Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXX/05  z  XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 27 stycznia  2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1400.

Radna nieobecna:

 • Krystyna Gazdecka

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

W związku z 60 – tą rocznicą wyzwolenia obozów zagłady, w których zginęło i ucierpiało wiele tysięcy ludzi Przewodniczący Rady poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć tych osób.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz  z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Do porządku obrad sesji wprowadzono dodatkowo punkt XI. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązań związanych z zabezpieczeniem ewentualnych należności - DRUK Nr 7/XXX.
Wszystkie Komisje Rady omówiły w/w projekt uchwały.

Nową wersję porządku obrad sesji radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 5.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy proponuję:

 • wycofanie projektu uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 6/XXX,

 • wprowadzenie jako pkt.VI. Zmiana Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok - DRUK Nr 8/XXX.

Ponadto wpłynął do mnie wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dot. przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozbiórki budynku przy ulicy 1 Maja 7 w Gryfinie - załącznik nr 6.

Proponuję omówić ww. sprawę w pkt XIII.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę inwestycji związanej z rozbiórką budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie. Przekazała zgromadzone materiały i wnioski p. Burmistrzowi w celu udzielenia Komisji odpowiedzi na podniesione sprawy.
Komisja Rewizyjna wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na oszustwie, które skutkuje wydatkami zawyżającymi koszt inwestycji o co najmniej 20 tys. zł.
Poza tym Komisja jest w posiadaniu materiałów wskazujących na to, że była potwierdzana nieprawda. Chcemy przekazać to Radzie publicznie, ponieważ wiele słów powiedziano w tej sprawie, między innymi przez p. Burmistrza. Chcemy omówić temat, bo jest on podobny do sprawy związanej z zakupem samochodu Peugeot 607.
Komisja wszystkie wnioski w tej sprawie przyjęła jednogłośnie. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad proponowanych zmian łącznie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem proponowanych zmian głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że proponowane zmiany przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami stanowi załącznik nr 7.

Przewodniczący Rady poinformował, że rozstrzygnięty został konkurs „świąteczne klimaty”

Podinspektor GDK Marian Anklewicz – w tym roku podobnie jak w latach poprzednich w mieście i gminie Gryfino odbył się konkurs polegający na zdobieniu w okresie świątecznym ogródków, balkonów i witryn sklepowych.

W dniu 30 grudnia 2004 roku komisja dokonała przeglądu i postanowiła przyznać nagrody:

 • w kategorii „dom i ogród na święta” I miejsce zdobyła p. Teodora Borek z ul. Flisaczej 73 w Gryfinie,

 • II miejsce w tej samej kategorii zdobyła Agnieszka Myśków,

 • w kategorii „święta w oknie i na balkonie” zwyciężyli Państwo Ewa i Zenon Sędłak  z ul. Garbarskiej w Gryfinie.

Nie przyznano nagród w kategorii „świąteczna witryna” z powodu nikłego zainteresowania potencjalnych uczestników konkursu.

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wraz  z Przewodniczącym Rady Zenonem Trzepaczem.
Wręczyli również wyróżnienie dla p. Janiny Włoch za cenne inicjatywy społeczne.

ppkt.2
Przewodniczący Rady
zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXIX sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXIX sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 8.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wpłynął do mnie wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej następującej treści:

„Szanowny Panie Przewodniczący! Jako Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności  Gospodarczej chcemy poznać przyczyny zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez Pana Henryka Piłata przy akceptacji Pana Przewodniczącego, Pani Kingi Rataj z Biura Obsługi Rady. W naszej opinii nie są to przyczyny merytoryczne, gdyż w ocenie zdecydowanej większości radnych była ona jednym z najbardziej kompetentnych i lubianych pracowników Urzędu. Jeśli nie merytoryczne, to jakie? Obawiamy się, że jest to związane z rzetelną obsługą przez Panią Kingę Rataj prac Komisji Rewizyjnej. A działanie Pana Burmistrza wspólnie z Panem Przewodniczącym miało na celu sparaliżowanie prac ww. komisji. Żądamy od Pana Przewodniczącego pilnej i wyczerpującej odpowiedzi na nasze pytanie”- załącznik nr 9. We wniosku oskarżono mnie, że moje działania mają na celu sparaliżowanie pracy Komisji. Nigdy nie miałem takiego zamiaru i nigdy tego nie robiłem.
Nie jestem pracodawcą p. Kingi Rataj i nie będę zajmował w tej sprawie stanowiska. Wniosek przekazuję do p. Burmistrza.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Magdalena Chmura - Nycz
672/XXX/05
– od blisko dwóch lat w naszym urzędzie działa komórka audytu i kontroli wewnętrznej. Dzięki przeprowadzonym zadaniom audytowym uzyskuje się obiektywną, niezależną ocenę dot. funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności. a także przejrzystości i jawności. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności badanie dowodów księgowych oraz zapisu w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi, gospodarowania mieniem publicznym, ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego. Mówi o tym art. 35e ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z artykułem ww. ustawy pkt 35 f do końca marca każdego roku audytor przedstawia sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni oraz do końca października każdego roku plan audytu na rok następny.
Proszę p. Burmistrza o przedstawienie Radzie Miejskiej jakie obszary ryzyk  zostały ujęte w planie do zbadania. Proszę również o przedstawienie  sprawozdania z przeprowadzonego audytu w naszym urzędzie.

 1. Czy zadania pt. zakup samochodu Peugeot 607 oraz rozbiórka budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie zostały poddane ocenie  przez audytora?
  Aby móc pełnić tak ważny zawód od dnia 1 stycznie 2005 roku Minister Finansów wprowadził obowiązek zdania przez audytorów egzaminu państwowego.

 2. Czy audytor Gminy Gryfino spełnia te wymagania?

Radny Czesław Kapusta
673/XXX/05
– sześćdziesiąt lat temu zaprzestano produkcji w byłej cegielni w Wełtyniu.  Hale produkcyjne oraz budynki mieszkalne po byłej cegielni są bardzo zdewastowane i zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. Od dziesięciu lat ww. obiekt nie ma gospodarza. Gmina Gryfino stała się jednym z właścicieli obiektu z tytułu nie płacenia podatku przez wcześniejszego właściciela. Proszę o odpowiedź, co planuje się zrobić z ww. obiektem?

674/XXX/05 – wysypisko śmieci w naszej gminie ujęte jest w planie inwestycyjnym na 2005 rok. Apeluję do p. Burmistrza, radnych oraz wszystkich osób kompetentnych o monitorowanie ww. sprawy. Po wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązują nas obostrzenia w tej sprawie. Nie możemy dopuścić do tego, aby gmina Gryfino nie miała swojego wysypiska. Brak wysypiska na swoim terenie wiąże się z dużymi kosztami wynikającymi z dowozu śmieci na wysypisko do innej gminy.

675/XXX/05 - po raz kolejny apeluję o przejęcie przez gminę Gryfino gruntów znajdujących się w obrębie Wełtyń II z przeznaczeniem na park technologiczny. Do tej pory nie jest uregulowany stan prawny ww. gruntów.

676/XXX/05 - po zakończeniu remontu Szkoły Podstawowej w Gardnie wykonawca zadania wyrzucił śmiecie w rejonie osiedla mieszkaniowego. Mieszkańcy osiedla proszą o uprzątniecie śmieci. Należy jak najszybciej zająć się sprawą.

677/XXX/05 - mieszkańcy Gardna proszą o ustawienie znaku drogowego wprowadzającego zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 2,5 tony w ulicę Niepodległości. Ww. droga jest z cienkiego polbruku i samochody powyżej 2,5 tony zniszczą ją.

678/XXX/05 - przed wjazdem do Wełtynia, przy ulicy Gryfińskiej należy ustawić znak drogowy „uwaga na zwierzęta”. W rejonie tym jest gospodarstwo rolne z hodowlą bydła, które idąc na pastwisko stwarza duże zagrożenia na drodze. Chciałbym dowiedzieć się kiedy nastąpi realizacja mojej interpelacji?

Radny Maciej Szabałkin
679/XXX/05
- odsłuchałem nagrania z przebiegu obrad ostatniej sesji. Pan Burmistrz powiedział wówczas, że dziwi się, iż radni którzy opuścili sesję są przeciwni inwestycji związanej z budową boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie. Oburza mnie to, ponieważ moim zdaniem nikt z radnych nie jest przeciwny budowie obiektów sportowych. Jesteśmy przeciwni wydawaniu 4.000.000 zł na wykonanie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum, które ma być w najbliższym czasie reorganizowane. Po utworzeniu drugiego Gimnazjum argument, że jest tam 1200 dzieci nie znajdzie zastosowania.  Jeżeli chodzi o środki unijne, to z 4.000.000 zł potrzebnych na tę inwestycję  gmina planuje pozyskać 3.000.000 zł. Na ostatnim posiedzeniu Komisji  Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zapytaliśmy osobę zajmującą się pozyskiwaniem środków unijnych, jakie są szanse otrzymania tych środków? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że szanse są niewielkie.  W czasie kiedy p. Burmistrz był Prezesem Klubu Sportowego „Polonia” boisko przy Gimnazjum zostało kompletnie zniszczone. Wcześniej były tam bieżnie, a płyta   boiska była w średnim stanie. Dzieci korzystały z tego obiektu. Prawdopodobnie w 1997 roku „Polonia” zrównała płytę boiska  z ziemią. Przez rok boisko było nieczynne, bo wylano tam gnojowicę.  Mówię o tym w celu przypomnienia, komu zależy na budowie obiektów sportowych. Ponadto były tam trybuny. Myślę, iż można postawić zarzut dla p. Dyrektor Gimnazjum, że nie dopilnowała obiektu i trybuny zostały zdemolowane. Budowa trybun dla kilkuset osób kosztuje sporo pieniędzy. Przy podejmowaniu uchwały na sesji w dniu 22 czerwca 2004 r. intencją Rady było, aby realizacja inwestycji i zaciągnięcie kredytu miało miejsce wtedy, gdy zostaną pozyskane środki unijne. Obecnie wiemy, że inwestycja będzie kosztowała około 4.000.000 zł, a środki zabezpieczone na ten cel  kształtują się w granicach 30%.
Klub Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości prosi o przekazanie radnym projektu umowy, która będzie negocjowana  z firmą wykonującą zadanie. Chcemy wiedzieć jakie będzie rodziło to skutki finansowe dla gminy w sytuacji, gdy nie uda się pozyskać środków unijnych. Może dojść  do takiej sytuacji, że na boisko zlokalizowane w niecce wydamy około 900.000 zł, przez co przyszła Rada zostanie postawiona  przed faktem dokonanym i będzie musiała wydać na ten cel środki finansowe w kwocie około 4.000.000 zł. Jeżeli nowa Rada tego nie zrobi, to środki finansowe w kwocie około 900.000 zł wydane na pierwszą część inwestycji zostaną zmarnowane. Dlatego uważamy, że radni  powinni zapoznać się z treścią projektu umowy jeszcze przed podpisaniem jej.

680/XXX/05 - na sesji grudniowej w 2004 r. przedstawiono projekt uchwały w sprawie umorzenia Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie pożyczki w kwocie około 50.000 zł. Projekt uchwały omówiły Komisje Rady, a na  sesji wycofano go z porządku obrad.  W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawiono trudną sytuację OWiR. Zapoznałem się z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 5 stycznia 2004 r. Na ww. posiedzenie zaproszono p. Stefana Lewandowskiego, który ujawnił informacje nt. oszustw i wyłudzeń mających miejsce w OWiR. Wystawiano tam „lewe” faktury, za które ktoś z pracowników pobierał prowizje. Funkcjonowała tam podwójna księgowość z której wynikało, że oficjalny wskaźnik wykorzystania łóżek jest niski, a nieoficjalnie był wyższy. Z tego powodu narażono OWiR na straty. Osoba, która ujawniła ww. nieprawidłowości została zwolniona z pracy w OWiR. Pan Lewandowski  twierdzi, iż władze gminy zapewniały go, że jeżeli potwierdza się nieprawidłowości, to zostanie przywrócony do pracy. Jedna z osób pracujących w OWiR została skazana prawomocnym wyrokiem sądu i obecnie nie może wykonywać zawodu. Oszustwa potwierdziły się, a p. Lewandowskiego nie przywrócono do pracy. Komisja Rewizyjna wystąpiła do p. Burmistrza o przeprowadzenie kontroli w OWiR. Co zrobiono w tej sprawie? Uważam, że ma to duże znaczenie dla prognozowania i wyprowadzenia OWiR na prostą. Jeżeli część dochodów spółki trafia do kieszeni osób nieuprawnionych, to nie widzę możliwości aby Rada Gminy podejmowała w przyszłości uchwały o dofinansowaniu jednostki gminy, w której wystąpiły nadużycia i sprawa nie jest do końca wyjaśniona. W związku z tym, że p. Lewandowski został zwolniony z pracy bezprawnie, a p. Dyrektor naraziła jednostkę gminną na straty prawie 7.000 zł chciałbym wiedzieć, czy p. Burmistrz zamierza podjąć jakieś  działania w tej sprawie?

681/XXX/05 - jaki pomysł ma p. Burmistrz na funkcjonowanie OWiR? Takie pytanie padło podczas posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przez cały czas mówi się nam, że sprawa zostanie rozwiązana gdy wyjaśni się sytuacja CW Laguna. Co będzie, gdy sytuacja CW Laguna wyjaśni się za pięć lat? Uważam, iż powinniśmy wcześniej o tym rozmawiać zakładając, że CW Laguna przegra sprawę w sądzie.

682/XXX/05 - kilka miesięcy temu p. Burmistrz informował oraz prosił media aby pisały o sprawie dotyczącej wyjaśnień związanych z zakupem samochodu Peugeot 607. Powiedział, że osobiście jest zainteresowany wyjaśnieniem sprawy do końca.  Na poprzedniej sesji, przed głosowaniem wniosku o popełnieniu przestępstwa i skierowaniu sprawy do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie również publicznie potwierdził, że chce wyjaśnić sprawę do końca. Chciałbym dowiedzieć się, jak mają się publiczne deklaracje Burmistrza do wystąpienia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 grudnia 2004 r. kiedy to próbował nakłonić Komisję aby nie pisała wniosku do Prokuratury w sprawie oszustw przy przetargu na zakup auta Peugeot 607. W zamian p. Burmistrz zaproponował Komisji Rewizyjnej ukaranie p. Skarbnik Miasta   i Gminy Jolanty Staruk. Jest ona jedną z czterech osób, które podpisały się pod rozstrzygnięciem przetargu o zakupie samochodu z dnia 30 stycznia 2004 r., kiedy to gmina była już jego właścicielem dwa tygodnie wcześniej.

Radny Ireneusz Sochaj
683/XXX/05
- korzystając z obecności na sesji Komendanta Policji p. Konrada Adamiaka chciałbym dowiedzieć się jaka jest skuteczność jednoosobowych patroli  policyjnych? Być może taki patrol stojący przy szkole w ramach programu „bezpieczna szkoła” jest skuteczny. Natomiast nie wyobrażam sobie jak jednoosobowy patrol ma dokonać np. rutynowej kontroli samochodu na drodze. Nasi mieszkańcy, funkcjonariusze policji są tym stanem zaniepokojeni, oburzeni. Przy obecnym poziomie bandytyzmu praca policjantów jest bardzo niebezpieczna i ich obawa o życie oraz bezpieczeństwo przy wykonywaniu obowiązków służbowych jest uzasadniona.

684/XXX/05 - jest zima i spadł śnieg. Ciągi piesze w naszym mieście nie są odśnieżane. Takim przykładem jest chodnik po lewej stronie ulicy Łużyckiej idąc od  centrum miasta. Po prawej stronie ulicy chodnik jest podgrzewany i tam śnieg nie zalega. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe powinny zająć się sprawą. Ponadto Straż Miejska powinna  przypomnieć prywatnym właścicielom o obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach.

Radny Zenon Trzepacz
685/XXX/05
- interpelacja radnego Ireneusza Sochaja dotycząca odśnieżania chodników jest słuszna. Taki problem jest widoczny również na terenach wiejskich. Mówili mi o tym mieszkańcy wsi. Uważam, że Straż Miejska wspólnie z sołtysami poszczególnych sołectw powinna przypomnieć niektórym właścicielom posesji o obowiązku odśnieżania.

Radny Marek Sanecki
686/XXX/05
- w ubiegłym tygodniu odbyła się dyskusja na temat wizji dotyczącej rozwoju oświaty na lata następne. Ustalono, że zmiany reorganizacji mają następować od 2006 roku, kiedy to część nauczycieli przejdzie na emeryturę. Uważam, że taki kierunek jest słuszny. Niezależnie od tego pewne prace należy podejmować już, bo podczas przystępowania do zmian może okazać się, że  nie jesteśmy do nich przygotowani. Pan Burmistrz zadeklarował, że dyskusja w tej sprawie będzie trwała przez cały 2005 rok. Uważam, że nie jest to najlepszy sposób dochodzenia do celu. Powinniśmy podjąć konkretną decyzję. Chciałbym zapytać, czy warto inwestować w boisko na Górnym Tarasie  w Gryfinie, czy lepiej w coś innego? Osobiście głosowałem za budową boiska ale pod warunkiem, że otrzymamy na ten cel pieniądze z Unii  Europejskiej w wysokości 80% wartości zadania. Niestety na jednej z następnych sesji warunek pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej został wykreślony przy zmianie budżetu gminy. Zapis tego brzmi „ w Uchwale Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22  czerwca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok skreśla się ust. 2 § 7”. Chcę powiedzieć, że źle to świadczy o radnych, bo nikt z nas nie zwrócił na to uwagi. Po mojej wypowiedzi podczas debaty p. Burmistrz powiedział, że cieszy się,  iż zmieniłem zdania w sprawie budowy obiektów  sportowych i jestem za budową sali gimnastycznej, ponieważ dwadzieścia dni wcześniej przy zatwierdzaniu budżetu byłem temu przeciwny. Oświadczam, że zawsze byłem, jestem i będę za budowa obiektów sportowych tylko nie w tej kolejności i nie w taki sposób. Uważam, że należy przedyskutować w co powinniśmy inwestować. Boisko na Górnym Tarasie ma kosztować 4 mln zł. Za tę kwotę można wybudować halę   gimnastyczną wraz z łącznikiem. Proponuję wykonać to przy Szkole Podstawowej Nr 4. Jest to zgodne z koncepcją Dyrektora tej szkoły. Taka inwestycja w Chwarstnicy kosztowała 3.696 tys. zł, a obejmowała budowę sali gimnastycznej, łącznika i ocieplenie całej szkoły. Gdyby p. Burmistrz miał 4 mln zł i sam podejmował decyzję, to w co  by je zainwestował, w boisko sportowe, czy w budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem?

Radny Artur Nycz
687/XXX/05
- od dłuższego czasu pojawiają się pogłoski, że radni wykonują różnego typu  prace na zlecenie gminy. Uważam, że istnieje konieczność wyjaśnienia sprawy. Proszę o odpowiedź, czy ktoś z radnych wykonywał prace na zlecenie gminy lub w inny sposób korzystał z pieniędzy budżetowych? Proszę również o wyjaśnienie, czy uczestniczyli w tym członkowie rodzin  radnych oraz członkowie rodzin przedstawicieli władzy w naszej gminie? Jakiś czas temu podobna sytuacja miała miejsce w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych, co było przyczyną unieważnienia przetargu. Dla jasności naszych działań informacja w ww. sprawie powinna zostać  podana do opinii publicznej.

Radny Janusz Skrzypiński
688/XXX/05
- redakcja „Tygodnika Gryfińskiego” oraz „Towarzystwo Historyczne”  domagają się wyjaśnienia sprawy dotyczącej sfinansowania seminarium historycznego. W artykule opublikowanym w Tygodniku Gryfińskim podano kwoty w wysokości 41.368 zł na obsługę seminarium, 19.100 zł na zaangażowanie oraz 2.247 zł. Uważam, że nasza Rada również powinna  otrzymać informację nt. wydatkowania ww. środków finansowych. Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu informuje Radę, że Zarządzeniem  z dnia 5 stycznia br. powołuje nowy zespół do organizacji seminarium historycznego. Dobrze, że taki zespół powstaje. Uważam jednak, że przy  powoływaniu nowego zespołu należy pamiętać o przedstawieniu rozliczenia z odbytego wcześniej seminarium. Rozliczenie wydatkowanej kwoty  w wysokości 41.368 zł nie powinno stanowić żadnego problemu. Chodzi o to, aby w tym przypadku uniknąć sytuacji, do której doszło przy  rozliczeniu środków finansowych z PEC, a dotyczyła ona kilku milionów złotych.

689/XXX/05 - dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej nie są publikowane protokoły z posiedzeń Komisji Rady? Nie przypominam sobie, aby zmieniły się przepisy w tej sprawie. Ostatni protokół został opublikowany na przełomie grudnia 2004 r. Jeżeli nie zmieniła się ustawa w ww. sprawie, to kto zabronił publikacji protokołów i dlaczego?

Radny Zdzisław Kmieciak
690/XXX/05
- proszę o zamontowanie świateł na przycisk i namalowanie biało – czerwonych  pasów na przejściu dla pieszych przy sklepie w Czepinie. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Dzieci oraz młodzież w tym miejscu przechodzą do szkoły. Proszę o jak najszybsze zajęcie się sprawą.

Radny Zenon Trzepacz
691/XXX/05
- kiedyś sołtysi w poszczególnych wsiach oceniali ile eternitu znajduje się na ich terenie. Obecnie krążą pogłoski, że gmina będzie płaciła za oddany eternit. Chciałbym wiedzieć, czy generalnie istnieje jakiś program dotyczący utylizacji eternitu? Proszę o przygotowanie i  przedstawienie informacji w tej sprawie.

Radny Antoni Rak
692/XXX/05
– zbliżają się ferie zimowe i należy zadbać o to, aby dzieci i młodzież miały gdzie spędzać wolny czas. Apeluj do władz miasta, do dyrekcji szkół, do kierownictwa OWiR i Straży o zorganizowanie bezpiecznych lodowisk. Pogoda sprzyja temu. Można usypać ze śniegu bandy i polać teren wodą. Po zamarznięciu wody powstanie lodowisko. Chodzi o to, aby dzieci oraz młodzież  nie chodziły na rzeki i jeziora.

Radny Zdzisław Kmieciak
693/XXX/05
- podczas budowy kanalizacji w Żabnicy zamknięto drogę przy ulicy Długiej. Ruch drogowy odbywał się ulicą Polną. Samochody jeżdżące ww. ulicą zdewastowały dojazd do posesji p. Miedzaka, który wykonany był z polbruku. Obiecano, że szkoda zostanie naprawiona. Wykonawca mówił, że nie ma takiego polbruku. Wobec tego umówili się, że p. Miedzak da swój materiał,  a firma wykona zadanie, a potem zwróci materiał. Firma źle ułożyła polbruk, a ponadto twierdzi, że był on wcześniej  uszkodzony i nie chce rozmawiać z p. Miedzakiem. Zachowanie wykonawcy wobec właściciela posesji jest nie na miejscu. Proszę o jak najszybsze zajęcie się sprawą.

Ad.V. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2004 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów  przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2004 rok przyjęto jednogłośnie.  Uchwała NR XXX/417/05 stanowi  załącznik nr 11.

Ad.VI. Zmiana Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji.

Radny Artur Nycz - jest to sprawa nowa. Przed sesją otrzymaliśmy projekt uchwały w ww. sprawie. Otrzymaliśmy również poprawioną wersję projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006. Dlatego też uważam, że powinniśmy najpierw omówić obydwa projekty uchwał. Proszę Przewodniczącego Rady, aby po omówieniu pkt. VI i VII ogłosił przerwę, a po wznowieniu obrad przystąpimy do głosowania nad projektami omówionych uchwał.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - propozycja jest słuszna. Obecnie przystępujemy do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok. Następnie przystąpimy do omawiania pkt VII dot. zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006. Po omówieniu ww. projektów uchwał ogłoszę przerwę, a po jej zakończeniu przystąpimy do głosowania.

Radny Jacek Warda - sprawa dotycząca zapewnienia przez gminę mieszkań socjalnych dla osób eksmitowanych nie tylko ze Spółdzielni Mieszkaniowych jest aktualna od bardzo dawna. W czasie, kiedy p. Burmistrz był Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej pisał do  p. Długoborskiego, a następnie do p. Urbańskiego o zapewnienie przez gminę mieszkań socjalnych. W 2002 roku p. Piłat w swoim piśmie skierowanym do p. Urbańskiego proponował dopłatę nawet 500 zł do 1m2 przy budowie mieszkań socjalnych. Gmina zobowiązana jest zapewnić mieszkania dla osób eksmitowanych, obecnie mówię o Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”. Jeżeli zapadnie wyrok, zgodnie z którym przyznane jest mieszkanie socjalne dla osoby eksmitowanej, to ta osoba wpisywana jest w Urzędzie Miasta i Gminy na listę osób oczekujących. Komisja Mieszkaniowa powinna takie mieszkanie zapewnić. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy ani jednego mieszkania. Obecnie po zasiedleniu mieszkań „Pod Platanem” zwolni się siedem mieszkań o niższym standardzie, które spełniają warunki mieszkań socjalnych.  Przyjęliśmy plan w sprawie mieszkań socjalnych, ale takich mieszkań nie ma. W ubiegły piątek przyszło zawiadomienie do Urzędu Miasta i Gminy o tym, że istnieje szansa otrzymania środków finansowych unijnych na mieszkania w Wełtyniu. Dofinansowanie wyniesie około 225.000 zł. Burmistrz zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” o wspólne rozważenie sprawy dotyczącej mieszkań socjalnych. Rada Nadzorcza Spółdzielni uznała, że może partycypować w kosztach tworzenia mieszkań socjalnych do kwoty 400 zł na 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania socjalnego. Jest to nowość, bo poprzedni Prezes proponował 500 zł, ale nic się w tej sprawie nie działo. W Wełtyniu mają powstać mieszkania, które będą składały się z pokoju, aneksu kuchennego i łazienki. We wszystkich mieszkaniach przewidziane jest centralne ogrzewanie etażowe. Takich mieszkań nie można wybudować w Gryfinie, bo należałoby podłączyć je do ciepłociągu. Jakiś czas temu obecny p. Burmistrz kupił dom w Górnowie. Po remoncie przeniesiono tam pięć rodzin, które nie płaciły czynszu, bo nie było ich na to stać. Ww. budynek administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Regalica”. Nie ukrywam, że chcę eksmitować niektóre rodziny, ponieważ ich dług przewyższa wkład budowlany. Spółdzielnia nie ma obowiązku płacić za coś, co powinien zapewnić Urząd. Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie mieszkań socjalnych. Jeżeli gmina tego nie zrobi, to powinna zapłacić dla Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowanie. Wychodząc na przeciw propozycji Burmistrza Spółdzielnia Mieszkaniowa chce partycypować w każdym m2 tylko dlatego, że w ten sposób pozbędzie się ze swoich zasobów tych, których nie stać na płacenie czynszu. Apeluje do radnych o poparcie tej inicjatywy, bo w ten sposób powstanie chociaż część mieszkań socjalnych. W uchwale Rady Nadzorczej Spółdzielni ujęte są dwie lokalizacje takich mieszkań, tj. w Wełtyniu oraz w Nowym Czarnowie.  Mam nadzieję, że za przykładem Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” pójdą Spółdzielnie Mieszkaniowe „Taras Północ” oraz „Dolna Odra”. Przy adaptacji mieszkań w Wełtyniu przewidziana jest terakota, kafelki, itp. Wspólnie z Burmistrzem rozważamy obniżenie kosztów adaptacji poprzez zastosowanie tańszych rozwiązań, tj. w miejsce terakoty dać linoleum, zamiast kafelek lamperie. Ponadto wystąpimy do Starostwa, aby przy tym budynku nie budowano parkingów. Będą tam mieszkali ludzie niezamożni, których zadłużenie wynosi od 20.000 zł do 40.000 zł. Nie mają więc samochodów, a gdyby nawet mieli, to komornik przejął by je za długi.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - wiem jak dużym problemem jest brak mieszkań  w gminie. Sprawa budowy mieszkań w Wełtyniu była omawiana na sesji budżetowej. Ww. zadanie zdjęto z budżetu gminy na rok 2005. W dniu dzisiejszym sprawa wraca. Chciałabym wiedzieć, kiedy projekt uchwały w tej sprawie przedstawiony został Przewodniczącemu Rady? W dniu dzisiejszym na pięć minut przed sesją radni otrzymali projekt uchwały, z którym nie zostali wcześniej zapoznani. W uzasadnieniu do projektu uchwały mówi się o budowie siedmiu mieszkań za kwotę 750.000 zł. Tak naprawdę, to nie wiemy, czy otrzymamy na ten cel  środki finansowe z funduszy unijnych. 750.000 zł na siedem mieszkań, to bardzo dużo. Wynika z tego, że budowa takiego mieszkania wynosi ponad 100.000 zł. Obecnie za 100.000 zł możemy kupić na rynku 3 – pokojowe mieszkanie. Wobec powyższego chciałabym otrzymać pełny kosztorys budowy tych mieszkań. Czy prowadzono rozmowy w tej sprawie z Prezesami pozostałych Spółdzielni Mieszkaniowych?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w poniedziałek spotkałem się  z Wiceprzewodniczącymi Rady w tej sprawie i dlatego w dniu dzisiejszym wprowadziliśmy do porządku obrad sesji ww. projekt uchwały. Rada zdecyduje, czy przyjąć uchwałę, czy nie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pozostałe Spółdzielnie Mieszkaniowe działające  w naszym mieście wiedziały o takiej możliwości. O takiej możliwości informowałem trzy Spółdzielnie, tj. „Regalicę”, „Taras Północ”, „Dolną Odrę”. Jako pierwsza z takiej możliwości skorzystała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica”. Być może w tej Spółdzielni występuje największy problem z osobami, które nie płacą czynszu. Uważam, że propozycja rozwiązania sprawy jest warta uwagi. Jeżeli chodzi o budowę tych mieszkań, to ? kosztów pokrywa Spółdzielnia. W ten sposób zostanie rozwiązany problem mieszkaniowy osób znajdujących się na liście oczekujących. Coraz częściej wpływają do sądu wnioski Spółdzielni Mieszkaniowych o pokrycie przez gminę kosztów związanych z niepłaceniem czynszu przez poszczególne osoby. Dlatego uważam, że ww. pomysł powinien zostać zrealizowany. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że istnieje szansa na dofinansowanie zadania. Nie wiem skąd biorą się pogłoski, że koszt budowy mieszkania socjalnego wynosi 1.400 zł - 1.500 zł/m2. Jest to nieprawda. Obecnie koszt budowy 1m2 mieszkania wynosi 2.300 zł. Natomiast koszt budowy 1m2 mieszkania socjalnego wynosi minimum około 1.900 zł. Tańszym rozwiązaniem będzie uzyskanie mieszkań socjalnych na bazie sanatorium w Nowym Czarnowie. Uważam, że wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Regalica” powinniśmy podjąć się zadania budowy mieszkań w Wełtyniu. Będziemy wspólnie zastanawiali się jak zmniejszyć koszty budowy.

Radny Mieczysław Sawaryn - jestem zwolennikiem budowy mieszkań socjalnych. Uważam jednak, że nie muszą być to mieszkania drogie. Faktycznie jest tak jak mówiła radna Magdalena Chmura – Nycz. Cena 50 – metrowego mieszkania na wolnym rynku wynosi około 90.000 zł - 100.000 zł. Mieszkania socjalne w Wełtyniu będą miały po 30 – 40 metrów i koszt ich budowy na pewno może zostać zredukowany w sposób jaki proponuje radny Jacek Warda. Trzeba mieć na uwadze, że osoby mieszkające tam nie będą płacili czynszu. Prawdą jest, że zdarzają się przypadki pozywania gmin do sądu przez Spółdzielnie Mieszkaniowe. Jeżeli jednak gmina prowadzi program mieszkaniowy, ale mieszkań nie wystarcza dla wszystkich oczekujących, to w takim przypadku nie zasądza się płatności na rzecz Spółdzielni.  Jeżeli gmina nic nie robi w zakresie mieszkań socjalnych, to wówczas przegrywa procesy w tej sprawie. Jako radni w naszej gminie postulujemy o opracowanie programu mieszkaniowego. Można było przeznaczyć na ten cel pieniądze ze sprzedaży PEC, z prywatyzacji lokali użytkowych, lokali mieszkalnych. Jednak taki program nie powstał, a pieniędzy już nie ma. Jeżeli teraz zdecydujemy się na budowę mieszkań w Wełtyniu, to zwiększy się deficyt budżetowy, który i tak już jest spory.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przysłuchując się dyskusji można wyciągnąć wniosek, że niektórzy radni nie wiedzą co przegłosowali na poprzednich sesjach. Jaki program przyjęli. Przecież Rada przyjęła program dotyczący budownictwa socjalnego i komunalnego. W tym programie ujęta jest budowa siedmiu mieszkań w Wełtyniu. Program rozpisany jest włącznie do 2007 roku.  To prawda, że na wolnym rynku można kupić mieszkania za 80.000 – 90.000 zł. Przyjmując, że koszt budowy jednego mieszkania w Wełtyniu wyniesie około 100.000 zł  należy pamiętać, że jedno z mieszkań będzie miało 70 m2. Zostanie ono przyznane rodzinie składającej się z 11 osób. Jeżeli chodzi o budżet, to dobry gospodarz zawsze planuje mniejsze dochody, ponieważ zakłada, że coś może się nie udać. Przy zatwierdzaniu budżetu na 2005 r. mówiliśmy, że planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.000.000 zł, a deficyt wynosi 1.850.000 zł. Nadwyżka budżetowa za 2004 rok wynosi około 4.500.000 zł i zostanie wprowadzona do budżetu. Ww. kwota pokryje cały deficyt i jeszcze zostaną pieniądze na wykonanie jakiegoś zadania. Ogólnie sytuacja finansowa gminy jest lepsza niż przewidywaliśmy. Ubiegamy się o środki unijne na budowę kanalizacji w Żórawkach i Pniewie. W przypadku otrzymania na ten cel środków finansowych będziemy mówili o zaciągnięciu kredytu na to zadanie, a następnie otrzymamy zwrot poniesionych kosztów.

Radny Artur Nycz - jeżeli mamy nadwyżkę budżetową w wysokości 4.500.000 zł, to znaczy, że pochodzą one ze sprzedaży PEC. Jeżeli teraz p. Burmistrz mówi, że deficyt budżetowy  zamierza pokryć pieniędzmi pochodzącymi ze sprzedaży PEC, to nasz klub nie wyraża na to zgody.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” podjęła już decyzję o dofinansowaniu mieszkań  w Wełtyniu. Czy w związku z tym nie powinniśmy zmniejszyć kwoty 750.000 zł o sumę, którą przeznaczyła na ten cel Spółdzielnia?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w dniu dzisiejszym otrzymałam odpowiedź na interpelację w sprawie rozliczenia środków finansowych pochodzących ze sprzedaży PEC. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że na dzień 31 grudnia 2004 r. Urząd Gminy w Gryfinie nie posiadał żadnych lokat bankowych. Ponadto na ostatniej sesji p. Burmistrz mówił o tym, że pieniądze ze sprzedaży PEC zostały rozdysponowane. Gdybyśmy otrzymali pełne rozliczenie to w dniu dzisiejszym nie było by takich pytań. Obecnie nasza Rada nie wie ile jest pieniędzy? Jak wobec tego mamy podjąć uchwałę o tak dużej inwestycji, gdy mówi się również o takich inwestycjach jak budowa drugiego Gimnazjum, budowie mieszkań.  Ponadto cały czas mówiono nam o deficycie. Najpierw mówiono, że są pieniądze, a na koniec roku, że ich nie ma. Obecnie nie wiemy jaka jest sytuacja gminy pod względem finansowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie wiem, czy już teraz można zmniejszyć  przeznaczoną na ten cel kwotę o sumę, którą wpłaci Spółdzielnia? Mogę tylko zapewnić, że zmniejszą się koszty gminy o kwotę, którą na ten cel da Spółdzielnia. Nie wiem, kiedy Spółdzielnia przekaże środki finansowe, czy po wykonaniu całego zadania, czy wcześniej? Muszę wyjaśnić sprawę. Jeżeli chodzi o odpowiedź na interpelację przedstawioną przez radną Chmurę – Nycz, to chcę powiedzieć, że nie była to cała treść. Zapraszam radną do p. Skarbnik na wyjaśnienie sprawy do końca. Pragnę wyjaśnić, że na koniec grudnia gmina nie może posiadać lokat bankowych terminowych. Wszystkie środki finansowe muszą w tym czasie znajdować się na rachunku bieżącym gminy. Dlatego też na dzień 30 grudnia 2004 r. zlikwidowaliśmy wszystkie lokaty terminowe, a środki finansowe zostały przeniesione na rachunek bieżący. Początkowo nadwyżka budżetowa wynosiła 2 mln zł. Obecnie chcemy dodatkowo wprowadzić 2,5 mln zł i nadwyżka budżetowa będzie wynosiła 4,5 mln zł. Wszystkie pieniądze, którymi obraca gmina są w budżecie. Gmina nie posiada żadnych ukrytych kont. Za posiadane środki wykonujemy sporo zadań inwestycyjnych.

Radna Chmura – Nycz - nie będę chodziła do p. Skarbnik w celu wyjaśnienia sprawy. Wszyscy radni chcą wiedzieć jak jest naprawdę. Na ostatniej sesji informowano nas, że wszystkie pieniądze poszły na inwestycje, a w dniu dzisiejszym p. Burmistrz mówi co innego. Ja nie pytam o lokaty. Chcę wiedzieć, ile naprawdę gmina posiada pieniędzy? Na każdej sesji podaje się nam inne informacje.

Radny Jan Ragan - nikt nie kwestionuje potrzeby budowy mieszkań socjalnych. Chcemy tylko wiedzieć, czy wykonano już projekt techniczny na to zadanie oraz jaka jest powierzchnia użytkowa przewidzianych tam mieszkań? Z przedstawionych danych wynika, że koszt remontu jednego mieszkania wyniesie około 100.000 zł. Zakładając, że będzie to mieszkanie o powierzchni 50 m2, to remont 1 m2 wyniesie około 2.000 zł. Nie  jest to mało. Wykonano remont kapitalny budynku „Pod Platanem”,  w którym koszt remontu 1m2 wyniósł około 900 zł.  Uważam, że obecnie powinniśmy skupić się nad remontem mieszkań po byłym sanatorium  w Nowym Czarnowie.

Radny Marek Sanecki - wszyscy chcemy, aby powstawały mieszkania socjalne. Musimy pomyśleć jak to zrobić. Jeżeli powstaną mieszkania w Wełtyniu, to należy zastanowić się, gdzie będą pracowały osoby, które tam zamieszkają. Pracy w Wełtyniu nie ma. Będą więc musiały dojeżdżać. Będzie tam mieszkała również 11 – osobowa rodzina. Dzieci z tej rodziny nie będą mogły korzystać z popołudniowych zajęć w szkole, ani też w przyszłości nie będą miały pracy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - nie można tak podchodzić do sprawy. Dlaczego nie troszczy się Pan o te dzieci, które już mieszkają na wsiach? Natomiast wykazuje Pan troskę  tylko o te rodziny, które mają zamieszkać na wsi.

Radny Marek Sanecki - jestem zdziwiony tym, że nie zauważa Pan różnicy pomiędzy tym, jak wyrasta dziecko w danym środowisku, a pomiędzy tym jak zostaje przeniesione do innego środowiska.

Radny Mieczysław Sawaryn - chciałbym dowiedzieć się jaka jest gwarancja, że Spółdzielnia Mieszkaniowa dołoży się do adaptacji mieszkań w Wełtyniu? Przecież zdarza się tak, że coś się obiecuje, a następnie wycofuje się z tego. Uchwała Zarządu Spółdzielni, to za mało. Każdą uchwałę można zmienić. Uważam, że zanim Rada podejmie uchwałę w tej sprawie wcześniej powinno być podpisane porozumienie w tej sprawie. W porozumieniu powinny być zawarte warunki gwarantujące, że sprawa nie zostanie rozwiązana w sposób dla nas nieoczekiwany. Jako radni jesteśmy wielokrotnie stawiani pod tzw. „ścianą przymusu”. Dowiadujemy się, że coś jest zaprojektowane lub zrobione i trzeba wydać na ten cel pieniądze. Nie można już od tego odstąpić. Przypominam, że obecne władze zleciły wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 60.000 zł. Jestem ciekawy, co z tego wyniknie dla gminy? Jestem za tym, aby mieszkania w Wełtyniu powstały, ponieważ należy zacząć wykonywać eksmisje w naszym mieście. Sądy wydają wyroki, a Państwo Polskie nie jest w stanie zrealizować je. My jako radni powinniśmy zobowiązać władze miasta do wynegocjowania ze Spółdzielnią Mieszkaniową warunków, które zostaną spisane w porozumieniu. Chodzi o to, aby były podstawy do domagania się od Spółdzielni Mieszkaniowej zwrotu wyłożonych pieniędzy. Uważam, że p. Jacek Warda jest znakomitym Prezesem, ale może zdarzyć się tak, że zostanie odwołany, a nowy Prezes będzie miał inna koncepcję. Przypominam, że radna Magdalena Chmura – Nycz otrzymała odpowiedź na swoją interpelację, z której wynika, ze pieniądze za sprzedaż PEC są na odrębnym koncie i pracują na rzecz gminy. Taką odpowiedź udzielono publicznie.

Radny Janusz Skrzypiński - mieszkania socjalne są potrzebne i nikt tego nie kwestionuje. Koszty będą wysokie, bo są tam tylko mury. Będzie to budowa, a nie remont. W poprzedniej kadencji Rady miała miejsce budowa nowego budynku dla nauczycieli w Chwarstnicy. Pod presją Rady przeprojektowano budynek i koszty budowy obniżono. Z wypowiedzi radnego Jacka Wardy oraz p. Burmistrza wynika, że koszty budowy mieszkań w Wełtyniu można zmniejszyć. Nie wiemy, czy koszty budowy zostaną obniżone, a jeżeli tak, to o ile?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w odróżnieniu od niektórych wiem co mówię  i pamiętam co mówiłem. Pani Skarbnik przedstawi informację na temat tego, jakie lokaty miała gmina przez cały rok oraz ile zarobiliśmy na lokatach.  Projekt uchwały w ww. sprawie mówi o wprowadzeniu do budżetu gminy zadania beż środków finansowych. Jeżeli Rada przyjmie projekt uchwały, to za miesiąc wspólnie  z Prezesem Spółdzielni przedstawimy, co zostało wynegocjowane oraz w jaki sposób obniżono koszty budowy. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Saneckiego chcę powiedzieć, że wszystkie dzieci są nasze. Najlepiej aby wszystkie dzieci mieszkały blisko szkoły, kościoła, elektrowni oraz Szczecina. Nie jest to jednak możliwe. Takie myślenie to demagogia. Uważam, że nie jest to konstruktywne myślenie o mieszkańcach naszej gminy. Niedługo wybory i niektórzy radni chcą aby napisano o nich w prasie. Taka współpraca jest nie do przyjęcia. 

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - chcę poinformować jak na dzień 31 grudnia 2004 r. kształtowały się środki finansowe gminy. W trakcie 2004 roku były zakładane przez gminę lokaty na wyodrębnionych rachunkach. Przy zakładaniu lokat uzgodniono, że 30 grudnia 2004 r. kończą się terminy. Wobec tego lokaty uległy likwidacji, a środki finansowe łącznie z odsetkami zostały przelane na rachunek bieżący gminy. Na dzień 31 2004 r. na wyodrębnionym koncie musiały znaleźć się wydatki niewygasające. Tak też się stało. Wydatki niewygasające wynosiły 1.220.636,34 zł. Aby można było wyodrębnić środki na wydatki niewygasające musieliśmy posiadać pieniądze na rachunkach bieżących. Po wyodrębnieniu kwoty 1.220.636,34 zł na rachunku bieżącym gminy w dniu 31 grudnia 2004 r. była kwota 4.538.617,96 zł. Ponadto lokata Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiła 542.818,23 zł. Są to salda potwierdzone przez Bank PeKaO S.A. Za chwilę radni otrzymają informację o potwierdzonych przez Bank saldach.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli zgodzimy się na budowę mieszkań w Wełtyniu, to w dalszej części uchwały powinniśmy wprowadzić zapis zobowiązujący p. Burmistrza do podpisania stosownej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Regalica”, która będzie gwarantowała uruchomienie przez ww. Spółdzielnię środków finansowych na to zadania. Ponadto technologia budowy mieszkań powinna być dobra, ale przy użyciu tanich materiałów. Musimy budować mieszkania socjalne, do których zostaną przeprowadzone eksmisje. W ten sposób zwolnią się lokale mieszkalne w mieście, które można będzie sprzedać, wynająć, a uzyskane środki przeznaczyć na następne mieszkania.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - propozycja radnego jest słuszna. Powinniśmy zakończyć już dyskusję w tej sprawie.

Radny Czesław Kapusta - budynek w Wełtyniu jest stary, ale z powodu braku mieszkań socjalnych należy go wyremontować. Kontrowersyjna jest tylko sprawa związana z wysokim kosztem adaptacji budynku. Uważam, że koszt remontu 1 m2 powinien wynosić 1200 zł. Ponadto popieram propozycję radnego Artura Nycza dotyczącą wyjaśnienia sprawy, czy ktoś z radnych wykonywał prace na zlecenie gminy lub w inny sposób korzystał z pieniędzy budżetowych oraz czy uczestniczyli w tym członkowie rodzin radnych oraz członkowie rodzin przedstawicieli władzy w naszej gminie? Uważam, że sprawę powinny wyjaśnić służby finansowe i inwestycyjne.

Radna Lidia Karzyńka - Karpierz - mieszkania socjalne przeznaczone są dla ludzi biednych. Jednak takie mieszkania nie mogą być pozbawione ogrzewania oraz wody. W związku z tym koszt budowy takiego mieszkania podobny jest do budowy wszystkich mieszkań.

Ad.VII. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - po wypowiedzi p. Burmistrza, że niektórzy radni zabieraj głos na sesji dlatego, iż zbliżają się nowe wybory boję się zabierać głos. Proszę przedstawicieli prasy aby nie zamieszczali moich wypowiedzi na łamach gazet. Wracając do sprawy chcę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy nową wersję projektu uchwały, w której uwzględniono wnioski Komisji Rady. Uważam, że nie wszystkie uwagi Komisji uwzględniono w nowej wersji projektu uchwały. Chodzi mi o zadania ujęte  w budżecie gminy oraz w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o gaz, to w projekcie uchwały jest zapis, że do sieci gazowniczej gminy Gryfino obecnie podłączonych jest sześć miejscowości, tj. Radziszewo, Daleszewo, Czepino, Nowe Brynki, Żabnica i Dębce. Nie ma tam mowy  o gazyfikacji Pniewa, Żórawek i Szczawna. Druga sprawa dotyczy kanalizacji. W projekcie uchwały jest zapis o kanalizacji w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Czepino, Nowe Brynki, Żabnica i Dębce. Nie ma mowy o budowie kanalizacji przy końcu ulicy Łużyckiej i Czechosłowackiej. Natomiast na stronie 56, w części tabelarycznej jest mowa o gazyfikacji i kosztach zadania.  W przedstawionym nam materiale występują nieścisłości. Na poprzedniej sesji p. Burmistrz informował nas, że inwestycja dotycząca budowy gazociągi w Pniewie i Żórawkach zostanie sfinansowana przez Gazownię. Sprawdziłam i dowiedziałam się, że to prawda. Wobec tego na co będą wydatkowane pieniądze zaplanowane przy tym zadaniu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino jest niezbędny przy składaniu wniosków o środki finansowe z Unii Europejskiej. Obecnie ubiegamy się o takie środki na kanalizację Żórawki – Pniewo. Zgodnie z wytycznymi podczas opracowywania takiego dokumentu ujmuje się w nim te zadania, na realizacje których będziemy ubiegali się  o dodatkowe środki finansowe. Nie ujmuje się zadań finansowanych w całości z budżetu gminy lub z innych źródeł. Jeżeli budowę gazociągu w całości finansuje gazownia, to tego zadania nie ujmujemy w tym dokumencie.

Radny Jan Ragan - jeżeli nie uchwalimy ww. Planu, to gmina nie będzie mogła ubiegać się o środki finansowe z Unii Europejskiej. Takie są wymogi. W tym planie doprecyzowano jakie zadania i kiedy będą realizowane. Ww. Plan został opracowany przynajmniej pół roku za późno, a na pewno powinien być przyjęty przed uchwaleniem budżetu gminy na rok 2005.   Nie znaczy to jednak, że Rada nie będzie mogła wprowadzać zmian do Planu. Plan będzie weryfikowany dwa razy do roku. W tym celu należy powołać zespół, który zajmie się tym. Powinien być również podany do publicznej wiadomości i o to apeluję do przedstawicieli prasy.

Radny Marek Sanecki - zwracając się do p. Burmistrza chcę powiedzieć, że zabierając głos w danej sprawie nie chodzi mi o to, aby moja wypowiedź znalazła się w prasie.  Uważam, że ww. Plan powinien zawierać konkretne punkty. Przedstawiony Plan nie zawiera takich punktów. Pomimo tego jestem skłonny głosować za jego przyjęciem tylko dlatego, że jest on załącznikiem do wniosku w sprawie ubiegania się o środki unijne. W ww. Planie zawarty jest punkt dotyczący oświaty ale nie ma żadnego planu  dotyczącego oświaty. Jest tylko zapis, że „trudności wynikające z oddalenia szkół od miejsca zamieszkania uczniów mogą w istotny sposób zaburzyć proces edukacyjny”. Zwracam na to uwagę w nawiązaniu do mojej wypowiedzi dotyczącej poprzedniego problemu. Jeżeli ktoś nie rozumie intencji wypowiadającego się, to proszę mu nie przerywać oraz nie oceniać negatywnie, gdyż jest to niekulturalne. Jest to moja uwaga na przyszłość.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - uważam, że radny posunął się za daleko i za swoją nieudolność obwinia mnie. Przyjmuję krytykę, bo rzeczą ludzką jest błądzić, a ponadto potrafię przyznać się do błędu. Nie wiem, czy kolega również potrafi?

Radny Jan Kozłowski - Plan Rozwoju Lokalnego nie zabezpiecza tego, co będziemy robili. Wszyscy wiemy, że każdego roku modyfikowany jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. Na bazie tego Planu określane są zadania gminne.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę. Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Artur Nycz - klub radnych SLD – PLD postanowił poprzeć projekty uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok,

 • zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006.

Jeżeli jednak chodzi o Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006 to poprzemy go z dużym zastrzeżeniem. Uważamy, że tak duży i ważny dokument  z wieloma poprawkami nie powinien być dostarczany radnym na pięć minut przed sesją. Mając jednak na uwadze to, że jest on potrzebny do przygotowania wniosku w sprawie ubiegania się o środki unijne na budowę kanalizacji poprzemy projekt uchwały w tej sprawie. Jeżeli chodzi o budowę mieszkań w Wełtyniu, to rozumiem, że w dniu dzisiejszym wprowadzamy tylko zadanie. Natomiast pełny kosztorys zadania zostanie nam przedstawiony  w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przystępujemy do głosowania w pierwszej kolejności projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok wraz z wnioskami zgłoszonymi przez radnego Mieczysława Sawaryna.

Radca Prawny Krzysztof Judek - zgłaszający wniosek do projektu uchwały powinien zaproponować dokładną jego treść oraz w którym miejscu proponuje wprowadzić zapis.

Radny Mieczysław Sawaryn - powiedziałem o co chodzi, a zmiany do projektu uchwały powinna przygotować Sekretarz.

Radca Prawny Krzysztof Judek - Regulamin Rady określa jak należy zgłaszać wnioski. Nie można mówić, że to ktoś ma zrealizować.

Radny Mieczysław Sawaryn - zawsze była taka procedura, że wnioski zgłaszane ustnie w trakcie trwania sesji były poddawane głosowaniu. W związku z tym, że w dniu dzisiejszym sugeruje się załatwienie sprawy inaczej wycofuję swój wniosek.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów  przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok przyjęto jednogłośnie.  Uchwała NR XXX/418/05 stanowi  załącznik nr 12.

 2. zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów  przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006 przyjęto jednogłośnie.  Uchwała NR XXX/419/05 stanowi  załącznik nr 13.

Ad.VIII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów  przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXX/420/05 stanowi  załącznik nr 14.

Ad.IX. Przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 oraz ustalenia zasad sprzedaży.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 oraz ustalenia zasad sprzedaży przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXX/421/05 stanowi  załącznik nr 15.

Ad.X. Uchylenie uchwały Nr XXIV/323/04 z dnia 29 lipca 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów  przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/323/04 z dnia 29 lipca 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXX/422/05 stanowi  załącznik nr 16.

Ad.XI. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 17.
Rada wycofała z porządku obrad sesji ww. projekt uchwały.

Ad.XII. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązań związanych  z zabezpieczeniem ewentualnych należności.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna zgłasza uwagę do p. Burmistrza, aby w sprawie tej inwestycji zachował szczególny nadzór nad realizacją zadania i przestrzeganiem warunków umowy ponieważ konsekwencje łamania warunków refundacji mogą być dla gminy okrutne. Chodzi tu o kwotę 1,5 mln zł. Warunki obostrzenia umowy są jasno opisane.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów  przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/323/04 z dnia 29 lipca 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXX/423/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XIII. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozbiórki budynku przy ulicy 1 Maja 7 w Gryfinie.
Opinię w ww. sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - załącznik nr 19.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna po przyjęciu ww. opinii nadal zapoznawała się ze zgromadzonym materiałem. Mieliśmy poważne podejrzenia odnośnie zastosowanych procedur. W załączonym kosztorysie, który był weryfikowany przez Inspektora Nadzoru znajduje się pozycja dotycząca rozliczenia wywozu gruzu z tej inwestycji. Wykonawca rozpoczął wywożenie gruzu już od dnia 2 czerwca 2004 r. Natomiast wykonanie zadania zostało zlecone 21 czerwca 2004 r. Gruz wywożony był w kilku transzach przed 21 czerwca 2004 r.
16 czerwca 2004 r. z Urzędu Miasta i Gminy wyszło pismo do Starostwa Powiatowego w Gryfinie jako zgłoszenie przystąpienia do rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie. Wszystkie pisma znajdują się w materiałach Komisji Rewizyjnej. Opisane są w protokołach  z prac Komisji. Mam nadzieję, że protokoły Komisji Rewizyjnej zostaną wreszcie umieszczone w BIP.
16 czerwca 2004 r. p. Burmistrz napisał do Starostwa, że prace rozbiórkowe prowadzone są na koszt inwestora. Teren rozbiórki został odpowiednio zabezpieczony i ogrodzony. Prace prowadzone są ręcznie. Dopiero na etapie usuwania fundamentu prace będą prowadzone mechanicznie. Teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu, który nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. W piśmie informuje się, że prace trwają. Również dokumenty załączone przez wykonawcę wskazują, że gruz był już wywożony od 2 czerwca 2004 r.
24 czerwca 2004 r. z pominięciem wszelkich procedur przetargowych wykonawca otrzymał zlecenie z Urzędu Miasta i Gminy, w którym zapisano, że teren należy odpowiednio zabezpieczyć i ogrodzić. Prace należy prowadzić ręcznie, a na etapie usuwania fundamentu prace będą prowadzone mechanicznie.
5 czerwca 2004 r. z Urzędu Miasta i Gminy wysłano pismo do Biura Projektów. Na  podstawie pisma odpowiedni fachowiec miał wykonać projekt rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie wraz z kosztorysami inwestorskimi, z przedmiarem robót i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Już 16 czerwca 2004 r. inżynier sporządził opinię techniczną, z której wynika, że budynek ulega dewastacji ponieważ wchodzą tam osoby bezdomne i rozkradają wszystko, co się tam znajduje.
W pkt. 5 oceny technicznej napisano „dalsza jego eksploatacja lub pozostawienie bez zabezpieczenia grozi w każdej chwili katastrofą budowlaną”. Wynika z tego, że budynek można było zabezpieczyć, by wszcząć prawidłowe procedury. Jednak nie było co zabezpieczać, ponieważ wykonawca od 2 czerwca wywoził z terenu budowy gruz. Do kosztorysu załączono dowody wywozu gruzu. Zwróciliśmy się do PUK o informację, ile gruzu wywiózł wykonawca?  Wskazano, że gruz wywożono w dniach: 2, 18, 19, 29 czerwca oraz w lipcu 2004 r. Podejrzewamy, że w tej sprawie doszło do zmowy, a interes gminy został naruszony. Jeżeli w 1989 r. było wiadomo, że budynek należy rozebrać, a powodem wykwaterowania lokatorów jest zły stan budynku, to jaki był problem wszcząć odpowiednie procedury przed opuszczeniem budynku przez lokatorów. W naszej ocenie nie było żadnego problemu. Komisja Rewizyjna nie uprawia żadnej gry. Jest to kolejna sprawa, przy omawianiu której mamy poważne wątpliwości, gdy chodzi o ochronę interesów majątkowych gminy. Co przeszkadzało w tym, aby służby gminne sprawdziły kosztorysy przedstawione przez wykonawcę? Przy rozbiórce garażu na terenie Urzędu Miasta i Gminy zastosowano KNR 4-04, a w ww. przypadku inny. W protokole komisji jest zapis, że inspektor nadzoru powiedział  „jest jeszcze wiele pozycji, które można było zastosować robiąc uczciwie kosztorys, ale ja nie będę dopisywał wykonawcy robiąc uczciwie kosztorys”. Stoimy na straży uczciwości i proszę nie traktować naszych wystąpień w inny sposób. Nam nie chodzi o politykę.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - rozbiórka budynku prowadzona była ręcznie. Co się stało z odzyskanym materiałem?

Radny Mieczysław Sawaryn - przy zastosowaniu KNR 4-01 występuje selekcja materiału.
W kosztorysie jest wzmianka, że niektóre materiały odzyskano, tj. gąsiory z dachu, rynny. Nie mamy jednak informacji co się z tym stało. Według pisma z PUK około 160 ton gruzu, z czego na wysypisku wysypano 12 ton. Natomiast 150 ton prawdopodobnie wywieziono na drogi. Będziemy badali tę sprawę. Sprawdzimy karty wozów, ile ton wywieziono, jakimi samochodami, gdzie wywieziono, itp.

Radny Jan Bielecki - do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wkradła się nieścisłość. Między katalogami rozpatrywaliśmy jedną pozycję, tj. wyburzanie murów. W tej pozycji jest różnica 100%. To nie prawda, że taka różnica występuje w całym katalogu.

Radny Mieczysław Sawaryn - ja nie wiem. Taki protokół przyjęła Komisja Rewizyjna. Pan również głosował za tym. Czytałem w opinii, że dotyczy to rozbiórki murów.

Radna Karzyńska – Karpierz - czy fakt, że ww. budynek znajdował się przy drugim budynku nie zaważył na zastosowaniu innego katalogu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie rozbiórki budynku otrzymałem 26 stycznia br. o godz. 1600. Z tego też powodu nie mogłem się do niej ustosunkować. Po zapoznaniu się z opinią poleciłem swoim służbom przeliczyć ten sam zakres robót według KNR 4-04. Według pierwszego wyliczenia, o którym Komisja mówi, że jest źle sporządzone gmina wydała na to zadanie 54.883 zł netto. Po przeliczeniu według KNR 4-04 za to zadanie trzeba by było zapłacić 59.808 zł netto. Oczywiście, że można manipulować pozycjami. Do wszystkich zarzutów ustosunkuję się na następnej sesji. Jeżeli okaże się, że ktoś w tej gminie popełnił przestępstwo, to sprawa zostanie skierowana do prokuratora. Może byłoby lepiej gdyby sprawa została skierowana do prokuratora, który lepiej traktuje pracowników niż niektórzy członkowie Komisji Rewizyjnej. Już wcześniej Komisja Rewizyjna zarzucała wielkie nadużycia na wysypisku odpadów komunalnych. Pod naciskiem skierowałem sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Rzecznik nie potwierdził nadużyć przy wykonywaniu rekultywacji wysypiska. Zarzuca mi się, ze wydałem 3 tys. zł na ekspertyzę. Trudno wypowiedzieć mi się odnośnie wywozu gruzu. Gdyby wykonawca zadania p. Rybka prowadził tylko jedną budowę, to wówczas uważałbym, że terminy wywózki gruzu dotyczą tylko rozbiórki budynku przy ulicy 1 Maja 7. Jednak p. Rybka realizuje kilka zadań jednocześnie. Wystąpiliśmy do PUK o informację, kiedy i w jakich ilościach p. Rybka dostarczał gruz na wysypisko? I taką  odpowiedź PUK dostarczył.  Mnie również zależy na jawności finansów publicznych i dlatego szczegółowo odniosę się do zarzutów na następnej sesji.

Prezes GTBS Bronisław Mela - zabezpieczenie budynku polegało na zamurowaniu otworów okiennych i drzwiowych. Robiliśmy to wielokrotnie, bo ktoś ciągle rozbijał zamurowane otwory. Budynek mieścił się przy chodniku i dlatego nie można było ustawić tam ogrodzenia. Wnioskowaliśmy o jak najszybsze przystąpienie do rozbiórki budynku.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - moim pracownikom zarzuca się, że nie było przetargu. Od 1989 r. było wiadomo, że budynkowi grozi katastrofa budowlana, a przecież był on zasiedlony. W ciągu dwóch lat obecnej kadencji udało się nam wyprowadzić z budynku lokatorów. Proszę wskazać mi wykonawcę, który podpisze umowę na rozbiórkę budynku jeszcze przed wyprowadzeniem z niego lokatorów? Żaden wykonawca nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Lokatorzy z budynku przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie byli wyprowadzani sukcesywnie. Zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej po każdej kontroli powinien być sporządzony protokół pokontrolny, a następnie dostarczony Burmistrzowi. Chodzi o to, aby Burmistrz miał czas odnieść się do treści protokołu i wyjaśnić wszystkie sprawy. Dopiero potem można sprawę podać do publicznej wiadomości. Nie może być to robione w odwrotnej kolejności. Wszystko należy robić zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej.

Radny Mieczysław Sawaryn - chcę przypomnieć, że to nie na wniosek Komisji Rewizyjnej sprawę wysypiska skierowano śmieci do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Tak stało się na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej, która badała sprawę. Nigdy też Komisja Rewizyjna nie żądała od Burmistrza, aby zawiadamiano o sprawie prokuraturę. Stanowisko Komisji Rewizyjnej było jasne, że sprawę wysypiska śmieci bada Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. I taką informacje podała również prasa. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie budynku przy ul. 1 Maja 7, to Prezes GTBS p. Bronisław Mela powiedział, że zamurowano otwory okienne, a ogrodzenia nie było. Natomiast w piśmie jest zapis, że budynek był odpowiednio zabezpieczony i ogrodzony. Komisja Rewizyjna bazuje na konkretnym piśmie w tej sprawie. Pan Burmistrz podał w prasie, że jeżeli chodzi o rozbiórkę budynku, to Komisja Rewizyjna popełniła nadużycie ponieważ żądała opinii wykonanej przez biegłego, a p. Burmistrz zna się na budownictwie i wie, że wszystko jest dobrze. Uważam, że nie wszystko jest w porządku i proszę o dostarczenie mi wyliczenie wykonanego na podstawie KNR 4-04, z którego wynika, iż koszt rozbiórki jest wyższy niż wyliczony na podstawie KNR 4-01. Pan Burmistrz twierdzi, że wykonawca wywoził gruz z różnych inwestycji. Nie rozumiem, dlaczego wykonawca załączył te dowody do kosztorysu dotyczącego rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie? Jeżeli tak zrobił, to należało kosztorys zweryfikować.  Proszę nie zarzucać Komisji złej woli, bo my mamy dobrą wolę do wyjaśnienia sprawy. Uważamy, że było dużo czasu aby sprawę wyjaśnił Urząd Miasta i Gminy. Gdyby tak się stało, to w dniu dzisiejszym nie byłoby stanowiska Komisji Rewizyjnej. Jeżeli ww. budynek już od 1989 r. groził zawaleniem, to należy zapytać, dlaczego w takim budynku do 1 czerwca 2004 r. mieszkali ludzie? Kto przyjął na siebie taka odpowiedzialność? Jeżeli budynek groził katastrofą, to należało jak najszybciej wysiedlić z niego ludzi. Jeżeli to prawda, że budynek był okradany z materiałów drewnianych, belek stropowych itp. to chciałbym wiedzieć, czy o takim fakcie zawiadomiono policję? Czy zawiadomiono policję, że rozkradane jest mienie gminne, a osoby, które to robią narażają mieszkańców Gryfina na niebezpieczeństwo? Należy sprawę wyjaśnić.

Prezes GTBS Bronisław Mela - mówiąc o zabezpieczeniu budynku miałem na myśli okres pomiędzy wyprowadzeniem lokatorów, a rozpoczęciem rozbiórki. Z chwilą rozpoczęcia rozbiórki wykonawca dokonał zabezpieczenia placu. Jeżeli chodzi o odzyskanie materiału  z tego budynku, to równało się ono zeru. Więźbę dachowa można było wykorzystać tylko jako drewno opałowe. Większość budynku wykonana była z niepalonej cegły. Do budynku włamywały się osoby bezdomne, co stwarzało największe zagrożenie. Dlatego tnależało jak najszybciej dokonać rozbiórki budynku.

Radny Mieczysław Sawaryn - ja mówiłem o piśmie gminy z dnia 16.06.2004 r. Natomiast wykonawca otrzymał zlecenie 21.06.2004 r. Takie są fakty. Otrzymaliśmy kosztorys i chcę zwrócić uwagę tylko na jedna pozycję. Transport gruzu  z terenu rozbiórki odbywał się ciągnikiem kołowym z przyczepą, przy ręcznym załadowaniu. Ogólnie z terenu rozbiórkowego wywieziono 314 ton 936 kg gruzu. Natomiast z pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wynika, że wywieziono tylko 160 ton, a według wcześniejszego kosztorysu 118 ton.

Ad.XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.672/XXX/05 - w 2004 r. komórka audytu przeprowadzała kontrolę wewnętrzną. Będzie  przygotowane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. Na sesji  w miesiącu lutym br. przedstawiony zostanie plan kontroli na rok bieżący. Na dzień dzisiejszy p. Szulc ukończyła kurs dla audytorów. W grudniu 2004 r. odbył się egzamin, na którym nie powiodło się jej. Następny egzamin odbędzie się 17 kwietnia br. Pani Szulc ponownie przystąpi do egzaminu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - zgodnie ustawą o finansach publicznych Gmina Gryfino nie ma audytora. Pani Szulc nie spełnia warunków formalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że w naszym urzędzie na dzień dzisiejszy nie ma audytora.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w materiałach, które otrzymaliśmy na debatę oświatową jest materiał sporządzony 14 stycznia br. i podpisany przez audytora miasta i gminy. Skoro na dzień dzisiejszy nie ma audytora, to proszę poprawić materiał.  Ponadto chciałabym wiedzieć, czy takie zadania jak zakup samochodu Peugeot 607 oraz rozbiórka budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie zostały poddane ocenie przez audytora? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ww. zadania nie były sprawdzane przez audytora.

Ad.673/XXX/05 - teren po byłej cegielni w Wełtyniu nie jest majątkiem gminnym. Wiele razy występowaliśmy do nadzoru powiatu o rozbiórkę budynków i zabezpieczenie.

Ad.674/XXX/05 - powołany jest zespół do monitorowania wysypiska komunalnego. W skład zespołu wchodzi siedem osób. Zespół spotyka się przynajmniej raz w miesiącu w celu omówienia stopnia zaawansowania prac przy budowie nowej kwatery.

Ad.676/XXX/05 - jeżeli potwierdzi się, że wyrzucono śmieci w rejonie osiedla mieszkaniowego w Gardnie, to w ramach kaucji gwarancyjnej zostaną one usunięte.

Ad.677/XXX/05
      678/XXX/05 -
 interpelacje prześlemy do właścicieli dróg celem realizacji.

Ad.679/XXX/05 - jeżeli chodzi o boisko na Górnym Tarasie w Gryfinie, to wygląda na to, że tylko mnie na nim zależy. Jeżeli chcemy mówić o wychowaniu młodzieży, to na Górnym Tarasie boisko jest niezbędne. Nie jest ważne ilu uczni będzie uczęszczało do Gimnazjum. Górny Taras w Gryfinie liczy sobie 12.000 mieszkańców. Ponadto nowe tereny pod budowę również znajdują się w tym rejonie. Na to boisko otrzymaliśmy 500.000 zł i tyle samo mamy w budżecie gminy. W sumie mamy 1.000.000 zł, co wystarczy na wykonanie płyty boiska. Do dnia dzisiejszego nie podpisano umowy z wykonawcą zadania. W umowie chcemy zastrzec, że gdybyśmy nie otrzymali na to zadanie pieniędzy unijnych, to realizowane będzie zadanie tylko w ramach 1.000.000 zł. Jeżeli otrzymamy środki unijne, to zrealizujemy cały zakres robót. Każdy radny otrzyma umowę jeszcze przed podpisaniem. Będzie mógł zapoznać się z jej treścią.

Ad.680/XXX/05 - słuchając interpelacji radnego można odnieść wrażenie, że nadużycia w OWiR miały miejsce w czasie mojej kadencji. Jest to nieprawda. Można też odnieść wrażenie, że osoba, która doniosła o nadużyciach została zwolniona z pracy. Prawda jest taka, że pierwsze pismo p. Lewandowskiego o nadużyciach w OWiR potraktowano bardzo poważnie. Sprawa dotyczyła rachunku za 2002  rok. W pomieszczeniach OWiR mieszkał lotnik. Zapłacił za swój pobyt, a wpłacone pieniądze nie trafiły do kasy OWiR. Po otrzymaniu informacji  w tej sprawie p. skarbnik i p. audytor skontrolowały wszystkie rachunki. Kontrola wykazała, że taki fakt miał miejsce. Sprawę zgłoszono do prokuratury. Odbyła się sprawa sądowa, a odpowiedzialna za taki stan osoba została ukarana. Obecnie nie pracuje już w OWiR. Pana Lewandowskiego nie przywrócono do pracy, ponieważ toczy się przeciwko niemu sprawa o zabór mienia w OWiR. W najbliższy poniedziałek o godzinie 1045 zapadnie wyrok w tej sprawie. Nie zastanawialiśmy się jeszcze, kto zapłaci 7.000 zł, bo od wyroku przywracającego p. Lewandowskiego do pracy odwołaliśmy się do sądu apelacyjnego.

Ad.681/XXX/05 - jeżeli chodzi o OWiR, to w najbliższym czasie planujemy przeniesienie  służb księgowych do ZEAS. W OWIR zostanie kierownik i obsługa hotelowa. Uważam, że należy zlikwidować istniejącą tam pralnię. Jeżeli nie uda się połączyć OWiR z obiektami sportowymi, to trzeba będzie sprzedać. Zadania prowadzone obecnie przez OWiR nie należą do obowiązków gminy.

Ad.682/XXX/05 - sprawę związaną z zakupem samochodu Peugeot 607 niech rozstrzygnie prokurator.

Ad.683/XXX/05 - interpelację przekażemy Komendantowi Policji Powiatowej w Gryfinie.

Ad.686/XXX/05 - debata oświatowa trwa. Wszyscy wiemy jakie są warunki Szkoły Podstawowej Nr 4. Nie spełnia ona żadnych wymogów stawianych budynkom szkolnym. Szkoła powstała na bazie budynku, w którym miało być przedszkole. Uważam, że za 5 – 6 lat nie będzie Szkoły Podstawowej Nr 4.  Badania demograficzne wskazują, że maleje przyrost naturalny dzieci. Obecnie w ww. szkole jest bardzo dobra kadra nauczycielska, a przez to bardzo dobre są wyniki nauczania. Naszym obowiązkiem jest zastanowić się, gdzie zatrudnić tak dobrą kadrę nauczycielską w przypadku likwidacji tej szkoły.

Ad.687/XXX/05 - po sprawdzeniu udzielimy pisemnej odpowiedzi. Będzie to dotyczyło tylko radnego i jego najbliższej rodziny.

Ad.688/XXX/05 - według mojej oceny i oceny organizatorów seminarium odniosło pożądany skutek. Na dwie części seminarium przeznaczono kwotę 41.360 zł. Z tego pokaźna kwota pochodziła ze środków unii europejskiej. Mając na uwadze poprawę seminarium powołano nowy sztab zarządzający.

Ad.699/XXX/05 - nasza gmina powinna działać jawnie. Każdy ma dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej. Obecnie zastanawiamy się, czy wszystkie protokoły należy umieszczać w BIP, czy tylko ostateczne wnioski? Jeżeli Rada zdecyduje, że należy umieszczać wszystko, to tak zrobimy.  Ustawa dopuszcza, że w BIP mogą być publikowane tylko wnioski końcowe Komisji. Z pozostałymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie.

Radny Janusz Skrzypiński - ja nie kwestionuję powołania zespołu zarządzającego seminarium. Dobrze, że powstał. W interpelacji prosiłem o informację dot. rozliczenia seminarium. Przecież 41.000 zł to nie tak dużo i łatwo można się z niej rozliczyć. Powinno to być przedstawione jasno i czytelnie. Proszę, aby służby finansowe przedstawiły radnym oraz prasie pisemną informację w tej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - do rozliczenia jest kwota w wysokości 19.100 zł.  Zostało to już zrobione i taka informacja zostanie przekazana radnym oraz prasie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli dobrze pamiętam, to uchwałą zmieniającą budżet wprowadzaliśmy na ten cel kwotę 41.000 zł, a nie 19.100 zł. Ponadto były jeszcze środki pozyskane z unii europejskiej, które po przeliczeniu wynosiły 72.000 zł.  Jako Rada przekazaliśmy 41.000 zł i dlatego chcę wiedzieć, gdzie jest reszta pieniędzy? Chcę również wiedzieć, dlaczego nie przekazano na ten cel środków unijnych w wysokości 72.000 zł?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - reszta pieniędzy jest w budżecie i przeznacza się je na drugą część seminarium, które odbędzie się w dniach 20 – 21 marca br. Do budżetu wprowadzaliśmy łączną kwotę, która wynosi 41.360 zł.

p.o. Naczelnik Wydziału Aktywności Gospodarczej i Promocji Radosław Bonikowski - kwota przyznana na seminarium wynosi przeszło 17.000 euro. Jest to kwota netto. Do tego należy doliczyć podatek Vat. W sumie nasz realny wkład wynosi około 40.000 zł.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - bardzo proszę o dostarczenie mi tej odpowiedzi na piśmie.

p.o. Naczelnik Wydziału Aktywności Gospodarczej i Promocji Radosław Bonikowski - dobrze, udzielę odpowiedzi.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - p. Burmistrz powiedział, że osoba będąca audytorem nie badała sprawy dotyczącej zakupu samochodu Peugeot 607. Chcę powiedzieć, że byłam na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, kiedy to p. Burmistrz informował, że dokumenty w sprawie zakupu samochodu zostały zbadane przez audytora i wszystko jest w porządku. Są to sprzeczne wypowiedzi p. Burmistrza w tej samej sprawie. Ponadto w dniu dzisiejszym dowiadujemy się, że nie ma w gminie audytora, bo zatrudniona osoba nie spełnia wymogów ustawowych, a przecież obowiązkiem gminy jest posiadanie audytora. Co dalej będzie z tą sprawą? Proszę o informację kim obecnie w urzędzie jest dotychczasowa audytor, w którym jest wydziale i czym się zajmuje?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że istnieje obowiązek zatrudnienia  w urzędzie audytora. Jeżeli jednak komuś nie powiódł się pierwszy egzamin, to należy mu dać szansę przystąpienia do drugiego egzaminu. Obecnie p. Szulc została przeniesiona do Wydziału Organizacyjnego jako główny specjalista.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jako radna czułabym się bezpieczniej, gdyby w gminie był audytor. Pani Szulc życzę jak najlepiej, ale powinniśmy pomyśleć o tym, aby ktoś się gminą opiekował.

Ad.XV. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - radni zgłaszają pod moim adresem uwagi, że nie są informowani o zebraniach wiejskich organizowanych przez sołtysów. Ja nie organizuję zebrań wiejskich. Tylko od sołtysów zależy, których radnych chcą widzieć na swoich zebraniach. Mogę tylko apelować do sołtysów, że jeżeli będą chcieli zaprosić któregoś z radnych na zebranie, to należy to zgłosić do Biura Obsługi Rady. Panie z Biura Obsługi Rady na pewno powiadomią o tym radnych.

Sołtys Sołectwa Steklno Jerzy Woźniak - jako sołtys nie widziałem zainteresowania radnych zebraniami wiejskimi oprócz Przewodniczącego Rady i radnego Czesława Kapusty.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w dniu dzisiejszym radni otrzymali treść listu otwartego, który skierował do mnie p. Stanisław Różański - załącznik nr 20.
Praca Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej nie zawsze jest oceniana pozytywnie. Wyborcy ocenią jak dany radny wywiązywał się ze swojej pracy. Nie będę polemizował z p. Różańskim. Sporządzanie listu otwartego na podstawie informacji prasowych nie jest wiarygodne. W naszej gminie dzieje się wiele dobrego. Uważam, że wiele krzywdy dla gminy mogą zrobić „krzyczące tytuły” w prasie lokalnej. Nie chcę nikogo chwalić, ale podoba mi się ton artykułów w Tygodniku Gryfińskim. Ww. artykuły są wyważone i rozsądne. Uważam, że takie właśnie powinny być. Według mnie niektóre tygodniki tworzą nie najlepszy wizerunek dla naszej gminy. Praca w samorządzie nie jest łatwa. Powinniśmy sobie pomagać. Dbajmy o naszą gminę i nie psujmy jej wizerunku. W ww. liście zarzuca się również upolitycznienie Rady Miejskiej. Nie jest to nasza wina. Tak została skonstruowana ustawa o wyborach. Wpłynął do nas również list otwarty od Przewodniczącego Rady Naczelnej Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego p. Jerzego Kropiwnickiego - załącznik nr 21. Chcę powiedzieć, że byłem radnych w I kadencji, kiedy to wybory były bezpośrednie. Uważam, że jako Rada Miejska powinniśmy wystąpić z inicjatywą, aby przy opracowywaniu następnych wyborów samorządowych nasz parlament wziął pod uwagę to, że wybory w takich gminach jak nasza powinny być bezpośrednie. Wówczas każdy mieszkaniec będzie mógł głosować na konkretną osobę. Chcę poruszyć jeszcze jedna sprawę. W ostatnich dniach zadzwonił do mnie p. Kordylasiński  i zapytał, czy to prawda, że w dniu dzisiejszym poddam się weryfikacji?  Wyborcy oraz radni ocenią mnie. Jeżeli Rada uzna, że moja misja jest skończona, to odejdę. Nie będę za wszelką cenę trzymał się funkcji Przewodniczącego Rady. Funkcję tę pełnię  z różnym skutkiem. Może nie zawsze wzorowo, ale jestem tylko człowiekiem. W związku z sytuacjami, które ostatnio mają miejsce, jeżeli chodzi o moją osobę informuję, że nigdy nie byłem zakładnikiem, ani lewej, ani prawej strony. Jeżeli chodzi o przynależność partyjną, to zawsze byłem niezależny. Nie będę nikomu służył, a w tym i p. Burmistrzowi jeżeli uznam, że interes społeczny jest ważniejszy. Nadal będę radnym niezależnym. Jeżeli ktoś jest tego samego zdania co ja, to zapraszam do współpracy.

Radny Czesław Kapusta - nie chciał bym decydować o tym, czy wybory mają być bezpośrednie, czy większościowe. Jest to sprawa polityczna. Natomiast jako radni powinniśmy zaapelować do Sejmu oraz Senatu o uregulowanie kwestii prawnych dróg.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - 13 marca br. odbędzie się w Gorzowie turniej  piłki nożne i siatkowej dla samorządów. Zapraszam radnych do uczestnictwa w turnieju.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 6,
 7. Porządek obrad /III wersja/ - załącznik nr 7,
 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 8,
 9. Wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 9,
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 10,
 11. Uchwała NR XXX/417/05 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała NR XXX/418/05 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała NR XXX/419/05 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała NR XXX/420/05 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała NR XXX/421/05 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała NR XXX/422/05 - załącznik nr 16,
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa -  załącznik nr 17,
 18. Uchwała NR XXX/423/05 - załącznik nr 18,
 19. Opinia Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 19,
 20. List otwarty p. Stanisława Różańskiego - załącznik nr 20,
 21. List otwarty Przewodniczącego Rady Naczelnej Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego p. Jerzego Kropiwnickiego - załącznik nr 21.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz
 

Lista załączników:
załącznik nr 1 [176025 bajtów]