Zdzisław Kamieciak - kontrowersyjny jest podział miasta na strefy. Moim zdaniem miasto nie powinno być dzielone na strefy. Powinny obowiązywać dwie strefy. W skład I strefy powinno wchodzić miasto, a w skład II strefy teren od wiaduktu w kierunku ul. Łącznej i dalej. Dużo się mówi o firmach zatrudniających powyżej 50 osób. Szczególnie chodzi o Zespół Elektrowni Dolna Odra, He Gru, Fliegel. Wiem, że nas terenie Gryfina działają firmy, które zatrudniają powyżej 50 osób i dla tych firm podatki są umarzane. Daje to wiele do myślenia. Nie będę wymieniał nazwy tych firm. Uważam, że należy pozostawić bez zmian wysokość stawek podatkowych w I strefie. 

Radny Jan Kozłowski - w każdym wystąpieniu wyczuwa się podtekst polityczny. Jeżeli mówimy o rzemieślniku, którego lokal ma 20 m2, to podwyżka podatku za cały rok wyniesie 10 zł, a w przeliczeniu na 12 miesięcy daje to około 1 zł. Czy warto dla 1 zł robić debatę dwa miesiące wcześniej? Należy się nad tym zastanowić. 

Radny Czesław Kapusta - jeżeli obniżymy podatki dla wszystkich, to należy liczyć się z tym, że wówczas mniej środków finansowych przeznaczymy na potrzeby OPS, oświaty, itp. My jako radni powinniśmy liczyć się z taką sytuacją. 

Radny Antoni Rak - jeżeli dochody gminy będą cały czas ograniczane, to nie będzie pieniędzy na wydatki. Pieniądze są potrzebne na budownictwo socjalne i komunalne. Dlatego proponuję przegłosowanie projektu uchwały w wersji przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Radny Janusz Skrzypiński - propozycje radnych: Mieczysława Sawaryna i Artura Nycza są zasadne Należy przegłosować wniosek o włączenie do I strefy ulicy Flisaczej  i Szczecińskiej.

Radny Mieczysław Sawaryn - jestem przeciwnikiem rozszerzania stref. Nie rozumiem  dlaczego proponuje się włączyć ulice Szczecińską i Flisaczą do I strefy, pozostawia się bez zmian ulicę Łużycką, na której są sklepy dobrze funkcjonujące. Uważam, że nie należy rozszerzać stref..

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - radny Antoni Rak zgłosił wniosek najdalej idący, czyli o przyjęcia stawek podatku w wysokości zaproponowanej przez p. Burmistrza. 

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę, aby Radca Prawny wyjaśnił, czy inicjatywę dotycząca zgłaszania wniosków mają kluby radnych, czy poszczególni radni?

Radca Prawny Krzysztof Judek - inicjatywę zgłaszania wniosków posiadają radni oraz kluby, a Przewodniczący Rady decyduje, który wniosek należy przegłosować w pierwszej kolejności. Najpierw jednak należy przeprowadzić głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, a następnie nad projektem uchwały.  

Radny Mieczysław Sawaryn - wycofuje wniosek, który zgłosiłem w imieniu klubu POPiS, ponieważ wniosek o podobnej treści zgłosił klub radnych SLD-PLD. 

Przewodniczący Rady przystępując do głosowania zapytał: 

 1. kto z radnych jest za tym, aby stawka podatkowa w I strefie pozostała na poziomie ubiegłorocznym, tj.16 zł, a za grunty związane z działalnością gospodarczą wynosiła 0,62 zł? 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przy 10 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. 
  Przewodniczący Rady zapytał Radcę Prawnego, co w takim przypadku? Radca Prawny odpowiedział, że wniosek nie przeszedł.
  Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. 
 2. kto z radnych jest za przyjęciem projekt uchwały w w/w sprawie w wersji  zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino? W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. 
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XXVII/370/04 stanowi załącznik nr 13.

Ad.VIII. Ustalenie średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/371/04 stanowi załącznik nr 14

Ad.IX. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie  Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Rada nie może przyjąć wniosku Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska  dotyczącego zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców organizujących przewozy pasażerskie na terenie Gminy Gryfino z dojazdem do Szczecina,  gdyż wysokość podatku musi być jednakowa dla wszystkich. 

Radny Kazimierz Fischbach - nasza Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w w/w sprawie, a zgłoszony wniosek należy traktować jako propozycję na przyszłość. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.  
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący Rady  stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/372/04 stanowi załącznik nr 15.

Ad.X. Ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów  jego poboru. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że podatek od posiadania psa jest zaproponowany w najbardziej logiczny sposób. Gdyby była możliwość, to zniósłbym w/w podatek. Jednak istnieje obowiązek płacenia podatku i musimy się z niego wywiązać. Chcę nadmienić, że za wysłanie powiadomienia o obowiązku płacenia podatku gmina musi zapłacić 8,40 zł. Obniżenie podatku do 10, zł jak proponuje Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska spowoduje, że wysłanie dwóch upomnień będzie kosztowało więcej niż podatek od posiadanego psa. 

Radny Mieczysław Sawaryn - jakie koszty w 2004 roku poniosła gmina z tytułu wysłanych upomnień? 

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - w bieżącym  roku wysłano mniej upomnień niż w latach ubiegłych. Na dzień 30 czerwca br. z tytułu podatku od posiadania psów wpłynęło do budżetu gminy gminy 22 tys. zł. Obecnie w gminie jest zarejestrowanych 820 psów. 134 osoby zostały zwolnione z płacenia podatku za posiadanie psa.  

Radny Mieczysław Sawaryn - każda osoba posiadająca psa jest za niego odpowiedzialna. Nie może być tak, że psy zanieczyszczają piaskownice, trawniki, itp., a właściciele nie sprzątają po swoich psach. Apeluję, aby Straż Miejska egzekwowała od właścicieli psów wywiązywanie się z obowiązujących w tej sprawie przepisów.

Radny Kazimierz Fischbach - w imieniu Komisji Rewizyjnej wycofuję wniosek zawarty w stanowisku. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XXVII/373/04 stanowi załącznik nr 16.

Ad.XI. Określenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. 

Radny Artur Nycz - uważam, że powinniśmy w przyszłości upraszczać podatki. Chodzi  o to, by były one jasne proste i przejrzyste, a nie jak w tym przypadku gdzie jest aż 8 pozycji. Proszę o wzięcie tego pod uwagę w roku przyszłym.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/374/04 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy na terenie naszej gminy funkcjonują niepubliczne Domy Dziecka? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak funkcjonuje jeden rodzinny dom dziecka  w Gardnie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w ubiegłym roku emeryci i renciści korzystali z 50% ulgi przy płaceniu podatku za budynki gospodarcze. Czy w roku 2005 nie powinni również korzystać z takiej ulgi? Przeważnie osoby te mają bardzo niskie emerytury oraz renty i płacenie podatku jest dla nich dużym obciążeniem finansowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w projekcie uchwały proponuje się obniżenie stawki podatkowej do 2 zł.. Przejeżdżając przez tereny wiejskie można zobaczyć ile stoi zrujnowanych i niewykorzystanych budynków gospodarczych. Jeżeli osoby posiadające takie budynki zwrócą się do gminy z prośbą o pomoc w rozbiórce obiektu i uporządkowaniu terenu, to pomożemy im w tym. Nie ma więc powodu do stosowania jeszcze większych ulg. Całkowite zwolnienie z podatku nie będzie motywowało właściciela do rozbiórki walącego się budynku.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - kto będzie płacił za rozbiórki budynków?  

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszystko będzie zależało od oceny. Jeżeli  o taką pomoc zwrócą się osoby otrzymujące zasiłek z OPS lub osoby posiadające bardzo niskie dochody, to wówczas zastanowimy się czy należy udzielić takiej pomocy i w jaki sposób. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Na pewno znajdzie się wielu chętnych, którzy dokonają rozbiórki w zamian za odzyskany materiał. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wnioskuję o wprowadzenie do projektu uchwały zapisu o zwolnieniach z podatku dla rodzinnego niepublicznego domu dziecka. p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - w § 1 pkt. 2 projektu uchwały jest zapis o domach dziecka. Dotyczy to wszystkich domów dziecka.  Nie ma więc potrzeby wprowadzać do projektu uchwały dodatkowego zapisu. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/375/04 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XIII. Zmiana Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/376/04 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XIV. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr XXVII/377/04 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XV. Określenie kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy  międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innymi gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innymi gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/378/04 stanowi załącznik nr 21

Ad.XVI. Określenie kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina).
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Antoni Rak - współpraca pomiędzy Gryfinem, a Samborem datuje się od trzech lat.
Od trzech lat w czasie wakacji następuje wymiana młodzieży. W Samborze działa dość liczna Polonia. Miasto Sambor oddalone jest od naszej granicy tylko 60 kilometrów. Uważam, że z naszymi sąsiadami powinniśmy współpracować. Radny Jan Ragan - jeżeli podejmiemy dzisiaj uchwałę w w/w sprawie, to na sesję,  na której uchwała będzie ratyfikowana należy zaprosić przedstawicieli Sambora. należy również zaprosić mieszkańców Gminy Gryfino, którzy mieszkali w Samborze. Jeżeli będzie taka potrzeba, to podam nazwiska tych osób.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenie kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) przyjęto jednogłośnie.Uchwała Nr XXVII/379/04 stanowi  załącznik nr 22.

Ad.XVII. Zmiana uchwały Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej". 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proponuję, aby Sekretarz Miasta i Gminy p Beata Kryszkowska reprezentowała w Stowarzyszeniu naszą gminę jako Zastępca Przedstawiciela. Proponuję również kandydaturę radnego Ireneusza Sochaja na Przedstawiciela Gminy Gryfino, a nie jak proponuje Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Zastępcę Przedstawiciela. Chcę poinformować, że p. Sekretarz została powołana Przez Starostę Powiatu Gryfińskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.  Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 23. Następnie zapytał, czy w/w wyrażają zgodę na kandydowanie? 
W/w wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Radny Mieczysław Sawaryn - czy BBS wycofał się z promowania kandydatury radnego Czesława Kapusty. Na wspólnym klubów ustaliliśmy, że kandydatem będzie również radny Czesław Kapusta.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wobec powyższego zgłaszam na Przedstawiciela do Stowarzyszenia kandydaturę radnego Czesława Kapusty. Zapytał, czy radny wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Czesław Kapusta nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - nie mam nic przeciwko kandydaturom radnych. Uważam jednak, że do Stowarzyszenia powinni być desygnowani urzędnicy, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków unijnych dla gminy. Takie działanie wymaga dużego nakładu pracy. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w trakcie rozmów przedsesyjnych konsultowaliśmy się z p. Sekretarz, która stwierdziła, że taki układ będzie właściwy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - może do Stowarzyszenia należy wydelegować osobę, która w Urzędzie zajmuje się przygotowaniem wniosków o środki unijne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - cieszę się, że radny Czesław Kapusta interesuje się sprawami wsi. Już niedługo będziemy wybierali reprezentanta, który będzie bronił naszych wsi i kandydatura radnego Czesława Kapusty jest bardzo dobra. Na posiedzeniach Stowarzyszenia nie będą prowadzone rozmowy na temat pozyskania środków unijnych. Do tego celu są w gminach odpowiednie służby. Na posiedzeniach Stowarzyszenia będą wypracowywane wnioski na temat realizacji wspólnych inwestycji o charakterze regionalnym. Kandydatura p. Sekretarz jest trafna, ponieważ zna ona problemy całej gminy. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XXVII/380/04 stanowi załącznik nr 24

Ad.XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/381/04 stanowi załącznik nr 25

Ad.XIX. Nabycie na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/382/04 stanowi załącznik nr 26.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę, aby Przewodniczący Rady nie ogłaszał  przerwy w obradach. W imieniu wykonawcy budynku przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie  po zakończeniu sesji zapraszam wszystkich na mały poczęstunek z okazji zawieszenia "wiechy". Jest to kolejny budynek mieszkalny dla 60 rodzin.  

Radny Mieczysław Sawaryn - obawiam się, czy poczęstunek nie będzie elementem wpływu na radnych i czy nie będziemy posądzeni o korupcję? Dlatego rezygnuję z wzięcia udziału w poczęstunku.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - ma Pan do tego prawo.

Ad.XX. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Maciej Szabałkin - czy szkoły prowadzą działalność gospodarczą i są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego? Taką działalnością jest sprzedaż posiłków dla osób  z zewnątrz. Jeżeli tak, to czy będą musiały zakupić kasy fiskalne do rejestrowania przychodów. Co będzie z podatkiem VAT od posiłków sprzedawanych dla osób spoza szkoły? Jeżeli chodzi o dzieci żywiące się w szkołach, to są dwie interpretacje urzędów skarbowych w tej sprawie. Wg jednej interpretacji posiłki wydawane dzieciom w szkołach zwolnione są z 7% podatku VAT, a wg drugiej interpretacji nie są zwolnione. Z tego co wiem, to osoby spoza szkoły będą zmuszone do odprowadzania podatku VAT. 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - z interpretacji urzędu skarbowego wynika, że osoby będące pracownikami są zwolnione z podatku VAT, a pozostałe nie.

Radny Maciej Szabałkin - taka odpowiedź nie zadawala mnie. Chciałbym wiedzieć, czy szkoły zostaną zmuszone do zakupu kas fiskalnych? Czy będą musiały zgłosić do urzędu skarbowego prowadzenie działalności gospodarczej, a przez to odprowadzać podatek VAT?  Jeżeli szkoły zdecydują się wyjść z taką działalnością na zewnątrz to znaczy, że będą konkurowały z podmiotami świadczącymi tego typu usługi i płacącymi podatki. Jakie skutki finansowe poniosą z tego tytułu szkoły?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jestem przeciwny wydawaniu posiłków osobom spoza szkoły. W najbliższym czasie wydam zarządzenie w tej sprawie. Szkoły nie są powołane do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/383/04 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie  wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Mieczysław Sawaryn - do tej pory Rada Miejska uważała, że osoby osiągające wysokie wyniki w nauce oraz sporcie sprzyjają promocji naszego miasta. Miasto powinno również doceniać takie osoby. Dlatego też chcemy aby ta kompetencja była zastrzeżona do decyzji Rady. Pan Burmistrz może każdorazowo wnioskować o to, a Rada nie będzie się sprzeciwiała.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - na stronach internetowych publikowano projekt uchwały w w/w sprawie, którego treść jest sprzeczna z tą którą otrzymali radni. Na stronie internetowej jest zapis, że nagrody wynoszą 30% minimalnego wynagrodzenia. Natomiast radni otrzymali projekt uchwały, w którym jest zapis, że nagrody wynoszą  do 350% minimalnego wynagrodzenia. W każdym punkcie projektu uchwały opublikowanym na stronie internetowej brakuje zapisu "do". 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - radni otrzymali  poprawną wersję projektu uchwały. Prawdopodobnie na stronie internetowej przez pomyłkę wydrukowano inna wersję. Sprawdzimy i poprawimy.

Radny Marek Sanecki - wnioskuję o odłożenie podjęcia uchwały w w/w sprawie. Radni ponownie powinni zająć się jej omówieniem.  Uważam, że w uchwale należy ująć zapis o dyscyplinach olimpijskich i nie olimpijskich. Ponadto należy wprowadzić zapis o możliwości wynagradzania zawodników za wyniki osiągane na mistrzostwach Europy oraz kraju. Takich możliwości nie przewidziano w projekcie uchwały. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że nagroda przyznana przez Radę będzie miała większą rangę niż przyznana przez burmistrza. Wobec powyższego wycofuję projekt uchwały w w/w sprawie.

Radca Prawny Krzysztof Judek - chcę poinformować, że wcześniej Rada musi ustalić zasady przyznawania nagród, a dopiero potem będzie mogła przyznawać nagrody. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zgodnie z wnioskiem Burmistrza oraz niektórych radnych wycofujemy w/w projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28.

Ad.XXII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXVII/384/04 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.603/XXVII/04 - zajmę się sprawą dotyczącą rozbudowy sieci telefonicznej na terenie naszej gminy. Jest to sprawa bardzo ważna i nie może być tak, że podmioty gospodarcze działające na terenie naszej gminy nie mają  dostępu do telefonu.

Ad.604/XXVII/04 - sprawa dotycząca nazwania ulicy imieniem ks. Jerzego Popiełuszki powinna być omówiona na posiedzeniu klubów. Przed złożeniem wniosku należy wypracować wspólne stanowisko. Moim zdaniem  inicjatywa jest słuszna.

Ad.605/XXVII/04 - najbardziej zorientowana w sprawie, o której mowa w interpelacji jest Pani Starosta. Po zakończeniu przeze mnie odpowiedzi na interpelacje zabierze głos w tej sprawie. Osobiście również interesuję się sprawą.

Ad.606/XXVII/04
      607/XXVII/04
      608/XXVII/04
      609/XXVII/04
      610/XXVII/04
      611/XXVII/04
  - we wszystkich wsiach przeprowadzono inwentaryzację oświetlenia   ulicznego. Wiemy, gdzie brakuje oświetlenia. Będziemy uzupełniali je  etapami. Ponadto na niektóre odcinki trzeba wykonać dokumentację,  wystąpić o warunki, itp. Wymaga to czasu i dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

Ad.612/XXVII/04 - wydano pozytywną decyzję i firmy JUMAR oraz RETMAN mogą konkurować z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w zakresie  wywozu nieczystości. Z tego co wiem, to JUMAR oraz RETMAN nie są zainteresowane wywozem nieczystości na nasze składowisko odpadów komunalnych. Firma JUMAR ma swoje składowisko w Myśliborzu. Obecnie trwa wykonanie dokumentacji na powiększenie wysypiska  komunalnego w Gryfinie o następną kwaterę. Ponadto chcemy dobrać urządzenia do recyklingu odpadów komunalnych. Nasze wysypisko dopuszczono do eksploatacji do 2009 roku. W najbliższym czasie podpiszemy umowę na korzystanie z wysypiska  śmieci w Gminie Widuchowa. Wysypisko w Gminie Widuchowa  wypełnione jest tylko do połowy a do eksploatacji dopuszczone jest tylko do końca 2005 roku. Nie ma więc problemu ze składowaniem  śmieci.  Prezes PUK p. Rafał Mucha - nie ma zgody PUK i w najbliższym czasie nie będzie na składowanie śmieci przez firmy JUMAR i RETMAN na naszym wysypisku. Uczestniczyłem w rozmowach w Widuchowej. Obecny był również Wójt Gminy p. Lidwin. W najbliższym czasie spotkamy się z szefem spółki p. Dyrektorem Nerciem, który zarządza składowiskiem w Widuchowej. W/w składowisko posiada duże rezerwy. Gdyby pojawił się problem, że nasze składowisko nie będzie w stanie przyjąć wszystkich odpadów w przyszłym roku, to będzie możliwość składowania śmieci w Widuchowej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.614/XXVII/04
- jeżeli chodzi o oświetlenie kościoła i baszty, to chcę poinformować, że każdy obiekt ma oddzielny licznik. Gmina płaci tylko za oświetlenie baszty i murów obronnych. Trudno mi w tej chwili powiedzieć ile wynosi opłata. Sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi.  Gmina nie płaci za oświetlenie kościoła. Kable elektryczne zamontowane na budynku urzędu mogą służyć do podświetlenia budynku tak jak podświetlona jest baszta i kościół oraz do podświetlenia budynku z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życie pokaże, czy kable położone pod tynkiem przydadzą się, czy nie? W innych miastach obiekty o szczególnym wyglądzie wyeksponowane są przez podświetlenie. Takim obiektem jest również budynek naszego urzędu. Jeżeli nie ja, to może mój następca dojdzie do wniosku, że budynek należy podświetlić.

Ad.615/XXVII/04 - elewację na budynku urzędu robi się raz na piętnaście lat. Koszty za powtórne malowanie budynku poniosła firma wykonująca zadanie. Konserwator zabytków nakazał, że budynek urzędu musi być pomalowany na taki kolor jak przed wojną. Firma pospieszyła się  i pomalowała budynek na inny kolor. Wobec powyższego musiała pomalować budynek drugi raz i zrobiła to na własny koszt. Gmina nie poniosła kosztów z tego tytułu. 

Ad.617/XXVII/04 - informacja na temat możliwości remontu łącznika drogi pomiędzy ulicą Zygmunta Krasińskiego, a sklepem NETTO okazały się przedwczesne. Dokumentacja na remont tego odcinka drogi musi być uzupełniona o dokumentację dot. organizacji ruchu na czas remontu. Potrzebne jest również pozwolenie na budowę. Zapewniam, że są pieniądze na ten cel. Wczesną wiosną 2005 roku rozpoczniemy prace na tej drodze. Podczas remontu w/w ulicy chcemy również wyremontować drogę przy Przedszkolu Nr 3.

Starosta Powiatu Gryfińskieg Ewa De La Torre - dowiedziawszy się o tym, że przedmiotem interpelacji składanych na sesji Rady Miejskiej przez Klub Radnych POPiS są pytania, które nie dotyczą działalności gminy lecz działalności powiatu. Chcąc ułatwić panu Burmistrzowi odpowiedź na nie, przybyłam na dzisiejszą sesję i osobiście udzielę odpowiedzi.  Sprawa dotyczy byłej Przychodni Nr 2 na Górnym Tarasie. Pragnę poinformować, że nie było zamiarem władz Powiatu Gryfińskiego likwidowanie jakichkolwiek funkcji medycznych budynku po byłej przychodni, wręcz przeciwnie. Zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu w pierwszym głosowaniu, kiedy była mowa o pierwszym przetargu, jednogłośnie podjęła decyzję o tym, że mienie w którym jest prowadzona prywatna działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług medycznych powinno być zbyte w drodze przetargu ograniczonego do osób posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ograniczonie przetargu oznaczała, że był on adresowany do tych, którzy obecnie świadczą usługi medyczne w tym obiekcie. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, ponieważ nie zjawił się nikt chętny. Dotychczasowi najemcy nie byli również zainteresowani udziałem  w przetargu. Spółka "VITA-MED" oraz p. dr Puszyńska wynajmują w przedmiotowym budynku 860 m2 powierzchni za kwotę 12.000 zł rocznie, co stanowi kwotę ok. 1.000 zł miesięcznie. Opłaty te wnoszone są na podstawie umowy zawartej jeszcze przez pana Macieja Mroza. Umowa ma charakter czasowy tj. do 31 grudnia 2005 r. Umowy zawarte na czas określony są w pewien sposób nierozwiązywalne, jeżeli nie zachodzą określone przesłanki do ich wcześniejszego wypowiedzenia. Nie można również wypowiedzieć ustalonej stawki. Gdyby Spółka " VITA-MED" i p. Puszyńska wystąpili z taką inicjatywą, może dyskutowalibyśmy na ten temat, ale w przeciwnym wypadku Powiat Gryfiński był  i jest związany umową do 31 grudnia 2005 r. Władze powiatu zrobiły gest w kierunku dotychczasowych dzierżawców chcąc im umożliwić nabycie bazy, w której pracują. Lekarze nie wykazali jednak zainteresowania w tej sprawie. Powodem, dla którego powiat chce zbyć ten obiekt oraz inne obiekty jest spłacenie długów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, które od 1998 r. pozostają nieuregulowane. Większą część długów stanowią zobowiązania wobec byłych pracowników, w tym, obecnych właścicieli Spółki " VITA-MED", którym zaproponowaliśmy, aby nastąpiła kompensata wzajemnych zobowiązań i aby po wynegocjowaniu i wyprzetargowaniu kwoty nastąpiło potrącenie wierzytelności. Również i tą propozycją nie byli oni zainteresowani. Z jednej strony jako byli pracownicy SPZOZ- u oczekują od powiatu zapłacenia wierzytelności, a z drugiej strony, jako dzierżawcy obiektu, nie chcą go nabyć. Powiat nie ma żadnego interesu w utrzymywaniu i remontowaniu obiektu, w którym nie ma żadnych agend powiatowych, jest natomiast prowadzona prywatna działalność. Pragnę poinformować, że w Radzie Powiatu 16 osób głosowało za podjęciem uchwały w tej sprawie. Osoby te uważają, że należy budynek sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego. Wśród tych osób były również radni opozycyjni. Tak więc nie kto inny, a SLD-owski zarząd bronił swojego stanowiska, że przetarg powinien być ograniczony  i adresowany do tych, którzy obecnie tam pracują. Nie tak dawno Niepubliczny ZOZ "Chrobry" musiał zaciągnąć kredyty i zakupić od powiatu siedzibę, w której pracuje.
Dlatego uważamy, że powiat nie powinien dotować, poprzez utrzymywanie obiektu, działalności prywatnej przychodni "VITA-MED" i jednocześnie sprzedawać nieruchomości na rzecz innych niepublicznych ZOZ - ów za gotówkę, która jest mu potrzebna do spłaty zadłużenia. Zapewniam, że nie było naszym celem robienie zamachu na pracę Niepublicznego ZOZ-u na Górnym Tarasie, przeciwnie po raz kolejny ogłosiliśmy przetarg ograniczony i to ograniczony do tych, którzy prowadzą tam działalność medyczną.  Zachęcaliśmy spółkę, aby poszukiwała chętnych do wspólnego zakupu tego obiektu, jednak nie była tym zainteresowana. Rozpoczęła się jednocześnie kłamliwa nagonka medialna oparta na fałszywych przesłankach, jakoby powiat chciał się pozbyć przychodni na Górnym Tarasie. Jest to nieprawda. Po ujawnieniu ile płaci obecna spółka za 1m2 powierzchni  w dzierżawionym obiekcie, pojawiło się kilku kontrahentów, którzy być może okazali się zagrożeniem dla spółki i to właśnie spowodowało ową falę medialną. Chciałam stanowczo zaprzeczyć stwierdzeniom, że powiat chciał sprzedać wszystko, rozdzielić kasę, i nie martwić się już o nic. Są to stwierdzenia obraźliwe i przede wszystkim nieprawdziwe, ponieważ Rada Powiatu dokładnie wskazała na co chce przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży obiektów, tj. na spłatę zadłużenia wobec 400 pielęgniarek i lekarzy, którzy od 1998 roku oczekują spłaty wierzytelności. W odpowiedzi na inwektywy zawarte w rozwinięciu interpelacji, dotyczące tworzenia etatów dla partyjnych działaczy i ich rodzin, oraz organizowania bankietów i imprez za pieniądze podatników, chciałabym powiedzieć, że na pewno przekażę to wszystkim swoim pracownikom, również tym, którzy zostali zatrudnieni w wyniku konkursu nie mając żadnych legitymacji partyjnych, wygrywając z np. czternastoma konkurentami, a także tym którzy nigdy nie otarli się o żadną partię, wygrali natomiast konkursy i takie stwierdzenie jest dla nich niewątpliwie obraźliwe. Powiat nie organizuje imprez za pieniądze podatników, a jeżeli chce je organizować to zabiega  o fundusze zewnętrzne. W związku z tym, iż zadania w dziedzinie promocji są zadaniami o charakterze obowiązkowym powiatu i znajdują się w katalogu tych zadań, powiat nie wydając pieniędzy podatników stara się pozyskać środki z Unii Europejskiej, o czym świadczą sprawozdania przedstawiane Radzie Powiatu i zamieszczone również w BIP -ie.  Jeśli chodzi o to, czy podjęto próby negocjacji czynszu z dotychczasowymi dzierżawcami informuję, iż będzie kolejna faza rokowań, gdyby następny przetarg nie doszedł do skutku. Analizując politykę zatrudnieniową w naszym powiecie stwierdzam, że po dwóch latach działalności nie znany jest mi przypadek, aby radni powiatowi analizowali stan zatrudnienia, oraz powody zatrudnienia kogokolwiek w jakimkolwiek Urzędzie Gminy. Chciałabym się odnieść również do tego, co zostało powiedziane na temat obniżenia zarobków członkom Zarządu Powiatu i oszczędnościach z tego tytułu, które mogłyby wynieść ok. 10% i być przeznaczone na dopłaty do funkcjonowania przychodni. Otóż działalność niezgodna  z prawem, polegająca na dotowaniu prywatnych przedsiębiorców działających w dziedzinie usług medycznych, jest absolutnie niedopuszczalna, o czym Klub Radnych POPiS powinien doskonale wiedzieć. Jeśli chodzi o obniżenie zarobków członkom Zarządu Powiatu pragnę poinformować, że postulat został zrealizowany już od 18 listopada 2002 r., ponieważ Starosta, Skarbnik oraz Sekretarz, a także członkowie Zarządu Powiatu nie zarabiają na takim poziomie na jakim zarabiali nasi poprzednicy. Pobory mają niższe o więcej niż 10%. Samoograniczenia dotyczą powiatu od początku urzędowania drugiej kadencji. Można się  o tym przekonać zaglądając do naszego BIP- u.  

Radny Bogdan Jacek Warda - wspominała pani o tym, że ZOZ "Chrobry" kupił właśnie od powiatu nieruchomość, w której pracuje. Jako były radny powiatowy pamiętam, że było to w poprzedniej kadencji. Powiedziała pani również, że powiat utrzymuj obecnie budynek przychodni. Chciałbym w związku z tym zapytać, czy płaci jakiekolwiek pieniądze z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od gruntów lub czy finansuje remonty tego budynku. Wydaje mi się, że NZOZ, tak jak szpital czy szkoła jest zakładem budżetowym. Pracujący tam lekarze nie negocjują wysokości stawek otrzymywanych za jednego pacjenta. Te stawki ustala Rząd. Są to stałe stawki, z których muszą opłacić czynsz, utrzymać załogę oraz opłacić wszystko to, co dotyczy pacjentów. Ponadto w/w osoby nie mogą prowadzić działalności gospodarczej ani wynajmować pomieszczeń w dzierżawionym budynku, gdyż obowiązuje je zakaz wydany przez powiat. W związku z tym, nie można mówić  o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym budynku, bo nie ma tam działalności gospodarczej. Podobnie Szpital Powiatowy nie prowadzi działalności gospodarczej ale może zadłużać się i za płacimy wszyscy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie zadłuża się, bo jego pracownicy sami musieliby za siebie zapłacić. Nie można zatem twierdzić, że NZOZ powinien utrzymać się z działalności, którą prowadzi. Jeżeli dostaje 750.000 zł rocznie co daje ok. 63 000 zł miesięcznie, zatrudnia 6 lub 8 pielęgniarek, których łączne miesięczne wynagrodzenie daje sumę ok. 16 000 zł, pracujących tam 5 lekarzy zarabia łącznie brutto 15 000 zł miesięcznie, dodatkowo NZOZ musi wydać na każdego pacjenta 1 zł, co daje sumę 12 000 zł. Jeżeli tego nie zrobi to i tak będzie musiał dopłacić w/w kwotę. Dodatkowo dochodzą jeszcze koszty utrzymania budynku, bo za to powiat nie płaci. Jest to kwota ok. 6 000 zł. plus koszty utrzymanie 11 000 pacjentów i zapewnienia im opieki medycznej w nocy, tzn. opłacenia pogotowia ratunkowego. Gdyby dodać do tego jeszcze czynsz komercyjny w wysokości 14 zł za wynajem 1m2 , to zabrakłoby pieniędzy. Dofinansowujemy szkoły, bibliotekę, szpital a przecież NZOZ znajduje się w podobnej sytuacji.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w żadnym wypadku nie są zakładami budżetowymi, ani nie są do nich upodobnione. Nie są powiązane z budżetem powiatu. Powiat Gryfiński nie dopłaca  z kieszeni podatników do szpitala i nie jest mi znany przypadek, aby w ostatnich 20 miesiącach Powiat Gryfiński podejmował uchwałę o uzupełnieniu ujemnego wyniku finansowego szpitala. Jeśli chodzi o ZOZ "Chrobry", to został on kupiony od powiatu  w tym roku. Obiekty aktem notarialnym sprzedano, ale należności zostały rozłożone na raty. Kiedy powiat wezwał panią Joannę Kostrzewę właścicielkę ZOZ - u " Chrobry" do zapłacenia całej kwoty, to zaciągnęła ona kredyt i spłaciła należność jednorazowo. W myśl zasady równouprawnienia podmiotów, nie może być tak, że jedne podmioty chcąc prowadzić działalność w dziedzinie usług medycznych muszą swoja bazę wykupić od gminy, powiatu, spółdzielni mieszkaniowej lub nabyć na wolnym rynku, a inne podmioty mają preferencje  w tej dziedzinie. Powiat nie może działać w ten sposób, aby nie narazić się na zarzut, że traktuje niektóre podmioty w sposób uprzywilejowany. Na sesji Rady Powiatu przedstawiliśmy jakie stawki stosowane są dla lokali, które są lub mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub kupna w Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" , Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ", Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolna Odra" oraz  w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Gryfinie. Są one zdecydowanie wyższe aniżeli stawka dzierżawy jaką dla powiatu płaci Spółdzielnia "VITA - MED" a która wynosi 1 zł / m2. Rada Powiatu chce, aby zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłych specjalistów od wyceny nieruchomości, obiekt został sprzedany za 1300 zł / m2. Tego typu lokale można kupić na wolnym rynku za 2000 zł /m2. W spółdzielniach mieszkaniowych za 1900 zł / m2 . Natomiast Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sprzedało lokal nawet za 5 1200 zł /m2. Chodzi mi o lokal przy ul. 1 Maja w Gryfinie. Gdyby obecnie wybudowano przychodnię od podstaw, to koszt 1 m2 wyniósł by 2 300 zł. W świetle tych faktów propozycja powiatu nie jest wygórowana. Przyjęliśmy taki tryb dochodzenia do sprzedaży nieruchomości ponieważ mamy zobowiązania społeczne i należy je spłacić. Jedyną drogą do wywiązania się powiatu ze zobowiązań jest sprzedaż nieruchomości. Zaznaczam, że jest to konieczność, a nie premedytacja. Struktura budżetu powiatu jest taka, że nie ma on wpływów ani z podatków ani z opłat lokalnych i tak naprawdę jedynymi wolnymi środkami po zapłaceniu wszystkiego, co należy się szkołom specjalnym, domom dziecka, domom pomocy społecznej, szkolnictwu ponadgimnazjalnemu są środki ze sprzedaży mienia. Nie jesteśmy w stanie wygospodarować żadnych innych środków. Potrzebujemy tych pieniędzy także po to, aby wywiązać się ze zobowiązań w stosunku do lekarzy, wśród których są także właściciele Spółki "VITA - MED".  Sprzedaż jest konieczna nie tylko po to, aby uzyskać pieniądze na ważne cele społeczne, ale także po to, aby umożliwić tej spółce prowadzenie działalności gospodarczej. Nikt bowiem nie zabroni właścicielowi wynajmowania w sposób komercyjny powierzchni, które mu zbywają, ani dysponowania swoim mieniem w sposób taki, jakiego on sobie życzy. Zgadzam się z tym, że obecna umowa tworzy spółce preferencyjne warunki, bo jeżeli kontrakt wynosi 750 000 zł rocznie, a koszty wynajmu obiektu wynoszą 12 000 zł rocznie, to porównanie tych kosztów jest bardzo korzystne dla spółki. Jeżeli spółka poszuka innych wspólników do zakupu obiektu lub będzie chciała w sposób komercyjny pozyskiwać pieniądze, to będzie mogła to uczynić tylko wtedy, gdy będzie właścicielem obiektu. Podniesiony został argument że powiat nie ponosi kosztów utrzymania tego obiektu. Łatwo można sobie wyobrazić taką sytuację, że za chwilę pojawi się problem dotyczący okien, dachu lub tynku. Jeśli wówczas użytkownik lub dzierżawca zwróci się do właściciela  obiektu i zażąda nakładów na remonty, to czy będziemy mieli prawo je ponosić, jeżeli jest tam prowadzona prywatna działalność? Oczywistym jest, że nie będziemy mogli tego zrobić, ponieważ mamy zbyt małe wpływy z tego tytułu. 

Radny Bogdan Jacek Warda - pani Starosto nie chodzi mi generalnie o to, czy starostwo sprzedaje budynek, czy nie. Chodzi mi o postawienie w odpowiednim świetle tej spółki. Nie można stawiać sprawy w ten sposób, że spółka "VITA- MED" jest zła bo płaci mało i  w świetle tego należy jej wypowiedzieć dotychczasowe warunki. Porównałem NZOZ do szkoły oraz szpitala nie po to, aby powiedzieć, że jest to zakład budżetowy ale po to, by wykazać że finansowanie jest takie same. Nie neguję tego, że powiat powinien mieć pieniądze na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez dawny SPZOZ . Powiedziałem również, że NZOZ nie może się zadłużać, a szpital może. I mamy tego konsekwencje. Nie chodziło mi również o to, czy pp. Sokołowscy będą tam prowadzili praktykę, czy nie. Jeżeli można wynająć na 10 lat Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa budynek przy ulicy Sprzymierzonych 9, gdzie w uzasadnieniu do uchwały napisane jest, że jest to instytucja potrzebna, to myślę, że w przypadku NZOZ było by to jeszcze bardziej zasadne. 

Radny Mieczysław Sawaryn - z informacji jaką otrzymaliśmy przed chwilą wynika, że główną przyczyną sprzedaży budynku po byłej przychodni przez Powiat Gryfiński jest brak środków finansowych na spłatę zobowiązań. Martwi mnie to, że niewątpliwie słuszny interes związany z ochroną zdrowia 11 000 mieszkańców Gminy Gryfino zszedł na plan dalszy. To, że przedmiotowy budynek zostanie sprzedany firmie związanej z usługami medycznymi wcale nie gwarantuje, że opieka nad pacjentami będzie sprawowana na dotychczasowych zasadach. Powstało zamieszanie wokół tej sprawy, ludzie są wystraszeni, nie ma odpowiedniej informacji. Jeżeli pacjenci mieli by przejść do innych lekarzy, to musi rozpocząć się cała biurokratyczna procedura, a wystarczyło zastosować tylko odpowiednie preferencyjne stawki związane z wykupem lokalu przez dotychczasowych najemców. Faktycznie bogata Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa dysponująca jednym z czołowych budżetów wśród agencji państwowych funkcjonuje w budynku starostwa i nikt nie proponuje jej kupna budynku. Natomiast budynek służący dla 11 000 mieszkańców ma zostać sprzedany, bo starostwo nie ma środków na spłatę swoich zobowiązań. Miasto i Gmina Gryfino przekazało dla Starosta Gryfińskiego piękną siedzibę bez jakichkolwiek warunków. Obecnie mamy poważne zastrzeżenia jeżeli chodzi o uzasadnione ekonomicznie prowadzenie starostwa. Proszę się nie dziwić się, że radni z prawicy protestują przeciwko groźbie utraty dotychczasowego sposobu leczenia dla 11 000 mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zrozumiałem z wypowiedzi pani starosty, że umowa jest zawarta do końca 2005 r.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - pragnę powiedzieć, że to nie my siejemy niepokój w tej sprawy. W warunkach przetargu zamieszczona była informacja, że przedmiotowy budynek jest do 31 grudnia 2005 r. obciążony umową dzierżawy. To my zdecydowaliśmy o tym, że w tym budynku mają być świadczone usługi medyczne i tylko na ten cel może on zostać przeznaczony. Chcę również powiedzieć, iż w ramach ścieśniania naszego urzędu zrobimy wszystko, aby przedmiotem sprzedaży, być może także na rzecz osób świadczących usługi medyczne, były obiekty przy ul. Szczecińskiej, gdzie obecnie w 1/2 znajduje się specjalistka stomatologiczna. Przyjęliśmy taki kierunek i będziemy to proponować Radzie Powiatu. Robimy to z dużym wyprzedzeniem, aby każdy mógł  przygotować się do tego procesu. Jeśli chodzi o budynek na ul. Sprzymierzonych 9, w którym zlokalizowana jest Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, to pragnę poinformować, że stan techniczny budynku był bardzo zły. Powiat miał do wyboru, albo zamknąć budynek z powodów technicznych, albo sprzedać go jeżeli znajdzie się kupiec. Problem polegał na tym, że nie było zainteresowanych kupnem tego budynku. Również Agencji Nieruchomości Rolnej zaproponowaliśmy kupno budynku, ale nie była tym zainteresowana ponieważ już wkrótce agencje ulegną rozwiązaniu. W związku z tym zobowiązaliśmy Agencję, aby wyremontowała budynek. Do chwili obecnej Agencja wydała prawie 140 000 zł na remont budynku, który prędzej czy później i tak opuści. W budynku, w którym mieści się Agencja, będziemy w ramach ścieśniania urzędu umieszczać swoje agendy, a opuszczone budynki przy ul. Szczecińskiej i ul. Flisaczej przeznaczymy do sprzedaży. Już dwa lata temu zapowiedziałam, że podejmiemy takie działania. Tak więc budynek zajmowany obecnie przez Spółkę " VITA- MED" nie jest wyjątkiem. Jak państwo pamiętają w lutym br. oba budynki przychodni, tj. na Górnym Tarasie oraz na Starym Mieście, gdzie w 1/2 mieszczą się agendy szpitala, przeznaczone były do sprzedaży. Nadal myślimy o sprzedaży pozostałych pomieszczeń i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przetargu. Pragnę powiedzieć,  że klub prawicowy Rady Powiatu był za prywatyzacją. Chcę jeszcze raz podkreślić, iż nigdy nie było naszym zamiarem pozbawianie kogokolwiek opieki medycznej, a już na pewno nie 11 000 mieszkańców naszego miasta. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat - obecna sytuacja jest przykładem tego, że należy podejmować decyzje wybiegające w przyszłość. Pamiętam czas, kiedy był tworzony powiat. Zaproponowaliśmy wtedy wszystkim gminom przejęcie obiektów, w których mieściły się przychodnie. Wszystkie gminy za wyjątkiem Gminy Gryfino przejęły wówczas te obiekty. Gdyby nasza gmina uczyniła wówczas podobnie, nie było by dzisiaj tej dyskusji.  

Przedstawicielka Spółki " VITA- MED" p. Dorota Sokołowska poinformowała, na czym polega działalność wszystkich Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Przedstawiła również aktualną sytuację Spółki "VITA - MED.".

Radny Mieczysław Sawaryn - bardzo niepokoi mnie ta sytuacja, bo nawet jeśli p. Starosta mówi, że budynek jest przeznaczony do celów służby zdrowia i zostanie sprzedany, to chcę powiedzieć, że nie znalazłem w ofercie przetargowej informacji, iż należy przejąć 11 tysięcy pacjentów na zasadach lekarza rodzinnego. Nie mogę wykluczyć, że ktoś kupi ten budynek na gabinet piękności, w którym będzie wykonywał operacje plastyczne dla zamożnych ludzi. Zmartwiła mnie wypowiedź p. Burmistrza oraz radnego p. Jacka Wardy o tym, że była propozycja Starostwa Powiatowego skierowana do władz gminy o nieodpłatne przejęcie budynku, a gmina nie skorzystała z tego.
Byłem radnym poprzedniej w kadencji Rady i nie słyszałem o takiej propozycji. Nie słyszeli o tym również radni; Józef Gutkowski, Czesław Kapusta, Antoni Rak. Skonsultowałem to z nimi. Sprawdzę w Biurze Obsługi Rady, dlaczego Zarząd Miasta i Gminy Gryfino nie przekazał takiej informacji Radzie? Przecież wszyscy martwimy się o naszych mieszkańców, którzy dotychczas leczyli się w tej przychodni. Nie ma przecież gwarancji, że w ciągu tego roku  11 tysięcy pacjentów obsłużone będzie w prawidłowy sposób.

Radny Artur Nycz - już ponad godzinę dyskutujemy o sprawach powiatu. Takie dyskusje powinny być prowadzone w obecności Rady Powiatu, która podjęła decyzję o sprzedaży budynku. 

Radny Mieczysław Sawaryn na pierwszym miejscu stawia cel społeczny ponad swobodę dysponowania własnością. Jest to forma pewnego ograniczenia. Rozumiem, że w przypadku gdy szpital zwróci się do nas z prośbą o dofinansowanie, to wówczas radny nie podniesie argumentu, że nie jest to nasze zadanie, bo w imię wyższego celu społecznego powinniśmy dofinansować szpital. Jeżeli są sytuacje, w których cel społeczny uzasadnia potrzebę dofinansowania, a odnosi się to również do Straży Granicznej,  to gmina przyzna na ten cel pieniądze.

Radny Mieczysław Sawaryn - zawsze szanowałem własność i nadal szanuję. Uważam, że Państwo Polskie jest własnością wszystkich Polaków, w skład których wchodzi 11 tysięcy pacjentów ZOZ korzystających z przychodni na Górnym Tarasie w Gryfinie. Nie mówię o warunkach ekonomicznych tylko o zagwarantowaniu prawidłowej opieki lekarskiej  pacjentom związanym z miejscem, w którym swoją działalność prowadzi Spółka  "VITA - MED". Warunki można negocjować. Starostwo ma nadzieję, że po sprzedaży budynku sprawa zostanie rozwiązana. To nie tak, Aktualny posiadacz poniósł nakłady na remont. Można więc liczyć, że będzie żądał od właściciela zwrotu poniesionych nakładów. Ponadto będzie mógł się domagać procesu sądowego związanego z wyeksmitowaniem działalności gospodarczej z zajmowanej siedziby. W rezultacie Starostwu Powiatowemu może nie udać się wyprowadzenia z budynku dotychczasowych dzierżawców w ciągu roku.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - rozmawiamy o sprawach powiatu, a na przełomie maja i czerwca br. rozstrzygaliśmy sprawę gminną dotyczącą p. Witkowskich.  Państwo Witkowscy prowadzili działalność gospodarczą od 16 lat, zatrudniali pracowników i wówczas radni prawicowi byli za sprzedażą lokalu. Nie mówiono o przedłużeniu umowy dotychczasowym najemcom. 

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - w poprzedniej kadencji Rady, tj. w czasie kiedy p. Sokołowscy nie mogąc porozumieć się z władzami powiatu oraz władzami SPZOZ w sprawie założenia niepublicznego ZOZ- u zwrócili się do ówczesnego Burmistrza Wojciecha Długoborskiego z prośbą o przejęcie przez gminę obiektu, w którym chcą prowadzić swoją działalność. Uchwały Rady Powiatu podjęte w sprawie wydzielenia mienia i przekazania go gminom zostały podjęte na wniosek skierowany przez Wojciecha Długoborskiego do Powiatu Gryfińskiego. Wówczas władze Powiatu powiedziały, że nie chcą przekazać Gminie budynku tylko po to, aby powstał tam Niepubliczny ZOZ p. Sokołowskich, chcą tylko przekazać Gminie zadanie dotyczące prowadzenia Publicznego ZOZ wraz z budynkiem. W tym czasie nie było to zadanie Gminy i dlatego Gmina nie chciała przejąć zadania. Gmina chciała tylko umożliwić p. Sokołowskim prowadzenie Niepublicznego ZOZ-u i dlatego zabiegała o przejęcie budynku. Dlaczego tak się stało, że Gmina Gryfino została zobowiązana do przejęcia zadania  i budynku, a pozostałe gminy mogły przejąć tylko budynki bez zadanie należy zapytać byłych radnych powiatowych. Nigdy nie było zamiarem wyekspediowanie lekarzy prowadzących działalność w Przychodni Zdrowia Nr 2, którzy byli prekursorami w dziedzinie prywatyzacji usług medycznych. Zamiarem władz powiatu było, aby ta spółka pracowała tam zawsze, a lokal był ich własnością, a nie przedmiotem najmu lub dzierżawy. Nie znalazło to akceptacji i dlatego rozważaliśmy możliwość sprzedaży nieruchomości w częściach, ale ta procedura dopiero trwa. Odnoszę wrażenie, że zapomniano, iż przetargi publiczne rządzą się swoimi prawami. Pierwszy przetarg nie przyniósł rezultatu i dlatego będzie ogłoszony drugi przetarg. Jeszcze nic nie zostało przesądzone. Wiemy o tym, że od kilku tygodni w przychodni straszy się ludzi, że nie będą mieli gdzie się leczyć i zbierane są podpisy pod protestem. Jest to nadużycie. Sprawa jest jeszcze w fazie dyskusji.

Ad.XXIV. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że:

 • sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia zostaną przedstawione na następnej sesji, bowiem nie wpłynęły do rady do dnia dzisiejszej sesji, 
 • w dniach 16-17 października grupa radnych Rady Miejskiej przebywała w Wałczu na zaproszenie Rady Gminy Wałcz. Po raz pierwszy odbyło się wspólne spotkanie rad gmin Wałcz  i Raciechowice oraz Rady Miejskiej w Gryfinie. Na ręce wójtów gmin Wałcz i Raciechowice przesłane zostały podziękowania za organizację  spotkania,
 • obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada rozpoczną się o godz. 1500 uroczystą Mszą  Św. w kościele NNMP w Gryfinie, po której nastąpi przemarsz na plac Pamięci Sybiraków. Szczegółowy program uroczystości radni otrzymali w  zaproszeniach,  
 • w  dniu 13 października 2004 r. zorganizowane zostało z inicjatywy mojej i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni spotkanie przewodniczących rad miejskich i rad gmin powiatu Gryfińskiego, 
 • na ręce Pana Burmistrza złożone zostały podziękowania dla Komendanta i strażników Straży  Miejskiej w Gryfinie za sprawną realizację ćwiczebnego alarmu pożarowego przeprowadzonego w dniu 7 października 2004 r. w Urzędzie Pocztowym w Gryfinie,
 • Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Gminy w roku 2005 środków finansowych w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych polegających na ociepleniu budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie,
 • radnych chętnych do otrzymywania w przyszłym roku dwutygodnika "Wspólnota" proszę  o wpisywanie się na listę w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza,  
 • XXVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 listopada 2004 r. o godz. 900,
 • nasza gmina zajęła I miejsce w konkursie ogólnopolskim na najlepiej oświetloną gminę. Za zdobycie I miejsca otrzymaliśmy ozdobną żarówkę oraz ryngraf.

Radny Czesław Kapusta - w tym tygodniu z grupą radnych wizytowaliśmy Gminę Goleniów. Sprawą godną do naśladowania przez naszą gminę jest utworzenie Parku Technologicznego. Obszar Parku wynosi 270 hektarów. Nakłady poniesione przez Gminę Goleniów na utworzenie Parku już się zwróciły. W naszej gminie mamy tereny, na których można utworzyć Park Technologiczny. Taki teren znajduje się naprzeciw wysypiska komunalnego w Gryfinie. Właścicielem terenu jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Proponuję, aby Gmina pozyskała w/w teren z przeznaczeniem na Park Technologiczny. Nie powinniśmy zaprzepaścić takiej szansy. 
Chcę przypomnieć również, że p. Burmistrz obiecał dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi  Wełtyńskiej jezioro Wełtyń, które obecnie eksploatowane jest przez spółkę w sposób rabunkowy. Dokonywany jest tam połów ryb przy pomocy prądu. Istnieje możliwość poddzierżawienia jeziora od dzierżawcy. Proszę, aby p. Burmistrz zainteresował się w/w sprawami. 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1.,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej - załącznik nr 7,
 8. Interpelacja radnego -załączniku nr 8.,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9,
 10. Uchwała Nr XXVII/368/04 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XXVII/369/04 - załącznik nr 11,
 12. Informacja nt. podatków lokalnych - załącznik nr 12,
 13. Uchwała Nr XXVII/370/04 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała Nr XXVII/371/04 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała Nr XXVII/372/04 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała Nr XXVII/373/04 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XXVII/374/04 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała Nr XXVII/375/04 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała Nr XXVII/376/04 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała Nr XXVII/377/04 - załącznik nr 20,
 21. Uchwała Nr XXVII/378/04 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała Nr XXVII/379/04 - załącznik nr 22,
 23. Pismo o powołaniu p. Beaty Kryszkowskiej do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie - załącznik nr 23,
 24. Uchwała Nr XXVII/380/04 - załącznik nr 24,
 25. Uchwała Nr XXVII/381/04 - załącznik nr 25,
 26. Uchwała Nr XXVII/382/04 - załącznik nr 26,
 27. Uchwała Nr XXVII/383/04 - załącznik nr 27,
 28. Projekt uchwały w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym- załącznik nr 28,
 29. Uchwała Nr XXVII/384/04 - załącznik nr 29.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała 
Inspektor
Czesława Juszkiewicz