Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  27 stycznia  2005r.


Radna Magdalena Chmura - Nycz
672/XXX/05
– od blisko dwóch lat w naszym urzędzie działa komórka audytu i kontroli wewnętrznej. Dzięki przeprowadzonym zadaniom audytowym uzyskuje się obiektywną, niezależną ocenę dot. funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności. a także przejrzystości i jawności. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności badanie dowodów księgowych oraz zapisu w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi, gospodarowania mieniem publicznym, ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego. Mówi o tym art. 35e ustawy o finansach publicznych.  Zgodnie z artykułem ww. ustawy pkt 35 f do końca marca każdego rokuaudytor przedstawia sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni oraz do końca października każdego roku plan audytu na rok następny. Proszę p. Burmistrza o przedstawienie Radzie Miejskiej jakie obszary ryzyk  zostały ujęte w planie do zbadania. Proszę również o przedstawienie  sprawozdania z przeprowadzonego audytu w naszym urzędzie.

  1. Czy zadania pt. zakup samochodu Peugeot 607 oraz rozbiórka budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie zostały poddane ocenie  przez audytora?  Aby móc pełnić tak ważny zawód od dnia 1 stycznie 2005 roku Minister Finansów wprowadził obowiązek zdania przez audytorów egzaminu państwowego.
  2. Czy audytor Gminy Gryfino spełnia te wymagania?

Radny Czesław Kapusta
673/XXX/05
– sześćdziesiąt lat temu zaprzestano produkcji w byłej cegielni w Wełtyniu.  Hale produkcyjne oraz budynki mieszkalne po byłej cegielni są bardzo zdewastowane i zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. Od dziesięciu lat  ww. obiekt nie ma gospodarza. Gmina Gryfino stała się jednym z właścicieli obiektu z tytułu nie płacenia podatku przez wcześniejszego właściciela. Proszę o odpowiedź, co planuje się zrobić z ww. obiektem?

674/XXX/05 – wysypisko śmieci w naszej gminie ujęte jest w planie inwestycyjnym na 2005 rok. Apeluję do p. Burmistrza, radnych oraz wszystkich osób kompetentnych o monitorowanie ww. sprawy. Po wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązują nas obostrzenia w tej sprawie. Nie możemy dopuścić do tego, aby gmina Gryfino nie miała swojego wysypiska. Brak wysypiska na swoim terenie wiąże się z dużymi kosztami wynikającymi z dowozu śmieci na wysypisko do innej gminy.

675/XXX/05 - po raz kolejny apeluję o przejęcie przez gminę Gryfino gruntów znajdujących się w obrębie Wełtyń II z przeznaczeniem na park technologiczny. Do tej pory nie jest uregulowany stan prawny ww. gruntów.

676/XXX/05 - po zakończeniu remontu Szkoły Podstawowej w Gardnie wykonawca zadania wyrzucił śmiecie w rejonie osiedla mieszkaniowego. Mieszkańcy osiedla proszą o uprzątniecie śmieci. Należy jak najszybciej zająć się sprawą.

677/XXX/05 - mieszkańcy Gardna proszą o ustawienie znaku drogowego wprowadzającego zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 2,5 tony w ulicę Niepodległości. Ww. droga jest z cienkiego polbruku i samochody powyżej 2,5 tony zniszczą ją.

678/XXX/05 - przed wjazdem do Wełtynia, przy ulicy Gryfińskiej należy ustawić znak drogowy „uwaga na zwierzęta”. W rejonie tym jest gospodarstwo rolne z hodowlą bydła, które idąc na pastwisko stwarza duże zagrożenia na drodze. Chciałbym dowiedzieć się kiedy nastąpi realizacja mojej interpelacji?

Radny Maciej Szabałkin
679/XXX/05
- odsłuchałem nagrania z przebiegu obrad ostatniej sesji. Pan Burmistrz powiedział wówczas, że dziwi się, iż radni którzy opuścili sesję są przeciwni inwestycji związanej z budową boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie. Oburza mnie to, ponieważ moim zdaniem nikt z radnych nie jest przeciwny budowie obiektów sportowych. Jesteśmy przeciwni wydawaniu 4.000.000 zł na wykonanie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum, które ma być w najbliższym czasie reorganizowane. Po utworzeniu drugiego Gimnazjum argument, że jest tam 1200 dzieci nie znajdzie zastosowania.  Jeżeli chodzi o środki unijne, to z 4.000.000 zł potrzebnych na tę inwestycję gmina planuje pozyskać 3.000.000 zł. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zapytaliśmy osobę zajmującą się pozyskiwaniem środków unijnych, jakie są szanse otrzymania tych środków? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że szanse są niewielkie. W czasie kiedy p. Burmistrz był Prezesem Klubu Sportowego „Polonia” boisko  przy Gimnazjum zostało kompletnie zniszczone. Wcześniej były tam bieżnie, a płyta boiska była w średnim stanie. Dzieci korzystały z tego  obiektu. Prawdopodobnie w 1997 roku „Polonia” zrównała płytę boiska  z ziemią. Przez rok boisko było nieczynne, bo wylano tam gnojowicę. Mówię o tym w celu przypomnienia, komu zależy na budowie obiektów sportowych. Ponadto były tam trybuny. Myślę, iż można postawić zarzut dla p. Dyrektor Gimnazjum, że nie dopilnowała obiektu i trybuny zostały zdemolowane. Budowa trybun dla kilkuset osób kosztuje sporo pieniędzy. Przy podejmowaniu uchwały na sesji w dniu 22 czerwca 2004 r. intencją  Rady było, aby realizacja inwestycji i zaciągnięcie kredytu miało miejsce wtedy, gdy zostaną pozyskane środki unijne. Obecnie wiemy, że inwestycja  będzie kosztowała około 4.000.000 zł, a środki zabezpieczone na ten cel  kształtują się w granicach 30%. Klub Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości prosi  o przekazanie radnym projektu umowy, która będzie negocjowana  z firmą wykonującą zadanie. Chcemy wiedzieć jakie będzie rodziło to skutki finansowe dla gminy w sytuacji, gdy nie uda się pozyskać środków unijnych. Może dojść  do takiej sytuacji, że na boisko zlokalizowane w niecce wydamy około 900.000 zł, przez co przyszła Rada zostanie postawiona  przed faktem dokonanym i będzie musiała wydać na ten cel środki finansowe w kwocie około 4.000.000 zł. Jeżeli nowa Rada tego nie zrobi, to środki finansowe w kwocie około 900.000 zł wydane na pierwszą część inwestycji zostaną zmarnowane. Dlatego uważamy, że radni  powinni zapoznać się z treścią projektu umowy jeszcze przed  podpisaniem jej.

680/XXX/05 - na sesji grudniowej w 2004 r. przedstawiono projekt uchwały w sprawie umorzenia Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie pożyczki  w kwocie około 50.000 zł. Projekt uchwały omówiły Komisje Rady, a na sesji wycofano go z porządku obrad.  W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawiono trudną sytuację OWiR. Zapoznałem się z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 5 stycznia 2004 r. Na ww. posiedzenie zaproszono p. Stefana Lewandowskiego, który ujawnił informacje nt. oszustw i wyłudzeń mających miejsce w OWiR. Wystawiano tam „lewe” faktury, za które ktoś z pracowników pobierał prowizje. Funkcjonowała tam podwójna księgowość z której wynikało, że oficjalny wskaźnik wykorzystania łóżek jest niski, a nieoficjalnie był wyższy. Z tego powodu narażono OWiR na straty. Osoba, która ujawniła ww. nieprawidłowości została zwolniona z pracy w OWiR. Pan Lewandowski twierdzi, iż władze gminy zapewniały go, że jeżeli potwierdza się nieprawidłowości, to zostanie przywrócony do pracy. Jedna z osób pracujących w OWiR została skazana prawomocnym wyrokiem sądu i obecnie nie może wykonywać zawodu. Oszustwa potwierdziły się, a p. Lewandowskiego nie przywrócono do pracy.Komisja Rewizyjna wystąpiła do p. Burmistrza o przeprowadzenie kontroli w OWiR. Co zrobiono w tej sprawie? Uważam, że ma to duże znaczenie dla prognozowania i wyprowadzenia OWiR na prostą. Jeżeli część dochodów spółki trafia do kieszeni osób nieuprawnionych, to nie widzę możliwości aby Rada Gminy podejmowała w przyszłości uchwały o dofinansowaniu jednostki gminy, w której wystąpiły nadużycia i sprawa nie  jest do końca wyjaśniona. W związku z tym, że p. Lewandowski został zwolniony z pracy bezprawnie, a p. Dyrektor naraziła jednostkę gminną na straty prawie 7.000 zł chciałbym wiedzieć, czy p. Burmistrz zamierza podjąć jakieś  działania w tej sprawie?

681/XXX/05 - jaki pomysł ma p. Burmistrz na funkcjonowanie OWiR? Takie pytanie padło podczas posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przez cały czas mówi się nam, że sprawa zostanie rozwiązana gdy wyjaśni się sytuacja CW Laguna. Co będzie, gdy sytuacja CW Laguna wyjaśni się za pięć lat? Uważam, iż powinniśmy wcześniej o tym rozmawiać zakładając, że CW Laguna przegra sprawę  w sądzie.

682/XXX/05 - kilka miesięcy temu p. Burmistrz informował oraz prosił media aby pisały o sprawie dotyczącej wyjaśnień związanych z zakupem samochodu Peugeot 607. Powiedział, że osobiście jest zainteresowany wyjaśnieniem sprawy do końca.  Na poprzedniej sesji, przed głosowaniem wniosku o popełnieniu przestępstwa i skierowaniu sprawy do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie również publicznie potwierdził, że chce wyjaśnić sprawę do końca. Chciałbym dowiedzieć się, jak mają się publiczne deklaracje Burmistrza do wystąpienia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 grudnia 2004 r. kiedy to próbował nakłonić Komisję aby nie pisała wniosku do Prokuratury w sprawie oszustw przy przetargu na zakup auta Peugeot 607. W zamian p. Burmistrz zaproponował Komisji Rewizyjnej ukaranie p. Skarbnik Miasta  i Gminy Jolanty Staruk. Jest ona jedną z czterech osób, które podpisały się pod rozstrzygnięciem przetargu o zakupie samochodu z dnia 30 stycznia 2004 r.,  kiedy to gmina była już jego właścicielem dwa tygodnie wcześniej.

Radny Ireneusz Sochaj
683/XXX/05
- korzystając z obecności na sesji Komendanta Policji p. Konrada Adamiaka chciałbym dowiedzieć się jaka jest skuteczność jednoosobowych patroli policyjnych?
Być może taki patrol stojący przy szkole w ramach programu „bezpieczna szkoła” jest skuteczny. Natomiast nie wyobrażam sobie jak jednoosobowy patrol ma dokonać np. rutynowej kontroli samochodu na drodze. Nasi mieszkańcy, funkcjonariusze policji są tym stanem zaniepokojeni, oburzeni. Przy obecnym poziomie bandytyzmu praca policjantów jest bardzo niebezpieczna i ich obawa o życie oraz bezpieczeństwo przy wykonywaniu obowiązków służbowych jest uzasadniona.

684/XXX/05 - jest zima i spadł śnieg. Ciągi piesze w naszym mieście nie są odśnieżane. Takim przykładem jest chodnik po lewej stronie ulicy Łużyckiej idąc od  centrum miasta. Po prawej stronie ulicy chodnik jest podgrzewany i tam śnieg nie zalega. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe powinny zająć się sprawą. Ponadto Straż Miejska powinna  przypomnieć prywatnym właścicielom o obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach.

Radny Zenon Trzepacz
685/XXX/05
- interpelacja radnego Ireneusza Sochaja dotycząca odśnieżania chodników jest słuszna. Taki problem jest widoczny również na terenach wiejskich. Mówili mi o tym mieszkańcy wsi. Uważam, że Straż Miejska wspólnie z sołtysami poszczególnych sołectw powinna przypomnieć niektórym właścicielom posesji o obowiązku odśnieżania.

Radny Marek Sanecki
686/XXX/05
- w ubiegłym tygodniu odbyła się dyskusja na temat wizji dotyczącej rozwoju oświaty na lata następne. Ustalono, że zmiany reorganizacji mają następować od 2006 roku, kiedy to część nauczycieli przejdzie na emeryturę. Uważam, że taki kierunek jest słuszny. Niezależnie od tego pewne prace należy podejmować już, bo podczas przystępowania do zmian może okazać się, że  nie jesteśmy do nich przygotowani. Pan Burmistrz zadeklarował, że dyskusja w tej sprawie będzie trwała przez cały 2005 rok. Uważam, że nie jest to najlepszy sposób dochodzenia do celu. Powinniśmy podjąć konkretną decyzję. Chciałbym zapytać, czy warto inwestować w boisko na Górnym Tarasie  w Gryfinie, czy lepiej w coś innego? Osobiście głosowałem za budową boiska ale pod warunkiem, że otrzymamy na ten cel pieniądze z Unii  Europejskiej w wysokości 80% wartości zadania. Niestety na jednej z następnych sesji warunek pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej został wykreślony przy zmianie budżetu gminy. Zapis tego brzmi „ w Uchwale Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22  czerwca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok skreśla się ust. 2 § 7”. Chcę powiedzieć, że źle to świadczy o radnych, bo nikt z nas nie zwrócił na to uwagi. Po mojej wypowiedzi podczas debaty p. Burmistrz powiedział, że cieszy się,  iż zmieniłem zdania w sprawie budowy obiektów sportowych i jestem za budową sali gimnastycznej, ponieważ dwadzieścia dni wcześniej przy zatwierdzaniu budżetu byłem temu przeciwny. Oświadczam, że zawsze byłem, jestem i będę za budowa obiektów sportowych tylko nie w tej kolejności i nie w taki sposób. Uważam, że należy przedyskutować w co powinniśmy inwestować. Boisko na Górnym Tarasie ma kosztować 4 mln zł. Za tę kwotę można wybudować halę  gimnastyczną wraz z łącznikiem. Proponuję wykonać to przy Szkole Podstawowej Nr 4. Jest to zgodne z koncepcją Dyrektora tej szkoły.
Taka inwestycja w Chwarstnicy kosztowała 3.696 tys. zł, a obejmowała budowę sali gimnastycznej, łącznika i ocieplenie całej szkoły. Gdyby p. Burmistrz miał 4 mln zł i sam podejmował decyzję, to w co  by je zainwestował, w boisko sportowe, czy w budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem?

Radny Artur Nycz
687/XXX/05
- od dłuższego czasu pojawiają się pogłoski, że radni wykonują różnego typu  prace na zlecenie gminy. Uważam, że istnieje konieczność wyjaśnienia sprawy. Proszę o odpowiedź, czy ktoś z radnych wykonywał prace na zlecenie gminy lub w inny sposób korzystał z pieniędzy budżetowych? Proszę również o wyjaśnienie, czy uczestniczyli w tym członkowie rodzin  radnych oraz członkowie rodzin przedstawicieli władzy w naszej gminie? Jakiś czas temu podobna sytuacja miała miejsce w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych, co było przyczyną unieważnienia przetargu. Dla jasności naszych działań informacja w ww. sprawie powinna zostać podana do opinii publicznej.

Radny Janusz Skrzypiński
688/XXX/05
- redakcja „Tygodnika Gryfińskiego” oraz „Towarzystwo Historyczne”  domagają się wyjaśnienia sprawy dotyczącej sfinansowania seminarium historycznego. W artykule opublikowanym w Tygodniku Gryfińskim podano kwoty w wysokości 41.368 zł na obsługę seminarium, 19.100 zł na zaangażowanie oraz 2.247 zł. Uważam, że nasza Rada również powinna  otrzymać informację nt. wydatkowania ww. środków finansowych. Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu informuje Radę, że Zarządzeniem  z dnia 5 stycznia br. powołuje nowy zespół do organizacji seminarium historycznego. Dobrze, że taki zespół powstaje. Uważam jednak, że przy  powoływaniu nowego zespołu należy pamiętać o przedstawieniu rozliczenia z odbytego wcześniej seminarium. Rozliczenie wydatkowanej kwoty  w wysokości 41.368 zł nie powinno stanowić żadnego problemu. Chodzi o to, aby w tym przypadku uniknąć sytuacji, do której doszło przy  rozliczeniu środków finansowych z PEC, a dotyczyła ona kilku milionów złotych.

689/XXX/05 - dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej nie są publikowane protokoły z posiedzeń Komisji Rady? Nie przypominam sobie, aby zmieniły się przepisy w tej sprawie. Ostatni protokół został opublikowany na przełomie grudnia 2004 r. Jeżeli nie zmieniła się ustawa w ww. sprawie, to kto zabronił publikacji protokołów i dlaczego?

Radny Zdzisław Kmieciak
690/XXX/05
- proszę o zamontowanie świateł na przycisk i namalowanie biało – czerwonych  pasów na przejściu dla pieszych przy sklepie w Czepinie. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Dzieci oraz młodzież w tym miejscu przechodzą do szkoły. Proszę o jak najszybsze zajęcie się sprawą.

Radny Zenon Trzepacz
691/XXX/05
- kiedyś sołtysi w poszczególnych wsiach oceniali ile eternitu znajduje się na ich terenie. Obecnie krążą pogłoski, że gmina będzie płaciła za oddany eternit. Chciałbym wiedzieć, czy generalnie istnieje jakiś program dotyczący utylizacji eternitu? Proszę o przygotowanie i przedstawienie informacji w tej sprawie.

Radny Antoni Rak
692/XXX/05
– zbliżają się ferie zimowe i należy zadbać o to, aby dzieci i młodzież miały gdzie spędzać wolny czas. Apeluj do władz miasta, do dyrekcji szkół, do kierownictwa OWiR i Straży o zorganizowanie bezpiecznych lodowisk. Pogoda sprzyja temu. Można usypać ze śniegu bandy i polać teren wodą. Po zamarznięciu wody powstanie lodowisko. Chodzi o to, aby dzieci oraz młodzież  nie chodziły na rzeki i jeziora.

Radny Zdzisław Kmieciak
693/XXX/05
- podczas budowy kanalizacji w Żabnicy zamknięto drogę przy ulicy Długiej. Ruch drogowy odbywał się ulicą Polną. Samochody jeżdżące ww. ulicą zdewastowały dojazd do posesji p. Miedzaka, który wykonany był z polbruku. Obiecano, że szkoda zostanie naprawiona. Wykonawca mówił, że nie ma takiego polbruku. Wobec tego umówili się, że p. Miedzak da swój materiał,  a firma wykona zadanie, a potem zwróci materiał. Firma źle ułożyła polbruk, a ponadto twierdzi, że był on wcześniej  uszkodzony i nie chce rozmawiać z p. Miedzakiem. Zachowanie wykonawcy wobec właściciela posesji jest nie na miejscu. Proszę o jak najszybsze zajęcie się sprawą. 

Radny Maciej Szabałkin
694/XXX/05
- prośba o wyjaśnienie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. Treść interpelacji w formie pisemnej w załączeniu.

Lista załączników:
w załączeniu [131120 bajtów]