Porządek obrad

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 stycznia  2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2.  przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2004 rok -  DRUK Nr 1/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3.  podjęcie uchwały.

VI. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 - 2006 - DRUK Nr 2/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. - DRUK Nr 3/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 oraz ustalenia zasad sprzedaży - DRUK Nr 4/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Uchylenie uchwały Nr XXIV/323/04 z dnia 29 lipca 2004 r. - DRUK Nr 5/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 6/XXX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XII. Wolne wnioski i informacje.